Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
Vás pozývajú na 14. konferenciu s medzinárodnou účasťou
MERANIE A ROZPOČÍTANIE
TEPLA 2014
6. - 7. november 2014
Hotel Sorea Sĺňava, Piešťany
Generálny partner:
(1426)
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie
spotreby tepla pripravila 14. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou,
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2014.
Program konferencie je rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem.
Úvodné prednášky budú venované energetickej legislatíve, ktorá v poslednom období prešla a
prechádza ďalšími významnými zmenami. Od 1. mája 2014 nadobudla platnosť novela zákona
o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z., bol novelizovaný zákon o energetike, od 1. decembra 2014
má platiť nový zákon o energetickej efektívnosti, vydávané sú vykonávacie predpisy k novým
zákonom.
Pozornosť budeme venovať nielen na rozpočítaniu nákladov, budovám na bývanie, kvalite ich
vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na
vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého
rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa
v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom.
Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií
na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.
Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne
rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské
firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom
miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.
Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 14. ročníku
konferencie sa tešia na Vašu účasť.
Prípravný výbor:
Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavená fakulta STU Bratislava
Ing. Juraj Šmelík, Thermo-Eco-Engineering, s.r.o. Bratislava
Odborný garant:
Ing. Michal Piterka
Stavebné bytové družstvo Komárno
Zimná ul. č. 16
945 01 Komárno
[email protected]
Organizačný garant:
Viera Slabejová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
[email protected]
www.sstp.sk
Pozvánku a program konferencie nájdete na:
www.sstp.sk www.sensus.sk www.landisgyr.com www.thermo-eco.sk
6. 11. 2014
štvrtok
08.00 - 08.50 h
registrácia účastníkov
08.50 - 09.00 h
zahájenie a privítanie účastníkov konferencie
09.00 - 10.40 h
I. sekcia
10.40 - 11.10 h
prestávka na kávu
11.10 - 12.50 h
II. sekcia
12.50 - 14.00 h
prestávka na obed
14.00 - 15.40 h
III. sekcia
15.40 - 16.10 h
prestávka na kávu
16.10 - 17.50 h
IV. sekcia
19,00 - 21.00 h
večera
7. 11. 2014
piatok
08.30 - 09.00 h
registrácia účastníkov
09.00 - 10.40 h
V. sekcia
10.40 - 11.10 h
prestávka na kávu
11.10 - 12.50 h
VI. sekcia
12.50 - 13.00 h
záver, vyhodnotenie konferencie
6. 11. 2014
štvrtok
08.00 - 08.50 h
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.50 - 09.00 h
OTVORENIE KONFERENCIE
09.00 - 10.40 h
I. SEKCIA
1. Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
Vývoj energetickej legislatívy v rokoch 2013 až 2014
2. Ing. Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR
Zákon o energetickej efektívnosti
3. Dušan Piták, DP Termoservis s.r.o., Martin
Odozva na implementáciu novely zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. v praxi
4. Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
Námety na zmeny vyhlášky o rozpočítaní nákladov
10.40 - 11.10 h
PRESTÁVKA
11.10 - 12.50 h
II. SEKCIA
1. JUDr. Marcela Szabóová, Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o.
Merače a pomerové rozdeľovače tepla u konečných spotrebiteľov
2. Juraj Kučerka, Certa K, s.r.o.
Centrálny rádiový a systémový zber údajov z PRVN a vodomerov
3. Ján Tešlár, ENERGO AQUA, s.r.o., Banská Bystrica
Demontáž a montáž určených meradiel na prístupom problematických odberných miestach
4. Ing. Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Banská Bystrica
Výhody automatizovaného zberu dát z meračov spotreby
5. Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant, ČR
Metody registrace tepla a jejich účinnost
12.50 - 14.00 h
OBED
14.00 - 15.40 h
III. SEKCIA
1. Ing. Janette Krutáková, Landis+Gyr, s.r.o., Bratislava
Meranie spotreby tepla v bytoch s použitím ultrazvukového princípu
2. Ing. Peter Weiss, Techem spol. s r.o., Bratislava
Inteligentné meranie
3. Mgr. Matúš Izakovič, Ing. Miriam Vitteková, ESM YZAMER s.r.o., Trnava
15 ročné skúsenosti s rozúčtovaním a cesta k bezdrôtovému online monitoringu
spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu
4. Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
Porovnanie nákladov pri rozpočítaní tepla na vykurovanie pomocou pomerových
rozdeľovačov tepla
5. Ing. Robert Režo, V.I.Trade s.r.o., Nitra
Niektoré problémy pri meraní a rozpočítavaní tepla
15.40 - 16.10 h
PRESTÁVKA
16.10 - 17.50 h
IV. SEKCIA
1. Ing. Michal Pojtek, BYTTHERM s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Komplexná služba v oblasti spotreby tepla a vody z pohľadu BYTTHERM s.r.o.
2. Ing. Ladislav Černý, ČR
Teplo v bytoch a problémy s hodnotením jeho adresnej spotreby
3. Ing. František Vranay, PhD., TU Košice
Umiestnenie PRVN na vykurovacom telese
4. Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU Bratislava
Nočný útlm v prevádzke vykurovacej sústavy
5. Doc. Ing. Josef Patočka, CSc., VIPA CZ s.r.o., ČR
Náměry indikátorů a důvěryhodné rozúčtovaní
19.00 h
VEČERA A SPOLOČENSKÝ VEČER
generálny partner:
SENSUS Slovensko, a.s. Stará Turá
7. 11. 2014
piatok
08.30 - 09.00 h
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.00 - 10.40 h
V. SEKCIA
1. Ing. Lukáš Rácz, doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
Vplyv čerpadiel s frekvenčným meničom na spotrebu energie na vykurovanie
2. Ing. Lucia Borisová, prof. Ing. Dušan Petráš, SvF STU Bratislava
Nákladovo optimálne, energeticky úsporné opatrenia a meranie spotreby tepla na vykurovanie
3. Ing. Juraj Šmelík, Thermo Eco Engineering s.r.o., Bratislava
Chyby projektov hydraulického vyváženia po zateplení
4. Ing. Matej Gerboc, VYREGULOVANIE, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Regulátory diferenčného tlaku a ich opotrebovanie
5. Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
Úpravy systému vykurovania po zateplení objektu – vplyv na hydrauliku a ekonomiku
6. Ing. Martin Czán, Danfoss spol. s r.o.
Tlakové oscilácie v sústavách CZT a ich dopad na kvalitu dodávky energií so zreteľom na
meranie tepla
10.40 - 11.10 h
PRESTÁVKA
11.10 - 12.50 h
VI. SEKCIA
1. Jozef Popluhár, SBD P Pezinok
Potreba tepla na prípravu teplej vody - vplyv na jej cenu
2. Ing. Juraj Šmelík Thermo Eco Engineering, s.r.o., Bratislava
Diagnostika porúch v rozvodných sústavách TV
3. Ing. Matej Gerboc, VYREGULOVANIE, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
Armatúry pre hydraulické vyváženie teplej vody a ich opotrebovanie
4. Ing. Zuzana Krippelová, doc. Ing. Jana Peráčková,PhD., SvF STU Bratislava
Analýza priemernej spotreby teplej vody v bytovom dome počas dňa
12.50 - 13.00 h
ZÁVER KONFERENCIE
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA:
6. - 7. november 2014, Hotel*** SOREA Sĺňava, Piešťany
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 účastník
 účastník člen SSTP*
 jednotné vložné po uzávierke (po 4.11.2014)
 zborník prednášok tlačený
 zborník prednášok CD
 prezentujúca firma
 reklama v zborníku - vkladaná
60,00 + DPH =
50,00 + DPH =
70,00 + DPH =
20,00 + DPH =
10,00 + DPH =
350,00 + DPH =
150,00 + DPH =
72,00 €
60,00 €
84,00 €
24,00 €
12,00 €
420,00 €
180,00 €
*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský
príspevok na rok 2014.
Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 4. 11. 2014 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.:
1307192857/ 0200, VS 26 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.
IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC:
SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby
presnú korešpondenčnú adresu.
Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.
Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.
Prednášatelia neplatia účastnícky poplatok ani zborník, za uverejnený a prednesený príspevok
dostanú 1 ks CD zborníka.
Súčasťou konferencie je aj prezentácia firiem, ktorá vo firemnom prezentačnom balíčku
obsahuje: 15 min. prednášku, výstavný stolík, vlastné logo/panel v priestoroch konferencie,
CD zborník prednášok z konferencie, účasť 1 zástupcu firmy, reklamu v zborníku prednášok.
UBYTOVANIE:
Ubytovanie nezabezpečujeme. Môžete si ho rezervovať na recepcii Hotela SOREA Sĺňava
tel. č.: +421 / 33 / 79 80 111, e-mail: [email protected], heslo: SSTP2014
 dvojlôžková izba
56,00 € / izba / noc
 jednolôžková izba
35,00 € / izba / noc
 miestny poplatok, daň
1,10 €
STRAVOVANIE:
 raňajky
 obed formou menu 6.11. 2014
v cene ubytovania
6,80 €
Obed je potrebné objednať vopred. Viac informácií nájdete v prihláške.

večera 6.11. 2014
v réžii SSTP
Platbu za stravu a ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne na recepcii hotela.
V prípade, že si obed účastník objedná a nevyužije ho, platba za obed mu bude vyfakturovaná.
Záväznú prihlášku pošlite na [email protected] najneskôr do 4. 11. 2014
Download

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava