NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
I. časť
RP6 a MultiMATRIX
II. časť
METALIX
CNC dierovacie a vysekávacie centrum RP6 s rotačnou hlavou
www.ipecon.sk
I. časť
RP6
NÁVOD NA POUŽITIE
SERVIS: +421 918 118 003
+421 918 118 002
Dierovacie a vysekávacie centrum s rotačnou hlavou MultiMATRIX
www.ipecon.sk
Obsah
A. Informácie o stroji ................................................................................................................
A - 1.1 Technický popis ..........................................................................................................
A - 1.2 Prehľad elektrických parametrov ...............................................................................
A - 2.1 Predstavenie stroja ....................................................................................................
A - 3.1 Štandardné príslušenstvo ..........................................................................................
1
1
2
2
5
B. Bezpečnosť stroja a osôb .....................................................................................................
B - 1.1 Informácie o hydraulickom oleji .................................................................................
B - 1.2 Údaje o horľavosti ......................................................................................................
B - 1.3 Údaje o skladovaní a reaktivite ..................................................................................
B - 1.4 Doporučená prvá pomoc ............................................................................................
B - 2.1 Údaje o hydraulických prvkoch ..................................................................................
B - 3.1 Hluk ............................................................................................................................
B - 3.2 Meranie úrovne hluku ................................................................................................
B - 4.1 Bezpečnostné pokyny .................................................................................................
B - 5.1 Použité normy .............................................................................................................
6
6
6
6
6
7
7
7
7
11
C. Pokyny pre uvedenie do prevádzky .....................................................................................
C - 1.1 Úvod ...........................................................................................................................
C - 2.1 Prebierka stroja po dodaní ........................................................................................
C - 3.1 Preprava stroja ...........................................................................................................
C - 4.1 Pokyny pred uvedením do prevádzky ........................................................................
C - 5.1 Elektrické pripojenie ..................................................................................................
C - 6.1 Smer otáčania motora ...............................................................................................
C - 7.1 Skladovacie podmienky .............................................................................................
11
11
11
11
12
13
13
13
D. Montáž, demontáž a čistenie multitoolu ............................................................................
D - 1.1 Horná časť ..................................................................................................................
D - 1.2 Spodná časť ................................................................................................................
14
14
16
E. Teória vysekávania a tvárnenia ...........................................................................................
E - 1.1 Teória vysekávania .....................................................................................................
E - 1.2 Pevnosť v strihu a výpočet potrebnej tonáže .............................................................
E - 1.3 Strihová pevnosť a pevnosť v ťahu pre rôzne materiály ............................................
E - 1.4 Tabuľka potrebnej sily (ton) pre ploché nástroje ......................................................
E - 2.1 Voľba vhodnej vôle ....................................................................................................
E - 2.2 Vôľa a jej efekt ...........................................................................................................
E - 2.3 Stanovenie vôle matrice .............................................................................................
E - 2.4 Tabuľka štandardných vôli (celková pre obe strany, v mm) .......................................
E - 2.5 Tabuľka štandardných vôli (celková pre obe strany, v %) ...........................................
E - 2.6 Vplyvy celkovej vôle na deformáciu hrúbky materiálu (v %) ......................................
18
18
20
20
21
21
21
22
22
23
23
F. Praktické informácie k dierovaniu .......................................................................................
F - 1.1 Špeciálne tvary nástrojov ..........................................................................................
F - 2.1 Príčiny a riešenia problémov ......................................................................................
F - 2.2 Kódy príslušenstva MATRIX ........................................................................................
24
24
25
27
G. Kódy a ich použitie ..............................................................................................................
G - 1.1 Kódy použité v programoch .....................................................................................
G - 2.1 Použitie „MDA“ módu ...............................................................................................
G - 3.1 Vyseknutie jednej diery .............................................................................................
G - 4.1 Dierovanie ..................................................................................................................
G - 5.1 Niblovanie ..................................................................................................................
G - 6.1 Repozícia ....................................................................................................................
G - 7.1 Kruhové niblovanie ....................................................................................................
G - 8.1 Absolutné a inkrementálne zadávanie .......................................................................
30
30
30
31
31
32
32
33
33
H. Dôležité otázky v procese dierovania .................................................................................
H - 1.1 Štvorcové dierovanie ................................................................................................
H - 2.1 Mikromostíky ............................................................................................................
H - 3.1 Mikrospojky ..............................................................................................................
H - 4.1 Odstránenie odpadu ..................................................................................................
H - 5.1 Efekty zaguľatených rohov ........................................................................................
H - 6.1 Životnosť razníka a matrice .......................................................................................
H - 7.1 Povlakované razníky a matrice ..................................................................................
34
34
35
35
36
36
36
37
I. Mechanická údržba a zriaďovanie .......................................................................................
I - 1.1 Nastavenie razníku a matrice ....................................................................................
I - 2.1 Možné problémy ........................................................................................................
I - 3.1 Chybové hlásenia a nápravy .......................................................................................
I - 4.1 Údržba ........................................................................................................................
I - 5.1 Denná starostlivosť .....................................................................................................
I - 6.1 Kontrola oleja ..............................................................................................................
I - 7.1 Rozvrh mazania ...........................................................................................................
I - 7.2 Hladina hydraulického oleja v nádrži ..........................................................................
38
38
39
40
41
41
41
41
42
D – Montáž, demontáž a čistenie multitoolu
1.1 1)
Horná časť Zmeňte režim stroja na ručný režim tlačidlom „JOG“, stlačte tlačidlo „Zmena nástroja“ a potom otvorte
kryť hornej časti.
2)
Naskrutkujte držiak multitoolu a vyberte multitool z uloženia.
3)
Pootočte hornú časť multitoolu tak, aby bol otvor nad nástrojom, ktorý chcete vybrať.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
4)
Opatrne nechajte vykĺznuť nástroj z multitoolu.
5)
Kľúčom povoľte zamknutie stieračov v multitoole a mosadznou tyčkou vyklepnite stierač.
6)
Vymeňte nástroje a stierače podľa aktuálnej potreby. Vyčistite a premažte telo nástrojov, skontrolujte
ich, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Stierače pri tvarových nástrojoch umiestňujte dlhšou
stranou vysekávaného tvaru kolmo na stred multitoolu. Pri práci buďte opatrní.
Pozor: Nástroje umiestnite do staníc multotoolu (1 až 6, alebo 1 až 10 - podľa typu multitoolu) tak, ako sú
definované podľa výstupného protokolu z Metalixu.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
1.2
Spodná časť 1)
Vyberte ochranný kryt držiaku matríc.
2)
Uvoľnite skrutku upevňovacej časti držiaku matríc a vyberte držiak matríc.
3)
Očistite okolie držiaku
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
4)
Uvoľnite poisťovacie skrutky matríc a mosadznou tyčkou vyklepnite matrice. Vymeňte ich podľa
potreby. Pre zloženie postupujte v opačných krokoch.
Pozor: Nástroje umiestnite do staníc multotoolu (1 až 6, alebo 1 až 10 - podľa typu multitoolu) tak, ako sú
definované podľa výstupného protokolu z Metalixu.
Pozor: Nástroje v multitoole a matrice v spodnom držiaku matríc musia byť v každej stanici spárované
(razník – stierač – matrica). Inak dôjde k zničeniu nástrojov.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
E – Teória vysekávania a tvárnenia
1.1 Parametre používané v procese vysekávania:
Teória s : Hrúbka pracovného plechu (mm)
c : Obvod vysekávaného tvaru (mm)
vysekávania
Pevnosť spracovávaného plechu v ťahu (kg / mm ²)
σk :
F : Požadovaná sila (ton)
Tu je dôležité, že "s", hrúbka spracovávaného plechu má výrobnú toleranciu a výrobca plechu by mal
uviesť pevnosť v ťahu tohto materiálu.
Teraz si ukážeme vzorec a vyššie uvedené parametre na príkladoch.
Príklad:
Je potrebné vysekávať otvor o Ø 20 mm v plechu, s hrúbkou 6 mm a σk: 45kg/mm ². Aká je potrebná
sila?
Príklad:
Aká je potrebná sila pre vysekávanie otvoru o Ø 8 mm v plechu z nerezovej ocele o hrúbke 4 mm s
pevnosťou v ťahu σk: 70 kg / mm ² ?
Príklad:
Aká je potrebná sila pre vysekávanie štvorcového otvoru 36 x 36 mm v plechu 2 mm s pevnosťou v ťahu
σk: 60 kg / mm ² ?
Potom, čo sme si ukázali vzorec pre výpočet maximálnych hodnôt pre vysekávanie v závislosti na
rôznych hrúbkach a pevnosti (σk) plechu sa teraz pozrieme na výpočet maximálneho priemeru
vysekávania v závislosti na hrúbke plechu.
Vzorec je nasledujúci:
F vysekávacia = c x s x σk ……………………..…… (1)
F vysekávacia = A x σ tečenie nástroja ………… (2)
A : plocha vysekávaného nástroja
σ tečenie nástroja : Hodnoty sily na medzi tečenia materiálu nástroja (vo vzorcoch σ t flow)
Keď dáme do rovnosti rovnicu 1 a 2, dostaneme tento vzorec:
c x s x σk = A x σ tečenie nástroja
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
Keď vysekávaný tvar je kruhový otvor:
V prípade, že : σk / σ tečenie nástroja (t flow) ~ 4, potom výsledok bude: s = D
To znamená, že minimálny priemer vysekávaného otvoru nesmie byť menší, ako hrúbka plechu.
Keď vysekávaný tvar je štvorec:
c = 4a, A = a
2
Vyplýva z toho záver, že najmenší rozmer vysekávaného kruhu, štvorca, diagonály a obdĺžnika nesmie
byť menší, než hrúbka plechu.
Napríklad priemer Ø 4 nemožno vysekávať do plechu hrúbky 5 mm. Nástroj by sa mohol zničiť! Ak
napríklad chcete vysekávať štvorec 10 x 10 mm, možno to vykonať len u plechu do max. hrúbky 10 mm.
Ďalší vzorec je nasledovný:
S max :
Maximálna hrúbka vysekávaného plechu (mm)
Ø D punch : Priemer vysekávania (mm)
σk :
Pevnosť spracovávaného plechu v ťahu (kg / mm ²)
Príklad:
Je možné vysekávať otvor s priemerom Ø 4 mm do nerezovej ocele s hrúbkou 3 mm? σk: 70 kg / mm ²
... Znamená to, že v prípade plechu pevnosti 70 kg / mm ² a maximálnej hrúbke 2,5 mm hrozí u
priemeru 4 mm riziko poškodenia. Vysekávanie do hrúbky 3 mm teda nie je možné.
Príklad:
Je možné vysekávať otvor s priemerom Ø 10 mm do plechu s hrúbkou 5 mm? σk: 60 kg / mm ²
Príklad:
Je možné vysekávať otvor 20 x 5 mm do plechu s hrúbkou 4 mm? σk: 45 kg / mm ²
V prípade nejasností alebo problémov, prosím kontaktujte výrobcu.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
1.2
Pevnosť v strihu
a výpočet
potrebnej tonáže
Keď sa na materiál aplikuje strihová sila, potom sa odolnosť k deformácii zvyšuje s hĺbkou strihu. Trhliny
sa objavujú pri maximálnej strihovej sile, ktorej pôsobenie sa náhle znižuje. Odolnosť voči strihu je
hodnota maximálnej strihovej sily delená celkovým povrchom vysekávanej oblasti. Odolnosť voči strihu
sa líši podľa typu materiálu, podmienok spracovania materiálu a strižnej vôle.
Veľkosť potrebnej tonáže pre vysekávanie závisí od hrúbky materiálu, typu materiálu a na vonkajšom
obvode vysekávania. Všeobecne možno odhadnúť strihovú pevnosť, ako 80 % z pevnosti v ťahu.
1.3
Strihová pevnosť
a pevnosť v ťahu
pre rôzne
materiály
Strihová pevnosť (kg / mm²)
Mäkký
Tvrdý
Mäkký
Tvrdý
Olovo
2–3
2.5 – 4
Cín
3–4
4–5
Hliník
7 – 11
13 – 16
8 – 12
17 – 32
Anti-korózny hliník
15 – 17
22
18 – 21
17 – 22
Dural
22
38
26
48
Zinok
12
20
15
25
Meď
18 – 22
25 – 30
22 – 28
30 – 40
Mosadz
22 – 30
35 – 40
28 – 35
40 – 60
Bronz ( delovina )
32 – 40
40 – 60
40 – 50
50 – 75
Nikel-Striebro
28 – 36
45 – 56
35 – 45
55 – 70
Striebro
Oceľové plechy pre hlboké
ťahanie
19
26
30 – 35
32 – 38
32
40
Oceľové plechy ( SPC , SPH )
26 max.
26 max.
28 max.
28 max.
Konštrukčná oceľ ( SS )
27 – 42
27 – 42
33 – 52
33 – 52
Oceľ 0.1 % C
25
32
32
40
Oceľ 0.2 % C
32
40
40
50
Oceľ 0.3 % C
36
48
45
60
Oceľ 0.4 % C
45
56
56
72
Oceľ 0.6 % C
56
72
72
90
Oceľ 0.8 % C
72
90
90
110
Oceľ 1.0 % C
80
105
100
130
Plechy z kremíkovej ocele
45
56
55
65
Plechy z nerezovej ocele
52
56
65 – 70
Nikel
25
Železné plechy
www.ipecon.sk
Pevnosť v ťahu (kg / mm²)
MATERIÁL
45
45 - 50
57 - 63
RP6 ... ukážka
1.4
Tabuľka
potrebnej sily
(ton) pre ploché
kruhové nástroje
Ø
(mm)
Hrúbka materiálu (mm)
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
4
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
2.00
-
-
8
1.00
1.5
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
10
1.25
1.86
2.50
3.13
3.75
5.00
6.25
7.50
12
1.50
2.25
3.00
3.75
4.50
6.00
7.50
9.00
14
1.76
2.63
3.52
4.40
5.28
7.04
8.80
10.6
16
2.01
3.02
4.02
5.03
6.03
8.04
10.1
12.1
18
2.26
3.39
4.52
5.65
6.78
9.04
11.3
13.6
20
2.51
3.77
5.02
6.28
7.53
10.1
12.6
15.1
24
3.02
4.53
6.04
7.55
9.06
12.1
15.1
18.2
30
3.77
5.66
7.54
9.43
11.3
15.1
18.9
22.7
40
5.03
7.55
10.1
12.6
15.1
20.1
25.6
30.2
45
5.65
8.48
11.3
14.2
17.0
22.6
28.3
33.9
50
6.28
9.42
12.6
15.7
18.9
25.2
31.4
37.7
55
6.91
10.4
13.8
17.3
20.8
27.7
34.6
41.5
60
7.53
11.3
15.1
18.9
22.6
30.2
37.7
45.2
65
8.17
12.3
16.4
20.5
24.5
32.7
40.9
49.1
70
8.80
13.2
17.6
22.0
26.4
35.2
44.0
52.8
80
10.1
15.2
20.2
25.3
30.3
40.4
50.5
60.6
Platí pre pevnosť strihu 40 kg / mm².
2.1 Vôľa vyplýva z hrúbky a materiálu spracovávaného plechu a z požadovanej úrovne presnosti
Voľba vhodnej vysekávaného otvoru. Preskúmanie vystrižku z pracovného plechu odhalí vzťah medzi všeobecne
používaným materiálom, hodnotami vôle a prevádzkovou životnosťou raznice.
vôle
2.2 VÔĽA A ŽIVOTNOSŤ VYSEKÁVACEJ HRANY
Vôľa a jej efekt Malá vôľa vyžaduje väčšiu strihovú silu, ktorá v dôsledku zvyšuje záťaž aplikovanú na vysekávaciu
hranu. Dôsledkom je skrátenie životnosti vysekávacej hrany. Pokiaľ ide o predĺženie životnosti
vysekávacej hrany, je vhodné pracovať s väčšou vôľou.
VÔĽA A STAV VYSEKÁVANÉHO OTVORU
Malá vôľa ovplyvňuje stav vysekávaného otvoru nasledujúcim spôsobom.
1 - Menšie skosenie hrán
2 - Menšie deformácie povrchu vyseknutého dielu
3 - Menej otrepov
Pokiaľ ide o parametre vysekávaného otvoru, je vhodné pracovať s menšou vôľou.
VÔĽA A STIERACIA SILA
Stieracia sila je veľkosť sily, ktorá je potrebná pre oddelenie spracovávaného plechu od razníka pri
vyťahovaní razníka z vystrihnutého otvoru. Menšie vôle vyžadujú väčší tlak na vytiahnutie razníka.
Pokiaľ ide o stieraciu silu, je vhodné pracovať s väčšou vôľou nástrojov.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
F – Praktické informácie k dierovaniu
1.1
Špeciálne tvary
nástrojov
(označovacie
kódy)
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
www.ipecon.sk
RP6 ... ukážka
II. časť
METALIX
NÁVOD NA POUŽITIE
Softvér pre vysekávanie METALIX
www.ipecon.sk
Obsah
Prehľad a ciele výukového materiálu pre dierovacie stroje ......................................................
Ako používať výukový materiál ................................................................................................
Základné informácie o dierovaní .............................................................................................
Základné informácie o výbere .................................................................................................
1
1
1
2
1. Cvičenie 1: základné projektovanie a dierovanie ..................................................................
1.1 Prehľad ...............................................................................................................................
1.1.1 Čo sa naučíte ..............................................................................................................
1.1.2 Typy ............................................................................................................................
1.2 Vytvorenie novej súčiastky ...............................................................................................
1.3 Vytvorenie obdĺžnika pomocou pomocných čiar ..............................................................
1.4 Vytvorenie rohových zárezov ............................................................................................
1.5 Umiestnenie kruhov vzhľadom k vnútornému obdĺžniku .................................................
1.6 Uloženie projektu ..............................................................................................................
1.7 Umiestnenie jednotlivých nástrojov na súčiastku .............................................................
1.8 Umiestnenie nástrojov na zárez ........................................................................................
1.9 Opracovanie obrysu ..........................................................................................................
1.10 Strihanie vonkajšieho obrysu ..........................................................................................
1.11 Definícia veľkosti plechu .................................................................................................
1.11.1 Nastavenie úpiniek ....................................................................................................
1.12 Generovanie NC kódu .....................................................................................................
1.12.1 Riadenie priebehu simulácie .....................................................................................
1.13 Súhrn ...............................................................................................................................
2. Cvičenie 2: úprava existujúcich dielov ...................................................................................
2.1 Prehľad ...............................................................................................................................
2.1.1 Čo sa v tomto cvičení naučíte .....................................................................................
2.2 Načítanie súboru a jeho uloženie pod novým názvom ......................................................
2.3 Zmena dielu .......................................................................................................................
2.4 Zmena veľkosti plechu .......................................................................................................
2.5 Vytvorenie spoločných strihov medzi viacerými dielmi .....................................................
2.6 Vytvorenie NC programu ...................................................................................................
2.7 Súhrn ..................................................................................................................................
3. Cvičenie 3: pokročilé techniky ...............................................................................................
3.1 Prehľad ...............................................................................................................................
3.2 Tvorba zárezov ...................................................................................................................
3.3 Použitie pomocných čiar ....................................................................................................
3.4 Rozdelenie čiar ...................................................................................................................
3.5 Umiestňovanie tvarov na súčiastku ...................................................................................
3.6 Kruhové pole ......................................................................................................................
3.7 Obdĺžnikové pole ...............................................................................................................
3.8 Skosenie rohov ...................................................................................................................
3.9 Kontrola geometrie pred dierovaním ................................................................................
3.10 Dierovanie vnútorných obrysov .......................................................................................
3.11 Použitie nástroja Index ....................................................................................................
3.12 Dierovanie obrysov a pridanie príkazu odobrania ...........................................................
3.13 Nastavenie poradia dierovania pre špecifický nástroj .....................................................
3.14 Dierovanie vonkajšieho obrysu ........................................................................................
3.15 Definícia plechu, odsadenia a spoločných strihov ...........................................................
3.16 Vytvorenie NC programu .................................................................................................
3.16.1 Riadenie simulácie ....................................................................................................
2
2
3
3
3
5
7
8
10
10
12
14
15
17
19
20
21
22
23
23
23
23
24
26
27
28
28
29
29
29
33
35
35
37
39
41
42
42
44
45
49
50
56
58
61
Pre kompletný návod nás prosím kontaktujte.
Download

NÁVOD NA POUŽITIE