PODMIENKY
predaja nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. na Novohorskej ulici v
Bratislave
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Identifikácia predávaného nehnuteľného majetku spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. s
uvedením jeho charakteristiky:
- parc. č. 1007/49 o výmere 580 m2, parcela registra „C“, vedená v katastri
nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 1007/50 o výmere
1.660 m2, parcela registra „C“, vedená v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy
a nádvoria, stavba súp. č.7487 stojaca na pozemku parc. č. 1007/49, vedená v katastri
nehnuteľností ako iná budova. Všetky ponúkané nehnuteľnosti sú zapísané na liste
vlastníctva č. 2712 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pre
okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Rača, katastrálne územie Rača
(ďalej spoločne len “nehnuteľnosť”)
Charakteristika ponúkaných nehnuteľností: Objekt bol daný do užívania v roku
1974 a bol využívaný ako denné sanatórium. Ide o jednopodlažnú budovu. Zastavaná
plocha je 587,53 m2.
2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom:
- znalecký posudok: č. 2/2014,
- minimálna predajná cena: 333 743,65 Eur vrátane DPH.
3. Výška zábezpeky, ktorú je záujemca o kúpu povinný zložiť na účet spoločnosti
Poliklinika Tehelná, a.s. (ďalej len “PT”) najneskôr v deň doručenia ponuky:
- výška zábezpeky: 60 000,- Eur
- číslo účtu, na ktorý je zábezpeku potrebné zložiť: SK8902000000000140630012
- variabilný symbol: IČO záujemcu
4. Lehota a miesto na doručovanie ponúk: do 02.09.2014 do 12:00 hod., Poliklinika Tehelná,
a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava
5. Kontaktná osoba PT poskytujúca informácie ohľadne predaja nehnuteľnosti (vrátane
ohliadok nehnuteľnosti) , s uvedením mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy:
- meno: Mgr. Katarína Hermanová
- tel.: 0908 724 518
- email: [email protected]
6. Deň a miesto otvárania doručených ponúk: 10.09.2014 v sídle spoločnosti Poliklinika
Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava
II.
Záväzný obsah ponuky záujemcu o kúpu nehnuteľnosti
Zoznam písomností, ktoré ponuka záujemcu o kúpu nehnuteľnosti musí záväzne
obsahovať:
- doklad totožnosti záujemcu (fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu alebo
cestovného dokladu, fyzická osoba podnikateľ: úradne overená fotokópia živnostenského
-
-
-
-
-
-
alebo iného oprávnenia na podnikanie, právnická osoba: úradne overený výpis z
obchodného alebo iného registra - nie starší ako 3 mesiace),
osobitný list s uvedeným navrhovanej kúpnej ceny s úradne overeným podpisom fyzickej
osoby alebo štatutárneho zástupcu (alebo zástupcov) oprávneného konať za právnickú
osobu,
overená
fotokópia
splnomocnenia
s
overenými
podpismi
splnomocniteľa/splnomocniteľov,
pokiaľ
uchádzač
koná
prostredníctvom
splnomocnenca/splnomocnencov,
doklad preukazujúci finančné krytie na celú navrhovanú kúpnu cenu; finančné krytie sa
preukazuje hotovosťou na účte v peňažnom ústave, alebo zmluvou o úvere alebo zmluvou
o budúcej zmluve o úvere uzavretej s peňažným ústavom, alebo záručnou listinou
vystavenou peňažným ústavom alebo akreditívom vystaveným peňažným ústavom,
doklad o zložení zábezpeky na účet PT; zloženie zábezpeky sa preukazuje prevodným
príkazom alebo dokladom o vklade na účet v prospech PT,
doklad z príslušného súdu, že na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz alebo nebol
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je voči nemu
vedené reštrukturalizačné konanie (originál alebo overená fotokópia nie staršia ako 3
mesiace),
v prípade právnickej osoby doklad príslušného súdu, že nie je v likvidácii (originál alebo
overená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace),
čestné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s týmito podmienkami (originál alebo overená
fotokópia) s úradne overeným podpisom,
osobitné vyhlásenie záujemcu, v ktorom uvedie číslo účtu a peňažný ústav, na ktorý má
byť vrátená zložená zábezpeka (originál alebo overená fotokópia) s úradne overeným
podpisom,
súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku IV. týchto podmienok.
III.
Ďalšie záväzné podmienky súvisiace s predajom nehnuteľného majetku PT
1. Záujemcovia sú povinní svoje ponuky doručiť do podateľne PT alebo kontaktnej osobe PT v
lehote podľa článku I. bod 5 týchto podmienok v zalepených obálkach s označením “Ponukové
konanie Novohorská - Neotvárať !”. Na obálke ponuky musí byť zároveň uvedená identifikácia
záujemcu v rozsahu meno (príp. obchodné meno) záujemcu a kontaktná adresa záujemcu. PT
vystaví záujemcovi na požiadanie písomné potvrdenie o doručení ponuky s uvedením dňa a času
jej doručenia.
2. Záujemca je povinný zaplatiť kúpnu cenu zníženú o zloženú zábezpeku (pokiaľ sa táto
nachádza na účte PT) jednorázovo v plnej výške do notárskej úschovy najneskôr v deň podpisu
kúpnej zmluvy.
3. Zložená zábezpeka (pokiaľ je na účte PT) sa započítava u víťazného záujemcu ako splátka
kúpnej ceny. V prípade, ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu za ním
navrhovanú cenu, alebo kúpnu cenu nezaplatí v riadne a včas podľa bodu 2. tohto článku, príp.
nebude akceptovať niektoré z ustanovení týchto podmienok, prepadne zložená zábezpeka ako
zmluvná pokuta v prospech PT.
4. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk,
nie však neskôr ako do 40 dní odo dňa termínu na doručenie ponúk. Zábezpeka bude vrátená bez
úročenia na účet, ktorý neúspešný záujemca uvedie vo svojej ponuke.
5. Ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, môže byť ponukové konanie zrušené,
alebo PT môže rozhodnutú o uzavretí kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí.
6. Záujemca, ktorý nedoloží všetky požadované doklady uvedené v článku II. týchto podmienok
do termínu na odovzdanie ponúk, bude z hodnotenia vylúčený. Ponuku je možné dopĺňať meniť
alebo iným spôsobom upravovať len do termínu odovzdávania ponúk.
7. Víťazný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s PT v lehote do 7 dní od doručenia
návrhu kúpnej zmluvy víťaznému záujemcovi zo strany PT. Kúpna zmluva nemôže obsahovať
ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s týmito podmienkami alebo ponukou víťazného záujemcu,
najmä v nej nemôže byť dohodnutá:
- iná kúpna cena ako cena záujemcu v zmysle ponuky,
- dlhšia lehota splatnosti ako je stanovená v týchto podmienkach,
- zúžený alebo rozšírený predmet predaja oproti zverejneným inzerátom a týmto
podmienkam,
- vylúčené alebo modifikované ustanovenie o zmluvnej pokute alebo jej výške v zmysle
týchto podmienok,
- zrušené alebo modifikované právo PT odstúpiť od zmluvy v prípade riadneho a
včasného nezaplatenia kúpnej ceny oproti týmto podmienkam,
- zmenený alebo upravený spôsob podania návrhu na vklad vlastníckeho práva v
prospech kupujúceho oproti týmto podmienkam.
8. Predstavenstvo PT je oprávnené vyhlásené ponukové konanie kedykoľvek zrušiť aj bez udania
dôvodu, alebo ukončiť bez výberu aj bez udania dôvodu.
9. Všetci záujemcovia, ktorí doručili PT včas ponuku majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok
s ponukami, majú právo, aby ich hodnotiaca komisia pri otváraní obálok oboznámila s ich
obsahom a navrhovanou výškou kúpnej ceny ostatných záujemcov. Hodnotenie prijatých ponúk
je neverejné.
10. Návrh na vklad vlastníckeho práva je oprávnená podať výlučne PT, a to až po riadnom a
včasnom zaplatení celej kúpnej ceny.
11. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponúk si hradia záujemcovia sami, bez nároku na
náhradu, a to i v prípade zrušenia ponukového konania v súlade s týmito podmienkami i v
prípade, ak bude ponuka záujemcu z hodnotenia vylúčená alebo neúspešná.
12. Ponukového konania sa môžu zúčastniť tuzemské alebo cudzozemské fyzické alebo právnické
osoby. V prípade, ak uchádzačom budú cudzozemské fyzické alebo právnické osoby, doručia
tieto požadované potvrdenia príslušného súdu alebo rovnocenné doklady vydané príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla. Tieto doklady (okrem dokladov vydaných
v Českej republike) musia byť úradne preložené.
13. Víťaz ponukového konania, s ktorým PT uzavrie kúpnu zmluvu, je povinný uhradiť PT všetky
náklady PT na inzerciu ponúkanej nehnuteľnosti v dennej tlači, a to na základe faktúry PT, ktorú
je PT oprávnená doručiť víťazovi ponukového konania najskôr v deň nadobudnutia účinnosti
kúpnej zmluvy.
IV.
Osobitné ustanovenia
1. Každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje ponukového konania podľa týchto podmienok
ako záujemca o kúpu, alebo ako štatutárny zástupca právnickej osoby majúcej záujem o kúpu,
alebo ako splnomocnený zástupca záujemcu o kúpu dáva v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov ako dotknutá osoba súhlas PT na spracúvanie jej osobných údajov
v rozsahu, ako to vyplýva z týchto podmienok. Dotknutá osoba udeľuje PT ako
prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jej osobných údajov za účelom evidencie prijatých
ponúk záujemcov a za účelom vypracovania kúpnej zmluvy v prípade úspešného záujemcu.
Súhlas sa poskytuje na 10 rokov odo dňa jeho vystavenia dotknutou osobou.
2. Každá dotknutá osoba podľa bodu 1. tohto článku podmienok je povinná písomný súhlas so
spracovaním jej osobných údajov predložiť PT ako súčasť jej ponuky. Súhlas musí obsahovať
údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah
osobných údajov a čas platnosti súhlasu, podľa týchto podmienok. Súhlas musí byť
vlastnoručne podpísaný dotknutou osobou a jej podpis musí byť úradne overený.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky boli schválené predstavenstvom spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. dňa
15.08.2014 uznesením č. 1182014.
V Bratislave, dňa __________
______________________
Ing. František Kurej, PhD.
predseda predstavenstva
Poliklinika Tehelná, a.s.
______________________
MUDr. Jozef Sabol
člen predstavenstva
Poliklinika Tehelná, a.s.
______________________
Ing. Ladislav Sedliak
člen predstavenstva
Poliklinika Tehelná, a.s.
Download

Podmienky predaja bývalého detského sanatória na Novohorskej