InDevel, s. r. o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14912/L
IČO: 36 418 234, IČ DPH: SK2021848070
Žiadosť o poskytnutie úveru
1. Údaje o Žiadateľovi:
A/ Základné
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Meno:
Titul:
Adresa trvalého bydliska:
Trvalé bydlisko od (rok)
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Štátna príslušnosť:
Rodinný stav:
BSM:
Spôsob bývania:
Počet členov domácnosti:
Najvyššie vzdelanie:
Telefón:
e-mail:
Bankové spojenie
(ďalej len „Žiadateľ“)
Z toho nezaopatrené deti do 26 rokov:
B/ Údaje o zamestnaní Žiadateľa:
Súčasný zamestnávateľ:
Sídlo:
IČO:
Druh pracovného pomeru:
Pracovné zaradenie:
Dátum nástupu:
Priemerný mesačný plat/mzda:
Miesto výkonu zamestnania:
Prílohy:
- fotokópia výplatnej pásky za posledný kalendárny mesiac, resp. výpisu z účtu s pripísanou výplatou
2. Údaje o manželovi/manželke, druhovi/družke Žiadateľa:
A/ Základné
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Meno:
Titul:
Adresa trvalého bydliska:
Trvalé bydlisko od (rok)
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Štátna príslušnosť:
Rodinný stav:
BSM:
Spôsob bývania:
Počet členov domácnosti:
Najvyššie vzdelanie:
Telefón:
e-mail:
Bankové spojenie
(ďalej len „Žiadateľ“)
Z toho nezaopatrené deti do 26 rokov:
B/ Údaje o zamestnaní:
Súčasný zamestnávateľ:
Sídlo:
IČO:
Druh pracovného pomeru:
Pracovné zaradenie:
Dátum nástupu:
Priemerný mesačný plat/mzda:
Miesto výkonu zamestnania:
Prílohy:
- fotokópia výplatnej pásky za posledný kalendárny mesiac, resp. výpisu z účtu s pripísanou výplatou
3. Údaje o záväzkoch / výdavkoch Žiadateľa:
Suma priemerných mesačných výdavkov:
- nájomné
- spotreba energií (voda, plyn, elektrika, drevo, apod)
- náklady na stravu
- náklady spojené s cestovaním (auto, benzín, cestovné, apod)
- ostatné náklady (domácnosť, drogéria, oblečenie, telefón, apod.)
- výdavky vynaložené na deti (školy, krúžky, internáty, apod.)
Splátky úverov, pôžičiek (spolu mesačne):
Platby poistného (spolu mesačne):
Leasing:
Výživné:
Ostatné:
4. Údaje o žiadanom úvere
A/ Podmienky
Touto žiadosťou Žiadateľ žiada spoločnosť InDevel, s.r.o., so sídlom Jesenského 1089/11, 010 01
Žilina, IČO: 36 418 234 (ďalej len „InDevel“) o poskytnutie úveru za nasledovných podmienok:
Druh úveru:
Výška úveru:
Doba splácania úveru ( v mesiacoch):
Počet splátok / periodicita:
B/ Zabezpečenie úveru
Nehnuteľnosť:
Druh:
Stav nehnuteľnosti:
(nová / čiast. resp. úplná rekonštrukcia)
Rok výstavby / rekonštrukcie:
Počet izieb:
List vlastníctva:
Vlastníci nehnuteľnosti:
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:
Prílohy: fotodokumentácia musí obsahovať min.:
- čelný pohľad na dom aj so súpisným číslom, zadný pohľad
- bočný pohľad ľavý a pravý, pohľad na dom s pozemkom
- foto každej izby
Automobil:
Značka:
Typ/ Model:
Rok výroby:
Ubehnuté km:
Prílohy: fotodokumentácia musí obsahovať min.:
- čelný pohľad na auto aj s ŠPZ, zadný pohľad, bočný pohľad ľavý aj pravý
- foto interiéru vrátane palubnej dosky s počítadlom ubehnutých kilometrov
- foto veľkého technického preukazu
5. Súhlas Žiadateľa
Žiadateľ súhlasí so spracúvaním, sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré podliehajú ochrane
bankového tajomstva alebo inému osobitnému režimu ochrany podľa platných právnych predpisov, na
účely preverovania bonity a dôveryhodnosti Žiadateľa, záväzkov Žiadateľa a ich splácania, zabezpečení
záväzkov Žiadateľa a to vrátane údajov, ktoré získala alebo získa InDevel v priebehu rokovaní
o poskytnutí úveru v súvislosti s touto žiadosťou a to na účely a v nevyhnutnom rozsahu na preverenie
schopnosti Žiadateľa splácať úver v zmysle tejto žiadosti a na splnenie si ostatných zákonných povinností
zo strany InDevel.
Tento súhlas je daný na dobu od doručenia tejto žiadosti InDevel až po uzatvorenie príslušnej zmluvy
o poskytnutí úveru na základe tejto a je ho možné kedykoľvek odvolať písomne, formou doporučeného
listu na adresu sídla InDevel. InDevel sa zaväzuje pri spracúvaní, sprístupňovaní a poskytovaní vyššie
označených údajov o Žiadateľovi postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Žiadateľ tiež súhlasí s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
poskytla osobné údaje Žiadateľa spoločnosti InDevel v nasledovnom rozsahu: či je Žiadateľ zamestnaný,
u akého zamestnávateľa a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, doba trvania zamestnania a
poistenia, výška vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú
výšku vymeriavacieho základu, či Žiadateľ je poberateľom invalidného dôchodku, a aby InDevel poskytla
Sociálnej poisťovni a subjektom, ktoré vedú a spravujú úverové registre, registre dlžníkov alebo inak
zhromažďujú informácie dlžníkoch na území Slovenskej republiky, osobné údaje v rozsahu uvedenom v
tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti so vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s InDevel.
6. Poznámky
7. Čestné vyhlásenie Žiadateľa
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a presné a beriem na vedomie, že
InDevel je oprávnená takto zhromaždené údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi, ako
aj v súlade so zmluvnými a obchodnými podmienkami. Zaväzujem sa bezodkladne informovať InDevel o
všetkých zmenách, týkajúcich sa výšky uvedených skutočností, a to po celý čas trvania obchodného
vzťahu s InDevel. Čestne vyhlasujem, že nebol voči mne za posledných 5 rokov podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo vyhlásený konkurz alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ani
nebolo začaté konkurzné, reštrukturalizačné alebo vyrovnávacie konanie alebo akékoľvek súdne
konanie, vrátane exekučného. Nie som v likvidácii, nemám nedoplatky voči daňovým úradom, colným
úradom a Sociálnej poisťovni a iným subjektom. Potvrdzujem, že som bol oboznámený s tým, že
poskytnutie osobných údajov o vzdelaní a o druhu bývania je dobrovoľné.
Podpis Žiadateľa:
Žiadosť podpísaná dňa:
Totožnosť overil:
Meno a priezvisko
.......................................................................................................
Telefón:
.......................................................................................................
E-mail:
.......................................................................................................
Podľa čísla OP / pasu:
Dňa:
Podpis:
Download

žiadosť na tlačive spoločnosti