K 1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
12
12.07
12.10
12.10.10
12.10.20
12.20
12.20.10
12.20.20
12.20.30
12.20.40
12.30
12.40
12.40.10
12.40.20
12.40.30
12.40.40
12.40.50
12.50
12.50.10
12.50.20
12.50.30
12.60
.
SK
ENERGETIKA
Štatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné zásady a programy . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné záležitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Racionálne využívanie energie a jej úspora . . . . . . .
Uhlie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpora uhoľného priemyslu . . . . . . . . . . . . . . .
Hospodárska súťaž: sadzby a iné podmienky predaja .
Uhoľné produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iné opatrenia týkajúce sa uhlia . . . . . . . . . . . . . .
Elektrická energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jadrová energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodávky paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrárne a spoločné podniky . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jadrový výskum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iné opatrenia týkajúce sa jadrovej energie . . . . . . . .
Ropa a zemný plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodávky a zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obchod vnútri Spoločenstva . . . . . . . . . . . . . . .
Iné opatrenia týkajúce sa ropy alebo plynu . . . . . . .
Iné zdroje energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
4
6
11
11
15
16
16
17
19
20
20
21
23
24
30
30
30
31
32
Poznámka pre čitateľa
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov EÚ, ktorý je rozdelený do tematických kapitol, obsahuje poslednú
konsolidovanú verziu právneho aktu alebo jeho pôvodné znenie v prípade, že neprešiel žiadnymi zmenami a doplneniami.
Väčšina nariadení, smerníc a rozhodnutí je konsolidovaných. Akty, označené v zozname hviezdičkou (*), nie sú zaradené
do procesu konsolidácie. Viac informácií nájdete v najčastejších otázkach o konsolidácii.
Projekt zoznamu konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie je stále vo svojej skúšobnej fáze. To znamená, že
niektoré odkazy môžu chýbať, a to najmä pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ku ktorým došlo po uverejnení poslednej
konsolidovanej verzie. Aktualizované informácie nájdete v EUR-Lexe, v bibliografickej poznámke ku základnému aktu.
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
12.07 Štatistika
12.07 Štatistika
32008D0952
2008/952/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2008 ,
ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/8/ES [oznámené pod číslom K(2008) 7294] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 55 – 61)
32008L0092
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti
cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 9 – 19)
32008R1099
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z
22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 1 – 62)
Opravil 32008R1099R(01)
Opravil 32008R1099R(02)
Zmenil 32013R0147
Nahradil 32014R0431
32014R1113
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1113/2014 zo 16. októbra
2014 , ktorým sa stanovuje formulár a technické podrobnosti
oznámenia uvedeného v článkoch 3 a 5 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2386/96 a (EÚ, Euratom) č. 833/2010
(Ú. v. EÚ L 302, 22.10.2014, s. 26 – 45)
2
1.12.2014
SK
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
12.10 Všeobecné zásady a programy
31971G0055*
/* 71/55/Euratom: Council Resolution of 17 December 1970 on
the detailed rules for adopting research and education programmes
*/ /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 16, 20.1.1971, s. 13 – 13)
Opravil 31971G0055R(01)
31991H0444
91/444/Euratom: Commission Recommendation of 26 July 1991
on the application of the third and fourth paragraphs of Article 33
of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 238, 27.8.1991, s. 31 – 33)
31998Y1120(03)
Special Report No 17/98 on support for renewable energy sources
in the shared-cost actions of the Joule-Thermie Programme and
the pilot actions of the Altener Programme together with the
Commission's replies (Submitted pursuant to Article 188c(4)(2)
of the EC Treaty) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 356, 20.11.1998, s. 39 – 68)
31999Y0917(02)
Information from the Commission - Appointment of a new
member of the Committee of Experts on the Transit of Electricity
between Grids set up under Commission Decision 92/167/EEC
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 263, 17.9.1999, s. 3 – 3)
32009D0546
2009/546/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2009 , ktorým sa
vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Holandsku z
pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES
o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v
odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2009) 5381] (Text s
významom pre EHP)
32010D0222
2010/222/: Rozhodnutie Komisie z 19. apríla 2010 o pristúpení
Európskej komisie ku Globálnemu partnerstvu v oblasti bioenergie
(Ú. v. EÚ L 98, 20.4.2010, s. 12 – 12)
32011R1227
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného
trhu s energiou Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1 – 16)
32012D0994
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 994/2012/EÚ z 25. októbra 2012 , ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny
informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky
medzi členskými štátmi a tretími krajinami Text s významom pre
EHP
(Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13 – 17)
32013R0347
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo
17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú
infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES
a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009
a (ES) č. 715/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39 – 75)
Opravil 32013R0347R(01)
Opravil 32013R0347R(02)
Zmenil 32013R1391
32014H0724
2014/724/EÚ: Odporúčanie Komisie z 10. októbra 2014 o vzore
na posúdenie vplyvu inteligentných sietí a inteligentných meracích
systémov na ochranu údajov
(Ú. v. EÚ L 300, 18.10.2014, s. 63 – 68)
(Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 53 – 56)
32009R0663
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 2009 , ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia
hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty
v oblasti energetiky
(Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31 – 45)
Zmenil 32010R1233
32009R0713
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13.
júla 2009 , ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1 – 14)
Zmenil 32013R0347
3
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
12.10.10 Všeobecné záležitosti
31963R0007
Nariadenie Rady č. 7/63/Euratom z 3. decembra 1963 o rokovacom poriadku arbitrážneho výboru ustanoveného v článku 18
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. ES 180, 10.12.1963, s. 2849 – 2853) (ES -12 V01 , s. 21)
31975Y0709(03)
Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action
programme on the rational utilization of energy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 5 – 5)
31975Y0709(04)
Council Resolution of 13 February 1975 concerning measures to
be implemented to achieve the Community energy policy objectives
adopted by the Council on 17 December 1974 /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 6 – 8)
31975Y0725(02)
Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 2 – 3)
31977Y0811(01)*
Council Resolution of 18 July 1977 on advisory committees on
research programme management /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 192, 11.8.1977, s. 1 – 2)
Zmenil 31980Y0229(02)
31983H0250
83/250/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the
Member States concerning the encouragement of investment in
the use of solid fuel in industry /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 140, 31.5.1983, s. 25 – 25)
31983H0251
83/251/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the
Member States concerning the encouragement of investment in
the use of solid fuel in public buildings and in district heating systems /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 140, 31.5.1983, s. 26 – 26)
31983R0625
Council Regulation (EEC) No 625/83 of 15 March 1983 establishing specific measures of Community interest relating to energy
strategy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 73, 19.3.1983, s. 8 – 10)
31984D0510
84/510/EEC: Commission Decision of 17 October 1984 granting
financial assistance within the framework of the special energy
development programme (Only the English text is authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 283, 27.10.1984, s. 48 – 49)
31984D0511
84/511/EEC: Commission Decision of 17 October 1984 granting
financial assistance within the framework of the special energy
development programme (Only the German text is authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 283, 27.10.1984, s. 50 – 51)
31984R1890
Council Regulation (EEC) No 1890/84 of 26 June 1984 introducing
special measures of Community interest relating to energy strategy
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 177, 4.7.1984, s. 7 – 9)
31984Y0620(02)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the Commission's review of Member States' energy policies /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 160, 20.6.1984, s. 2 – 4)
31986Y0925(01)
Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the
policies of the Member States /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 241, 25.9.1986, s. 1 – 3)
31986Y1209(01)
Council Resolution of 26 November 1986 on a Community orientation to develop new and renewable energy sources /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 316, 9.12.1986, s. 1 – 2)
31988Y1027(01)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the review of
Member States' energy policies and of the progress made towards
meeting the Community's 1995 energy objectives /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 277, 27.10.1988, s. 4 – 5)
31990L0653
Smernica Rady zo 4. decembra 1990, ktorou sa stanovujú zmeny
a doplnenia na účely implementácie určitých smerníc spoločenstva
v Nemecku, týkajúcich sa štatistík prepravy tovaru a štatistík cien
plynu a elektriny
(Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 46 – 47) (ES -07 V001 , s. 298)
31995Y0811(01)
Resolution of ECSC Consultative Committee on the Green Paper
for a European Union energy policy (Text with EEA relevance) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 206, 11.8.1995, s. 5 – 6)
4
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
31995Y1207(03)
Council Resolution of 23 November 1995 on the Green Paper For
a European Union Energy Policy' /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 327, 7.12.1995, s. 3 – 4)
31996Y0801(01)
Council Resolution of 8 July 1996 on the White Paper 'An energy
policy for the European Union' /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 224, 1.8.1996, s. 1 – 2)
31996Y0810(01)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the White Paper 'An energy policy for the European Union' /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 232, 10.8.1996, s. 3 – 5)
31997Y0711(01)
Council Resolution of 27 June 1997 on renewable sources of energy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 210, 11.7.1997, s. 1 – 2)
31998Y0624(01)
Council Resolution of 8 June 1998 on renewable sources of energy
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 198, 24.6.1998, s. 1 – 3)
31999H0028
1999/28/EC: Commission Recommendation of 14 December
1998 concerning the improvement of authorisation procedures
for trans-European energy networks (notified under document
number C(1998) 4063) (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 8, 14.1.1999, s. 27 – 28)
32000R2888
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000
z 18. decembra 2000 o rozdeľovaní povolení pre premávku
ťažkých nákladných vozidiel na území Švajčiarska
(Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 9 – 13) (ES -12 V02 , s. 113)
Konsolidované znenie 02000R2888-20040501
32001D0546
Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2001, ktorým sa zriaďuje poradný
výbor s názvom Európske fórum pre energetiku a dopravu (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1843)
32008L0092
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti
cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 9 – 19)
32010R0617
Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 z 24. júna 2010
o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie Komisii a o zrušení nariadenia
(ES) č. 736/96
(Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 7 – 14)
Opravil 32010R0617R(01)
32012D0413
2012/413/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2012 o vytvorení
ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových predpisov
a usmernení na rok 2013 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 192, 20.7.2012, s. 32 – 34)
32012H0148
2012/148/EÚ: Odporúčanie Komisie z 9. marca 2012
o prípravách na zavádzanie inteligentných meracích systémov
(Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2012, s. 9 – 22)
32013D0442
2013/442/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2013
o vytvorení ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových
predpisov a usmernení na rok 2014 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 224, 22.8.2013, s. 14 – 17)
32014D0713
2014/713/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2014
o vytvorení ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových
predpisov a usmernení na rok 2015 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 296, 14.10.2014, s. 28 – 30)
32014R0256
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 z 26. februára 2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné
projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej
únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom)
č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96
(Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 61 – 68)
(Ú. v. ES L 195, 19.7.2001, s. 58 – 60) (ES -01 V03 , s. 340)
32001D0595
Rozhodnutie Rady z 13. júla 2001 o uzatvorení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy k energetickej charte v mene Európskeho spoločenstva
(Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 32 – 32) (ES -12 V02 , s. 120)
5
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
12.10.20 Racionálne využívanie energie a
jej úspora
31975Y0709(01)
Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy strategy for the Community /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 1 – 2)
31975Y0709(02)
Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community
energy policy objectives for 1985 /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 2 – 4)
31975Y0709(03)
Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action
programme on the rational utilization of energy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 5 – 5)
31975Y0709(04)
Council Resolution of 13 February 1975 concerning measures to
be implemented to achieve the Community energy policy objectives
adopted by the Council on 17 December 1974 /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 6 – 8)
31975Y1217(01)
Council Resolution of 9 December 1975 setting a short- term target
for energy saving 1976/77 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 289, 17.12.1975, s. 1 – 2)
31976H0492
76/492/EEC: Council recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy by promoting the thermal insulation of
buildings /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 140, 28.5.1976, s. 11 – 11)
31976H0495
76/495/EEC: Council recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy in urban passenger transport /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 140, 28.5.1976, s. 16 – 17)
31977H0713
77/713/EEC: Council recommendation of 25 October 1977 on
the rational use of energy in industrial undertakings /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 295, 18.11.1977, s. 3 – 4)
31979D0639
Rozhodnutie Komisie z 15. júna 1979, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Komisie 77/706/EHS
(Ú. v. ES L 183, 19.7.1979, s. 1 – 10) (ES -12 V01 , s. 120)
6
31979H0167
79/167/ECSC, EEC, Euratom: Council recommendation of 5
February 1979 on the reduction of energy requirements for
buildings in the Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 37, 13.2.1979, s. 25 – 26)
31980Y0618(02)
Council Resolution of 9 June 1980 concerning new lines of action
by the Community in the field of energy saving /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 149, 18.6.1980, s. 3 – 5)
31982H0604
82/604/EEC: Council Recommendation of 28 July 1982 concerning the encouragement of investment in the rational use of energy
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 247, 23.8.1982, s. 9 – 11)
31985Y0122(01)
Council Resolution of 15 January 1985 on the improvement of
energy-saving programmes in the Member States /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 20, 22.1.1985, s. 1 – 4)
31985Y0326(01)
Council Resolution of 15 March 1985 on the rational use of energy
in the building sector /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 78, 26.3.1985, s. 1 – 1)
31986Y0924(01)
Council Resolution of 15 September 1986 on improving energy
efficiency in industrial firms in the Member States /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 240, 24.9.1986, s. 1 – 2)
31992Y0519(01)
Resolution of the Consulative Committee of the European Coal
and Steel Community concerning the Commission communication
to the Council on a Community strategy to limit carbon dioxyde
emissions and to improve energy efficiency (CO2/energy tax) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 127, 19.5.1992, s. 2 – 4)
31998Y0108(01)
Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 4, 8.1.1998, s. 1 – 2)
31998Y1217(01)
Council Resolution of 7 December 1998 on energy efficiency in
the European Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 394, 17.12.1998, s. 1 – 3)
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
32000L0084
Smernica 2000/84/es Európskeho parlamentu
z 19. januára 2001 o úprave letného času
a Rady
(Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21 – 22) (ES -12 V02 , s. 118)
32008D0952
2008/952/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2008 ,
ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/8/ES [oznámené pod číslom K(2008) 7294] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 55 – 61)
32008R1275
Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008 ,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a
elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení
v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a
vo vypnutom stave (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45 – 52)
Konsolidované znenie 02008R1275-20130912
32009D0954
2009/954/ES: Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009 o podpísaní Referenčného rámca Medzinárodného partnerstva pre
spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a Memoranda
týkajúceho sa Medzinárodnej energetickej agentúry ako hostiteľskej
organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre
spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti Európskym
spoločenstvom
(Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 37 – 47)
32009L0125
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na
ekodizajn energeticky významných výrobkov (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)
Zmenil 32012L0027
32009R0107
Nariadenie Komisie (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 36, 5.2.2009, s. 8 – 14)
Opravil 32009R0107R(01)
32009R0278
Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej
energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich
priemernej účinnosti v aktívnom režime (Text s významom pre
EHP )
(Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 3 – 10)
Opravil 32009R0278R(01)
Opravil 32009R0278R(02)
Zmenil 32013R0617
32009R0640
Nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov (Text s
významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 26 – 34)
Opravil 32009R0640R(01)
Opravil 32009R0640R(02)
Opravil 32009R0640R(03)
Zmenil 32014R0004
32009R0641
Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových
samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových
čerpadiel integrovaných vo výrobkoch (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 35 – 41)
Opravil 32009R0641R(01)
Zmenil 32012R0622
Nahradil 32012R0622
32009R0642
Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES
o požiadavkách na ekodizajn televízorov (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 42 – 52)
Opravil 32009R0642R(01)
Zmenil 32013R0801
32009R0643
Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES
o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 53 – 68)
Opravil 32009R0643R(01)
Opravil 32009R0643R(02)
32009R1222
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z
25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na
palivovú úspornosť a iné základné parametre (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46 – 58)
Opravil 32009R1222R(01)
Zmenil 32011R0228
Zmenil 32011R1235
32010L0031
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája
2010 o energetickej hospodárnosti budov
(Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35)
Opravil 32010L0031R(01)
Opravil 32010L0031R(02)
Opravil 32010L0031R(03)
7
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
32010R1059
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu
pre domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 1 – 16)
Opravil 32010R1059R(01)
Opravil 32010R1059R(02)
Opravil 32010R1059R(03)
Opravil 32010R1059R(04)
Zmenil 32014R0518
32010R1060
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich
spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 17 – 46)
Opravil 32010R1060R(01)
Opravil 32010R1060R(02)
Opravil 32010R1060R(03)
Opravil 32010R1060R(04)
Zmenil 32014R0518
32010R1061
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre
domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47 – 63)
Opravil 32010R1061R(01)
Opravil 32010R1061R(02)
Opravil 32010R1061R(03)
Opravil 32010R1061R(04)
Zmenil 32014R0518
32010R1062
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 64 – 80)
Opravil 32010R1062R(01)
Opravil 32010R1062R(02)
Opravil 32010R1062R(03)
Zmenil 32014R0518
32011D0877
2011/877/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra
2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty
účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa
zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES [oznámené pod číslom
K(2011) 9523]
(Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 91 – 96)
8
32011R0327
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011 z 30. marca 2011 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov
poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2011, s. 8 – 21)
Opravil 32011R0327R(01)
Zmenil 32013R0666
32011R0626
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami
(Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011, s. 1 – 72)
Opravil 32011R0626R(01)
Opravil 32011R0626R(02)
Zmenil 32014R0518
32012L0027
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice
2004/8/ES a 2006/32/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)
Opravil 32012L0027R(01)
Opravil 32012L0027R(02)
Zmenil 32013L0012
32012R0206
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov
a pohodových ventilátorov Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 72, 10.3.2012, s. 7 – 27)
32012R0244
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára
2012 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením
rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych
úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
budov a prvkov budov Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 18 – 36)
Opravil 32012R0244R(01)
Opravil 32012R0244R(02)
Opravil 32013R0312
32012R0392
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012
, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre
domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 1 – 26)
Opravil 32012R0392R(01)
Zmenil 32014R0518
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.10 Všeobecné zásady a programy
32012R0547
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných
čerpadiel Text s významom pre EHP
32013R0666
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2013 z 8. júla 2013 , ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28 – 36)
(Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013, s. 24 – 34)
Opravil 32013R0666R(01)
32012R0932
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových
sušičiek pre domácnosť Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 1 – 10)
Opravil 32012R0932R(01)
32012R1194
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012 ,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových
svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 342, 14.12.2012, s. 1 – 22)
32013D0242
2013/242/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. mája 2013
, ktorým sa stanovuje vzor národných akčných plánov energetickej
efektívnosti podľa smernice 2012/27/EU Európskeho parlamentu
a Rady [oznámené pod číslom C(2013) 2882] Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2013, s. 48 – 53)
32013R0312
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2013 z 31. januára
2013 opravujúce maďarské znenie delegovaného nariadenia (EÚ)
č. 244/2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov
vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo
optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov a prvkov budov Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 8 – 8)
Opravil 32013R0312R(01)
32013R0617
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov
a počítačových serverov Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 13 – 33)
Opravil 32013R0617R(01)
32013R0665
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013
, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami Text s
významom pre EHP
32013R0811
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára
2013 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na
vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv
zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora
teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia
energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 1 – 82)
Opravil 32013R0811R(01)
Zmenil 32014R0518
32013R0812
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára
2013 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho
zariadenia energetickými štítkami Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 83 – 135)
Opravil 32013R0812R(01)
Zmenil 32014R0518
32013R0813
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných
zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných
zdrojov Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 136 – 161)
32013R0814
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 814/2013 z 2. augusta 2013 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov
vody a zásobníkov teplej vody Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 162 – 183)
32014R0065
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013
, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov
pár pre domácnosť energetickými štítkami Text s významom pre
EHP
(Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014, s. 1 – 32)
Opravil 32014R0065R(01)
Opravil 32014R0065R(02)
(Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013, s. 1 – 23)
Zmenil 32014R0518
9
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
12.10 Všeobecné zásady a programy
32014R0066
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 66/2014 zo 14. januára 2014 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn rúr na pečenie,
varných dosiek a odsávačov pár pre domácnosť Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014, s. 33 – 47)
Opravil 32014R0066R(01)
32014R0548
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného
a veľkého výkonu
(Ú. v. EÚ L 152, 22.5.2014, s. 1 – 15)
32014R1253
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014 , ktorým
sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 337, 25.11.2014, s. 8 – 26)
32014R1254
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014
, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre
bytové priestory energetickými štítkami Text s významom pre
EHP
(Ú. v. EÚ L 337, 25.11.2014, s. 27 – 45)
10
1.12.2014
SK
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
12.20 Uhlie
12.20.10 Podpora uhoľného priemyslu
31972Y1011(01)
Resolution of the Advisory Committee on Energy Policy /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 106, 11.10.1972, s. 10 – 11)
31973Y1127(01)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on Coal Policy in
the Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 103, 27.11.1973, s. 2 – 3)
31977D0621
77/621/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry
during the year 1976 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31978D0298
78/298/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978 approving
aids from the United Kingdom to the coal-mining industry during
the year 1977/78 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 75, 17.3.1978, s. 19 – 20)
31979D0022
79/22/ECSC: Commission Decision of 7 December 1978 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry
during 1978 (Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 9, 13.1.1979, s. 31 – 32)
31979D0023
79/23/ECSC: Commission Decision of 7 December 1978 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry
during the coal marketing year 1978/79 (Only the English text is
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 9, 13.1.1979, s. 33 – 34)
(Ú. v. ES L 256, 7.10.1977, s. 26 – 27)
31977D0622
77/622/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977 approving aids from the United Kingdom to the coal-mining industry
during the year 1976/77 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31979D0024
79/24/ECSC: Commission Decision of 7 December 1978 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry
during 1978 (Only the French and Dutch texts are authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 256, 7.10.1977, s. 28 – 29)
(Ú. v. ES L 9, 13.1.1979, s. 35 – 36)
31977D0623
77/623/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coalmining industry during the year 1976 /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
31979D0025
79/25/ECSC: Commission Decision of 7 December 1978 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining
industry during 1978 (Only the German text is authentic) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 256, 7.10.1977, s. 30 – 32)
(Ú. v. ES L 9, 13.1.1979, s. 37 – 38)
31977D0624
77/624/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal- mining
industry during the year 1976 /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
31980D1279
80/1279/ECSC: Commission Decision of 7 November 1980 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coalmining industry during 1979 (Only the German text is authentic)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 256, 7.10.1977, s. 33 – 34)
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1980, s. 3 – 5)
31978D0295
78/295/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978 approving
aids from the French Republic to the coal-mining industry during
the year 1977 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31980D1280
80/1280/ECSC: Commission Decision of 7 November 1980 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry
during 1979 and approving additional aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1978 (Only the French
text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 75, 17.3.1978, s. 13 – 14)
31978D0296
78/296/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978 approving
aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during the year 1977 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 75, 17.3.1978, s. 15 – 16)
31978D0297
78/297/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978 approving
aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry
during the year 1977 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1980, s. 6 – 9)
31980D1281
80/1281/ECSC: Commission Decision of 7 November 1980 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1979 (Only the Dutch and French texts are authentic)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1980, s. 10 – 11)
(Ú. v. ES L 75, 17.3.1978, s. 17 – 18)
11
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
31980D1282
80/1282/ECSC: Commission Decision of 7 November 1980 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry
during the 1979/80 financial year and approving additional aids
from the United Kingdom for the coal-mining industry during the
1978/79 financial year (Only the English text is authentic) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
31982D0307
82/307/ECSC: Commission Decision of 28 April 1982 approving
aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during
the 1981/82 financial year (Only the English text is authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1980, s. 12 – 15)
31983Y0716(02)
Resolution of the European Coal and Steel Community Consultative Committee on the working programme on solid fuels /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
31981D0646
81/646/ECSC: Commission Decision of 10 July 1981 approving
aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1980 (Only the German text is authentic) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 19.8.1981, s. 21 – 23)
31981D0647
81/647/ECSC: Commission Decision of 10 July 1981 approving
aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry
during 1980 (Only the French and Dutch texts are authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 19.8.1981, s. 24 – 25)
31981D0648
81/648/ECSC: Commission Decision of 10 July 1981 approving
aids from the French Republic to the coal-mining industry during
1980 (Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 19.8.1981, s. 26 – 27)
31981D0649
81/649/ECSC: Commission Decision of 10 July 1981 approving
aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during
the 1980/81 financial year (Only the English text is authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 19.8.1981, s. 28 – 29)
31982D0304
82/304/ECSC: Commission Decision of 28 April 1982 approving
aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1981 (Only the German text is authentic) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 137, 18.5.1982, s. 16 – 17)
31982D0305
82/305/ECSC: Commission Decision of 28 April 1982 approving
aids from the French Republic to the coal-mining industry during
1981 (Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 137, 18.5.1982, s. 22 – 23)
(Ú. v. ES C 191, 16.7.1983, s. 2 – 3)
31984D0454
84/454/ECSC: Commission Decision of 6 September 1984 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry
during 1983 and approving additional aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1982 (Only the French
text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 255, 25.9.1984, s. 18 – 21)
31984D0455
84/455/ECSC: Commission Decision of 6 September 1984 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining
industry during 1983 (Only the German text is authentic) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 255, 25.9.1984, s. 22 – 23)
31984D0456
84/456/ECSC: Commission Decision of 6 September 1984 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry
during the 1983/84 financial year (Only the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 255, 25.9.1984, s. 24 – 25)
31984D0457
84/457/ECSC: Commission Decision of 6 September 1984 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry
during 1983 (Only the French and Dutch texts are authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 255, 25.9.1984, s. 26 – 27)
31993D0066
93/66/ECSC: Commission Decision of 25 November 1992 concerning financial measures by Germany in respect of the coal industry in 1990, 1991 and 1992 and also additional financial aid
for the coal industry in 1989 and 1990 (Only the German text is
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 21, 29.1.1993, s. 33 – 36)
(Ú. v. ES L 137, 18.5.1982, s. 18 – 19)
31982D0306
82/306/ECSC: Commission Decision of 28 April 1982 approving
aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry
during 1981 (Only the French and Dutch texts are authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 137, 18.5.1982, s. 20 – 21)
12
31994D0573
94/573/ECSC: Commission Decision of 1 June 1994 authorizing
the granting of aid by Germany to the coal industry in 1994 (Only
the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 220, 25.8.1994, s. 10 – 11)
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
31994D0574
94/574/ECSC: Commission Decision of 1 June 1994 authorizing
the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry for the
last quarter of the 1993/94 financial year and for the 1994/95 financial year (Only the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
31996D0591
96/591/ECSC: Commission Decision of 30 April 1996 on financial
measures by Spain in respect of the coal industry in 1995 and additional financial measures in respect of the coal industry in 1994
(Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 220, 25.8.1994, s. 12 – 14)
(Ú. v. ES L 259, 12.10.1996, s. 14 – 18)
31994D0995
94/995/ECSC: Commission Decision of 3 November 1994 ruling
on financial measures by the United Kingdom in respect of the
coal industry in the 1994/95 and 1995/96 financial year (Text
with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31997D0376
97/376/ECSC: Commission Decision of 18 December 1996 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry
(Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 379, 31.12.1994, s. 6 – 12)
(Ú. v. ES L 158, 17.6.1997, s. 44 – 48)
31994D1042*
94/1042/ECSC: Commission Decision of 13 December 1994 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31997D0577
97/577/ECSC: Commission Decision of 30 April 1997 authorizing
the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry (Only
the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 384, 31.12.1994, s. 23 – 25)
Opravil 31994D1042R(01)
31996D0458
96/458/ECSC: Commission Decision of 30 April 1996 authorizing
France to grant aid to the coal industry for 1996 (Only the French
text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 191, 1.8.1996, s. 45 – 47)
31996D0514
96/514/ECSC: Commission Decision of 20 March 1996 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry
(Only the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 216, 27.8.1996, s. 6 – 10)
31996D0560
96/560/ECSC: Commission Decision of 30 April 1996 on German
aid to the coal industry for 1995 and 1996 (Only the German text
is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 244, 25.9.1996, s. 15 – 18)
31996D0575
96/575/ECSC: Commission Decision of 30 April 1996 on financial
measures by Spain in respect of the coal industry in 1996 (Only
the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 253, 5.10.1996, s. 15 – 19)
31996D0576
96/576/ECSC: Commission Decision of 29 May 1996 authorizing
the granting of aid by Portugal to the coal industry in 1995 and
1996 (Only the Portuguese text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 253, 5.10.1996, s. 20 – 21)
(Ú. v. ES L 237, 28.8.1997, s. 13 – 16)
31998D0635
98/635/ECSC: Commission Decision of 3 June 1998 on additional
financial measures by Spain in respect of the coal industry in 1994,
1995 and 1996 [notified under document number C(1998) 2043]
(Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 303, 13.11.1998, s. 47 – 52)
31998D0636
98/636/ECSC: Commission Decision of 3 June 1998 on financial
measures by Spain in respect of the coal industry in 1997 [notified
under document number C(1998) 2044] (Only the Spanish text
is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 303, 13.11.1998, s. 53 – 56)
31998D0637
98/637/ECSC: Commission Decision of 3 June 1998 on the
granting by Spain of aid to the coal industry in 1998 [notified under
document number C(1998) 2045] (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 303, 13.11.1998, s. 57 – 61)
31998D0687
98/687/ECSC: Commission Decision of 10 June 1998 on German
aid to the coal industry for 1997 (notified under document number
C(1998) 2046) (Only the German text is authentic) (Text with EEA
relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 324, 2.12.1998, s. 30 – 36)
31999D0270
1999/270/EC: Commission Decision of 2 December 1998 on
German aid to the coal industry for 1998 - (notified under document number C(1998) 4026) - (Only the German text is authentic)
- (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 109, 27.4.1999, s. 14 – 23)
13
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
31999D0299
299/1999/ECSC: Commission Decision of 22 December 1998 on
German aid to the coal industry for 1999 [notified under document
number C(1998) 4569] (Only the German text is authentic) (Text
with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32001D0807
Commission Decision of 25 July 2001 authorising the United
Kingdom to grant aid to four coal production units for 2001 (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
2434) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 44 – 48)
(Ú. v. ES L 305, 22.11.2001, s. 27 – 29)
31999D0451
1999/451/ECSC: Commission Decision of 4 May 1999 on the
granting by Spain of aid to the coal industry in 1999 (notified under
document number C(1999) 1379) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32002D0082
Commission Decision of 17 October 2001 authorising the United
Kingdom to grant aid to two coal production units for 2000 and
2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2001) 3081) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 177, 13.7.1999, s. 27 – 32)
(Ú. v. ES L 35, 6.2.2002, s. 19 – 21)
31999Y1109(02)
Resolution of the ECSC Consultative Committee for the evaluation
by the European Commission of the measures taken by the Member
States in favour of their coal mining industries /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
32002D0171
Commission Decision of 2 October 2001 on German aid to the
coal industry for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2001) 3005) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 321, 9.11.1999, s. 8 – 8)
(Ú. v. ES L 56, 27.2.2002, s. 27 – 31)
32001D0058
2001/58/ECSC: Commission Decision of 20 September 2000
authorising France to grant aid to the coal industry for 2000 (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2000)
2923) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32002D0241
Commission Decision of 11 December 2001 on the granting by
Spain of aid to the coal industry in 2001 (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2001) 3975) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 21, 23.1.2001, s. 12 – 14)
(Ú. v. ES L 82, 26.3.2002, s. 11 – 17)
32001D0162
2001/162/EC: Commission Decision of 13 December 2000 on
the granting by Spain of aid to the coal industry in 2000 (Text with
EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4190)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32002D0541
Commission Decision of 9 April 2002 concerning the use of State
aid to the French coal industry for 1994 to 1997 (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2002) 1329) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 58, 28.2.2001, s. 24 – 28)
(Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 26 – 42)
32001D0340
Commission Decision of 13 February 2001 authorising the United
Kingdom to grant aid to the coal industry, covering the period
from 17 April 2000 to 31 December 2000 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 401) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
32002D0582
Commission Decision of 24 April 2002 authorising the United
Kingdom to grant aid to four coal production units for 2001 (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2002)
1447) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 184, 13.7.2002, s. 37 – 39)
(Ú. v. ES L 122, 3.5.2001, s. 23 – 25)
32001D0361
Commission Decision of 21 December 2000 on German aid to
the coal industry for 2000 and 2001 (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2000) 4407) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32002D0583
Commission Decision of 22 May 2002 on the granting by Spain
of aid to the undertaking Hunosa in 1998, 1999, 2000 and 2001
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2002) 1895) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 184, 13.7.2002, s. 40 – 43)
(Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 55 – 63)
32001D0597
2001/597/ECSC: Commission Decision of 11 April 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to nine coal production
units for the period from 17 April to 31 December 2000, and to
amend the restructuring plan for the coal industry (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2001) 1089) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 32 – 36)
14
32002D0786
2002/786/ECSC: Commission decision of 5 May 2002 authorising
the United Kingdom to grant aid to six coal production units for
2001 and for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002
(Text with EEA relevance.) (notified under document number
C(2002) 2016) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 282, 19.10.2002, s. 66 – 69)
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
32002D0787
2002/787/ECSC: Commission decision of 23 July 2002 concerning
State aid to the French coal industry for 1998 to 2001 (Text with
EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2792)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 282, 19.10.2002, s. 70 – 76)
32002D0826
2002/826/ECSC: Commission decision of 2 July 2002 on financial
measures by Spain in respect of the coal industry in 2001 and in
the period 1 January 2002 to 23 July 2002 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2438) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 296, 30.10.2002, s. 73 – 79)
32002D0827
2002/827/ECSC: Commission decision of 2 July 2002 on the
granting by Spain of aid to the undertaking González y Díez SA
in 1998, 2000 and 2001 (Text with EEA relevance.) (notified under
document number C(2002) 2441) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
12.20.20 Hospodárska súťaž: sadzby a iné
podmienky predaja
31953D0030
ECSC High Authority: Decision No 30-53 of 2 May 1953 on
practices prohibited by Article 60 (1) of the Treaty in the common
market for coal and steel /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES 6, 4.5.1953, s. 109 – 110)
31964D0014
ECSC High Authority: Decision No 14-64 of 8 July 1964 on business books and accounting documents which undertakings must
produce for inspection by officials or agents of the High Authority
carrying out checks or verifications as regards prices /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES 120, 28.7.1964, s. 1967 – 1969)
(Ú. v. ES L 296, 30.10.2002, s. 80 – 85)
32002D0871
Rozhodnutie Komisie zo dňa 17. októbra 2002 ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre poskytovanie informácií potrebných pre
uplatňovanie Nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 o štátnej pomoci
pre uhoľný priemysel (zaevidované pod dokumentačným číslom
C(2002) 3783)
(Ú. v. ES L 300, 5.11.2002, s. 42 – 57) (ES -08 V02 , s. 185)
32003D0029
2003/29/ECSC: Commission Decision of 17 July 2002 authorising
the United Kingdom to grant aid to eight coal production units for
2001 and for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002
(notified under document number C(2002) 2609) (Text with EEA
relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 17, 22.1.2003, s. 40 – 43)
15
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.20 Uhlie
12.20.30 Uhoľné produkty
12.20.40 Iné opatrenia týkajúce sa uhlia
31983D0083
83/83/ECSC: Council Decision of 21 February 1983 adding a
number of products to the list in Annex I to the ECSC Treaty /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
31966S0022
ECSC High Authority: Decision No 22/66 of 16 November 1966
on information to be furnished by undertakings about their investments /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 56, 3.3.1983, s. 25 – 25)
(Ú. v. ES 219, 29.11.1966, s. 3728 – 3731)
31993Y0120(01)
Resolution of the European Coal and Steel Community (ECSC)
Consultative Committee towards a coal policy in the internal
market /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31972D0443
72/443/ECSC: Commission Decision of 22 December 1972 on
alignment of prices for sales of coal in the common market /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 14, 20.1.1993, s. 2 – 3)
(Ú. v. ES L 297, 30.12.1972, s. 45 – 47)
31975D0782*
75/782/ECSC: Commission Decision of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working
conditions in the coal industry /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 329, 23.12.1975, s. 35 – 36)
Opravil 31975D0782R(01)
31986Y1014(01)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the research
programmes in the coal mining and the iron and steel industries
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 257, 14.10.1986, s. 2 – 3)
31991H0141
91/141/ECSC: Commission Recommendation of 31 January 1991
concerning coal statistics /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 74, 20.3.1991, s. 35 – 76)
32010D0787
2010/787/EÚ: Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2010 o štátnej
pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných
konkurencie
(Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24 – 29)
16
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.30 Elektrická energia
12.30 Elektrická energia
31978Y1130(01)
Council Resolution of 20 November 1978 concerning the mutual
exchange of information at Community level on the siting of
power stations /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 286, 30.11.1978, s. 1 – 1)
31999D0795
1999/795/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the Austrian application for a transitional regime under Article 24
of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the
Council concerning common rules for the internal market in
electricity (notified under document number C(1999) 1551/5)
(Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 30 – 33)
31981H0924
81/924/EEC: Council Recommendation of 27 October 1981 on
electricity tariff structures in the Community /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 337, 24.11.1981, s. 12 – 13)
31988H0611
88/611/EEC: Council Recommendation of 8 November 1988 to
promote cooperation between public utilities and auto- producers
of electricity /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 335, 7.12.1988, s. 29 – 30)
31999D0791
1999/791/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the application of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council
concerning common rules for the internal market in electricity
(notified under document number C(1999) 1551/1) (Only the
English text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 1 – 5)
31999D0792
1999/792/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the application of France for a transitional regime under Article
24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the
Council concerning common rules for the internal market in
electricity (notified under document number C(1999) 1551/2)
(Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 6 – 11)
31999D0793
1999/793/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the application of Luxembourg for a transitional regime under
Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and
of the Council concerning common rules for the internal market
in electricity (notified under document number C(1999) 1551/3)
(Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 12 – 17)
31999D0794
1999/794/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the German application for a transitional regime under Article 24
of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the
Council concerning common rules for the internal market in
electricity (notified under document number C(1999) 1551/4)
(Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
31999D0796
1999/796/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the application of the Netherlands for a transitional regime under
Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and
of the Council concerning common rules for the internal market
in electricity (notified under document number C(1999) 1551/6)
(Only the Dutch text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 34 – 40)
31999D0797
1999/797/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the application of the Spanish Government for a transitional regime
under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament
and of the Council concerning common rules for the internal
market in electricity (notified under document number C(1999)
1551/7) (Only the Spanish text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 41 – 46)
31999D0798
1999/798/EC: Commission Decision of 8 July 1999 concerning
the Danish application for a transitional regime under Article 24
of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the
Council concerning common rules for the internal market in
electricity (notified under document number C(1999) 1551/8)
(Only the Danish text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 47 – 52)
32000L0055
Smernica európskeho parlamentu a rady 2000/55/ES z 18.
septembra 2000 o požiadavkách na energetickú účinnosť predradníkov pre žiarivkové osvetlenie
(Ú. v. ES L 279, 1.11.2000, s. 33 – 39) (ES -12 V02 , s. 96)
Konsolidované znenie 02000L0055-20080321
Pozri 32009R0245
32003D0269
Rozhodnutie Rady z 8. apríla 2003, ktoré sa týka uzavretia dohody
medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskeho
spoločenstva v mene spoločenstva o koordinácii programov označovania energeticky účinného kancelárskeho zariadenia
(Ú. v. EÚ L 99, 17.4.2003, s. 47 – 48) (ES -11 V46 , s. 187)
(Ú. v. ES L 319, 11.12.1999, s. 18 – 29)
17
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.30 Elektrická energia
32005D0042
2005/42/ES: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2004, v ktorom
sa určuje stanovisko Spoločenstva k rozhodnutiu riadiacich subjektov na základe Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov
označovania energetickej účinnosti kancelárskeho zariadenia o
revízii prílohy C časti II, v ktorej sa vymedzujú špecifikácie monitorov
32012D0047
2012/47/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Rady z 24. januára 2012
, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia
elektrickej energie spotrebúvanej v domácnostiach a podnikoch
v sektore služieb nachádzajúcich sa v určitých oblastiach na severe
Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES
(Ú. v. EÚ L 20, 22.1.2005, s. 24 – 33)
32012D0218
2012/218/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. apríla
2012 , ktorým sa vyníma výroba a veľkoobchodný predaj elektrickej energie vyrábanej z konvenčných zdrojov v Nemecku z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES
o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom C(2012) 2426] Text s významom pre EHP
32005L0089
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára
2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 22 – 27)
32009D0789
2009/789/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2009 , ktorým
sa určuje postoj Spoločenstva k rozhodnutiu riadiacich subjektov
na základe Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a
Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania
energetickej účinnosti kancelárskeho zariadenia o revízii špecifikácií pre počítačové monitory v časti II prílohy C k tejto dohode (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 282, 29.10.2009, s. 23 – 40)
Opravil 32009D0789R(01)
32009L0072
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla
2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,
ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55 – 93)
Opravil 32009L0072R(01)
32009R0714
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13.
júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné
výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15 – 35)
Zmenil 32013R0347
Zmenil 32013R0543
32010R0838
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010 ,
ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav
a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 250, 24.9.2010, s. 5 – 11)
32011D0280
2011/280/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011 o zrušení
rozhodnutia 2003/796/ES o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn
(Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2011, s. 14 – 14)
18
(Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 33 – 34)
(Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 21 – 27)
32012D0539
2012/539/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra
2012 , ktorým sa stanovuje výnimka týkajúca sa výroby
a veľkoobchodného predaja elektrickej energie vyrábanej z konvenčných zdrojov v makrozóne Sever a makrozóne Juh v Taliansku
z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
Komisie 2010/403/EÚ [oznámené pod číslom C(2012) 6665]
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 271, 5.10.2012, s. 4 – 11)
32013R0543
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou,
ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1 – 12)
32014D0536
2014/536/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 14. augusta 2014 , ktorým
sa Helénskej republike udeľuje výnimka z niektorých ustanovení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES
(Ú. v. EÚ L 248, 22.8.2014, s. 12 – 27)
32014H0761
2014/761/EÚ: Odporúčanie Komisie z 29. októbra 2014 o uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu s energiou medzi členskými
štátmi EÚ a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 82 – 84)
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
12.40 Jadrová energia
31965H5042
/* 65/42/Euratom: Commission Recommendation of 28 October
1965 to the Member States on the harmonization of legislation
applying the Paris Convention of 29 July 1960 and the Brussels
Supplementary Convention of 31 January 1963 */ /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES 196, 18.11.1965, s. 2995 – 2996)
31966H0022*
/* 66/22/Euratom: Second Commission Recommendation to the
Member States on the harmonization of legislation applying the
Paris Convention of 29 July 1960 */ /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES 136, 25.7.1966, s. 2553 – 2554)
Opravil 31966H0022R(01)
32001A0720(01)
Commission Opinion of 27 June 2001 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the Rossendorf research site
located in the Land of Saxony in the Federal Republic of Germany,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 204, 20.7.2001, s. 9 – 9)
32007D0727
2007/727/ES: Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 , ktorým
sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho
spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004 , ktorým
sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany
v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960
(Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 23 – 24)
32008D0114
2008/114/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z 12. februára 2008 ,
ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu
(Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15 – 20)
32010D0398
2010/398/Euratom: Rozhodnutie Komisie z 15. júla 2010
o uzatvorení memoranda o porozumení medzi Európskou komisiou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu týkajúceho
sa technológie EURDEP (Európska platforma výmeny údajov
o radiácii)
32010D0488
2010/488/Euratom: Rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2009 ,
ktorým sa schvaľuje uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Brazílskej
federatívnej republiky v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy
zo strany Komisie
(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 33 – 33)
32011A1222(01)
Stanovisko Komisie z 21. decembra 2011 týkajúce sa plánu
zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z reaktora EPR v Penly (3. blok) vo Francúzsku, v súlade s článkom 37
Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 374, 22.12.2011, s. 1 – 2)
32011A1222(02)
Stanovisko Komisie z 21. decembra 2011 týkajúce sa plánu
zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z nových
zariadení na nakladanie s odpadom s nízkou rádioaktivitou, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti povolenej jadrovej lokality Dounreay
v Škótsku (Spojené kráľovstvo), v súlade s článkom 37 Zmluvy
o Euratome
(Ú. v. EÚ C 374, 22.12.2011, s. 3 – 4)
32011D0186
2011/186/Euratom: Rozhodnutie Rady zo 14. júna 2010 , ktorým
sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných
záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym
spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre
atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej,
ako aj výmena listov, ktorou sa dočasná dohoda mení a dopĺňa,
pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, zo strany Európskej
komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 1 – 1)
32012D0055
2012/55/Euratom: Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2011
o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Austrálie o spolupráci v oblasti mierového
využitia jadrovej energie
(Ú. v. EÚ L 29, 1.2.2012, s. 3 – 3)
Pozri 22012A0201(01)
(Ú. v. EÚ L 182, 16.7.2010, s. 15 – 17)
32010D0487
2010/487/Euratom: Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2009 o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre
atómovú energiu a vládou Indickej republiky v oblasti výskumu
energie jadrovej syntézy zo strany Komisie
(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 25 – 25)
19
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
12.40.10 Dodávky paliva
12.40.20 Elektrárne a spoločné podniky
31960D0511
Rozhodnutie, ktorým sa určuje dátum začatia činnosti Agentúry
Euratom pre zásobovanie a ktorým sa schvaľujú pravidlá agentúry
z 5. mája 1960 určujúce spôsob vyváženia dopytu oproti ponuke
rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov
31961D1009*
EAEC Council: Decision on the establishment of the "société d'energie nucléaire franco-belge des Ardennes" Joint Undertaking /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES 32, 11.5.1960, s. 776 – 776) (ES -12 V01 , s. 18)
(Ú. v. ES 65, 9.10.1961, s. 1173 – 1189)
Zmenil 31987D0297
31960R0511
Pravidlá Agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
pre zásobovanie určujúce postup pri vyrovnávaní dopytu a ponuky
rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov
31974D0296
74/296/Euratom: Council Decision of 4 June 1974 on the conferring of advantages on the Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH
(HKG) Joint Undertaking /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES 32, 11.5.1960, s. 777 – 779) (ES -12 V01 , s. 19)
Konsolidované znenie 01960R0511-19750725
(Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 14 – 15)
31974Y0614(01)
Council Resolution of 4 June 1974 concerning the supply of enriched uranium of the Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 69, 14.6.1974, s. 1 – 2)
31993D0428
Commission Decision of 19 July 1993 on a procedure for the application of the second paragraph of Article 53 of the EAEC Treaty
(Only the Portuguese text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 197, 6.8.1993, s. 54 – 56)
31994D0285
94/285/Euratom: Commission Decision of 21 February 1994 relating to a procedure in application of the second paragraph of
Article 53 of the Euratom Treaty (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 122, 17.5.1994, s. 30 – 36)
32006R0066
Nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006 ,
ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov
z pravidiel kapitoly o dodávkach
(Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2006, s. 6 – 8)
31975D0328*
75/328/Euratom: Council Decision of 20 May 1975 on the establishment of the Joint Undertaking 'Schnell-BrüterKernkraftwerksgesellschaft mbH' (SBK) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 152, 12.6.1975, s. 8 – 10)
Zmenil 31975D0725
Zmenil 31979D1002
Zmenil 31980D1043
31975D0329
75/329/Euratom: Council Decision of 20 May 1975 on the conferring of advantages on the 'Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft mbh' (SBK) Joint Undertaking /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 152, 12.6.1975, s. 11 – 12)
31977D0270
Rozhodnutie Rady z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia
splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely
príspevkov na financovanie jadrových elektrární
(Ú. v. ES L 88, 6.4.1977, s. 9 – 10) (ES -10 V001 , s. 4)
Konsolidované znenie 01977D0270-20070101
31977D0271
Rozhodnutie Rady z 29. marca 1977 o vykonávaní rozhodnutia
77/270/Euratom, ktorým sa Komisia splnomocňuje na uzatváranie
zmlúv Euratom o požičke na účely príspevkov na financovanie
jadrových elektrární
(Ú. v. ES L 88, 6.4.1977, s. 11 – 11) (ES -10 V001 , s. 6)
Konsolidované znenie 01977D0271-19900423
32011D0362
2011/362/Euratom: Rozhodnutie Rady zo 17. júna 2011
o predĺžení štatútu spoločného podniku HochtemperaturKernkraftwerk GmbH (HKG)
(Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2011, s. 24 – 25)
32011D0374
2011/374/Euratom: Rozhodnutie Rady zo 17. júna 2011
o predĺžení výhod poskytnutých spoločnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
(Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2011, s. 8 – 9)
20
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
12.40.30 Kontrola bezpečnosti
31975Y0814(01)
Council Resolution of 22 July 1975 on the technological problems
of nuclear safety /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 185, 14.8.1975, s. 1 – 2)
31989A0082
89/82/Euratom: Commission Opinion of 16 December 1988
concerning the nuclear power-station Trillo I (Spain) (Only the
Spanish text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 32, 3.2.1989, s. 28 – 28)
31989A0354
89/354/Euratom: Commission Opinion of 23 May 1989 concerning the Golfech, units 1 and 2 (France) nuclear power station
(Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 150, 2.6.1989, s. 25 – 25)
31989A0476
89/476/Euratom: Commission Opinion of 20 July 1989 concerning the Penly nuclear power station, Units 1 and 2 (France) (Only
the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 10.8.1989, s. 37 – 37)
31990D0413
90/413/Euratom: Commission Decision of 1 August 1990 relating
to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty
(XVII-001 - ANF Lingen) (Only the German text is authentic) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 209, 8.8.1990, s. 27 – 30)
31994H0956
94/956/Euratom: Commission Recommendation of 21 December
1994 on the application of Euratom safeguards in Spain (Only the
Spanish text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 371, 31.12.1994, s. 18 – 18)
31996D0671
96/671/Euratom: Commission Decision of 13 November 1996
relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom
Treaty (XVII-05 - Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead) (Only
the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 313, 3.12.1996, s. 20 – 24)
31997D0873
97/873/Euratom: Commission Decision of 12 December 1997
relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom
Treaty (XVII-06 - Enusa Juzbado) (Only the Spanish text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 354, 30.12.1997, s. 30 – 33)
31999Y0209(01)
Special Report No 25/98 concerning operations undertaken by
the European Union in the field of nuclear safety in central and
eastern Europe (CEEC) and in the new independent States (NIS)
(1990 to 1997 period) together with the Commission's replies
(submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of the EC Treaty) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 35, 9.2.1999, s. 1 – 52)
32002G0522(01)
Council Resolution on the establishment of national systems for
surveillance and control of the presence of radioactive materials
in the recycling of metallic materials in the Member States /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
31992D0194
92/194/Euratom: Commission Decision of 4 March 1992 relating
to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty
(XVII-002 - UKAEA Dounreay) (Only the English text is authentic)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 7 – 9)
(Ú. v. ES L 88, 3.4.1992, s. 54 – 58)
(Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2005, s. 1 – 71)
Zmenil 32013R0519
31992Y0708(02)
Council Resolution of 18 June 1992 on the technological problems
of nuclear safety /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 172, 8.7.1992, s. 2 – 3)
31993R1493
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách
rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi
32005R0302
Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o
uplatňovaní systému záruk Euratomu - Vyhlásenie Rady/Komisie
32006D0626
2006/626/Euratom: Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2006
podľa článku 83 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu. Bez toho, aby bola dotknutá plná účinnosť
samotného rozhodnutia, sa ďalej v texte uvádza zhrnutie jeho
kľúčových ustanovení [oznámené pod číslom K(2006) 412] (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. ES L 148, 19.6.1993, s. 1 – 7) (ES -12 V01 , s. 155)
(Ú. v. EÚ L 255, 19.9.2006, s. 5 – 6)
31994D0955
94/955/Euratom: Commission Decision of 21 December 1994
relating to a procedure pursuant to Article 83 of the Euratom Treaty
(XVII-004 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica de Madrid) (Only the Spanish text is
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32006D0908
2006/908/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2006
o prvej splátke tretieho príspevku Spoločenstva Európskej banke
pre obnovu a rozvoj pre Fond na ochranný kryt černobyľského
reaktora
(Ú. v. ES L 371, 31.12.1994, s. 16 – 17)
(Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 28 – 29)
Opravil 32006D0908R(01)
21
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
32006H0040
Odporúčanie Komisie z 15. decembra 2005 o usmerneniach na
uplatňovanie nariadenia (Euratom) č. 302/2005 o uplatňovaní
systému záruk Euratomu [oznámené pod číslom K(2005) 5127]
(Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2006, s. 1 – 85)
32010A0414(01)
Stanovisko Komisie z 13. apríla 2010 týkajúce sa plánu likvidácie
rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z Quotient Bioresearch
(Radiochemicals) Ltd v Trident Park v Cardiffe v Spojenom
kráľovstve v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 94, 14.4.2010, s. 1 – 1)
32007A1221(01)
Stanovisko Komisie z 20. decembra 2007 , týkajúce sa zmeneného
a doplneného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu z jadrovej
elektrárne v Penly vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy
o Euratome
(Ú. v. EÚ C 311, 21.12.2007, s. 1 – 1)
32010A0415(01)
Stanovisko Komisie zo 14. apríla 2010 týkajúce sa upraveného
plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z budovy
Building 443.26 prevádzkovanej General Electric Healthcare Ltd
(predtým Amersham plc) v Harwell International Business Centre
v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
32007D0513*
2007/513/Euratom: Rozhodnutie Rady z 10. júla 2007 , ktorým
sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu k zmenenému a doplnenému Dohovoru o fyzickej ochrane
jadrových materiálov a jadrových zariadení - Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa článku 18 ods. 4 a
článku 17 ods. 3 CPPNM
(Ú. v. EÚ C 95, 15.4.2010, s. 1 – 1)
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2007, s. 12 – 14)
Opravil 32007D0513R(01)
(Ú. v. EÚ C 211, 4.8.2010, s. 1 – 2)
32010A0804(01)
Stanovisko Komisie z 28. júla 2010 týkajúce sa plánu
zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z európskeho tlakovodného reaktora v Olkiluoto (blok 3) vo Fínsku
v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
32008A0509(01)
Stanovisko Komisie zo 7. mája 2008 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže tlakovodného
reaktora BR3 v lokalite SCK-CEN v Belgicku v súlade s článkom
37 Zmluvy o Euratome (Text s významom pre EHP)
32010A0928(01)
Stanovisko Komisie z 27. septembra 2010 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu vzniknutého pri odstavení a demontáži
výskumného reaktora FRM nachádzajúceho sa v Garchingu
v Spolkovej republike Nemecko v súlade s článkom 37 Zmluvy
o Euratome
(Ú. v. EÚ C 114, 9.5.2008, s. 2 – 2)
(Ú. v. EÚ C 261, 28.9.2010, s. 1 – 2)
32009A0707(01)
Stanovisko Komisie zo 6. júna 2009 týkajúce sa plánu zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže jadrovej
elektrárne José Cabrera, ktorá sa nachádza v Španielsku, v súlade
s článkom 37 Zmluvy o Euratome
32010A1222(01)
Stanovisko Komisie z 21. decembra 2010 týkajúce sa plánu na
likvidáciu rádioaktívneho odpadu, ktorý pochádza z vyrovnávacieho skladu veľmi slabo rádioaktívneho odpadu nachádzajúceho
sa v jadrovej elektrárni Ingalina v Litve, v súlade s článkom 37
Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 154, 7.7.2009, s. 1 – 1)
(Ú. v. EÚ C 349, 22.12.2010, s. 1 – 2)
32009H0120
Odporúčanie Komisie z 11. februára 2009 na vykonávanie systému účtovnej evidencie a kontroly jadrových materiálov prevádzkovateľmi jadrových zariadení [oznámené pod číslom K(2009) 785]
(Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2009, s. 17 – 23)
32010A0318(01)
Stanovisko Komisie zo 14. januára 2010 týkajúce sa plánu na
likvidáciu rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v zariadení na
spracovanie odpadu a kvapalného odpadu ICEDA nachádzajúcom
sa vo Francúzsku v lokalite Bugey, v súlade s článkom 37 Zmluvy
o Euratome
(Ú. v. EÚ C 67, 18.3.2010, s. 1 – 1)
32010H0635
2010/635/Euratom: Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2010
o uplatňovaní článku 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 36 – 67)
Opravil 32010H0635R(01)
Opravil 32010H0635R(02)
32014A1122(01)
Stanovisko Komisie z 30. októbra 2014 k plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z čistenia a čiastočnej demontáže
továrne na výrobu MOX paliva v meste Sellafield v Spojenom
kráľovstve, ako aj z čiastočného presunu do jej medziskladu
(Ú. v. EÚ C 420, 22.11.2014, s. 1 – 2)
32010A0320(01)
Stanovisko Komisie z 19. marca 2010 týkajúce sa plánu na úpravu
likvidácie rádioaktívneho odpadu zo zariadenia na manipuláciu
s palivom Magnox nachádzajúceho sa v Spojenom kráľovstve
v lokalite Sellafield, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 72, 20.3.2010, s. 1 – 1)
22
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
12.40.40 Jadrový výskum
31958R0003(01)
Nariadenie (Euratom) č. 3, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 406 – 416) (ES -12 V01 , s. 3)
31971D0057
Rozhodnutie Komisie z 13. januára 1971
Spoločného centra pre jadrový výskum (SVC)
o reorganizácii
(Ú. v. ES L 16, 20.1.1971, s. 14 – 16) (ES -12 V01 , s. 33)
Konsolidované znenie 01971D0057-19950101
31972Y1201(03)
Notice concerning the applications of nuclear energy /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 125, 1.12.1972, s. 16 – 16)
31980Y0229(04)
Council Resolution of 18 February 1980 on fast breeder reactors
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 51, 29.2.1980, s. 5 – 6)
31988Y0727(01)
Council Resolution of 29 June 1988 concerning the activities to
be undertaken by the Joint Research Centre (JRC) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 197, 27.7.1988, s. 4 – 5)
31989D0340
89/340/EEC: Council Decision of 3 May 1989 concerning work
for third parties performed by the Joint Research Centre relevant
to the European Economic Community /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
31999D0175
1999/175/Euratom: Council Decision of 25 January 1999 adopting
a research and training programme (Euratom) in the field of nuclear
energy (1998 to 2002) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 64, 12.3.1999, s. 142 – 153)
31999D0176
1999/176/Euratom: Council Decision of 25 January 1999 adopting
a specific programme for research and training to be carried out
by the Joint Research Centre by means of direct actions for the
European Atomic Energy Community (1998 to 2002) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 64, 12.3.1999, s. 154 – 162)
32001D0761
Rozhodnutie Rady z 27. septembra 2001, ktorým sa Komisia
oprávňuje na uzatvorenie dvoch dohôd o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Ruskej federácie v oblasti jadrovej bezpečnosti a riadenej jadrovej fúzie
(Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 21 – 22) (ES -11 V38 , s. 285)
32005D0336
2005/336/: Rozhodnutie Rady z 18. apríla 2005, ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980, ktorým sa
zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy
(Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 64 – 65)
32006D0943
2006/943/Euratom: Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2006
o dočasnom uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú
implementáciu projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách
Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy
ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER [oznámené pod
číslom K(2006) 5557]
(Ú. v. ES L 142, 25.5.1989, s. 10 – 10)
(Ú. v. EÚ L 358R, 16.12.2006, s. 60 – 61)
31992D0275
92/275/Euratom: Council Decision of 29 April 1992 adopting a
supplementary research programme to be implemented by the
Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community
(1992-1995) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32009D0410
2009/410/Euratom: Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009 o prijatí
doplnkového výskumného programu, ktorý má vykonávať
Spoločné výskumné centrum Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. ES L 141, 23.5.1992, s. 27 – 28)
(Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2009, s. 13 – 15)
31996D0282
Rozhodnutie Komisie z 10. apríla 1996 o reorganizácii Spoločného
výskumného centra
32011D0334
2011/334/Euratom: Rozhodnutie Rady z 21. novembra 2006 , o
schválení uzavretia zo strany Komisie Dohody o spolupráci medzi
Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, zastúpeným
Komisiou Európskych spoločenstiev, a vládou Kórejskej republiky
v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy
(Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 12 – 15) (ES -12 V01 , s. 299)
31998D0704
Rozhodnutie Rady z 22. júna 1998, týkajúce sa predĺženia doby
trvania Dohody medzi Európskych spoločenstvom pre atómovú
energiu, vládou Japonska, vládou Ruskej federácie a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci pri činnostiach technického
projektu (EDA) pre medzinárodný termonukleárny experimentálny
reaktor (ITER)
(Ú. v. EÚ L 154, 11.6.2011, s. 1 – 1)
Pozri 22011A0611(01)
(Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 61 – 65) (ES -11 V30 , s. 119)
23
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
32012D0709
2012/709/Euratom: Rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012
o prijatí doplnkového výskumného programu na obdobie rokov
2012 – 2015 týkajúceho sa reaktora s vysokým tokom neutrónov,
ktorý má vykonávať Spoločné výskumné centrum Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 59 – 60)
32013D0004
2013/4/Euratom: Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012 ,
ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o vedeckej a technickej
spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu
na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej,
ktorou sa Švajčiarska konfederácia pridružuje k rámcovému programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti
jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013), Európskou
komisiou
(Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2013, s. 1 – 2)
32013R1314
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1314/2013 zo 16. decembra 2013
, o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva
pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k rámcovému
programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 – rámcový
program pre výskum a inováciu
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 948 – 964)
Opravil 32013R1314R(01)
Opravil 32013R1314R(02)
12.40.50 Iné opatrenia týkajúce sa jadrovej
energie
31990A0662
90/662/Euratom: Commission Opinion of 13 December 1990
concerning the extension of the fuel element fabrication plant of
Advanced Nuclear Fuels GmbH in Lingen (Federal Republic of
Germany) in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty
(Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 356, 19.12.1990, s. 39 – 39)
31991A0279
91/279/Euratom: Commission Opinion of 8 May 1991 concerning
the plan for the disposal of radioactive waste from the Siemens
AG fuel element facility uranium processing plant in Hanau (Federal Republic of Germany) in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty (Only the German text is authentic) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 142, 6.6.1991, s. 39 – 39)
31991A0600
91/600/Euratom: Commission Opinion of 12 November 1991
concerning the plan to build the Aube storage centre for radioactive
waste, submitted on 23 May 1991 by the Office of the Permanent
Representative of France pursuant to Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 324, 26.11.1991, s. 34 – 34)
31992A0236
92/236/Euratom: Commission Opinion of 1 April 1992 concerning the plan to release radioactive effluents from the Covra NV radioactive waste processing and storage facility at Sloe (Netherlands),
pursuant to Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 121, 6.5.1992, s. 44 – 44)
31992A0254
92/254/Euratom: Commission Opinion of 14 April 1992 concerning the plan for the disposal of radioactive waste of the 'Quercus'
uranium ore processing plant of Enusa in Saelices el Chico (Spain)
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 128, 14.5.1992, s. 26 – 26)
31992A0347
92/347/Euratom: Commission Opinion of 25 May 1992 concerning the plan for the disposal of radioactive waste of the storage facility at El Cabril in the Sierra Albarrana (Spain) in accordance with
Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 189, 9.7.1992, s. 40 – 40)
24
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
31992A0537
92/537/Euratom: Commission Opinion of 9 November 1992
concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the
Sizewell B Nuclear Power Station (United Kingdom) in accordance
with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the English text is
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31997Y0925(02)
Commission Opinion of 10 September 1997 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste, from the operation of the
Sellafield Solvent Treatment Plant of British Nuclear Fuels plc,
Sellafield, Cumbria, United Kingdom, in accordance with Article
37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 344, 26.11.1992, s. 40 – 40)
(Ú. v. ES C 291, 25.9.1997, s. 9 – 9)
31994A0174
94/174/Euratom: Commission Opinion of 7 March 1994 concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the Melox
nuclear fuel fabrication plant at the Marcoule nuclear establishment
(France) in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty
(Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
31997Y1219(01)
Opinion of the Commission of 1 December 1997 concerning the
plan for the disposal of radioactive waste in the final repository
for low and intermediate level radioactive waste at Loviisa, Finland,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 385, 19.12.1997, s. 2 – 2)
(Ú. v. ES L 80, 24.3.1994, s. 24 – 24)
31994A0747
94/747/Euratom: Commission Opinion of 7 November 1994
concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the
Konrad radioactive waste repository at Salzgitter (Germany) in
accordance with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 297, 18.11.1994, s. 39 – 39)
31994A0833
94/833/Euratom: Opinion of the Commission of 14 December
1994 concerning the plan for the disposal of radioactive waste
from the Chooz B nuclear power station (France) in accordance
with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31999R2587
Nariadenie Rady (Euratom) č. 2587/1999 z 2. decembra 1999,
ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať
Komisii v súlade s článkom 41 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 1 – 3) (ES -12 V02 , s. 90)
31999Y0409(01)
Commission opinion of 12 March 1999 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the operation of the Interim
Storage North located in Mecklenburg- Vorpommern in the Federal
Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 97, 9.4.1999, s. 9 – 9)
(Ú. v. ES L 352, 31.12.1994, s. 6 – 7)
31995A0172
95/172/Euratom: Opinion of the Commission of 2 May 1995
concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the
'TU5' Basic Nuclear Facility at Pierrelatte (France) in accordance
with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31999Y0409(02)
Commission opinion of 12 March 1999 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the decommissioning and
dismantling of the Greifswald Nuclear Power Plant located in
Mecklenburg-Vorpommern in the Federal Republic of Germany
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the
German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 114, 20.5.1995, s. 28 – 28)
(Ú. v. ES C 97, 9.4.1999, s. 10 – 10)
31996A0171
96/171/Euratom: Commission Opinion of 12 January 1996 concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the Windscale advanced gas-cooled reactor located at the UKAEA Windscale site, Cumbria, United Kingdom in
accordance with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the English
text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31999Y0409(03)
Commission opinion of 18 March 1999 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the decommissioning and
dismantling of the Rheinsberg Nuclear Power Plant located in the
Land Brandenburg in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty (Only the German
text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 48, 27.2.1996, s. 13 – 13)
(Ú. v. ES C 97, 9.4.1999, s. 11 – 11)
31997Y0925(01)
Commission Opinion of 10 September 1997 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the Centraco nuclear
treatment and conditioning plant (France) in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31999Y0806(01)
Commission opinion of 27 July 1999 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste from the operation of the Gorleben
pilot conditioning plant (PKA) located in Lower Saxony in the
Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty (Only the German text is authentic) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 291, 25.9.1997, s. 8 – 8)
(Ú. v. ES C 224, 6.8.1999, s. 5 – 5)
25
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
31999Y1126(02)
Commission Opinion of 10 November 1999 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the decommissioning
of the Kahl Experimental Nuclear Power Station located in Bavaria
in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37
of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32001A0306(01)
Commission Opinion of 20 February 2001 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the dismantling of the
Würgassen nuclear power plant located in North-Rhine Westphalia
in the Federal Republic of Germany /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 339, 26.11.1999, s. 6 – 6)
(Ú. v. ES C 72, 6.3.2001, s. 2 – 2)
Zmenil 32001D0937
32000R1209
Nariadenie Komisie (ES) č. 1209/2000 z 8. júna 2000 o podávaní
oznámení podľa článku 41 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu
(Ú. v. ES L 138, 9.6.2000, s. 12 – 14) (ES -12 V02 , s. 93)
Konsolidované znenie 02000R1209-20030820
32000Y0209(01)
Commission opinion of 26 January 2000 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the
RWE-Bayernwerk Block A (KRB A) Nuclear Power Station in
Gundremmingen located in Bavaria in the Federal Republic of
Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 37, 9.2.2000, s. 9 – 9)
32001A0421(01)
Commission Opinion of 30 March 2001 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the high-flux neutron source
research facility (FRM-II) in the Federal Republic of Germany, in
accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 117, 21.4.2001, s. 2 – 2)
32001A1114(01)
Commission opinion of 22 October 2001 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the modification of the
Emsland nuclear power station KKE in the Federal Republic of
Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 319, 14.11.2001, s. 14 – 14)
32000Y0705(01)
Commission opinion of 22 June 2000 concerning the plan for the
decommissioning and deferment period of the Dodewaard Nuclear
Power Plant located in the Netherlands in accordance with Article
37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 186, 5.7.2000, s. 5 – 5)
32000Y0804(01)
Commission opinion of 24 July 2000 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste from the decommissioning and dismantling of the Braunschweig Research and Measuring Reactor
(FMRB) located in Lower-Saxony in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 223, 4.8.2000, s. 2 – 2)
32001A1218(01)
Commission opinion of 11 December 2001 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the decommissioning
and dismantling of the ASTRA research reactor located in
Seibersdorf in Austria, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 362, 18.12.2001, s. 4 – 4)
32001Y0113(01)
Commission opinion of 15 December 2000 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the partial dismantling
of the Monts d'Arrée nuclear power station in France, in accordance
with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 11, 13.1.2001, s. 5 – 5)
32000Y0804(02)
Commission opinion of 24 July 2000 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste from the Karlsruhe Research Centre
(FzK) in Baden-Württemberg in the Federal Republic of Germany,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 223, 4.8.2000, s. 3 – 3)
32000Y1019(01)
Commission opinion of 5 October 2000 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the 'Centre de la Manche'
radioactive waste storage facility located in the region of Lower
Normandy (France), in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 297, 19.10.2000, s. 7 – 7)
32001Y0123(02)
Commission opinion of 20 December 2000 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste from the commissioning of
the liquid metal disposal plant (LMDP) and the waste receipt, assay,
characterisation and supercompaction facility (WRACS) located
on the Dounreay nuclear site in Scotland (United Kingdom), in
accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 20, 23.1.2001, s. 4 – 4)
32002A0205(01)
Commission opinion of 30 January 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the Sizewell A Power Station
located in the United Kingdom, in accordance with Article 37 of
the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 32, 5.2.2002, s. 20 – 20)
26
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
32002A0205(02)
Commission opinion of 30 January 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the modification of the
Trillo I Nuclear Power Station in Spain, in accordance with Article
37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 32, 5.2.2002, s. 21 – 21)
32002A0625(01)
Commission opinion of 21 June 2002 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste resulting from modifications at the
site of the Grafenrheinfeld Nuclear Power Station KKG in the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 151, 25.6.2002, s. 12 – 12)
32002A0410(01)
Commission opinion of 4 April 2002 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste arising from the dismantling of the
Trawsfynydd Power Station located in the United Kingdom, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 86, 10.4.2002, s. 10 – 10)
32002A0822(01)
Commission opinion of 13 August 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Krümmel Nuclear Power Station KKK in the Federal
Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 199, 22.8.2002, s. 2 – 2)
32002A0410(02)
Commission opinion of 4 April 2002 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste arising from the dismantling of the
Berkeley Power Station located in the United Kingdom, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 86, 10.4.2002, s. 11 – 11)
32002A0822(02)
Commission opinion of 13 August 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Brunsbüttel Nuclear Power Station KKB in the Federal
Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 199, 22.8.2002, s. 3 – 3)
32002A0424(01)
Commission Opinion of 22 April 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the Socatri decontamination
and uranium recovery plant (IARU) at the Tricastin site in France,
pursuant to Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 99, 24.4.2002, s. 5 – 5)
32002A0903(01)
Commission Opinion of 30 August 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Isar Nuclear Power Station KKI in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 208, 3.9.2002, s. 2 – 2)
32002A0424(02)
Commission Opinion of 22 April 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Grohnde Nuclear Power Station KWG in the Federal
Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 99, 24.4.2002, s. 5 – 6)
32002A0903(02)
Commission Opinion of 30 August 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste arising from the dismantling of
the UKAEA Dounreay Fast Reactor located in the United Kingdom
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 208, 3.9.2002, s. 2 – 3)
32002A0424(03)
Commission Opinion of 22 April 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Unterweser Nuclear Power Station KKU in the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 99, 24.4.2002, s. 6 – 6)
32002A0903(03)
Commission Opinion of 30 August 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Neckarwestheim Nuclear Power Station GKN in the
Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 208, 3.9.2002, s. 3 – 3)
32002A0501(01)
Commission Opinion of 24 April 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Brokdorf Nuclear Power Station KBR in the Federal
Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 105, 1.5.2002, s. 5 – 5)
32002A1016(01)
Commission opinion of 10 October 2002 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste arising from the dismantling of
the Hunterston A power station located in the United Kingdom,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 249, 16.10.2002, s. 21 – 21)
27
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.40 Jadrová energia
32002A1127(01)
Commission Opinion of 26 November 2002 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste arising from the operation of
the MOX Demonstration Facility at Sellafield located in the United
Kingdom, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 292, 27.11.2002, s. 7 – 8)
32003A1022(03)
Commission opinion of 20 October 2003 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste arising from the dismantling of
nuclear facilities including research reactors and hot cells at Risø
National Laboratories on the island of Zealand in Denmark, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 253, 22.10.2003, s. 9 – 9)
32002A1129(01)
Commission opinion of 27 November 2002 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste resulting from modifications
at the site of the Biblis Nuclear Power Station in the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom
Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 297, 29.11.2002, s. 2 – 2)
32003A0204(07)
Commission opinion of 29 January 2003 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Gundremmingen II Nuclear Power Station KRB II in
the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37
of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 26, 4.2.2003, s. 13 – 13)
32003A0801(01)
Commission opinion of 29 July 2003 concerning the plan for the
disposal of radioactive waste arising from the operation of the radioactive waste conditioning and storage facility (CEDRA) at the
Cadarache site in France, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 182, 1.8.2003, s. 24 – 24)
32003A1211(01)
Commission opinion of 10 December 2003 concerning the plan
for the disposal of radioactive waste arising from the decommissioning and complete dismantling of the research reactor TRIGA
HD II and the complete dismantling of the decommissioned and
safe-state research reactor TRIGA HD I at Heidelberg in BadenWürttemberg in the Federal Republic of Germany, in accordance
with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 300, 11.12.2003, s. 8 – 8)
32004A0207(01)
Commission Opinion of 5 February 2004 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications to
Site-1 of Belgoprocess plc in Belgium, in accordance with Article
37 of the Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 34, 7.2.2004, s. 6 – 6)
32004A1016(01)
Stanovisko Komisie z 22. júna 2004 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu v dôsledku zmeny oprávnení na vypustenie
tekutých rádioaktívnych výtokov z jadrovej elektrárne Cattenom
vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
32003A1004(01)
Commission opinion of 1 October 2003 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste resulting from modifications at
the site of the Philippsburg Nuclear Power Station KKP in the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the
Euratom Treaty /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 256, 16.10.2004, s. 4 – 4)
(Ú. v. EÚ C 238, 4.10.2003, s. 2 – 2)
(Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58 – 72)
Opravil 32007D0198R(01)
Zmenil 32013D0791
32003A1022(01)
Commission opinion of 20 October 2003 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste arising from the decommissioning
of the Hinkley Point A Power Station located in the United Kingdom, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 253, 22.10.2003, s. 7 – 7)
32007D0198
2007/198/Euratom: Rozhodnutie Rady z 27. marca 2007 , ktorým
sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie
jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody
32013D0363
2013/363/Euratom: Rozhodnutie Komisie zo 17. mája 2013
o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú
energiu (Euratom) a Organizáciou pre rozvoj energetiky Kórejského
polostrova (KEDO)
(Ú. v. EÚ L 188, 9.7.2013, s. 1 – 1)
32003A1022(02)
Commission opinion of 20 October 2003 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste arising from the decommissioning
and dismantling of the nuclear power plant KMK and the storage
of radioactive wastes in the on-site storage facility at MülheimKärlich in Rhineland-Palatinate in the Federal Republic of Germany,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 253, 22.10.2003, s. 8 – 8)
28
32013D0408
2013/408/Euratom: Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2012
o uzatvorení Dohody o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej
energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu
a vládou Juhoafrickej republiky
(Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 2 – 2)
Opravil 32013D0408R(01)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
12.40 Jadrová energia
32013D0434
2013/434/EÚ: Rozhodnutie Rady z 15. júla 2013 , ktorým sa
určité členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie ratifikovať
protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
z 21. mája 1963 , alebo k nemu pristúpiť a urobiť vyhlásenie
o uplatňovaní príslušných vnútorných pravidiel práva Únie
(Ú. v. EÚ L 220, 17.8.2013, s. 1 – 2)
Pozri 22013A0817(01)
32013D0791
2013/791/Euratom: Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2013 ,
ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej
syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody
(Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 100 – 102)
32013R1368
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013
, o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových
zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení
nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010
(Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 1 – 6)
Opravil 32013R1368R(01)
32013R1369
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013
o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových
zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES)
č. 1990/2006
(Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 7 – 11)
Opravil 32013R1369R(01)
Opravil 32013R1369R(02)
29
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.50 Ropa a zemný plyn
12.50 Ropa a zemný plyn
12.50.20 Obchod vnútri Spoločenstva
12.50.10 Dodávky a zásoby
32014R0312
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014
o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu
v prepravných sieťach Text s významom pre EHP
31977D0706
Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 1977 o stanovení cieľa
spoločenstva na zníženie spotreby primárnych zdrojov energie
v prípade ťažkostí so zásobovaním ropou a ropnými výrobkami
(Ú. v. ES L 292, 16.11.1977, s. 9 – 10) (ES -12 V01 , s. 99)
Implementoval 31979D0639
31979D0639
Rozhodnutie Komisie z 15. júna 1979, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Komisie 77/706/EHS
(Ú. v. ES L 183, 19.7.1979, s. 1 – 10) (ES -12 V01 , s. 120)
32005H0885
Odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2005 o uvoľnení
bezpečnostných zásob ropy v dôsledku prerušenia dodávky spôsobeného hurikánom Katrina [oznámené pod číslom K(2005)
4655]
(Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 37 – 38)
32009L0119
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009 , ktorou sa
členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby
ropy a/alebo ropných výrobkov
(Ú. v. EÚ L 265, 9.10.2009, s. 9 – 23)
Opravil 32009L0119R(01)
30
(Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15 – 35)
1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ENERGETIKA
SK
12.50 Ropa a zemný plyn
12.50.30 Iné opatrenia týkajúce sa ropy
alebo plynu
31981D0717
81/717/EEC: Commission Decision of 23 July 1981 on a proposal
by the Netherlands Government to grant aid for investment in the
petrochemical industry (Only the Dutch text is authentic) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 256, 10.9.1981, s. 26 – 28)
31983H0230
83/230/EEC: Council Recommendation of 21 April 1983 on the
methods of forming natural gas prices and tariffs in the Community
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 123, 11.5.1983, s. 40 – 41)
31994L0022*
Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov
(Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3 – 8) (ES -06 V02 , s. 262)
Opravil 31994L0022R(01)
31994L0063
Smernica Európskeho parlamentu A Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín
(POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii
z distribučných skladov do čerpacích staníc
(Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24 – 33) (ES -12 V01 , s. 167)
Konsolidované znenie 01994L0063-20081211
31995R2964
Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa
zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v spoločenstve
(Ú. v. ES L 310, 22.12.1995, s. 5 – 6) (ES -12 V01 , s. 297)
31999D0280
Rozhodnutie Rady z 22. apríla 1999 o postupe spoločenstva pri
informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy
a spotrebiteľských cien ropných výrobkov
(Ú. v. ES L 110, 28.4.1999, s. 8 – 11) (ES -12 V02 , s. 81)
Implementoval 31999D0566
31999D0566
Rozhodnutie Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva
rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy
a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (oznámené pod číslom
dokumentu C(1999) 1701)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 216, 14.8.1999, s. 8 – 12) (ES -12 V02 , s. 85)
32009L0126
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri
čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích
staniciach
32009R0715
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13.
júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný
plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36 – 54)
Opravil 32009R0715R(01)
Opravil 32009R0715R(02)
Opravil 32009R0715R(03)
Zmenil 32010D0685
Nahradil 32012D0490
Zmenil 32013R0347
32011D0280
2011/280/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011 o zrušení
rozhodnutia 2003/796/ES o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn
(Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2011, s. 14 – 14)
32013R0984
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013 ,
ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania
kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 5 – 17)
32014D0324
2014/324/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. júna 2014
o uznaní systému „Gafta Trade Assurance Scheme“ na demonštrovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 98/70/ES
(Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 53 – 55)
32014D0325
2014/325/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. júna 2014
o uznaní systému „KZR INiG System“ na preukázanie súladu
s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 56 – 57)
32014H0070
2014/70/EÚ: Odporúčanie Komisie z 22. januára 2014 o minimálnych zásadách pre prieskum a ťažbu uhľovodíkov (ako napríklad
bridlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického
štiepenia
(Ú. v. EÚ L 39, 8.2.2014, s. 72 – 78)
32014L0077
Smernica Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 , ktorou sa menia
prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES
týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 170, 11.6.2014, s. 62 – 63)
(Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36 – 39)
Zmenil 32014L0099
31
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ENERGETIKA
SK
12.60 Iné zdroje energie
12.60 Iné zdroje energie
31977H0714
77/714/EEC: Council Recommendation of 25 October 1977 on
the creation in the Member States of advisory bodies or committees
to promote combined heat and power production and the exploitation of residual heat /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 295, 18.11.1977, s. 5 – 6)
31988H0349
88/349/EEC: Council Recommendation of 9 June 1988 on developing the exploitation of renewable energy sources in the Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 160, 28.6.1988, s. 46 – 48)
31998Y0108(01)
Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 4, 8.1.1998, s. 1 – 2)
32004L0067
Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach
na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynuText s významom
pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92 – 96) (ES -12 V03 , s. 19)
32009D0806
2009/806/ES: Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2009 o podpísaní
štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných
zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom
(Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 23 – 23)
32010D0222
2010/222/: Rozhodnutie Komisie z 19. apríla 2010 o pristúpení
Európskej komisie ku Globálnemu partnerstvu v oblasti bioenergie
(Ú. v. EÚ L 98, 20.4.2010, s. 12 – 12)
32010D0385
2010/385/: Rozhodnutie Rady z 24. júna 2010 o uzavretí štatútu
Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov
(IRENA) Európskou úniou
(Ú. v. EÚ L 178, 13.7.2010, s. 17 – 27)
32010R0994
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky
plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1 – 22)
32011D0886
2011/886/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2011 o pozícii,
ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy IV (Energia) k Dohode o EHP
(Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 31 – 33)
32
32014D0666
2014/666/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17.
septembra 2014 o uznaní systému „Trade Assurance Scheme for
Combinable Crops“ na preukázanie súladu s kritériami
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 276, 18.9.2014, s. 49 – 50)
32014D0667
2014/667/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17.
septembra 2014 o uznaní systému „Universal Feed Assurance
Scheme“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 276, 18.9.2014, s. 51 – 52)
Download

energetika - EUR-Lex