NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
I. časť
AD-R
II. časť
CNC Advantage
CNC hydraulický ohraňovací lis AD-R séria s CNC Advantage
www.ipecon.sk
I. časť
AD-R Séria
NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
ohraňovací hydraulický lis CNC CNC ohraňovací hydraulický lis
www.ipecon.sk
Obsah
Úvod
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné pokyny
Nevyhnutné riziká
1
2
2
3
Všeobecný popis stroja
Zásady prevádzky stroja
Výstražné štítky a štítky so základnými informáciami o stroji
Zakázané použitie
Bezpečnostné vypínače a kryty na stroji
Rozmery bočnej ochrannej klietky
Bezpečnostné zóny stroja
Technické údaje
Výbava stroja
Hluk
Meranie hlučnosti
Štandardy použité pri konštrukcií
3
5
6
11
12
13
13
14
15
15
16
16
Preprava stroja
Dodanie stroja
Preprava stroja
Odstránenie obalu
17
17
17
18
Skladovacie podmienky
Pokyny k inštalácií stroja
Všeobecné informácie
Pracovný priestor stroja
Inštalácia stroja
Elektrické pripojenie
Informácie o mazive
18
19
19
19
19
20
20
Uvedenie stroja do prevádzky
Montáž ochranných krytov
21
21
Informácie o ohraňovaní
Princíp voľného ohraňovania
Presnosť
Nástroje
Parametre
Doporučený rozmer V-drážky
Minimálna šírka ramena B
Maximálna ohraňovacia sila
Poloha materiálu
23
23
23
23
24
25
25
25
26
Údržba
Bezpečnosť pri nastavovaní nástrojov
27
27
Vycentrovanie nástrojov
Nastavenie palcov zadného dorazu v osi X
Nastavenie paralelilty zadného dorazu voči spodnému nástroju
Nastavenie zadného dorazu v osi R
Kontrola spojenia Y1-Y2
Údržba
Mazací náčrt stroja
Hladina oleja
Test zadnej svetelnej závory
27
28
28
29
29
29
31
32
32
Odstraňovanie porúch
Kompenzácia priehybu stola
Zdravie a bezpečnosť obsluhy
Špecifikácie pre používané hydraulické mazivá
Preprava
Skladovanie
Iné nebezpečenstva
Prvá pomoc:
Individuálna ochrana:
Informácie o toxicite
Informácie o likvidácií
32
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
Demontáž a odstavenie stroja z prevádzky
38
Informácie o ohraňovaní
Princíp voľného Voľné ohraňovanie je ohraňovanie, pri ktorom pohyb nástroja smerom dole a prejdená dráha určuje
ohraňovania veľkosť výsledného uhla po ohnutí. Pri tejto metóde neprichádza k žiadnemu kontaktu bočných strán
horného nástroja (lisovníka
lisovníka) a spodného nástroja (matrice) s materiálom. Plech je vlastne ohraňovaný
„vo vzduchu“ ostrím lisovníka a hranami matrice. Želaný
Želaný uhol teda nie je dosiahnutý geometriou
nástroja, ale jeho polohou voči sebe.. Každá aj minimálna zmena polohy nástroja vedie k dosiahnutiu
iného uhla. Kvôli spätnému odpruženiu materiálu musí byť uhol lisovníka a uhol V-matrice
V
menší asi o
cca 5° ako bežný želaný uhol 90°.
1 – lisovník, 2 – ohraňovaný materiál, 3 – matrica
Presnosť Moderné ohraňovacie lisy disponujú nastavením polohy nástroja s presnosťou ± 0,01 mm, čo
nepredstavuje žiadne problémy pre dosiahnutie presného uhla. V praxi to však tak nie je, pretože
treba do procesu ohraňovania a výslednej presnosti uhla započítať aj samotnú kvalitu ohraňovaného
ohra
materiálu, konkrétnu pevnosť ohraňovaného materiálu a stav nástrojov. V praxi to znamená po
nastavení lisu vykonať prvý skúšobný ohyb a podľa neho zadať do CNC riadiacej jednotky lisu korekcie
pre doladenie uhla.
Nástroje Pri ohraňovaní je lis v podstate iba zdroj sily a samotný tvar a komplexnosť výrobku závisí od hĺbky
vniknutia horného nástroja do spodného, čomu ale musí vyhovovať aj tvar zvolených nástrojov.
Vhodne zvolené nástroje môžu významne zjednodušiť a urýchliť ohraňovací proces.
proc Výhodou voľného
ohraňovania je to, že existujú takzvané „univerzálne“ nástroje. S týmito nástrojmi je za určitých
podmienok možné vyrobiť uhol v rozmedzí napríklad 30° až 180°. V prípade potreby existujú aj rôzne
špeciálne tvary nástroja, ktoré dovoľujú
dovoľuj ohýbať komplexnejšie tvary.
Niektoré vybrané tvary nástrojov
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Parametre Nominálne ohýbanie – pod týmto pojmom sa rozumie voľné ohýbanie na 90° a materiálom s
pevnosťou v ťahu 450 N.mm-2.
Veľkosť V-drážky
drážky v matrici – pri nominálnom ohýbaní platí:
V = 8 x t [mm]
kde: t - hrúbka materiálu [mm]
Pri plechoch s vyššou medzou pevnosti v ťahu môžeme uvažovať s V = 10t,
10t alebo V = 12t. Viac ako túto
hodnotu sa neodporúča používať. Ak bude V väčšie ako 16t,, potom ramená ohýbaného materiálu
nebudú rovné, ale ľahko ohnuté.
Vnútorný rádius – je to minimálny vnútorný rádius, pri ktorom ešte nevznikajú trhliny na vonkajškom
polomere. Pri voľnom ohýbaní je minimálny rádius praktický neovplyvniteľný rádiusom
rád
lisovníka.
Rozhodujúca je iba veľkosť V-drážky
V
a hrúbka materiálu.
Pri nominálnom ohýbaní platí:
R=
kde:
5xV
32
= 1,25 x t [mm]
t - hrúbka materiálu [mm]
V - veľkosť V-drážky
drážky [mm]
Pri materiáloch s σ ≈ 800 N.mm-2 platí pre polomer R = 2,5t
Najmenšie rameno B – je veľkosť minimálneho ramena, aby sa materiál pri ohýbaní nezosunul do VV
drážky.
Pre 90°ohyby platí:
B MIN = 0,65 x V [mm]
kde: V - veľkosť V-drážky
drážky [mm]
Základné parametre pri voľnom ohraňovaní
Žiaduca lisovacia sila – je približne sila potrebná na ohnutie materiálu
F=
www.ipecon.sk
1,42 x L x σ x t2
1000 x V
[N]
AD-R ... ukážka
kde:
L – dĺžka ohybu [mm]
σ – pevnosť v ťahu [N.mm-2]
[N.mm
t – hrúbka materiálu [mm]
V – šírka V-drážky
drážky [mm]
Žiaduca lisovacia sila
Doporučený Hrúbka plechu t [mm]
rozmer V-drážky Šírka V-drážky V [mm]
Minimálna šírka Uhol ohybu α [°]
ramena B Dĺžka ramena B [mm]
0,5 – 2,5
6.t
165°
0,51.V
135°
0,55.V
3,0 – 8,0
8.t
120°
0,58.V
9,0 – 10,0
10.t
90°
0,71.V
60°
1.V
12,0 a viac
12.t
45°
1,31.V
30°
1,94.V
Maximálna Maximálna ohraňovacia sila závisí od dĺžky ohýbaného materiálu, ako to znázorňuje obrázok nižšie.
ohraňovacia sila
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
TS – maximálna pracovná dĺžka
Poloha
materiálu
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Údržba
Bezpečnosť pri Nikdy nevkladajte svoje prsty, ruky alebo akúkoľvek inú časť svojho tela medzi nástroje.
nastavovaní
nástrojov Ubezpečte sa, že sa v blízkosti zóny stroja nenachádzajú žiadne iné osoby.
Pri zmene nastavení ohraňovania vykonajte skúšobný pokus, aby sa zabezpečila presnosť týchto
nastavení.
Uistite sa, že všetko zariadenie pracuje správne a presne.
Vycentrovanie
nástrojov
Najdôležitejším faktorom pre dosiahnutie precízneho procesu ohraňovania je nastavenie horného a
spodného nástroja v rovnakej osi. Nastavenie sa vykoná nasledujúcim spôsobom:
www.ipecon.sk
1.
Zdvihnúť baran (horný nástroj) tak aby sa nedotýkal spodného nástroja.
2.
Povoliť nastavovacie skrutky na obidvoch stranách uchytenia centrovacieho pravítka spodného
nástroja.
3.
Vyčistiť povrch spodného stola, centrovacieho pravítka a nástroja.
4.
Upevňovacie skrutky horného nástroja musia byť pevne utiahnuté.
5.
Nastaviť lisovaciu silu na 10 ton a prepnúť stroj do ručného režimu.
6.
Pomaly spustiť horný nástroj do spodného.
7.
Pomalým zatláčaním horného nástroja do spodného sa spodný nástroj presne vycentruje voči
vrchnému.
8.
Zatiahnuť nastavovacie skrutky na obidvoch stranách uchytenia centrovacieho pravítka
spodného nástroja.
9.
Jemné doladenie sa vykoná pomocou nastavovacích skrutiek pri ich doťahovaní.
AD-R ... ukážka
Nastavenie
palcov zadného
dorazu v osi X
Kvôli presnosti ohýbania je dôležité aby boli zadné dorazy v osi X nastavené čo najpresnejšie
1.
Nastaviť v riadiacom systéme nejakú vzdialenosť zadného dorazu (os X). Doporučuje sa nastaviť
hodnotu L = 10mm + polovica šírky matrice.
2.
Povoliť aretačnú skrutku, ktorá sa nachádza na hornej časti zadného dorazu.
3.
Pomocou nastavovacieho kolieska nastaviť vzdialenosť zadného dorazu tak, aby bola
vzdialenosť L totožná so vzdialenosťou zadanou v riadiacom systéme
4.
Zatiahnuť aretačnú skrutku.
Poznámka:
Pokiaľ je odchýlka zadného dorazu tak veľká, že nie je možné pomocou nastavovacieho
kolieska nastaviť presnú vzdialenosť L, kontaktuje prosím servisné oddelenie firmy
IPECON.
Nastavenie
paralelilty
zadného dorazu
voči spodnému
nástroju
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Odchýlky osi X je možné určiť pomocou merania vzdialenosti medzi prednou plochou nástroja a
palcami zadného dorazu pomocou meracieho zariadenia. Ak je odchýlka na oboch koncoch stroja
väčšia ako 1 mm, odstráni sa pomocou nastavovacích skrutiek (7, 8) v mieste, kde je pripojený profil
zadného dorazu. V prípade, že je odchýlka menšia, odstráni sa pomocou nastavovacích skrutiek (5, 6)
na bočných stenách profilu.
Nastavenie Nie je potrebné, aby bol zadný doraz v osi R tak presne nastavený ako v osi X, pretože sa s pohľadu
zadného dorazu ohýbania nejedná o funkčný rozmer. Pokiaľ by však bola odchýlka tak veľká, že nie je možné materiál
v osi R oprieť o doraz, kontaktuje prosím servisné oddelenie firmy IPECON.
Kontrola Spojenie barana a piesta sa môže časom uvoľniť kvôli vysokému tlaku pôsobiacom v mieste spojenia.
spojenia Y1-Y2 Z tohto dôvodu je dobré kontrolovať spojenie medzi baranom a piestom. Počas realizácie tohto
nastavenia umiestnite klin medzi spodný a horný stôl.
Údržba
www.ipecon.sk
1.
Nastaviť baran do hornej polohy.
2.
Odstrániť ochranné kryty okolo piesta.
3.
Skontrolovať, či sa stredná podložka pohybuje alebo je stabilná.
4.
V prípade potreby dotiahnuť uťahovaciu skrutku.
Správnou údržbou sa dá výrazne znížiť riziko poruchy stroja a predĺži sa celková životnosť stroja.
1.
Pred údržbou odstráňte tlak z hydraulického systému. Pri všetkých procesoch údržby musí byť
baran v dolnej pozícii.
2.
Všetky elektrické pripojenia je pred údržbou potrebné odpojiť.
3.
Mazané miesta je potrebné pravidelne premazávať ako je znázornené v tabuľke mazania v
bežných prevádzkových podmienkach.
4.
Ak stroj nie je dlhšiu dobu v prevádzke, na povrchy so sklonom ku korózii je potrebné naniesť
AD-R ... ukážka
ochrannú vrstvu ochranného prostriedku.
5.
Oxidujúce drsné okraje a kúsky uvoľňujúce sa z plechu pri ohýbaní (okuj) môžu poškodiť
nástroje, ak sa prichytia na prevádzkové plochy spodného a horného nástroja. Tieto plochy je
potrebné pravidelné čistiť.
6.
Reduktory v systéme zadného dorazu musia byť premazávané každých 2000 prevádzkových
hodín prostredníctvom lubrikačného maziva uvedeného v tabuľke.
7.
Olej používaný v hydraulickom systéme sa musí vymeniť po prvých 500 prevádzkových hodinách
a následne každých 2000 prevádzkových hodín.
8.
Tlakový filter má citlivosť 10 mikrónov a postupne môže byť zanesený časticami vo filtračnom
systéme. Tlakový filter má displej mechanických nečistôt. Keď sa displej zmení zo zelenej na
červenú, je potrebné tlakový filter vymeniť.
9.
V prípade, že je stroj dlhšiu dobu mimo prevádzky, ak sa nepoužíva 3 alebo 5 mesiacov a potom
sa má znova uviesť do prevádzky, je potrebné zohľadniť vplyv tejto doby mimo prevádzky na
kvalitu hydraulického oleja. Doba mimo prevádzky môže spôsobiť zmenu vlastností použitého
oleja v závislosti od jeho typu a značky. V takomto prípade je potrebné kontaktovať spoločnosť
dodávajúcu olej a použitý hydraulický olej by mal prejsť testovaním. Pred odobratím vzorky
oleja zo stroja je však stroj potrebné uviesť do prevádzky na dobu minimálne jednej hodiny.
Jednotka, ktorá vykonáva test, skúma štandardné mazacie vlastnosti a hodnoty vzorky maziva a
podľa výsledku testu vyhlási, že je tento olej vhodný pre použitie alebo jednotka vyhlási, že
uvedené mazivo už nie je možné použiť. Výsledkom testu je hodnota kontaminácie „NAS“.
Hodnota kontaminácie NAS maziva používaného v stroji by mala byť nižšia ako 9. Vhodnou
hodnotou je však 7.
10.
Na hydraulickej jednotke sú hlavný ventil a sekundárny poistný ventil nastavené na maximálne
prevádzkové podmienky v továrni. Tieto nastavenia v žiadnom prípade nemeňte.
11.
Hydraulické ohybné hadice majú životnosť približne päť rokov. Preto by mali byť každých päť
rokov pravidelne vymenené za nové.
Mazivo v reduktore
Štandardná norma
www.ipecon.sk
V prostredí s teplotou
medzi -10°C až 30°C
ISO VG 150
V prostredí s teplotou
medzi 10°C – 45°C
ISO VG 220
V prostredí s teplotou
medzi -20°C – 60°C
ISO VG 150-220
AD-R ... ukážka
Mazací náčrt
stroja
Č.
1
2
3
4
5
6
www.ipecon.sk
Počet
4
4
1
6
3
2
Umiestnenie v stroji
Bočné vedenie barana
Predné vedenie barana
Nádrž hydraulického oleja
Domec lineárneho vedenia
Pastorok zadného dorazu
Matica guľôčkovej skrutky osi X
Frekvencia
1x týždenne
1x týždenne
Podľa potreby
1x týždenne
1x týždenne
1x týždenne
Mazivo
vazelína
vazelína
olej
vazelína
vazelína
vazelína
AD-R ... ukážka
Hladina oleja
Teplomer na olejovej vani ukazuje zároveň teplotu oleja ale aj jeho hladinu.
Hladina oleja musí byť medzi riskami vyznačujúcimi teplotu 40°C a 100°C.
Najideálnejšie je, keď je hladina oleja okolo risky pre teplotu 80°C
Test zadnej Ochranné zariadenie sa musí kontrolovať denne alebo pred začatím prác. Kontrolu vykonáva odborník
svetelnej závory alebo oprávnené osoby a musí sa použiť správny testovací prístroj.
Stroj prevádzkujte, len ak svieti indikátor LED napájania a indikátor LED krytu. Pri inej kombinácii
indikátorov LED stroj neprevádzkujte.
Inštalácia bezpečnostného zariadenia s viacerými svetelnými lúčmi musí byť skontrolovaná odborným
personálom. V prevádzkovom režime musí byť rozsvietený indikátor LED napájania a indikátor LED
krytu. Ak sa počas testu a pri narušení toku týchto svetelných lúčov nezmení, musí sa práca na stroji
zastaviť.
Musí sa zabezpečiť nasledujúci výsledok:
Na prijímači pre príslušné bezpečnostné zariadenie s viacerými svetelnými lúčmi môžu počas trvania
porušenia svetelnej závory svietiť iba indikátor LED napájania, indikátor LED prerušenia a horný
indikátor LED a žiadne iné kombinácie indikátorov LED. Počas trvania porušenia svetelnej závory
nesmie byť možné iniciovať nebezpečný stav.
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
II. časť
CNC Advantage
NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
Riadiaci systém pre CNC ohraňovací lis
www.ipecon.sk
Obsah
Všeobecné vlastnosti ..................................................................................................................
Popis kláves ................................................................................................................................
Indexácia .....................................................................................................................................
Programovacie stránky ...............................................................................................................
Stránka profilu ........................................................................................................................
Skratky stránky profilu ............................................................................................................
Stránka postupnosti ohybov ...................................................................................................
Skratky stránky postupnosti ohybov .......................................................................................
Stránka ohybu .........................................................................................................................
Skratky stránky ohybu .............................................................................................................
Príklad .....................................................................................................................................
1
1
4
5
5
5
7
7
8
9
11
Stránka EASY ..............................................................................................................................
Stránka jednoduchého ohybu EASY BEND ..............................................................................
14
14
Stránky spravovania programov ...............................................................................................
Stránka programov ..................................................................................................................
Stránka vyhľadania programu pomocou kritérií ......................................................................
Vyvolanie programu z pamäte ................................................................................................
Uloženie programu do pamäte ...............................................................................................
Vymazanie programu z pamäte ..............................................................................................
Vymazanie všetkých programov z pamäte .............................................................................
15
15
15
16
16
16
17
Stránky nástrojov. Programovanie nástrojov ...........................................................................
Stránka zoznamu horných/spodných nástrojov ......................................................................
Stránka programovania horných nástrojov ............................................................................
Vymazanie horného nástroja ..................................................................................................
Vymazanie všetkých horných nástrojov ..................................................................................
Programovania a vymazanie spodných nástrojov ...................................................................
18
18
19
20
20
20
Stránka zálohovania parametrov ..............................................................................................
21
Zobrazované správy ...................................................................................................................
22
Všeobecné vlastnosti
– Zálohovanie nástrojov, výrobkov a parametrov stroja z a na USB klúč
– Modro-biely LCD display
– Kapacita 85 programov s 12-timi krokmi
– Kapacita pre 32 spodných a 32 vrchných nástrojov
Popis kláves
Ovládací panel
Zapnutie/vypnutie motora čerpadla
Pri zapnutom čerpadle svieti kontrolka na klávese.
Reštart
Pri aktívnom reštarte svieti kontrolka na klávese.
Číselná časť
Pomocou číselných kláves je možné zadávať číselné hodnoty do systému,
meniť znamienko čísla (±) a desatinnú čiarku (,).
Výber stránky
Zoznam programov
Prvé stlačenie – zobrazí sa zoznam uložených programov.
Druhé stlačenie – zobrazí sa vyhľadávanie programov podľa zadaných kritérií.
Vytvorenie profilu
Prvé stlačenie – zobrazí sa stránka na vytvorenie profilu.
Druhé stlačenie – zobrazí sa stránka na vytvorenie postupnosti ohýbania.
Náhľad programu
Prvé stlačenie – zobrazí sa stránka s aktuálnymi polohami ôs (malé písmo).
Druhé stlačenie – zobrazí sa stránka s aktuálnymi polohami ôs (veľké písmo).
Tretie stlačenie – zobrazí sa stránka stavu laserovej ochrany.
Nástroje
Prvé stlačenie – zobrazí sa zoznam všetkých uložených nástrojov.
Druhé stlačenie – zobrazí sa stránka na programovanie nástrojov.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Operačné režimy
Programovací režim
V tomto móde je možné načítať, zmeniť, vytvoriť uložiť program alebo nástroj.
Ručný režim
V tomto režime je možné pomocou kláves „+“ „++“ a „-„ „--„ meniť polohu
zvolenej osi.
Poloautomatický režim
V tomto režime je možné vykonávať vždy len jeden krok programu. Je to
vhodné pri nastavovaní stroja pri vytváraní prvého programu.
Automatický režim
V tomto režime sa automaticky mení poloha ôs po vykonaní ohybu.
Štart
Po stlačení klávesy sa napolohujú všetky osi na požadované hodnoty
v poloautomatickom alebo automatickom režime. Po spustení stroja sa po
prvom stlačení spustí indexácia stroja. Počas pohybu stroja bliká kontrolka na
klávese.
Stop
Zastaví pohyb ôs alebo indexáciu stroja.
Easy
Zobrazí stránku, na ktorej je možné vykonávať jednoduché ohyby bez nutnosti
programovať celý výrobok.
Ručný pohyb
Dovoľuje pohybovať so zvolenou osou v ručnom režime.
Funkcie
Kľúč
Po stlačení v kombinácii s klávesou „1“, „2“ alebo „3“ dovoľuje nastaviť stroj
do troch režimov zabezpečenia práce so strojom.
Príkazy
Vymazanie
Dovoľuje robiť nasledujúce aktivity vzhľadom na polohu kurzora:
– Vymazať program z pamäte, keď je kurzor v poli „P“
– Vymazať aktuálny krok programu, keď je kurzor v poli „N“
– Vymazať nástroj z pamäte, keď je kurzor v poli „p“ alebo „d“
– Vymazať číselnú hodnotu
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Vyhľadávanie
Dovoľuje robiť nasledujúce aktivity vzhľadom na polohu kurzora:
– Načítať program pod zvoleným číslom, keď je kurzor v poli „P“
– Načítať nástroj pod zvoleným číslom, keď je kurzor v poli „p“ alebo „d“
– Vyhľadávať programy na stránke „KRITERIA“
Uloženie/Skopírovanie
Dovoľuje robiť nasledujúce aktivity vzhľadom na polohu kurzora:
– Uložiť program do pamäte pod zadaným číslom, keď je kurzor v poli „P“
– Vytvorí nový krok programu s kopírovanými hodnotami, keď je v poli „N“
– Uloží nástroj do pamäte pod zvoleným číslom, keď je kurzor v poli „p“ a „d“
– Potvrdí zadanie číselnej hodnoty pri programovaní
Znaková tabuľka
Po stlačení klávesy sa zobrazí tabuľka znakov, pokiaľ je kurzor v textovom poli.
USB
Po stlačení sa zobrazí stránka s prenosom z a na USB kľuč.
Navigácia
Ďalší krok/ďalšia stránka
Dovoľuje sa posúvať medzi krokmi programu dopredu, poprípade zobrazí
nasledujúcu stránku v strojných parametroch. Pri zobrazení poslednej stránky
v rade sa rozsvieti kontrolka.
Predchádzajúci krok/predchádzajúca stránka
Dovoľuje sa posúvať medzi krokmi programu dozadu, poprípade zobrazí
predchádzajúcu stránku v strojných parametroch.
Kurzor dopredu
Posúva kurzor dopredu po poliach na aktuálne zobrazenej stránke.
Kurzor dozadu
Posúva kurzor dozadu po poliach na aktuálne zobrazenej stránke.
Všeobecné skratky BDP
TDP
PP
SCP
HS
LS
MP
MIN
MAX
PCSS
www.ipecon.sk
Bottom dead point ... Spodný mŕtvy bod barana.
Top dead point ... Horný mŕtvy bod barana.
Pinch point ... Bod dotknutia.
Speed change point from HS to LS ... Zmena rýchlosti barana z HS na LS.
High speed ... Vysoká rýchlosť.
Low speed ... Nízka rýchlosť.
Mute point ... Nemý bod
Minimum ... Minimum
Maximum ... Maximum
Pressing Control Safety System ... Systém bezpečnosti lisu
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Programovacie stránky
Stránka profilu Na tejto stránke sa vykonáva programovanie požadovaného profilu zadaním vonkajších
rozmerov (dĺžok) ramien a uhlov ohybu.
Stránka programovania profilu sa zobrazí po prvom stlačení tlačidla
.
Pre vytvorenie profilu je potrebné zadať vonkajšie rozmery (dĺžky) ramien a uhly ohybov.
Zadané ramená profilu sú číslované pod znakom N. Keď je kurzor na tomto znaku, je
možné:
Tlačidlom
vymazať celý riadok, celý krok programu.
Tlačidlom
skopírovať celý riadok, celý krok programu
Po vykonaní oboch týchto krokoch sú ďalšie riadky automaticky posunuté.
Po zadaní posledného vonkajšieho rozmeru (dĺžky) ramena, je stlačením tlačidla
automaticky skalkulovaný rozvin (celková rozvinutá dĺžka výrobku) a vnútorné rádiusy
ohybu.
V spodnej časti obrazovky sa následne v poli 240x48 pixelov zobrazí schematický náhľad
vytvoreného profilu.
Skratky stránky
profilu
P
Číslo aktuálneho programu v pracovnej pamäti.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
P+
Číslo
ďalšieho
programu,
ktorý
bude
automaticky
vykonaný.
Ak je pole prázdne, keď je vykonaný posledný krok programu, program
sa vráti na prvý krok aktuálneho programu.
S
Číslo aktuálneho kroku / celkový počet krokov.
CODE
Názov programu. Doplňujúce informácie k číslu programu, ktoré uľahčujú vyhľadávanie
programu.
MATERIAL
Voľba materiálu. Uviesť konkrétnu medzu pevnosti v ťahu, alebo zadať číslo
preddefinovaného materiálu. Druhé pole umožňuje zadať koeficient, ktorý bude
zohľadňovaný pri kalkulácii rozvinu.
p/d
Horný nástroj (NOZ) / spodný nástroj (DRAZKA) pre aktuálny krok.
HRUBKA
THICKNESS
Hrúbka materiálu.
SIRKA
WIDTH
Šírka materiálu pre aktuálny program.
STRIH. DLZKA
CUTTING LEN
Rozvin (celková rozvinutá dĺžka výrobku), ktorú je potrebné zabezpečiť pre výrobu
naprogramovaného profilu. Rozvin je počítaný automaticky, podľa DIN 6935.
N
Počet ramien profilu. Max. počet je 13 ramien. Pre profil s väčším počtom ramien je
potrebné využiť P+
L
Dĺžka ramena. Vonkajšia vzdialenosť medzi hranou plechu a ohybom, alebo medzi dvomi
ohybmi.
A
Požadovaný uhol ohybu.
ri
Vnútorný rádius ohybu. Tlačidlom
je v závislosti od uhlu ohybu, materiálu
a nástrojov automaticky spočítaný vnútorný rádius ri.
NB
Počet ohybov pre dosiahnutie požadovaného rádiusu. Pri požadovaných veľkých
rádiusoch je možné zadať číslo väčšie ako 1. Rádius bude potom dosiahnutý zadaným
počtom ohybov (Rádius bude tým menej „hranatý“, čim väčší počet ohybov je zadaný.
TOL
Tolerancia kalkulovaná v závislosti od zvoleného vnútorného rádiusu a počtu ohybov.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Stránka postupnosti Na tejto stránke je potrebné definovať postupnosť jednotlivých ohybov profilu
ohybov vytvoreného v stránke profilu.
Stránka postupnosti ohybov sa zobrazí po druhom stlačení tlačidla
.
Pre vytvorenie postupnosti ohybov je potrebné definovať „doraz“ pre každé „číslo
ohybu“. Zadané postupnosti ohybov sú číslované pod znakom S. Keď je kurzor na tomto
znaku, je možné:
Tlačidlom
vymazať celý riadok, celý krok programu.
Tlačidlom
skopírovať celý riadok, celý krok programu
Po vykonaní oboch týchto krokoch sú ďalšie riadky automaticky posunuté.
Po zadaní posledného „dorazu“ a „čísla ohybu“, je stlačením tlačidla
automaticky
skalkulované nastavenie stroja (polohy osí, barana a zadného dorazu, ...). Stránka
s týmito detailmi ohybu bude zobrazovaná pred vykonaním každého ohybu.
Skratky stránky
postupnosti ohybov
P
Číslo aktuálneho programu v pracovnej pamäti.
S
Číslo aktuálneho kroku (ohybu) daného profilu. Max. 12 ohybov.
SUPP
Číslo „dorazu“. Zadané číslo musí byť v rozsahu: 0 - až - počet ramien
BEND
Číslo „ohybu“. Zadané číslo musí byť v rozsahu: 1 - až - počet ramien mínus 1
AKCIE
ACTION
Akcie (polohovanie plechu obsluhou), ktoré musia byť obsluhou vykonané pred každou
sekvenciou. (VRÁTIŤ; OTOČIŤ)
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Stránka ohybu Na stránke sú zobrazené všetky informácie ohľadne aktuálneho ohybu. Sú to cieľové
hodnoty nastavenia ôs, tlak, odskok zadného dorazu, priehyb stola, čas prítlaku atď.
V tejto stránke je možné aj priamo naprogramovať konkrétny ohyb, bez toho aby sa
operátor pohyboval po iných stránkach.
Stlačte tlačidlo
Prvé stlačenie tlačidla
, pre zobrazenie programovacej stránky.
zobrazí túto stránku s malými znakmi.
Pre prechod z jedného kroku na druhý stlačte tlačidlo
alebo
.
Druhé stlačenie tlačidla
zobrazí číslo programu a opakovanie, číslo kroku
a opakovanie, a cieľové a aktuálne hodnoty vo veľkých znakoch.
Keď je zobrazený posledný krok programu zasvieti kontrolka tlačidla
www.ipecon.sk
. Keď je
CNC ADVANTAGE ... ukážka
vtedy zatlačené tlačidlo
na dobu 1 sekundy, vytvorí sa nový prázdny krok, a je
zobrazovaný nápis PRIDANY (ADDED).
Stlačením tlačidla
, keď je kurzor na poli krok, je vytvorený nový krok s tými
istými údajmi, aké obsahuje aktuálny krok, a je zobrazený nápis SKOPIROVANY
(COPIED).
Skratky stránky
ohybu
P
Číslo aktuálneho programu v pracovnej pamäti.
P+
Číslo
ďalšieho
programu,
ktorý
bude
automaticky
vykonaný.
Ak je pole prázdne, keď je vykonaný posledný krok programu, program
sa vráti na prvý krok aktuálneho programu.
S
Číslo aktuálneho kroku / celkový počet krokov.
CODE
Názov programu. Doplňujúce informácie k číslu programu, ktoré uľahčujú vyhľadávanie
programu.
MATERIAL
Voľba materiálu. Uviesť konkrétnu medzu pevnosti v ťahu, alebo zadať číslo
preddefinovaného materiálu
p/d
Horný nástroj (NOZ) / spodný nástroj (DRAZKA) pre aktuálny krok.
HRUBKA
THICKNESS
Hrúbka materiálu.
SIRKA
WIDTH
Šírka materiálu pre aktuálny krok.
ri/NB
Vnútorný rádius ohybu / Počet ohybov pre dosiahnutie požadovaného rádiusu.
DLZKA
LENGTH
Vonkajší rozmer (dĺžka) ramena.
P OPAKOVAT
P REPEAT
Počet opakovaní. Prvé pole zobrazuje číslo programu, ktorý je vyrábaný, a druhé pole
zobrazuje počet opakovaní.
CIEL
TARGET
Zobrazuje alebo hodnoty vypočítané systémom, alebo hodnoty naprogramované
operátorom.
AKTUALNE
ACTUAL
Zobrazuje skutočné pozície.
KOREKCIE
CORRECTION
Korekcie definované pre každý krok.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
ODSKOK
RETRACTION
Je zobrazované, ak je povolená os X. Ak je pole opustené nedefinované, odskok nie je
realizovaný a ohyby sú vykonávané priebežne.
- Ak je prvé pole opustené nedefinované, alebo je zadané 0, a je zadaná hodnota
odskoku, baran zastaví na pozícii PP, a čaká kým nie je vykonaný odskok.
- Ak je do prvého poľa zadané 1, a je zadaná hodnota odskoku, baran zastaví na
pozícii PP, a potom je v rovnakom čase vykonávaný ohyb a odskok.
SILA
FORCE
Ohýbacia sila je vypočítaná automaticky. Operátor ju ale môže zmeniť.
BENDING SP ↓
Ohýbacia rýchlosť barana. Ak je zadané 0, rýchlosť je 1 mm/s. Ak je zadané 9, rýchlosť je
10 mm/s.
BENDING SP ↑
Rýchlosť zdvihu barana z BDP do PP. Ak je zadané 0, rastie pomaly. Ak je zadané 9, rastie
rýchlo.
CAS
DELAY
Oneskorenie prechodu na ďalší krok (cyklus) operácie, po ukončení pohybu barana
smerom hore.
TDP
TOP DEAD PNT
Horný mŕtvy bod barana.
CAKAJ
DWELL
Doba čakania barana na BDP.
SPEED CH PNT
Bod zmeny rýchlosti barana SCP. Bod, od ktorého baran zmení svoju rýchlosť s HS na LS
PALEC
FINGER
NEPOUŽÍVANÉ.
EXTERNAL
START
EXT/CYCLE
START
Voľba externého presunu osi na ďalší krok: (0 : NIE, 1 : ÁNO) /
Voľba východiskového bodu nového cyklu (0 : BDP, 1 : PP, 2 : TDP)
S OPAKOVAT
S REPEAT
Počet opakovaní aktuálneho kroku. Prvé pole zobrazuje číslo aktuálneho kroku
ktorý bude opakovaný. Druhé pole zobrazuje počet opakovaní. Ak druhé
pole nie je definované, je krok vykonaný 1 krát. Ak je definované ako 0, je krok
preskakovaný k ďalšiemu kroku.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Príklad Aby bolo možné naprogramovať nový produkt, musí byť pracovná pamäť vymazaná.
Tlačidlom
otvorte stránku programovania profilu.
Postavte kurzor na S, a vložte číslo 99.
Stlačte tlačidlo
.
Profil v tomto príklade je definovaný takto:
HRÚBKA = 2mm; MATERIAL 42kg/mm2; SIRKA = 500 mm.
Vytvorenie profilu
Tlačidlom
otvorte stránku programovania profilu. Vyplňte potrebné polia podľa
profilu definovaného vyššie.
Stlačte tlačidlo
. Automaticky sú skalkulované: rozvin, vnútorné rádiusy ohybu,
a v spodnom poli 240x48 pixelov zobrazí schematický náhľad vytvoreného profilu.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Pre dosiahnutie lepšej rozlišovacej schopnosti je možné profil otáčať ±45° tlačidlami
a
.
Definovanie postupnosti ohybov
Nasledovné obrázky zobrazujú požadovanú postupnosť ohybov. (Postupnosť,
a očíslovanie dorazov a ohybov, si musí predstaviť, prípadne načrtnúť na papier
a následne určiť obsluha.)
Pre každý krok – ohyb – je v náčrte znázornený plech pred ohybom a po ohybe.
www.ipecon.sk
Krok S1:
SUPP (Číslo dorazu): 0 a BEND (Číslo ohybu): 1
Krok S2:
SUPP (Číslo dorazu): 1 a BEND (Číslo ohybu): 2
Krok S3:
SUPP (Číslo dorazu): 4 a BEND (Číslo ohybu): 3
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Znovu stlačte tlačidlo
.
Zadajte postupnosť ohýbania tak, že definujete jednotlivé dorazy SUPP a príslušné ohyby
BEND.
Po zadaní posledného „dorazu“ a „čísla ohybu“, je stlačením tlačidla
automaticky
skalkulované nastavenie stroja (polohy osí, barana a zadného dorazu, ...) a sú zobrazené
akcie (polohovanie plechu obsluhou), ktoré musia byť obsluhou vykonané pred každou
sekvenciou. (VRÁTIŤ; OTOČIŤ)
Stlačením tlačidla
je zobrazená stránka detailov ohybu, a je možné zobrazovať
postupne detaily všetkých ohybov.
V časti návodu ULOŽENIE PROGRAMU je opísaný spôsob, akým je možné takto
vytvorený profil aj s definovaním postupnosti ohýbania uložiť.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Stránka EASY
Stránka
Stránka EASY umožňuje nastaviť lis a vykonať jednoduchý ohyb bez potreby vytvárania
jednoduchého
a ukladania programu.
ohybu EASY BEND
Pre otvorenie stránky EASY stlačte tlačidlo
Tlačidlom
.
je možné zobraziť ďalšie stránky, bez straty EASY módu.
Znovu stlačením tlačidla
, alebo niektorých z tlačidiel
je zobrazená nová stránka a mód EASY je opustený.
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
www.ipecon.sk
CNC ADVANTAGE ... ukážka
Download

NÁVOD NA POUŽITIE