E – Byt Správa domov s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad
Predstavenie firmy a ponuka na správu domu.
Správu bytov vykonávame v lokalitách:
Poprad, Vyšné Hágy , Dolný Smokovec, Nový Smokovec, Nová Lesná, Spišská Teplica, Štrba,
Štrbské Pleso a Spišská Nová Ves. V súčasnej dobe spravujeme 3056 bytov, čo predstavuje 103
objektov. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov ponúkame
nasledovné služby v oblasti správy bytov a nebytových priestorov , obsahujúce najmä:
- vedenie účtovníctva spoločenstva vlastníkov bytov
- sledovanie nákladov za služby
- sledovanie úhrad za poskytované služby
- opravy a údržba v bytoch a nebytových priestoroch
- energetické poradenstvo na znižovanie tepelných strát
- komplexnú starostlivosť o bytový dom (zabezpečenie vykonávania revízií a prehliadok pre
vyhradené technické zariadenia ako sú výťahy, bleskozvody, elektroinštalácia, plyn, požiarna
ochrana )
- rozúčtovanie nákladov na byty a nebytové priestory
- ďalšie služby v oblasti bývania, na základe Vašich požiadaviek
- finančné poradenstvo pre získanie prostriedkov na opravu domov a spôsob financovania
- montáž a výmena bytových vodomerov
- montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory
- spracovanie zmluvy pri prenájme spoločných priestorov v dome
a iné na ktorých sa dohodne v „mandátnej zmluve“.
Poplatok za výkon správy sa tvorí dohodou, podľa rozsahu poskytovaných služieb.
Poplatok za výkon správy je 5,20 € / byt a mesiac s DPH.
Byty so samostatným kúrením majú znížený poplatok za výkon správy t.j. 4,00 € mesačne.
Realizujeme údržbu bytov a domov v plnom rozsahu . Sadzba za vykonané práce 12,-€. Neúčtujeme
dopravné náklady, ani skladové prirážky.
Našim klientom ponúkame služby pri výmene bytových vodomerov po dobe platnosti ciachu
už od 21,58 €. /vodomer, výmena, zaplombovanie záruka od 24 mesiacov až po celú dobu platnosti
ciachu./, termovízne merania domov aj v bytoch 15,-€/ za snímok.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
Výkon správy robíme na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy so „Spoločenstvom vlastníkov
bytov“ na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, alebo dohodou.
Sme kolektív ľudí, ktorý má dlhoročné skúsenosti vo výkone správy bytov a energetike.
Vlastníkom bytov ponúkame bezplatnú odbornú pomoc pri založení spoločenstva.
Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 7728 423 , alebo osobne na ul. Hraničná 5,
Poprad prízemie vľavo (budova firmy STING) alebo na: www/E - Byt správa domov s.r.o.
E - BYT Správa domov, s.r.o. POPRAD
Download

E - Byt Poprad, Hraničná 5, 058 01 Poprad