Úplné pravidlá a status akcie
„Získajte krém zadarmo“
Článok I.
Usporiadateľ a organizátor
Usporiadateľom akcie pre Slovenskú republiku je L´ORÉAL Slovensko, s. r. o., IČ:
35725 354, so sídlom Nám. 1 mája 18, Bratislava, PSČ 811 06, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 15344/B (ďalej len „usporiadateľ“),
organizátorom akcie je spoločnosť DARK SIDE, a. s., IČ: 24194 409, so sídlom Malá
Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1 – Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 17751 (ďalej len „organizátor“).
Článok II.
Názov akcie
Názov akcie znie „Získajte krém zadarmo“ (ďalej len „akcia“).
Článok III.
Priebeh akcie
Akcia bude prebiehať v období od 1. 10. 2014 do 2. 11. 2014, v štyroch
týždňoch tak, ako je popísané v článku. IV ods. 6 týchto pravidiel
1.
Akcia bude prebiehať na webovej stránke www.mixa.sk (ďalej len „webová
stránka“).
2.
3.
Akcia bude propagovaná v rámci TV a on-line kampane.
Článok IV.
Podmienky účasti na akcii
Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky uvedené
v tomto článku pravidiel akcie (ďalej len „účastník“).
1.
Z účasti na akcii sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže,
ich rodinní príslušníci a osoby blízke usporiadateľovi a organizátorovi súťaže.
2.
V rámci akcie môžu účastníci získať zadarmo nový produkt, a to: Bohatý
výživný krém Extreme Nutrition Mixa, 50 ml (ďalej len "krém").
3.
Pre získanie krému musí každý účastník akcie splniť tieto podmienky, pričom
platí, že musia byť splnené všetky tieto podmienky súčasne:
4.
účastník musí vyplniť svoje kontaktné údaje do formulára na webovej stránke
(meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ a e-mail);

účastník musí v kontaktnom formulári odpovedať dve uzavreté a jednu
otvorenú otázku;

odoslať formulár.

Každý sa môže na akcii zúčastniť/zaregistrovať sa na odber krému iba raz za
celú dobu trvania akcie. Celkový počet krémov je obmedzený na počet 80 ks týždeň,
pričom príjemcovia týchto krémov budú hodnotení a vybraní odbornou porotou podľa
zodpovedané otázky: "Čo očakávate od bohatého výživného krému Mixa Extreme
Nutrition?" Kritériom hodnotenia pre výber príjemcov krémov bude pre porotu kvalita
a presvedčivosť odpovede, rovnako ako jej štylistická úroveň.
5.
Týždňom sa na účely týchto pravidiel rozumejú nasledujúce časové obdobie:
6.





1. 10. 2014 - 5. 10. 2014
6. 10. 2014 - 12. 10. 2014
13. 10. 2014 - 19. 10. 2014
20. 10. 2014 - 26. 10. 2014
27. 10. 2014 - 2. 11. 2014
Článok V.
Spôsob doručovania krémov
O tom, že bola odpoveď účastníka vybraná porotou, a tento účastník teda
dostane krém, bude organizátor informovať účastníka v týždni nasledujúcom po
týždni, v ktorom sa účastník akcie zúčastnil.
1.
Krémy budú doručované účastníkom súťaže poštou na doručovaciu adresu,
ktorú uvedú vo formulári na webovej stránke.
2.
Krémy budú odoslané účastníkom po splnení podmienok uvedených v čl. IV.
ods. 4 a 5 týchto pravidiel, a to najneskôr do troch týždňov od odoslania riadne
vyplnenej registrácie/objednávky testovacieho balíčka účastníkom.
3.
V případě, že se kontaktování vybraného účastníka nepodaří (účastník
nereaguje / je pravděpodobné, že je chybná doručovací adresa apod.) nebo se krém
vrátí jako nedoručený, dojde ze strany organizátora k opětovnému pokusu o kontakt
prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. V případě, že ani po opakovaném
pokusu účastník nesdělí správnou doručovací adresu nebo nebuje jinak reagovat, platí
analogicky ust. čl. VII odst.3 těchto pravidel.
4.
Článok VI.
Ochrana osobných údajov, súhlas s pravidlami akcie
Účastník odoslaním svojej registrácie/objednávkou krému spôsobom opísaným
vyššie prejavuje svoj výslovný súhlas s pravidlami akcie tak, ako sú stanovené
usporiadateľom a ako sú zverejnené v plnom znení na príslušnej webovej stránke.
1.
Účastník udeľuje dobrovoľne, slobodne, vážne a bez akéhokoľvek nátlaku
usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v ktorom ich
poskytol usporiadateľovi, a to na účely usporadúvania tejto súťaže a ďalej na
obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Osobné údaje budú spracovávané
2.
automaticky. Osobné údaje môžu byť na účely tejto akcie sprístupnené organizátorovi
akcie ako spracovateľovi s tým, že spracovateľom môže byť aj iná osoba uvedená na
webových stránkach usporiadateľa, to všetko v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na obdobie 10
rokov od jeho poskytnutia. Účastník má právo na kontrolu svojich osobných údajov a
na ich opravu, ak budú chybné. Účastník má ďalej voči usporiadateľovi právo vyzvať
ho na podanie vysvetlenia a na okamžité odstránenie chybného stavu v prípade, že
zistí, že sa s jeho osobnými údajmi nakladá v rozpore so zákonom, zmocnením podľa
tohto súhlasu či spôsobom, ktorý sa dotýka, alebo by sa mohol dotknúť jeho
osobnostných práv alebo jeho oprávnených záujmov. V prípade oprávnenosti takejto
požiadavky je usporiadateľ alebo spracovateľ povinný pochybenie odstrániť a uviesť
stav do súladu s požiadavkami účastníka. Účastník je oprávnený obrátiť sa Úrad pre
ochranu osobných údajov.
Účastník ďalej v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách, výslovne súhlasí s tým, že na ním uvedenú emailovú adresu budú aj
po skončení akcie zasielané obchodné oznamy usporiadateľa v období a spôsobom
uvedeným vyššie.
3.
Všetky osobné údaje účastníka môžu byť spracované vo vyššie uvedenom
rozsahu v elektronickej databáze usporiadateľom ako správcom a organizátorom ako
spracovateľom, s ktorým uzavrie príslušnú zmluvu, rovnako ako aj na ďalšie
komerčné účely ako zasielanie obchodných oznamov a podobne. Usporiadateľ ani
spracovateľ nie sú oprávnení osobné údaje sprístupniť žiadnej tretej osobe, ak nie je
vyššie uvedené inak.
4.
Účastník vyplnením a odoslaním otázok v kontaktnom formulári udeľuje
usporiadateľovi nevýhradnú, prenosnú, sub-licencovanú (usporiadateľ môže
poskytnúť oprávnenie na použitie diela tretej osobe), bezplatnú, celosvetovú licenciu
na používanie textových príspevkov účastníka v dĺžke trvania 20 rokov od okamihu
poskytnutia príspevkov, a to za účelom ich použitia pre propagačné a iné
marketingové a obchodné účely usporiadateľa (najmä ich zverejňovanie na internete, v
tlačených reklamných ponukách a iných tlačovinách atp.).
5.
Článok VII.
Ostatné významné skutočnosti
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania akcie pravidlá akcie
jednostranne zmeniť alebo ju zrušiť. Je však povinný túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu zverejniť rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený tento status s pravidlami
akcie, súčasne je povinný rovnako zverejniť aj pozmenené znenie pravidiel.
1.
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok tejto akcie,
rovnako ako i dodržiavanie pravidiel pre účasť na akcii a pre prípad, že zistí
porušenie, urobiť potrebné účinné kroky k náprave. Usporiadateľ je oprávnený s
konečnou platnosťou posúdiť akúkoľvek otázku tejto akcie alebo otázku s touto
akciou priamo alebo nepriamo súvisiacu.
2.
V prípade, že súťažiaci pri registrácii/objednávke krému uvedie zlú alebo
neplatnú emailovú alebo doručovaciu adresu, stráca nárok na doručenie krému.
3.
Krémy nie sú právne vymáhateľné a v prípade, že sa ich nepodarí účastníkovi
doručiť v súlade s čl. V. týchto pravidiel, prepadajú v prospech subjektu, ktorý ich do
akcie poskytol.
4.
Účastník nie je oprávnený v rámci tejto akcie požadovať a usporiadateľ nie je
povinný účastníkovi odovzdať iné plnenie než to, ktoré je určené v týchto pravidlách,
a to vrátane plnenia peňažného.
5.
Usporiadateľ nie je zodpovedný účastníkom za plnenie dodávané tretími
osobami a platí, že záručné a ďalšie podmienky týkajúce sa testovacích balíčkov sa
riadia výlučne podmienkami týchto dodávateľov a všeobecnou legislatívou. Prípadné
nároky z nedostatkov zaslaných balíčkov budú účastníci uplatňovať výlučne u
dodávateľov chybného výrobku, ktorý je jediný oprávnený také reklamácie
vybavovať.
6.
Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické ťažkosti či chyby
vzniknuté či prejavujúce sa v súvislosti s priebehom tejto akcie.
7.
Účastníci berú na vedomie, že vyobrazenie výher na všetkých materiáloch,
ktoré budú v súvislosti s touto akciou vyrobené či použité, teda najmä na materiáloch
reklamných, ako sú billboardy, letáky, plagáty, vyobrazenia na webovej stránke
usporiadateľa a pod., nemusia verne zobrazovať skutočnú podobu výrobku.
8.
Článok IX.
Platnosť pravidiel
Tieto pravidlá sú platné od 1. 10. 2014.
Download

Popřejte nám a vyhrajte