MESTSKÝ A ZÁHRADNÝ PROGRAM
CITY AND GARDEN PROGRAM
2009 - 2010
GALANTA
TRENÈÍN
TECHNICKÉ A OBCHODNÉ INFORMÁCIE
ELV PRODUKT a.s. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti svojich výrobkov v zmysle normy
STN EN ISO 9001 : 2001.
Výrobky sú overované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o èom sú vydané Certifikáty preukázania zhody.
Oce¾ové stožiare STO a ST uvedené v tomto katalógu sú prepoèítané staticky aj dynamicky pod¾a EC3,
STN EN 40-5 platnej od roku 2005.
V prípade odchýlky od štandardných podmienok uvedených v tabu¾kách katalógov alebo vyššieho
zaaženia nutná konzultácia s výrobcom ešte pred zadaním objednávky.
ELV PRODUKT a.s. vyrába stožiare a doplòujúce výrobky, ktoré pokrývajú celú oblas nároèných technických aj estetických
požiadaviek zákazníka. Výrobky sú zatriedené z h¾adiska použitia do nasledovných skupín.
1. Osvet¾ovacie stožiare
2. Výškové stožiare
3. Špeciálne stožiare
4. Mestský a záhradný program
5. Stožiare pre energetiku
Ohraòované výrobky sa vyrábajú z plechu o pevnosti 370 alebo 520 MPa. Polotovar dåžky až 12 m sa tvárni na ohraòovacom
lise. Pozdåžny zvar sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Rúrové výrobky sa vyrábajú z oce¾ových rúr daných priemerov pod¾a výšky stožiara a menovitého vrcholového ahu.
Rúry sú z ocele s minimálnou pevnosou v ahu 350 MPa. Zváranie sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Prechody medzi rozdielnymi priemermi rúr sa zhotovujú na redukovacom zariadení.
Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom - dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie IP43 a sú vybavené zámkom
na špeciálny k¾úè.
Stožiare a ostatné výrobky sú žiarovo zinkované alebo natreté základným náterom. Pre odberate¾ov ponúkame aj stožiare
žiarovo zinkované s farebným náterom.
Hmotnosti oce¾ových stožiarov sú stanovené výpoètom a sú uvedené bez povrchovej úpravy, po zinkovaní sa hmotnosti
zvýšia cca. o 10%.
Zvláštné požiadavky odberate¾ov sa kalkulujú individuálne.
V súlade s trendom vývoja si výrobca vyhradzuje právo zmien.
Výrobky sa vyrábajú a dodávajú v zmysle Všeobecných technických a dodacích podmienok.
TECHNICAL AND COMMERCIAL INFORMATION
ELV PRODUKT a.s. has implemented and applies a Quality Management System in conformity with the norm
STN EN ISO 9001 : 2001.
Products are tested by the Building Testing and Research Institute as evidenced by the issued Certificates of Conformity.
Products from this catalogue have been statically and dynamically calculated in compliance with EC3, STN EN 40-5 valid
from 2005.
In case of a deviation from standard conditions stated in catalogue tables or in case of higher loading a consultation
with producer is required.
ELV PRODUKT a.s. produces poles and complementary products meeting very demanding technical and aesthetical
requirements of the customers. Products have been sorted according to their application into the following groups:
1. Lighting poles
2. High-Rise poles
3. Special poles
4. City and Garden program
5. Poles for power distribution
Bended products are made of steel sheets with the strength of 370 or 520 MPa.
Semi-product up to 12m height is shaped on Press Brakes. Longitudinal welding is performed on semi-automatic equipment.
Tubular products are made of steel pipes with nominal diameters according to the height of poles and nominal top pulling force.
Tubes are made of steel with minimum tensile strength of 350 MPa. Welding is performed on a semi-automatic equipment.
Transitions between different diameters of tubes are performed on a reducing equipment.
Poles are equipped with the doors for electric switch board. The doors have protection IP43 and theyare equipped with a lock
for a special key.
Poles and other products are hot dip galvanized or painted. We also offer our customers the poles with paint-over-galvanized
finish.
Weights of steel poles are calculated and are given without surface finish. After hot dip galvanization, the weight may increase
by up to 10%.
Special requirements will be analyzed individually.
Producer reserves the right to any changes in design of the products resulting from the development of the art.
Products are produced and delivered in accordance with General Technical and Delivery Conditions.
3
ÈLENENIE KATALÓGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Technické a obchodné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Reazové ståpiky RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Reazové ståpiky RS-20-CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lavièky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zábradlie a stojan na bicykle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stožiar CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stožiar CORONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Stožiar BUKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stožiar KORADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stožiar prstencový. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stožiar prstencový s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stožiar prstencový. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stožiar prstencový s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stožiar STO-SPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Záhradné stožiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Antické stožiare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Základy a základové rošty stožiarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uzavreté matice a kotevné skrutky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TABLE OF CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4
Technical and commercial informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chaining shafts RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Chaining shafts RS-20-CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Benches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Balustrades and stands for bicykles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pole CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pole CORONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pole BUKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pole KORADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pole annular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pole annular with flange-plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pole annular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pole annular with flange-plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pole STO-SPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Garden poles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Antique poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Basements and grillage base of poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Closed nuts and anchor bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
REAZOVÉ STÅPIKY RS
CHAINING SHAFTS RS
POUŽITIE:
USE:
Reazové ståpiky sú vhodné na vymedzenie plôch parkovísk,
peších zón, prechodov parkov, kvetinových záhonov,
významných objektov a pod.
Chaining poles are proper for fencing in of parking places,
pedestrian zones, passages of parks, flower beds, important
objects etc.
Ståpik je vybavený jednou reazou upevnenou k ståpiku,
druhý koniec je ukonèený háèikom na zavesenie, ktorý je
možné blokova proti odveseniu visiacim zámkom alebo
zaisti napevno.
Pole is furnished with one chain fixed on the pole, the other
end of chain is terminated by hanger for hanging, which is
abble to block it against uncloping by suspending lock or by
firm interlock.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- základný náter
- pozinkované
- pozinkované a náter
SURFACE FINISH:
- basic paint
- galvanized
- galvanized and painted
VYHOTOVENIE:
- bez ôk
- 1 oko
- 2 oká - 180 stupòov
- 2 oká - 90 stupòov
MODIFICATION:
- without snare
- 1 snare
- 2 snares - 180 degrees
- 2 snares - 90 degrees
0
1A
2D
2C
V OBJEDNÁVKE UVEÏTE:
- typ
- vyhotovenie ståpika
- rozostup ståpikov L "
"
- povrchovú úpravu
- poèet ståpikov
0
1A
2D
2C
MENTION IN ORDER:
- type
- modification of pole
- shafts spacing L "
- surface finish "
- amount of poles
2/3
H
1/3
L
Ø200
5
REAZOVÉ STÅPIKY RS
CHAINING SHAFTS RS
RS - 11 - R
RS - 10 - O
RS - 10 - K
RS - 10 - RP
RS - 11 - RP
RS - 10 - OP
RS - 10 - KP
1000
100
RS - 10 - R
1000
100
500
Ø200
Ø200
6
REAZOVÉ STÅPIKY RS - 20 - CP
CHAINING SHAFTS RS - 20 -CP
POUŽITIE:
USE:
Reazové ståpiky sú vhodné na vymedzenie plôch parkovísk,
peších zón, prechodov parkov, kvetinových záhonov,
významných objektov a pod.
Chaining poles are proper for fencing in of parking places,
pedestrian zones, passages of parks, flower beds, important
objekts etc.
Ståpik je vybavený jednou reazou upevnenou k ståpiku,
druhý koniec je ukonèený háèikom na zavesenie, ktorý je
možné blokova proti odveseniu visiacim zámkom alebo
zaisti napevno.
Pole is furnished with one chain fixed on the pole, the other
end of chain is terminated by hanger for hanging, which is
abble to block it against uncloping by suspending lock or by
firm interlock.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- základný náter
- pozinkované
- pozinkované a náter
SURFACE FINISH:
- basic paint
- galvanized
- galvanized and painted
VYHOTOVENIE:
- bez ôk
- 1 oko
- 2 oká - 180 stupòov
- 2 oká - 90 stupòov
MODIFICATION:
- without snare
- 1 snare
- 2 snares - 180 degrees
- 2 snares - 90 degrees
0
1A
2D
2C
V OBJEDNÁVKE UVEÏTE:
- typ
- vyhotovenie ståpika
- rozostup ståpikov L "
"
- povrchovú úpravu
- poèet ståpikov
0
1A
2D
2C
MENTION IN ORDER:
- type
- modification of pole
- shafts spacing L "
- surface finish "
- amount of poles
2/3
970
1/3
L
30
240
300
7
LAVIÈKY
BENCHES
LAVICA L - 20 - CP
ODPADKOVÝ KÔŠ OK - 26 - CP
970
2000
Páska nerez nie je súèas. dodávky
Rustless band is not part of delivery
30
240
300
LAVICA L - 21 - CP
ODPADKOVÝ KÔŠ OK - 26 - CP
970
2000
30
240
300
Kotvenie sa vykonáva pomocou kotevných skrutiek do kotevných kanálov resp. pomocou kovových hmoždiniek.
8
Anchoring is realized with anchorage bolts to anchorage
channels or with metal dowels.
ZÁBRADLIE A STOJAN NA BICYKLE
BALUSTRADES AND STAND FOR BICYKLES
ZÁBRADLIE Z - 20 - CP
Jedná sekcia pozostáva z 1 ks ståpika a 2 ks spojovacích rúr
o dåžke 2000mm. Pri objednávaní je nutné uvies poèet priebežných ståpikov a koncových ako aj rozteè ståpikov.
One section consists of one pole and two connecting tubes
2000mm long. In order must be stated quantity of normal and
end poles and distance of poles.
2000
STÅPIK PRIEBEŽNÝ - PD - 180°
- PC - 90°
350
970
500
STÅPIK KONCOVÝ - K ( Vrátane spoj. rúr)
- K0 ( Bez spoj. rúr)
30
240
300
STOJAN NA BICYKLE SB - 20 - CP
970
2000
30
240
300
Kotvenie sa vykonáva pomocou kotevných skrutiek do kotevných kanálov resp. pomocou kovových hmoždiniek.
Anchoring is realized with anchorage bolts to anchorage
channels or with metal dowels.
9
1000
STOŽIAR CP
POLE CP
VÝLOŽNÍK V - 14 CP
BRACKET
1400
1400
8000
6500
STOŽIAR S- 76/80-CP
POLE
V - 14 - CP - 2
V - 14 - CP - 3
120
V - 14 - CP - 1
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
400
10
STOŽIAR CORONA
POLE CORONA
4400
500
1050
CORONA 2
CORONA 3
CORONA 4
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
300
11
STOŽIAR BUKET
POLE BUKET
0
1100
400
3735
Ø6
600
Ø114
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
300
12
STOŽIAR KORADO
POLE KORADO
Ø60
400
3900
Ø60
400
500
700
600
3900
400
STOŽIAR KORADO S PRÍRUBOU
POLE KORADO WITH FLANGE
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
Ø108
13
STOŽIAR PRSTENCOVÝ
ANNULAR POLE
500
E
F
L1
400
Lc
H
L2
D
D1
Typ
St 5030/60
St 5030/76
St 5040/60
St 5040/76
St 5050/60
St 5050/76
14
Hm
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
Em
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
Lc m
3,7
3,7
4,7
4,7
5,8
5,8
L1 m
1,7
1,7
1,8
1,8
2,3
2,3
L2 m D1 mm D mm
2,0
114
60
2,0
114
76
2,9
114
60
2,9
114
76
3,5
114
60
3,5
114
76
** Zaažujúca plocha výložníka a svietidla v m2
* Hmotnos zaaženia na vrchole v kg
F mm
500
500
600
600
600
600
Zaaženie na vrchole
**Plocha m2 *Hmotnos kg
kg
0,85
32
33
1,2
39
0,51
42
0,87
54
0,34
57
0,56
85
100
55
90
30
55
T(kN)
1
1
0,74
0,77
0,57
0,60
kg
32
33
39
42
54
57
** Bracket and floodlight loading are in m2
* Loading weight on top of a pole in kg
STOŽIAR PRSTENCOVÝ S PRÍRUBOU
ANNULAR POLE WITH FLANGE
L1
400
H
Lc
L2
D
F
D1
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
300
Typ
St 5030/60P
St 5030/76P
St 5040/60P
St 5040/76P
St 5050/60P
St 5050/76P
Hm
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
Lc m
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
L1 m
1,0
1,0
1,1
1,1
1,5
1,5
L2 m D1 mm D mm F mm
2,0
114
60
500
2,0
114
76
500
2,9
114
60
600
2,9
114
76
600
3,5
114
60
600
3,5
114
76
600
** Zaažujúca plocha výložníka a svietidla v m2
* Hmotnos zaaženia na vrchole v kg
Zaaženie na vrchole
**Plocha m2 *Hmotnos kg
kg
0,85
32
1,2
33
0,51
40
0,87
44
0,34
53
0,56
56
85
100
55
90
30
55
T(kN)
1
1
0,74
0,77
0,57
0,60
kg
32
33
40
44
53
56
** Bracket and floodlight loading are in m2
* Loading weight on top of a pole in kg
15
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
SENEC - TURECKÝ DOM
GALANTA
TRENÈÍN
TRENÈÍN - PEŠIA ZÓNA
TRENÈÍN
STOŽIAR PRSTENCOVÝ
ANNULAR POLE
L3
D
500
E
600
L1
400
Lc
H
L2
D2
D1
Typ
St 5060/76
St 5070/76
St 5080/76
18
Hm
6,0
7,0
8,0
Em
1,0
1,0
1,5
Lc m
7,0
8,0
9,5
L1 m
2,5
2,5
3,1
L2 m
2,0
2,9
3,5
L3 m D1 mm D2 mm D mm
2,5
114
89
76
2,6
133
89
76
2,9
133
89
76
** Zaažujúca plocha výložníka a svietidla v m2
* Hmotnos zaaženia na vrchole v kg
Zaaženie na vrchole
**Plocha m2 *Hmotnos kg
kg
67
0,33
75
0,42
92
0,255
35
45
30
T(kN)
0,40
0,51
0,41
** Bracket and floodlight loading are in m2
* Loading weight on top of a pole in kg
kg
67
75
92
STOŽIAR PRSTENCOVÝ S PRÍRUBOU
ANNULAR POLE WITH FLANGE
L3
D
Lc
L1
400
H
L2
D2
600
D1
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
400
Typ
St 5060/76P
St 5070/76P
St 5080/76P
Hm
6,0
7,0
8,0
Lc m
6,0
7,0
8,0
L1 m
1,5
1,5
1,6
L2 m
2,0
2,9
3,5
L3 m D1 mm D2 mm D mm
2,5
114
89
76
2,6
133
89
76
2,9
133
89
76
** Zaažujúca plocha výložníka a svietidla v m2
* Hmotnos zaaženia na vrchole v kg
kg
76
84
94
Zaaženie na vrchole
2
**Plocha m *Hmotnos kg
0,33
0,42
0,255
35
45
30
T(kN)
0,40
0,51
0,41
** Bracket and floodlight loading are in m2
* Loading weight on top of a pole in kg
kg
76
84
94
19
STOŽIAR STO-SPO
POLE STO-SPO
600
1000
300
H
H1
D
190
300
Typ
STO-SPO 60/30/3P
STO-SPO 76/30/3P
STO-SPO 60/35/3P
STO-SPO 76/35/3P
STO-SPO 60/40/3P
STO-SPO 76/40/3P
STO-SPO 60/45/3P
STO-SPO 76/45/3P
STO-SPO 60/50/3P
STO-SPO 76/50/3P
STO-SPO 60/60/3P
STO-SPO 76/60/3P
Hm
3,0
3,0
3,05
3,05
4,0
4,0
4,5
4,
5,0
5,0
6,0
6,0
H1 m
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
D mm
60
76
60
76
60
76
60
76
60
76
60
76
20
1,5
1,6
1,15
1,2
0,87
0,90
0,67
0,70
0,50
0,51
0,27
0,28
** Zaažujúca plocha výložníka a svietidla v m2
* Hmotnos zaaženia na vrchole v kg
** Bracket and floodlight loading are in m2
* Loading weight on top of a pole in kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
Zaaženie na vrchole
**Plocha m2 *Hmotnos kg
150
160
110
120
90
90
70
70
55
55
30
30
T(kN)
1,14
1,22
0,90
0,94
0,71
0,74
0,58
0,61
0,47
0,49
0,32
0,35
kg
41
42
44
45
47
48
50
52
53
55
71
73
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
TRENÈÍN
BANSKÁ BYSTRICA
SENEC
Ružomberok
Banská Bystrica
ZÁHRADNÉ STOŽIARE
GARDEN
G
ARDEN POLES
Ø220
Ø210
600
800
Ø60
400
Ø89
Ø200
Ø200
ZS 900-60-D
Ø200
ZS 900-40-D
Ø200
ZS 21-08-D
ZS 20-08-D
560
Ø76
1100
1200
1420
Ø60
24
Ø200
Ø200
Ø200
ZS 31-12-D
ZS 40-14-D
ZS 80-12-D
ZÁHRADNÉ STOŽIARE
GARDEN
GARDEN POLES
200
400
60
500
800
Ø2
Ø200
Ø200
ZS 10-05-D
Ø200
ZS 90-14-D
ZS 90-13-D
VEGA 1260
200
60
1200
1200
Ø2
K 10-200-D
Ø200
Ø200
ZS 70-12-D
ZS 60-12-D
25
ANTICKÉ STOŽIARE
ANTIQUE POLES
115
G 3/4"
G 3/4"
120
175
16
KOTVIACI TÀÒ STOŽIARA
ANCHORING THORN OF POLE
2430 (1500)
361
930 (0)
3175 (2245)
3276 (2436)
1180
HORNÁ ÈAS
UPPER PART
625
630
SPODNÁ ÈAS
BOTTOM PART
500
BETÓNOVÝ ZÁKLAD
CONCRETE BASEMENT
800
AS 1511 (1411)
114
26
Ø500
ANTICKÉ STOŽIARE
ANTIQUE POLES
ANTICKÁ KONZOLA
ANTIQUE ARM
AMDSH
820
864
AHS
500
500
TYP 1000
TYP 1000
1100
TYP AS 1511/2
28
4085
3630
4085
Ø400
TYP AS 1511/3
TYP AS 1511/4
ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ ROŠTY STOIAROV
BASEMENTS AND GRILLAGE BASES OF POLES
KOTVENIE K ZÁKL. PRÍRUBE
POMOCOU KOTEVNÝCH SKRUTIEK
ANCHORAGING TO FLANGE
WITH ANCHOR SCREWS
M
Ø100
Ø20
L
525
E (poles without flange)+100
E (stoiara bez príruby)+100
L
525
E (poles without flange)+100
425
E (stoiara bez príruby)+100
Ø100
Ø20
Ø20
1
Ø100
Ø100
C
CxC
Ød
Základový rošt
Grillage base
E (poles without flange)+100
D
100
AxA
AxA
E (stoiara bez príruby)+100
AxA
KOTVENIE K ZÁKL. ROŠTU
ANCHORAGING TO GRILLAGE BASE
A
KOTVENIE V ZEMI
ANCHORAGING IN EARTH
C
INFORMATÍVNE ÚDAJE
INFORMATIVE STATEMENT
A mm
500
550
600
600
600
900
1100
1300
1400
C mm
240
300
300
300
300
400
400
500
500
L mm
550
750
750
750
750
750
800
1100
1100
stoiar
pole
d1 mm
40
40
40
40
50
50
70
70
70
Betónový základ pre stoiare
s ukotvením v zemi alebo na
základovú prírubu pri normálnych
podmienkach podloia má ma
pribline rozmery, ktoré sú uvedené v
tabu¾ke. Pre správnos urèenia je
potrebné vykona kontrolný výpoèet
vzh¾adom na únosnos pôdy a taktie
overi zhodnos rozmerov stoiara,
základu a základového roštu.
A
M
C
S
ZÁKLADOVÝ ROŠT
GRILLAGE BASE
D mm
150
150
250
250
250
300
300
400
400
L1
L
d
C
min. Ø100
A
Hm
3-5
5,5-7
8
9
10
12
13-15
16-18
20
A
Ød
Typ
ZR 1-5
ZR 2-12
ZR 3-15
ZR 4-20
M = d mm
20
24
30
36x3
L mm
400
600
700
1000
L1 mm
45
45
55
65
2
A mm
300
400
500
600
C mm
240
300
400
500
Concrete basement for poles
with anchoraging in earth or to a
basement flange should have the
measures mentioned in the table below
provided the conditions of subsoil
are normal. However, it is necessary,
for correct application, to make a
control calculation taking into account
the bearing power of earth and to verify
the compliance of measures of a pole,
the respective basement and grillage
base.
d2 mm
25
25
32
38
S mm
4
4
4
6
kg
11
8
16
15
28
27
48
53
29
UZAVRETÉ MATICE A KOTEVNÉ SKRUTKY
CLOSED NUTS AND ANCHOR BOLTS
UZAVRETÁ MATICA
CLOSED NUT
m
e
GUR
¼A
M
D
t
f
l
h
S
STN 31 3215
M
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36x3
D mm
18
23
29
32
38
44
e mm
21,9
27,7
34,6
41,6
23,1
63,5
S mm
19
24
30
36
46
55
m mm
9,5
13,0
16,0
18,0
22,0
28,0
h mm
22
28
31
33
41
52
l mm
16
21
21
22
28
37
f mm
2
3
4
4,5
6
9
t mm
3
3
4
4
4
4
M
L
L1
KOTEVNÁ SKRUTKA
ANCHOR BOLT
Typ
KS 10-200
KS 20-400
KS 24-600
KS 30-700
KS 36-1000
30
M mm
10
20
24
30
36x3
L1 mm
25
45
45
55
55
L mm
200
400
600
700
1000
kg
0,25
1,20
2,40
4,20
8,30
kg
0,027
0,054
0,080
0,120
0,280
0,520
RUŽOMBEROK
TRENÈÍN
Download

Mestský a záhradný program