Interný spravodaj Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Newsletter for Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Family Day 2014
HANIL E-HWA Slovakia
Family
Day
2014
Školenie Supervízorov Gulliverove cesty - Bulguksa
Projekt Six Sigma
Kaizen
Family Day 2014 • Gulliver’s travels - Bulguksa • Kaizen • Continuation of Six Sigma projects 2014 • Internal HR Training for Supervisors
EDITORIÁL
OBSAH
Six Sigma 2014
Školenie Supervízorov
Training for Supervisors
5
6-7
8
9
10
Kórejská kuchyňa
Korean food
Family Day 2014
Kaizen
Charita
Charity
Leto je už v plnom prúde, takisto naša celozávodná dovolenka sa
nezadržatelne blíži. Veríme, že každý z vás si ju užije podľa svojich predstáv. Spýtali sme sa našich kolegov ako budú tráviť letnú dovolenku a prinášame aj ich letné tipy:
Lenka: Obdobie celozávodnej dovolenky je určite vysnívané obdobie
oddychu pre každého zamestnanca. U mňa tomu nie je inak a 2
týždňového ničnerobenia sa už neviem po roku dočkať. Prvý týždeň
budem tráviť na dovolenke v zahraničí, kde zo mňa (konečne) opadnú
každodenné starosti a druhý týždeň využijeme na výlety buď do prírody
kvôli psovi (ktorému tak dúfam vynahradíme našu týždennú absenciu ),
alebo sa vydáme možno na výlet do Viedne, kde je nespočetné
množstvo turistického vyžitia. Nech budete tráviť dovolenku
kdekoľvek, pevne verím, že si oddýchnete a vypustíte zo seba prácu na
100%. Vrelo však odporúčam dovolenku mimo domova, či už pri mori
alebo v horách, aby boli vašimi jedinými starosťou to či bude pekne a čo
si dáte na jedenie.
Zuzka: Časť letnej dovolenky strávim v talianskych Dolomitoch, kde
pôjdem navštíviť brigádujúcu maminu a spolu pôjdeme na túru. Má
skvelých šéfov, ktorí nám takúto návštevu umožnia. A časť dovolenky
budem tráviť klasicky slovensky – budeme maľovať.
Finančné oddelenie bude tráviť dovolenku na 50 % pracovne kvôli
dôležitým termínom, avšak zostane im zopár dní voľna. Finančný
manažér odporúča lokálne výlety – napríklad výlet na Hlbocký
vodopád v Hlbokom za Bytčou odkiaľ sa dá prejsť do Súľovských skál.
Prajeme všetkým, aby si cez zaslúženú letnú dovolenku oddýchli a načerpali novú pozitívnu energiu a veľa síl. Celozávodná letná dovolenka bude v termíne od 21. júla do 1. augusta 2014.
The summer time has been already started and our company holiday is
also coming soon. We believe that each of you will enjoy your holiday as
you wish. We asked our colleagues how they will spend the summer
holiday and they have given us some of their summer tips:
Lenka: Certainly, holiday period of the company is the dreamt-of
period of rest for every single employee. For me is it exactly the same
and I cannot wait for 2 weeks of inaction. The first week, I will spend
abroad and there all my daily worries will finally be stopped. The second
week, we will try to spend that time for a trips with our dog (we hope,
like that we can recover our weekly absence), or maybe we can go on
the trip to Vienna, where are lots of activities for tourists. Even if you
spend your holiday anywhere, I believe that you will relax and you will
stop your work for 100%. Also, I warmly recommend the holiday away
from home, wherever at the sea or in the mountains, so then you just
need to worry about the nice weather and what would you like to eat.
Zuzka: A part of my summer holiday I will spend in the Italian Dolomites, where I go to visit my mom, because she has a brigade there and
we will go together on the trip. This visit will be available for us, because
she has such a great bosses. And next part of my holiday I will spend like
typical Slovak -we will paint.
Finance Department: will spend the holiday on 50% at work due to
important work-term, but they will get a few days off. Finance manager
recommends the local trips - for example the trip to Hlbocky Waterfall
in Hlboke behind Bytca from where you can go to the Sulov Rocks.
We wish to everyone, so that you could relax and take in a new positive
energy and a lot of manpower.
The term of the company holiday is from 21 July to 1 August 2014.
Kurzy angličtiny August
vždy od 16:10-17:40
30.07.2014 Pondelok
02:08.2014 Streda
07.08.2014 Pondelok
09.08.2014 Streda
14.08.2014 Pondelok
15.08.2014 Streda
Gulliverove cesty - Bulguksa
Gulliver’s travels - Bulguksa
2
JÚL / JULY 2014
CEO vacation speech
Dear Colleagues,
Primarily, I would like to thank each of you for all hard work and effort that you have given to achieve our half
year company target. Also many external auditors confirmed that the base of our business is healthy. I have
enjoyed working with you and getting to know you during last 6 months. There is no doubt about it – you are the
good Hanil E-Hwa members.
We have accomplished a lot together and your teamwork and friendship is something that will always be important to me. We made more reliable company Hanil E-Hwa Slovakia for our customers and we are able to create long term positive plans.
I am looking forward to seeing the new project we are preparing for our new customer Audi. I believe that we will do our best to make
successful launching.
To be strong enough for second part of the 2014 I wish each of you and your families will have a very grateful, enjoyable and safe summer
company holiday. We need you to come back refreshed and full of energy for cooperation in our common tasks.
Looking forward to seeing you after holiday
Yours Sincerely
Keun Sik Kim
PRESIDENT & CEO
Príhovor prezidenta
Vážení kolegovia,
v prvom rade by som chcel poďakovať každému z vás za všetku tvrdú prácu a úsilie, ktoré ste vynaložili na dosiahnutie nášho pol ročného
cieľa spoločnosti. Tiež mnoho externých audítorov potvrdilo, že základ nášho podnikania je zdravý. Tešil som sa na spoluprácu s Vami a
zoznámenie počas posledných 6 mesiacov. Niet pochýb o tom - ste dobrí členovia Hanil E-Hwa Slovakia.
Dosiahli sme spolu veľa a vaša tímová práca a priateľstvo je niečo, čo bude vždy pre mňa dôležité. Vytvorili sme spoľahlivejšiu spoločnosť
Hanil E-Hwa Slovakia pre zákazníkov a sme schopní vytvárať dlhodobé pozitívne plány. Teším sa na stretnutie na nový projekt, ktorý
pripravujeme pre našich nových zákazníkov Audi. Verím, že budeme robiť všetko pre to, aby prebehlo úspešné zahájenie.
Aby ste boli dostatočne silný v druhej polovici roka 2014 prajem vám a vašim rodinám skvelú, radostnú a bezpečne prežitú celozávodnú
dovolenku. Potrebujeme, aby ste sa vrátilli svieži a plní energie pre spoluprácu v oblasti našich spoločných úloh.
Tešíme sa na vás po dovolenke.
S pozdravom
Keun Sik Kim
PREZIDENT & CEO
NEWS
Nová fasáda budovy Hanil E-Hwa Automotive
Budova našej spoločnosti, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou ešte v roku 2006,
už na sebe opäť začala pociťovať zub času, kedy bolo potrebné vynovenie a oživenie
jej fasády.
Vplyvom poveternostných vplyvov, ale najmä vekom budovy, došlo k rôznym
poškodeniam a znečisteniu. Na určitých miestach bola potrebná nevyhnutná
oprava, nakoľko niektoré časti by svojím uvolnením a následným pádom mohli
spôsobiť úraz alebo ďalšiu škodu.
Fasáda bola vyspravená a natretá – náter bol vybratý na základe odtieňu, ktorý je
použitý aj na fasáde nášho výrobného závodu v Poľsku. Realizácia prebehla od
2.6.2014 do 17.6.2014 spoločnosťou FOHAS. Vyspravených bolo 350m2 a natrených
1527m2 omietky. Spoločnosť na túto opravu vynaložila nemalé prostriedky. Nakoľko
chceme, aby bola naša spoločnosť reprezentatívna a vydržal jej vynovený vzhľad čo
najdlhšie, prosíme zamestnancov, aby sa správali zodpovedne a neznehodnoscovali
fasádu napríklad vykladaním (opieraním) si nôh na fasádu pri fajčiarskom altánku a tým ju neničili. Budova reprezentuje každého z nás a preto vás prosíme, správajme sa
disciplinovane a ohľaduplne.
New facade of the building - Hanil E-Hwa Automotive
Building of our company was completely renovated in 2006, but already again it has
begun to feel ravages of time and because of that, was necessary the reconstruction
and renovation of its facade.
A variously damages and soiling of the building were made especially for an age of
the building and influence of weather. Some parts of the building were necessary to
repaired, because these parts could be released and fallen down and then they could
be the cause of the injury or other damage.
The facade has been repaired and painted - a paint coat was selected on the basis of
JÚL / JULY 2014
colour that was also used for the facade in our
plant in Poland. Realization has been done from 6
- to 17 June 2014 by the FOHAS Company. There
were repaired 350m2 and painted 1527m2 of the
paint coat. Considerable resources were spent for
the renovation of the building. If we want to have
the company that is representative then we have
to keep the renovated facade of building as long
as possible. So we ask our employees for responsible behavior and nondestructive manipulation
with facade- for example: the facade can be
damaged, when you put or lean against your feet
on the facade in the smoking area. The building is
representing all of us and because of that, we ask
you for discipline and respectable behavior.
3
SIX SIGMA 2014
Continuation of Six Sigma projects 2014
Obr. č. 1 Účastníci 3. behu programu Six Sigma s vedením spoločnosti a lektorom
Pic. No1: Participants of 3th round of the Six Sigma Program together with management and lector.
Pokračovanie projektov Six Sigma 2014
Po úspešnom ročníku 2013, keď sme získali Ocenenie v Kórei pre najlepší projekt Six Sigma-Aplikácia TPM v praxi,
je to už štvrtýkrát, čo sa vo firme HANIL E-HWA Automotive Slovakia v Považskej Bystrici bude realizovať program
Six Sigma.
Do tohtoročného programu, ktorý začal v máji 2014, boli
vybrané najvyšším manažmentom 4 kľúčové projekty:
Projekty sa budú riešiť pomocou metodiky DMAIC (Definuj, Meraj, Analyzuj, Zlepšuj, Riaď), kde v jednotlivých
fázach budú riešiť cez jednotlivé nástroje Six Sigma svoje
projekty(obr. č. 2).
Vo firme Hanil E-Hwa boli v programe Six Sigma pre
tento rok vybrané tieto 4 projekty:
Cieľom projektu Zlepšenie kvality vstrekovaných dielov je
znížiť a minimalizovať spotrebu sprejov vo výrobe vstrekovania. Takisto je nevyhnutné zlepšiť kvalitu vstrekovaných
dielov. Líder projektu je Manažér výroby Ing. Ján Jakubec.
Tím v projekte Lokalizácia CKD dielov bude mať za úlohu
zhodnotiť diely, ktoré sú dodávané najmä z Kóree a nájsť
vhodného dodávateľa v Európe. Dôvodom projektu nie iba
finančná úspora, ale aj skrátenie doby dodania CKD dielov
(45 dní), zníženie skladovej zásoby a tiež zníženie podielu
nekvality, vznikajúcej najmä transportom. Lídrom projektu
je manžér vývoja Ing. Marián Ušiak
Projekt Redukcia užívateľských reklamácií je zameraný na
redukciu nákladov z externých reklamácií. V projekte sa
budú sledovať indexy spokojnosti zákazníka CS10000
(počet reklamácií z 10 000 predaných vozidiel po dobu 3
mesiacov, náklady z reklamácií a pomer zákazníckych
reklamácií).
Cieľom minuloročného projektu Aplikácia TPM v praxi bolo vytvoriť a zaviesť systém TPM v spoločnosti Hanil na
vybraných zariadeniach. V systéme boli zahrnuté aktivity
na elimináciu porúch, abnormalit a všetkých dalších ztrát
na stroji, zvyšovanie efektívnosti zariadení, vytvoreniu
vyhovujúcich pracovných podmienok a dlhodobého rastu
kvalifikácie pracovníkov údržby a operátorov. V projekte
bola realizovaná autonómna údržba na 3 najchybovejších
zariadeniach. V tomto roku sa opäť bude projekt sústrediť
na najchybovejšie zariadenia z minulého roku.
4
After a successful year 2013, when we have received Award
for the best Six Sigma project - Application of TPM in Use in
South Korea. The Six Sigma program will be realized in our
company - Hanil E-HWA Automotive Slovakia, Povazska
Bystrica already fourth time.
These four key projects were selected by Top management
for this year's program, which has been started in May 2014:
Projects will be solved by DMAIC method - Define, Measure, Analyze, Improve, Coordinate. There will be solved
their projects through a various Six Sigma tools (pic. no. 2)
This year, following four projects were selected in our
company Hanil E-HWA Automotive Slovakia:
Improving the quality of injection molded parts: Target of
the project is to reduce and minimalize a consumption of
sprays during production of injection. Also, improvement
the quality of injection molded parts is necessary. A leader
of the project is production manager Mr. Ing. Jan Jakubec.
In the project - Localization of CKD Parts, there will be a
main task of the team to review the parts supplied mostly
from South Korea and to find the right one supplier in
Europe. Purpose of the project is not just a finance saving,
but it is also shortening supply term of the CKD parts (45
days), reducing of stocks and elimination of poor quality,
that is mainly caused by transport. . Leader of the project is
development manager Mr. Ing. Marian Usiak
Next project - Reduction of Customer Complaints is
focused to reducing the costs of external complaints. This
project will be monitored by index of customer satisfaction
CS 10000(number of complaints from 10,000 sold vehicles
during 3 months), the cost of complaints and ratio of the
customer complaints.
Last year, the purpose of the project – Application TPM in
Use has been to create and implement TPM system on
specified equipment in our company Hanil E-Hwa Automotive Slovakia. The system has contained the activities to
eliminate faults, abnormalities and all other losses in a
machine, increase effectivity of devices, creating suitable
working conditions and long-term improvement the qualifications of maintenance staff and operators. An autonomous maintenance of three the most faulted devices was
realized in the project. Also, in this year, the project will be
focused on the most faulted devices from the last year.
JÚL / JULY 2014
Školenie
supervízorov
Internal HR Training for supervisors
V dňoch 4. – 6. júna 2014 sa v našej spoločnosti uskutočnilo
školenie supervízorov. Hlavným školiteľom bol sám pán
prezident spoločnosti Mr. Keun Sik Kim, ktorý celé školenie
viedol v anglickom jazyku, zatiaľ čo manažér HR & GA – Igor
Duhár tlmočil obsah zamestnancom do slovenčiny. Program
školenia pozostával z piatich bodov:
1. Organisation chart,
2. Leader (group),
3. Management´s role,
4. Main role of leader (group),
5. String theory.
Celé školenie bolo vedené formou praktických a zrozumiteľných
príkladov. Hlavným cieľom bolo apelovať na supervízorov, že
predstavujú veľmi dôležitú a neodmysliteľnú súčasť celého
kolobehu, vzájomnej spolupráce a fungovania výrobného
procesu. Školenie sa nieslo v pozitívnej nálade a zamestnanci
odchádzali s novými inšpiráciami a nápadmi.
Training for supervisors was took place in our company during
days 4. – 6. June 2014. The main trainer was by himself president
of the company Mr. Keun Sik Kim, who led whole training at
English language and everything was translated by HR&GA
manager Mr. Igor Duhar for our employees into Slovak . Training
program includes these five points:
1. Organization chart,
2. Leader (group),
3.Management´s role,
4.Main role of leader (group),
5.String theory.
The whole training was conducted in the form of practical and
understandable examples. The main scope of the training was to
appeal to supervisors, that they represent a very important part of
the whole cycle, mutual cooperation and the functioning of the
production process. The training has been very positive and
employees were leaving with a new inspirations and ideas.
KÓREJSKÁ KUCHYŇA - VŠEOBECNE
Tradičné kórejské jedlá pozostávajú skôr z obilnín a zeleniny
ako z mäsa a tuku. Spoločnou včeobecnou črtou stravy je
ostrá korenitosť.
Typické jedlo pozostáva z misky ryže často varenej s inými
obilninami alebo strukovinami a z misky polievky. Toto je
doplnené miskami s mäsom, hydinou, rybami, zeleninou,
strukovinami, vajíčkami a takmer všetkým, čo sa dá jesť.
Používa sa niekoľko druhov omáčok vyrobených z kvasených
strukovín, ktoré sú veľmi používané a zväčša charakterizujú
kórejské varenie. Sú to sójová omáčka, nátierka z červeného
čierneho korenia a sóje. Používajú sa do polievok, pri dusení a pri
príprave príloh. Iné príchute sú napríklad sezamový olej, sezamové semienka, cesnak, zelená cibuľa, zelené a čierne korenie,
zázvor, mleté červené čierne korenie a čierne korenie. Zelenina
sa konzumuje buď surová s omáčkami alebo dusená a kvasená.
Niektoré druhy, ako cukina, sú obalované v múke a vajciach a
vyprážané do zlatista. Rybie filé sa tiež vypráža alebo celé ryby sú
grilované, dusené či marinované so sójovou omáčkou, ryžovým
vínom a korenené. Niekedy sú konzumované aj surové s korenistou omáčkou.
Kórejský tradičný čaj
Tradičné čaje majú rôznorodé a prenikavé vône. Stačí ich len
ochutnať a veľmi ľahko je možné stať sa na nich "závislým".
Okrem iného sú tieto čaje zdravé a prispievajú k optimistickej
nálade človeka.
Existuje 40 typov tradičných kórejských čajov. Zaujímavé sú
predovšetkým tri druhy zelených čajov, a to:
1 - čínsky čaj
2 - citrónový čaj
3 - ďatlový čaj
Pri varení čaju sa uprednostňujú celé kúsky ovocia pred
práškovým čajom. Táto prirodzenosť sa pochopiteľne premietne
do tej pravej chuti, bez vedľajších prísad.
JÚL / JULY 2014
5
Dňa 05. 07. 2014 bol pre našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pripravený
tretí ročník akcie Family day. Tejto už našej
tradičnej akcie sa zúčastnilo 260 zamestnancov s ich rodinnými príslušníkmi. Pre deti
bolo pripravených veľa atrakcií a súťaží.
Novinkou v tomto roku boli tvorivé dielne,
kde si deti mohli vyrobiť náramky, prívesky,
či iné maličkosti, ktorými môžu potešiť nie
len seba, ale aj svojich blízkych. Každé dieťa
bolo takisto obdarované balíčkom s džúsom,
lizátkom, jabĺčkom a keksom. Pre všetkých
účastníkov
boli
pripravené
porcie
oškvarkových pagáčikov, gulášu a makovo –
višňových štrúdiel.
Vodný futbal, ktorý bol takisto jednou z pripravených atrakcií, sa zmenil na veľký
bazén, ktorý využili najmä deti. Občasné
prehánky nám nezabránili v tom, aby sme si
spoločne užili tento deň. Deti najviac zaujali
skákacie hrady, trampolína, šmykľavka,
maľovanie na tvár, balóniky či jazierko s rybičkami. Pre dospelých bolo pripravených
taktiež
mnoho
atrakcií,
medzi
najobľúbenejšiu a už tradičnú aktivitu patria
dračie lode. Počas celého dňa bol zamestnancom k dispozícii celý športový areál M-športu
s množstvom športovísk – nechýbali tenisové
a bedmintonové kurty, squash, minigolf,
bowling, či ping – pong. Celú akciu
spríjemňovali Mary Kay vizážitky a zaujímavou atrakciou bolo aj meranie a hodnotenie
zdravia spoločnosťou Zepter, ktorej súčasťou
bolo aj zlosovanie o vecné ceny pre všetkých
zúčastnených tohto hodnotenia.
Naša spoločnosť si dala za cieľ stráviť príjmený športový deň v spoločnosti svojich kolegov a rodín a samozrejme urobiť niečo pre
svoje zdravie.
Ďakujeme zúčastneným, organizátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii
Family day 2014. Pevne veríme, že buduci
rok sa vidíme so všetkými zúčastnenými a tešíme sa, že privítame aj ďalších zamestnancov našej spoločnosti.
JÚL / JULY 2014
The 3rd annual of the Family Day event was
prepared for our employees and their family
members on 5 July 2014. About 260 employees
were attended with their family members at our
already traditional event. A lot of attractions
and competitions were prepared for our children. . The news of this year was a workshop,
where children were able to make bracelets,
pendants and other cute things that could make
a pleasure not just themselves, but also to their
relatives. Every single child has also received a
package that involved: juice, lollipop, apple and
biscuit. Portions of the meals like cracklings
round cake, goulash and poppy-sour cherry
strudel were prepared for all members of this
event.
Water football also was one of the prepared
attractions, but it has changed into a big pool,
that was mostly used by children. Even though
the occasional showers we have enjoyed
together this day. Children had mostly interested in a bouncy castle, trampoline, slide, face
painting balloons and little lake with fish. Many
attractions were also prepared for adults, one
of the most favorite and already traditional
activity is - dragon boats. During all day, a
sports complex M-Sports (full of sports activities) was available for all employees, there
could not miss tennis and badminton courts,
squash, mini golf, bowling and ping-pong. A
great time of the whole event was made by
Mary Kay makeup stylists and very interesting
attraction was health assessment, there has
been measured and evaluated the health status
by the Zepter company. Part of the Health
Assessment Program was draw for great prices
for all members who applied for the measurement and evaluation.
The main purpose of our company was to spend
and enjoy great time together with our
colleagues and their family members and surely
also to do something for your health.
Thank you to all participants, organizers and to
all of those who took part in the organization of
the Family Day 2014. We believe that we will
see all of you also next year and we look
forward, that we will also welcome other
employees of our company.
JÚL / JULY 2014
7
KAIZEN
KAIZEN – Zhodnotenie aktivít za prvý polrok 2014
Assessment Activities for First Half Year of 2014
Kaizen znamená zdokonalenie. Taktiež to znamená
zdokonalenie v osobnom živote, domácom živote,
spoločenskom živote a pracovnom živote. V aplikácii na
pracovisku znamená KAIZEN neustále zdokonaľovanie
týkajúce sa všetkých – manažérov ako aj ostatných
zamestnancov.
Každý zamestnanec spoločnosti má právo podať
akýkoľvek zlepšovací návrh, ktorý
zlepšuje čokoľvek na pracovisku a prispieva ku
zdokonaľovaniu práce. Zamestnanci svojimi
podnetnými návrhmi pomáhajú udržať a zvyšovať
konkurencieschopnosť na trhu automobilového
priemyslu.
Kaizen means improvement. It also means improvement in
personal life, social life and professional life. When is
KAIZEN applied on a workplace, this means: constantly
improvement related to all managers and other employees.
Hlavnými témami zlepšovacích návrhov v spoločnosti sú:
• improvement own work,
• energy saving, material saving and other resources,
• improvement of working environment,
• innovation of the function the technical or production
equipments and processes,
• improvement of the tools and instruments,
• improvement of the administrative job,
• improvement of product quality,
• ideas for new products,
• customer service and relationship with the customers,
• zlepšenie vlastnej práce,
• úspora energie, materiálu a ďalších zdrojov,
• zlepšenie pracovného prostredia,
• zlepšenie funkčnosti technických
alebo výrobných zariadení a procesov,
• zlepšenie pomôcok a nástrojov,
• zlepšenie administratívnej práce,
• zlepšenie kvality produktov,
• nápady na nové produkty,
• služby zákazníkom a vzťahy so zákazníkmi,
Z prvý polrok 2014 sme obdržali 97 zlepšovacích návrhov s predpokladaným ročným prínosom 111 113 EUR.
Realizovateľnosť Kaizenov bola v prvom kvartáli 52%.
Najviac zlepšovacích návrhov bolo podaných z oddelenia
Produkcie. Z jednotlivcov sú to ako každoročne p. Salay, p.
Miko a Ing. Kukučka.
Ešte raz pripomínam, že všetci zamestnanci spoločnosti
vrátane agentúrnych pracovníkov majú právo podať
akýkoľvek zlepšovací návrh, ktorý je v prospech
spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA a jej
zamestnancov.
Zamestnanci majú na podanie zlepšovacích návrhov
viacero alternatív:
1. Podanie zlepšovacieho návrhu prostredníctvom
e-mailu, vypísanie formulára „Zlepšovací návrh„
v elektronickej podobe a zaslanie na e-mailovú adresu
[email protected]
2. Podanie zlepšovacieho návrhu v papierovej forme,
vypísanie formulára „Zlepšovací návrh“ a vhodenie do
špeciálnej KAIZEN schránky pri turnikete.
8
Every employee of the company has a right to register any
improvement suggestion, which innovates anything on the
workplace and helps to improve the work. Employees can
help to keep and increase the competitiveness by these
suggestions on the automotive market.
These are the main themes of the improvement suggestion in our company:
We have received a 97 improvement suggestions for first
half year of 2014 and there is expected an annual cost saving
111 113€. Realization was done on 52% in first quarter of this
year. The most of improvement suggestions were sent from
Production dpt. As well as every year, the best improvers
like individuals are Mr. Salay, Mr. Miko and Mr. Ing. Kukučka.
Also one more time, we remind you, that all employees of
our company including the agency employees have a right
to register any improvement suggestion, which is contribution to our company - HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA and to our employees.
Various alternatives are available to registration of the
improvement suggestions for our employees:
1. Registration of the improvement suggestions by e-mail,
filling up a form
„KAIZEN „ in electronic form and sending to e-mail:
[email protected]
2. Registration of the improvement suggestions in paper
form, filling up the form „KAIZEN“ and insert to a special
KAIZEN mail box at a turn-stile.
JÚL / JULY 2014
CHARITA / CHARITY
Domov sociálnych sužieb v Púchove
Podporili sme ďalšiu dobrú vec
Spoločnosť Hanil E-Hwa sa snaží hľadať cesty ako ďalej
pokračovať a rozvíjať svoju dobrovoľnícku
angažovanosť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
podporiť domov sociálnych služieb v Púchove. Zakúpili
sme kreatívne pomôcky pre deti, ktoré trpia
duševnými poruchami, poruchami správania, či mentálnym alebo telesným postihnutím. Deti boli veľmi
vďačné a tieto pomôcky sú pre nich nesmierne
dôležité, pretože sú súčasťou ich dennej terapie.
We have supported another good thing
The Hanil E-Hwa Company is trying to find the best
ways how to continue and develop its voluntary activities. For that reason we have made decision to support
the Society of Social Service in Puchov. The creative
tools were purchased for children, who have some
mental disorders, behavioral disorders and mental or
physical disability. The children were very grateful for
these tools, because they are very important to them
and they are part of their daily therapy.
Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice od svojho
vzniku sídli v periférii mesta Púchov. Zariadenie vzniklo
rekonštrukciou 9. bytových jednotiek a prístavbou stravovacej prevádzky.
01.09.1993 zriadil Okresný úrad Považská Bystrica Ústav
sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a
mládež v Nosiciach. Zariadenie bolo s účinnosťou od
01.07.1998 premenované na Domov sociálnych služieb so
sídlom v Nosiciach. Od 01.01.2004 je zriaďovateľom
Domova sociálnych služieb Púchov - Nosice so sídlom 020
01 Púchov – Nosice 57 Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorý poskytuje finančné prostriedky potrebné k
prevádzke zariadenia. V súčasnosti v domove s kapacitou
pre 38 postihnutých detí a dospelých pracuje 34 zamestnancov.
Je to zariadenie s celoročným a týždenným pobytom pre
mentálne a telesne postihnuté deti od 3 rokov a pre
dospelých občanov s duševnými poruchami s kombináciou telesného postihnutia s duševnými poruchami a
poruchami správania.
Society of Social Service Puchov - Nosice are located in
the periphery of town Puchov since its foundation. The
society was founded by reconstruction of the 9 flat units
and additional building of catering establishment.
The Society of Social Care for children and youth with
mental disorders was established by the District Authority
Povazska Bystrica, in Nosice on 1 September 1993. The
Society was renamed to the Society of Social Service since
1 July 1998. Since 1 January 2004, a founder of the Society
of Social Service Puchov-Nosice, 02001 Puchov -Nosice 57
is the Trencin Self-Governing Region, which provides
resources needed to operate the Society. Currently, the
Society of Social service has a capacity for 38 disabled
children and adults and there works 38 employees.
The establishment is available for mentally and physically
disabled children from 3 years and adults people with
mental disorders with a combination of physical disability,
mental and behavioral disorders, for weekly or yearly
residence.
JÚL / JULY 2014
9
GULLIVEROVE CESTY
Gullivers travels
Pulguksa / Bulguksa je budhistický kláštor v juhokórejskej
provincii Severný Kjongsang, neďaleko mesta Kjongdžu.
Ide o významnú pamiatku, ktorá vznikla v čase juhokórejského kráľovstva Silla (57 pred Kr. – 935). Hoci niektorí
umiestňujú jej pôvod už do 6. storočia, zvyčajne sa uvádza,
že ho založil v roku 751 ako verejnú svätyňu na počesť
svojich rodičov prvý minister Kim Te-song. Súčasne dal o 4
km ďalej vybudovať aj súkromnú jaskynnú pustovňu
Sokkuram na uctenie rodičov zo svojho predošlého života.
Kláštor postavili na kamenných terasách a mal okolo
dvesto drevených budov. Na konci 16. storočia ho takmer
zrovnali so zemou Japonci, v ďalších storočiach bol
opakovane obnovovaný. Poslednou dôkladnou
rekonštrukciou prešiel celý komplex v rokoch 1969 - 1973.
V kláštore sa nachádza sedem tzv. národných pokladov –
pagody Tabotchap a Sokkatchap, tri kamenné mosty
symbolizujúce prechod do duchovného, Budhovho sveta,
a dve pozlatené bronzové sochy z 8. storočia.
Chrám je považovaný za majstrovské dielo zlatého veku
budhistického umenia v Silla kráľovstvo. V súčasnej dobe
je vedúci chrám 11. okresu Jogye Order kórejského
budhizmu.
V roku 1966 bola tam nájdená verzia sútry Dharanu
datovaná medzi rokom 704 a 751. Patrí medzi najstaršie
výtlačky na drevených blokoch na svete. Jej budhistický
text bol vytlačený na A 8 cm × 630 cm na morušovom
zvitok papiera.
V roku 1995 bol kláštor spolu s neďalekou pustovňou
Sokkuram zapísaný na zoznam
svetového dedičstva UNESCO.
Bulguksa
Pulguksa / Bulguksa is
a Buddhist monastery in
the South Korean province of North Gyeongsang, near city
Kjongdžu.
This is a major landmark, which was established at the time
the South Korean kingdom of Silla (57 BC. - 935). Although
some have placed its origins already in the 6th century,
usually states that it was founded in 751 as a public shrine to
honor their parents by first minister Kim Dae-song. At the
same time gave a 4 km further develop the private cave
hermitage Sokkuram to honor the parents of his former life.
The monastery was built on stone terraces and had about
two hundred wooden buildings. At the end of the 16th
century it was almost leveled the Japanese, in the following
centuries was repeatedly renewed. The last detailed
thorough reconstruction of the entire complex was done in
1969 - 1973. In the Monastery is located so-called seven
National Treasure - Tabotchap pagodas and Sokkatchap,
three stone bridges symbolizing the transition to the
spiritual, the Buddha of the world, and two gilded bronze
statue of the 8th century.
The temple is considered as a masterpiece of the golden age
of Buddhist art in the Silla kingdom. It is currently the head
temple of the 11th district of the Jogye Order of Korean
Buddhism.
Among the earliest woodblock prints in world, a version of
the Dharani sutra dated between 704 and 751 was found
there in 1966. Its Buddhist text was printed on a 8 cm × 630 cm (3.1 in × 248.0 in) mulberry paper scroll.
In 1995 the monastery together with the nearby hermitage
Sokkuram was inscribed on the UNESCO World Heritage List.
Ing. Anton Eliáš
10
JÚL / JULY 2014
DRÁČIK HANILÁČIK
HÁDANKY NA JÚL
1. ÚLOHA - hádanka
Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí,
nie je teda les. Po rovinách, vŕškoch lozí, náklady a
ľudí vozí cez mestá i dediny.
2. ÚLOHA - nájdi cestičku
Nájdi cestičku od veveričky ku jej orieškom, ktoré
mala celú zimu odložené.
Dráčik haniláčik pripravil
ako vždy skvelé ceny
Zároveň vás poprosíme
o vyplnenie kontaktného
telefónneho čísla a mena
v prípade výhry vás
budeme kontaktovať.
Ďakujeme
JÚL / JULY 2014
Meno
Telefónne číslo
11
SÚŤAŽ
1. ÚLOHA - OTÁZKA
Koľko zamestnancov sa zúčastnilo na Family day
2014?
2. ÚLOHA - OTÁZKA
Koľko kaizenov bolo podaných za prvý polrok 2014?
Odpoveď:
Odpoveď:
Hotel Tatry
Odpoveď napíšte do vyznačených políčok najneskôr do 15.08. 2014
Meno zamestnanca: .............................................................................................................
Osobné číslo: ........................................................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................................................
VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
i
c
erners
h
n
i
ý
V W
Víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách spomedzi 113 zapojených
súťažiacich vyhráva Pagáčová Anna, ktorú vyžreboval náhodný
zamestnanec a zároveň sme skontrolovali správnosť odpovedí.
Zároveň by sme jej chceli zablahoželať a v ďalších úlohách zaželať
zamestnancom veľa šťastia.
Výhercom detskej súťaže sa stala Kristínka Tichá, ktorá správne
odpovedala na súťažné hádanky. Kristínke srdečne blahoželáme a
tešíme sa na správne odpovede našich najmenších fanúšikov.
Do súťaže sa zapojilo 18 detí.
Redakcia: Mgr. Kristína Kučmová
Fotografie, grafické spracovanie: Mgr. Kristína Kučmová
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Žibrúnová
Preklad publikácie: Miroslava Gombárová
Dátum vydania: 17.07.2014
Vaše pripomienky a návrhy posielajte na adresu: [email protected]
NEPREDAJNÉ
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.
Tel.: +421 42 28 18 414
Fax: +421 42 448 63 12
email: [email protected]
Internet: www.hanil.sk
Download

Family Day 2014 - HANIL E