Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Dlhá č 4, 950 50 Nitra P.O.BOX 23-Nitra 10
právna forma : družstvo IČO: 36 526 029 obch.register: Okr. súd Nitra, vl. č. 10011/N
PODKLAD NA ROZÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU
Pri prepise bytu na nového užívateľa musia byť na OSBD v Nitre zúčastnené spoločne obe strany (pôvodný
i nový užívateľ). Poplatok za vyhotovenie zmluvy o výkone správy je 40 € pri byte vo vlastníctve. Pri
prevode členských práv a povinností - nájomný byt, je poplatok 202 €.
Pôvodný užívateľ: ............................................................................ č. tel.: .................................
Nový užívateľ: ................................................................................. č. tel.: .................................
Počet osôb nového užívateľa: .............
Dátum ..............................
Ž I A D A M E - N E Ž I A D A M E ( nežiaduce prečiarknúť )
o rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu na ul.: .......................................................
v ..................... variabilný symbol bytu: ............................................ ku dňu: ............................
MERAČ TYPU ZENNER
Teplá voda
Studená voda
3
Pozn. odčíta sa celý číselník m .
Litre- ukazovatele v krúžkoch sa neodčítavajú.
nula (0)
Stav ampulky (odčítané z hora nadol)
výrobné číslo
3
výrobné číslo
stav meradla (m )
Pozn.: Na odparovacích PRNV sa odčíta prislúchajúce číslo na stupnici. Informácia o elektronických PRVN je uvedená
na druhej strane (podľa typu PRNV).
Odpočet PRNV - ISTA
Farba kvapaliny v ampulke :......................................
Miestnosť Výrobné číslo prístroja Stav podľa stupnice
Odpočet
vodomerov
TV
SV
Výrobné číslo
vodomeru
Stav
3
(m )
Doprimo" 3 rádio READY/NET
MERAČ TYPU DOMAQUA
S diaľkovým zberom dát (nevstupuje sa do bytu)
Informácia pre užívateľa
Teplá voda
Studená voda
Pozn.:
Odčíta sa iba číselník s čiernym podkladom (m3),
Číselník s červeným podkladom neodčítavať (l)
aktuálna hodnota
stav k 31.12. predchádzajúceho roku
Výrobné číslo meradla
Stav meradla (m3)
Odčítané údaje vpísať do tabuľky na prvej strane
1 - výrobné číslo
2 - LCD displej (5-miestny, jednoriadkový)
3 - zatlačením tlačidlo č.3 sa aktivuje displej
4 - plomba (už vložená)
Hodnota aktuálneho stavu sa 31.12. presunie do A, a aktuálna hodnota sa počíta znova od nuly.
Odpočet daného prístroja prebieha lx do roka prostredníctvom pracovníka ISTA, ktorý daný prístroj odčíta pomocou
zariadenia PDA, bez vstupu do bytov. www.ista.sk • 02/40240999
Doprimo“ 3
Elektronický PRNV, je podobný ako Doprimo“ 3 rádio REDY/NET, viď obrázok vyššie, avšak nemá
tlačidlo pod číslom 3. Doprimo 3 nie je s diaľkovým zberom dát t.j., musí sa vstupovať do bytu.
Nová adresa pôvodného užívateľa: .............................................................................................
Číslo bankového účtu pôvodného užívateľa: ..............................................................................
(z dôvodu vrátenia prípadného preplatku)
Ako nový užívateľ bytu týmto prehlasujem, že dňom ................................. preberám na seba v plnom
rozsahu práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy - nájomnej zmluvy a zaväzujem
sa, že počnúc týmto dňom budem pravidelne mesačne uhrádzať všetky náklady spojené s užívaním
bytu.
................................................
podpis pôvodného užívateľa
................................................
podpis nového užívateľa
................................................
číslo OP - pôvodný užívateľ
................................................
číslo OP - nový užívateľ
Download

Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu