Ağustos 2014
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Sacide KARAKAŞ
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Ön Lisans
Halkla İlişkiler
Anadolu Üniversitesi
2007
Doktora, S.Yeterlik,
Tıpta Uzmanlık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Morfoloji (Anatomi) Bilim Dalı
Atatürk Üniversitesi
1987
Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Morfoloji (Anatomi) Bilim Dalı
Atatürk Üniversitesi
1983
Lisans
Yüksek Hemşirelik Okulu,
Öğretmen Hemşire Bölümü
Ege Üniversitesi
1975
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
“Pelvis Çaplarına Etki Eden Faktörler Üzerine Çalışma”
-Prof. Dr. Yaşar Kuyucu
Doktora Tezi, S. Yeterlik Çalışması, Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı:
“Sığır, Koyun ve Tavşanda Musculus Tibialis Anterior’un Histomorfolojilerinin Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi”
-Prof. Dr. Yaşar Kuyucu
-Prof. Dr. Sacide Gazililer
Sayfa 1 / 17
Ağustos 2014
Akademik Görevler
Ünvan
Kurum
Yıl
Profesör
Adnan Menderes Üniversitesi
2012-
Doçent
Adnan Menderes Üniversitesi (Başvuru: 2005)
2007-2012
Yard. Doçent
Adnan Menderes Üniversitesi
2000-2007
Araştırmacı
Baylor College of Medicine, Department of Molecular
and Cellular Biology Houston, Texas ABD
1992 (3 ay)
Yard. Doçent
İnönü Üniversitesi
1990-2000
Yard. Doçent
Atatürk Üniversitesi
1988-1990
Arş. Görevlisi
Atatürk Üniversitesi
1978-1988
Öğretmenlik
Sosyal Sigortalar Kurumu
1975-1978
İdari Görevler
Görev
Kurum
Yıl
Senato Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)
2011-
Enstitü Müdürü
ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2011-
Enstitü Yön. Kur. Üyesi
ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2011-
Enstitü Kurulu Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi
2011-
Doçent/Profesör Temsilcisi
ADÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu
2011/2012-
Kalite Değ. ve Gel. Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi
2011-
Üst Komisyon Üyesi
ADÜ BAP
2011-
Alt Komisyon Üyesi
ADÜ Tıp Fakültesi BAP
2011-
Kurum Koordinatör Yard.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
2011-
Burs Komisyonu Üyesi
ADÜ Tıp Fakültesi
2011-
ADÜ Vakfı Üyesi
ADÜ Vakfı
2011-
Ders Kurulu Başkan Yard.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010-2011
(Dolaşım ve Solunum Sistemleri, 2.Sınıf)
Sayfa 2 / 17
Ağustos 2014
İdari Görevler (devam)
Görev
Kurum
Yıl
Ana Bilim Dalı Başkanlığı
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi A.D.
1990-2000
Müdür Yardımcısı
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1994-1997
Yönetim Kurulu Üyesi
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1994-2000
Uzmanlar Kurulu Üyesi
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1998-2000
Koordinatör Yardımcısı
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1998-1999
Temel Bilimler Bölümü
Başkan Yardımcısı
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1997-1998
Müdür Yardımcısı
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu
1984-1989
Yönetim Kurulu Üyesi
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu
1984-1989
Satın Alma Kom. Başkanı
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu
1984-1989
Koordinatör
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu
1978-1990
Katıldığı Kurslar:
Kurs
Kurum
Yıl
Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Adnan Menderes Üniversitesi
2010
BIA Eğitimi (Inbody model cihazı için)
MYMED Medikal Eğitim Merkezi
2010
Bilimsel Proje Geliştirme ve Yazma Kursu Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi
2008
Deney Hayvanları Kullanım Kursu
Adnan Menderes Üniversitesi
2007
Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Adnan Menderes Üniversitesi
2006
Deneysel Hayvan Çalışmaları Eğitimi
Adnan Menderes Üniversitesi
2004
Probleme Dayalı Öğrenim
Pamukkale Üniversitesi
2002
Antropometrik Ölçümler
Trakya Üniversitesi
2001
2. Temel Eğitim Becerileri
Türk Tabibler Birliği STE Kredi. Kurulu
2001
Eğitim Becerileri
Adnan Menderes Üniversitesi
2001
Eğiticilerin Eğitimi
Adnan Menderes Üniversitesi
2000
Sayfa 3 / 17
Ağustos 2014
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Dergilerde Danışmanlıklar:
Türkiye Klinikleri
Projeler: (Doçentlik sonrası)
1. Talasemi majorlu hastaların craniofacial ölçümleri, bioimpedans ölçümleri ve gen mutasyon
analizlerinin yapılarak incelenmesi ve ayrıca toksoplazma gondi yönünden araştırılması. Adnan
Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP), Protokol No: TPF 10039, Proje Yöneticisi.
2. Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda antropometrik ölçümlerin bazı biyokimyasal
belirteçlerle korelasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Protokol No: 03009,
Proje Yöneticisi.
3. İskemi–reperfüzyon ve ezilmeye bağlı deneysel periferik sinir hasarına captopril, melatonin,
glutation ve cape’nin etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Protokol No:
04022, Proje Yönetici Yardımcısı.
4. Yaşlı popülasyonun antropometrik, biyoelektrik empedans ve elektrodermal aktivite
yöntemleriyle huzurevinde araştırılması ve bu yöntemlerin yaşlılar ile kronik hastalıklar
arasındaki olası ilişkisinin belirlenmesindeki rolü. Münferit Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi.
5. Türk çocuklarında obesite tanısında kullanılabilecek yöntemler ve aralarındaki ilişki. Adnan
Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP), (tez projesi) Proje Yardımcısı.
6. Obez ve normal kiloda olan bireylerde interskalen yaklaşımla sinir blokajı için lokalizasyonun
saptanmasında, sinir stimülatörü ile ultrason kullanımının anatomik ölçümlerle birlikte
karşılaştırılması (Anesteziyoloji ile ortak). Münferit Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı.
7. ADÜ BESYO örgencilerinde antropometrik ve bioelektriksel empedans ölçümleriyle vücut
kompozisyonları’nın 4 yıllık (2003-2006) takibi. Münferit Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.
Sayfa 4 / 17
Ağustos 2014
Projeler: (Doçentlik öncesi)
1. Captopril, lisinopril ve losartanın akut ve kronik uygulamasının, iskemi-reperfüzyon aritmileri
ve nekroz üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Protokol No: 04012,
Yardımcı Araştırmacı.
2. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü captopril ile anjiyotensin II AT1 reseptör blokörü
losartanın kombine kullanımının iskemi-reperfüzyon aritmileri ve nekroza olan etkileri. Adnan
Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Protokol No: 04013, Yardımcı Araştırmacı.
3. Aydın ilinde yaşayan 6-18 yaş arasındaki çocuklarda obesitenin tespiti ve vücut antropometrik
ölçümleri ile serum leptin düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması. Münferit Araştırma Projesi,
Yardımcı Araştırmacı.
4. KOAH olgularında malnütrisyon ve serum leptin düzeyi ile ilişkisi. Münferit Araştırma
Projesi, Yardımcı Araştırmacı.
5. ADÜ BESYO 1.sınıf öğrencileri ile Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin çeşitli antropometrik
ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Münferit Araştırma Projesi, Proje Yönetici
Yardımcısı.
6. Sporun çeşitli antropometrik ölçümler üzerine etkisi. Münferit Araştırma Projesi, Proje
Yöneticisi Yardımcısı.
7. Malatya Merkez İlkokul Öğrencileri Üzerinde Antropometrik Ölçümler, Münferit Araştırma
Projesi, Proje Yöneticisi.
8. Aflatoksin B1’in tavşanlarda kan parametreleri ve bazı organlar üzerindeki fizyolojik,
biyokimyasal ve histolojik etkilerinin araştırılması. İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje
Yönetici Yardımcısı.
Ödüller: (Doçentlik sonrası)
1. Tartışmalı Poster Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü, Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi,
Antalya, 2009. Poster adı: “Kronik obstrüktif akciğer hastalarının biyoelektrikdel impedans
analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi: Bir ön çalışma”.
Sayfa 5 / 17
Ağustos 2014
2. Poster Yarışmasında Üçüncülük Ödülü, 12. Ulusal Biyofizik Kongresi, Aydın, 2010. Poster
adı: “Yaşlılarda vücut yağı ve sıvı dağılımlarının biyoelektriksel empedans yöntemiyle
araştırılması”.
Tez Yöneticiliği: (Doçentlik sonrası)
Ayfer Metin Tellioğlu, “Humerus’un morfometrik ölçümleri ve torsiyon açısının cinsler arası
karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, (tıpta uzmanlık) Adnan Menderes Üniversitesi, 2011.
Tez Yöneticiliği: (Doçentlik öncesi)
Ahmet Kavaklı, “Paranasal Sinüs ve Mastoid Hava Hücrelerinin Bilgisayarlı Tomografi
Yöntemi ile Morfometrik İncelenmesi”, (doktora= İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
1999.
Jüri Üyelikleri: (Doçentlik sonrası)
Musa Acar
Doktora Bilim Sınavı
2011
Ayfer Metin Tellioğlu
Uzmanlık Bilim Sınavı
2011
Serpil Çeçen
Uzmanlık Bilim Sınavı
2010
Bilge Alaçam
Uzmanlık Bilim Sınavı
2008
Aslı Aksu Ceylan
Uzmanlık Bilim Sınavı
2008
Ayten Hasutsa
Yüksek Lisans Bilim Sınavı
2005
Kemal Ergin
Uzmanlık Bilim Sınavı
2002
Figen Alpyörük
Uzmanlık Bilim Sınavı
2002
Ömer Faruk Cihan
Doktora Bilim Sınavı
2000
Ahmet Kavaklı
Doktora Bilim Sınavı
1999
Semra Erpek
Uzmanlık Bilim Sınavı
1995
Feral Öztürk
Uzmanlık Bilim Sınavı
1995
Jüri Üyelikleri: (Doçentlik öncesi)
Sayfa 6 / 17
Ağustos 2014
ESERLER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: (Doçentlik sonrası)
1. Yıldız Y., Karakaş S., Güneş H., Köse H., “Reflection of sport awareness on body
composition in students at the school of physical education and sports”, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 26(3):249-255, 2009.
2. Karakaş S., Dişçigil G., Bilgin M.D., Tekin N., Özlem S., “Bir grup Türk yaşlısının
antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi”, Turkish Journal of Geriatrics (Türk Geriatri
Dergisi), makale no: TJG-2852 (yayına kabul edildi), 2012.
3. Karakaş S., Bilgin M.D., Polatlı M., Özlem S., Taş-Gülen Ş., “Anthropometric methods in
evaluation of chronic obstructive pulmonary disease”, Collegium Antropologicum, makale no:
11028 (yayına kabul edildi), 2012.
4. Tellioğlu Metin A., Karakaş S., Taşkın F., “Determining torsion angle of humerus head using
MRI method”, Turkish Journal of Medical Sciences, 44(4):639-642, 2014.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler: (Doçentlik sonrası)
1. Metin Tellioğlu A., Karakaş S., “Sex determination from humerus by morfometric methods”,
4. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Congress (ISCAA), Ankara, 2012.
2. Metin Tellioğlu A., Karakaş S., Taşkın F., “The angle of torsion of the humerus head to
determination by MRI method”, 4. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy
Congress (ISCAA), Ankara, 2012.
3. Karakaş S., Bilgin M.D., Metin Tellioğlu A., Özlem S., Akçanal B., “Evaluation of patients
with beta-thalassemia major by using body mass index and bioelectrical impedance analysis
measurements”,10th European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, 2009.
Sayfa 7 / 17
Ağustos 2014
4. Karakaş S., Bilgin M.D., Metin Tellioğlu A., Özlem S., Akçanal B., “Craniofacial
measurements in patients with beta-thalassaemia major”, 10th European Association of Clinical
Anatomy, İstanbul, 2009.
5. Karakaş S., Yıldız Y., Güneş H., Köse H., Metin Tellioğlu A., “Reflection of sport awareness
upon body composition in students at the school of physical education and sport”, 10th European
Association of Clinical Anatomy, İstanbul, 2009.
6. Karakaş S., Karul A., Altınışık M., Türkmen M., Temoçin K., Öztürk R., “Anthropometric
measurements and serum leptin concentration in cord blood of newborns”, 11th National
Anatomy Congress (uluslararası katılımlı), Denizli, 2007.
7. Karakaş S., Yıldız Y., Köse H., Ek R.O., Temoçin S., Kızılkaya K., “Aydın 2. lig profesyonel
ve amatör lig futbolcularında BIA yöntemi ile vücut kompozisyon ölçümleri”, Türk Fizyolojik
Bilimler Dernegi, 32. Ulusal Kongresi (uluslararası katılımlı), Denizli, 2006.
8. Karakaş S., Fırat-Gemalmaz A., Gürel F.S., Karul A., “Body composition in subjects with
metabolic syndrome at Umurlu country of Aydın, Turkey via bioelectrical impedance analysis
and anthropometry”, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası/Aydın,
2005.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: (Doçentlik sonrası)
1. Karakaş S., “Yaşlanma Anatomisi (Anatomy of Aging)”, Turkish Family Physician, 3(1),
2012.
2. Yılmaz D., İnan G., Karakaş S., Büyüköztürk Karul A., Sönmez F., “Obesity and its
diagnostic methods in Turkish children”, Eurasian Journal Medicine, 44(2):94-98, 2012.
5. Karakaş S., Özlem S., Metin Tellioğlu A., Ertabaklar H., Ertuğ S., “Aydın ilinde beta talasemi
major’lu olgularda anti-toxoplasmosis IgG ve IgM antikorlarının araştırılması”, Türkiye
Parazitoloji Dergisi, 36:133-136, 2012.
Sayfa 8 / 17
Ağustos 2014
4. Karakaş S., Yıldız Y., Köse H., Temoçin K., Kızılkaya K., “Profesyonel ve amatör
futbolcularda takım, mevki ve fiziksel yapı faktörlerinin vücut kompozisyonu üzerine etkileri”,
ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1):63-69, 2011.
5. Karakaş S., Dişcigil G., Büyüköztürk Karul A., Türkmen M. “Anthropometric measurements
and their association with leptin and IGF-1 levels in Turkish healthy newborns”, Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Adnan Menderes University Medical
Faculty) Makale No: 1491(yayına kabul edildi, 2012)
6. Karakaş S., Taşer F., Yıldız, Y., Köse H., “Tıp fakültesi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde
biyoelektriksel impedans analiz (BIA) yöntemi ile vücut kompozisyonlarının karşılaştırılması”,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3):5-9, 2005. (Not: Bu makale doçentlik
müracatımdan sonra basıldığı için doçentlik müracaat dosyama dahil edilmedi.).
7. Tellioğlu Metin A., Karakaş S., “Humerus'tan Morfometrik Yöntemlerle Cinsiyet Tayini”,
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 27(2):75-79, 2013.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: (Doçentlik
sonrası)
1. Yılmaz D., Sönmez F., Karakaş S., Yenisey Ç., “Kronik böbrek hastalıklı çocukların yangısal
durumlarının değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, İzmir, 2012.
2. Yılmaz D., Sönmez F., Karakaş S., Yenisey Ç., Kurt Ömürlü İ., “Kronik böbrek hastalıklı
çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, İzmir,
2012.
3. Yılmaz D., Sönmez F., Karakaş S., Yenisey Ç., Kurt Ömürlü İ., “Kronik böbrek hastalıklı
çocukların hidrasyon durumunun değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, İzmir,
2012.
4. Karakaş S., Dişçigil G., Bilgin M.D., Tekin N., Tellioğlu Metin A., “Assessment of BIA
measurements in elderly with hypertension and type 2 diabetes”, 13. Ulusal Anatomi Kongresi,
Kuzey Kıbrıs, 2010.
Sayfa 9 / 17
Ağustos 2014
5. Karakaş S., Bilgin M.D., Dişçigil G., Tekin N., Özlem S., “Investigation the body fat
distributions by using bioelectrical impedance assay in elderly people”, 13. Ulusal Anatomi
Kongresi, Kuzey Kıbrıs, 2010.
6. Karakaş S., Bilgin M.D., Dişçigil G., Tekin N., Tellioğlu Metin A., Özlem S., “Yaşlılarda
vücut yağ ve sıvı dağılımlarının biyoelektriksel empedans yöntemleriyle araştırılması”, 22.
Ulusal Biyofizik Kongresi, Aydın, 2010.
7. Yılmaz D., Karakaş S., Girişken İ., Metin Tellioğlu A., “Kronik diyaliz tedavisindeki
çocuklarda vücut sıvı dağılımının biyoempedans analiziyle değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Çocuk
Nefroloji Kongresi, Ankara, 2010
8. Karakaş S., “Beta talasemi major hastalarında vücut kitle indeksi ve biyoelektriksel empedans
ölçümlerinin incelenmesi”, 2. Proje ve Bilim Şenliği, Aydın, 2010.
9. Polatlı M., Bilgin M.D., Taş Gülen Ş., Karakaş S., Özlem S., Çildağ O., “Kronik obstrüktif
akciğer hastalarının biyoelektriksel impedans analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi: Bir
ön çalışma”, (3.lük ödülü aldı), Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 2009.
10. Karakaş S., Karul A.B., Altınışık M., Türkmen M., Aslan Kurnaz D., “Yenidoğanlarda
extremite uzunlukları ve kort kanındaki leptin, IGF-1 ile ilişkisi”, 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji
Sempozyumu, Ankara, 2008.
11. Karakaş S., Türkmen M., Karul A.B., Altınışık M., Temoçin K., Tanınmış A.Ç.,
“Yenidoğanlarda kraniyofasiyal ölçümler”, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16),
Antalya, 2008.
12. Şimşek E., Özarslan C., Akgül H.N., Karakaş S., “Sağımhane ergonomisi: Sağımcı
antropometrik ölçülerine yönelik sağımhane tasarımı”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon,
2008.
13. Özlem S., Karakaş S., Polatlı M., Gülen Ş.T., Başoloğlu H., Çildağ O., Bilgin M.D., Kronik
“Obstriktif akciğer hastalığında vücut kompozisyonunun analizi ve vücudun biyoelektriksel
özelliğinin tayini”, 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya, 2007.
Sayfa 10 / 17
Ağustos 2014
14. Çobanlar S., Kaymak S., Paköz A., Demirkıran F., Karakaş S., Memiş S., Tuğrul E., Şahbaz
M., “Hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıklaarı, benlik saygıları ve kendilerini
kabullenmeleri”, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 2007.
15. Karakaş S., Köse H., Yıldız Y., Temoçin S., Kızılkaya K., “Anthropometric measurements
of second division and amateur league footballers in Aydın region”, 10th National Congress of
Anatomy, Bodrum, 2006.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: (Doçentlik öncesi)
1. Ertuğ S., Karakaş S., Okyay P., Ergin F., Öncü S., “Blastocystis hominis and growth in
children”, Medical Science Monitor, 13(1) CR40-43, 2007.
2. Karakaş S., Karadağ F., Karul A.B., Gurney Ö., Gürel S., Güney E., Çildağ O., “Circulating
leptin and body composition in chronic obstructive pulmonary disease”, International Journal of
Clinical Practice, 59(10):1167-1170, 2005.
3. Karakaş S., Kavaklı A., “Morfometric examination of paranasal sinuses and mastoid air cells
using computed tomography”, Annals of Saudi Medicine, 25(1):41-45, 2005.
4. Karakaş S., Okyay P., Abacıgil Ergin F., Önen Ö., Beşer E., “Limb lengths of primary school
children in a sity from western region of Turkey”, Coll. Antropol., 29(1):57-67, 2005.
5. Kavaklı A., Ögetürk M., Yıldırım H., Karakaş S., Karlıdağ T., Sarsılmaz M., “Volume
assessment of age-related conversion of the tympanic cavity by helical computerized tomography
scaning”, Saudi Med J., 25(10):1378-1381, 2004.
6. Karakaş S., Okyay P., Önen Ö., Abacıgil Ergin F., Beşer E., “Growth of 7-14 year old
children, Aydın-Turkey”, Man in India (A Quarterly Journal of Anthropology), 48(3&4):141152, 2004.
7. Uzun A., Cengiz N., Kavaklı A., Karakaş S., “Morphological and microscopical examination
of the rat brachial plexus”, (Rat plexus brachialis’inin morfolojik ve mikroskobik incelenmesi)
Turk J Vet Animal Sci. (Tübitak), 25:397-402, 2001.
Sayfa 11 / 17
Ağustos 2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler: (Doçentlik öncesi)
1. Karakaş S., Fırat-Gemalmaz A., Gürel F.S., Karul A., “Body compositions in subjects with
metabolic syndrome at Umurlu province of Aydın via bioelectrical impedance analysis and
anthropometry”, 4th Asia-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası/Aydın, 2005.
2. Karakaş S., Taşer F., Güneş H., Yıldız Y., Yazıcı Y., “Evaluation of body fat ratios in sports
education high school students using skin fold measurement and BIA method”, 8th Congress of
the European Association of Clinical Anatomy, Palermo, 2005.
3. Ertuğ S., Karakaş S., Okyay P., Ergin F., Öncü S., “Blatocystis hominis and growth in
children”, Proceedings of the VI. International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, 2004.
4. Taşer F., Karakaş S., “The gender and sports effects on foot dimensions: Implication for shoe
design”, Proceedings of the VI. International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, 2004.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: (Doçentlik öncesi)
1. Karakaş S., Okyay P., Önen Ö., Ergin F., Beşer E., “Aydın ili ilköğretim okulları
öğrencilerinde oturma yüksekliği ile boy, ağırlık ve beden kitle indeksi ilişkisi”, İnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2):73-77, 2004.
2. Kavaklı A., Karakaş S., “Temporal kemik ve mastoid hücreler”, Genel Tıp Dergisi, 14(2):7781, 2004.
3. Karakaş S., Taşer T., Okyay P., Başaloğlu H., “Spor ve fiziksel egzersizin vücut kitle indeksi
ve vücut yağ oranına etkisi”, Spor Araştırmaları Dergisi, 7(3):6-71, 2003.
4. Karakaş S., Cihan Ö.F., Kavaklı A., Eroğlu C., Aluçlu A., “Malatya merkez ilkokul
çocuklarında Yaş, Boy ve oturma yüksekliği arasındaki ilişki”, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,
3(2):15-18, 2002.
Sayfa 12 / 17
Ağustos 2014
5. Aydın N., Sarı C., Okyay P., Kadıoğlu A., Karakaş S., Beşer E., Gürel M., “Aydın ilinde 7-14
yaş grubu çocuklarda A grubu beta-hemolatik streptokok, streptococus pneumoniae, haemophilus
influenzae ve staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve beden kitle indeksi ile ilişkisi”, İnfeksiyon
Dergisi (Turkish Journal Infection), 16(4):427-434, 2002.
6. Kavaklı, A., Karakaş S., “Paranasal sinusların bilgisayarlı tomografi yöntemiyle morfometrik
incelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 7(2):750-756, 2002.
7. Kavaklı A., Karakaş S., Uzun A., “Mastoid hava hücrelerinin bilgisayarlı tomografi
yöntemiyle morfometrik incelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 7(2):738-744, 2002.
8. Cihan Ö.F., Uzun A., Karakaş S., Salbacak A., “Sinus cavernosus’un meningeal yapısı,
Anatomik çalışma”, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18:19-26, 2002.
9. Uzun A., Cihan Ö.F., Atik E., Karakaş S., Aydın N.E., “Sol lobus frontalis kistik atrofisi ve
sağ ventriculus lateralis’in dışaaAçılımı”, Karadeniz Tıp Dergisi, 13(1):23-25, 2000.
10. Uzun A., Karakaş S., Cihan Ö.F., Kavaklı A., “İnsanda vena jugularis interna ile vena
jugularis externa arasındaki anastomotik dal”, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6(2):172-174,
1999.
11. Çetin A., Sağıroğlu S.O., Kükner A., Karakaş S., “Göbek kordon yapısının ışık mikroskobik
düzeyde incelenmesi”, Morfoloji Dergisi, 7(1):14-17, 1999.
12. Karakaş S., Kavaklı A., Uzun A., Cihan Ö.F., “Malatya merkez ilkokul öğrencilerinin yüz
ve kulak ile ilgili antropometrik ölçümlerinin incelenmesi”, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,
6(1):24-27, 1999.
13. Uzun A., Karakaş S., Kavaklı A., Cihan Ö.F., “Yedi-Onbir yaş grubu okul çocuklarında
başın antropometrik değerleri ile boy uzunluğu zrasındaki ilişki”, Turgut Özal Tıp Merkezi
Dergisi, 6(1):46-50, 1999.
14. Karakaş S., Eğri M., Uzun A., Arabacı H., Kavaklı A., Cihan Ö.F., “Malatya merkez ilkokul
öğrencilerinin yaş ve cinsiyete göre göğüs ve karın genişliğinin karşılaştırmalı incelenmesi”,
Morfoloji Dergisi, 6(1):15-18, 1998.
Sayfa 13 / 17
Ağustos 2014
15. Cihan Ö.F., Kavaklı A., Karakaş S., Uzun A., Arabacı H., “Malatya merkez ilkokul
öğrencilerinin cins, yaş, boy ve ağırlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, Morfoloji
Dergisi, 6(2):11-15, 1998.
16. Cihan Ö.F., Karakaş S., Uzun A., Kavaklı A., Arabacı H., Eğri M., “Malatya merkez ilkokul
öğrencilerinin cinsiyet, yaş, ve boya göre extremite uzunluklarının karşılaştırılması”, Turgut Özal
Tıp Merkezi Dergisi, 5(4):229-233, 1998.
17. Kavaklı A., Karakaş S., Uzun A., Cihan Ö.F., “Malatya merkez ilkokul öğrencilerinin ayak
ölçümlerinin boya göre incelenmesi”, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(4):234-237, 1998.
18. Sağıroğlu O., Karakaş S., Ögetürk M., Çetin A.S, Esen G., “Truncus coeliacus ve dalları”,
Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4(3):350-359, 1997.
19. Karakaş S., Uzun A., Cihan Ö.F., “Atnalı böbrek olgusu”, Journal of Turgut Özal Medical
Center, 3(3):217-219, 1996.
20. Emre H., Otlu A., Karakaş S., Yoloğlu S., Temel İ., “Aflatoksin B1’in tavşanlarda total
vücut ağırlığı ve çeşitli organ ağırlıkları üzerine etkileri”, Tr. Journal of Zoology (Tübitak),
20(Ek sayı):145-151, 1996.
21. Karakaş S., Emre H., Otlu A., Erpek S., Öztürk F., “Tavşanların (oryctolagus cuniculus
huxleyi) mide ve mide bezleri üzerinde histolojik ve bazı histoşimik araştırmalar”, Turgut Özal
Tıp Merkezi Dergisi, 2(1):7-13, 1995.
22. Emre H., Karakaş S., Otlu A., Temel İ., Yoloğlu S., “Aflatoksin B1 uygulanan tavşanlarda
karaciğer fonksiyon testleri”, Fırat Üniveritesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1):6-11, 1995.
23. Temel İ., İlhan N., Emre H., Çığlı A., Yoloğlu S., Karakaş S., “Aflatoksin B1’in tavşan
eritrosit, karaciğer, böbrek arginaz aktiviteleri ile serum ALP, AST, ALT düzeylerine etkisi”,
Journal of Turgut Özal Medical Center, 1(2):88-92, 1994.
24. Emre H., Karakaş S., Otlu A., Temel İ., Yoloğlu S., “Aflatoksin B1’in tavşanlarda bazı kan
parametreleri üzerindeki etkisi”, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1(2):93-103, 1994.
Sayfa 14 / 17
Ağustos 2014
25. Tecimer T., Tecimer C., Emre H.M., Temel İ., Üstün H., Karakaş S., Otlu A., Erpek S.,
“Aflatoksin B1’(AFBI)in tavşan karaciğeri üzerine etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal
değerlendirme”, Ege Tıp Dergisi, 32(1-2):45-48, 1993.
26. Karakaş S., “Çizgili kasların histo-morfolojilerinin karşılaştırmalı incelenmesi”, Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(2):279-289, 1988.
27. Karakaş S., “Çizgili kaslarda kas lifi çaplarının kas lifi sınıflandırılmasındaki önemi”,
Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 20(2):327-333, 1988.
28. Karakaş S., “Pelvis çaplarına etki eden faktörler üzerine çalışma”, Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Bülteni, 20(2):313-318, 1988.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: (Doçentlik
öncesi)
1. Karakaş S., Taşer F., Yıldız Y., “Tıp fakültesi ve spor okulu öğrencilerinde BİA yöntemi ile
vücut su oranlarının karşılaştırılması”, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Konya, 2004.
2. Ertuğ S., Karakaş S., Okyay P., Ergin F., Öncü S., “Blastocystis hominis’in çocuklarda
büyüme üzerine etkisi”, 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası/Aydın, 2004.
3. Karadağ F., Karakaş S., Karul A.B., Güney E., Çildağ O., “Kronik obstrüktif akciğer
hastalığında antropometrik ölçümler ve serum leptin düzeyi”, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi,
Belek/Antalya, 2004.
4. Karadağ F., Çildağ O., Karakaş S., Karul A.B, Güney E., “Kronik obstrüktif akciğer
hastalığında antropometrik ölçümler ile beslenme parametrelerinin ilişkisi”, Toraks Derneği 7.
Yıllık Kongresi, Belek/Antalya, 2004.
5. Kavaklı A., Karakaş S., “Morfometric examination of sinus paranasales and mastoid air cells
using computed tomography”, 8. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.
Sayfa 15 / 17
Ağustos 2014
6. Karakaş S., Okyay P., Önen Ö., Ergin F., Beşer E., “Aydın ili ilköğretim okulları
öğrencilerinin oturma yüksekliği ile boy, ağırlık ve beden kitle indeksi ilişkisi”, 9. Ulusal
Ergonomi Kongresi, Denizli, 2003.
7. Karakaş S., Alpyörük Taşer F., Okyay P., Başaloğlu H., “Adnan Menderes Üniversitesi beden
eğitimi ve spor yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri ile tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin çeşitli
antropometrik ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Denizli, 2003.
8. Aluçlu N., Bora A., Eroğlu C., Karakaş S., “Karpal tünel sendromunda x-ışını parametreleri”,
7. Ulusal Anatomi Kongresi (uluslararası katılımlı), Diyarbakır, 2003.
9. Karakaş S., Okyay P., Önen Ö., Ergin Abacıgil F., Beşer E., “Aydın ili kentsel ve kırsal bölge
ilköğretim okulları 7-14 yaş grubu öğrencilerinin beden kitle indeksi”, 8. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, Diyarbakır, 2002.
10. Karakaş S., Cihan Ö.F., Uzun A., Kavaklı A., “İlkokul çocuklarında bazı çevre
(circumferentia) ölçümlerinin yaş, cinsiyet, boy ve ağırlıkla ilişkisi”, 6. Ulusal Anatomi Kongresi
(uluslararası katılımlı), Edirne, 2001.
11. Kavaklı A., Karakaş S., “Mastoid hava hücrelerinin bilgisayarlı tomografi yöntemiyle
morfolojik incelenmesi”, 6. Ulusal Anatomi Kongresi (uluslararası katılımlı), Edirne, 2001.
12. Kavaklı A., Karakaş S., “Parnasal sinusların bilgisayarlı tomografi yöntemiyle morfolojik
incelenmesi”, 6. Ulusal Anatomi Kongresi (uluslararası katılımlı), Edirne, 2001.
13. Aydın N., Sarı C., Okyay P., Kadıoğlu A., Karakaş S., Beşer E., Gürel M., “Aydın ilinde
ilköğretim yaş grubu çocuklarında A grubu beta hemolatik streptokok, streptococus pneumoniae,
haemophilus influenzae ve staphylococcus aureus taşıyıcılığı”, 70. Yıl Türk Mikrobiyoloji
Cemiyeti, 70. Yıl Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2001.
14. Kavaklı A., Karakaş S., Uzun A., Kızılay A., “Sinus frontalis agenezisi”, 5. Ulusal Anatomi
Kongresi, Beldibi/Antalya, 1999.
15. Cihan Ö.F., Uzun A., Karakaş S., “Arteria carotis internanın segmentum clinoideumu
etrafındaki dural halkalar ve kemik yapılarının mikroanatomisi”, 5. Ulusal Anatomi Kongresi,
Beldibi/Antalya, 1999.
Sayfa 16 / 17
Ağustos 2014
16. Karakaş S., Eğri M., Arabacı H., Cihan Ö.F., “Malatya merkez ilkokul öğrencilerinin yaş,
cins ve boya göre göğüs ve karın çevresinin karşılaştırılması”, 4. Ulusal Anatomi Kongresi
(uluslararası katılımlı), İstanbul, 1997.
17. Kavaklı A., Karakaş S., Cihan Ö.F., Arabacı H., “Malatya merkez ilkokul öğrencilerinin
cins, yaş, boy ve ağırlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, 4. Ulusal Anatomi Kongresi
(uluslararası katılımlı), İstanbul, 1997.
18. Cihan Ö.F., Karakaş S., Kavaklı A., Arabacı H., Eğri M., “Malatya merkez ilkokul
öğrencilerinin cins, yaş ve boya göre ekstremite uzunluklarının karşılaştırılması”, 4. Ulusal
Anatomi Kongresi (uluslararası katılımlı), İstanbul, 1997.
19. Karakaş S., Uzun A., Cihan Ö.F., “Atnalı böbrek: Bir olgu sunumu”, 3. Ulusal Anatomi
Kongresi, İzmir, 1995.
Diğer Yayınlar:
1. Karakaş S., Bingöl M., “Erzurum ve çevresi çocuklarında kaza çeşitleri ve sıklığı”, Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni (ayrı basım), 22(1):67-75, 1990.
2. Tüzüm B., Karakaş S., “Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları
üzerine bir araştırma”, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(2):257-264, 1988.
Sayfa 17 / 17
Download

ÖZGEÇMİŞ - Adnan Menderes Üniversitesi