ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
DERSİN KODU
İntegral Denklemleri I
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
7
DERSİN ADI
Güz
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
2
2
0
Kredisi AKTS
3
5
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU ( x ) SEÇMELİ ( )
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
YARIYIL İÇİ
Faaliyet türü
Ara Sınav
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Sayı
1
1
%
20
20
1
60
Yok.
Birinci ve ikinci tip integral denklemleri
Volterra İntegral Denklemleri
Fredholm Denklemleri
Temel Fonksiyonlar and İlgili Homogen integral denklemleri
Öğrenciye temel olarak integral denklemleri bilgisinin verilerek uygulamalı
matematiğin diğer ilgi alanlarına uygulamalarının yapılabilmesi
Uygulamalı Matematik alanında lisans üstü eğitim yapmak isteyen öğrenciye
taban oluşturmak
İntegral Denklemleri konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu
alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak karşılaştığı problemleri
çözme becerisi
İntegral Denklemler (Prof.Y. Aksoy)
Integral Equations (M.Krasnov, A. Kiselev,G.Makeronko)
Integral Equations and Applications (C.Corduneanu)
Linear Integral Equations (W. V. Lovitt)
Yok.
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
İntegral denklemlerine giriş,birinci tip integral denklemleri
Abel problemi
İkinci tip integral denklemleri
Diferensiyel denklemler ile Volterra integral denklemleri arasındaki bağıntı
Ara sınav
Çözüm tipleri, Volterra denklemi
Fredholm denklemlerinin çözümleri
Lineer denklemlerin bir sonlu serisi olarak Fredholm denklemleri
Fredholm un iki temel bağıntısı
Ara sınav
Temel fonksiyonlar
Homojen integral denklemleri
Fredholm Teorisinin uygulamaları
Problemlerin diferensiyel denklemleri
Dönem sonu sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
1
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12 tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14 geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15 uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Filiz TAŞCAN
İmza:
2
x
Tarih:
1
Download

İntegral Denklemleri I