ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
121617529
DERSİN KODU
Hareket Geometrisine Giriş
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
Teorik
7
DERSİN ADI
Uygulama
3
DERSİN
Laboratuar
0
Güz
Kredisi AKTS
0
3
5
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( x )
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Faaliyet türü
Ara Sınav
Sayı
1
%
30
1
20
1
50
Ek Sınav
YARIYIL İÇİ
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Yok
Dual sayılarla ilgili temel tanımlar ve teoremler, Dual vektörlerin uzayı, DModül ve D-Modül üzerinde iç çarpım, Dış çarpım, karma çarpım ve dual
açı, E. Study dönüşümü, D-Modülde izometriler, Reel kuaterniyonlar ve reel
kuaterniyonlar üzerinde temel işlemler, Dual kuaterniyonlar ve Dual
kuaterniyonlar üzerinde temel işlemler, kuaterniyon operatörü, dönme
operatörü, kayma operatörü, vida operatörü ve vida hareketi kavramları
Ders içeriğindeki temel kavram ve teknikleri vermek, öğrencilerin bu
kavramları ve teknikleri uygulayarak problem çözme yeteneklerini
geliştirmek
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanma.
Hareket Geometrisi konularında yeterli bilgi birikimine sahip olma; Literatür
taraması ve kaynakçayı doğru biçimde yazabilme, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanarak karşılaştığı problemleri modelleme ve çözme
becerisi
Hacısalihoğlu H. H., Hareket Geometrisi ve Kuaternionlar Teorisi,
Ankara, 1983,
1- Müller, H. R., Kinematik Dersleri, Ankara Üniversitesi Yayınları, (1963).
2- Biran, L., Kinematik, İstanbul Üniversitesi yayınları, 1949.
3- Hacısalihoğlu, H. H., Diferensiyel Geometri, Cilt I-II, Ankara, 2004.
4- R. Kaya, Lineer Cebir (Redaksiyon), Eskişehir, (2000).
Yok
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Dual sayılarla ilgili temel tanımlar ve teoremler
Dual vektörlerin uzayı, D-Modül ve D-Modül üzerinde iç çarpım
Dış çarpım, karma çarpım ve dual açı,
Dual vektörlerin normlanması
Ara sınav
E. Study dönüşümü
Problem çözme
D-Modülde izometriler, reel kuaterniyonlar ve reel kuaterniyonlar üzerinde temel işlemler
Reel kuaterniyonların matris gösterimi
Ara sınav
Dual kuaterniyonlar ve dual kuaterniyonlar üzerinde temel işlemler
Kuaterniyon operatörü, dönme operatörü, kayma operatörü
Vida operatörü ve vida hareketi kavramları
Problem çözme
Dönem Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
1
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12 tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14 geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15 uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cumali EKİCİ
İmza:
2
Tarih:
x
x
x
x
x
x
Download

Hareket Geometrisi