ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
121615415 - 121635415
DERSİN KODU
Kısmi Diferensiyel Denklemler
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
5
DERSİN ADI
Bahar
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
3
0
0
Kredisi AKTS
3
5
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( x )
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
YARIYIL İÇİ
Faaliyet türü
1.Ara Sınav
2. Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Sayı
1
1
%
25
25
1
50
Yok.
Temel Kavramlar, KDD lerin sınıflandırılması ve elde edilmesi, Teğet
düzlemler, birinci mertebeden lineer ve yarı-lineer KDDler, Lagrange
metodu, Pfaff denklemleri, Charpit metodu, Bağdaşabilir sistemler, İkinci
Mertebeden Denklemler ve Sınıflandırılması
Birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik olusumların matematiksel
modellemesinde karsimiza cikan problemleri ifade etmede ve çözümlemede
Kismi Turevli Diferansiyel Denklemler kullanılır.
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanma.
Çeşitli alanlarda direkt ya da dolaylı olarak karşılaşılan Kismi Turevli
Diferansiyel Denklemleri tanımak, temel çözüm yöntemlerini tanıtmak.
M.Çağlayan, O.Çelebi, Kısmi Diferensiyel Denklemler
1- K.Koca , Kısmi Türevli Denklemler.
2-,M.N.Özer, Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler ve Çözümlü
Problemler Ders Notları
3- F.H. Miller, Partial Diff. Equations
Yok.
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Temel kavramlar, Sınıflandırma,Kısmi Türevli Denklemlerin Elde Edilmesi, Teğet Düzlemler
Birinci Mertebeden ve Birinci Dereceden Üç Değişkenli Sistemler
Verilen Eğriden Geçen İntegral Eğrilerinin Oluşturduğu Yüzey
İki ve Üç Değişkenli Pfaff Diferensiyel Denklemleri, Üç Değişkenli Pfaff Diferensiyel Denklemlerin
Çözümlerinin elde Edilmesinde Özel Yöntemler
Ara sınav
Birinci Mertebeden Hemen-Hemen Lineer Kısmi Türevli Denklemler
Birinci Mertebeden Yarı Lineer Kısmi Türevli Denklemler, Genel Çözüm
Birinci Mertebeden Genel Denklem
Bağdaşabilir Denklemler, Tam İntegralin elde Edilmesi
Ara sınav
İkinci Mertebeden Denklemlerin Elde Edilmesi, İkinci Mertebeden Lineer Denklemler
İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Denklemler
İkinci Mertebeden Hemen-Hemen Lineer Denklemler, Sınıflandırılması
İkinci Mertebeden Denklemlerin Uygulamaları
Final Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
1
3
Matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12 tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14 geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15 uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Öğretim Üyesi: Ass. Prof. Dr. Filiz Taşcan
İmza:
2
x
Tarih:
x
x
Download

Kısmi Diferensiyel Denklemler