ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
DERSİN KODU
Öklidyen Olm. Geo.I
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
7
DERSİN ADI
Güz
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
2
2
0
Kredisi AKTS
3
5
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU ( x ) SEÇMELİ ( )
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
YARIYIL İÇİ
Faaliyet türü
Ara Sınav
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Sayı
1
1
%
25
25
1
50
Yok.
Öklidyen olmayan geometri nedir?, Öklidyen geometri aksiyomları,
Paralellik postulatı tartışmaları, Bolyai ve Lobacevski’ nin çalışmaları,
Öklidyen olmayan geometri modelleri, Eliptik geometriler, hiperbolik
düzlem geometriler Poincare yarı düzlem modeli Poincare disk modeli,Klein
model, Taksi düzlem geometri
Ders içeriğindeki konuların öğretilmesi
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanma.
1.
2.
3.
4.
Öklidyen Geometriyi kavrayabilme,
Öklidyen Geometri Modellerini anlayabilme,
Öklidyen Olmayan Geometriyi kavrayabilme,
Öklidyen Olmayan Geometri Modellerini anlayabilme,
Foundations of Geometry and The Non-Euclidean Plane (G. E. Martin)
Millman, R. S., Parker, G. D. Geometry, A metric approach with models,
Springer-Verlag New York Inc.
Yok.
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Öklidyen olmayan geometri nedir?
Öklidyen geometri aksiyomları
Paralellik postulatı tartışmaları
Bolyai ve Lobacevski’ nin çaılşmaları
Ara sınav
Öklidyen olmayan geometri modelleri
Öklidyen olmayan geometri modelleri
Eliptik geometriler
Hiperbolik düzlem geometriler
Ara Sınav
Poincare yarı düzlem modeli
Poincare disk modeli
Klein modeli
Taksi düzlem geometri
Dönem Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
1
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12 tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14 geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15 uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Rüstem KAYA
İmza:
2
X
Tarih:
X
X
X
X
Download

Öklidyen Olmayan Geo. I