Protokol a odovzdaní a prevzatí bytu do užívania
Predávajúci:
Meno a priezvisko/ Názov:
Bydlisko/Sídlo:
Tel:
e-mail:
a
Kupujúci:
Meno a priezvisko/ Názov:
Bydlisko/Sídlo:
Tel:
e-mail:
Byt číslo.......................nachádzajúci sa na ..........ul. číslo ....... na .........poschodí, to všetko zapísané
na LV číslo.........., vydaného správou katastra....................., v katastrálnom území................,
okres........., obec ........
Číslo meradla kúrenia
Stav meradla kúrenia
poznámka
Číslo vodomeru - Studená
voda
Stav vodomeru
poznámka
Číslo vodomeru - Teplá voda
Stav vodomeru
poznámka
Deň odpisu :...........................
------------------------------------Predávajúci
-------------------------------------------Kupujúci
Download

Protokol a odovzdaní a prevzatí bytu do užívania - etp