ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM PROSESİ
Doküman Kodu
SEM-PRS-04
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
Baskı No
00
KAPSAMI
Üniversitemizin eğitim alanları dışındaki eğitim programlarını düzenlemek, dış kuruluşlarla iş birliğinin
gelişmesini belirlemek.
Merkezimiz tarafından verilen eğitimleri kapsar.
GİRDİLERİ
Onaylı program talebi, Kayıtlı yoklama listesi
PROSESİN AMACI
İNSAN
Akademik ve İdari personel
KAYNAKLAR
ETKİLEDİĞİ PROSES
PERFORMANS KRİTERLERİ
KONTROL KRİTERLERİ
GÖZ. GEÇiRME PERiYODU
PROSES SORUMLUSU
ÇALIŞMA ORTAMI
Sınıflar, Laboratuvarlar,
Atölyeler
PROSES AKIŞ PLANI
KONTROL KRİTERLERİ
Onaylı program talebi
İmza onayı
Sekreterya
Programın duyurulması
Sekreterya
Program
sorumluları
İmzalı yoklama listesi,
Sertifika/Katılım belgesi
ALTYAPI
Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları,
İzleme, ölçme ve analiz cihazları
Satınalma, eğitim ve lisansüstü
Satınalma, eğitim ve lisansüstü eğitim
ETKİLENDİĞİ PROSES
eğitim prosesleri
prosesleri
Müşteri memnuniyeti oranı, Programa uyum oranı, Onaylanan/ Açılamayan program oranı, Yanlış yazılan
sertifika/katılım belgesi oranı
2547 YÖK kanunu, ADYÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliği ve SEM Eğitim-Öğretim Yönergesi
6 Ay
PROSES HEDEFİ Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
Eğitimden sorumlu Rektör yardımcısı.
SORUMLU
Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
Sekreterya
ÇIKTILARI
Seminer
Kurs
Sertifika
KAYIT
ONAY
Evrak Kayıt
SEM
Müdürü
Yazışma kuralları
Giden evrak
Program öneri
dosyası
Yönetim
kurulu kararı
Giden evrak
SEM Yönetmeliği
SEM Eğt-Öğr. Yön.
FRM-25
Öğretim
Elemanları
SEM
Müdürü
Program
sorumluları
Programın uygulanması
SEM Yönetmeliği
SEM Eğt-Öğr. Yön.
FRM-25
Öğretim
Elemanları
Program
sorumluları
Değerlendirme
Program öneri
dosyası,
SEM Yönetmeliği
SEM Eğt-Öğr. Yön.
FRM-25
Sınav Sonuç
Listesi
Öğretim
Elemanları
SEM Yönetmeliği
SEM Eğt-Öğr. Yön.
Sertifika/Katıl
SEM Müdürü
ım belgesi
Rektör
kayıt defteri
Başarılı
Sekreterya
Sekreterya
Başarısız
SERTİFİKA
KATILIM BELGESİ
Hazırlayan
Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
FRM-02/00
Sertifika/Katıl
ım belgesi
tutanağı
BELGE TESLİMİ
Onaylayan
REKTÖR
Sayfa No
1/1
Download

SÜREKLİ EĞİTİM PROSESİ