Správcovská kancelára PROGRES, s.r.o. Cenník služieb na výkon správy bytového domu platný od 01.04.2014 Tomášikova č.10/A, 821 03 Bratislava www.skprogres.sk IČO: 35 895 403 e-­‐mail: [email protected] DIČ: 2021858685 tel.: +421 (0)2 48212200,01 IČ DPH: SK2021858685 fax: +421 (0)2 48212299 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32657/B Cenník služieb na výkon správy bytového domu
Strana 2 z 3 1.
Mesačný poplatok za výkon správy : 1.1 Byt 1.2 Nebytové priestory, prenajaté spoločné neb. priestory 1.3 Garáž, garážové státie od 6,00 € bez DPH* 7,20 € s DPH od 6,00 € bez DPH* 7,20 € s DPH od 1,67 € bez DPH 2,00 € s DPH* *pre bytové domy a polyfunkčné objekty kolaudované po roku 2000 sa mesačný poplatok za výkon správy stanovuje dohodou podľa rozsahu poskytovaných služieb. Výšku poplatku za výkon správy môže správca zvýšiť o infláciu zistenú a vyhlásenú štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok, o čom je povinný informovať vlastníkov. Akúkoľvek inú zmenu výšky poplatku je možné uskutočniť iba po predchádzajúcom súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome. 2.
Poplatky za služby nezahrnuté v mesačnom poplatku za výkon správy: 2.1 Poplatok za vyhotovenie upomienky (hradí konkrétny dlžník) 4,00 € bez DPH 4,80 € s DPH 2.2 Poplatok za vyhotovenie vyhlásenia správcu, že vlastník nemá 8,33 € bez DPH nedoplatky (hradí konkrétny vlastník) 10,00 € s DPH 2.3 Poplatok za vyhotovenie potvrdenia o veku bytového domu 4,17 € bez DPH (hradí konkrétny vlastník) 5,00 € s DPH 2.4 Poštovné za upomienky, pokusy o zmier, výzvy, zasielanie podľa sadzobníka korešpondencie na vlastníkom požadovanú doručovaciu Slovenskej pošty adresu (hradí konkrétny vlastník) 2.5 Poplatok za spracovanie mzdy (dohoda o vykonaní práce,...) 7,30 € bez DPH 8,76 € s DPH 2.6 Poplatok za odpočet vodomerov 1,50 €/byt bez DPH 1,80 €/byt s DPH 1,00 €/meradlo bez DPH 1,20 €/meradlo s DPH 2.7 Poplatok za odpočet meradiel ÚK (okrem PRVN) 2.8 Poplatok za rozúčtovanie ÚK podľa meradiel (okrem PRVN) 3,60 €/byt bez DPH 4,32 €/byt s DPH 2.9 Odpočet meradiel ÚK (PRVN) a rozúčtovanie nákladov podľa zmluvy o rozúčtovaní ( ISTA, TECHEM, ENBRA, ... ) 2.10 Poplatok za zabezpečenie výkonu správy prenajatého spoločného priestoru v prípade, ak nájomca neplatí mesačný poplatok za výkon správy 20,00 € bez DPH ročne 24,00 € s DPH 2.11 Poštovné súvisiace s vybavovaním agendy konkrétneho bytového domu podľa sadzobníka Slovenskej pošty 2.12 Poštovné za zaslanie ročného vyúčtovania nákladov podľa sadzobníka vlastníkom doporučene v prípade ak doručenie proti Slovenskej pošty podpisu nevykoná zástupca vlastníkov, resp. poverený vlastník Cenník služieb na výkon správy bytového domu
Strana 3 z 3 3.
Komplexná obnova bytového domu Odmena za činnosti vykonávané pri komplexnej obnove bytového domu sa účtuje po jej ukončení podľa skutočne vykonaných prác a po odsúhlasení vlastníkmi na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Maximálna výška odmeny je stanovená ako 1 % -­‐1,5 % z celkových obstarávacích nákladov na komplexnú obnovu bytového domu. 
Download

Cenník služieb