ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü
DERS BİLGİ FORMU
DÖNEM
DERSİN KODU
BAKIM MÜHENDİSLİĞİ
DERSİN ADI
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
3
0
0
Bahar
Bahar
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( X )
Türkçe
Kredisi AKTS
3
5
DERSİN KATEGORİSİ
Temel Bilim
Makine Mühendisliği
[Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa () koyunuz.]

Temel Mühendislik

Sosyal
Bilim
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
YARIYIL İÇİ
Faaliyet türü
I. Ara Sınav
II. Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN
ÖNKOŞUL(LAR)
Sayı
%
4
2
40
30
1
30
Yok
TEMEL DERS KİTABI
Bakım mühendisliği esasları ve kavramları. Tahribatsız durum izleme
teknikleri. Titreşim-tabanlı bakım uygulamalarına ait temel ilkeler.
Titreşim ve gürültü proplemlerinde sorun giderme. Titreşim verisinin
toplanması ve olgu-kaynağı belirleme analizi. Bakım mühendisliğinde
yeni akımlar.
Dersin amacı öğrenciye bakım mühendisliğindeki kavramlara ve ilgili
fayda potansiyeline ait içyüzünü derinlemesine anlama olanağı tanır.
Dersin tamamlanmasıyla, mevcut endüstri standartlarına göre kabul
görmekte olan bakım prosedürlerine ait bilginin öğrenci tarafından
sergilenebilmesi sağlanır.
 Bakım uygulamaları yöntem ve kavramlarını öğrenme.
 Rutin bir bakım programı takip etmeye nazaran gerçek-zamanda
durum izleme ile bakım yöntemlerini uygulama arasındaki farkı
anlama ve bu farkın değerini kavrama,
 Ekipmanların bakımında modern teknolojinin kullanılmasının
öneminin değerinin takdirle anlaşılması.
Ders notları;
R. Keith Mobley, Maintenance Engineering Handbook, McGraw-Hill.
YARDIMCI KAYNAKLAR
-
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
-
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Giriş; Tarihsel bakış
Durum izlemede tahribatsız muayene yöntemleri
Endüstriyel bakım yöntem ve yönergeleri
Teşhise dayalı bakıma yönelik mekanik titreşim analizi
Titreşim ve gürültü problemlerinde sorun giderme
1.Ara Sınavı
Data analizi (transduserler, sinyal işleme)
Tahrik yöntemleri (darbe çekici ve elektrodinamik sarsıcı)
Spektrum ve dalga-biçimi analizi
Örnekleme (zaman, pencere) ve filtreleme sorunları
2.Ara Sınavı
Titreşim kaynağının belirlenmesi (vuruntu, dengesizlik, eksen kaçıklığı vs)
Titreşim kaynağının belirlenmesi (gevşeklik, hasarlı parçalar, oyuntular vs)
Bakım mühendisliğinde yeni akımlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi;
bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri makine mühendisliği problemlerini
1
modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
Makine mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini
saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip
2
uygulayarak çözme becerileri
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü
gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak
3
tasarlama becerisi.
Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma
4
becerisi
Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney
5
yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini
7
kullanma/geliştirme becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
8
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki
10 uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma
hakkında farkındalık
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler
11 ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda
farkındalık
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
Dersin Öğretim Üyesi: Doç Dr. Naci Zafer
İmza:
Tarih: 22.06.2014
2
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

ek bilgi - Osmangazi Üniversitesi