Správcovská kancelára PROGRES, s.r.o. Ponuka služieb na výkon správy bytového domu Tomášikova č.10/A, 821 03 Bratislava www.skprogres.sk IČO: 35 895 403 e-­‐mail: [email protected] DIČ: 2021858685 tel.: +421 (0)2 48212200,01 IČ DPH: SK2021858685 fax: +421 (0)2 48212299 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32657/B Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
Strana 2 z 7 Vážení vlastníci, na základe našich predchádzajúcich skúseností s poskytovaním služieb pri výkone správy bytových domov a administratívnych budov v roku 2004 vznikla Správcovská kancelária Progres, s.r.o. Súčasné trendy profesionalizácie a kvalita služieb v tejto oblasti sú determinujúcimi kritériami našej spoločnosti. Základnou koncepciou spoločnosti pri poskytovaní služieb je dôsledná profesionalizácia rozhodujúcich činností pri výkone správy, príprava projektov so zameraním na zlepšovanie kvality bývania a v praxi aplikovaný zvýšený dôraz na právomoc vlastníkov rozhodovať o aktivitách a financiách súvisiacich s ich bytovým domom. Rozhodujúce kritéria výberu správcovskej spoločnosti sa stotožňujú s našou koncepciou výkonu správy. Ide predovšetkým o •
technicky a koncepčne vyvážený vstupný audit bytového domu, ktorý je základom komplexných odporúčaní správcu na posúdenie technického stavu, čo je potrebné a vhodné obnovovať, z cieľom vypracovania dlhodobého investičného plánu; •
úspešnosť spracovaných investičných zámerov, ktorými získate finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ( podpora zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch ), prípadne z iných podporných programov; •
spoľahlivosť pri riadení procesu obnovy vášho bytového domu od zámeru, cez prípravu, financovanie, realizáciu a úspešné ukončenie; •
analytický prehľad o službách finančného trhu, nakoľko pri veľkých investičných zámeroch potrebujete získať najvýhodnejšie riešenie financovania; •
odborná spolupráca správcu pri ročnej aktualizácii harmonogramu potrebných opráv a údržby vášho bytového domu s akcentom na výber a kontrolu dodávateľov z hľadiska kvality a vyjednanej ceny (havarijné služby, servis výťahov, profesné elektrikárske, remeselnícke a inštalatérske práce); •
dôvera a spoľahlivosť pri objednávaní podporných služieb ( upratovanie, odvoz odpadu a iné) a médií (teplo, voda, plyn a elektrická energia); •
dôsledné spracovanie ekonomickej a účtovnej agendy; vyúčtovania, ktoré pre vás pripravujeme spĺňajú kritériá prehľadnosti, sú informatívne a dozviete sa v nich viac ako len zákonom stanovené údaje; •
poznanie a neustála aktualizácia prehľadu všetkých právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany zdravia, požiarnej ochrany, stavebníctva, energetiky, cenotvorby, ekonomiky, daní, súkromného a verejného práva a zabezpečenie ich dodržiavania vo vašom bytovom dome; •
empatický prístup k vlastníkom, flexibilita, konštruktívnosť a ústretovosť, komunikatívnosť, taktnosť , pohotovosť a korektnosť. Každý deň hľadáme cesty ako vám stále ponúkať čo najlepšie služby. Chceme sa neustále zlepšovať a uvítame, ak nám napíšete svoje podnety a konštruktívne návrhy. ... sme tu pre vás. Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
Strana 3 z 7 V ďalšom texte si dovoľujeme v krátkosti predstaviť okruh činností spojených s výkonom správy bytového domu, ktoré zabezpečujú jednotlivé útvary našej spoločnosti. A/ ÚTVAR EKONOMICKÝCH A ÚČTOVNÝCH ČINNOSTÍ : -­‐ otvorenie samostatného bankového účtu pre spravovaný bytový dom, pričom na tomto účte sú sústreďované všetky platby vlastníkov vrátane pripisovaných zdanených úrokov a hradené plnenia vrátane bankových poplatkov, -­‐ zriadenie pasívneho elektronického prístupu formou internetbankingu pre zástupcu vlastníkov, -­‐ zasielanie elektronických výpisov z bankového účtu bytového domu*, -­‐ vedenie podvojného účtovníctva bytového domu, -­‐ analytická evidencia tvorby a čerpania fondu údržby a opráv, fondu prevádzky*, -­‐ poistenie bytového domu, -­‐ zmluvné zabezpečenie plnení a služieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží, -­‐ evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia a služby spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží, najmä za ústredné kúrenie, teplú úžitková vodu, vodné a stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzku výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimnú údržbu priľahlých komunikácií, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizáciu a dezinsekciu, -­‐ vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom, -­‐ evidencia a sledovanie platieb vlastníkov, vypracovanie a odosielanie upomienok a pokusov o zmier, -­‐ vypracovanie zoznamu záväzkov a pohľadávok súvisiacich s platbami vlastníkov (zoznam neplatičov)*, -­‐ evidencia, sledovanie zmien vlastníctva a zmien súvisiacich s poskytovanými plneniami a službami spojenými s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží, -­‐ ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia a služby spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží, -­‐ ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu údržby a opráv, fondu prevádzky, -­‐ správa o finančnom hospodárení bytového domu za príslušný kalendárny rok. * dokumenty sú zasielané štvrťročne alebo na vyžiadanie elektronicky na e-­‐mail, resp. do poštovej schránky zástupcovi vlastníkov B/ ÚTVAR TECHNICKEJ SPRÁVY A OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV -­‐ zmluvné zabezpečenie poskytovania servisných služieb, ako havarijnej služby, servisu výťahov, upratovania spoločných častí a spoločných zariadení, zimnej údržby priľahlých komunikácií, starostlivosti o zeleň a iných, -­‐ pravidelné obhliadky bytového domu, -­‐ vypracovanie návrhu plánu údržby a opráv, -­‐ organizovanie a vedenie domových schôdzí vlastníkov, -­‐ zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, -­‐ zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov, -­‐ zabezpečenie prehliadok požiarnej bezpečnosti, -­‐ zabezpečenie odpočtov a výmeny meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody, -­‐ zabezpečenie procesu obnovy bytového domu podľa požiadaviek vlastníkov, počnúc investičným zámerom, projektovou prípravou, organizáciou výberových konaní, prípravou a uzatvorením zmluvných vzťahov, realizáciou a riadením obnovy, prípravou preberacieho konania a následne kolaudačného konania, Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Strana 4 z 7 vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov vrátane sledovania plnenia termínov, zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s prípravou a realizáciou obnovy bytového domu, najmä stavebným konaním a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu a návrh spôsobu financovania, podanie žiadosti na poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony, celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií , technická, vecná a cenová kontrola prác vykonaných v bytovom dome, správa o stave spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za príslušný kalendárny rok. C/ PRÁVNE SLUŽBY -­‐ komplexné spracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie, -­‐ uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v zmysle rozhodnutí vlastníkov, -­‐ ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode a poverení vlastníkmi. Veríme, že vás naša ponuka zaujala. Ak sa pre nás rozhodnete, budete mať možnosť splniť si svoje predstavy o kvalitnom a spokojnom bývaní. Rozhodnite sa pre nás...
František Meton, konateľ Ľubomír Žiak, konateľ Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
Strana 5 z 7 Prehľad bytových domov v našej správe •
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
•
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
•
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Bratislava –Staré Mesto Dunajská č. 39, Gunduličova č. 14, Lužická č.3, Ul.29.augusta č.9 Bratislava – Ružinov, Vrakuňa Azovská č. 1-­‐7, Azovská č. 2,Niťová č. 1, Borodáčova č. 6, Borodáčova č. 4, B,C, Bancíkovej č. 9, Čiližská č. 6-­‐10, Dulovo nám. č.3,4,5, Exnárova č. 1-­‐15, Haburská č. 17-­‐23, Jašíkova č. 14-­‐16, Jašíkova č. 18, Kaštieľska č. 10 Komárnická č. 18-­‐20, Martinčeková č. 6-­‐8, Miletičova č. 68, Muškátová č. 40-­‐42 Narcisová č. 38-­‐48, Narcisová č. 14-­‐16, Nezábudková č. 26-­‐34, Ondrejovová č. 13, Ondrejovová č. 15, Ondrejovová č. 17, Palkovičová č. 3, Priekopnícka č. 26-­‐36, Rumančeková č. 2-­‐20, Súťažná č. 3, Trenčianska č. 32-­‐34, Trenčianska č. 38, Turčianska č. 1-­‐3, Velehradská č. 31-­‐33, Obytný komplex Rozadol Bratislava – Nové Mesto, Rača Cyprichova č.2-­‐18, J.C. Hronského č. 12-­‐14, Kyjevská č.2-­‐4, Legerského č.10-­‐16, Legionárska č. 3-­‐5-­‐7, Mikovíniho č. 13-­‐15, Novohorská č. 12-­‐20, •
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Piešťanská č. 5-­‐7, Račianska č. 5-­‐7, Račianska č. 63, Sibírska č. 13-­‐19, Sibírska č.31-­‐37, Skalická č. 8-­‐12, Turbínova č. 5, Ukrajinská č. 2-­‐8, Vajnorská č. 110, Vajnorská č. 114-­‐116-­‐118, Žarnovická č. 3 Bratislava -­‐ Petržalka Ambroseho č. 2-­‐12, Beňadická č. 9-­‐11, Budatínska č. 9-­‐11-­‐13, Gessayová č. 18-­‐20, Gessayová č. 23-­‐25, Hálova č. 8-­‐10, Haanova č. 48-­‐50, Iľjušinova č. 12, Iľjušinova č. 14, Marková č. 9, Strečnianska 4-­‐10, Ševčenkova č. 1-­‐3-­‐5, Ševčenkova č. 13-­‐15, Švabinského č .1-­‐3-­‐5, Topoľčianska č. 23, Vyšehradská č. 25-­‐33, Znievska č.23 -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Spoločenstvá vlastníkov bytov a n.p.: Astrová č.10-­‐20, Beňadická č. 17-­‐19, Družicová č.1-­‐3, Exnárova č. 8-­‐10, Kyjevská č.1-­‐7, Marková č.7, Muškátová 36-­‐38, Robotnícka č.3-­‐9, Rumančeková č.40-­‐42, Sibírska č.4, Sibírska č.6, Súmračná č. 15-­‐23, Štefunková č.1-­‐23 Topoľčianska č.25 V záujme ochrany súkromia poskytujeme s možnosťou výberu ktoréhokoľvek bytového domu kontakty na zástupcov vlastníkov v bytových domoch na základe osobitnej požiadavky. Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
Strana 6 z 7 Doplňujúce informácie – najčastejšie otázky 1. Odborná a právna pomoc nového správcu pri ukončení správy BD-­‐P, aby dom neutrpel ujmu Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti pri preberaní domov do správy, garantujeme plynulý a bezproblémový prechod bytového domu do správy našou spoločnosťou. 2. Schopnosť správcu pre svoje činnosti určiť aj nejaké časové limity, napr. za aký čas je schopný uzátvarať zmluvy – dodávateľske, úverové, pracovné Pri správe bytových domov je proces uzatvorenia zmluvy závislý od troch zúčastnených strán – dodávateľa, resp. zhotoviteľa, správcu a vlastníkov bytov, resp. zástupcov. Ako správca zabezpečujeme priebeh rokovania o obsahu a podmienkach jednotlivých zmlúv. Po odsúhlasení vlastníkmi bytov, resp. zástupcom správca podpíše zmluvu obratom, najneskôr do troch pracovných dní od obdržania súhlasu. Objednávky správca vystavuje okamžite po obdržaní požiadavky, resp. súhlasu zo strany zástupcu. V prípade e-­‐mailovej komunikácie, ktorá je jednou z najefektívnejších foriem komunikácie, sa snažíme reagovať v čo najkratšom čase, v prípade závažných požiadaviek a oznamov okamžite, v bežnej komunikácii najneskôr do 7 pracovných dní. Písomná komunikácia ( poštou) je vybavovaná maximálne do 30 kalendárnych dní. Rýchla a efektívna komunikácia, promptný prístup k riešeniu vzniknutých situácií a v neposlednom rade spokojní vlastníci sú našim trvalým cieľom. 3. Obvyklý čas pre zabezpečenie bežných opráv Proces zabezpečenia bežných opráv začína zaevidovaním požiadavky, následne správca požiada v závislosti na potrebnom rozsahu opravy o vypracovanie cenových ponúk ( minimálne tri firmy) ak sa nejedná o servisnú opravu, ktorú zabepečuje zhotoviteľ na základe uzatvorenej zmluvy o servise. Počet ponúk a spôsob výberu môže modifikovať v rámci svojich kompetencií zástupca vlastníkov. Po odsúhlasení cenových ponúk zástupcom vlastníkov, resp. vlastníkmi správca vyhotoví objednávku. Čas od obdržania požiadavky po odoslanie objednávky je závislý od závažnosti, rozsahu potrebnej opravy a komunikácie so zástupcom vlastníkov. V prípade servisných zásahov, reklamácii v záručnej dobe a drobných opráv odsúhlasených zástupcom po telefonickom kontakte je požiadavka postúpená príslušnej firme na vybavenie ešte v deň jej obdržania. 4. Či má správca havarijnú službu, akým spôsobom zabezpečenú, mesačné platby Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými havarijnými službami. Zabezpečujeme 24 hodinovú nostop havarijnú službu na základe uzatvorenej zmluvy najmä s týmito spoločnosťami. Havarijná služba Olivová, s.r.o., Komplet s.r.o., VOKUPE s.r.o. Cena paušálneho poplatku sa pohybuje v rozpätí 0,23 až 0,30 EUR vrátane DPH pre jeden byt a mesiac. Hodinová sadzba práce je priemerne 9,50 EUR/hod. 5. Miera samostatnosti rozhodovania v dome, aj poskytovania a šírenia informácií Pri výkone správy bytových domov sa riadime zásadou „ my navrhujeme, vlastníci rozhodujú“. Z uvedeného vyplýva, že vlastníci priamo, alebo protredníctvom zástupcu vlastníkov rozhodujú Ponuka služieb na výkon správy bytového domu
Strana 7 z 7 o celom dianí v bytovom dome, správca je povinný vlastníkov upozorniť na konanie v rozpore s platnými predpismi a poskytovať odborné poradenstvo pri ich rozhodovaní. 6. Možnosť odovzdávania zálohových predpisov a vyúčtovaní, doterajším spôsobom, všeobecne spôsob doručovania, uznávanie elektronickej komunikácie Zmluva o výkone správy obsahuje vo svojich ustanoveniach spôsob doručovania písomností ako aj možnosti elektronickej komunikácie. Doručovanie písomností – čl.II, odsek 3; doručovanie mesačného zálohového predpisu – čl.III, odsek 12; doručovanie ročného vyúčtovania – čl.III, odsek 14; elektronická komunikácia-­‐ čl.II, odsek 4 a čl.VIII, odsek 11. Komunikácia medzi zástupcom vlastníkov a správcom je realizovaná najmä elektronickými prostriedkami ( e-­‐mail) 7. Počet pracovníkov, počet objektov pripadajúcich na jedného technika. Počet bytových domov v správe jedného správcu (technika) je priemerne 16 – 23 domov. Celkový počet zamestnancov našej spoločnosti : Útvar ekonomických a účtovných činností 5 zamestnancov v profesiách vedúca útvaru, 2x účtovníčka, ekonómka-­‐fakturantka, ekonóm – klientské centrum, Útvar technickej správy a obnovy bytových domov 5 zamestnancov v profesiách vedúca útvaru, 4x správca domov, Vedenie spoločnosti –konatelia František Meton, Ľubomír Žiak 8. Akú spoluprácu požaduje správca od zástupcu vlastníkov Zástupca vlastníkov bytov (v zmysle zmluvy o výkone správy funkciu zástupcu môže vykonávať aj výbor vlastníkov ako kolektívny orgán) je pre správcu veľmi dôležitá a nenahraditeľná funkcia pre efektívny a transparentný výkon správy. Zástupca schvaľuje všetky výdavky z fondu údržby a opráv súvisiace s bežnou údržbou v dome v rozsahu stanovenom v zmluve o výkone správy. Správca komunikuje so zástupcom a informuje ho o všetkých úkonoch, ktoré vykonal pri správe bytového domu. 9. Aké bonusy resp. výhody poskytujete bytovým domom vo Vašej správe Pre našich klientov máme dohodnuté nasledovné ceny : -­‐
dodávka elektrickej energie na spoločné priestory od ZSE a.s., pre rok 2014 zľava 21 % z bežnej ceny, -­‐
50 % zľava z ceny balíku sužieb za vedenie bankového účtu v Tatrabanke a.s., -­‐
v prípade vlastnej kotolne, odber zemného plynu zľava z ceny 17-­‐20 %, SPP, RWE, -­‐
v prípade poistenia nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu garantujeme zachovanie (ak nie aj zniženie) poistného pri zvýšení hodnoty poisteného majetku – spolupracujeme so spoločnosťou Finančné centrum a.s. , 
Download

ponuka služieb