ŠPECIÁLNE STOŽIARE
SPECIAL POLES
2014 - 2015
3
Veterná elektráreň - Maďarská republika
BRNO
APOLLO - Bratislava
TECHNICKÉ A OBCHODNÉ INFORMÁCIE
ELV PRODUKT a.s. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti svojich výrobkov v zmysle normy
STN EN ISO 9001 : 2009.
Výrobky sú overované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o čom sú vydané Certifikáty preukázania zhody.
Výrobky uvedené v tomto katalógu sú prepočítané staticky aj dynamicky podľa EC3, STN EN 40-5 platnej
od roku 2005 na vietor 26m/s a kategoriu terénu II.
V prípade odchýlky od štandardných podmienok uvedených v tabuľkách katalógov alebo vyššieho zaťaženia nutná
konzultácia s výrobcom ešte pred zadaním objednávky.
ELV PRODUKT a.s. vyrába stožiare a doplňujúce výrobky, ktoré pokrývajú celú oblasť náročných technických aj
estetických požiadaviek zákazníka. Výrobky sú zatriedené z hľadiska použitia do nasledovných skupín.
1. Osvetľovacie stožiare
2. Výškové stožiare
3. Špeciálne stožiare
4. Mestský a záhradný program
5. Stožiare pre energetiku
Ohraňované výrobky sa vyrábajú z plechu o pevnosti 370 alebo 520 Mpa. Polotovar dĺžky až 12 m sa tvárni
na ohraňovacom lise. Pozdĺžny zvar sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Rúrové výrobky sa vyrábajú z oceľových rúr daných priemerov podľa výšky stožiara a menovitého vrcholového ťahu.
Rúry sú z ocele s minimálnou pevnosťou v ťahu 350 Mpa. Zváranie sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.
Prechody medzi rozdielnymi priemermi rúr sa zhotovujú na redukovacom zariadení.
Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom - dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie IP43 a sú vybavené
zámkom na špeciálny kľúč.
Stožiare a ostatné výrobky sú žiarovo zinkované podľa STN EN ISO 1461 alebo natreté základným náterom. Pre
odberateľov ponúkame aj stožiare žiarovo zinkované s farebným náterom.
Osobitnú skupinu tvoria betónové stožiare vyrobené z predpätého betónu podľa podnikovej normy energetiky
PNE 348220 a Ec2.
Tolerancie pre D, D1, Lc, betónových stožiarov podľa STN EN 12843.
Skutočné hmotnosti betónových stožiarov sú v rozmedzí cca. -5% +10%.
Počas celej životnosti nepotrebujú údržbu. Životnosť stožiara je min. 30 rokov.
Stožiare z predpätého betónu majú kónický tvar medzikruhového prierezu, povrch je hladký, homogénny.
K betónovým stožiarom sa dodáva plastový kryt s kotvičkou pre zakrytie horného priemeru.
Hmotnosti oceľových stožiarov sú stanovené výpočtom a sú uvedené bez povrchovej úpravy, po zinkovaní
sa hmotnosti zvýšia cca. o 10%.
Zvláštné požiadavky odberateľov sa kalkulujú individuálne.
V súlade s prebiehajúcim vývojom si výrobca vyhradzuje právo zmeny v technických riešeniach. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím, alebo zaťažením stožiarov. Akékoľvek zmeny oproti
štandardnému riešeniu treba konzultovať s výrobcom.
Výrobky sa vyrábajú a dodávajú v zmysle Všeobecných technických a dodacích podmienok.
Na označenia trakčných stožiarov sme držiteľmi ochrannej známky.
TECHNICAL AND COMMERCIAL INFORMATION
ELV PRODUKT a.s. has implemented and applies a Quality Management System in conformity with the norm
STN EN ISO 9001 : 2009.
Products are tested by the Building Testing and Research Institute as evidenced by the issued Certificates
of Conformity.
Products from this catalogue have been statically and dynamically calculated in compliance with EC3, STN EN 40-5
valid from 2005 for wind 26m/s and terrain category II.
In case of conditions other than those stated in this catalogue for standard products or in case if higher loading is
required,a customer must consult the changes with the producer prior to placing an order.
ELV PRODUKT a.s. produces poles and complementary products meeting very demanding technical and aesthetical
requirements of the customers. Products have been sorted according to their application into the following groups:
1. Lighting poles
2. High-Rise poles
3. Special poles
4. City and Garden program
5. Poles for power distribution
Bended products are made of steel sheets with the strength of 370 or 520 Mpa. Semi-product up to 12m height
is shaped on Press Brakes. Longitudinal welding is performed on semi-automatic equipment.
Tubular products are made of steel pipes with nominal diameters according to the height of poles and nominal top
pulling force.
Tubes are made of steel with minimum tensile strength of 350 MPa. Welding is performed on a semi-automatic
equipment.
Transitions between different diameters of tubes are performed on a reducing equipment.
Poles are equipped with the doors for electric switch board. The doors have protection IP43 and theyare equipped
with a lock for a special key.
Poles and other products are hot dip galvanized according to STN EN ISO 1461 or painted. We also offer
our customers the poles with paint-over-galvanized finish.
A separate group is represented by concrete poles according to STN EN 12843.
Actual weights of concrete poles are within the limits of -5% +10%.
Poles do not need a special care during all lifetime. The lifetime of the pole is min. 30 years.
Prestressed concrete poles have conical shape, with ring cross section, with smooth homogeneous surface. Plastic
caps with anchor for covering the top of poles are delivered with poles.
Weights of steel poles are calculated and are given without surface finish. After hot dip galvanization, the weight
may increase by up to 10%.
Special requirements will be analyzed individually.
Consistent with the ongoing development producer reserves the right to change technical solutions.
The producer does not bear any responsibility for demages caused by inappropriate use or improper loading
of poles. Any changes from the standard solution must be consulted with the producer.
Products are produced and delivered in accordance with General Technical and Delivery Conditions.
Marking of the traction poles is protected by trademark.
3
ČLENENIE KATALÓGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Technické a obchodné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ihlanové trakčné stožiare ITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ihlanové trakčné stožiare kombinované ITSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Trakčné stožiare rúrové TSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Trakčné stožiare rúrové s prírubou TSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Trakčné stožiare rúrové kombinované TSRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trakčné stožiare rúrové kombinované s prírubou TSRK. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Základy trakčných stožiarov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výložníky pre trakčné stožiare kombinované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Predpäté betónové stožiare EPV s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Betónové závažie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Signalizačné stožiare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Signalizačné kužeľové výložníkové stožiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Signalizačné ohranené výložníkové stožiare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Signalizačné rúrové výložníkové stožiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stožiar dopravného značenia typ SDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sklopné stožiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Železničné stožiare RŽS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ohraňované stožiare stúpadlové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kužeľové stožiare stúpadlové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vlajkové stožiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Portály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Konzolové portály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Základy a základové rošty portálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bleskozvodné stožiare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kamerové stožiare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TABLE OF CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
4
Technical and commercial information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pyramidal traction poles ITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pyramidal traction poles combined ITSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tubular traction poles TSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tubular traction poles with flange TSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tubular traction poles combined TSRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tubular traction poles combined with flange TSRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bases of traction poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brackets for traction poles combined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prestressed concrete poles EPV with flange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Concrete weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Traffic signalization poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Traffic signalization conical poles with bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Traffic signalization octagonal poles with bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Traffic signalization tubular poles with bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Traffic signalization conical poles with bracket SDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hinged poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Railway illumunation poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Octagonal poles with side-steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Conical poles with side-steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Flag poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Portals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Brackets portals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bases and grillage bases portals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lightning conductor poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Camera poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
IHLANOVÉ TRAKČNÉ STOŽIARE ITS
PYRAMIDAL TRACTION POLES ITS
ITS ..-..
ITS ..-..P
D
D
POUŽITIE:
Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové a trolejbusové trate.
POPIS:
60
60
NT
The poles are used as supporting points for trolley traction of public
transport.
DESCRIPTION:
4000
4000
H
Lc
H
NT
Poles are made of steel sheets and have octagonal shape.They
can also have a cable hole for routing cables throughout a pole
cavity and leading them out for feeding the troley (NT).NT=TS
(traction supply). NT hole and sleeve - on customer´s request only.
Standard type - without NT hole and collar. The top of the pole
is closed.
D1
30
100
350
M10
1500
M10
300
100
USE:
350
350
Stožiare majú osemhranný prierez a sú vyhotovené z plechov tvárnením za studena. Môžu mať otvory pre prívod káblov do dutiny
stožiara a jeho vyvedenie na napájanie trolejí (NT). Otvor NT
a manžeta sa vyrábajú len na žiadosť zákazníka, štandardný
stožiar sa vyrába bez otvoru NT a bez manžety. Vrchol je
uzatvorený.
AxA
D1
S
D(mm) D1 (mm) S (mm)
Typ/Type
170
ITS 6,5 - 9P
5
330
170
ITS 6,5 - 12P
6
320
160
ITS 6,5 - 20P
8
360
190
ITS 6,5 - 32P
12
380
170
ITS 8,5 - 5P
5
370
170
ITS 8,5 - 8P
6
340
180
ITS 8,5 - 12P
8
360
200
ITS 8,5 - 18P
8
390
200
ITS 8,5 - 22P
10
390
ITS 10,5 - 6,3P 190
8
350
190
ITS 10,5 - 8P
8
370
200
ITS 10,5 - 12P
10
390
240
ITS 10,5 - 20P
12
393
D(mm) D1 (mm) S (mm) H (m) Lc (m) T(kN)
Typ/Type
8
170
6,5
ITS 6,5 - 9
9
5
330
8
170
6,5
ITS 6,5 - 12
12
6
340
8
160
6,5
ITS 6,5 - 20
20
8
400
8
190
6,5
ITS 6,5 - 32
32
12
420
10
170
8,5
ITS 8,5 - 5
5
5
330
10
170
8,5
ITS 8,5 - 8
8
6
370
10
180
8,5
ITS 8,5 - 12
12
8
380
10
200
8,5
ITS 8,5 - 18
18
8
420
10
200
8,5
ITS 8,5 - 22
22
10
420
12
10,5
ITS 10,5 - 6,3 190
6,3
8
370
12
190
10,5
ITS 10,5 - 8
8
8
400
12
200
10,5
ITS 10,5 - 12
12
10
420
12
240
10,5
ITS 10,5 - 20
20
12
415
H (m) A (mm) T(kN) kg Základový rošt/Grillage base
ZRT-36-400
250
9
520
6,5
ZRT-42-400
290
12
540
6,5
ZRT-48-400
390
20
580
6,5
ZRT-36-500-8
595
32
620
6,5
ZRT-30-400
295
5
500
8,5
ZRT-36-400
365
8
520
8,5
ZRT-42-400
505
12
540
8,5
ZRT-48-400
550
18
580
8,5
ZRT-36-500-8
670
22
620
8,5
ZRT-36-400
590
6,3
10,5 520
ZRT-36-400
615
8
10,5 520
ZRT-48-400
805
12
10,5 580
ZRT-36-500-8
20 1015
10,5 620
kg
252
305
440
700
315
400
550
605
755
655
685
900
1130
5
IHLANOVÉ TRAKČNÉ STOŽIARE KOMBINOVANÉ ITSK
PYRAMIDAL TRACTION POLES COMBINED ITSK
POUŽITIE:
ITSK ..-..P
ITSK ..-..
D
Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia električkových a trolejbusových tratí a súčasne aj na osvetľovacie účely.
D
POPIS:
Stožiare majú osemhranný prierez a sú vyhotovené z plechov tvárnením za studena. Majú otvory pre prívod káblov do dutiny stožiara. Môžu mať aj otvory na vývod kábla na napájanie trolejí(NT).
Otvor NT a manžeta sa vyrábajú len na žiadosť zákazníka,
štandardný stožiar sa vyrába bez otvoru NT a bez manžety.
60
DESCRIPTION:
120
6
600
AxA
30
350
1500
300
S
4000
350
4000
350
600
D1
D1
The poles are used as supporting points for trolley traction of public
transport and at the same time for illumination purposes.
NT
H
Lc
NT
USE:
H
60
350
350
Nad úrovňou zakotvenia je otvor uzatvorený dvierkami, v ktorom
sa upevní stožiarová rozvodnica. K stožiarom sa dodávajú aj výložníky na uchytenie svietidla.
*Menovitý ťah T(kN) v tabuľke je vrátane sily vetra 1,8 kN od
výložníka, svietidiel a drieku.
Poles are made of steel sheets and have octagonal shape. They
can also have a cable hole for routing cables throughout a pole
cavity and leading them out for feeding the troley (NT). NT=TS
(traction supply). NT hole and collar on customer´s request only.
Standard type without NT hole and without collar. Over anchoring
level the hole is locked by door with distribution device inside. Poles
can be delivered with brackets for lamps.Top tension T(kN) shown
in the table below includes 1,8kN wind force acting from bracket,
lamps and shaft.
D(mm) D1 (mm) S (mm)
Typ/Type
330
170
ITSK 6,5 - 9
5
340
170
ITSK 6,5 - 12
6
400
160
ITSK 6,5 - 20
8
420
190
ITSK 6,5 - 32
12
330
170
ITSK 8,5 - 5
5
370
170
ITSK 8,5 - 8
6
380
180
ITSK 8,5 - 12
8
420
200
ITSK 8,5 - 18
8
420
200
ITSK 8,5 - 22
10
370
ITSK 10,5 - 6,3 190
8
400
190
ITSK 10,5 - 8
8
420
ITSK 10,5 - 12 200
10
415
ITSK 10,5 - 20 240
12
D(mm) D1 (mm) S (mm)
Typ/Type
170
ITSK 6,5 - 9P
5
330
170
ITSK 6,5 - 12P
6
320
160
ITSK 6,5 - 20P
8
360
190
ITSK 6,5 - 32P
12
380
170
ITSK 8,5 - 5P
5
370
170
ITSK 8,5 - 8P
6
340
180
ITSK 8,5 - 12P
8
360
200
ITSK 8,5 - 18P
8
390
200
ITSK 8,5 - 22P
10
390
ITSK 10,5 - 6,3P 190
8
350
190
ITSK 10,5 - 8P
8
370
200
ITSK 10,5 - 12P
10
390
240
ITSK 10,5 - 20P
12
393
H (m) A (mm) T(kN)*
9
520
6,5
12
540
6,5
20
580
6,5
32
620
6,5
5
500
8,5
8
520
8,5
12
540
8,5
18
580
8,5
22
620
8,5
6,3
10,5 520
8
10,5 520
12
10,5 580
20
10,5 620
kg
275
315
425
635
330
400
580
610
730
605
635
845
1060
H (m) Lc (m) T(kN)* kg
8
6,5
275
9
8
6,5
335
12
8
6,5
480
20
8
6,5
745
32
10
8,5
340
5
10
8,5
435
8
10
8,5
580
12
10
8,5
655
18
10
8,5
795
22
12
10,5
6,3 675
12
10,5
705
8
12
10,5
930
12
12
10,5
20 1170
Základový rošt/Grillage base
ZRT-36-400
ZRT-42-400
ZRT-48-400
ZRT-36-500-8
ZRT-30-400
ZRT-36-400
ZRT-42-400
ZRT-48-400
ZRT-36-500-8
ZRT-36-400
ZRT-36-400
ZRT-48-400
ZRT-36-500-8
ZÁKLADY TRAKČNÝCH STOŽIAROV
BASES OF TRACTION POLES
Základy trakčných stožiarov
Základový rošt ZRT - d - 400 (420; 500-8)
Príklad vyhotovenia betónového základu pre trakčné
stožiare .
Základový rošt obr. č. 2 je určený pre trakčné stožiare .
Rošt sa osádza do betónového základu. Na základový rošt
je možné doplniť prídavnú konštrukciu podľa určenia
projektanta podľa únosnosti pôdy.
Betónový základ pre tieto stožiare s ukotvením na
prírubu podľa podmienok podložia má byť vykonaný
podľa podmienok uvedených na obr. č. 1. Veľkosť základového bloku je nutné určiť výpočtom podľa únosnosti pôdy v danej lokalite.
Bases of traction poles
Example of concrete bases for pyramidal traction poles .
Grillage base ZRT - d - 400 ( 420; 500-8)
Grillage base picture No.2 is used for pyramidal traction
poles. Grillage base is in concrete base. There is
possibility to put additional construction on the grillage
base according to bearing of soil and according to
designer.
Concrete bases for the poles with anchorage according to
conditions in the picture No.1. Size of base block is
necessary to define by calculation according to soil
resistance in the particular place.
Podlievka (Cementová
expandujúca zálievková malta)
Grout (cement-based
expanding grout)
obr. č.1
picture No.1
Navádzací tŕň
Guiding pin
obr. č.2
picture No. 2
Základový rošt
Ø200
A
Grillage base
nxMd
nxMd
L
Ø8
h
350
600
h1
Rovina -± 2mm na 1m
Level ± 2mm per 1m
0
Staveb. oceľ (dodá investor)
Navrhne projektant základov
Constr. steel (supplied by investor)
To be designed by structural engineer.
a
c1
Hodnoty a,b,h určí projektant
podľa únosnosti pôdy
c1
A
cxc
b
A
Values a,b,h will be determined
by designer according to
properties of soil
Typ/Type
d(mm) c(mm) c1(mm) h1(mm) L(mm) A(mm)
30
70
800 400
500 500
ZRT-30-400
30
800 420
550 550
70
ZRT-30-420-8
36
75 1000 400
520 520
ZRT-36-400
36
75 1000 420
550 550
ZRT-36-420-8
36
75 1000 500
600 600
ZRT-36-500-8
42
80 1000 400
540 540
ZRT-42-400
48
90 1200 400
580 580
ZRT-48-400
n
4
8
4
8
8
4
4
kg
48
65
65
96
110
85
110
11
VÝLOŽNÍKY
V
ÝLOŽNÍKY PRE TRAKČNÉ STOŽIARE KOMBINOVANÉ
BRACKETS FOR TRACTION POLES COMBINED
Typ/Type
A (mm)
kg
Typ/Type
A (mm)
kg
VT 1R - 10A - D
1000
20
VT 2R - 15A - D
1500
21
VT 1R - 15A - D
1500
VT 1R - 20A - D
2000
22
VT 2R - 20A - D
2000
23
24
VT 2R - 15B - D
1500
32
VT 1R - 10B - D
VT 1R - 15B - D
1000
26
VT 2R - 15C - D
1500
32
1500
32
VT 2R - 15D - D
1500
32
VT 1R - 10C - D
1000
26
VT 2R - 20D - D
2000
37
VT 1R - 15C - D
1500
32
VT 2R - 15E - D
1500
44
VT 1R - 10D - D
1000
26
VT 2R - 20E - D
2000
52
VT 1R - 15D - D
1500
32
VT 1R - 20D - D
2000
37
VT 1R - 10E - D
1000
33
VT 1R - 15E - D
1500
43
VT 1R - 20E - D
2000
51
D = priemer stožiara vo vrchole
D = diameter of the pole top
VT 2R
VT 1R
A
60
A
Označenie výložníka " D "
pre stožiare ITSK
Mark of the bracket " D "
for poles ITSK
R
1500
R
A
D
300
300
Označenie výložníka " D "
pre stožiare TSRK
Mark of the bracket " D "
for poles TSRK
D
170
170
200
240
270
12
pre stožiar s " priemerom vo vrchole "
140, 160
170, 180
190
200, 210, 220
240, 250
270
1500
R
D
140
170
190
200
240
270
pre stožiar s " priemerom vo vrchole "
159
168
194
219
273
C
B
E
Dopravný podnik - Bratislava
Mostova - Bratislava
Debrecen
Križovatka - Nitra
Olomouc
Hradec Králové
Debrecen
15
Rýchlostný koridor Bratislava - Trnava
PREDPÄTÉ BETÓNOVÉ STOŽIARE EPV/PBS S PRÍRUBOU
PRESTRESSED CONCRETE POLES EPV/PBS WITH FLANGE
Plastový kryt s kotvou
Plastic cap with anchor
D
M12
M12
VLASTNOSTI BETÓNOVÝCH STOŽIAROV:
- pevnostná trieda betónu v tlaku C 55/67
- pevnosť v ťahu betonárskej výstuže 520 MPa
- medza klzu betonárskej výstuže 410 MPa
- pevnosť v ťahu predpínacej výstuže 1570 MPa
- 0,1% medza prieťažnosti predpínacej výstuže 1300 MPa
- geometrické údaje (len pre kritické rozmery) pozri, tabuľka
betónových stožiarov
- odolnosť proti korózii Xd1
- odolnosť proti vplyvu striedavých zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov (len pre exponované prostredie) XF2
- odkaz na technické informácie z hľadiska konštrukčných
zásad, trvanlivosti a geometrických údajov STN EN 12843,
STN EN 13369, PNE 348220, STN EN 206-1.
Ďalšie technické údaje na štítku označujú daný výrobok.
PROPERTIES OF CONCREATE POLES:
Lc
Otvor
Hole
40/45°
40/45°
- pressure resistance of concrete C55/67
- tensile strength of concrete reinforcement 520 MPa
- yield strength of concrete reinforcement 410 MPa
- tensile strength of prestressing reinforcement 1570 MPa
- 0,1% ductility limit of prestressing reinforcement 1300 MPa
- geometric data (just for critical dimension) see table of concrete poles in the catalogue
- corrosion resistance XD1
- resistance against vanrying freezing and defrosting cycles
(just for exposed environment) XF2
- technical information reference regarding construction
principiles, endurance and geometrical data STN EN 12843,
STN EN 13369, PNE 348220, STN EN 206-1.
AdditionaI technical data are available on the name plate
Lc (m) D (mm) D1(mm) d(mm) S(mm) T (kN)
3
309
180
40
9,1
9/3 P/ZN
25
6
349
220
40
9,1
9/6 P/ZN
35
10
349
220
46
9,1
9/10 P/ZN
40
3
330
180
40
10,6
10,5/3 P/ZN
35
6
370
220
40
10,6
10,5/6 P/ZN
40
10
370
220
46
10,5/10 P/ZN 10,6
40
Typ/Type EPV/PBS
S
M12
Fareb. označ. vrcholu/
Colouring of top
HNEDÁ/BROWN
ČIERNA/BLACK
ČERVENÁ/RED
HNEDÁ/BROWN
ČIERNA/BLACK
ČERVENÁ/RED
Poznámky:
- PBS - znamená komerčné označenie predpätých betónových stožiarov
- P/ZN - stožiar s oceľovou prírubou pozinkovanou
- Uchytenie EPV/PBS je riešené 4 ks kotviacimi skrutkami
v betónovom základe, cez oceľovú platňu
- M12 - uzemňovacie závity
d
400
495 5
D1
kg
1050
1350
1400
1250
1650
1700
400
495 5
Comments:
- PBS - comercial identification of prestressed concrete poles
- PZN - Poles with galvanized steel flange
- Anchoring of EPV/PBS is secured by four anchor screws
going throughout the anchor plate into a concrete basement.
- M12 - Earthing screw
17
BETÓNOVÉ ZÁVAŽIE
BETÓNOVÉ
CONCRETE WEIGHT
114
100
15
30
POUŽITIE:
Betónové závažia sa používajú na vnášanie napínacej sily
do trolejového vedenia elektrifikovanej železničnej trate.
120
POPIS:
20
Betónové závažie je valcového tvaru s drážkou.
Je vyrobené z prostého betónu B20 s výstužou z hladkej
betonárskej ocele.
115
130
USE:
350
Concrete weights are used for transmission of the tension
to the trolley traction of public transport.
DESCRIPTION:
140
130
The concrete weight has a cylindrical shape. It is made of
concrete B20 reinforsed by fluent steel for concrete.
Typ/Type
P 66101
30
18
kg
25
Liptovský mikuláš
SIGNALIZAČNÉ STOŽIARE
TRAFFIC SIGNALIZATION POLES
POUŽITIE:
USE:
Stožiare sú určené k upraveniu svetelnej dopravnej signalizácie pre pozemné komunikácie.
The poles are designed to support lighting traffic signalization for road network.
POPIS:
DESCRIPTION:
Drieky signalizačných stožiarov sa vyhotovujú rúrové alebo
kužeľové.
The shafts of traffic signalization poles are produced as tubular or conical.
Drieky môžu byť v spodnej časti s prírubou alebo bez príruby.
Stožiare bez príruby sa osádzajú do betónového základu.
Stožiare s prírubou sa upevňujú pomocou kotviacich skru-.
tiek. Signalizačné stožiare sa vyrábajú bez výložníka alebo s
výložníkom na upevnenie návestidla.
The shafts can be provided with a flange or without flange.
The poles without flange are set into a concrete basement.
The poles with a flange are fixed by means of anchorage
nuts. Traffic signalization poles are produced without
brackets or with brackets to fix signaling devices.
Prívod elektrickej energie do svietidiel je káblovým vedením
zo spodnej časti drieka pre stožiare s prírubou a cez otvor pre
stožiare bez príruby.
Supply of electricity for lamps is provided by cables: for poles
with flage-from their bottom shaft, for poles without flangefrom the hole.
Senec
TASR - Bratislava
20
SIGNALIZAČNÉ STOŽIARE
TRAFFIC SIGNALIZATION POLES
SKS 33P
SKS 33
104
SRS 33
SRS 33P
89
89
2000
450
600
133
600
150 350
133
240 x 240
4
4
4
240 x 240
1 44
100
100
300 x 300
100
Typ/Type
kg
SKS 33
52
SKS 33P
1400
4000
3400
3400
450
600
2000
600
138
600
150 350
600
450
450
4000
3400
3400
2000
104
50
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
100
ZR 1-5
ZR 1-5
300 x 300
Typ/Type
kg
SRS 33
46
SRS 33P
44
21
SIGNALIZAČNÉ KUŽEĽOVÉ VÝLOŽNÍKOVÉ STOŽIARE
TRAFFIC SIGNALIZATION CONICAL POLES WITH BRACKET
SKV ; SKV P
SKV I ; SKV I-P
SKV II-P
A
A
15°
10°
D=160
VÝLOŽNÍK VSK-A
BRACKET
VÝLOŽNÍK VS-A , VSI-A
BRACKET
H
STOŽIAR SKV II-P
POLE
4500
H
STOŽIAR SKV , SKV-I
POLE
6000
D=133 (SKV)
D=150 (SKV-I)
100
600 450
1500
600 450
100
150 350 600 450
100
D1=178 (SKV P)
D1=213 (SKV-I P)
D1=244
D1=193 (SKV)
D1=234 (SKV-I)
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE: ZR 2-12
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE: ZR 2-12
Parametre/Parameters
Typ/Type
Stožiar/ Výložník/
Pole
Bracket
Hmotnosť/Weight (kg)
Hmota na
výložníku/
Weight
on bracket
(kg)
Nadzemná
výška/
Overground
height
H (m)
Výložník/
M (kN.m) Bracket votknutý/
Embedding
pole
Stožiar
prírubový/
Pole with
flange
(P)
7,65
48
51
82
98
103
93
130
113
0
175
Stožiar
VS-3,5
VS-4
VS-5
VS-6
3,5
4
5
6
0,42
0,42
0,28
0,22
25
25
25
10
6,35
6,49
6,75
7,02
VSI-3,5
SKV-I VSI-4
SKV-I P VSI-5
VSI-6
3,5
4
5
6
0,84
0,63
0,42
0,42
50
30
25
25
6,35
6,49
6,75
7,02
17,10
57
61
69
80
VSK-3,5
VSK-4
3,5
4
0,85
0,85
50
50
6,35
6,4
22,80
33
38
SKV
SKV P
SKV-II P
22
Plocha na
Vyloženie/ výložníku/
Arm lenght Surface area
on bracket
A (m)
(m2)
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
SIGNALIZAČNÉ OHRANENÉ VÝLOŽNÍKOVÉ STOŽIARE
TRAFFIC SIGNALIZATION OCTAGONAL POLES WITH BRACKET
SOV ; SOV P
SOV I ; SOV I-P
A
A
10°
10°
VÝLOŽNÍK VSK-A
BRACKET
BRACKET
STOŽIAR SOV
POLE
STOŽIAR SOV-I
POLE
6000
VÝLOŽNÍK VSK-A
H
6000
D=170
100
100
Stožiar/ Výložník/
Pole
Bracket
VSK-3,5
SOV VSK-4
SOV P VSK-5
VSK-6
SOV-I VSK-5
SOV-I P VSK-6
350 600 450
1500
D1=270
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE: ZR 2-12
Parametre/Parameters
Typ/Type
Plocha na
Vyloženie/ výložníku/
Arm lenght Surface area
on bracket
A (m)
(m2)
D1=250
150
350 600 450
D1=250
150
D1=270
600 450
100
600 450
100
1500
H
D=170
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 30-300-4
GRILLAGE BASE: ZR 30-300-4
Hmotnosť/Weight (kg)
Hmota na
výložníku/
Weight
on bracket
(kg)
Nadzemná
výška/
Overground
height
H (m)
Výložník/
M (kN.m) Bracket votknutý/
Embedding
pole
Stožiar
prírubový/
Pole with
flange
(P)
205
185
360
310
Stožiar
3,5
4
5
6
2,43
2,43
0,85
0,85
55
55
50
50
6,35
6,4
6,6
6,8
22,80
33
38
54
68
5
6
2,43
2,43
55
55
6,6
6,8
43,20
54
68
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
23
SIGNALIZAČNÉ RÚROVÉ VÝLOŽNÍKOVÉ STOŽIARE
TRAFFIC SIGNALIZATION TUBULAR POLES WITH BRACKET
A
NÁVESTIDLO PRE TROLEJE
SEMAPHORE FOR TRAMWAY
VÝLOŽNÍK VS-A
BRACKET
NÁVESTIDLO PRE TROLEJE
SEMAPHORE FOR TRAMWAY
D=133
VÝLOŽNÍK VS-A
BRACKET
3000
STOŽIAR SRV
POLE
STOŽIAR SRV P
POLE
D1=159
1500
600 450
3000
150
1500
350 600
450
H
H
3000
D=133
15°
15°
A
D1=159
ZR 2-12
ZR 2-12
300 x 300
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
4
100
100
400 x 400
Parametre/Parameters
Typ/Type
Stožiar/
Pole
SRV
SRV-P
Výložník/
Bracket
VS-3,5
VS-4
Plocha na
Vyloženie/ výložníku/
Arm lenght Surface area
A (m)
on bracket
2
(m )
Hmota na
výložníku/
Weight
on bracket
(kg)
Nadzemná
výška/
Overground
height
H (m)
3,5
0,42
25
6,35
4
0,42
25
6,49
VS-5
5
0,28
25
6,75
VS-6
6
0,22
10
7,02
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
24
M (kN.m)
Hmotnosť/Weight (kg)
Stožiar
Stožiar
Výložník/ votknutý/ prírubový/
Bracket Embedding Pole with
flange
pole
(P)
48
51
7,65
82
98
98,5
90,5
STOŽIAR DOPRAVNÉHO ZNAČENIA TYP SDZ
TRAFFIC SIGNALIZATION CONICAL POLES WITH BRACKET
POUŽITIE:
USE:
Stožiare sú určené pre pripevnenie zvislého dopravného
The poles are designed to fix traffic signalization for roads.
SDZ - 6 - 2
2550
SDZ 5,5 - 01 - P
SDZ 5,5 - 011 - P
114
Tabuľa
Board
500
600
6000
450
900
Ø219
150
1500
400
900
450
SDZ - 6P - 2
V
5500
6000
Stred tabule
Middle of
the board
174
85
A
4
85
Typ/Type
V(mm)
SDZ-5,5-01-P
SDZ-5,5-011-P
SDZ-6-2
SDZ-6P-2
4400
4300
6000
6000
Max. zaťaženie vo výške V
Max.load on top V
Plocha/Surface Hmota/
2
Weight (kg)
area (m )
3
7
0,3
0,3
200
300
25
25
A(mm)
kg
Základový rošt/Grillage base
400
520
400
208
328
128
117
ZR 2-12
ZRT 36-400
ZR 2-12
25
Göteborg
Banská Bystrica
26
SKLOPNÉ STOŽIARE
HINGED POLES
D
H
LANKO
ROPE
SKLOPNÉ RÚROVÉ STOŽIARE / HINGED TUBULAR POLES
Typ/Type
ST140/60P-SKL2
H (m)
D (mm)
4
60
Hmota vo vrchole (kg) /
Plocha (m2) /
Weight on top (kg)
Surface area (m2)
0,2
20
kg
Základový rošt /
Grillage base
37
ZR-1-5
ST150/60P-SKL2
5
60
0,2
20
42
ZR-1-5
ST160/76P-SKL2
6
76
0,2
20
63
ZR-1-5
ST170/76P-SKL2
7
76
0,2
20
72
ZR-1-5
ST280/76P-SKL2
8
76
0,2
20
89
ZR-1-5
ST290/76P-SKL2
9
76
0,2
20
108
ZR-1-5
ST2100/76P-SKL2
10
76
0,2
20
125
ZR-1-5
kg
Základový rošt /
Grillage base
SKLOPNÉ OHRAŇOVANÉ STOŽIARE / HINGED OCTAGONAL POLES
Typ/Type
H (m)
D (mm)
Hmota vo vrchole (kg) /
Plocha (m2) /
Weight on top (kg)
Surface area (m2)
UDO-10P-SKL2
10
89
1
100
220
ZR-2-12
UDO-12P-SKL2
12
114
0,75
75
325
ZR-2-12
UDO-14P-SKL2
14
114
0,75
75
395
ZR-3-15
V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka je možné vypracovať individuálne riešenie po
konzultácií s výrobcom.
In case of non standard customer´s requirements a new solution of construction will be designed
after consultation with the producer.
27
ŽELEZNIČNÉ STOŽIARE RŽS
RAILWAY ILLUMINATION POLES
900
1500
Len RŽS 14
Only RŽS 14
L3
D3
POUŽITIE:
Stožiare sa používajú na osvetlenie koľajísk a železničných vlečiek.
POPIS:
L2
D2
Lc
H
Stožiare pozostávajú z drieku, výložníka, rozvodnice a spúšťacieho
zariadenia. Naviják spúštacieho zariadenia je uložený v drieku a i lano
je vedené vo vnútri drieku a výložníka. Na konci výložníka je
odnímateľný kladkový záves s krytom a so záchytným zariadením.
Tieto stožiare sú opatrené výstupnými priečkami.
USE:
The poles are used for illumination of railway trackages and railway
sidings.
DESCRIPTION:
D1
600
L1
440
Poles consist of shaft, bracket, terminal box and lifting device. Winch
of the lifting device is fixed inside the pole. The rope is led inside the
shaft and bracket. At the end of the bracket there is a removable pulley
suspender with a cap and catching equipment. These poles are
equipped with the side-steps.
50
440
1500
650
RŽS 10P, 12P, 14P
300
2x
157
495 5
20
157
600
350
400
ZÁKLADOVÝ ROŠT :
GRILLAGE BASE :
D1( mm)
D 2 ( mm)
RŽS 10
10
11,9
3,5
3,7
3,5
219
159
114
7,96
247
RŽS 12
12
13,9
3,5
5,2
4,0
219
159
114
11,00
280
114
14,64
315
Typ/Type
RŽS 14
28
ZR - 3 - 15
ZR - 3 - 15
H (m)
14
Lc (m)
15,9
L1 (m)
3,5
L2 (m)
6,8
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
L3 (m)
4,4
219
159
D 3 (mm) M(kN.m)
kg
OHRAŇOVANÉ STOŽIARE STÚPADLOVÉ
OCTAGONAL POLES WITH SIDE-STEPS
UDO-1xSŽ-...
UDO-1xPSŽ-...
5°
Výložník
Bracket
60
300
5°
60
300
Výložník
Bracket
Lankové (ZL) alebo koľajničkové (ZK)
zabezpečovacie zariadenie
Rope or runner safety fall arrester
2x Káblový otvor 300x50
2x Cable hole 300x50
ZL - zabezpečovacie zariadenie - lankové
ZK - zabezpečovacie zariadenie - koľajničkové
Príklad označenia: UDO-12PSŽ-ZL, UDO-12PSŽ-ZK
ZL - rope safety fall arrester
ZK - runner safety fall arrester
Example of marking: UDO-12PSŽ-ZL, UDO-12PSŽ-ZK
Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka.
Collar - on customer´s request only.
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
Typ/Type
UDO - 10 SŽ
UDO - 12 SŽ
UDO - 14 SŽ
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg)
1,15
1,30
1,30
110
110
110
M (kN.m)
19,31
31,13
41,81
kg
183
276
345
600 400
2500
650 600 400
1500
2500
H
H
Lankové (ZL) alebo koľajničkové (ZK)
zabezpečovacie zariadenie
Rope or runner safety fall arrester
DVIERKA:
OTVOR PRE KÁBEL
120 x 400
50 x 300
ZAPUSTENÉ
- 2x
DOOR:
CABLE HOLE:
120 x 400
50 x 300
INSERTED
- 2x
Oceľový stožiar na osvetlenie koľajísk vybavený stupačkami,
výložníkom a lankovým alebo koľajničkovým protipádovým
zariadením. K protipádovému zariadeniu sú potrebné ku skupine
stožiarov dva bezpečn. bežce a dva postroje. V prípade neštandardnej
požiadavky zákazníka (napr. nahradenie výložníka konzolou), je
možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácií s výrobcom.
Steel pole used for illumination of railway trackage is equipped with
side-steps, bracket and rope or runner safety fall arrester. Two safety
runners and two harnesses are additionally needed for one pole as well
as for a group of poles installed at one site. In case of non standard
customer´s requirements (e.g. replacing bracket for console), a new
solution of construction will be designed after consultation with the
producer.
Typ/Type
UDO - 10 PSŽ
UDO - 12 PSŽ
UDO - 14 PSŽ
H(m )
10
12
14
Zaťaž. na vrchole/Loading on top
**Plocha(m²)
*Hmotnosť (kg)
1,15
1,30
1,30
110
110
110
M (kN.m)
19,31
31,13
41,81
** Bracket and floodlight loading in m²
* Loading weight on top of a pole in kg
kg
169
252
328
Základový rošt/
Grillage base
ZR-2-12
ZR-2-12
ZR-3-15
29
KUŽEĽOVÉ STOŽIARE STÚPADLOVÉ
CONICAL POLES WITH SIDE-STEPS
L = 250 x F
250
H
250
160
1000
D
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5
GRILLAGE BASE:
ZR 1-5
160
A = 300
C = 240
d = 24
2000
A = 400
C = 300
d = 30
DVIERKA :
DOOR:
500
400
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
d
85 x 400
85 x 400
ZAPUSTENÉ
INSERTED
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
CxC
AxA
K10
H(m) L (m) D (mm)
Typ/Type
STK 76/80/4 PS
8
5
76
8
STK 89/80/4 PS
5
89
STK 76/90/4 PS
9
76
6
STK 89/90/4 PS
9
6
89
STK 76/100/4 PS 10
76
7
STK 89/100/4 PS 10
7
89
STK 76/110/4 PS 11
8
76
STK 89/110/4 PS 11
89
8
30
F
20
20
24
24
28
28
32
32
Zaťaženie na vrchole
2
**Plocha (m ) *Hmotnosť(kg) M(kN.m)
80
110
70
100
110
90
110
80
0,81
1,10
0,70
1,00
1,30
0,90
1,20
0,80
** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m
* Hmotnosť zaťaženia na vrchole v kg
2
8,79
11,26
9,76
12,78
16,72
14,27
18,32
15,76
kg
112
141
150
161
171
182
191
208
Základový rošt/Grillage base
ZR - 1 - 5
ZR - 1 - 5
ZR - 1 - 5
ZR - 1 - 5
ZR - 2 - 12
ZR - 1 - 5
ZR - 2 - 12
ZR - 2 - 12
** Bracket and floodlight loading are in m
* Loading weight on top of a pole in kg
2
VLAJKOVÉ STOŽIARE
FLAG POLES
H
V ../P
1200
1200
H
Lc
V ..
d
A = 400
C = 300
d = 30
CxC
E
AxA
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
D1
LANKO:
FIXOVANIE:
UPÍNACIE KRÚŽKY:
POLYAMIDOVÁ ŠNÚRA
K MOTÁKU
2 KRÚŽKY
ROPE:
FASTENING:
FASTENING RINGS:
POLYAMID CORD
TO THE REEL
2 RINGS
Typ/Typ
H (m)
E (m)
Lc (m)
Typ/Type
V 50/P
V 60/P
V 70/P
V 80/P
V 90/P
V 100/P
V 110/P
D1 (mm)
H (m)
5
6
7
8
9
10
11
kg
P (m2)
V 50
5
0,8
5,8
134
47
4
V 60
6
1,0
7,0
146
59
4
V 70
7
1,0
8,0
156
71
4
V 80
8
1,2
9,2
168
87
4
V 90
9
1,4
10,4
180
102
4
V 100
10
1,5
11,5
191
117
4
P - max. plocha vlajky
P - maximum surface of flag
kg
55
62
74
85
102
112
124
2
P (m )
4
4
4
4
4
4
4
31
VLAJKOVÉ STOŽIARE S OTOČNOU HLAVICOU
FLAG POLES WITH ROTARY HEAD
V ..-O
V ..-O/P
1000
1000
D
Max. 500
Max. 500
D
H
H
Tento stožiar umožňuje upevnenie vlajky na vrchol
stožiara pomocou zdvíhacej plošiny. Vlajka sa nasunie na
rúrku, ktorá je privarená k odnímateľnej otočnej hlavici. Z
vnútornej strany je vlajka pripevnená k stožiaru okami,
ktoré sú voľne previazané okolo stožiara. Maximálna
vzdialenosť medzi okami je 0,5m. Oká sú súčasťou vlajky.
DESCRIPTION:
This pole enables fixing of flag on the top of pole by rotary
lifting head. Flag is put on tube, which is welded to
detachable rotary head. Inner side of the flag is fixed to
pole by eyes. Max. distance between eyes is 0.5m. Eyes
are part of flag.
Typ/Type
D1
d
CxC
AxA
E
Lc
POPIS:
H (m)
kg
P (m2)
V 50-O/P
60
110
5
56
3
V 60-O/P
60
120
6
64
3
V 70-O/P
60
130
7
73
3
V 80-O/P
60
140
8
83
3
V 90-O/P
60
150
9
93
3
V 100-O/P
60
160
10
105
3
A = 400
C = 300
d = 30
D1
D (mm) D 1 (mm)
P - max. plocha vlajky
P - maximum surface of flag
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
Typ/Type
32
D (mm)
D 1 (mm)
H (m)
E (m)
Lc (m)
2
kg
P (m )
V 50-O
60
118
5
0,8
5,8
44
3
V 60-O
60
130
6
1,0
7,0
55
3
V 70-O
60
140
7
1,0
8,0
65
3
V 80-O
60
152
8
1,2
9,2
77
3
V 90-O
60
164
9
1,4
10,4
91
3
V 100-O
60
175
10
1,5
11,5
105
3
P - max. plocha vlajky
P - maximum surface
of flag
VLAJKOVÉ STOŽIARE
FLAG POLES
V ..S1
V ..S1/P
1000
1000
H
D
H
POPIS:
Tento stožiar umožňuje spúšťanie vlajky pomocou dvoch kladiek,
ktoré sú zapustené do stožiara. Zvláštnosťou tohoto typu je, že
spustenie vlajky je umožnené len po odkrytí dvierok.
DESCRIPTION:
300
300
600
600
This type of pole enables to pull a flag down with the help of two
pulleys mounted on the pole. The speciality of this type is that pulling
the flag down is possible anly after the door is open.
D1
d
Typ/Type
D (mm)
D 1 (mm)
H (m)
kg
P (m2)
V 50S1/P
60
110
5
52
2,5
CxC
V 60S1/P
60
120
6
60
2,5
AxA
V 70S1/P
60
130
7
69
2,5
V 80S1/P
60
140
8
79
2,5
E
Lc
D
A = 400
C = 300
d = 30
V 90S1/P
60
150
9
89
2,5
V 100S1/P
60
160
10
101
2,5
D1
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12
GRILLAGE BASE:
ZR 2-12
P - max. plocha vlajky
P - maximum surface of flag
Typ/Type
D (mm)
D1(mm)
H (m)
E (m)
Lc (m)
kg
P (m2)
V 50S1
60
118
5
0,8
5,8
41
2,5
V 60S1
60
130
6
1,0
7,0
51
2,5
V 70S1
60
140
7
1,0
8,0
61
2,5
V 80S1
60
152
8
1,2
9,2
74
2,5
V 90S1
60
164
9
1,4
10,4
87
2,5
V 100S1
60
175
10
1,5
11,5
101
2,5
P - max. plocha vlajky
P - maximum surface
of flag
33
PORTÁLY
PORTALS
POUŽITIE:
USE:
Portály slúžia ako nosiče dopravného značenia na cestných
komunikáciách.
Portals are used as supports of traffic marking on the roads.
POPIS:
DESCRIPTION:
Portály sú obdĺžnikovej plnostennej konštrukcie. Zloženie
portálu je riešené prírubovým spojom. Kotvenie sa vykonáva
pomocou matíc k základovému roštu, ktorý je zabetónovaný
v základe.
Portals are of plate rectangular shape and have flange-joint
construction. Anchorage is provided by anchor nuts set on a
grillage base previously anchored into a concrete basement.
Portál PLS 19 je vybavený aj plošinou a výstupným
rebríkom. Objem základu sa určí individuálne v závislosti od
veľkosti zaťaženia portálu a únosnosti pôdy.
Portal PLS 19 is equipped with platform and ladder. The
volume of concrete basement must be determined
individually according to loading of the portal and soil
resistance.
Pri objednávaní portálu je nutné uviesť šírku komunikácie,
rozmery, počet, hmotnosti dopravných návestí umiestnených na portáli.
When placing an order it is obliged to specify width of the
road, parameters, numbers and weight of road signalling
devices mounted on the portal.
PRS - 02-12
500
6500
4250
3500
min. 5350
4250
600
100
Úroveň komunikácie
Road level
12000
HMOTNOSŤ: 1220 kg
WEIGHT:
1220 kg
34
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR PRS-02-12
GRILLAGE BASE:
ZR PRS-02-12
PORTÁLY
PORTALS
PRT- 02-12
4250
4250
2500
3500
7000
min. 5350
3000
Úroveň komunikácie
Road level
12000
HMOTNOSŤ: 2170 kg
WEIGHT:
2170 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR PRT-02-12
GRILLAGE BASE:
ZR PRT-02-12
PRT- 04-19
4250
3500
3500
4250
2500
3500
7000
min. 5350
3000
Úroveň komunikácie
Road level
19000
HMOTNOSŤ: 3300 kg
WEIGHT:
3300 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
ZR PRT-04-19
ZR PRT-04-19
35
PORTÁLY
PORTALS
PRS - 04-19
3500
4250
3500
500
min. 5350
3500
6500
4250
600
100
Úroveň komunikácie
Road level
19000
HMOTNOSŤ: 1800 kg
WEIGHT:
1800 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
ZR PRS-04-19
ZR PRS-04-19
2800
500
6500
1100
PLS - 03 - 19
600
100
Úroveň komunikácie
Road level
19000
HMOTNOSŤ: 2300 kg
WEIGHT:
2300 kg
36
ZÁKLADOVÝ ROŠT:
GRILLAGE BASE:
ZR PRT-04-19
ZR PRT-04-19
KONZOLOVÉ PORTÁLY
BRACKETS PORTALS
KPT- 01- 06
2500
6000
min. 5350
3000
HMOTNOSŤ: 1060 kg
WEIGHT:
1060 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 4 - 20
ZR 4 - 20
GRILLAGE BASE:
Úroveň komunikácie
Road level
KPT- 02-12
2500
12000
min. 5350
3000
Úroveň komunikácie
Road level
HMOTNOSŤ: 1430 kg
WEIGHT:
1430 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR PRT-02-12
ZR PRT-02-12
GRILLAGE BASE:
37
KONZOLOVÉ PORTÁLY
BRACKETS PORTALS
KPS- 01- 06
min. 5350
6000
HMOTNOSŤ: 520 kg
WEIGHT:
520 kg
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2 - 12
ZR 2 - 12
GRILLAGE BASE:
Úroveň komunikácie
Road level
KPS- 02-12
min. 5350
12000
Úroveň komunikácie
Road level
HMOTNOSŤ: 710 kg
WEIGHT:
710 kg
38
ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 3 - 15
ZR 3 - 15
GRILLAGE BASE:
ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ ROŠTY PORTÁLOV
BASES AND GRILLAGE BASES PORTALS
ZÁKLADY PORTÁLOV
ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR PRT, PRS
Príklad vyhotovenia betónového základu pre portály.
Betónový základ pre portály s ukotvením na prírubu podľa
podmienok podložia má byt vykonaný podľa podmienok
uvedených na obr. č.1. Veľkost základového bloku je nutné
určit výpočtom podľa únosnosti pôdy v danej lokalite. Otvor
Ø80, Ø200 platí len pre ZR PRS.
Základový rošt obr.č.2 je určený pre portály PRT, PRS. Rošt
sa osádza do betónového základu. Na základový rošt je
možné doplnit prídavnú konštrukciu podľa určenia projektanta. Otvor ØD=200 platí len pre ZR PRS.
BASES FOR PORTALS
The example of grillage base for portals. Concrete base for
portals with anchorage for flange according to conditions
supposed to be done following the conditions on the picture
No.1. Size of base block is according to the bearing of soil.
Hole Ø80, Ø200 is just for ZR PRS.
obr. č.1
picture No.1
GRILLAGE BASE ZR PRT, PRS
Grillage base picture No.2 is for portals PRT, PRS. Grillage
base is fixed in concrete base. According to the designer
there is possibility to put additional construction on the
grillage base.Hole ØD=200 is for ZR PRS.
obr. č.2
picture No.2
Navádzací tŕň
Guiding pin
L1
Základový rošt
Ø200
Grillage base
MdxP
M dxP
Ø8
0
Staveb. oceľ (dodá investor)
Navrhne projektant základov
Constr. steel (supplied by investor)
To be designed by structural engineer.
axb
Hodnoty a,b,h určí projektant
podľa únosnosti pôdy
B
B1
Values a,b,h will be determined
by designer according to
properties of soil
D
Ø
B1
h
L
350
600
Rovina -± 2mm na 1m
Level ± 2mm per 1m
A1
3 x A1
A
Typ
ZR PRT-02-12
ZR PRT-04-19
ZR PRS-02-12
ZR PRS-04-19
d
42
48
30
36
A
750
750
600
650
A1
200
200
150
170
B
600
600
500
550
B1
225
225
175
200
L
1400
1400
1200
1200
L1
85
90
70
80
P
3
3
2
3
2
D
200
200
kg
185
210
248
235
90
93
125
39
BLESKOZVODNÉ STOŽIARE
LIGHTNING CONDUCTOR POLES
Ø20
L3
2000
Bleskozvod
Lightning conductor
Ø60
L2
Ø89
L1
Ø114
H
ØD
Len na žiadosť zákazníka
Only for request from customer
M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení
M - max. overturning moment at embedding/anchoring
ØD1
Typ/Type
OSO - V - 15 - HRR
OSO - V - 17 - HRR
OSO - V - 20 - HRR
OSO - V - 22 - HRR
OSO - V - 25 - HRR
OSO - V - 27 - HRR
40
H (m)
D (mm)
15
17
20
114
114
141
22
25
27
141
141
141
D1 (mm) L1 (m) L2 (m) L3 (m)
3
254
3
282
3
3
2
281
309
351
379
3
3
3
3
3
2
2
3
2
172
213
228
M (kN.m)
11,60
17,40
18,50
348
413
503
26,10
41,10
53,90
Hmot./Weight (kg)
Základový rošt/Grillage base
ZR - 2 - 12
ZR - 2 - 12
ZR - 2 - 12
ZR - 3 - 15
ZR - 3 - 15
ZR - 4 - 20
V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácií s výrobcom.
In case of non standard customer´s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation
with the producer.
KAMEROVÉ STOŽIARE
CAMERA POLES
ST .../.. - K (D)*
ØD1
Hodnoty platia pre náveternú plochu kamery s konzolou 0,1m²
a hmotnosti 10kg.
100
Parameters shown in the table are valid for windward surface area of
a camera with console 0,1m² and weight 10kg.
P13,5
H
L2
Tabuľka priehybov pre vietor/Table of deflection for wind 24 m/s
IV.
II.
III.
Typ/Type
I.
2,2mm
2,7mm 1,7mm - 1,6mm ST 130/89 - K (D)
0,04°
0,05°
0,03°
0,03°
9,2mm - 7,5mm - 5,5mm - 5,0mm ST 140/89 - K (D)
0,07°
0,13°
0,08°
0,11°
9,1mm - 6,3mm - 5,8mm 11
,
1
mm
ST 150/114 - K (D)
0,07°
0,07°
0,10°
0,13°
20,8mm - 16,9mm - 12,2mm - 10,5mm ST 160/114 - K (D)
0,10°
0,12°
0,20°
0,16°
18,2mm - 15,1mm 25
,
3
mm
3
0,
7
mm
ST 170/133 - K (D)
0,12°
0,15°
0,21°
0,25°
22,1mm - 17,9mm 37
,
5
mm
31
,
2
mm
ST 180/133 - K (D)
0,13°
0,16°
0,27°
0,22°
Lc
ST .../.. P - K (D)*
Tabuľka priehybov pre vietor/Table of deflection for wind 26 m/s
400
350
ØD
150
E
I.
3,2mm
ST 130/89 - K (D)
0,06°
10,8mm ST 140/89 - K (D)
0,15°
ST 150/114 - K (D) 13,0mm 0,15°
24,4mm ST 160/114 - K (D)
0,23°
36,1mm ST 170/133 - K (D)
0,30°
43,9mm ST 180/133 - K (D)
0,31°
600
L1
85
600
400
Typ/Type
II.
2,6mm 0,05°
8,7mm 0,12°
10,6mm 0,12°
19,9mm 0,19°
29,7mm 0,24°
36,6mm 0,26°
IV.
1,9mm 0,04°
5,9mm 0,08°
6,8mm 0,08°
12,3mm 0,12°
17,7mm 0,15°
21,0mm 0,15°
III.
2,0mm 0,04°
6,4mm 0,09°
7,4mm 0,08°
14,3mm 0,14°
21,4mm 0,18°
25,9mm 0,18°
ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR - 1 - 5
GRILLAGE BASE ZR - 1 - 5
* KD - Vyhotovenie stožiara s dvierkami, káblovým otvorom a otvorom so závitom P 13,5
K - Vyhotovenie stožiara bez dvierok, káblového otvoru a otvoru so závitom P 13,5
* KD - The construction of the pole with doors, cable hole and threaded hole P 13,5
K - The construction of the pole without a door, cable hole and threaded hole P 13,5
50
ØD
Typ/Type
ST 130/89 - K (D)
ST 140/89 - K (D)
H (m)
3
Lc (m)
3,7
L1 (m)
1,9
L2 (m)
1,8
E (m)
D (mm)
0,7
133
D1 (mm) Hmot./Weight (kg)
89
38
89
46
114
75
4
4,7
1,9
2,8
0,7
133
ST 150/114 - K (D)
5
5,8
2,3
3,5
0,8
159
ST 160/114 - K (D)
ST 170/133 - K (D)
6
6,8
2,8
4,0
0,8
159
114
88
7
8
4,0
5,5
4,0
3,5
1,0
1,0
159
159
133
ST 180/133 - K (D)
8,0
9,0
1 20
176
133
V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácií
s výrobcom.
In case of non standard customer´s requirements, a new solution of construction will be designed after
consultation with the producer.
41
Lyžiarske stredisko Jasná - Biela púť
42
Obchodná ulica Bratislava
Zimný štadión O. Nepelu Bratislava
PREŠOV - HL. ULICA
HRADEC KRÁLOVÉ
Mýtna brána
Download

špeciálne stožiare special poles 2014 - 2015