PRIHLÁŠKA
na štúdium v základnej umeleckej škole
Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač
Odbor: H U D O B N Ý
Hudobný nástroj/predmet:
Meno a priezvisko žiaka:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
Škola/zamestnanie:
(názov, ulica, miesto, trieda)
Zaradenie (vyplní škola):
Miesto narodenia:
Národnosť:
Vek:
Štátne občianstvo:
PSČ:
E-mail:
Meno a priezvisko otca:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
Meno a priezvisko matky:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
PSČ:
PSČ:
* Vyplní len rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka.
1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") výšku
príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len "ZUŠ") zriadených obcou alebo
samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
3. Zriaďovateľ ZUŠ (Mesto Sliač) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.
5. Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov v informačnom systéme ZUŠ Sliač za
účelom vedenia katalógu, triednej knihy, vydávania vysvedčení, zavedenia do centrálnej databázy
informácií; zverejnenia mena, fotografie (zoznamy žiakov, úspešnosť v súťažiach, web stránka,
kronika) v rozsahu nevyhnutnom pre informačný systém školy.
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a
budem plniť základné povinnosti určené školským poriadkom.
V Sliači dňa ................................
...............................................................
Podpis rodiča (zákonného zástupcu),
resp. plnoletého študenta
PRIHLÁŠKA
na štúdium v základnej umeleckej škole
Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač
Odbor: V Ý T V A R N Ý
Zaradenie (vyplní škola):
Meno a priezvisko žiaka:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
Škola/zamestnanie:
(názov, ulica, miesto, trieda)
Miesto narodenia:
Národnosť:
Vek:
Štátne občianstvo:
PSČ:
E-mail:
Meno a priezvisko otca:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
Meno a priezvisko matky:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
PSČ:
PSČ:
* Vyplní len rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka.
1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") výšku
príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len "ZUŠ") zriadených obcou alebo
samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
3. Zriaďovateľ ZUŠ (Mesto Sliač) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.
5. Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov v informačnom systéme ZUŠ Sliač za
účelom vedenia katalógu, triednej knihy, vydávania vysvedčení, zavedenia do centrálnej databázy
informácií; zverejnenia mena, fotografie (zoznamy žiakov, úspešnosť v súťažiach, web stránka,
kronika) v rozsahu nevyhnutnom pre informačný systém školy.
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a
budem plniť základné povinnosti určené školským poriadkom.
V Sliači dňa ................................
...............................................................
Podpis rodiča (zákonného zástupcu),
resp. plnoletého študenta
PRIHLÁŠKA
na štúdium v základnej umeleckej škole
Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač
Odbor: T A N E Č N Ý
Zaradenie (vyplní škola):
Meno a priezvisko žiaka:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
Škola/zamestnanie:
(názov, ulica, miesto, trieda)
Miesto narodenia:
Národnosť:
Vek:
Štátne občianstvo:
PSČ:
E-mail:
Meno a priezvisko otca:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
Meno a priezvisko matky:*
Adresa bydliska:
Tel./mobil:
E-mail:
PSČ:
PSČ:
* Vyplní len rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka.
1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") výšku
príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len "ZUŠ") zriadených obcou alebo
samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
3. Zriaďovateľ ZUŠ (Mesto Sliač) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.
5. Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov v informačnom systéme ZUŠ Sliač za
účelom vedenia katalógu, triednej knihy, vydávania vysvedčení, zavedenia do centrálnej databázy
informácií; zverejnenia mena, fotografie (zoznamy žiakov, úspešnosť v súťažiach, web stránka,
kronika) v rozsahu nevyhnutnom pre informačný systém školy.
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a
budem plniť základné povinnosti určené školským poriadkom.
V Sliači dňa ................................
...............................................................
Podpis rodiča (zákonného zástupcu),
resp. plnoletého študenta
Download

PRIHLÁŠKA na štúdium v základnej umeleckej škole