KOWAK, s.r.o.
Dubová 2237/9
900 90 DUBOVÁ
IČO 46 879 072,DIČ 2023623305, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 84817/B
bankové spojenie Tatra banka, a. s., č. ú. 2926883942/1100, kontakt: 0905 523 653, [email protected]
CENNÍK
Výkony a služby súvisiace so zásobovaním pitnou vodou a prevádzkou verejných vodovodov
Merná
jednotka
Cena
v EUR
Preberanie verejného vodovodu, odborný dozor a podobné úkony
hod./osoba
45,50
Vytyčovanie podzemného vedenia, vyhľadávanie úniku vody, zameranie porúch
a dopravné úkony
hod./osoba
39,70
Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia
výkon
85,50
Obnovenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia
výkon
85,50
Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa
výkon
43,70
Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa
výkon
43,70
Montáž vodomerov DN 20 – 32
výkon
151,00
Montáž vodomerov DN 20 – 32 s prípojkou
výkon
195,00
Montáž vodomerov DN 25 – 40 na T-kus
výkon
321,00
Montáž záhradného vodomeru
výkon
69,50
Prenájom
mesiac
2,50
Montáž - demontáž
výkon
15,50
Záloha za prenájom
ks
155,00
.
Dodávateľ nie je platcom DPH
Hydrantový nadstavec
Práce na vodovodných sieťach
Opravy vodovodných prípojok na objednávky, výmeny vodovodného potrubia, údržba, opravy porúch a ostatné práce
na vodovodnej sieti
hod./osoba
15,50
Ostatné výkony a služby
Vodohospodárske vyjadrenie k návrhu (projektovej dokumentácii) pre vydanie územného rozhodnutia alebo
stavebného povolenia, alebo ku kolaudácii v zmysle zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
výkon
20,00
Vyjadrenie k žiadosti o montáž vodomeru
výkon
17,50
Poplatok za vystavenie druhej upomienky
výkon
5,00
KOWAK, s.r.o. – Cenník platný od 1.1.2013
strana 1
Merná
jednotka
Cena
v EUR
Vypracovanie zmluvy o odbornom výkone prevádzky spolu s výkonom
do 10 RD
150,00
do 20 RD
200,00
viac ako 20 RD sadzba individuálne
Opis faktúry
faktúra
1,50
Duplicitné zasielanie listín mailom
dokument
1,00
ks
55,50
Úradné skúšky vodomerov
Vodomer do DN 50
V prípade, že úradná skúška na žiadosť zákazníka preukáže, že meradlo nevykazuje odchýlky, bude zákazníkovi
účtovaná:
Demontáž vodomeru
ks
75,00
Spätná montáž vodomeru
ks
75,00
Doprava
km
0,38
Zbytočná jazda
výkon
65,00
Ak sa pri skúške preukáže, že vodomer nie je v poriadku, náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla
hradí vlastník verejného vodovodu.
Výrezy potrubia DN 2´´
výkon
175,00
Výrezy potrubia DN 80 mm
výkon
280,00
Výrezy potrubia DN 100 mm
výkon
450,00
Výrezy potrubia DN 150 mm
výkon
650,00
Výrezy potrubia DN 200 mm
výkon
950,00
Ostatné práce a dodávky armatúr budú účtované podľa skutočne vykonaných prác.
Zistenie neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu
Fyzické osoby
prípojka - až do výšky
130,00
Právnické osoby
prípojka - až do výšky
1.500,00
Výkony a služby súvisiace s údržbou vodovodnej prípojky
účtované paušálom § 4 zákona č442/2002 Z.z.
1. kontroly domových častí prípojok meracími zariadeniami sonar , aqa ... - cca 1-2x za dva mesiace, vrátane
2.
3.
4.
výjazdov,
kontroly vodomerných šachiet armatúr vodomerov – námatkovo,
blombovanie vodomerov - podľa potreby (napr. pri poškodení , výmene tesnení a pod.),
rozúčtovanie spotreby vody z centrálneho vodomeru bytových domov na jednotlivé bytové prípojky a
odpočty vodomerov v bytoch - 4x ročne,
preplachy potrubí (domovej časti) v náväznosti na poruchy BVS – podľa potreby,
5.
KOWAK, s.r.o. – Cenník platný od 1.1.2013
strana 2
.
6. odstavenie a znovu zapojenie prípojky v súvislosti s pripájaním nových klientov – podľa potreby,
7. identifikácia porúch domových na domových prípojkách a v šachtách - podľa potreby,
8. odstraňovanie drobných porúch (napr. výmena tesnení.) na domových prípojkách a v šachtách - podľa
potreby,
9. poradenská činnosť pri kolaudáciach RD a Bytových domov,
10. iné drobné práce a úkony na základe požiadavky odberateľa, ak sa tak účastníci dohodnú.
KOWAK, s.r.o. – Cenník platný od 1.1.2013
strana 3
Download

CENNÍK - LMKowak