OSVETĽOVACIE STOŽIARE
LIGHTING POLES
2014 - 2015
1
EUROVEA - Bratislava
AUPARK - Bratislava
ZIMNÝ ŠTADIÓN - Bratislava
festival POHODA
TECHNICKÉ A OBCHODNÉ INFORMÁCIE
ELV PRODUKT a.s. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti svojich výrobkov v zmysle normy
STN EN ISO 9001 : 2009.
Výrobky sú overované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o čom sú vydané Certifikáty preukázania zhody.
Výrobky uvedené v tomto katalógu sú prepočítané staticky aj dynamicky podľa EC3, STN EN 40-5 platnej
od roku 2005 na vietor 26m/s a kategoriu terénu II.
V prípade odchýlky od štandardných podmienok uvedených v tabuľkách katalógov alebo vyššieho zaťaženia nutná
konzultácia s výrobcom ešte pred zadaním objednávky.
ELV PRODUKT a.s. vyrába stožiare a doplňujúce výrobky, ktoré pokrývajú celú oblasť náročných technických aj
estetických požiadaviek zákazníka. Výrobky sú zatriedené z hľadiska použitia do nasledovných skupín.
1. Osvetľovacie stožiare
2. Výškové stožiare
3. Špeciálne stožiare
4. Mestský a záhradný program
5. Stožiare pre energetiku
Ohraňované výrobky sa vyrábajú z plechu o pevnosti 370 alebo 520 Mpa. Polotovar dĺžky až 12 m sa tvárni
na ohraňovacom lise. Pozdĺžny zvar sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Rúrové výrobky sa vyrábajú z oceľových rúr daných priemerov podľa výšky stožiara a menovitého vrcholového ťahu.
Rúry sú z ocele s minimálnou pevnosťou v ťahu 350 Mpa. Zváranie sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Prechody medzi rozdielnymi priemermi rúr sa zhotovujú na redukovacom zariadení.
Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom - dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie IP43 a sú vybavené
zámkom na špeciálny kľúč.
Stožiare a ostatné výrobky sú žiarovo zinkované podľa STN EN ISO 1461 alebo natreté základným náterom. Pre
odberateľov ponúkame aj stožiare žiarovo zinkované s farebným náterom.
Osobitnú skupinu tvoria betónové stožiare vyrobené z predpätého betónu podľa podnikovej normy energetiky
PNE 348220 a Ec2.
Tolerancie pre D, D1, Lc, betónových stožiarov podľa STN EN 12843.
Skutočné hmotnosti betónových stožiarov sú v rozmedzí cca. -5% +10%.
Hmotnosti oceľových stožiarov sú stanovené výpočtom a sú uvedené bez povrchovej úpravy, po zinkovaní
sa hmotnosti zvýšia cca. o 10%.
Zvláštné požiadavky odberateľov sa kalkulujú individuálne.
V súlade s prebiehajúcim vývojom si výrobca vyhradzuje právo zmeny v technických riešeniach. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím, alebo zaťažením stožiarov. Akékoľvek zmeny oproti
štandardnému riešeniu treba konzultovať s výrobcom.
Výrobky sa vyrábajú a dodávajú v zmysle Všeobecných technických a dodacích podmienok.
TECHNICAL AND COMMERCIAL INFORMATION
ELV PRODUKT a.s. has implemented and applies a Quality Management System in conformity with the norm
STN EN ISO 9001 : 2009.
Products are tested by the Building Testing and Research Institute as evidenced by the issued Certificates
of Conformity.
Products from this catalogue have been statically and dynamically calculated in compliance with EC3, STN EN 40-5
valid from 2005 for wind 26m/s and terrain category II.
In case of conditions other than those stated in this catalogue for standard products or in case if higher loading is
required,a customer must consult the changes with the producer prior to placing an order.
ELV PRODUKT a.s. produces poles and complementary products meeting very demanding technical and aesthetical
requirements of the customers. Products have been sorted according to their application into the following groups:
1. Lighting poles
2. High-Rise poles
3. Special poles
4. City and Garden program
5. Poles for power distribution
Bended products are made of steel sheets with the strength of 370 or 520 Mpa. Semi-product up to 12m height
is shaped on Press Brakes. Longitudinal welding is performed on semi-automatic equipment.
Tubular products are made of steel pipes with nominal diameters according to the height of poles and nominal top
pulling force.
Tubes are made of steel with minimum tensile strength of 350 MPa. Welding is performed on a semi-automatic
equipment.
Transitions between different diameters of tubes are performed on a reducing equipment.
Poles are equipped with the doors for electric switch board. The doors have protection IP43 and theyare equipped
with a lock for a special key.
Poles and other products are hot dip galvanized according to STN EN ISO 1461 or painted. We also offer
our customers the poles with paint-over-galvanized finish.
A separate group is represented by concrete poles according to STN EN 12843.
Actual weights of concrete poles are within the limits of -5% +10%.
Weights of steel poles are calculated and are given without surface finish. After hot dip galvanization, the weight
may increase by up to 10%.
Special requirements will be analyzed individually.
Consistent with the ongoing development producer reserves the right to change technical solutions.
The producer does not bear any responsibility for demages caused by inappropriate use or improper loading
of poles. Any changes from the standard solution must be consulted with the producer.
Products are produced and delivered in accordance with General Technical and Delivery Conditions.
ČLENENIE KATALÓGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Technické a obchodné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stožiare kužeľové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stožiare kužeľové s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stožiare kužeľové výložníkové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stožiare rúrové výložnikové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stožiare ihlanové osemhranné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stožiare ihlanové osemhranné s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Stožiare ulično - dialničné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stožiare ulično - dialničné OSUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stožiare ulično - dialničné OSUD 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stožiare rúrové ST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stožiare rúrové ST 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Redukcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Konzoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Výložníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Základy a základové rošty stožiarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uzavreté matice a kotevné skrutky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Základy montáže oceľových stožiarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Spôsob nasúvania UDO stožiarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Stavba UDO stožiarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Výber výložníkov pomocou porovnávacej plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prefabrikované základy ELV Produkt - PZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TABLE OF CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Technical and commercial information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Conical poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Conical poles with flange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Conical poles with bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tubular poles with bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conical octagonal poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conical octagonal poles with flange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poles for roads and highways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Poles for roads and highways OSUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Poles for roads and highways OSUD 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tubular poles ST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tubular poles ST 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pole for illumination of ped crossings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reducers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Consoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Brackets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Basement and grillage bases of poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Closed nuts and anchor bolts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Main principles for assembling of steel lighting poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Inserting procedure for UDO poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Erection of UDO poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Selection of brackets by „comparative surface area“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ELV Produkt a.s. Precast foundations type PZR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
OLYMPIA - BRNO
SENEC
Kužeľovitosť
/Conicity
K 10
K 10
K 10
K 14
400
K 14
100
M10
K 14
Typ/Type
H
(m)
STK 60/60/3
STK 60/70/3
STK 60/80/3
STK 60/90/3
STK 60/100/3
STK 76/60/3
STK 76/70/3
STK 76/80/3
STK 76/90/3
STK 76/90/4
STK 76/100/3
STK 76/100/4
STK 89/70/3
STK 89/80/3
STK 89/80/4
STK 89/90/3
STK 89/90/4
STK 60/40/3
STK 60/50/3
STK 76/30/3
STK 76/40/3
STK 76/50/3
STK 76/60/3
STK 76/70/3
STK 76/80/3
STK 76/90/3
STK 76/90/4
STK 76/100/3
STK 76/100/4
STK 89/70/3
STK 89/80/3
STK 89/80/4
STK 89/90/3
STK 89/90/4
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
7,0
8,0
8,0
9,0
9,0
4,0
5,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
7,0
8,0
8,0
9,0
9,0
E
(m)
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5
1,0
1,0
1,2
1,4
1,4
1,5
1,5
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,4
1,4
1,5
1,5
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
Lc
D
D1
(m) (mm) (mm)
7,0
8,0
9,2
10,4
11,5
7,0
8,0
9,2
10,4
10,4
11,5
11,5
8,0
9,2
9,2
10,4
10,4
4,8
5,8
3,7
4,8
5,8
7,0
8,0
9,2
10,4
10,4
11,5
11,5
8,0
9,2
9,2
10,4
10,4
60
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
76
89
89
89
89
89
60
60
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
89
89
89
89
89
Zaťaženie na vrchole/
Loading on top
**Plocha(m²) *Hmotnosť (kg)
0,40
0,35
0,75
0,73
0,69
0,68
0,58
0,50
0,42
0,80
0,90
1,40
0,82
0,70
1,20
0,60
1,10
0,70
0,75
1,30
1,20
1,20
1,10
0,98
0,89
0,81
1,44
0,75
1,37
1,27
1,13
1,75
1,00
1,63
130
140
152
164
175
146
156
168
180
180
191
191
169
181
181
193
193
127
141
128
143
157
174
188
205
222
222
237
237
201
218
218
235
235
40
35
75
70
65
65
55
50
40
80
90
110
80
70
110
60
100
70
75
110
110
110
100
95
85
80
110
75
110
110
110
110
100
110
2x
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m²
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole kg
100
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
400
Výstuha
Stiffener
85
400
M
kg
(kN.m)
2,91
3,46
7,37
8,74
10,01
4,54
5,16
5,84
6,48
9,79
12,65
17,61
6,87
7,61
11,34
8,40
12,74
2,46
3,64
2,91
4,06
5,59
6,79
7,81
8,96
10,17
15,65
11,59
17,75
9,84
10,79
15,66
12,18
17,66
48
59
73
87
101
57
68
83
98
129
115
151
78
92
120
107
142
34
45
28
38
48
63
76
93
111
147
130
172
83
102
135
121
161
Kužeľovitosť
/Conicity
K 10
K 10
Príruba
Flange
K 10
24x40
400
K 14
K 14
ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 1 - 5
400
Príruba
Flange
30x60
500
K 14
390
Typ/Type
STK 60/60/3P
STK 60/70/3P
STK 60/80/3P
STK 60/90/3P
STK 60/100/3P
STK 76/60/3P
STK 76/70/3P
STK 76/80/3P
STK 76/90/3P
STK 76/90/4P
STK 76/100/3P
STK 76/100/4P
STK 76/110/3P
STK 76/110/4P
STK 76/120/3P
STK 76/120/4P
STK 89/70/3P
STK 89/80/3P
STK 89/80/4P
STK 89/90/3P
STK 89/90/4P
STK 89/100/3P
STK 89/100/4P
STK 60/40/3P
STK 60/50/3P
STK 76/30/3P
STK 76/40/3P
STK 76/50/3P
STK 76/60/3P
STK 76/70/3P
STK 76/80/3P
STK 76/90/3P
STK 76/90/4P
STK 76/100/3P
STK 76/100/4P
STK 76/110/3P
STK 76/110/4P
STK 76/120/3P
STK 76/120/4P
STK 89/70/3P
STK 89/80/3P
STK 89/80/4P
STK 89/90/3P
STK 89/90/4P
STK 89/100/3P
STK 89/100/4P
STK 89/110/3P
STK 89/110/4P
D
D1
H
(m) (mm) (mm)
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
12,0
7,0
8,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
4,0
5,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
12,0
7,0
8,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
60
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
89
89
89
89
89
89
89
60
60
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
89
89
89
89
89
89
89
89
89
120
130
140
150
160
136
146
156
166
166
176
176
186
186
196
196
159
169
169
179
179
189
189
116
130
118
132
146
160
174
188
202
202
216
216
230
230
244
244
187
201
201
215
215
229
229
243
243
Zaťaženie na vrchole/
Loading on top
**Plocha(m²) *Hmotnosť (kg)
0,40
0,35
0,75
0,73
0,69
0,68
0,58
0,50
0,42
0,80
0,90
1,40
0,82
1,30
0,73
1,20
0,82
0,70
1,20
0,60
1,10
0,52
1,00
0,70
0,75
1,30
1,20
1,20
1,10
0,98
0,89
0,81
1,44
0,75
1,37
0,70
1,30
0,64
1,25
1,27
1,13
1,75
1,00
1,63
0,95
1,52
0,87
1,43
40
35
75
70
65
65
55
50
40
80
90
110
80
110
70
110
80
70
110
60
100
50
100
70
75
110
110
110
100
95
85
80
110
75
110
65
110
60
110
110
110
110
100
110
90
110
85
110
M
kg
(kN.m)
Základový
rošt/
Grillage base
47
58
69
79
91
54
65
76
87
113
102
141
115
158
140
176
71
84
107
96
124
109
141
33
41
28
37
47
62
74
86
100
129
115
154
129
174
147
197
80
94
120
108
145
124
166
140
190
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-2-12
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-2-12
ZR-1-5
ZR-2-12
2,91
3,46
7,37
8,74
10,01
4,54
5,16
5,84
6,48
9,79
12,65
17,61
13,93
19,31
15,06
20,95
6,87
7,61
11,34
8,40
12,74
9,32
14,09
2,46
3,64
2,91
4,06
5,59
6,79
7,81
8,96
10,17
15,65
11,59
17,75
13,17
19,90
14,72
22,36
9,84
10,79
15,66
12,18
17,66
14,02
19,69
15,63
21,92
Od 1.11.2011 u niektorých typoch stožiarov nad 5m došlo k zmene základovej platne zo
základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange on some types of poles over 5m height has been changed (from
grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 2 - 12
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
85 x 400
85 x 400
33
33
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m²
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole kg
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
STK-KSVR ..P
STK-KSVR ..
300
300
Príruba
Flange
24x40
100
M10
240
300
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
Typ/Type
( )
(
)
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Typ/Type
( )
( )
( )
(
25
25
25
25
25
)
1,90
2,65
3,50
4,50
5,65
kg
(
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
52
66
78
90
105
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
)
25
25
25
25
25
1,90
2,65
3,50
4,50
5,65
str. 33
page 33
kg
55
67
85
104
120
(
20
20
20
20
20
kg
2,06 57
2,80 70
3,70 84
4,75 97
5,95 112
Základový rošt/
Grillage base
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
) **Plocha(m²)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
20
20
20
20
20
2,06
2,80
3,70
4,75
5,95
Od 1.11.2011 došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange of poles has been changed (from grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
kg
60
72
91
111
127
ST-RSV ..P
ST-RSV ..
ø 60
ø 60
ø 89
24x40
ø 89
240
300
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
Typ/Type
D1(mm) L1(m) L2(m) H(m) L3(m)
Zaťaž. na vrchole
/Loading on top
M(kN.m)
**Plocha(m²) *Hmotnosť(kg)
0,20
0,20
0,18
0,20
0,20
Typ/Type
( )
(
)
( )
( )
( )
( )
25
25
20
25
25
2,30
2,80
3,35
4,27
5,09
Zaťaž. na vrchole
/Loading on top
kg H(m) L3(m) **Plocha(m²)
M(kN.m) kg
*Hmotnosť(kg)
46
56
66
77
88
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
0,20
0,20
0,18
0,20
0,20
25
25
20
25
25
str. 33
page 33
2,30
2,80
3,35
4,27
5,09
0,20
0,20
0,16
0,20
0,20
kg
47
54
64
94
106
( )
( )
25
25
20
25
25
2,60
3,16
3,34
4,80
5,91
49
59
69
80
91
ZÁKLADOVÝ ROŠT
GRILLAGE BASE
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
ZR 1- 5
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg) M(kN.m)
0,20
0,20
0,16
0,20
0,20
25
25
20
25
25
2,60
3,16
3,34
4,80
5,91
kg
50
57
67
97
109
Od 1.11.2011 došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange of poles has been changed (from grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
9
D60
H
(m)
60/30/3 3,0
60/40/3 4,0
60/50/3 5,0
60/60/3 6,0
60/70/3 7,0
60/80/3 8,0
60/90/3 9,0
60/100/3 10,0
E
(m)
0,7
0,7
0,8
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
Lc
D
(m) (mm)
3,7
60
4,7
60
5,8
60
7,0
60
8,0
60
9,5
60
10,5 60
11,5 60
D1
(mm)
156
156
156
156
156
180
200
240
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
H
(m)
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
E
(m)
0,7
0,7
0,8
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
Lc
D
(m) (mm)
3,7
76
4,7
76
5,8
76
7,0
76
8,0
76
9,5
76
10,5 76
11,5 76
D1
(mm)
156
156
156
156
156
180
200
240
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
H
(m)
89/70/3 7,0
89/80/3 8,0
89/90/3 9,0
89/100/3 10,0
E
(m)
1,0
1,5
1,5
1,5
Lc
D
(m) (mm)
8,0
89
9,5
89
10,5 89
11,5 89
D1
(mm)
180
180
200
240
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
Typ/Type
STO
STO
STO
STO
STO
STO
STO
STO
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
1,30
1,00
0,80
0,55
0,42
0,42
0,42
0,42
80
70
70
60
35
35
30
30
3,05
3,74
4,42
4,61
5,17
6,79
8,74
11,42
kg
29
37
45
54
62
82
98
124
D76
400
Typ/Type
600
100
M10
STO 76/30/3
STO 76/40/3
STO 76/50/3
STO 76/60/3
STO 76/70/3
STO 76/80/3
STO 76/90/3
STO 76/100/3
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
1,30
1,10
0,88
0,60
0,42
0,42
0,42
0,42
80
80
70
60
40
40
30
30
3,10
4,13
4,90
5,09
5,49
7,23
9,31
12,16
kg
31
39
48
58
66
87
105
130
D89
500
Typ/Type
150
2x
STO
STO
STO
STO
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
0,70
0,45
0,42
0,42
70
45
35
30
7,72
7,82
9,79
12,75
kg
77
92
109
135
V prípade potreby zosilnenia stožiara je možné ho vystužiť výstuhami vo dvierkach (viď. strana 6).
If required, poles can be reinforced by stiffening of the door opening (see page 6).
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
400
400
85
Pre D1= 200; 240
For D1= 200; 240
10
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m²
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole kg
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
D60P
H
D
(m) (mm)
60/30/3P
3
60
60/40/3P
4
60
60/50/3P
5
60
60/60/3P
6
60
60/70/3P
7
60
60/80/3P
8
60
60/90/3P
9
60
60/100/3P 10
60
Typ/Type
STO
STO
STO
STO
STO
STO
STO
STO
D1
(mm)
156
156
156
156
156
180
180
220
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
1,60
1,30
1,00
0,70
0,50
0,55
0,42
0,42
80
80
80
60
50
50
30
30
kg
3,70 29
4,69 37
5,29 45
5,46 54
5,79 62
8,00 76
8,74 84
11,49 107
Zákl.rošt/
Grillage base
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
D76P
Typ/Type
STO 76/30/3P
STO 76/40/3P
STO 76/50/3P
STO 76/60/3P
STO 76/70/3P
STO 76/80/3P
STO 76/90/3P
STO 76/100/3P
STO 76/110/4P
STO 76/120/4P
H
(m)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
(mm)
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
D1
(mm)
156
156
156
156
156
180
180
220
220
220
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
H
(m)
7
8
9
10
11
12
D
(mm)
89
89
89
89
89
89
D1
(mm)
180
180
180
220
220
220
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
1,80
1,50
1,10
0,70
0,55
0,55
0,45
0,42
0,60
0,45
90
80
80
65
55
55
35
30
60
40
4,16
5,38
5,84
5,69
6,41
8,41
9,28
12,19
16,67
17,74
kg
Zákl.rošt/
Grillage base
31
39
48
58
66
81
90
113
169
183
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 2-12
ZR 2-12
kg
Zákl.rošt/
Grillage base
STO 89/70/3P
STO 89/80/3P
STO 89/90/3P
STO 89/100/3P
STO 89/110/4P
STO 89/120/4P
šxl
400
Typ/Type
600
D89P
C
A
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
0,75
0,55
0,43
0,42
0,60
0,45
75
55
35
30
60
40
8,14 75
8,75 84
9,81 96
12,74 118
17,36 168
18,59 182
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 2-12
ZR 2-12
Od 1.11.2011 u typoch stožiarov nad 5m do 10m došlo k zmene základovej platne zo
základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange on poles from 5m to 10m height has been changed (from
grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
V prípade potreby zosilnenia stožiara je možné ho vystužiť výstuhami vo dvierkach
(viď. strana 6).
If required, poles can be reinforced by stiffening of the door opening (see page 6).
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m²
** Bracket and floodlight loading in m²
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole kg
* Loading weight on top of a pole in kg
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
400
400
33
33
85
Pre D1= 220
For D1= 220
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1 - 5
GRILLAGE BASE:
ZR 1 - 5
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2 - 12
GRILLAGE BASE:
ZR 2 - 12
C=240mm
A=300mm
š=24; l=40
C=300mm
A=400mm
š=30; l=40
11
STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ
UDO ..
UDO ..P
100
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
100
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
str. 33
page 33
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
Typ/Type
UDO - 08 P
UDO - 10 P
UDO - 12 P
UDO - 14 P
UDO - 16 P
UDO - 18 P
Typ/Type
UDO - 08
UDO - 10
UDO - 12
UDO - 14
UDO - 16
UDO - 18
12
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
*Hmotnosť (kg) M (kN.m)
H(m ) D (mm) D1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) **Plocha(m²)
3
8
89
220
1,80
3
10
89
220
1,30
0,98
3
12
114
275
3
3
14
114
275
1,00
4
4
3
1,20
16
114
295
1,20
4
3
18
114
340
H (m) E (m)
8
1,5
10
1,5
12
1,5
14
1,5
16
1,8
18
1,8
90
90
90
100
110
110
22,36
21,49
28,64
38,39
54,15
2,1
71,11
2,4
kg
112
134
191
240
279
338
438
410
Základový rošt/
Grillage base
ZR-2-12
ZR-2-12
ZR-2-12
ZR-3-15
ZR-3-15
ZR-4-20
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
*Hmotnosť (kg) M (kN.m)
Lc (m) D(mm) D1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) **Plocha(m²)
220
89
9,5
3
1,60
220
89
11,5
3
1,10
275
3
13,5 114
3
0,85
275
4
3
15,5 114
0,80
295
3
4
17,8 114
0,90
340
3
4
19,8 114
0,90
90
90
90
90
100
100
19,09
19,93
26,43
34,62
47,58
65,08
kg
110
132
200
271
335
415
Od 1.11.2011 u stožiara UDO-12P došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-3-15 na ZR-2-12
a u stožiara UDO-18P zo základovej platne pre ZR-3-15 na ZR-4-20.
Since 1.11.2011 the flange of UDO-12P pole has been changed (from grillage base ZR-3-15 to ZR-2-12) and
the flange of UDO-18P pole has been changed (from grillage base ZR-3-15 to ZR-4-20).
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ OSUD
POLES FOR ROADS AND HIGHWAYS OSUD
OSUD ..P
D
D
odnímateľná časť
len OS UD 14
removable segment
OS UD 14 only
D2
L1
400
400
LC
L2
D2
L2
H
H
L3
L3
2500
odnímateľná časť
len OS UD 14
removable segment
OS UD 14 only
2500
OSUD ..
30x60
600
300
300
390
2x
E
650
L1
600
D1
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
D1
DVIERKA:
OTVOR PRE KÁBEL
120 x 400
50 x 300
ZAPUSTENÉ
-2x
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
DOOR:
CABLE HOLE:
120 x 400
50 x 300
INSERTED
-2x
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
Typ/Type
H
(m)
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
**Plocha (m²)
*Hmotnosť (kg)
OS UD 8P
OS UD 10P
OS UD 12P
OS UD 14P
8
10
12
14
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
3,5
5,0
7,0
3,5
4,5
5,0
5,0
114
114
114
114
219
219
219
219
159
159
159
159
1,59
0,99
0,76
0,45
100
85
50
50
Typ/Type
OS UD 8
OS UD 10
OS UD 12
OS UD 14
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
str. 33
page 33
M
(kN.m)
14,65
14,36
16,40
16,81
kg
Základový rošt/
Grillage base
161
188
219
253
ZR 2-12
ZR 2-12
ZR 2-12
ZR 2-12
H
(m)
E
(m)
Lc
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
**Plocha (m²)
*Hmotnosť (kg)
8
10
12
14
1,5
1,5
1,5
1,5
9,5
11,5
13,5
15,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
3,5
5,0
7,0
3,5
4,5
5,0
5,0
114
114
114
114
219
219
219
219
159
159
159
159
1,59
0,99
0,76
0,45
100
85
50
50
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
M
(kN.m)
14,65
14,36
16,40
16,81
kg
192
220
250
285
Od 1.11.2011 došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-3-15 na ZR-2-12.
Since 1.11.2011 the flange of poles has been changed (from grillage base ZR-3-15 to ZR-2-12).
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m²
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole kg
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
13
STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ OSUD 89
POLES FOR ROADS AND HIGHWAYS OSUD 89
OSUD 89/..P
D
L3
H
D2
24x40
600
L1
600
100
D1
M10
L1
400
400
LC
D2
L2
H
L3
D
L2
OSUD 89/..
E
500
150
240
2x
300
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
D1
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
Typ/Type
H
(m)
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
OS UD 89/06P
OS UD 89/07P
OS UD 89/08P
OS UD 89/09P
OS UD 89/10P
OS UD 89/12P
6
7
8
9
10
12
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
5,0
2,0
3,0
3,5
4,5
5,0
5,0
89
89
89
89
89
89
159
159
159
159
159
159
114
114
114
114
114
133
str. 33
page 33
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg)
1,25
0,90
0,68
0,47
0,35
0,35
100
90
65
45
35
35
M
(kN.m) kg
7,57 76
83
7,20
96
7,17
6,75 104
6,85 112
9,90 164
Typ
H
(m)
E
(m)
Lc
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
**Plocha (m²)
*Hmotnosť (kg)
OS UD 89/06
OS UD 89/07
OS UD 89/08
OS UD 89/09
OS UD 89/10
OS UD 89/12
6
7
8
9
10
12
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
7,2
8,2
9,5
10,5
11,5
13,5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
5,0
2,2
3,2
3,5
4,5
5,0
5,0
89
89
89
89
89
89
159
159
159
159
159
159
114
114
114
114
114
133
1,20
0,85
0,68
0,47
0,35
0,35
100
80
65
45
35
35
14
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
Od 1.11.2011 došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange of poles has been changed (from grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
Základový rošt/
Grillage base
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
M
(kN.m)
7,29
6,86
7,17
6,75
6,85
9,90
kg
85
92
112
120
128
184
STOŽIARE RÚROVÉ ST1
TUBULAR POLES ST1
ST 1../..
ST 1../..P
D
D1
24x40
F
L1
240
300
2x
F
100
150
M10
E
500
L1
400
400
LC
H
H
L2
L2
D
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
D1
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
M
F Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
(mm) **Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
2,65
500
1,20
100
1,89
500
0,85
80
3,04
600
0,90
90
600
0,60
65
2,08
600
0,56
55
2,77
1,86
600
0,36
30
H
(m)
L1
(m)
L2
(m)
D
(mm)
D1
(mm)
130/76P
130/60P
140/76P
140/60P
150/76P
150/60P
3
3
4
4
5
5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,5
3,5
76
60
76
60
76
60
114
114
114
114
114
114
Typ/Type
H
(m)
E
(m)
Lc
L1
L2
(m)
(m)
(m)
D
(mm)
(mm)
3
3
4
4
5
5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
3,7
3,7
4,7
4,7
5,8
5,8
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,7
2,7
3,8
3,8
76
60
76
60
76
60
114
114
114
114
114
114
Typ/Type
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
130/76
130/60
140/76
140/60
150/76
150/60
str. 33
page 33
D1
F (mm)
300
300
600
600
600
600
kg
Základový rošt/
Grillage base
27
25
35
32
40
36
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
**Plocha (m²)
*Hmotnosť (kg)
1,00
0,70
0,88
0,55
0,55
0,30
90
70
85
60
55
30
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
M
(kN.m)
2,24
1,58
2,98
1,92
2,72
1,61
kg
27
24
35
31
40
36
15
STOŽIARE RÚROVÉ ST2
TUBULAR POLES ST2
ST 2../..
ST 2../..P
D
H
L3
L3
D
D2
400
400
LC
L2
L2
H
D2
F
24x40
F
L1
100
500
150
240
300
2x
E
L1
D1
M10
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
D1
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
Typ/Type
H
(m)
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
St260/60P
St260/76P
St270/76P
St280/76P
6,0
6,0
7,0
8,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
60
76
76
76
114
114
114
133
89
89
89
89
Typ/Type
St 260/60
St 260/76
St 270/76
St 280/76
16
str. 33
page 33
F Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
M
kg
(mm) **Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
600
0,34
30
49
2,50
2,58
600
0,33
30
53
2,49
600
0,17
30
60
600
0,25
30
71
3,83
H
(m)
E
(m)
Lc
L1
L2
L3
D2
(m)
(m)
(m)
D
(mm)
D1
(m)
(mm)
(mm)
6,0
6,0
7,0
8,0
1,0
1,0
1,0
1,4
7,0
7,0
8,0
9,4
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
2,0
3,0
3,0
3,5
4,0
3,9
60
76
76
76
114
114
114
133
89
89
89
89
Základový rošt/
Grillage base
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
ZR 1-5
F Zaťaž. vo vrchole/Loading on top
M
(mm) **Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
2,49
500
0,34
30
2,51
500
0,32
30
2,29
500
0,17
30
600
0,20
30
3,18
Od 1.11.2011 došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR-2-12 na ZR-1-5.
Since 1.11.2011 the flange of poles has been changed (from grillage base ZR-2-12 to ZR-1-5).
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
kg
48
50
56
76
STOŽIAR OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV
POLE FOR ILLUMINATION OF PED CROSSING
OSUD-OP-06
OSUD-OP-06P
A
A
výložník
bracket
výložník
bracket
2500
2500
7500
H
H
6000
6000
8°
8°
1500
400
90
600
600
500
100
400
90
M10
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
Ø159
Typ / Type
Stožiar / Pole
OSUD-OP-06
OSUD-OP-06P
Výložník
Bracket
Zaťaženie na vrchole/Loading on top
M
**Plocha (m²) *Hmotnosť (kg) (kN.m)
1,2
110
Hmotnosť/Weight (kg)
A (mm) H (mm)
Plocha na
Hmotnosť na
výložníku/Surface area výložníku/Weight on
on bracket (m2)
bracket (kg)
VUD 30-1-OP
10,92 VUD 35-1-OP
3000
6322
0,35
30
3500
6392
0,28
25
VUD 40-1-OP
4000
6562
0,20
20
Stožiar/
Pole
103
77
Výložník/
Bracket
22
25
31
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
17
REDUKCIE A NADSTAVCE
REDUCERS AND EXTENSIONS
D1
REDUKCIE NAPICHOVACIE (VOĽNÉ)
INSERTING REDUCERS (FREE)
Typ/Type
Redukcia 60/48
Redukcia 76/60
Redukcia 89/60
D(mm) D1(mm)
60
76
89
48
60
60
D
Vhodné pre menšie zaťaženia od svietidiel, konzol a výložníkov.
STOŽIAR
POLE
D1
Suitable for lower loading of lights, consoles and brackets.
REDUKCIE POISŤOVACIE
SECURING REDUCERS
Typ/Type
POISŤOVACIE
SKRUTKY
D
STOŽIAR
POLE
Redukcia 60/48I
Redukcia 76/60I
Redukcia 89/60I
Redukcia 89/76I
Redukcia 114/60I
Redukcia 114/76I
Redukcia 114/89I
D(mm) D1(mm)
60
76
89
89
114
114
114
48
60
60
76
60
76
89
Vhodné pre väčšie zaťaženia od svietidiel, konzol a výložníkov.
Suitable for higher loading of lights, consoles and brackets.
D1
NADSTAVCE
EXTENSIONS
Typ/Type
A
POISŤOVACIE
SKRUTKY
60
76
89
60
76
89
A(mm)
300÷2000
500÷2000
500÷2000
Vhodné na predĺženie stožiara pre menšie zaťaženia od svietidiel,
konzol a výložníkov.
Suitable to lengthen the poles for lower loading of lights, consoles
and brackets.
D
STOŽIAR
POLE
18
Nadstavec 60/60
Nadstavec 76/76
Nadstavec 89/89
D(mm) D1(mm)
KONZOLY
CONSOLES
NÁSTENNÁ KONZOLA
WALL CONSOLE
KONZOLA PRE REFLEKTORY
CONSOLE FOR SPOTLIGHTS
4x
150x100
*
* Stredný ø 15mm iba pre K 500 a K 1500.
* Middle ø 15mm for K 500 and K 1500 only.
Typ/Type
K 500 - D
K 1000 - D
K 1500 - D
D76 D89 D114
A(mm) kg
kg kg
500 7,0
7,5 8,5
1000 11,5 12,0 13,0
1500 15,5 16,0 17,0
Typ/Type
A(mm)
kg
NK 300/60
NK 500/60
NK 800/60
NK 1000/60
300
500
800
1000
3,5
4,5
5,5
6,5
NÁSTENNÁ ROHOVÁ KONZOLA
CORNER WALL CONSOLE
NÁSTENNÁ KONZOLA KOLMÁ
STRAIGHT WALL CONSOLE
100
140
70
Typ/Type
A(mm)
kg
NKK 300/60
NKK 400/60
NKK 500/60
300
400
500
3,5
4,0
4,5
Typ/Type
A(mm)
kg
19
VÝLOŽNÍKY
BRACKETS
A
B
C
Vietor/Wind
TYP/
TYPE
D
24m /s
Kategória terénu/Terrain category
E
Vietor/Wind
26m /s
Kategória terénu/Terrain category
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket
(kg)
0,30
0,40
0,90
1,10
0,60
1,00
0,60
1,00
0,70
1,20
1,20
0,60
0,80
0,80
1,00
0,60
0,70
0,60
1,00
0,50 1,10
20
0,60
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
*
*
ø 15
REFLEKTOROVÝ VÝLOŽNÍK
FLOODLIGHT BRACKET
V.T-..-DR
V 2T-..-D-90°
20
V1T-S-..-D
0
STRMEŇOVÝ VÝLOŽNÍK
U-BOLT BRACKET
, 2500
, 133
in purchase order
TYP/
TYPE
Vietor/Wind
24m /s
Kategória terénu/Terrain category
Vietor/Wind
26m /s
Kategória terénu/Terrain category
Hmotnosť výložníka
Weight of bracket
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Doporučené priemery vrcholov
stožiarov k danému vyloženiu
Recommended diameters of
the top of poles according to
type of bracket
0,30
0,60
0,30
0,8m
0,5m
0,20
0,30
1,00
0,60
0,30
1m
0,60
0,50
1,00
1,5m
0,40
0,70
0,60
0,90
2m
0,60
0,90
1,00
0,60
1,10
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of bracket by „comparative surface area“ page 39.
21
V 25-11
V 25-22
Vietor/Wind
TYP/
TYPE
A
(mm)
24m /s
Kategória terénu/Terrain category
Vietor/Wind
26m /s
Kategória terénu/Terrain category
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket
(kg)
0,60
0,40
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
22
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
V 1D
V 2D
TYP/
TYPE
V1D-15-D
V1D-20-D
V2D-15-D
V2D-20-D
Vietor/Wind
A
(mm)
1500
2000
1500
2000
24m /s
Kategória terénu/Terrain category
0,74
0,94
0,84
1,00
0,62
0,80
0,72
0,84
0,48
0,62
0,54
0,64
0,45
0,59
0,50
0,60
Vietor/Wind
26m /s
Kategória terénu/Terrain category
0,82
1,07
1,00
1,16
0,72 0,56
0,92 0,73
0,84 0,64
0,98 0,76
0,54
0,70
0,62
0,72
Hmotnosť
výložníka
Weight of bracket
(kg)
(kg)
21,0
24,0
34,0
40,0
22,0
25,0
35,0
41,0
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
23
0
R 60
V 2G
V 1G
V 2G-90°
V 1G
Vietor/Wind
TYP/
TYPE
V 2G
24m /s
Vietor/Wind
V 3G
26m /s
Kategória terénu/Terrain category Kategória terénu/Terrain category
Hmotnosť
výložníka
Weight of bracket
(kg)
(kg)
(kg)
(D76)
0,60
0,80
0,80
1,10
0,90
1,00
0,80
0,63
0,70
0,84
0,82
0,88
1,02
0,92
0,99
1,09
1,05
1,10
1,20
0,90
0,52
0,60
0,72
0,70
0,74
0,86
0,75
0,81
0,92
0,86
0,95
1,04
0,30
0,70
V1G 10-2-D
V1G 12-2-D
V1G 15-2-D
V2G 10-2-D
V2G 12-2-D
V2G 15-2-D
V2G 10-2-D-90°
V2G 12-2-D-90°
V2G 12-2-D-90°
V3G 10-2-D
V3G 12-2-D
V3G 15-2-D
1000 2000
1200 2000
1500 2000
1000 2000
1200 2000
1500 2000
1000 2000
1200 2000
1500 2000
1000 2000
1200 2000
1500 2000
420
630
950
420
630
950
420
630
950
420
630
950
0,53
0,61
0,73
0,70
0,76
0,87
0,77
0,83
0,93
0,87
0,97
1,06
0,44
0,51
0,61
0,58
0,62
0,72
0,62
0,68
0,81
0,73
0,82
0,90
0,33
0,38
0,46
0,42
0,46
0,53
0,45
0,53
0,64
0,55
0,62
0,69
0,50
0,31
0,36
0,44
0,39
0,42
0,48
0,43
0,50
0,61
0,52
0,59
0,65
0,40
0,46
0,56
0,50
0,56
0,65
0,55
0,61
0,74
0,66
0,74
0,82
0,38
0,44
0,53
0,48
0,52
0,61
0,52
0,58
0,71
0,62
0,70
0,77
13,0
13,5
14,5
18,5
19,5
22,0
18,5
19,5
22,0
25,0
27,0
43,0
13,5
14,0
15,0
19,0
20,0
22,5
19,0
20,0
22,5
25,5
27,5
43,5
14,0
14,5
15,5
19,5
20,5
23,0
19,5
20,5
23,0
26,0
28,0
44,0
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
24
V 1E-D
V 3E-D
V 2E-D
Vietor/Wind
TYP/
TYPE
24m /s
Vietor/Wind
V 4E-D
26m /s
Kategória terénu/Terrain category Kategória terénu/Terrain category
(kg)
Hmotnosť
výložníka
Weight of bracket
(kg)
(kg)
(kg)
(D60) (D76)
0,30
0,20
0,30
0,80
Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15kg.
Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15kg weight.
V26-22
A
15
H
°
D
TYP/
TYPE
V26-22-15-D
V26-22-20-D
V26-22-25-D
V26-33-15-D
V26-33-20-D
V26-33-25-D
D=76;89;114
Porovnávacia plocha 26m/s
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg) Vyloženie Výška
Height
Comparative surface 26m/s Lenght
2
A (m)
H (m)
(lamp 0,15m ; 15kg)
0,69
0,85
0,98
0,88
1,05
1,18
1,5
2
2,5
1,5
2
2,5
1,955
2,428
2,562
1,955
2,428
2,562
V26-22
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
33
54
61
45
76
86
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
V26-33
25
V28
Ø60
A
H
15°
D
TYP/
TYPE
V28-05-D
V28-10-D
V28-15-D
V28-20-D
26
D=76;89,114
Porovnávacia plocha 26m/s
Vyloženie Priemer
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg)
Lenght Diameter
Comparative surface 26m/s
A (m)
d (mm)
2
(lamp 0,15m ; 15kg)
0,25
0,38
0,49
0,63
0,5
1,0
1,5
2,0
42
42
60
60
Výška
Height
H (m)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
0,98
1,27
1,95
2,08
7,5
11
17
25
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
V30
60
A
H
5°
Porovnávacia plocha 26m/s II. Vyloženie Výška
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg)
Lenght Height
Comparative surface 26m/s II.
2
A (m)
H (mm)
(lamp 0,15m ; 15kg)
TYP/
TYPE
0,47
0,67
0,84
0,54
0,69
0,80
0,70
0,86
0,87
V30-11-15-D
V30-11-20-D
V30-11-25-D
V30-22-15-D
V30-22-20-D
V30-22-25-D
V30-33-15-D
V30-33-20-D
V30-33-25-D
D=76;89,114
D
V30-22
V30-11
1288
1405
1538
1288
1405
1538
1288
1405
1538
1,5
2,0
2,5
1,5
2,0
2,5
1,5
2,0
2,5
18
26
30
31
46
53
43
65
75
A
A
V31-22
V30-33
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
V31-11
60
H
60
D
TYP/
TYPE
Porovnávacia plocha
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg) Vyloženie
Comparative surface
Lenght
(lamp 0,15m2; 15kg)
A (m)
II.
0,29
0,35
0,49
0,38
0,41
0,49
0,54
0,58
0,67
Výška
Height
H (mm)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
853
853
853
853
853
853
853
853
853
(D60) (D76) (D89)
11
12
12
13
14
14
17
18
18
20
21
21
23
24
24
31
31
31
28
29
29
33
34
34
44
45
45
II.
0,37
0,44
0,59
0,48
0,52
0,61
0,68
0,72
0,82
0,75
1,0
1,5
0,75
1,0
1,5
0,75
1,0
1,5
D=76;89,114
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
27
V33-22
A
Ø 60
V33-11
A
Ø 60
D= 89;114
TYP/
TYPE
Porovnávacia plocha
(svietidlo 0,15m2; 15kg)
Comparative surface
(lamp 0,15m2; 15kg)
24m/s; II.
26m/s; II.
Vyloženie
Lenght
A (m)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
V33-11-30-D
V33-11-36-D
1,00
1,30
1,19
1,53
3,0
3,6
55
67
V33-22-30-D
V33-22-36-D
0,74
0,87
0,90
1,05
3,0
3,6
101
127
V34-22
A
Ø 60
V34-11
A
Ø 60
D= 76;89;114
TYP/
TYPE
Porovnávacia plocha
(svietidlo 0,15m2; 15kg)
Comparative surface
2
(lamp 0,15m ; 15kg)
24m/s; II.
V34-11-12-D
V34-11-18-D
V34-11-24-D
V34-22-12-D
V34-22-18-D
V34-22-24-D
28
0,40
0,59
0,61
0,44
0,56
0,69
26m/s; II.
0,50
0,72
0,74
0,56
0,70
0,85
Vyloženie
Lenght
A (m)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
1,2
1,8
2,4
1,2
1,8
2,4
11
14,7
18,5
19
26,5
34
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
1400
85 - 930
V35-14-D
630
V32-11-D
nastavenie od 0° do 35°
D = 89
TYP/
TYPE
Porovnávacia plocha
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg)
Comparative surface
2
(lamp 0,15m ; 15kg)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
D = 60; 76
TYP/
TYPE
V32-11-D
Porovnávacia plocha
2
(svietidlo 0,15m ; 15kg)
Comparative surface
2
(lamp 0,15m ; 15kg)
Hmotnosť
výložníka
Weight
of bracket (kg)
0
Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 38.
Selection of brackets by „comparative surface area“ page 39.
29
0
40
Typ/Type
Typ
kg
Typ/Type
Typ
kg
V-01-01-D
10,5
V-02-01-D
10
0
40
Typ/Type
Typ
kg
V-03-01-D
10,5
Typ/Type
Typ
kg
V-04-01-D
10
0
40
Typ/Type
Typ
kg
30
V-05-01-D
12
Typ/Type
Typ
kg
V-18-11-D
13
V-18-22-D
17,5
V-18-33-D
21
850
800
Ø60,
V-12-11-D
Typ/Type
Typ
kg
76
V-12-22-D
V-12-11-D
6,5
0
40
V-12-33-D
V-12-22-D
10,5
V-12-33-D
14
400
Typ/Type
Typ
V-1-C-60-D V-1-C-76-D V-2-C-60-D V-2-C-76-D V-3-C-60-D V-3-C-76-D
kg (R=315)
12,0
13,0
16,0
17,5
20,0
22,0
kg (R=390)
12,0
14,0
16,0
18,5
21,0
23,0
Typ/Type
Typ
kg
V-11-C-60-D
12
V-11-C-76-D
13
V-21-C-60-D
15,5
V-21-C-76-D
17,5
V-31-C-60-D
20
V-31-C-76-D
22
31
Typ/Type
Typ
kg
Typ/Type
Typ
kg
32
V-13-11-D
11
V-15-12-D
11,5
V-13-22-D
14
V-15-23-D
15,5
V-13-33-D
18,5
V-15-34-D
20
Typ/Type
Typ
kg
Typ/Type
Typ
kg
V-14-12-D
10
V-14-23-D
13,5
V-14-34-D
17,5
V-19-11-D
12
V-19-22-D
17
V-19-33-D
21
ZÁKLADOVÝ ROŠT
GRILLAGE BASE
min. L1
stožiar
pole
M
H
H + 100
d
L
E
4
150
150
min.
KOTVENIE K ZÁKLADOVÉMU ROŠTU
GRILLAGE BASE ANCHORING
45
KOTVENIE V ZEMI
GROUND ANCHORING
odtok vody
water drain
Betón C20/25
Concrete C20/25
B
INFORMATÍVNE ÚDAJE (KOTVENIE V ZEMI)
INFORMATIVE DATA (GROUND ANCHORING)
Md
[ kNm ]
5
10
15
20
30
40
50
60
70
B
Betón C20/25
Concrete C20/25
<E
(m)
1,35
1,50
1,80
1,35
1,50
1,80
1,35
1,50
1,80
1,35
1,50
1,80
1,35
1,50
1,80
1,50
1,80
1,80
1,80
1,80
Rozmer základu
A[m]
H[m]
1,00
1,35
0,96
1,50
0,92
1,80
1,25
1,35
1,18
1,50
1,13
1,80
1,40
1,35
1,34
1,50
1,28
1,80
1,50
1,35
1,46
1,50
1,40
1,80
1,73
1,35
1,66
1,50
1,59
1,80
1,82
1,50
1,74
1,80
1,86
1,80
2,00
1,80
2,10
1,80
min. 100
100
100
B
odtok vody
water drain
B
INFORMATÍVNE ÚDAJE
(KOTVENIE K ZÁKLADOVÉMU ROŠTU)
INFORMATIVE DATA
(GRILLAGE BASE ANCHORING)
Md
[ kNm ]
5
10
15
20
30
40
50
60
70
Rozmer základu
A[m]
H[m]
1,000
1,350
1,250
1,350
1,400
1,350
1,500
1,350
1,725
1,350
1,850
1,400
1,900
1,650
2,000
1,700
2,100
1,800
ZÁKLADOVÝ ROŠT
GRILLAGE BASE
Typ/Type
ZR 1-5
ZR 2-12
ZR 3-15
ZR 4-20
M=d
(mm)
20
24
30
36x3
L
(mm)
400
600
700
1000
L1
(mm)
45
45
55
65
Md = M x cscd x γQ
M - výpočítaný klopný moment
alebo maximálny klopný
moment vo votknutí/kotvení
(údaj z tabuľky stožiarov)
- 1,2 (dynamický súčiniteľ)
- 1,5 (súčiniteľ pre zaťaženie)
M - calculated overturning moment
or maximum overturning
moment at embedding/anchoring
(data from poles table)
- 1,2 (dynamic factor)
- 1,5 (load factor)
B
(mm)
300
400
500
600
C
S (mm)
(mm)
240
4
300
4
400
4
500
4
kg
11
16
28
48
Betónový základ pre stožiare s ukotvením v zemi alebo na základovú prírubu podľa Eurokódov a pri únosnosti zeminy 200kPa
má mať približne rozmery, ktoré sú uvedené v tabuľkách vyššie. Pre správnosť určenia je potrebné vykonať kontrolný výpočet
vzhľadom na únosnosť pôdy a taktiež overiť zhodnosť rozmerov stožiara, základu a základového roštu.
Concrete basement for poles with anchoring into the ground or to a basement flange should have the measures
mentioned in the tables above, according to Eurocodes and providing that conditions of ground bearing capacity
200kPa. However, for correct application, it is necessary to perform a control calculation taking into account the ground
bearing capacity and to verify compliance of the pole, basement and grillage base dimensions.
33
UZAVRETÁ MATICA
CLOSED NUT
DIN 1587
d
Váha 100ks/Weight 100pc (kg)
s (mm)
e (mm)
m (mm)
h (mm)
dk (mm)
M 12
2,83
19,0
21,10
10,0
22,0
18,0
M 16
5,43
24,0
26,75
13,0
28,0
23,0
M 20
10,40
30,0
33,53
16,0
34,0
28,0
M 24
21,60
36,0
39,98
19,0
42,0
34,0
M 30
36,70
46,0
52,00
24,0
52,0
42,0
d
e
dk
m
h
Typ/Type
KS 10-200
KS 20-400
KS 24-600
KS 30-700
KS 36-1000
s
M (mm)
10
20
24
30
36x3
L1 (mm)
25
45
45
55
55
L (mm)
200
400
600
700
1000
kg
0,25
1,20
2,40
4,20
8,30
UZEMNENIE STOŽIAROV
EARTHING OF POLES
UZEMNENIE VO VNÚTRI DRIEKU
EARTHING INSIDE THE SHAFT
ZÁVIT M8
(IBA PRE STOŽIARE S NIEDAX LIŠTOU)
THREAD M8
(ONLY FOR POLES WITH NIEDAX RAIL)
NIEDAX LIŠTA
NIEDAX RAIL
UZEMNENIE NA DRIEKU
EARTHING OUTSIDE THE SHAFT
ZÁVIT M10
(OSVETĽOVACIE STOŽIARE)
THREAD M10
(LIGHTING POLES)
DVIERKA
DOOR
M8
34
100
M10
UZEMŇOVACÍ PÁSIK 30x4
(VÝŠKOVÉ, NIEKTORÉ TYPY
OSVETĽOVACÍCH A
ŠPECIÁLNYCH STOŽIAROV)
EARTHING STRAP 30x4
(HIGH-RISE, SOME TYPES OF
LIGHTING AND SPECIAL POLES)
1. Stožiare sa osádzajú do betónových základov v závislosti od únosnosti pôdy. Betónový základ môže byť pre osadenie
stožiara so zemou časťou, alebo pre stožiar s prírubou kotvenia na kotviaci rošt, alebo kotevnú skrutku, betónový základ
musí mať otvory pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody.
2. Osvetľovacie stožiare sa majú stavať tak, aby dvierka stožiarovej zvodnice boli umiestnené proti smeru jazdy vozidiel,
alebo kolmo na smer jazdy. Osvetľovacie stožiare postavené na železničnom priestranstve majú dvierka v smere osi
koľajiska. Pri stavbe základov je nutné dbať na túto podmienku vzhľadom na orientáciu vstupných otvorov pre kábel.
3. Po vyzretí betónového základu (min.21 dní) sa stožiar osadí - zafixuje a až potom sa zaisťujú el. káble do stožiara,
prípadne i uzemňovací zvod.
4. Montáž svietidiel, resp. výložníkov a svietidiel na stožiar je možné vykonať pred osadením stožiara do základu, alebo
až po osadení stožiara pomocou montážnej plošiny.
5. Montáž elektrickej výzbroje a elektroinštalácie môže vykonávať len osoba k tomu oprávnená.
6. Stožiare majú byť chránené pred atmosferickými výbojmi podľa STN 341390, STN 332050 uzemnenie el. zariadení,
STN 332000-5-54Z1 uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Napojenie zvodu je možné z vnútornej resp. vonkajšej
strany.
7. Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný druh montáže.
8. Pri manipulácii sa nesmú používať oceľové laná, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy.
9. Stožiare, ktoré nemajú povrchovú úpravu vykonanú žiarovým zinkovaním , sú natreté základným náterom. Pri dodávke
takýchto stožiarov je výrobca povinný udať druh použitého základného náteru, aby užívateľ mohol použit správny vrchný
náter.
10. Podrobný postup montáže je povinná vypracovať tá organizácia , ktorá zabezpečuje realizáciu montáže stožiarov.
Doporučujeme konzultovať s výrobcom.
11. Po ukončení montáže stožiara a pred uvedením do užívania je nutné vykonať východziu revíziu v zmysle STN 331500.
12. Montáž výškových stožiarov a stožiarov nasúvaných tvorí samostatnú časť. Viď. strana 36 - 37.
13. Na betónovom základe odporúčame vytvoriť spádovú striešku.
1. Poles are embedded into a concrete basement depending on ground bearing capacity. Concrete basement can be
used for poles with a ground segment or with a flange used for anchoring on a grillage base or bolts. Concrete basement
must be provided with holes for el. cables, earthing and water draining.
2. When installing lighting poles position the pole doors backward to traffic or perpendicular to it. Lighting poles placed
in the railway area have their doors in track centre line direction. While preparing concrete basement, it is necessary to
respect the requirement regarding orientation of entrance cable holes.
3. After maturing of concrete basement (min. 21 days) a pole is embedded and fixed. Only after that electrical cables or
earthing wire might be provided.
4. Fixation of luminaires with or without brackets can be performed before embedding of a pole into concrete basement
or after embedding with the help of an assembly platform.
5. Electro-installation can be provided by an authorized person only.
6. Poles are to be protected against atmospherical discharges in compliance with STN 341390, STN 332050 earthing
of electrical devices, STN 332000-5-54Z1 earthing sets and protective conductors. Cable drop connection is enabled both
from inside and outside.
7. While assembling it is necessary to follow the general safety regulations for a certain method of assembling.
8. It is prohibited to use steel ropes to prevent surface finish damage.
9. Non-galvanized poles must be primer painted. Before delivering producer has to indicate type of primer painting, so
that a customer can apply proper finishing coating.
10. Assembling organization responsible for installation of poles is obliged to elaborate a detailed installation procedure.
Consultation with producer is recommended.
11. After assembling and before using the Initial Revision in compliance with STN 331500 is required.
12. Assembling of high-rise poles – see page 36 - 37.
13. It is recommended to create a tributary shed on a concrete basement.
35
Obr. č. 1/Drawing No. 1
1. profil U65/profile U65 ; 2. dvierka/door ; 3. reťazový kladkostroj/chain pulley block ; 4. spodný driek/bottom shaft ;
5. podperné hranoly/support beams ; 6. vrchný driek/top shaft ; 7. profil U50/profile U50 ; 8. oceľové lano/steel rope ;
9. oceľové lano/steel rope
1. Na podperné hranoly (poz.č.5) položíme diely (poz.č.4 a poz.č.6). Na vrchnú časť dielu (poz.č.4) označíme dĺžku
nasunutia 400mm a ešte pridáme 100mm kvôli spätnej kontrole nasunutia. Nasunutie môže byť v tolerancii ± 10%
z dĺžky 400mm. Pri prenášaní driekov používať výlučne iba konopné laná.
2. Nasadíme lano (poz.č.9) na U profil (poz.č.7) a kladkostroj typ RZC 1.6 (poz.č.3). Lano (poz.č.8) navlečieme
na U profil (poz.č.1) a pripevníme o hák kladkostroja, ako je to zobrazené na obr.č.1. Pri nasúvaní dielov je nutné pomáhať
údermi kladiva cez drevený hranol v mieste súvania.
3. Dĺžka nasunutia dielov je stanovená na 400 mm ±10%. Pri nasúvaní kontrolujeme pozdĺžne zvary jednotlivých dielov
v miestach ich spojenia. Tiež je potrebné skontrolovať priamosť drieku stožiara ako jedného celku.
4. Výrobca odmieta zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym (nedostatočným) nasunutím drieku. V prípade
problémov pri montáži doporučujeme konzultovať s výrobcom.
Zoznam použitých pomôcok pre montáž stožiarov
Poz.1
Poz.3
Poz.5
Poz.7
Poz.8
Poz.9
U 65 - 500 mm
Reťazový kladkostroj typ
Podperné hranoly
U 50 - 300 mm
Oceľové lano ¸Ø14 -L (podľa typu stožiara)
Oceľové lano ¸Ø14 -L (podľa typu stožiara)
Lanové svorky na lano
Drevený hranol (podložka na udieranie pri nasúvaní)
5 kg kladivo
Vidlicové kľúče na dotiahnutie lanovej svorky
Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov
Autožeriav (podľa potreby)
STN 425570
RZC 1.6 1,5
150x150-500 mm
STN 425570
STN 02 4322.41
STN 02 4322.41
14 A35
1ks
1ks
4ks
1ks
1ks
1ks
4ks
1ks
1ks
2ks
1. Place pole shafts (pos.No. 4 and pos.No. 6) on support billets (pos.No.5 pct.no.1). Mark lenght of insertion (400mm)
on a top shaft (No. 4) and add another 100mm for back control. Insertion within tolerance ±10% of 400 mm lenght.
While manipulating with shafts use hemp ropes only.
2. Slide the rope (No.9) over U profile (No.7) and chain pulley block type RZC 1.6 (No.3). Slide the rope (No.8) over
U profile (No.1) and fasten it onto a hook of the chain pulley block as shown on drawing No.1. While inserting help
yourself with a hammer striking it over the wooden billets.
3. Lenght of insertion is 400 mm ±10%. While inserting check over the longitudinal welding of single shafts in place
of joining. It is also necessary to check straightness of a pole shaft as a whole unit.
4. Producer bears no responsibility for damages caused by incorrect shaft insertion. In case of problems during
installation it is recommended to contact the producer.
List of used facilities for assembling of poles
Pos.1
Pos.3
Pos.5
Pos.7
Pos.8
Pos.9
36
U 65 - 500 mm
Chain pulley block type
Support billets
U 50 - 300 mm
Steel rope ¸14 -L (according to a pole type)
Steel rope ¸14 -L (according to a pole type)
Rope clamps
Wooden billets
5 kg hammer
Fork wrenches for tightening of clamps
Protective work facilities for workers
Automobile crane ( if needed)
STN 425570
RZC 1.6 1,5
150x150-500 mm
STN 425570
STN 02 4322.41
STN 02 4322.41
14 A35
1pc
1pc
4pcs
1pc
1pc
1pc
4pcs
1pc
1pc
2pcs
1
1. Pripravený stožiar zdvihneme pomocou opásania drieku nekonečným lanom
(poz.č.2), v približne jednej tretine od vrcholu stožiara. Nekonečné lano je potrebné
zaistiť istiacim lanom (poz.č.4), ktoré zabráni prípadnému vyšmyknutiu zo stožiara
(viď. obr.č.2). Pomocou lán a autožeriava premiestnime stožiar do zvislej polohy
a presunieme do dutiny základového bloku. Priestor medzi základovým blokom
a stožiarom zaistíme drevenými klinmi ( poz. č. 6 ). Kolmosť stožiara v dvoch
navzájom kolmých rovinách treba zaistiť meracím prístrojom TEODOLIT
a následne zabetónovať.
V prípade prírubového stožiara budeme postupovať obdobne a premiestnime
stožiar do zvislej polohy nad zabetónovaný základový rošt. Prírubu stožiara
nasunieme na skrutky, ktoré vyčnievajú zo základového roštu a zaistíme maticami.
2. Počas montáže, údržby a obsluhy stožiarov treba dodržiavať všeobecne platné
bezpečnostné predpisy, ktoré spracuváva na vlastné podmienky montážna,
uživateľská alebo servisná organizácia. Rozsah montáže, servisu a údržby je
vymedzená objednávkou.
Po ukončení montáže a pred uvedením do prevádzky je nutné vykonať
východiskovú revíziu v zmysle STN 331500.
1. An assembled pole must be lifted up with the help of endless rope belted around
a pole shaft in about one third from the top of a pole ( pos.No2). Endless rope must
be secured by a securing rope (pos.No4) that prevents slipping out (pos.No2).
By using a rope and automobile crane the pole must be positioned vertically
and inserted into a basement block cavity. Trenails must be inserted between
basement and pole (pos. No6). It is necessary to ensure uprightness of the pole
in two upright positions by TEODOLIT measuring equipment and subsequently
to embed it into concrete.
Erection procedure for poles with flange is analogical. Pole must be positioned
vertically over a grillage base embedded into concrete. Then a pole flange must be
put over the bolts towered above the grillage base and secured by nuts.
2
3
4
5
6
7
2. It is necessary to follow the general safety regulations while assembling,
maintaining and servicing. These regulations are processed by an assembling,
maintaining or servicing organization. The scope of assembling, maintaining
and servicing is ranged by an order.
Having finished the assembling and before starting to use it is necessary to perform
the initial inspection in compliance with STN 331500.
Obr.č. 2/Drawing No. 2
1. hák žeriava/hook of crane ; 2. konopné lano/hemp rope ; 3. stožiar/pole ; 4. istiace lano/securing rope ; 5. dvierka/door ;
6. drevené kliny/trenails ; 7. základový blok/basement block
Zoznam použitých pomôcok pri stavaní stožiara
2ks
Drevené kliny
Autožeriav
8ks
List of used instruments for erection of a pole
Trenails
Automobile crane
8ks
37
Výber výložníkov pomocou porovnávacej plochy
Pomôcka pre zákazníkov na výber správneho výložníka z hľadiska únosnosti stožiara.
Porovnávacia plocha je hodnota odvodená od záťaže, ktorou výložník pôsobí na stožiar v daných podmienkach.
Podmienky sú rýchlosť vetra, kategória terénu a svietidlo.
2
Pre vytvorenie tabuliek „Porovnávacia plocha“ bolo počítané zo svietidlom o náveternej ploche 0,15 m a hmotnosti 15kg.
Pri použití svietidla, u ktorého sa tieto hodnoty odlišujú o viac ako 10%, tabuľka funguje orientačne. V takomto prípade
pre spoľahlivý výber stožiara s výložníkom kontaktujte výrobcu.
Návod:
1.určenie základnej rýchlosti vetra podľa STN EN 1991-1-4.
- výber lokality podľa veternej mapy Slovenska. Platí do 700m n.m.
Oblasť I - Vref.0= 24 m/s
Oblasť III - Vref.0= 30 m/s (700 - 1300m n.m.)
Oblasť II - Vref.0= 26 m/s
Oblasť IV - Vref.0= 33 m/s ( horské oblasti nad 1300m n.m.)
- výber kategórie terénu I. až IV. Podľa návodu . (viď nižšie)
Kategória terénu 0
More alebo pobrežné oblasti otvorené k moru
Kategória terénu III
Oblasti rovnomerne pokryté vegetáciou,
pozemnými stavbami alebo izolovanými
prekážkami, ich vzdialenosť je maximálne
20 násobok výšky prekážok (ako sú obce,
predmestský terén, súvislý les).
Kategória terénu I
Jazerá alebo oblasti so zanedbateľnou vegetáciou a bez prekážok.
Kategória terénu II
Oblasť s nízkou vegetáciou ako je tráva a izolovanými prekážkami (stromy, budovy),vzdialenými
od seba najmenej 20 násobku výšky prekážok.
Kategória terénu IV
Oblasti v ktorých je najmenej 15% povrchu
pokratého budovami, ich priemerná výška
je väčšia ako 15m.
2.výber stožiara a výložníka z katalógu .
3. Zistenie vhodnosti kombinácie vybraných dielov. (farebné stĺpce v tab. stĺpov a výložníkov)
-Hodnotu „plocha m2“ stožiara deliť zistenou hodnotou „porovnávacia plocha“ výložníka. Pri výsledku viac alebo rovná sa 1,
výložník môže byť montovaný na vybraný stožiar.
38
Príklad:
-Stožiar STK 60/60/3. Plocha m2 = 0,40
-Výložník V1T-05-D
lokalita - Bratislava. = 26m/s
kategória terénu – predmestie. Podľa návodu kategória terénu = III.
Podľa tabuľky výložníkov porovnávacia plocha = 0,20
Plocha m2 / porovnávacia plocha
0,40/0,20 = 2,0 . vyhovuje
Selection of brackets by „comparative surface area“
Guide for a customer to select a suitable bracket in terms of the load capacity of a pole.
Comparative surface area is a value derived from the load of the bracket mounted on the pole in given conditions.
These conditions are wind velocity, terrain category and luminaire.
The table „Comparative Surface Area“ is based on calculations where luminaire has 0,15 m2 surface area exposed
to the wind and its weight is 15 kg. When using luminaires of values different to those in the table by more than 10%
the Comparative Surface Area Table should only be taken as informative. In this case consultation with producer
is required.
Instructions:
1. State basic wind velocity in compliance with STN EN 1991-1-4:
- Select locality according to wind velocity map of Slovakia. Valid up to 700 m a.s.l.
Locality I - Vref.0= 24 m/s
Locality III - Vref.0= 30 m/s (700 - 1300m a.s.l.)
Locality II - Vref.0= 26 m/s
Locality IV - Vref.0= 33 m/s ( mountain locality up 1300m a.s.l.)
- Select terrain category – from I. to IV according to instructions below.
Terrain category 0
Sea, coastal area exposed to the open sea.
Terrain category III
Area with regular cover of vegetation
or buildings or with isolated obstacles
withseparations of maximum 20
obstacle heights ( such as villages,
suburban terrain , permanent forest )
Terrain category I
Lakes or area with negligible vegetation
and without obstacles.
Terrain category II
Area with low vegetation such as grass and
isolated (trees, buildings) with separations
of at least 20 obstade heights.
Terrain category IV
area in which at least 15% of the
surface is covered with buildings and
their average height exceeds 15m.
2. Select type of pole and bracket.
3. Find out if a selected bracket is suitable for a selected pole (coloured columns in the Tables of Poles and Brackets).
- Divide the value „surface in m2“ by the value „Comparative Surface Area “ of the bracket. In case if the result
is equal or more than 1, the bracket is suitable for the pole.
Example:
- Pole STK 60/60/3. Surface area m2 = 0,40
- Bracket V1T-05-D
Location - Bratislava. = 26m/s
Terrain category – suburbs. According to instructions it is category III.
According to the Table of Brackets the comparative surface area = 0,20
Surface area m2 / comparative surface
0,40/0,20 = 2,0 - suitable.
39
Prefabrikované základy ELV Produkt - PZR
ELV Produkt a.s. Precast foundations type PZR
Použitie
Prefabrikované betónové základy PZR
sú vhodnou alternatívou základovej
pätky vylievanej na mieste . Svoje
využitie nájdu všade kde je sťažený
prístup domiešavačom betónu, alebo je
nepraktické zabezpečovať betónovanie
mokrým procesom.
Usage
Precast concrete foundations PZR are
designed to be an adequate alternative
for a foundation filled-up at site. They
are mainly used in places difficult to
reach by a concrete agitation truck or
for the reason of impracticability of wetconreting.
Konštrukcia
Prefabrikovaný základ je vyrobený z vybrovaného betónu. Obsahuje kotevné
skrutky pre kotvenie stožiarov alebo
iných konštrukcií s kotevnou platňou.
Rozostup skrutiek je zhodná zo základovým roštom typu: ZR1-5. Vo dvoch
protiľahlých stranách sú otvory pre vedenie káblov. Horná hrana základu má
byť osadená 100mm nad úrovňou
terénu. Okolitá zásypová zemina má
byť zhutnená. Únosnosť základu je
závislá na kvalite pôdy.
Construction
Precast concrete foundation is made of
vibrated concrete. It consists of anchor
bolts for anchoring of steel poles or
another constructions with anchor
flange. Distance between anchor bolts
corresponds to those on a grillage base
type ZR1-5 . Two cabel holes are
situated on two opposite sides. Top
edge of foundation must be embedded
100mm over ground level. Surrounding
backfill earth soil must be rammed.
Bearing capacity of a concrete foundation depends on the quality of soil.
366
PZR 1
65
240
1100
Pôdorys
150
350
100
M20
240
366
Hmotnosť 198kg
Weight 198kg
Výber prefabrikovaného základu PZR k jednotlivým stožiarom treba prekontrolovať výpočtom podľa platných
noriem. Pre správny výber základov sú potrebné následovné údaje:
- typ stožiara
- typ výložníka
- typ alebo údaje svietidla (náveterná plocha, rozmer, hmotnosť)
- pôda
- lokalita umiestnenia, alebo základnú rýchlosť vetra a kategóriu terénu podľa EN 1991-1-4
40
Selection of a precast concrete foundation type suitable for a particular pole has to be verified by calculation
according to exisiting legislation. To select a suitable foundation the following information is required:
- type of pole
- type of bracket
- type or parameters of lamp (windward surface area, dimensions, weight)
- type of earth soil
- site location or basic wind velocity and terrain category according to EN 1991-1-4
Václavské námestie - Praha
Europa - Banská Bystrica
KIA - Žilina
Praha
Senec
Karlové Vary
Bratislava
Jasná
Download

stožiare ulično-diaľničné osud poles for roads and