Vás pozýva na 15. ročník konferencie
VETRANIE A
KLIMATIZÁCIA 2013
Navrhovanie a prevádzkovanie vetracích a
klimatizačných zariadení pre optimalizáciu
vnútorného prostredia
25. - 26. september 2013
hlavný partner:
mediálny partner:
Váţení kolegovia,
konferencia VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2013 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v Hoteli
SLOVAN*** Tatranská Lomnica v dňoch 25. - 26. september 2013. Prípravný výbor pripravil
program na tému: Navrhovanie a prevádzkovanie vetracích a klimatizačných zariadení pre
optimalizáciu vnútorného prostredia.
Okruhy sú zamerané na:






energetická certifikácia systémov vetrania a klimatizácie
koncepcie, sústavy, výrobky a metodiky návrhu vetrania
aplikáciu nových noriem a predpisov pre efektívny návrh a prevádzku
integrálne projektovanie a spolupráca jednotlivých profesií počas projektovania, výstavby
a uvádzania do prevádzky
vnútorná klíma, tepelná a hluková pohoda
systémy merania, regulovania a monitorovania vetrania a klimatizácie
Veríme, ţe tak ako predošlé ročníky, uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier
a v Bratislave, bude aj tento pätnásty príleţitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri
príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítame aj kolegov z výskumu,
štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.
Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej
a klimatizačnej techniky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Prípravný výbor:
Ing. Zuzana Kovářová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Ing. Štefan Rakovský, PhD., Bratislava
Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky Piešťany
Odborný garant:
Ing. Peter Leimberger
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
tel.: +421 (02) 5927 4658
fax: +421 (02) 5296 1137
[email protected]
Organizačný garant:
Diana Háberová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
[email protected]
www.sstp.sk
25. 9. 2013
streda
08.00 - 09.00 h
registrácia účastníkov
09.00 - 09.10 h
otvorenie konferencie
09.10 - 10.10 h
I. BLOK
10.10 - 10.30 h
prestávka
10.30 - 12.30 h
II. BLOK
12.30 - 14.00 h
obed
14.00 - 15.30 h
III. BLOK
15.30 - 16.00 h
prestávka
16.00 - 17.30 h
IV. BLOK
18.00 - 19.00 h
odovzdanie ceny doc. Ing. Jána Valenta, CSc.
19.30 - 23.00 h
spoločenský večer
26. 9. 2013
štvrtok
09.00 - 9.30 h
registrácia účastníkov
09.30 - 12.30 h
V. BLOK
10.30 - 11.00 h
prestávka
12.30 - 13.00 h
diskusia, záver konferencie
25. 9. 2013
streda
08.00 – 09.00 h
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.00 – 09.10 h
Otvorenie konferencie
Ing. Peter Leimberger, SvF STU Bratislava
09.10 – 10.10 h
I. BLOK
1.
Kvalita prostredia v budovách a vplyv na výkonnosť ich užívateľov
I. Šenitková, Košice
2.
Návrh a hygienická kontrola ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v budovách
Š. Rakovský, Bratislava
3.
Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov – TN 127010 VUV
J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
4.
Určovanie účinnosti rekuperatívnych výmeníkov tepla
K. Ferstl, SjF STU Bratislava
10.10 – 10.30 h
PRESTÁVKA
10.30 – 12.30 h
II. BLOK
1.
Klimatizácia dátovej sály v Bratislave
P. Komrska, X way project, s.r.o.
2.
Audit klimatizácie výrobnej haly s teplou prevádzkou
P. Čulen, KLIMA KONZULT, s.r.o.
3.
Porovnanie vzduchových filtrov z hľadiska energetickej účinnosti a ako ich
prevádzkovať v rámci vzduchotechniky trvalo udržateľným spôsobom
I. Mészáros, Camfil, s.r.o.
4.
Optimalizácia vnútorného prostredia pomocou chladiacich trámov
J. Šaroka, Schako, s.r.o., Praha, /CZ/
5.
Úspory energie v produktoch protipožiarnej ochrany
M. Janov, IMOS-Systemair, s.r.o.

firemné prednášky a prezentácie
12.30 – 14.00 h
OBED
14.00 – 15.30 h
III. BLOK
1.
Prevádzka a údržba vzduchotechnických systémov v krajinách Európy
K. Kníţová, Ústav pozemného staviteľstva, TU Košice
2.
Využitie protihlukových bariér na zabezpečenie akustickej pohody v obytnom
priestore
S. Ţiaran, SjF STU Bratislava
3.
Sezónne účinnosti v ekodizajne klimatizátorov
P. Tomlein, SZ CHKT Rovinka
4.
Nový systém VRV4
M. Baránek, Daikin, s.r.o.
5.
Systémy rekuperácie, dezinfekcie a skvalitňovania vzduchu vo vnútornom prostredí
M. Repka, Enko Plus s r.o.
6.
Využitie mobilných aplikácii v ovládaní klimatizačných zariadení
B. Marikovič, Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

firemné prednášky a prezentácie
15.30 – 16.00 h
PRESTÁVKA
16.00 – 17.30 h
IV. BLOK
1.
Sezónne hodnotenie prevádzky zdrojov chladu a tepla pre vetracie a klimatizačné
zariadenia
B. Füri, SvF STU Bratislava
2.
Vetranie halových objektov s prašným typom prevádzky
Z. Kovářová, SvF STU Bratislava
3.
Efektívne vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch-vzduch
M. Hanic, CS-MTRADE Slovensko, s.r.o.
4.
Riešenie dátových centier
M. Novanský, M.F.Team s.r.o
5.
Nové trendy v systémoch riadenia prevádzky budov v záujme šetrenia energií
E. Ďurišová, Siemens, s.r.o.

firemné prednášky a prezentácie
19.00 – 19.30 h
odovzdanie ceny doc. Ing. Jána Valenta, CSc.
19.30 – 23.00 h
SPOLOČENSKÝ VEČER
26. 9. 2013
štvrtok
09.00 – 09.30 h
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.30 – 12.30 h
V. BLOK
1.
Bytové vetranie vo vzťahu k požiarnej ochrane
J. Kovář, Air Clima, s.r.o.
2.
Navrhovanie vzduchového výkonu vetracieho zariadenia na základe predpokladanej
produkcie škodlivín
P. Kapalo, SvF TU Košice
3.
Pohltivosť slnečného žiarenia vonkajším povrchom vo vzťahu k jeho farebnému
riešeniu
J. Šabíková, SvF STU Bratislava
4.
Bazénové haly a predpisy na vetranie
R. Turza, SvF STU Bratislava
5.
Hodnotenie energetickej náročnosti systémov vetrania a klimatizácie
P. Leimberger, SvF STU Bratislava

firemné prednášky a prezentácie
10.30 – 11.00 h
PRESTÁVKA
12.30 – 13.00 h
DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA:
25. - 26. september 2013, Hotel SLOVAN***, Tatranská Lomnica
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 účastník
 účastník člen SSTP
 zborník prednášok tlačený
 zborník prednášok CD
 prezentujúca firma
50,00 + DPH =
41,67 + DPH =
10,00 + DPH =
7,50 + DPH =
300,00 + DPH =
60,00 €
50,00 €
12,00 €
9,00 €
360,00 €
Účastnícky poplatok obsahuje: občerstvenie, obed, spoločenský večer
Za členov SSTP povaţujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenie konferencie zaplatili členský
príspevok na rok 2013.
UBYTOVANIE:
Ubytovanie Vám vieme rezervovať. Platbu za ubytovanie si hradí každý účastník
samostatne!



2-lôţková izba Classic /plne obsadená/
1-lôţková izba Classic
miestna daň
47,00 € /osoba
57,00 €
1,00 € /osoba
Počet izieb je obmedzený. Kaţdý účastník, ktorý si rezervoval ubytovanie prostredníctvom SSTP
sa riadi Ubytovacím poriadkom, ktorý zahŕňa aj storno poplatky. Náklady vyplývajúce zo storno
poplatkov hradí účastník v plnej výške.
Rezervácia:
HOTEL SLOVAN***, Tatranská Lomnica 46, 059 60 Vysoké Tatry
e-mail: [email protected], Tel: +421 52 784 77 77, +421 948 20 40 40
www.hotelslovan.sk
Účastnícky poplatok poukáţte najneskôr do 20. 9. 2013 na účet SSTP vo VÚB Bratislava
č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 21 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.
Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC:
SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, IČ DPH (DIČ), v prípade súkromnej
osoby presnú korešpondenčnú adresu.
Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.
Účastnícky poplatok nie je moţné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je moţný a vítaný.
Súčasťou konferencie je aj prezentácia firiem, ktorá vo firemnom prezentačnom balíčku
obsahuje: prednáška 15 min., výstavný stolík, logo / panel v priestoroch konferencie, CD
zborník prednášok z konferencie, účasť 2 zástupcov firmy, reklama v zborníku prednášok.
V prípade, ţe o účasť nemáte záujem, ponúknite pozvánku odborníkom z danej oblasti.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.
Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk. Ďalšie informácie poskytne organizačný garant:
Diana Háberová, tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: [email protected]
Záväznú prihlášku pošlite na [email protected] najneskôr do 17. 9. 2013
Kontaktná adresa:
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
[email protected]
Uzávierka prihlášok 17. 9. 2013
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2013
25. - 26. 9. 2013, Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica
Meno, priezvisko, titul:
Názov spoločnosti:
Adresa spoločnosti, PSČ:
Tel:
Fax:
Mobil:
E-mail:
IČO:
IČ DPH (DIČ):
Účastnícky poplatok poukáţte najneskôr do 20. 9. 2013 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/
0200, VS 21 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.
Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 účastník
50,00 + DPH =
60,00 €
 účastník člen SSTP
41,67 + DPH =
50,00 €
 zborník prednášok tlačený
10,00 + DPH =
12,00 €
7,50 + DPH =
9,00 €
300,00 + DPH =
360,00 €
 zborník prednášok CD
 prezentujúca firma
Celkom:
REZERVÁCIA UBYTOVANIA*
Meno, priezvisko
24.9./25.9.
25.9./26.9.
Typ izby / 1.lôžk., 2. lôžk., apart.
 2-lôţková izba Classic /plne obsadená/
47,00 € /osoba
 1-lôţková izba Classic
57,00 €
 miestna daň
1,00 € /osoba
Platbu za ubytovanie si hradí každý účastník samostatne!
* Vypíšte v prípade rezervácie ubytovania prostredníctvom SSTP. Počet izieb je obmedzený. Kaţdý účastník,
ktorý si rezervoval ubytovanie prostredníctvom SSTP sa riadi Ubytovacím poriadkom, ktorý zahŕňa aj storno
poplatky. Náklady vyplývajúce zo storno poplatkov si hradí účastník v plnej výške.
Potvrdenie o úhrade
Účastnícky poplatok v sume .......................................... €, dňa ..........................................................................
poukáţeme z účtu číslo:.......................................................................................................................................
na účet SSTP vo VÚB BA, č.ú.: 1307192857/0200; VS 21 + Vaše IČO : ..........................................................
Download

VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2013 - Energie