NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
I. časť
AD-R séria
II.a III. časť
CNC DNC 880S
CNC hydraulický ohraňovací lis AD-R séria s DNC 880S
www.ipecon.sk
www.ipecon.sk
I. časť
AD-R Séria
NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
ohraňovací hydraulický lis CNC CNC ohraňovací hydraulický lis
www.ipecon.sk
Obsah
Úvod
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné pokyny
Nevyhnutné riziká
1
2
2
3
Všeobecný popis stroja
Zásady prevádzky stroja
Výstražné štítky a štítky so základnými informáciami o stroji
Zakázané použitie
Bezpečnostné vypínače a kryty na stroji
Rozmery bočnej ochrannej klietky
Bezpečnostné zóny stroja
Technické údaje
Výbava stroja
Hluk
Meranie hlučnosti
Štandardy použité pri konštrukcií
3
5
6
11
12
13
13
14
15
15
16
16
Preprava stroja
Dodanie stroja
Preprava stroja
Odstránenie obalu
17
17
17
18
Skladovacie podmienky
Pokyny k inštalácií stroja
Všeobecné informácie
Pracovný priestor stroja
Inštalácia stroja
Elektrické pripojenie
Informácie o mazive
18
19
19
19
19
20
20
Uvedenie stroja do prevádzky
Montáž ochranných krytov
21
21
Informácie o ohraňovaní
Princíp voľného ohraňovania
Presnosť
Nástroje
Parametre
Doporučený rozmer V-drážky
Minimálna šírka ramena B
Maximálna ohraňovacia sila
Poloha materiálu
23
23
23
23
24
25
25
25
26
Údržba
Bezpečnosť pri nastavovaní nástrojov
27
27
Vycentrovanie nástrojov
Nastavenie palcov zadného dorazu v osi X
Nastavenie paralelilty zadného dorazu voči spodnému nástroju
Nastavenie zadného dorazu v osi R
Kontrola spojenia Y1-Y2
Údržba
Mazací náčrt stroja
Hladina oleja
Test zadnej svetelnej závory
27
28
28
29
29
29
31
32
32
Odstraňovanie porúch
Kompenzácia priehybu stola
Zdravie a bezpečnosť obsluhy
Špecifikácie pre používané hydraulické mazivá
Preprava
Skladovanie
Iné nebezpečenstva
Prvá pomoc:
Individuálna ochrana:
Informácie o toxicite
Informácie o likvidácií
32
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
Demontáž a odstavenie stroja z prevádzky
38
Informácie o ohraňovaní
Princíp voľného Voľné ohraňovanie je ohraňovanie, pri ktorom pohyb nástroja smerom dole a prejdená dráha určuje
ohraňovania veľkosť výsledného uhla po ohnutí. Pri tejto metóde neprichádza k žiadnemu kontaktu bočných strán
horného nástroja (lisovníka
lisovníka) a spodného nástroja (matrice) s materiálom. Plech je vlastne ohraňovaný
„vo vzduchu“ ostrím lisovníka a hranami matrice. Želaný uhol teda nie je dosiahnutý geometriou
nástroja, ale jeho polohou voči sebe.. Každá aj minimálna zmena polohy nástroja vedie k dosiahnutiu
iného uhla. Kvôli spätnému odpruženiu materiálu musí byť uhol lisovníka a uhol V-matrice
V
menší asi o
cca 5° ako bežný želaný uhol 90°.
1 – lisovník, 2 – ohraňovaný materiál, 3 – matrica
Presnosť Moderné ohraňovacie lisy disponujú nastavením polohy nástroja s presnosťou ± 0,01 mm, čo
nepredstavuje žiadne problémy pre dosiahnutie presného uhla. V praxi to však tak nie je, pretože
treba do procesu ohraňovania a výslednej presnosti uhla započítať aj samotnú kvalitu ohraňovaného
ohra
materiálu, konkrétnu pevnosť ohraňovaného materiálu a stav nástrojov. V praxi to znamená po
nastavení lisu vykonať prvý skúšobný ohyb a podľa neho zadať do CNC riadiacej jednotky lisu korekcie
pre doladenie uhla.
Nástroje Pri ohraňovaní je lis v podstate iba zdroj sily a samotný tvar a komplexnosť výrobku závisí od hĺbky
vniknutia horného nástroja do spodného, čomu ale musí vyhovovať aj tvar zvolených nástrojov.
Vhodne zvolené nástroje môžu významne zjednodušiť a urýchliť ohraňovací proces.
proc Výhodou voľného
ohraňovania je to, že existujú takzvané „univerzálne“ nástroje. S týmito nástrojmi je za určitých
podmienok možné vyrobiť uhol v rozmedzí napríklad 30° až 180°. V prípade potreby existujú aj rôzne
špeciálne tvary nástroja, ktoré dovoľujú
dovoľuj ohýbať komplexnejšie tvary.
Niektoré vybrané tvary nástrojov
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Parametre Nominálne ohýbanie – pod týmto pojmom sa rozumie voľné ohýbanie na 90° a materiálom s
pevnosťou v ťahu 450 N.mm-2.
Veľkosť V-drážky
drážky v matrici – pri nominálnom ohýbaní platí:
V = 8 x t [mm]
kde: t - hrúbka materiálu [mm]
Pri plechoch s vyššou medzou pevnosti v ťahu môžeme uvažovať s V = 10t,
10t alebo V = 12t. Viac ako túto
hodnotu sa neodporúča používať. Ak bude V väčšie ako 16t,, potom ramená ohýbaného materiálu
nebudú rovné, ale ľahko ohnuté.
Vnútorný rádius – je to minimálny vnútorný rádius, pri ktorom ešte nevznikajú trhliny na vonkajškom
polomere. Pri voľnom ohýbaní je minimálny rádius praktický neovplyvniteľný rádiusom lisovníka.
Rozhodujúca je iba veľkosť V-drážky
V
a hrúbka materiálu.
Pri nominálnom ohýbaní platí:
R=
kde:
5xV
32
= 1,25 x t [mm]
t - hrúbka materiálu [mm]
V - veľkosť V-drážky
drážky [mm]
Pri materiáloch s σ ≈ 800 N.mm-2 platí pre polomer R = 2,5t
Najmenšie rameno B – je veľkosť minimálneho ramena, aby sa materiál pri ohýbaní nezosunul do VV
drážky.
Pre 90°ohyby platí:
B MIN = 0,65 x V [mm]
kde: V - veľkosť V-drážky
drážky [mm]
Základné parametre pri voľnom ohraňovaní
Žiaduca lisovacia sila – je približne sila potrebná na ohnutie materiálu
F=
www.ipecon.sk
1,42 x L x σ x t2
1000 x V
[N]
AD-R ... ukážka
kde:
L – dĺžka ohybu [mm]
σ – pevnosť v ťahu [N.mm-2]
[N.mm
t – hrúbka materiálu [mm]
V – šírka V-drážky
drážky [mm]
Žiaduca lisovacia sila
Doporučený Hrúbka plechu t [mm]
rozmer V-drážky Šírka V-drážky V [mm]
Minimálna šírka Uhol ohybu α [°]
ramena B Dĺžka ramena B [mm]
0,5 – 2,5
6.t
165°
0,51.V
135°
0,55.V
3,0 – 8,0
8.t
120°
0,58.V
9,0 – 10,0
10.t
90°
0,71.V
60°
1.V
12,0 a viac
12.t
45°
1,31.V
30°
1,94.V
Maximálna Maximálna ohraňovacia sila závisí od dĺžky ohýbaného materiálu, ako to znázorňuje obrázok nižšie.
ohraňovacia sila
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
TS – maximálna pracovná dĺžka
Poloha
materiálu
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Údržba
Bezpečnosť pri Nikdy nevkladajte svoje prsty, ruky alebo akúkoľvek inú časť svojho tela medzi nástroje.
nastavovaní
nástrojov Ubezpečte sa, že sa v blízkosti zóny stroja nenachádzajú žiadne iné osoby.
Pri zmene nastavení ohraňovania vykonajte skúšobný pokus, aby sa zabezpečila presnosť týchto
nastavení.
Uistite sa, že všetko zariadenie pracuje správne a presne.
Vycentrovanie
nástrojov
Najdôležitejším faktorom pre dosiahnutie precízneho procesu ohraňovania je nastavenie horného a
spodného nástroja v rovnakej osi. Nastavenie sa vykoná nasledujúcim spôsobom:
www.ipecon.sk
1.
Zdvihnúť baran (horný nástroj) tak aby sa nedotýkal spodného nástroja.
2.
Povoliť nastavovacie skrutky na obidvoch stranách uchytenia centrovacieho pravítka spodného
nástroja.
3.
Vyčistiť povrch spodného stola, centrovacieho pravítka a nástroja.
4.
Upevňovacie skrutky horného nástroja musia byť pevne utiahnuté.
5.
Nastaviť lisovaciu silu na 10 ton a prepnúť stroj do ručného režimu.
6.
Pomaly spustiť horný nástroj do spodného.
7.
Pomalým zatláčaním horného nástroja do spodného sa spodný nástroj presne vycentruje voči
vrchnému.
8.
Zatiahnuť nastavovacie skrutky na obidvoch stranách uchytenia centrovacieho pravítka
spodného nástroja.
9.
Jemné doladenie sa vykoná pomocou nastavovacích skrutiek pri ich doťahovaní.
AD-R ... ukážka
Nastavenie
palcov zadného
dorazu v osi X
Kvôli presnosti ohýbania je dôležité aby boli zadné dorazy v osi X nastavené čo najpresnejšie
1.
Nastaviť v riadiacom systéme nejakú vzdialenosť zadného dorazu (os X). Doporučuje sa nastaviť
hodnotu L = 10mm + polovica šírky matrice.
2.
Povoliť aretačnú skrutku, ktorá sa nachádza na hornej časti zadného dorazu.
3.
Pomocou nastavovacieho kolieska nastaviť vzdialenosť zadného dorazu tak, aby bola
vzdialenosť L totožná so vzdialenosťou zadanou v riadiacom systéme
4.
Zatiahnuť aretačnú skrutku.
Poznámka:
Pokiaľ je odchýlka zadného dorazu tak veľká, že nie je možné pomocou nastavovacieho
kolieska nastaviť presnú vzdialenosť L, kontaktuje prosím servisné oddelenie firmy
IPECON.
Nastavenie
paralelilty
zadného dorazu
voči spodnému
nástroju
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
Odchýlky osi X je možné určiť pomocou merania vzdialenosti medzi prednou plochou nástroja a
palcami zadného dorazu pomocou meracieho zariadenia. Ak je odchýlka na oboch koncoch stroja
väčšia ako 1 mm, odstráni sa pomocou nastavovacích skrutiek (7, 8) v mieste, kde je pripojený profil
zadného dorazu. V prípade, že je odchýlka menšia, odstráni sa pomocou nastavovacích skrutiek (5, 6)
na bočných stenách profilu.
Nastavenie Nie je potrebné, aby bol zadný doraz v osi R tak presne nastavený ako v osi X, pretože sa s pohľadu
zadného dorazu ohýbania nejedná o funkčný rozmer. Pokiaľ by však bola odchýlka tak veľká, že nie je možné materiál
v osi R oprieť o doraz, kontaktuje prosím servisné oddelenie firmy IPECON.
Kontrola Spojenie barana a piesta sa môže časom uvoľniť kvôli vysokému tlaku pôsobiacom v mieste spojenia.
spojenia Y1-Y2 Z tohto dôvodu je dobré kontrolovať spojenie medzi baranom a piestom. Počas realizácie tohto
nastavenia umiestnite klin medzi spodný a horný stôl.
Údržba
www.ipecon.sk
1.
Nastaviť baran do hornej polohy.
2.
Odstrániť ochranné kryty okolo piesta.
3.
Skontrolovať, či sa stredná podložka pohybuje alebo je stabilná.
4.
V prípade potreby dotiahnuť uťahovaciu skrutku.
Správnou údržbou sa dá výrazne znížiť riziko poruchy stroja a predĺži sa celková životnosť stroja.
1.
Pred údržbou odstráňte tlak z hydraulického systému. Pri všetkých procesoch údržby musí byť
baran v dolnej pozícii.
2.
Všetky elektrické pripojenia je pred údržbou potrebné odpojiť.
3.
Mazané miesta je potrebné pravidelne premazávať ako je znázornené v tabuľke mazania v
bežných prevádzkových podmienkach.
4.
Ak stroj nie je dlhšiu dobu v prevádzke, na povrchy so sklonom ku korózii je potrebné naniesť
AD-R ... ukážka
ochrannú vrstvu ochranného prostriedku.
5.
Oxidujúce drsné okraje a kúsky uvoľňujúce sa z plechu pri ohýbaní (okuj) môžu poškodiť
nástroje, ak sa prichytia na prevádzkové plochy spodného a horného nástroja. Tieto plochy je
potrebné pravidelné čistiť.
6.
Reduktory v systéme zadného dorazu musia byť premazávané každých 2000 prevádzkových
hodín prostredníctvom lubrikačného maziva uvedeného v tabuľke.
7.
Olej používaný v hydraulickom systéme sa musí vymeniť po prvých 500 prevádzkových hodinách
a následne každých 2000 prevádzkových hodín.
8.
Tlakový filter má citlivosť 10 mikrónov a postupne môže byť zanesený časticami vo filtračnom
systéme. Tlakový filter má displej mechanických nečistôt. Keď sa displej zmení zo zelenej na
červenú, je potrebné tlakový filter vymeniť.
9.
V prípade, že je stroj dlhšiu dobu mimo prevádzky, ak sa nepoužíva 3 alebo 5 mesiacov a potom
sa má znova uviesť do prevádzky, je potrebné zohľadniť vplyv tejto doby mimo prevádzky na
kvalitu hydraulického oleja. Doba mimo prevádzky môže spôsobiť zmenu vlastností použitého
oleja v závislosti od jeho typu a značky. V takomto prípade je potrebné kontaktovať spoločnosť
dodávajúcu olej a použitý hydraulický olej by mal prejsť testovaním. Pred odobratím vzorky
oleja zo stroja je však stroj potrebné uviesť do prevádzky na dobu minimálne jednej hodiny.
Jednotka, ktorá vykonáva test, skúma štandardné mazacie vlastnosti a hodnoty vzorky maziva a
podľa výsledku testu vyhlási, že je tento olej vhodný pre použitie alebo jednotka vyhlási, že
uvedené mazivo už nie je možné použiť. Výsledkom testu je hodnota kontaminácie „NAS“.
Hodnota kontaminácie NAS maziva používaného v stroji by mala byť nižšia ako 9. Vhodnou
hodnotou je však 7.
10.
Na hydraulickej jednotke sú hlavný ventil a sekundárny poistný ventil nastavené na maximálne
prevádzkové podmienky v továrni. Tieto nastavenia v žiadnom prípade nemeňte.
11.
Hydraulické ohybné hadice majú životnosť približne päť rokov. Preto by mali byť každých päť
rokov pravidelne vymenené za nové.
Mazivo v reduktore
Štandardná norma
www.ipecon.sk
V prostredí s teplotou
medzi -10°C až 30°C
ISO VG 150
V prostredí s teplotou
medzi 10°C – 45°C
ISO VG 220
V prostredí s teplotou
medzi -20°C – 60°C
ISO VG 150-220
AD-R ... ukážka
Mazací náčrt
stroja
Č.
1
2
3
4
5
6
www.ipecon.sk
Počet
4
4
1
6
3
2
Umiestnenie v stroji
Bočné vedenie barana
Predné vedenie barana
Nádrž hydraulického oleja
Domec lineárneho vedenia
Pastorok zadného dorazu
Matica guľôčkovej skrutky osi X
Frekvencia
1x týždenne
1x týždenne
Podľa potreby
1x týždenne
1x týždenne
1x týždenne
Mazivo
vazelína
vazelína
olej
vazelína
vazelína
vazelína
AD-R ... ukážka
Hladina oleja
Teplomer na olejovej vani ukazuje zároveň teplotu oleja ale aj jeho hladinu.
Hladina oleja musí byť medzi riskami vyznačujúcimi teplotu 40°C a 100°C.
Najideálnejšie je, keď je hladina oleja okolo risky pre teplotu 80°C
Test zadnej Ochranné zariadenie sa musí kontrolovať denne alebo pred začatím prác. Kontrolu vykonáva odborník
svetelnej závory alebo oprávnené osoby a musí sa použiť správny testovací prístroj.
Stroj prevádzkujte, len ak svieti indikátor LED napájania a indikátor LED krytu. Pri inej kombinácii
indikátorov LED stroj neprevádzkujte.
Inštalácia bezpečnostného zariadenia s viacerými svetelnými lúčmi musí byť skontrolovaná odborným
personálom. V prevádzkovom režime musí byť rozsvietený indikátor LED napájania a indikátor LED
krytu. Ak sa počas testu a pri narušení toku týchto svetelných lúčov nezmení, musí sa práca na stroji
zastaviť.
Musí sa zabezpečiť nasledujúci výsledok:
Na prijímači pre príslušné bezpečnostné zariadenie s viacerými svetelnými lúčmi môžu počas trvania
porušenia svetelnej závory svietiť iba indikátor LED napájania, indikátor LED prerušenia a horný
indikátor LED a žiadne iné kombinácie indikátorov LED. Počas trvania porušenia svetelnej závory
nesmie byť možné iniciovať nebezpečný stav.
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
www.ipecon.sk
AD-R ... ukážka
II. časť
Cybelec DNC880S
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
ohraňovací hydraulický lis CNC Základné kroky a nastavenia
www.ipecon.sk
Obsah
Spustenie stroja
Prevádzka stroja
Vypnutie stroja
Nastavenie USB portu
Programovanie spodných nástrojov
Programovanie horných nástrojov
Zmena jazyku systému
Nastavenie indexu Y1 a Y2
Vytvorenie programu
Korekcie
1
2
2
3
7
9
11
13
16
21
Spustenie stroja
1.
Zapnite hlavný vypínač stroja
2.
Skontrolujte, či je tlačidlo núdzového vypnutia na pedáli vo vysunutej pozícii.
3.
Čakajte kým sa naštartuje systém ModEva 880S
4.
Prepínač Man/Auto prepnite do pozície Auto.
5.
Stlačte tlačidlo núdzového reštartu.
6.
Stlačte tlačidlo spustenia hydraulického čerpadla.
7.
Stlačte tlačidlo poloautomatického režimu.
8.
Stlačte tlačidlo zastavenia, ak je stroj v režime zastavenia. Skontrolujte, či je
led-dióda vypnutá.
9.
Stlačte tlačidlo spustenia. Stroj vykoná indexovanie.
10.
Stlačte pedál. Stroj vykoná test laserovej ochrany tým, že horný baran sa presunie o kúsok
smerom nadol a zastaví (stroj si sám nasimuluje stav, že je potrebné baran zastaviť, ako
keby bol prerušený bezpečnostný ochranný laserový lúč pod spodným nástrojov). Ak sa
pedál nestlačí, baran sa vráti do pozície TDC.
11.
Znova stlačte pedál, baran sa presunie smerom nadol a vykoná štandardné
ohnutie a presunie sa do pozície TDC. Keď baran pri presune smerom nadol
prejde bodom tlmenia (bod v ktorom už laserová ochrana nemonitoruje
priestor pod spodným nástrojom a baran sa z približovacej rýchlosti prepne
do pracovnej rýchlosti - spomalí) , rozsvieti sa kontrolka tlmenia.
12.
www.ipecon.sk
Stroj je pripravený na prevádzku.
DNC 880 S ... ukážka
Prevádzka stroja
Na stroji sa používa riadiaci pedál v súlade s
normami CE.
1. Tlačidlo núdzového zastavenia
2. Tlačidlo zdvíhania barana
3. Pedál ovládania barana
Vypnutie stroja
1.
2.
3.
www.ipecon.sk
Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo poloautomatického prevádzkového
režimu.
Po stlačení pedála sa baran presunie do najnižšej pozície - lisovacia pozícia. (Je potrebné
vždy pri vypnutí stroja takto spustiť baran dolu, aby sa pri ďalšom štarte mohol lis korektne
naindexovať).
Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo „F1“ a v otvorenom menu zvoľte
možnosť „VYPNOUT“.
4.
Čakajte na vypnutie operačného systému Windows XP.
5.
Hlavný vypínač na elektrickom paneli prepnite do pozície „OFF“.
DNC 880 S ... ukážka
Nastavenie USB portu
Stlačíme „F1“ a vyberieme položku „PARAMETRY STROJE“
Zobrazí sa stránka s rôznymi parametrami stroja. Pomocou kláves „PgDn“ alebo „PgUp“
sa preklikáme na nasledujúcu stránku „DOPLŇKOVE PERIFERIE“.
Do prvého voľného riadku v „DOPLNKOVÉ PERIFERIE“ napíšeme „USB“
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
V kolónke vedľa vyberte položku „DISK“
Do ďalšej kolónky napíšte cestu k USB zariadeniu tak , ako je v systéme Windows.
V našom prípade to je „ M:\ “
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Stlačte 2x klávesu „F1“ pre návrat do hlavného menu. Po prvom stlačení sa zobrazí toto
menu.
Po druhom stlačení „F1“ sa zobrazí klasické menu v ktorom vyberte položku „PRENOS“
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Potom už je možné na obrazovke „PRENOS“ vybrať položku USB cieľ alebo zdroj.
Pomocou USB je potom možné prenášať do PC a tým zálohovať naprogramované
nástroje, výrobky, strojné parametre atď. Doporučujeme to ako ochranu pred stratou
týchto dát z riadiacej jednotky lisu je prípadným poškodením.
Softvér lisu je možné nainštalovať aj v off-line verzii na PC (Nechajte si túto inštaláciu
spraviť technikovi).
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Programovanie spodných nástrojov
Prepneme sa do programovacieho módu stroja. Následne stlačíme naraz klávesu „ALT“
+“3“ zadáme kód 333 a potvrdíme stlačením klávesy ENTER.
Stlačíme F1 a vyberieme položku PROGRAMOVANÍ MATRIC
V nasledujúcom okne vyplníme všetky potrebné údaje
Ve
ALFA
VÝŠKA H
RADIUS r
www.ipecon.sk
Šírka „V“ drážky
Uhol „V“drážky
Výška matrice + 20 mm (výška centrovacieho pravítka)
Rádius hrany „V“ drážky
DNC 880 S ... ukážka
BEZPEČNOSŤ XS
L1 – L9
PŘÍPUSTNA SÍLA
½ šírky „V“ drážky
Zadajte rozmery podľa tvaru matrice. Vymodelujte tak predný
obraz spodného nástroja.
Zadajte maximálne možné zaťaženie spodného nástroja v t/meter
Po vyplnení týchto polí sa nastavíme kurzorom na pole názvu MATRICE a zadáme názov
matrice aký sme si zvolili
Matricu uložíme tak , že stlačíme klávesu F5 a vyberieme položku ULOZIT.
Teraz sme úspešne naprogramovali a uložili spodný nástroj do knižnice nástrojov.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Programovanie horných nástrojov
Prepneme sa do programovacieho módu stroja. Následne stlačíme naraz klávesu „ALT“
+“3“ zadáme kód 333 a potvrdíme stlačením klávesy ENTER.
Stlačíme F1 a vyberieme položku PROGRAMOVANÍ HOR. NÁSTROJOV
V nasledujúcom okne vyplníme všetky potrebné údaje
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
ALFA
VÝŠKA H1
VÝŠKA H2
L1 – L8
LINEÁRNÍ SÍLA
RADIUS r
Uhol hrotu nástroja
Výška nástroja po dosadaciu plochu
Celková výška nástroja
Zadajte rozmery podľa tvaru nástroja. Vymodelujte tak predný
obraz horného nástroja.
Zadajte maximálne možné zaťaženie horného nástroja v t/meter
Rádius hrotu nástroja
Po vyplnení týchto polí sa nastavíme kurzorom na pole názvu LISOVNÍK a zadáme názov
nástroja aký sme si zvolili
Nástroj uložíme tak , že stlačíme klávesu F5 a vyberieme položku ULOZIT.
Teraz sme úspešne naprogramovali a uložili horný nástroj do knižnice nástrojov.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Zmena jazyku systému
Stroj dáme do programovacieho módu. Stlačíme F1 a zvolíme položku Welcome.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka na ktorej prejdeme kurzorom na políčko Language
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Stlačíme klávesu +/- . Objaví sa nám zoznam jazykov v ktorom zvolíme CZ a potvrdíme
klávesov ENTER
Takto sme nastavili jazyk prostredia systému na Český.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Nastavenie Index-u Y1 a Y2
Pokiaľ sa výsledný uhol ohýbaného materiálu líši na jednej strane lisu od druhej je
potrebné nastaviť index Y1 a Y2.
Zmeriame uhol ohybu reálne na ohnutom kúsku plechu na strane Y1. Stlačíme F4
„KOREKTURY“ . Do políčka UHEL vpíšeme nami nameranú hodnotu a potvrdíme
tlačidlom „ENTER“
V políčkach Y1 a Y2 sa nám objavia hodnoty o ktoré treba posunúť bod indexu.
www.ipecon.sk
My teraz upravujeme index pre Y1, preto si všímame len hodnotu v políčku Y1. Vždy
hodnote vygenerovanej systémom obrátime znamienko. Čiže ak systém v našom
príklade vypočíta hodnotu – 2,527, musíme túto hodnotu pripočítať. Ak by znamienko
bolo „ +“ , hodnotu musíme odčítať od bodu indexu. Zobrazenú hodnotu si zapíšeme.
Stlačiť „F5“ a vymazať korekcie. Ostane prázdna tabuľka korekcií.
DNC 880 S ... ukážka
Stlačíme F1 a prejdeme na pole „PARAMETRY STROJE“ , potvrdíme klávesou „ENTER“
V parametroch stroja na nastavíme na obrazovku „BERAN HORNÍ“
V Obrazovke „BERAN HORNÍ“ prejdeme na políčko „INDEX“ a hodnotu Y1 !
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
K hodnote Y1 pripočítame , alebo odčítame (podľa toho aké znamienko nám vypočítal
systém. Vždy dávame opačné znamienko ako nám vypočíta systém!!!) hodnotu , ktorú
sme si zapísali.
Príklad:
Nová hodnota indexu pre Y1 bude:
INDEX = INDEXSTARY + KOREKCIAY1
INDEX = 639,940 + 2,527
INDEX = 642,467
Teraz je potrebné znova na indexovať stroj. Stlačiť „F1“ a vybrať „INICIALIZACE STROJE –
DNC/ENC“
Zobrazí sa stránka na inicializáciu systému. Prepnúť sa do poloautomatického režimu.
Stlačiť „F5“ a vybrať položku „INDEX OSA“. Po zadaní sa zobrazí hlásenie, že osi sú úž na
indexované. Je potrebné to potvrdiť. Stroj sa začne indexovať.
Tým istým spôsobom postupujeme aj pri indexovaní osi Y2 .
www.ipecon.sk
Poznámka: Je dosť možné, že po prvom nastavení a úprave indexov Y1 a Y2, nebude
dosiahnutý presne požadovaný výsledok. Postup popísaný v tomto návode je potrebné
opakovať, až bude dosiahnutý požadovaný výsledok.
DNC 880 S ... ukážka
Vytvorenie programu
Pre vytvorenie nového výrobku stlačíme tlačidlo F2 v programovacom režime
a vyberieme „VÝROBEK ČÍSELNE“. Potvrdíme klávesov ENTER.
V nasledujúcom okne postupne zadefinujeme nástroje z knižnice horný a spodných
nástrojov. Tieto údaje sa musia reálne zhodovať s nástrojmi ,ktoré máme nasadené na
stroji.
Pokiaľ v programe zvolíme iné nástroje, ako sú v skutočnosti na stroji, riskujeme zničenie
nástrojov alebo stroja !!!
Vyplníme pole o hrúbke ohýbaného materiálu, jeho teoretickú Medzu pevnosti (čierny
materiál cca 45 N/mm2, nerez cca 70 N/mm2) a nakoniec ohýbanú dĺžku materiálu.
Tieto údaje musia byť taktiež vždy pravdivé. Pri nepravdivom údaji systém vypočíta
nesprávnu lisovaciu silu a dráhu barana a môže dôjsť k zničeniu nástrojov !!!
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Ďalej vypĺňame polia DÉLKA a UHEL. Do týchto polí vpisujeme nami požadované dĺžky
strán výrobku a uhly jednotlivých ohybov.
(Vpisujeme vždy celkové vonkajšie rozmery výrobku vrátane hrúbok materiálu a vždy
vnútorné uhly medzi ramenami, nie doplnkové. Nami vytváraný výrobok vždy musí
začínať aj končiť stranou. Vytvorený a zobrazený výrobok porovnajme s požadovaným, či
sme si nepomýlili kladný a záporný uhol, ...)
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Takto vytvorený výrobok si môžeme uložiť pod číslom výrobku a priradiť mu aj číslo
výkresu alebo nejaký názov, vyplnením nasledovných polí.
Po vyplnení čísla výkresu sa nastavíme kurzorom na pole VÝROBEK , vpíšeme číslo pod
ktorým chceme výrobok uložiť. Stlačíme klávesu F5 ,ČINNOSTI a vyberieme možnosť
ULOŽENÍ VÝROBKU.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
V tomto momente sme zadefinovali a uložili požadovaný výrobok.
Ďalším krokom je stlačenie F3 – OHYB a vyberieme možnosť OHYB 2D.
V tejto obrazovke musí systém nájsť postupnosť ohybov aby mohol výrobok korektne
a bez akýchkoľvek problémov vzniknúť.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
V tejto obrazovke stlačíme F5 – ČINNOSTI a vyberieme možnosť HLEDAT SLED OHYBU
Pokiaľ je všetko v poriadku, sú dobre zadané nástroje a nenastane žiadna kolízia
materiálu s nástrojom, resp. systém nevyhlási chybu, systém nájde sled ohybov a je
pripravený na ohýbanie v automatickom režime. Výrobok je vhodné znovu uložiť, už aj
s nájdeným sledom ohybov.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Korekcie
Slúžia nám na dosiahnutie presného požadovaného uhla výrobku.
Stlačením tlačidla F4 „KOREKTURY“ a následným potvrdením položky KOREKTURY sa
dostaneme do obrazovky korekcií.
Nami zmeraný uhol na prvom výrobku ktorý sme po naprogramovaní vyrobili je napr.
88°, pričom sme požadovali 90°. Táto odchýlka môže byť spôsobená toleranciou hrúbky
materiálu od výrobcu ( aj +/- 10% ), teoretickou zadanou hodnotou Medzi pevnosti
materiálu, ďalšími parametrami plechu, ....
Je potrebné lisu zadať korekcie, aby lis zohladnil vzniknutú nepresnoť, program
prepočítal a aby sme ďalsí výrobok vyrobili správne,
Nami nameranú hodnotu vpíšeme do poľa UHEL v stĺpci OHYB a potvrdíme klávesou
Enter. Hodnoty zadávame v programovacom režime. Pri poliach Y1 a Y2 nám systém
vypočítal hodnoty o ktoré musí baran prepolohovať, aby pri ďalšom ohybe už dosiahol
nami požadovaných 90° už pri aktuálnych parametroch a vlastnostiach plechu.
Takto sme nastavili korekciu pre jeden konkrétny OHYB. Pokiaľ máme výrobok s 2,5,8,12
alebo X počtom ohybov, vieme si korekciu nastaviť pre každý ohyb zvlášť. Pri korekcii na
kažný ohyb medzi ohybmi prepíname tlačítkami PgUp a PgDown a vpisujeme nameranú
hodnotu konkrétnych uhlov.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Pokiaľ vpíšeme nami nameranú hodnotu do políčka UHEL v stĺpci VÝROBEK , systém
automaticky aplikuje túto hodnotu na všetky ohyby vo výrobku a všetky ohyby vo
výrobku upraví o vypočítanú hodnotu.
Je na nás, či si výrobk znovu uložíme aj s aktuálnymi korekciami. Na budúce možeme
mať plech od iného dodávateľa, alebo výpalok inak orientovaný vzhladom na smer
valcovabnia plechu a pravdepodobne budeme musieť korekcie aktualizovať.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
Korekcie vymažeme tak, že stlačíme klávesu F5 – ČINNOSTI a vyberieme možnosť
VYMAZAT KOREKTURY. Toto je potrebné urobiť pre každý ohyb.
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
www.ipecon.sk
DNC 880 S ... ukážka
III. časť
Cybelec DNC880S
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
Popis systému
www.ipecon.sk
Obsah
O návode na použitie
Typografické konvencie
Definícia pojmov
Programové konvencie
Ovládací panel
Základné menu
Menu F1 – MENU
Menu F2 – VYROBEK
Menu F3 – OHYB
Menu F4 – KOREKTURY
Menu F5 – ČINNOSTI
Menu F6 – PROVEĎ
Popis stránok
Zoznam výrobkov
Grafický zoznam výrobkov
Vyhľadávanie podľa kritérií
Prenos
Zoznam horných nástrojov
Zoznam matríc
Programovanie horných nástrojov
Programovanie matríc
Úvod
Dátum a čas
Inicializácia stroja
Výrobok – číselne
Poloha nástrojov
Komentár
Ohyb číselne
Ohyb 2D.
Ohybové funkcie
Ohyb nástrojov
Ohyb v profile
Korekcie
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
1
1
1
2
3
6
6
7
8
8
9
9
9
9
11
12
15
17
19
21
24
26
30
33
36
41
44
45
53
58
59
62
63
Download

NÁVOD NA POUŽITIE