ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné
23
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500
Dátum vystavenia: 31.03.2012
Dátum splatnosti: 20.04.2012
Dátum odoslania: 03.04.2012
Dátum dodania tovaru, služby: 31.3.2012
<
m
c
>N
<
h-
'<0
C
o
Q
o
(U
O
CO
CO
CO
Z
>N
IZ
_1
O
Q
Odberateľ:
Z
>N
1-
<
POZOR zmena bankového spojenia
platby žiadame realizovať na Bankový ústav:
ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.
Z
-J
O
Q
O
CO
Odpočet Od-Do
o
:-
——
Číslo
odberu
Párovacie
č. faktúry
Číslo faktúry: 3 1 2 1 0 0 5 4 9 5
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
Obec Dolná Tižina
DOLNÁ TIZINA 333
013 04
DOLNÁ TIŽINA
ICO: 00321249
IČDPH: Vodné
Číslo
vodomeru
Stav vodomeru
Od-Do
%
21223495
839-899
100,0
-•— — -'
Objem
EUR/m3
Vodné
EUR
Stočné
EUR/m3
Stočné
EUR
Vodné
+Stočné
57,00
111,76
54,76
60
" -
' '
:........'....
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
r
í
ŠIMÁŠKOVÁ
Veronika
faktu rant
Telefón: 041/7071771, 7071711
E-mail: Veronika [email protected]
Celkom fakturované :
m3
vodné
60
stočné
60
EUR
54,76
57,00
Sadzba DPH
Základ DPH
Čiastka DPH
20 %
111,76
22,35
DPH faktúry:
DPH zálohy:
Spolu:
111,76
0,00
111,76
22,35
0,00
22,35
Suma bez DPH
Čiastka DPH
Zaokrúhlenie
Suma s DPH
Zahrnutá záloha
111,76
22,35
0,00
134,11
0,00
K ÚHRADE:
134,11 EUR
l ù / Z
Zapísané
v knike došlých fakt
»trana
V?
p, &
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
£ û
Download

v knike došlých fakt