4
november
2010
Značkový magazin
Michael Horsch Šancu zostať hore
Skúsenosti z praxe Nové možnosti a zdroje
Novinka Focus TD Testuje sa nádejná metóda
Výsledky pokusov Priamy výsev ozimnej pšenice
Prečítajte si
?>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
Logistikcentrum Náhradné diely do celého sveta
ÚVOD
ÚVOD
Všetci teraz máme
ŠANCU ZOSTAŤ HORE
Aj naďalej sa svet pohybuje na tenkej hranici medzi výrobou potravín
a ich skutočnou potrebou. Je evidentné, že od hlavných producentov obilnín sa už nedočkáme väčšieho nárastu
výroby, jedine vo výnimočných obdobiach ako boli roky 2008 a 2009. Práve
klíma limituje produkciu v nádejných
oblastiach ako je Rusko a Kazachstan.
Aj naďalej preto rastie spotreba potravín rýchlejšie, než odkrývanie nových
možností ich vyššej produkcie.
Hlavný dôvod, prečo ceny poľnohospodárskej produkcie nerástli už v roku
2009, vidím v politike, ktorá sa nebojí
žiadnej témy toľko, ako práve nedostatku
základných potravín. Dočasné zvýšenie
produkcie vplyvom globálneho výkyvu
počasia teda poslúžilo na zakrytie skutočnosti, že svet už nie je schopný vyrobiť dostatok obilnín. Pritom viac ako 70
percent celkovej produkcie sa odohráva
v páse severnej pologule, širokom necelých 1 000 km. A nikde inde nie je výnos
toľko závislý na zrážkach v období od polovice mája do polovice júna. Kolísanie pritom dosahuje 150 až 200 miliónov ton, čo
je napríklad päťnásobok celkovej produkcie obilnín v Austrálii.
Dvojnásobná cena pšenice
Tento rok sa severná pologuľa vrátila vo svojich výnosoch k normálu. Vďaka
tomu sme predávali svoju pšenicu v septembri za dvojnásobnú cenu, ako vlani
v rovnakom čase. Pritom ešte pár týždňov
predtým sa nás všetky odhady snažili presvedčiť, že k rastu cien nie je žiadny dôvod.
A to napriek tomu, že už od mája bolo
Titulná strana:
Nesený sejací stroj Express TD využíva
prednosti z ťahaných strojov Pronto.
Pracuje vysokou rýchlosťou, precízne
ukladá osivo a navyše je veľmi obratný.
1
www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Michael Horsch
zrejmé, že americká a ruská produkcia sú
vážne ohrozené. V mojich očiach to veľmi
spochybnilo dôveryhodnosť oficiálnych inštitúcií, akou je napríklad americké Ministerstvo poľnohospodárstva (USDA), ktorého odhady majú zásadný vplyv na svetové
trhy. Funkcia tejto vládnej organizácie nás
poľnohospodárov celosvetovo výrazne
poškodila už v minulom roku. Obávam sa
teda, že podobne zmanipulované sú aj odhady svetových zásob potravín.
Situácia v Rusku
Veľké ťažkosti vplyvom nedostatku potravín bude mať Rusko, ktoré pritom ešte v
júni udelilo licencie na vývoz obilnín. Tým
sa pripravilo o svoje zásoby, ktoré zo svojej tohtoročnej produkcie určite nedoplní.
Súčasný stop exportu je teda pokusom
udržať domáce ceny dole. Na to doplácajú výrobcovia aj obchodníci, ktorí preto
zhodnocujú nakúpené obilie jeho skrmo-
vaním. Pre produkciu pečiva ho neskôr
bude opäť nedostatok. Cena chleba, ktorá
v Rusku platí ako najsilnejší volebný argument, teda porastie.
Kvôli zabezpečeniu dostatku potravinárskeho obilia sa Rusko nevyhne jeho
dovozu, a to svetové ceny opäť vystrelí
o niečo vyššie. Na tom pritom nemá záujem žiadna svetová vláda a to tým skôr, že
väzí v globálnej hospodárskej kríze. Situácia vo svetovej produkcii potravín je preto
oveľa horšia, než si plánujeme pripustiť
a hlavnú vinu musíme hľadať v skresľovaní
reality už v minulom roku.
Čakanie sa oplatilo
Na tohtoročný vývoj trhu najviac doplácajú poľnohospodári, ktorí uzatvárali
kontrakty, často až do júna, za výrazne nižšie ceny, než aké nastavil trh neskôr počas
zberu. Niektorí v dôsledku neúrody, alebo
pretože nedokázali včas zožať, navyše nie
sú schopní splniť dohodnutý objem. Musia preto teraz sami nakupovať za násobnú
cenu, a tým svoju stratu ďalej prehlbujú.
V Európe je takýchto prípadov veľmi veľa.
Nikoho asi neprekvapí, že ide o podniky
s malou produktivitou, s vysokým počtom
zamestnancov a techniky, s organizáciou
neschopnou vysokého výkonu v krátkom
čase, ktorý práve tento rok bol potrebný.
Na druhej strane potom stoja tí, ktorí
v posledných rokoch investovali do výstavby vlastných skladov a síl. U niektorých potom skladovacia kapacita prekračuje objem jednoročnej produkcie. Tí ako
prví správne reagovali na skutočnosť, že
masívny pohyb cien hore a dole sa nebude
zmierňovať, ale naopak zosilňovať. Najziskovejší poľnohospodári, a to aj v Európe,
preto disponujú objemom dvojročnej produkcie.
Nejde pritom o žiadnych špekulantov!
Špekulácia začína totiž vtedy, keď predávame tovar, ktorý ešte nemáme. Všetci,
ktorí sme zažili prudký nárast cien pred
dvoma rokmi, už vieme, čo znamená nenásytnosť a hlad po ešte vyššej cene. To
je nebezpečná snaha, na ktorú dopláca
každoročne mnoho podnikov. Naopak
tí, ktorí disponujú nadsezonnym objemom vlastnej produkcie a sami rozhodujú
o jeho obchodovaní, a niektorí si už vybudovali priamu väzbu na burzu, tí sa
väčšinou zámerne nesnažia predávať za
maximálne ceny. Pritom sa ale vyznačujú
presnou znalosťou a špičkovým riadením
vlastných výrobných nákladov.
Tohtoročný vývoj rýchlo dobehnú aj
ceny hnojív. Všetci, ktorí produkujeme
veľký podiel obilnín, by sme mali venovať pozornosť fosforečným hnojivám. Ich
cena bude v budúcnosti stúpať najviac,
a to nielen preto, že vplyvom situácie v posledných dvoch rokoch sa všeobecne obmedzilo základné hnojenie. Trh s fosforom
je veľmi strategickou záležitosťou, pretože
väčšina exportérov obilnín ho v zrne už po
mnoho rokov vyváža viac, než koľko ho
sami do pôdy vracajú.
Ukladanie živín pod osivo
My už viac ako dvadsať rokov pracujeme na metódach koncentrovaného ukladania hnojív do pôdy. Dosahujeme tým
oveľa vyššej efektívnosti živín. Súčasný
stav technológie navyše dáva užívateľovi
veľa nových možností. Aplikácia hnojív
k osivu môže napríklad eliminovať niektoré
prirodzené vlastnosti pôdy, ako je pomalá
mineralizácia alebo blokovanie. To má pri
základných živinách, a hlavne pri fosfore,
ešte väčší efekt, než pri dusíku.
Alebo najnovšie má užívateľ možnosť,
aby sám rozhodoval o hĺbke, do ktorej
pod osivo umiestni živiny. Napríklad pri
včasnej sejbe repky uloží hnojivo do 20
cm, aby podporil hlboký rast koreňov.
V neskorých termínoch, ako napríklad tento rok, umiestni živiny blízko, aby ich rastlina prijímala čoskoro, a to aj pri chladnom
počasí. Preto stále rastie záujem o našu
výbavu pre hnojenie pri sejbe, napríklad aj
vo veľmi úrodných oblastiach severného
Nemecka.
Tieto technológie sú určené presne
pre obdobie, ktoré teraz nastáva. Ak nám
nemajú klesať výnosy, pri očakávaných
cenách živín bude cielená a koncentrovaná aplikácia do pôdy predovšetkým P a K
hospodárskou nevyhnutnosťou. V tomto
vydaní nášho časopisu sa môžete dočítať
o novom sejacom stroji Focus TD, ktorý má
mnoho zaujímavých vlastností. Medzi inými je to práve spôsob ukladania hnojiva
pod osivo. V ňom sa odráža viac ako dvadsať rokov našich skúseností.
Obdobie, ktoré máme pred sebou,
bude naozaj zaujímavé. Prajem všetkým
poľnohospodárom, aby z neho pre seba
a pre svoj podnik vyťažili čo najviac.
Michael Horsch
Nový sejací stroj Focus TD hlboko kyprí pôdu len v pásoch pred osivom. Užívateľ sám určí, do
akej hĺbky sa uloží hnojivo. Slama a hrudy sa odhrnú mimo osivové lôžko. Diskové výsevné
pätky zasejú do čistej a vlhkej pôdy, ktorú radličky vyťahujú zospodu nahor.
www.Bezorebne.cz 2
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
Naspäť cesta nevedie
K ORBE SA NEVRÁTIME
„Pracoval som v poľnohospodárskom podniku, kde sme ako jedni
z prvých na Slovensku začali využívať
technológiu Horsch. Keď som nastúpil
v Turčianskych Tepliciach, predali sme
pluhy, zakúpili exaktor a pustili sa do
minimalizácie. Som presvedčený, že
tento systém má svoje výhody, a to
ekonomické i pôdoochranné. Zvlášť teraz, pri extrémnych výkyvoch počasia,“
uviedol Ing. Vojtech Pekárik, riaditeľ
a konateľ spoločnosti AFG, s. r. o., Turčianske Teplice.
Spoločnosť AFG vznikla pred desiatimi
rokmi. V súčasnosti obhospodaruje 2 800
ha poľnohospodárskej pôdy v troch katastrálnych územiach, v okresoch Turčianske
Teplice, Prievidza a Martin. V živočíšnej
výrobe chová hovädzí dobytok so zameraním na produkciu mlieka. Ročná dodávka
mlieka predstavuje 5 300 000 litrov od stáda so 750 holštajnskými dojnicami.
V rastlinnej výrobe pestuje z trhových
plodín repku ozimnú na 150 ha, obilniny
na zhruba 350 ha, lucernu na 233 ha, ďatelinotrávne miešanky na 155 ha a kukuricu
na siláž a CCM na 412 ha. V súčasnej dobe
buduje bioplynovú stanicu s výkonom
jeden tisíc kW, v ktorej chce zhodnocovať
maštaľný hnoj a kukuričnú siláž. Do prevádzky by mala byť stanica uvedená začiatkom budúceho roka.
AFG má celkom 81 zamestnancov. Jednotlivé činnosti má rozdelené na živočíšnu
a rastlinnú výrobu, služby a ekonomický
úsek. Všetko riadi z jedného centra, ktorým je stredisko v Turčianskych Tepliciach.
Problémy sú hlavne s presunom surovín
a techniky, keďže do ostatných stredísk je
vzdialenosť od 45 až do 100 km.
Zaslúžilý veterán
Od začiatku bolo cieľom vedenia spoločnosti minimalizovať všetky úkony na
poli vrátane dodržiavania pravidiel, ktoré
systém Horsch odporúča.
„Po dobrých skúsenostiach s exaktorom sme v roku 2000 zadovážili radličkový sejací stroj Concord CO 6 PPF. Postupne pribudol radličkový kyprič Phantom 4
(Terrano 4 FG), druhý sejací stroj Concord
3
www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
len málo poľnohospodárskych podnikov,
takže náš stroj bol neustále v prevádzke.
Využívame ho dodnes, jeho spoľahlivosť je
výborná,“ spomína na prvé skúsenosti Ivan
Bonda, hlavný agronóm podniku. Mechanizátor mu dáva za pravdu:
„Prvý Concord sme predvádzali okolitým pestovateľom, ktorí sa k nám chodili
pozerať ako pracuje a hovorili, že im ukazujeme zázraky. Tak kvalitná bola jeho práca. Stroj si dokáže poradiť v každej pôde,
vytvorí dobrú štruktúru, rozbije hrudy
a zrovná povrch. To je dobrý základ pre
presné uloženie a rovnomerné vzchádzanie osiva. Osvedčil sa aj pri sejbe kukurice.
Ak by sme mali iný stroj, museli by sme
pôdu pripravovať úplne inak. Stroje Horsch nám rýchlou prípravou pôdy a siatím
dávajú obrovskú výhodu, pretože odpadá
niekoľko pracovných operácií. Navyše veľmi dobrá je ich prevádzková spoľahlivosť,
počas sezóny idú všetky stroje bez opráv
a nastavenie je veľmi jednoduché,“ dodal.
Spoľahlivé Pronto
Druhým rokom slúži v tomto podniku
diskový sejací stroj Pronto 4 DC PPF. Pracuje tiež spoľahlivo a bez problémov. Podľa
agronóma je medzi Concordom a Prontom rozdiel hlavne pri vzchádzaní.
„Je to krásny pohľad, keď začne vzchádzať kukurica alebo pšenica po zasiatí
Hlavný agronóm Ivan Bonda (vľavo) a Ján Jariabka, mechanizátor. Techniku Horsch
považujú za veľmi výkonnú a postupne linku dopĺňajú o ďalšie stroje. V súčasnej dobe
uvažujú ešte o tanierovom podmietači Joker. Hodil by sa na finálnu úpravu pôdy a na
plytkú podmietku hneď po zbere. Väčší pracovný záber ako šesť metrov by síce uvítali, ale problematické sú prejazdy do vzdialených stredísk v iných okresoch, takže zatiaľ
stroje vyberajú s ohľadom na čo najjednoduchšiu prepravu po cestách.
Prontom. Porast je vyrovnanejší, vzchádzanie je lepšie. Potom sa rozdiely medzi
radličkovým a diskovým strojom postupne vyrovnávajú,“ podotkol.
Uloženie hnojiva pod pätu je podľa
tunajších pestovateľov lepšie pri radličkovom stroji, kedy je pod osivo uložené
kvapalné hnojivo. Pri Pronte je prihnojenie pevným hnojivom medzi riadkami.
Prihnojovanie väčšinou používajú pri
všetkých plodinách, okrem lucerny. V priemere dodávajú do pôdy za sezónu 100 kg
dusíka na hektár. Prihnojujú aj fosforom,
ale predovšetkým využívajú maštaľný
hnoj, ktorým obohacujú pôdu o fosfor,
draslík a mikroprvky. Ročne tak vyhnoja
300 až 400 hektárov.
Pronto zaseje väčšinu kukurice, všetku
repku a čiastočne ozimnú pšenicu, celkom
asi 1 000 ha ročne. Vzhľadom k tomu, že
sa starajú o vlastnú a dcérsku spoločnosť,
stroje už dnes nepoužívajú v službách.
Okrem toho sa väčšina podnikov na Slovensku už vybavila novou technikou, takže
za posledné dva roky klesol dopyt.
Ing. Vojtech Pekárik, riaditeľ a konateľ spoločnosti AFG, s. r. o., Turčianske Teplice, je
presvedčený, že veľa záleží na dodržiavaní všetkých zásad systému obrábania pôdy
a sejby. „To je začiatok a koniec podnikania. S technikou Horsch sme schopní všetko
stíhať aj na našej veľkej výmere. Je to samozrejme aj o úsporách pracovných síl, pohonných hmôt, prejazdov, času... Zvládame práce v termínoch, pozemky sú dobre pripravené, porasty sú vyrovnané. Rozhodne stojí za to, ísť do toho. Vracať sa naspäť k orbe nie
je cesta,“ hovorí riaditeľ.
CO 6, diskový sejací stroj Pronto 4 DC PPF
a vlani hĺbkový radličkový kyprič Tiger
3 MT. Vzhľadom k tomu, že sme sa rozhodli pre bioplynovú stanicu a pestujeme
veľké množstvo kukurice, Tiger 3 MT nám
vhodne vyriešil problém so zapravením
pozberových zvyškov po tejto plodine.
V spolupráci so susednou dcérskou spoločnosťou zabezpečujeme zásobenie vlastnej živočíšnej výroby kŕmnymi plodinami
a doplnenie potrebného množstva kukurice pre biostanicu. Obrábajú tam ďalších
980 ha ornej pôdy, na ktorých pestujú 200
ha lucerny, 652 ha kukurice a 126 ha pšenice,“ podotkol mechanizátor Ján Jariabka.
Prvým sejacím strojom siali všetky
plodiny vrátane kukurice až do roku 2003,
kedy zadovážili druhý Concord CO 6. Tento
stroj každý rok zaseje okolo 200 ha pšeni-
ce, 250 ha kukurice a 100 ha lucerny. Teraz
ho využívajú hlavne v okolí Turian, kde
sú piesčité a kamenisté pozemky. Inak
majú na všetkých strediskách pôdy stredné až ťažké. V Turčianskych Tepliciach
v nadmorskej výške od 518 do 750 až 800
metrov využívajú pozemky len na pastvu.
Ročný priemer zrážok je okolo 700 až 800
mm, takže ide skôr o oblasť vlhkejšiu.
Predvádzali zázraky
„Keď sme začali s prihnojovaním pod
pätu, bol to veľký boom. Tento spôsob
siatia pestovateľov zaujal a rýchlo sa ujal.
S prvým sejacím strojom Concord sme siali
každý rok na jar a na jeseň celkom 2 000
ha, z toho 1 300 ha v službách v rámci celého Slovenska. Vtedy túto možnosť malo
Kypriče Tiger AS poskytujú najväčšiu intenzitu rozpracovania a premiešania pôdy.
Majú štvorradovú konštrukciu a pri dostatočnej pracovnej rýchlosti kompletne
spracujú aj veľmi ťažkú pôdu jedným prejazdom. Táto úspora času sa v tomto zložitom roku ukázala ako strategická výhoda.
Dva kypriče na prípravu
Sejacie stroje majú pozemky pre sejbu
pekne pripravené, aj keď Pronto, vďaka
www.Bezorebne.cz 4
SKÚSENOSTI Z PRAXE
EXKURZIA V NEMECKU
svojmu náradiu, môže siať do nerovnejšej pôdy, ktorú si pripraví a zrovná. Kyprič
Phantom nachádza uplatnenie po zbere
a príprave pred sejbou. Za sezónu obrobí
800 až 900 ha. Pracuje v agregácii s 200 koňovým traktorom rýchlosťou 10 až 12 km
za hodinu pri spotrebe nafty okolo 6 litrov.
Radličky vydržia pri Phantome až 400 ha,
ale v piesočnatých a kamenistých pôdach
trebárs len 100 ha a musia sa vymeniť. Na
týchto pôdach sa snažia tunajší pestovatelia Tiger nepoužívať, tam stačí spracovanie
kypričom Phantom.
Praktické poznatky ukázali pestovateľom
NOVÉ MOŽNOSTI
Výkonný Tiger
Predtým Phantom slúžil aj na zapravenie hnoja, ale od tej doby, čo zadovážili
Tiger, zapravujú hnoj len týmto strojom.
Tiger je výborný aj pre spracovanie a zapravenie rastlinných zvyškov po kukurici.
Po tejto plodine spracuje na jeseň výmeru,
ktorú zvládne a pozemky sú pripravené na
jar. Po Tigeri ide na jar priamo sejací stroj.
Prípadne, ak je po kukurici veľa buriny, nasadzujú kyprič ešte raz na jar. Na stredisku
v Dolných Vesteniciach spracováva Tiger
všetky pozemky na jeseň aj na jar, celkom
477 ha ornej pôdy. „Pri Tigerovi používame dláta z tvrdokovu, ktoré sú veľmi spoľa-
KOMENTÁR
PORADCU
AFG Turčianske Teplice patrí medzi dlhoročných a skúsených užívateľov
strojov od firmy Horsch, ktoré im umožňujú zakladanie kvalitných porastov
všetkých plodín. Bez hlbšieho obrábania
pôdy sa však v ich osevnom postupe ne-
5
www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Podmietač Terrano FG (predtým označovaný ako Phantom) ťaží z koncepcie odpojiteľného utlačovacieho valca, a preto sa využíva aj pri jarnej príprave pôdy. Veľmi
užitočný je bez valca tiež pre otvorení mokrej pôdy, ktorá potom ľahko osychá. Pre
hlavné spracovanie pôdy je Terrano FG vhodné až do pracovnej hĺbky 20 cm.
zaobídu a keďže sa k orbe nechcú vracať,
bolo správne rozhodnutie skompletizovať technologickú linku o hĺbkový kyprič
Tiger 3 MT. V jednom prejazde im umožní postupe obrábať pôdu až do hĺbky
35 cm a pritom vytvárať dobrú štruktúru,
ktorá je vhodná pre kvalitnejšie zapravenie organickej hmoty a následné siatie.
Na snímke pôdu spracováva kyprič Tiger
MT do hĺbky 18 cm.
Karel Falta
hlivé a dlho vydržia. Od začiatku, čo stroj
máme, sme ich menili len raz. Ročne s ním
urobíme 600 až 700 ha do výmeny radličiek. Pracovná rýchlosť je 10 až 12 km za
hodinu s traktorom s výkonom 200 koní
a spotreba nafty zhruba 16 litrov pri spracovaní do hĺbky 15 cm. Pre väčšiu hĺbku
by sme potrebovali silnejší traktor, potom
by sa jeho výkonnosť ešte zvýšila,“ uviedol
hlavný agronóm.
V oblasti obrábania pôdy a sejby je
technika Horsch medzi našimi poľnohospodármi dobre zavedená a s jej prevádzkou majú dlhoročné skúsenosti.
Dobrú správu máme pre pestovateľov,
ktorí od tejto firmy so silnou tendenciou k inováciám požadujú niečo nové.
V súčasnej dobe ponúka tiež sejací stroj
Focus TD, s ktorým v našich podmienkach zatiaľ zbiera praktické skúsenosti.
Spoločne so skupinou českých poľnohospodárov sme preto navštívili dvoch
užívateľov v Nemecku, ktorí techniku
Horsch využívajú a nejaký čas už majú
v prevádzke v rôznom prevedení aj
stroj Focus.
Predovšetkým je nutné pripomenúť,
že v prípade oboch poľnohospodárskych
podnikov na severovýchode Nemecka, do
ktorých sme v rámci študijnej cesty zavítali,
ide o vysoko špecializované farmy dôsledne zamerané na pestovanie trhových plo-
dín. Ich výnimočné výsledky sú dôkazom,
čo sa dá pri vysokej intenzite a špecializácii
dosiahnuť. Pre našich poľnohospodárov to
bola silná výzva, aby sa v rámci diskusie zaujímali, v čom spočívajú ich úspechy.
Efektivita a zisk
Ako prvú sme navštívili farmu Deerta
Rieveho, ktorá sa nachádza v prímorskej
oblasti v okolí mesta Stralsund na severovýchode Nemecka, v spolkovej krajine
Meklenbursko-Predné Pomoransko. Je to
oblasť na pobreží Baltského mora pri úžine Strelasund, ktorá oddeľuje od pevniny
ostrov Rujana. Deert Rieve hospodári na
2 100 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho
1 805 ha je ornej. Pôdy sú tam veľmi kvalitné, piesočnato-hlinité, pričom na približne
80 percentách sú vybudované funkčné
drenáže s čerpadlami. Ročný úhrn zrážok
sa pohybuje okolo 580 mm.
Približne na polovici výmery pestuje
Deert Rieve ozimnú pšenicu, nasleduje
repka na tretine plôch, ozimný jačmeň na
120 ha a cukrovka na 110 ha. O prevádzku
farmy sa stará spolu šesť zamestnancov
vrátane manažéra, počas sezóny vypomáhajú jeden až dvaja brigádnici. Na sto
hektárov tak vychádza 0,44 pracovných síl.
Hlavným cieľom Deerta Rieveho je čo najväčšia efektivita. Z jedného hektára sa mu
darí dosahovať zisk okolo 900 eur!
Z techniky Horsch využíva Deert Rieve
od roku 2002 hĺbkový radličkový kyprič
Tiger s pracovným záberom 4 m, od roku
2008 kyprič Tiger so záberom 6 m a od
roku 2004 sejací stroj Pronto 6 KE. Pred
dvoma rokmi začala firma Horsch s pomocou Deerta Rieveho vyvíjať novú technológiu siatia repky pomocou radličiek
a výsevných pätiek.
„Spočiatku sme orali a používali rotačné brány. V polovici 90. rokov sme pod
repku začali s obmedzenou prípravou
pôdy – len kyprič a hneď siatie. Od roku
2000, s využitím kypriča Tiger, pestujeme
väčšinu plodín bez pluhu. V roku 2008
sme prvýkrát pokusne zasiali časť výmery
repky strojom Focus TD, ale jeho prvý pro-
Zvýšenie a stabilizácia výnosov
Čo sa týka dosahovaných priemerných
výnosov v tomto podniku, je to podľa ročníka a priebehu vegetácie. Pri repke od
2,5 až 3 tony, pri obilninách 4,5 až 6 ton
a vďaka Prontu už zbierali aj 7 ton. Kukurica v zelenom dáva 35 až 40 ton, rekordných 60 ton pri 30 percentnej sušine. Závisí
to od priebehu počasia, kvality a polohy
pozemku, pretože kukuricu pestujú vo
výške 390 až 400 metrov.
„Pokles výnosov sme pri tejto technológii nezaznamenali, skôr naopak, viedlo
to k zníženiu nákladov na pestovanie jednotlivých komodít. Preto chceme v tomto
systéme naďalej pokračovať, jeho ekonomický prínos je evidentný. Všetky práce sa
nám podarilo veľmi urýchliť, a to je presne
to, čo v našich podmienkach a pri našej
výmere potrebujeme,“ hovorí Ing. Vojtech
Pekárik.
Podnikateľ Deert Rieve (v popredí v strede) pripravil pre českých pestovateľov na svojich pozemkoch ukážky niekoľkých rôznych postupov spracovania pôdy pri sejbe repky ozimnej. Príprava pôdy bola rozdielna, ale na všetkých parcelách sial repku stroj Focus TD.
www.Bezorebne.cz 6
EXKURZIA V NEMECKU
EXKURZIA V NEMECKU
SPÝTALI
SME SA
Ing. Pavla Hurbánka, predsedy
Roľníckeho družstva Sobotište
v okrese Senica
Pre siatie obilia stačí na stroji Focus pridať dvojnásobný počet tanierov a výsevných pätiek, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako na sejacom stroji Pronto. Focus možno podľa
skúseností nemeckých farmárov nastaviť, aby pneumatikový utlačovací valec niesol
väčšinu záťaže zásobníka aj radličiek.
totyp sme vyskúšali už pred štyrmi rokmi.
Radlička vytvára prekyprený pás, široký asi
20 cm a do tejto pôdy je uložené aj hnojivo. Okolo zostane pôda nespracovaná.
Radličky sú od seba vzdialené 37 cm, preferujeme úzke, ktoré sa v našich podmienkach osvedčili najlepšie. Hĺbka kyprenia a
uloženia hnojiva je nastaviteľná. Vlani sme
asi dve tretiny plôch repky, teda okolo 400
ha, zasiali týmto strojom, a tiež tretinu pšenice ozimnej. Keď sejeme repku, vyhrňovacie taniere sa úplne zdvihnú a stroj má
pracovnú rýchlosť 8 až 10 km za hodinu.
Drážka za každou radličkou zostane obnažená a pneumatika za drážkou zabezpečí
uzavretie pôdy, ale nie je tam žiadna suchá slama ani hrudy – všetko leží v medzere medzi riadkami a seje sa do prekyprenej vlhkej pôdy,“ opísal skúsenosti Deert
Rieve.
V tejto oblasti sú vlahové aj klimatické
podmienky pre pestovanie pšenice veľmi
priaznivé, ale hlavným faktorom je veľa
svetla, najmä pri dozrievaní. Na poľné práce však nie je veľa času, pšenicu žnú často
až v polovici augusta, takže na siatie repky
je krátka doba. Vzhľadom k vysokým výnosom pšenice, okolo 9 ton z ha, zostáva
na pozemku veľa slamy, ktorá nemá čas sa
rozložiť pred uložením osiva repky. Pri siatí
Aké je vaše životné motto?
Čo nemôžeš ovplyvniť, to akceptuj.
Kto vás vo vašom súčasnom odbore
najviac ovplyvnil?
Vyrastal som v rodinnom prostredí, ktorého súčasťou bola práca na
poli a chov všetkých druhov domácich zvierat.
Akú časť svojej práce máte
najradšej?
Keďže som vyštudovaný ekonóm,
rád sa zaoberám ekonomickými úvahami fungovania podniku
a jeho financovania.
Čo by ste urobili dnes, keby vám bolo
znova dvadsať rokov?
Od radosti by som sa opil.
7
www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Focusom sú však rastlinné zvyšky od osivového lôžka pekne oddelené.
Technológia siatia strojom Focus TD
má podľa podnikateľa Rieveho väčšie
nároky na prípravu pôdy, pole musí byť
dobre urovnané už pri podmietke. Založili tri pokusy so siatím repky: napriamo do
neobrobenej pôdy, po jednej podmietke
a po dvoch podmietkach. Vzchádzavosť
bola dobrá pri všetkých troch pokusoch,
ale najlepšie výsledky priniesol variant,
kedy pozemok dvakrát pripravil kyprič Terrano, podľa množstva slamy maximálne
do hĺbky 10 cm s následnou sejbou strojom Focus.
Rovnako vysledovali, že ako pod repku, tak aj pod cukrovku, sa oplatí hýbať
s pôdou čo najmenej, aby zostala dobre
prevzdušnená a neurobili sa hrudy. Pri obvyklých postupoch sa po kyprej pôde ešte
jazdí, čo nie je najlepšie. „Keď je pôda dobre pripravená, tak Focus aj pri extrémnom
suchu vždy dostane vlahu z hĺbky – a to je
na tom systéme geniálne,“ dodal Rieve.
Mimoriadne vysoké výnosy
Za druhým pestovateľom a užívateľom
techniky Horsch sme sa vydali do Granskevitzu na ostrove Rujana. Naším sprievodcom bola kompetentná osoba – Nis
Lassen, správca a vedúci výroby v poľnohospodárskej firme, ktorá je súčasťou
spoločnosti Nordsaat. Kým Deert Rieve sa
zameriava na vysoký zisk, Nis Lassen je predovšetkým agronóm, ktorý dokáže získať
z jedného hektára veľmi vysoké výnosy.
Na ostrove Rujana hospodári táto farma na 1 777 ha poľnohospodárskej pôdy.
Je tam špecifická mikroklíma a údajne najviac slnečného svitu z celého Nemecka.
Pôdy sú prevažne spraše a hrozí ich splavovanie hlavne počas jarných prísuškov.
Je to veľmi veterná lokalita s častými prívalovými dažďami počas letného obdobia.
Na najväčšej časti výmery pestujú
ozimnú pšenicu – zhruba 880 ha, repku
na 420 ha, ďalej ozimný jačmeň, cukrovku,
hrach, ovos a jarný jačmeň na množenie.
Za posledných desať rokov dosiahli priemerný hektárový výnos 5,3 tony pri repke,
pšenica dala 11 ton, ovos 7,5 tony, hrach
4,9 tony, ozimný jačmeň 11 ton a cukrovka
okolo 70 ton.
Dôležitým faktorom podľa Nise Lassena
je presné a rovnomerné rozmiestnenie
zŕn pri sejbe. „Keď sme prvýkrát vyskúšali sejačku Pronto, porasty vyzerali veľmi
dobre, takže od tej doby využívame len
tento stroj.“
telia veľmi nároční na kvalitu siatia. Skúšali
tiež sejací stroj Focus, ale len v prvej fáze
jeho vývoja.
„Už trinásť rokov pestujeme na 120 ha
iba pšenicu po pšenici. Do roku 1998 sme
celú výmeru orali, potom sme začali so
sejbou do mulču technikou Horsch. S niekoľkými výnimkami dnes všetko sejeme
kombináciou Tiger a Pronto. Nejde však
o klasické modely, ale na strojoch je prispôsobené rozmiestnenie kolies a radličiek
podľa našich požiadaviek. Je to v podstate
prvý vývojový stupeň Focusu. Dnes ideme
s úzkymi radličkami do väčšej hĺbky, čo je
podľa našich doterajších skúseností optimálne. Pri používaní GPS sú všetky stopy
a koľaje opakovateľné a plánované. Vďaka
autopilotu plánujeme prejazdy pri podmietke a sejbe v závislosti na predchádzajúcich prejazdoch,“ uviedol správca Lassen.
Cieľom v tomto podniku je stabilizovať
vysoké výnosy, aj keď nie za každú cenu.
Snaží sa o maximálnu precíznosť, ktorá
prináša efektivitu. Každý prejazd po poli
je plánovaný - kadiaľ stroje pôjdu, v akom
smere a s akým typom radličiek. Pri podmietke uplatňujú dva prejazdy naprieč,
inak všetky ostatné sú rovné. Podmietka
musí maximálne rovnať pole, to je základ.
Podmietka dva roky po sebe v rovnakých
koľajach by len hromadila viac organickej
hmoty. Budúci zber preto pôjde kombajn
o určitú vzdialenosť predsadene, aby sa
slama rovnomerne rozmiesila. Rovnaký
postup sa osvedčil aj pri postrekovačoch
pri chemickej ochrane.
Precízne obrábanie pôdy a siatie
Štúdijnej cesty sa s českými farmármi zúčastnil aj Michael Horsch. Na snímke vpravo
diskutuje pri sejacom stroji Focus TD s Deertem Rievem. Prvý prototyp stroja Focus TD
vyskúšal Deert Rieve vo svojom podniku už pred štyrmi rokmi.
Z techniky Horsch využívajú na farme od roku 2005 kombináciu Tiger 6 AS
a Pronto 6 TD na obrábanie pôdy a siatie.
O rok neskôr zaobstarali Pronto 4 DC. Firma
Horsch robí v tomto podniku niekoľko rokov testovanie a pokusy so svojimi strojmi,
a to hlavne preto, že sú tamojší pestova-
Farma v Granskevitzi na Rujane má šesť stálych zamestnancov a päť sezónnych, ktorí
pomáhajú pri zbere a sejbe. Disponuje skladmi na 15 500 ton – 31 síl a tri haly. Zariadenie na úpravu zrna sušením má kapacitu 28 ton za hodinu. Okrem skladov na osivá sú
na farme uložené zásoby hnojív, prostriedky na chemickú ochranu rastlín a dve nádrže
palív na 60 000 ton nafty a 16 000 ton bionafty.
www.Bezorebne.cz 8
PREDSTAVUJEME
PREDSTAVUJEME
Nádejná technológia
FOCUS TD
A
K
N
I
V
O
N
Porast repky založený tento rok 6. septembra v Bohuňoviciach bez
predchádzajúceho spracovania pôdy. Odroda Visby, výsevok 35 rastlín/m2. Pod osivom sa v plytkej hĺbke nachádza zmesné hnojivo
50 N - 40 P - 40 K v dávke 150 kg / ha.
Pri sejbe repky Focusom TD sa pôda spracováva v pásoch s rozstupom 35 cm. K tomu slúžia úzke radličky o šírke 40 mm, ktoré pôdu
kypria až do hĺbky 30 cm. Radličky súčasne aplikujú do pôdy granulované hnojivo. Hĺbka jeho uloženia je nezávislá na pracovnej hĺbke.
Radličky vyťahujú z pôdy slamu a vyhrnú ju do medzier medzi riadkami osiva. To rastlinám repky veľmi prospieva, pretože sa jej korene
vyvíjajú v čistej pôde bez organických zvyškov. Takto vytvorené podmienky stimulujú intenzívny a hlboký rast koreňov.
Snímka rastliny po troch týždňoch od sejby potvrdzuje, že svojimi
koreňmi už začína čerpať živiny z hnojiva uloženého v hĺbke 15 cm.
Takto stimulovaný hlboký rast koreňov s istotou podporí výnos pri
jarných prísuškoch.
Rastliny sa vďaka rastu koreňov v čistej a kyprej pôde vyvíjajú veľmi dynamicky. Ďalšou prednosťou technológie Focus je skutočnosť,
že odpadajú všetky prejazdy po skyprenej pôde. To prispieva k celoplošnej vyrovnanosti porastov.
Osivo ukladajú výsevné pätky TurboDisc do vlhkej pôdy, ktorú radličky vynášajú k povrchu. Medziriadková vzdialenosť pri repke je 35 cm.
Doplnením výsevných pätiek na dvojnásobný počet sa Focus TD premení na sejací stroj pre obilniny s parametrami ako Pronto DC.
Porast pšenice založený strojom Focus 6 TD po podmietke v Bohuňoviciach, odroda Asano, výsevok 250 zŕn/m2, tj 125 kg / ha.
Focus dáva dobré predpoklady pre bezpečné znižovanie výsevku, a to
aj vďaka výsevným pätkám zhodnými so sejacími strojmi Pronto.
9
www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Pri siatí repky Focusom priamo do strniska je najlepšie viditeľné,
ako sa separuje slama od osivového lôžka. Tento postup ale skrýva
ešte veľa agronomických otázok, na ktorých zodpovedanie treba
viacročné skúsenosti.
www.Bezorebne.cz 10
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
Precízne uplatňovaná technológia znamená
BUDÚCNOSŤ
POĽNOHOSPODÁRSTVA
Roľnícke podielnické družstvo Prašník v okrese Piešťany obhospodaruje
výmeru 938 ha, z toho 658 ha je orná
pôda, zvyšok sú trvalé trávne porasty.
Jeho hlavnou činnosťou je klasická poľnohospodárska výroba so špecializáciou na produkciu mlieka a hovädzieho
mäsa. Hospodári v chránenej krajinnej
oblasti vo východnej časti Malých Karpát, čo predstavuje určité obmedzenia
a environmentálne riziká.
V rastlinnej výrobe družstvo pestuje
pšenicu ozimnú na 200 ha, jačmeň jarný
na 95 ha, jačmeň ozimný na 35 ha, z trhových plodín repku na 120 až 150 ha a pre
kŕmny fond lucernu na 80 ha a kukuricu na
siláž na 80 až 100 ha. Okrajovou záležitosťou je dnes už pestovanie cukrovej repy
na približne 15 ha, pričom siatie i zber si
necháva družstvo robiť službami.
Čo sa týka klimatických a pôdnych
podmienok, pozemky družstvá boli pred
pár rokmi zaradené zo zemiakárskej do
kukuričnej výrobnej oblasti, čo údajne nie
je žiadna výhoda, pretože podmienky pre
hospodárenie sú tam skôr horšie. Nadmorská výška je okolo 280 metrov, ale pomerne veľká je svahovitosť pozemkov, takže
na tých najhorších sú len trvalé trávne
porasty. Ročné zrážky sa pohybujú okolo 600 až 700 mm. Pôdy sú rôznej kvality,
od stredných úrodných hnedozemí až po
ťažké ílovité s priemernou veľkosťou 25 ha.
Lepších pozemkov je okolo 40 percent.
Lacnejší systém
O dobrých hospodároch, a to aj napriek ťažším podmienkam, však svedčia
dosahované výsledky. Pri pšenici je to
v priemere okolo 6 ton z hektára, jačmeň
žnú len sladovnícky, a to jarný s výnosom
4,0 až 4,5 tony a ozimný okolo 4,5 až 5 ton.
Repka dáva v dlhodobom priemere 2,5 až
3 tony z hektára.
„Technológiu Horsch sme zvolili vďaka
pričineniu obchodných partnerov, predovšetkým firmy Ematech-technológie.
Hľadali sme lacnejší spôsob hospodárenia.
Hlavne nám išlo o šetrenie nákladov pri
obrábaní pôdy, sejbe, zbere plodín a všet-
11 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Dobre si s ním poradí kyprič Terrano, na
ktorom pred tým vymenia šípové radličky ClipOn za široké radličky MulchMix pre
najhlbšie kyprenie.
Systém Horsch sa družstvo snaží dodržiavať precízne. Vlani začali vôbec prvýkrát
používať aj glyfosát, a ako tvrdí agronómka, veľmi sa im to osvedčilo pri všetkých
ozimných plodinách. Chemickú likvidáciu
burín a výdrvu uplatňujú jednak v predstihu, ale podľa času a podmienok aj tesne
pred sejbou. Potom hneď nasleduje druhé kyprenie a siatie. Glyfosát používajú aj
na jeseň pri príprave pozemkov pre zimné odrody a pod cukrovú repu. Pod túto
plodinu spracovávajú pôdu technológiou
Horsch až do hĺbky 35 cm. Robia to tak už
druhým rokom a zatiaľ sa to osvedčilo.
Čo najmenej prejazdov
„Kvalita pôdy sa s uplatňovaním technológie Horsch zlepšila o sto percent. Znie
to možno nadnesene, ale je to tak. Rozdiel
je skutočne veľký. Máme zatiaľ síce krátkodobú skúsenosť, ale myslím, že toto je
budúcnosť v poľnohospodárstve,“ otvorene hovorí predseda a Anna Mozoláková
súhlasne prikyvuje.
„Sejačka Pronto nepotrebuje po spracovaní kypričom Terrano žiadnu ďalšiu
prípravu. Pôdu si predpripraví, zaseje
a začistí. Jednou operáciou zvládne všetko komplexne. Na jar sejeme priamo po
jesennej príprave Terranom. Čím menej
zásahov do pôdy, tým je pestovanie efek-
tívnejšie. Kým sme nemali skúsenosti, išli
sme na jar na pole s kombinátorom a následne so sejacím strojom, ale nedopadlo
to dobre. Technológie obrábania pôdy
a sejby sa musia precízne dodržiavať,“ dodala podpredsedníčka.
Kvalita práce sejačky Pronto je podľa
Anny Mozolákovej neporovnateľne lepšia ako tradičného sejacieho stroja, ktorý
používali. Výborná je rovnomernosť siatia, všetky zrná sa dostávajú do pôdy, nič
nezostáva na povrchu. Osivo rovnomerne
vzchádza, krásne riadkuje, porasty sú vyrovnané. „Sme maximálne spokojní. Kým
predtým sme presievali a kilogramy osiva
išli nazmar, Pronto vyseje presne nastavenú dávku. Uvažovali sme o znížení výsevku a už sme to aj skúšali, a to v priemere
o 15 percent. Porasty ozimín boli veľmi
pekné a ucelené, trochu horšie vyšli jariny,
ale tento rok bol veľmi netypický. Pri pšenici sme predtým siali okolo 300 až 350 kg
osiva na hektár, teraz sejeme od 230 do
240 kg a pri niektorých odrodách len 200
kg. Výsevok jačmeňa býval 270 až 280 kg,
teraz okolo 200 kg a niektoré odrody aj
pod 200 kg. Záleží na agrotechnických termínoch a na ktorú parcelu sa seje.“
Kypriče Terrano pracujú v agregácii
s traktorom s výkonom 160 koní a rovnakú ťažnú silu využíva aj sejací stroj. Ročne
zvládnu okolo 600 ha, dvakrát podmietajú,
stroj Pronto zaseje asi 500 ha. Kyprič jazdí
na jeseň orané. Teraz už všetko pripravujeme strojmi Horsch a ide to veľmi dobre.
Ušetrili sme niekoľko pracovných operácií
ako je bránenie, smykovanie, prejazd kombinátorom... Po zbere ide len Terrano. Prvé
kyprenie robí do hĺbky maximálne 10 cm,
snažíme sa čo najmenej. Prípravu pod siatie robíme do hĺbky okolo 15 cm, a to pod
repku aj pšenicu,“ oznámila podrobnosti
Anna Mozoláková, ktorá v družstve funguje ako podpredsedníčka, agronómka
a mechanizátorka v jednom.
Premiéra pre glyfosát
Pod pšenicu a repku hnoja pozemky
maštaľným hnojom, pretože v živočíšnej
výrobe sú všetky zvieratá ustajnené na
hlbokej podstielke. Hnoja majú dostatok
a každoročne na jeseň stačia dvoma rozhadzovačmi vyhnojiť okolo 300 ha. Maštaľný hnoj sa snažia dostať do hĺbky až 30 cm.
Vedenie Roľníckeho podielnického družstva Prašník sa snaží precízne
dodržiavať technologické postupy.
Dokazujú to aj znižovaním výsevkov,
ktoré môžu pri včasnom výseve znížiť
pri ozimnej pšenici až na 2,5 milióna
klíčivých zŕn na hektár, t.j. 125 kg/ha.
Ak sa rozhodnú zadovážiť si sejací stroj
Pronto s prihnojovaním, zvýšia týmto
krokom aj využiteľnosť aplikovaného
priemyselného hnojiva, ktoré uložené
priamo pod osivom dokáže do zimy
naštartovať rastlinu na maximálny
možný výnos.
Karel Falta
Zaujímavé porovnanie
Pavol Obuch, predseda Roľníckeho podielnického družstva Prašník, je s technológiou
Horsch spokojný. „Možno budeme ľutovať, že na sejacom stroji nemáme prihnojovanie
pod pätu. Šetrili sme a čas ukáže, či si v budúcnosti takýto sejací stroj kúpime. Prihnojovanie máme vyskúšané pri sejbe kukurice a je to výborná vec,“ hovorí.
kých ostatných činnostiach, ktoré k tomu
patria. So systémom Horsch sme veľmi
spokojní, rozhodne neľutujeme, že sme na
túto technológiu pred tromi rokmi prešli.
S týmto postupom už dva roky neorieme
a prípravu pôdy robíme len strojmi Horsch.
Slúžia nám k tomu dva radličkové kypriče
Terrano 3 FX a diskový sejací stroj Pronto
4 DC. Už minulý rok sme s pomocou tohto systému zasiali všetky oziminy a tento
rok na jar sme tak prvýkrát zasiali jarný
jačmeň. Zatiaľ sa týmto spôsobom učíme
hospodáriť a chceme v ňom pokračovať.
Samozrejme by sa nám hodili ešte ďalšie
doplňujúce stroje, aby vznikla kompletná
linka,“ uviedol Pavol Obuch, predseda Roľníckeho podielnického družstva Prašník.
Najskôr v roku 2008 zadovážili len jeden stroj, a to kyprič Terrano. Vlani prikúpili druhý kyprič a súčasne sejací stroj.
„Začali sme siať, ale nevedeli sme ako
nato, pretože všetky pozemky sme mali
KOMENTÁR
PORADCU
Anna Mozoláková zastáva v družstve hneď niekoľko funkcií – zastupuje predsedu, ale
tiež sa stará o rastlinnú výrobu ako agronómka a mechanizátorka.
rýchlejšie, ale pracovná rýchlosť sejacieho
stroja, podľa podmienok, je v priemere
len okolo 8 km za hodinu. Vyššiu rýchlosť
si nemôžu dovoliť kvôli veľkým svahom.
Sejú systémom hore dolu. Skúšali jazdiť
aj po vrstevnici, ale prišli prívalové dažde,
ktoré spôsobili veľké škody.
Zaujímavé je porovnanie s klasickou
technológiou. Predseda oceňuje predovšetkým vysokú výkonnosť. Všetky
práce zvládajú v optimálnych agrotechnických termínoch a kým skôr využívali
dvadsať traktorov, dnes im na celú prevádzku, vrátane živočíšnej výroby, stačí
sedem. Čo sa týka nafty, v rámci celého
družstva ešte pred tromi rokmi spracovávali pôdu konvenčne a ročne spotrebovali
okolo 120 000 až 150 000 litrov nafty. Teraz
spotrebujú ročne 80 000 až 90 000 litrov
nafty. Pritom okrem technológie Horsch sa
v družstve nič nezmenilo.
„Novej technológii sme sa prispôsobili
a som presvedčený, že sme urobili dobre.
Obsluha strojov sa s modernou technikou
už stotožnila a pochvaľuje si jednoduchosť
nastavenia, rýchlosť, spoľahlivosť a výkonnosť. Úspory ľudí, času a prevádzkových
nákladov sú jednoznačné,“ uzavrel predseda Pavol Obuch.
www.Bezorebne.cz 12
Z CENTRÁLY
Z CENTRÁLY
Výsev pšenice prebehol pri všetkých variantoch jednotne 29. až 30. 9. 2009,
odroda Inspiration (B), výsevok 2,7 milióna klíčivých zŕn na hektár (150 kg / ha),
hĺbka sejby 4 cm. Pšenica sa pozberala 12. 8. 2010 pri vlhkosti 16 %.
Výsledky tohtoročných pokusov
PRIAMY VÝSEV OZIMNEJ PŠENICE
Priamy výsev ozimnej pšenice po repke
Variant
Výnos (t/ha)
Pronto NT
Sprinter NT I
Sprinter NT II
Sprinter ST
6,67
6,88
6,95
7,63
SPÝTALI
SME SA
Ing. Jana Martinca, konateľa
poradenskej spoločnosti
N. U. Agrar CZ, s. r. o.
Po repke mala pôda veľmi dobrú štruktúru. Osivo pšenice bolo uložené medzi riadkami strniska repky. Najvyšší výnos s odstupom dosiahol Sprinter ST. Vďaka plošnému
výsevu pšenice do pásov mal porast najviac plne produktívnych odnoží.
Vplyv hnojenia k osivu pri priamom výseve ozimnej pšenice po repke
Variant
V pokusoch, ktoré sa už sedemnástym rokom zakladajú v blízkosti centrály Horsch v bavorskom Schwandorfe, sa vyhodnocujú
okrem spôsobov spracovania pôdy tiež rôzne techniky výsevu.
Pretože siatie do nespracovanej pôdy je špecifickou záležitosťou,
ktorá má rozšírenie len v určitých oblastiach Európy, stroje, ktoré
sa pre túto metódu používajú, na našom trhu zvyčajne nenájdeme.
Výnos (t/ha)
Variant
Výnos (t/ha)
Sprinter NT I
Sprinter NT I + NPK
6,88
Sprinter NT II
8,17
Sprinter NT II + NPK
6,95
Sprinter ST
7,42
Sprinter ST + NPK
7,63
8,10
Do pokusov boli zaradené aj varianty s uložením granulovaného hnojiva NPK
(15 % N; 15 % P2O5; 15 % K2O). Vzdialenosť od osiva bolo vždy 5 cm. Stroje Sprinter NT I
a ST ho ukladali pod osivo, Sprinter NT II do medziriadkových medzier 5 cm pod povrch.
Tento pokus ukazuje vplyv umiestnenia živín v koreňovej zóne pod osivom.
Priamy výsev ozimnej pšenice po ozimnej pšenici
Varianta
Pronto NT je diskový sejací stroj pre priame siatie do nespracovanej
pôdy určený špeciálne pre trhy Ruska, Kazachstanu a Južnej Ameriky.
Používa jednokotúčové výsevné pätky Ø 600 mm, zatlačovacie prsty
Uniformer, rozstup 190 mm, pracovný uhol 7 ° s párovou kompenzáciou (Twin) a maximálny prítlak 180 kg / pätku.
Sprinter NT I používa dvojité radličky v dvoch radoch. Na kyprenie pôdy okolo osivového lôžka aj pod ním slúžia jednotky z kypriča
Terrano, ktoré súčasne môžu aplikovať hnojivo. Výsev vykonávajú
prstové pätky široké 25 mm s hĺbkovým vedením pomocou paralelogramu. Rozstup riadkov činí 300 mm.
Výnos (t/ha)
Pronto NT
Sprinter NT I
Sprinter NT II
Sprinter ST
6,00
6,40
6,60
6,54
Podľa očakávania poskytla pšenica po pšenici výrazne nižší výnos. Sprinter NT I dopláca na väčší medziriadkový rozstup (300 mm) ako NT II (250 mm). Prekvapivo, vplyv
vzdialenosti riadkov nie je veľký, obzvlášť pri porovnaní s diskovým Pronto NT (rozstup
190 mm). Jeho najslabší výsledok je spôsobený vtlačovaním slamy na osivové lôžko
(Hairpining).
Vplyv hnojenia k osivu pri priamom výseve ozimnej pšenice po ozimnej
Variant
Výnos (t/ha)
Variant
Výnos (t/ha)
Sprinter NT II sa skladá z troch radov prstových výsevných pätiek
25 mm s rozstupom 250 mm. Maximálny hydraulický prítlak je 180
kg na pätku, hĺbkové vedenie preberajú kopírovacie kolieska spojené
priamo s telesom pätky. Hnojivo ukladá predný rad tanierov s rozstupom 500 mm, Ø 360 mm a s pracovným uhlom 7 °.
13 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Sprinter ST je jediným zástupcom v pokusoch, ktorý sa v tejto podobe predáva aj na trhu v SR. Používa kombinované výsevné radličky
Duett, ktoré vysievajú osivo do 150 mm pásov. Medzera medzi pásmi osiva činí 100 mm. Hnojivo ukladá pod osivo nos radličky, ktorý
súčasne kyprí pôdu pod sejbovým lôžkom.
Sprinter NT I
6,40
Sprinter NT II + NPK
6,68
Sprinter NT I + NPK
6,60
Sprinter ST
6,54
Sprinter NT II
Aké je vaše životné motto?
Dobre využiť čas, ktorý je nám v živote daný. Uchovať zdravý rozum.
A tiež rovnú chrbticu.
Kto vás vo vašom súčasnom odbore
najviac ovplyvnil?
Tam to je jednoznačné – Dr. Schönberger, a to ako z ľudskej, tak aj odbornej stránky.
Akú časť svojej práce máte najradšej?
Priame poradenstvo na poli s niekým, kto nečaká pasívne len na rady
zvonku. Poradenstvo má najväčšiu
šancu na úspech, ak je výsledkom
spoločnej snahy, pozorovania, úvah
a konfrontácie názorov a skúseností.
6,60
Sprinter ST + NPK
6,68
Koncentrované uloženie hnojiva do blízkosti osiva ľahko zvyšuje výnos aj pri prvom
siatí pšenice po pšenici. Nárast výnosu nie je veľký, pretože pri takto zakladanej monokultúre ho prvým rokom obmedzujú hlavne choroby. Podľa skúsenosti v ďalších rokoch
pokračovaním monokultúry rastie výnos aj efekt prihnojenia k osivu.
Čo by ste urobili dnes, keby vám bolo
znova dvadsať rokov?
V tom to mám jednoduché, vždy
som chcel robiť agrochémiu, takže
na odbore by som nič nemenil. Len
by som ďaleko viac cestoval a učil sa
cudzie jazyky.
www.Bezorebne.cz 14
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
Do budúcnosti by nám mali stačiť
LEN TRI STROJE
„Sme poľnohospodárskym podnikom, ktorý sa v súčasnosti zaoberá výhradne rastlinnou výrobou. Obhospodarujeme 1 295 ha ornej pôdy, na ktorej
pestujeme klasické plodiny. Základom
sú obilniny na výmere zhruba 700 ha.
Máme výrobňu kŕmnych zmesí s vybudovanou obchodnou sieťou, prostredníctvom ktorej predávame produkty
krmovinárskym firmám aj poľnohospodárskym podnikom. Spracovávame tak
významnú časť úrody podľa výslednej
kvality zbieraných plodín,“ povedal na
úvod Ing. Róbert Góra, predseda HITMIX – agrárneho družstva, v okrese
v okrese Nové Zámky.
Ozimnú pšenicu pestuje družstvo
na 400 ha s priemerným výnosom 6 ton
z hektára, špeciálnu odrodu tvrdej pšenice na 50 ha s výnosom 5,5 tony, ozimný
jačmeň pre sladovnícke účely, keď vyjde
kvalita, na výmere 150 ha s výnosom 5 až
5,5 tony. Z trhových plodín zaujíma repka
ozimná plochu okolo 200 ha s dlhodobým
výnosom 3 až 3,5 tony. Ďalej slnečnicu na
150 až 160 ha s výnosom 3,5 tony. Špeciálnou plodinou je ovos nahý, ktorý družstvo
dodáva do mlynov na ovsené vločky. Pestuje ho na zhruba 100 ha s výnosom 3,5
tony. Atypickou plodinou je aj červená kukurica, ktorá je určená do zmesí pre vtáky.
Do týchto produktov potrebujú tiež hrach,
pelušku, viku, cirok, horčicu a proso. Celková výmera špeciálnych plodín je približne
250 ha. Ročná produkcia kŕmnych zmesí
predstavuje 1 800 až 2 000 ton a na ich
výrobu putuje približne 35 percent úrody
z pestovaných plodín. Z asi 50 druhov
zmesí je päť percent učených pre holuby,
zvyšok pre ostatné hospodárske zvieratá.
Nastal čas na modernizáciu
Družstvo HITMIX hospodári v nadmorskej výške 113 metrov a približne 30
percent výmery tvorí kopcovitý terén so
štruktúrou pôdy od ľahších až po ťažké.
Kamenisté pozemky má asi na 10 až 15
percentách výmery. Výhodou sú väčšinou
veľké ucelené parcely s rozlohou 80 až 100
ha. Ročný priemer zrážok je v tejto oblasti
560 až 600 mm, aj keď tento rok bol vysoko
15 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
rič Terrano 5 FX, ktorý podľa podmienok
a hĺbky spracovania pracuje s traktormi so
190 alebo 210 koňovým výkonom. „Keby
som mal riešiť nákup traktora dnes,“ podotkol predseda, „rozhodne by som zvolil
s motorom 250 až 260 koňovým, pretože
v kopcovitom teréne je nedostatok výkonu poznať.“
Všetky tri stroje Horsch na seba nadväzujú pracovnými zábery a v pohode zvládajú všetky práce v termínoch. Najväčšou
výhodou je vysoká výkonnosť, kedy dokážu za deň v predĺženej smene urobiť 50 až
60 ha.
Po zbere obilnín je prvým strojom, ktorý pozemok spracováva, podmietač Joker
a to maximálne do hĺbky 10 cm. Snahou je
čo najnižšie strnisko a slama rovnomerne
rozhodená po poli. Podmietač je vybavený
utužovacím valcom Rollflex, ktorý pomôže
utlačit pôdu, aby nestratila vlahu. Takže
rýchla prvá podmietka je pre tamojších
pestovateľov prioritou.
Dilema pri repke
Prvý rok skúšali pestovatelia aplikovať
glyfosát proti burinám. Niekedy nestíhali,
ale keď buriny a výdrv vyrastú do výšky 10
cm, už je to problém.
Pre účinnejšie využitie hnojivá slúži tiež výbava diskového sejacieho stroja Pronto
DC. Tu sa radom pätiek pred utlačovacím valcom ukladá hnojivo do pôdy medzi
riadkami osiva. Výhodou je vysoká pracovná rýchlosť 15 km/h i viac. Pre podniky
využívajúce vo veľkej miere orbu je Pronto DC vhodnejšie, než radličkové sejačky.
Tento rok zasiali v HITMIX – agrárnom družstve repku ozimnú na 213 ha na troch parcelách. Je to zatiaľ najväčšia výmera určená pre túto plodinu v histórii podniku. Ako
uviedol predseda Ing. Róbert Góra (vľavo), podarilo sa to hlavne vďaka technológii
Horsch, ktorá všetky práce urýchlila a zlepšila. Na snímke je s Ladislavom Jakubíkom,
obsluhou radličkového kypriča Terrano 5 FX.
prekročený. Inak majú tamojší pestovatelia
s vlahou skôr problém, obvykle ich trápia
prísušky v jarných mesiacoch. Rozhodli sa
preto pestovať hlavne oziminy.
„V roku 2008 sme dospeli k názoru, že
nastal čas vymeniť zastaraný strojný park.
Naviac bola možnosť získať nejaké dotácie. Toho sme chceli využiť, pretože do tej
doby sme do strojov moc neinvestovali.
Oslovili sme niekoľko firiem a začali rokovania, ako najlepšie vyriešiť našu situáciu.
Niektoré podmienky boli dané, ako napríklad jarné prísušky. Navštívili sme tiež
veľa poľnohospodárskych podnikov, kde
už mali skúsenosti s modernou technikou
na obrábanie pôdy a sejbu. Na viacerých
miestach sme sa presvedčili, že sejačky
Horsch si dobre poradia vo všetkých podmienkach. Bol som milo prekvapený a spokojný s prácou, ktorú som videl. Vtedy sme
sa rozhodli ísť touto cestou. Na jar musíme
kvôli suchu zasiať jarné plodiny čo najskôr
a sejačky Horsch sú aj v ťažších podmienkach výkonnejšie a spoľahlivejšie než
konkurencia. Najskôr sme kúpili traktor
s výkonom 210 koní a firma Ematech-technológie nám k nemu ponúkla šesťmetrový
diskový sejací stroj Pronto 6 DC. Ak by sme
mali viac financií, jednoznačne by sme
ho zadovážili i s prihnojovaním pod pätu,“
povedal Ing. Róbert Góra.
Keď Horsch, tak celú linku
Po nákupe sejacieho stroja začali
v družstve hlbšie rozoberať celú problematiku a dospeli k názoru, že prípravu
pôdy a siatie vyriešia komplexne, aby celá
linka bola kompatibilná. Výsledkom bolo
rozhodnutie zaobstarať súčasne tanierový
podmietač Joker 6 CT v agregácii s traktorom s výkonom 190 koní a radličkový kyp-
Diskový sejací stroj Pronto 6 DC je schopný za deň zasiať 60 až 70 ha. Najväčšiu výkonnosť má pri sejbe ozimnej repky, kedy sa naplní
zásobník na celý deň. S jeho prácou sú v družstve maximálne spokojní. Od prípravy osivového lôžka, cez rovnomernú hĺbku sejby, až po
záverečné urovnanie povrchu pôdy. Porasty dobre vzchádzajú a sú vyrovnané, na čo predtým neboli zvyknutí. Ide o suchšiu oblasť, takže
po siatí väčšinou nasleduje ešte valcovanie, aby sa v utlačenej pôde udržalo čo najviac vlahy.
www.Bezorebne.cz 16
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
„Stále nás trápi nedostatok finančných
prostriedkov, takže časť burín sa snažíme
likvidovať mechanicky a časť postrekmi.
Pri repke sme sa zatiaľ nerozhodli, akou
cestou ísť ďalej. Prípravu pôdy robíme väčšinou klasicky, to znamená, že na určitej
výmere ešte uplatňujeme orbu a v ďalšej
časti len Terrano. Snažíme sa obidva postupy vyhodnocovať a porovnávať. Na piesočnatých pôdach jednoznačne vynechávame orbu, ale niektorí odborníci tvrdia, že
je nutné pod repku spracovať pôdu hlbšie.
Keby sme mali silnejší traktor, určite orbu
vynecháme a kypričom Terrano pôjdeme
do hĺbky 18 až 22 cm,“ uvažuje ekonomicky Ing. Góra a zoznamuje nás s výsledkami
ich praktických sledovaní.
Výber sejačky Pronto bola
RÝCHLA VOĽBA
Poľnohospodárske družstvo Trsteník
Trstená hospodári v horskej výrobnej
oblasti v okrese Tvrdošín, kde obhospodaruje 2 900 ha poľnohospodárskej
pôdy. Z uvedenej výmery je 800 ha ornej pôdy, na ktorej pestuje obilniny, zemiaky, kukuricu na siláž a ďatelinotrávy.
Ostatné plochy zaberajú lúky a pasienky, niektoré sa rozkladajú v nadmorskej
výške až 1 200 metrov.
Kyprič verzus pluh
Na parcele, ktorej jednu časť spracovali
pred sejbou orbou a druhú časť Terranom,
zasiali jednu odrodu repky ozimnej. Priebežne sledovali porast počas vegetácie,
pričom vo výške rastlín nezaznamenali
veľké rozdiely a tiež výnosy boli porovnateľné. Pritom prevádzkové náklady na prípravu pôdy, pri vhodných podmienkach,
sú zhruba o 40 percent nižšie pri Terrane,
než pri spracovaní orbou. Spotreba nafty pri orbe je 20 až 22 litrov na hektár. Pri
použití Terrana je spotreba 10 až 12 litrov
a výrazná je tiež úspora času.
„Ak by sme mali silnejší traktor, vôbec
by som nepremýšľal, či zvoliť Terrano alebo pluh. Máme tak daný smer pre ďalší
Ján Horňák si na obsluhu sejacieho
stroja Pronto 6 DC rýchlo zvykol. Nastavenie je podľa neho jednoduché,
stroj pracuje spoľahlivo a bez porúch,
presne tak, ako ho nastaví.
17 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Na snímke je príprava pôdy tesne pred sejbou repky ozimnej radličkovým kypričom Terrano 5 FX. Pod ozimnú pšenicu spočívala príprava v dvojitom kyprení Terranom. Pole
bolo nevyhnutné prejsť kypričom kvôli burinám, pretože tento rok vplyvom vlhkého
počasia neaplikovali glyfosát. Potom pozemok zavalcovali a podľa termínu a počasia
nasledovala sejba. Terrano pracuje, keď je potreba, na dve smeny.
rozvoj a efektivitu nášho podnikania. Do
budúcnosti by nám mali stačiť len tri stroje
na celú výmeru, plus valce pre našu suchšiu oblasť. To je cesta k úsporám,“ zhrnul
výsledky Ing. Góra.
Celá linka Horsch pracovala tri sezóny spoľahlivo. Sejačka Pronto ročne zaseje 850 ha. Pri podmietači Joker vydržia
disky minimálne 1 200 ha až 1 500 ha. Za
deň zvládne až 60 ha. Radličky Terrana sa
opotrebujú rýchlejšie, zhruba po 400 ha,
ale kyprič pracuje vo väčšej hĺbke v ťažšej
i piesočnatej pôde. V optimálnych podmienkach s 210 koňovým traktorom spracuje za deň až 45 ha. Pestovatelia využívajú tri druhy radličiek. Pred sejbou klasické
bez krídeliek, širšie MulchMix na likvidáciu
burín a dláta na jesenné hlbšie kyprenie.
Prínosom novej technológie obrábania pôdy a sejby je, že o polovicu klesla potreba ľudskej práce. A to napriek tomu, že
má družstvo o 200 ha väčšiu výmeru, než
pred tým. Jasne hovorí pre tento fakt porovnanie spotreby nafty. Predtým v družstve spotrebovali za rok 95 000 litrov nafty, teraz ju vďaka novej technike znížili na
76 000 litrov. Úspory sa prejavili aj pri spotrebe osív. Pred zaobstaraním linky Horsch
nakupovali osivá za 83 000 eur, tento rok
za 65 000 eur. To isté platí pre hnojivá, aj
keď tam je to aj o intenzite. Za opotrebiteľné náhradné diely vydalo družstvo ročne
29 000 eur. V minulom roku, kedy už pracovali stroje Horsch, 13 000 eur. Predseda
je presvedčený, že podstatnú úlohu v tom
hrá zníženie výmery spracovávanej orbou.
KOMENTÁR
PORADCU
Vzhľadom k potrebe výmeny zastaralej poľnohospodárskej techniky
stálo vedenie podniku pred otázkou,
akou cestou sa v tomto smere vydajú. Navštívili niektoré susedné poľnohospodárske podniky a informovali
sa o ich skúsenostiach s minimalizačnou technológiou. Rozhodli sa pre
technológiu Horsch, a to tak, že najskôr si kúpili diskovú sejačku Pronto
6 DC bez PPF. Dnes by určite kúpili
sejačku s prihnojovaním. Postupne sa
rozhodli doplniť technológiu tanierovým podmietačom Joker 6 CT, ktorý
používajú pre plytké spracovávanie
pôdy. Neskôr doplnili túto technológiu radličkovým podmietačom Terrano 5 FX, ktorý používajú pre základnú prípravu pod sejbu či už v jarnom
alebo v jesennom období.
Aj keď tento podnik nie je typickým užívateľom našej technológie,
po trojročnom využívaní sa presvedčili, že nimi nastúpená cesta v spracovaní pôdy a v samotnej sejbe je
správna, ale potrebujú doplniť linku
výkonnejším a silnejším traktorom.
Ing. Jozef Pavlovič
Dominantné postavenie má v tomto
podniku živočíšna výroba so špecializáciou na chov dobytka. Celkom chovajú 1 600
kusov, z toho je 630 dojníc šľachtiteľského
chovu s priemernou ročnou dojivosťou
7 000 kg mlieka a ročnou produkciou štyri milióny litrov. Chov oviec predstavuje
1 600 kusov so stádom 800 bahníc plemena zušľachtená valaška. Takisto ide
o šľachtiteľský chov so zameraním na produkciu mlieka, vrátane jeho spracovania
vo vlastnej výrobni na ovčí syr. Sortiment
výrobkov realizujú vo vlastnej predajni
a cez zmluvných odberateľov.
Potrebám živočíšnej výroby je prispôsobená skladba pestovaných plodín.
Ing. Štefan Pánik, predseda PD Trsteník Trstená.
Ozimnú pšenicu pestujú na 150 ha, triticale na 60 ha, jarný jačmeň na 180 ha,
ovos na 65 ha, kukuricu na siláž na 130 ha,
zemiaky na 66 ha a približne na 200 ha sú
ďatelinotrávy. Všetko slúži na kŕmny fond
pre živočíšnu výrobu. Družstvo disponuje
vlastnou výrobňou kŕmnych zmesí s ročnou produkciou 2 500 ton.
Intenzívne lúky sú priorita
Po zbere obilnín a prvej plytkej podmietke spracuje pozemok radličkový kyprič Tiger 3
AS do hĺbky 25 cm. Mechanicky tak zlikviduje výdrv a vzídené buriny a súčasne urobí
predsejbovú prípravu. Podľa podmienok a počasia Tiger pole prekyprí minimálne päť
dní pred sejbou strojom Pronto.
„Naším hlavným cieľom je výroba objemových krmív pre živočíšnu výrobu.
Obhospodarujeme 2 000 ha lúk a z tejto
výmery musíme na zimu vyrobiť a uskladniť dostatočné množstvo kvalitnej trávnej
senáže a sena. Rozhodujúce pre kvalitu
bielkovinovej senáže je štruktúra porastov
a zastúpenie žiaducich druhov tráv. Povolený máme len prísev lúk, takže to bol
hlavný dôvod, prečo sme si v roku 2008 zadovážili sejací stroj Pronto 6 DC. Už pri výbere vhodného stroja sme mali požiadavku na možnosť prísevu lúčnych porastov
s cieľom udržať a zachovať ich výživovú
www.Bezorebne.cz 18
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
kvalitu,“ uviedol Ing. Štefan Pánik, predseda Poľnohospodárskeho družstva Trsteník
Trstená.
Lúky, presnejšie povedané intenzívny
lúčna porasty, sú v tomto podniku prioritou. Ročne prisievajú okolo 150 ha, a to
v marci alebo po prvej kosbe krmovín, čo sa
osvedčilo a ukázalo ako optimálne. Sľubujú
si od toho, že kvalitnými prísevmi sa zvýši
nutričná hodnota lúčnych porastov a podarí sa získať ešte viac bielkovinovej zložky
z jedného hektára.
Väčšiemu záberu svahy nevadia
Veľmi zložité je totiž v tamojších podmienkach zostaviť optimálnu kŕmnu dávku. Aj keď pestujú kukuricu na siláž, nevyhnutnou zložkou je kvalitná bielkovinová
senáž. V družstve si vypracovali projekt
na niekoľko rokov dopredu a začali hľadať stroj vhodný na realizáciu vytýčených
cieľov. Náhoda tomu chcela, že sa v roku
2008 vydali do Brna na poľnohospodársky
veľtrh Techagro, kde sa po prehliadke vytipovanej techniky rozhodli pre firmu Horsch. Priamo tam si vybrali sejací stroj a už
na jeseň s ním zasiali celú výmeru 400 ha
ozimných obilnín. V súčasnej dobe zvláda
„Prísevy intenzívnych lúk sa snažíme robiť v marci, hneď ako zíde sneh. Do polovice
apríla sú u nás väčšinou mrazy, a to mínus 7 až 8 stupňov. Pre sejbu jarných plodín sa
rozhodujeme podľa podmienok. Keď vidím, že je pôda dobre premrznutá, rozpadá sa,
tak ide rovno Pronto. Prípadne pred tým pole ešte urovná smyk,“ hovorí Ing. Antónia
Pániková, hlavná agronómka v PD Trsteník Trstená.
Pronto za sezónu zasiať celú výmeru obilnín a 150 ha tráv.
„Spočiatku sme uvažovali o štvormetrovom sejacom stroji, ale na jar 2008
sme vyskúšali v najťažších podmienkach
prostredníctvom služieb šesťmetrovú verziu. Na základe dobrej skúsenosti sme sa
rozhodli pre väčší záber. Z väčšieho záberu sme mali obavy, pretože máme veľmi
svahovité pozemky, ako ornej pôdy, tak
aj intenzívnych lúk. Neprisievame len veľmi strmé lúky. Veľkosť pozemkov je okolo
20 ha. Pronto jazdí s traktorom s výkonom
218 koní pracovnou rýchlosťou 10 až 12
km za hodinu, záleží na podmienkach. Za
deň zaseje zhruba 40 ha na ornej pôde a na
lúkach okolo 60 ha,“ povedala Ing. Antónia
Pániková, hlavná agronómka družstva.
torom s výkonom 218 koní. Práce na poli
sa veľmi zjednodušili. Tiger pôdu pekne
pripraví na sejbu ozimín a na jeseň spracuje časť výmery na jar. Podľa podmienok
na jar seje priamo Pronto, prípadne sa
pozemok posmykuje, podľa predplodiny.
V dobrých podmienkach spracováva Tiger
pôdu hlbšie, keď sa tvoria hrudy, uplatnia
pestovatelia plytšie spracovanie. Kyprenie
je podstatne rýchlejšia operácia ako orba
a znamená nemalú úsporu nafty. Pluh
využívajú iba na výmere určenej pre kukuricu, jariny a zemiaky, čo predstavuje
zhruba polovicu výmery z ornej pôdy. Po
zbere zemiakov už nasadzujú len Tiger.
„Radličkový kyprič využívame maximálne, ako sa dá. Chceme k nemu zaobstarať silnejší traktor, aby sa dal ešte lepšie
využiť, pretože momentálne je jeho výkon
na hrane. Ak budeme mať silnejší traktor,
tak by sa mohla znížiť orba,“ naznačil plány
predseda družstva.
Kyprič Tiger pripravuje pod oziminy
200 ha, po zbere zemiakov ďalších 100 ha,
celkom za sezónu do 400 ha. V porovnaní
s orbou je podľa predsedu po spracovaní
Tigerom krásne zrovnané pole, pracuje
rýchlo a efektívne. Na jeseň s ním vyskúšali
aj zapravenie hnoja. Ročne vyhnojujú minimálne 200 ha a hnoj zapravujú do hĺbky
30 cm. Tiger v agregácii so silnejším traktorom by mohol byť vhodnou alternatívou.
KOMENTÁR
PORADCU
Poľnohospodárske družstvo Trsteník z Trstenej patrí k užívateľom, ktorým
technika Horsch slúži nielen pre prípravu ornej pôdy a jej výsev, ale zároveň
v tomto družstve netradične rieši aj ob-
novu a udržanie požadovanej štruktúry
obhospodarovaných lúčnych porastov.
A to veľmi dobre. Univerzálny diskový
sejací stroj Pronto 6 DC dokáže veľmi
kvalitne uložiť osivo všetkých vysievaných druhov tráv do do narezanej mačiny – viď foto a zabezpečiť tým rýchle
vzchádzanie a obnovu lúčnych porastov.
Karel Falta
Vhodná alternatíva
Pri tohtoročnom mokrom priebehu leta sa veľmi osvedčili tanierové podmietače
Joker RT. Preukázali výbornú priechodnosť a tiež intenzívne drobenia vlhkej pôdy.
Vďačí za to zaveseniu klenutých tanierov po dvojiciach, ktoré pevne dodržiava ich
geometriu. Drobeniu napomáha aj prekrajovaný obvod, vďaka ktorému si taniere
aj cez svoj veľký priemer 51 cm udržujú vysoké otáčky.
19 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Úspory pri sejbe ozimín sú podľa hlavnej agronómka veľké. Pronto zvládne sejbu rýchlo a s nižšou spotrebou nafty. Rýchlosť a výkonnosť sú dôležité aj pri jarných
sejbách, kedy je nedostatok vlahy. Tento
rok zasiali Prontom aj skúšobných 20 ha
kukurice na siláž. Chcú vyskúšať adaptér,
aby mohli siať na osem riadkov. Siatie kukurice Prontom sa im javí ako lepší a lacnejší spôsob ako službou.
Na spracovanie pôdy si družstvo Trsteník obstaralo radličkový kyprič Tiger 3 AS.
Rovnako ako Pronto ho agregujú s trak-
Zber obilnín býva v tejto oblasti v polovici augusta, takže termíny na siatie a prípravu pôdy sú veľmi krátke. Rýchlosť je dôležitá,
preto sa pestovatelia snažia zvládnuť všetko v optimálnych termínoch, siatie najlepšie do konca septembra. Výsevok ozimín je 200 kg
a pri neskorých termínoch sejú 250 kg. Pri plodinách siatych na jar je výsevok okolo 250 kg. Vzhľadom k vysokej výkonnosti stroja
Pronto by sa podľa hlavnej agronómky oplatilo poskytovať s ním služby, hlavne prísevy lúk. Kapacitu na to teraz majú a vylepšila by
sa tým ekonomická situácia družstva.
www.Bezorebne.cz 20
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
V našich podmienkach uprednostňujeme
RADLIČKOVÉ STROJE
Techniku Horsch začalo Družstvo
Agrospol Boľkovce v okrese Lučenec
využívať v roku 2004. Prvým strojom
bol radličkový kyprič Terrano 6 FG
s pneumatikovým valcom Optipack 6
AS. Nasledoval radličkový sejací stroj
Sprinter 4 ST s prihnojovaním pod pätu
a kontrolou výsevu osiva a hnojiva.
V minulom roku zakúpili druhý radličkový sejací stroj Sprinter 6 ST, tiež
s prihnojovaním.
„Hlavným dôvodom nadobudnutia
ďalšieho sejacieho stroja bolo, že doterajší
štvormetrový Sprinter zvládal len 30 ha za
deň a nestačili sme s ním zasiať v optimálnych termínoch celú plánovanú výmeru.
V súčasnej dobe zasejú obe sejačky v priemere za deň okolo 60 ha,“ vysvetlil Ing.
Ján Imrovič, podpredseda predstavenstva
družstva Agrospol.
Družstvo obhospodaruje 1 255 ha
pôdy, z toho 70 ha sú lúky a trvalé trávne
porasty. Jeho pozemky sa nachádzajú prevažne na rovine v nadmorskej výške 165
až 240 metrov. Pôdy sú tam stredne ťažké,
len na 100 ha ľahšie.
V živočíšnej výrobe sa Agrospol zaoberá chovom a výkrmom ošípaných so základným stádom tisíc prasníc. V rastlinnej
výrobe pestuje predovšetkým obilniny na
výrobu kŕmnych zmesí vo vlastnej výrobni pre potreby živočíšnej výroby. Kukuricu pestuje na zrno, CCM a na siláž, ktorú
zhodnotí v bioplynovej stanici s výkonom
jeden tisíc kW. Stanicu uvedie družstvo
do prevádzky v januári budúceho roka
a ročná potreba siláže bude predstavovať
18 000 ton. Okrem tejto hlavnej zložky
v nej chcú zhodnocovať aj hnojovicu
z chovu ošípaných. Substrát využijú ako
kvalitné dusíkaté hnojivo.
„Oblasť, v ktorej hospodárime, je suchšia, takže musíme šetriť s pôdnou vlahou.
V tomto smere sa nám osvedčil radličkový
kyprič Terrano. Najmä v suchších rokoch
porasty rovnomerne vzchádzali a boli
pekne zapojené v porovnaní s parcelami, ktoré sme pripravovali iným strojom.
O výhodách radličkových strojov som sa
presvedčil z vlastnej skúsenosti, keď som
sial Sprinterom. Na suchších pozemkoch
s hrudami diskový sejací stroj nezapravil
21 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Ing. Ján Imrovič, podpredseda Družstva Agrospol Boľkovce v okrese Lučenec.
osivo tak dobre, ako radličkový sejací stroj
Horsch. Z toho dôvodu dávame v našich
podmienkach prednosť radličkovému náradiu, ktoré dokáže pôdu lepšie pripraviť
a kvalitne uloží a zapraví osivo,“ zhodnotil
Ing. Imrovič.
Sprinter 4 ST PPF pracuje v agregácii
s traktorom s výkonom 190 koní rýchlosťou do 13 km za hodinu, šesťmetrová
verzia má k dispozícii 300 koňový traktor,
s ktorým pracuje rýchlosťou okolo 15 km
za hodinu. Spotreba nafty pri siatí záleží na
konkrétnych podmienkach. Keď je pôda
ťažšia, utužená a vlhká, je priemerná spotreba 11 až 12 litrov. V dobre pripravenej
a preschnutej pôde, pri optimálnych podmienkach pre sejbu, vychádza spotreba
okolo 8 litrov.
Vďaka zvolenej sejacej technike si
mohli v Agrospole dovoliť tiež znížiť výsevky a pripísať si nemalé úspory za osivo. Pri
kŕmnych odrodách pšenice sejú približne
240 kg na hektár, pri potravinárskej pšenici
okolo 220 kg, čo oproti minulosti je približne o 20 až 40 kg osiva na hektár menej. Pri
sejbe ukladajú súčasne pod všetky plo-
diny hnojivo pod pätu. V čistých živinách
dodávajú pri sejbe do pôdy 27 kg dusíka
na hektár a na jar počas vegetácie 50 kg
dusíka. Osvedčuje sa to hlavne pri pšenici,
kde je zrejmý rozdiel už na jeseň. Porast je
lepšie zapojený, má tmavo zelenú farbu
a rastliny sú silnejšie, čo dáva predpoklad
dobrého výnosu.
„Minulý rok sme zožali veľmi dobrú
úrodu. Pri pšenici sme dosiahli takmer
5 ton z hektára, jačmeň ozimný dal 4,5
tony a repka 3,5 tony. Bohužiaľ, nedá sa
to porovnať s týmto rokom. Čo sa týka
repky, v rámci okresu Lučenec sme vlani
a predvlani boli najlepšími a s viac ako
300 ha tiež najväčšími pestovateľmi tejto plodiny. Na jar však chceme kvôli bioplynovej stanici navýšiť výmeru kukurice
a kŕmnych plodín, takže repku sme tento rok nezasiali. V budúcich rokoch ju do
osevného postupu možno opäť zaradíme,“
podotkol podpredseda.
Na polovici pozemkov uplatňujú v Agrospole orbu. Pozemky sú však po orbe
dosť nerovné a práve radličkový kyprič
Terrano ich pomáha urovnať. Po zbere
urobí podmietku do 10 cm, vzíde výmrv
a nasleduje chemické ošetrenie glyfosátom. Pozemky sú podľa Ing. Imroviča pri
používaní systému Horsch podstatne čistejšie než v minulých rokoch. Glyfosát aplikujú podľa podmienok zhruba dva týždne
pred sejbou. Potom pozemok spracujú
druhou podmietkou do hĺbky 15 cm a nasleduje siatie Sprinterom.
Všetky pozemky, na ktorých sa na jar
bude siať kukurica, spracúvajú orbou. Na
jar pole urovnajú dvakrát bránením bránami s 12 metrovým záberom. Keď je pôda
dobre preschnutá, uplatňujú Terrano aj
na jar, na ťažších pôdach ide smyk. Kyprič
urobí za sezónu okolo 150 ha v agregácii
s traktorom s výkonom 250 koní.
Stroje pracujú prevažne na rovinách,
v stredne ťažkých pôdach, takže nie sú až
tak preťažené a nevyžadujú častú výmenu
radličiek. Samozrejme pri suchších ročníkoch aj pri radličkových strojov potreba
opotrebiteľných náhradných dielov stúpa.
„Pri Terrane sme menili hroty po 500
ha a pri sejačke hroty a klzáky po 2 000 ha.
Pri oboch strojoch je výmena dielov rýchla a jednoduchá. Spodné klzáky Sprintera
sú obojstranné, takže keď sa opotrebuje
spodná strana, dajú sa jednoducho otočiť.
Výborným doplnkom kypriča Terrano je
pneumatikový valec Optipack na utláčanie. V rokoch 2006 až 2008, keď sme šetrili
pôdnou vlahou, ktorá je nevyhnutná pre
rýchly štart rastlín a vyrovnané vzchádzanie, sme sa o tom presvedčili. Terrano
preukázalo, že vie vlahu v pôde udržať
a navyše má vysokú výkonnosť. Za jednu
smenu sme s týmto strojom dokázali urobiť náskok pred sejacím strojom 40 až 50
ha,“ uviedol podpredseda.
Na radličkový kyprič Terrano 6 FG
s pneumatikovým valcom Optipack
je namontovaný postrekovač, ktorým
aplikujú v zábere šesť metrov kvapalné
hnojivo a dodávajú tak do pôdy živiny,
predovšetkým dusík a síru.
Nový rad radličkových sejacích strojov Sprinter SW oslovuje predovšetkým dlhoročných užívateľov Concordu. Tí oceňujú novú koncepciu zásobníkového voza a jeho
riaditeľného podvozku. Sprinter SW používa dva veľké robustné utlačovacie valce
a má nižší pracovný odpor. Vďaka novému usporiadaniu sejacích orgánov a prihrňovacích tanierov pracuje vyššou rýchlosťou a jednoducho sa nastavuje.
KOMENTÁR
PORADCU
Agrospol je podnik, ktorý riešil akým
smerom sa má uberať pri príprave pôdy
v ich zložitých pôdno-klimatických
podmienkach a rozhodol sa pre minimalizačnú technológiu firmy Horsch.
Toto ich rozhodnutie bolo správne,
o čom sa presvedčili hneď v prvom roku
používania radličkového podmietača
Terrano 6 FG v agregácii s pneumatikovým valcom Optipack 6 AS. Kvalita
podmietky a následných operácií základnej agrotechniky, predovšetkým
rovnomerné vzchádzanie výdrvu obilovín a burín, potom následná príprava
pod sejbu, najmä ozimných plodín, viedli k nákupu radličkovej sejačky Sprinter
4 ST PPF, ktorá im umožnila zapravovať hnojivo pod pätu. Vzchádzanie
a rovnomerný vývoj porastov už v jesennom období ich presvedčil o kvalitách
a prednostiach tejto technológie, tak sa
rozhodli pre nákup novej sejačky Sprinter 6 ST so zámerom zabezpečenia čo
najvyšších pracovných výkonov.
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa
v tomto období zaoberajú otázkou kompletizácie celej linky, teda nákupom ďalšieho radličkového stroja – hĺbkového
kypriča Tiger, čím by doriešili kompletnú technologickú linku pre celý rozsah
prípravy pôdy, od jej spracovania až po
samotnú sejbu poľných plodín.
Ing. Jozef Pavlovič
www.Bezorebne.cz 22
SKÚSENOSTI Z PRAXE
SKÚSENOSTI Z PRAXE
V náročných horských podmienkach sa osvedčil
SPÝTALI
SME SA
SEJACÍ STROJ PRONTO 4 DC
Ing. Miloslava Juřenu, predajcu
spoločnosti Ematech-technológie
Spoločnosť Zemedar, s. r. o., Poprad,
obhospodaruje 1 350 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 950 ha ornej,
ostatné plochy sú trvalé trávne porasty.
Na ornej pôde pestuje ozimnú repku na
82 ha, ozimnú pšenicu na 173 ha a jarný
jačmeň na 150 ha. Zaoberá sa tiež rozmnožovaním sadivových zemiakov na
70 ha a na semeno pestuje pestrec mariánsky na 25 ha. Na zostávajúcej ornej
pôde je každoročne kukurica na siláž
a ďalšie kŕmne plodiny. Spoločnosť
tvoria dve, výmerou približne rovnako
veľké strediská – Poprad a Vlková.
„Nachádzame sa v nadmorskej výške
od 540 do 780 metrov. Pôdy máme väčšinou ťažké kambizeme. Priemerné ročné
zrážky dosahujú v našej oblasti dlhodobo
700 až 900 mm, tento rok však už v prvej
polovici roka sme zaznamenali cez 1 000
mm. Tohtoročný priemer bude prekročený
minimálne o 30 percent,“ uviedol Ing. Ján
Regec, konateľ spoločnosti Zemedar.
Extrémne podmienky, predovšetkým
vlhko, sa prejavili na tohtoročnej nižšej
Ing. Ján Regec, konateľ spoločnosti Zemedar, s. r. o., Poprad.
úrode. V minulom roku dosiahli pri ozimnej pšenici priemerný čistý výnos 4,7 až 5,1
tony, tento rok 3,4 až 4 tony z ha. Pri jačmeni jarnom bol vlani výnos 4 až 4,5 tony
z ha, tento rok len 2,6 tony. Ozimná repka
vlani vyšla 2,8 tony, tento rok 1,8 tony. Sadba zemiakov dosiahla vlani 25 ton, tento
rok to bolo o 50 % menej.
Zemedar zamestnáva celkovo 35 ľudí,
plus dvoch až troch sezónnych pracovníkov. Traktoristi sú štyria a v rastlinnej výrobe pracuje počas sezóny celkom osem
ľudí. Pomerne rozsiahla je v tomto podniku živočíšna výroba so špecializáciou na
produkciu kravského mlieka, hovädzieho
mäsa a chovu oviec s mliekovou užitkovosťou.
Spoločnosť vznikla v roku 1995 a krátko nato začali využívať techniku Horsch.
„Išli sme sa vtedy pozrieť na ukážky strojov Horsch do Čiech a zaobstarali sme
trojmetrový exaktor, ktorý nám slúžil ešte
počas sezóny 2008/2009. Všetko zvládal
a prvé roky sme s ním robili aj služby. Je
stále funkčný a v súčasnosti slúži na obnovu trvalých trávnych porastov, sme s ním
veľmi spokojní,“ spomenul Ing. Regec.
Druhú sezónu zasial celú výmeru diskový sejací stroj Pronto 4 DC. Spočiatku jazdil v agregácii s traktorom s výkonom 160 koní, tento rok
pri sejbe repky a ozimín pracoval už s novým traktorom s výkonom nad 200 koní, aby sa zvýšila výkonnosť a urýchlila sejba. Celá výmera
repky ozimnej bola vysiata tak, že hneď po príprave pôdy stredne hlbokou podmietkou nasledovalo siatie. V horských podmienkach
sú vhodné agrotechnické termíny veľmi krátke a na viac operácií nezostáva čas. Jarné plodiny bude Pronto 4 DC siať priamo do pôdy
spracovanej na jeseň podmietacím pluhom s hrudorezom.
23 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
Siatie sejacím strojom Pronto 4 DC majú na starosti dvaja skúsení pracovníci a jeho obsluhu zvládajú bez problémov. V čase sejby stroj kvôli poruche ešte nestál. Pod kontrolou majú presný výsev z každej výsevnej pätky, podľa pôdnych podmienok nastavujú
prítlak a hĺbku sejby.
V roku 1999 kúpili prototyp sejačky
Concord CO 3. Jej šípové radličky využívali
na podmietky i siatie. Aj tento stroj je stále
funkčný a v súčasnosti slúži na obnovu stálych trávnych porastov. Vlani na jar pribudol diskový sejací stroj Pronto 4 DC.
„Sejací stroj Pronto je úplne spoľahlivý,
v prevádzke nie sú s ním žiadne problémy.
Pekne kopíruje terén, zvláda všetky nerovnosti a vzchádzanie je rovnomerné. Sme
s ním veľmi spokojní. Ročne zaseje okolo
500 ha, takže doteraz má za sebou cez
1 000 ha. Využívame ho podľa možností aj
na služby, kde tento rok urobil 230 ha. Tohtoročné oziminy už sial so silnejším traktorom, čím sme zvýšili jednak jeho výkonnosť, pretože mohol ísť vyššou rýchlosťou,
ale tiež sme ušetrili jednu operáciu. Jeho
disky sme pri vyššej rýchlosti zapustili hlbšie, takže pri sejbe pšenice ozimnej stačila
len jedna podmietka. Priemerná rýchlosť
siatia s Prontom je 12 km za hodinu, v dobrých podmienkach sial aj rýchlosťou 15 km
za hodinu. Spotreba je maximálne do 9 litrov, podľa náročnosti terénu a podmienok,
inak priemerná je okolo 6 až 7 litrov nafty na hektár,“ povedal Ing. Vladislav Šustr,
vedúci strediska Vlková.
Kým predtým siali 250 kg osiva na hektár, teraz sa výsevok pri oziminách pohybuje od 210 do 230 kg, v závislosti od
termínov siatia, ktoré sú v náročných
horských podmienkach pre všetky plodiny veľmi krátke. Akonáhle príde na jar
prísušok a podmienky dovolia vojsť na
pozemok, začne siatie. Inou technikou na
pole nevstupujú. Po sejbe polia nevalcujú,
stačí utlačenie sejacím strojom. Podľa Ing.
Šustra je to jednoduchý a ekonomický
spôsob prípravy pôdy a siatia, ktorý spĺňa
požadované kvalitatívne parametre.
„Prešli sme projektom na ochranu
pôdy pred vodnou eróziou a z tohto dôvodu sme rozdelili všetky parcely približne
na 30 ha kompaktné bloky. Všetky práce
robíme po vrstevnici, preto nám vyhovuje menší sejací stroj, ktorého štvormetrový pracovný záber sa nám zdá pre naše
podmienky ideálny. Museli sme zmeniť aj
striedanie plodín, aby počet hektárov súhlasil s kombináciou jednotlivých plodín.
Každú parcelu teraz spracovávame jednotlivo. Dodržiavame koľajové riadky na
24 metrov a odstránili sme rohy z parciel
v problematických miestach pre pohyb
strojov. Je to výhodné pre techniku aj organizáciu všetkých prác. Čo sa týka hnojenia a ochrany rastlín, nerobíme žiadnu
veľkú intenzitu. Aj keď sa držíme vyskúšaných a skôr nižších dávok, dosahované výnosy môžeme označiť za nadpriemerné,“
povedal Ing. Ján Regec.
Aké je vaše životné motto?
„ Nič to, že si sa potkol. To je znamenie, že ideš...“
Kto vás vo vašom súčasnom odbore
najviac ovplyvnil?
Jednoznačne to bola pani riaditeľka
Ematechu-technológie, s. r. o., ktorá
mi ponukou práce vo svojej úspešnej firme otvorila nové obzory,
ukázala nové možnosti a zároveň aj
nový pohľad na svet.
Akú časť svojej práce máte
najradšej?
Na mojej práci sa mi najviac páči
kontakt so zákazníkmi, nakoľko
som človek spoločenský. Každý deň
sa stretávam s novými ľudí, vymieňam si s nimi skúsenosti, počúvam
ich názory, a práve tento prvok považujem na svojej práci za najzaujímavejší.
Ing. Vladislav Šustr, vedúci strediska.
Čo by ste urobili dnes, keby vám bolo
znova dvadsať rokov?
Nad touto skutočnosťou neuvažujem, nakoľko sa riadim aj heslom:
„Život je príliš krátky nato, aby sme
sa vracali do minulosti, ktorú aj tak
nezmeníme...“
www.Bezorebne.cz 24
Z CENTRÁLY
NADÁCIA
Nadácia Horsch
Logistika náhradných dielov
PROJEKT NIKARAGUA
PRE CELÝ SVET
V roku 2006 sa vedenie spoločnosti Horsch z hlbokého
presvedčenia rozhodlo pre založenie nadácie, vedenej Dankwartom Horschom, otcom Michaela Horscha. Zmyslom nadácie sú investície a zdroje pre hospodárske projekty, zamerané na prekonávanie chudoby.
Základňou a tvorcom týchto plánov je organizácia MEDA
(Mennonite Economic Development Associates: www.meda.
org), o ktorej ste sa mohli dočítať už v minulom vydaní nášho
magazínu. Okrem tohto prepojenia sa nadácia Horsch zúčastňuje
tiež regionálnych aktivít v miestach svojich výrobných prevádzok
Schwandorf a Ronneburg.
Nadácia podporuje aj inštitúcie a pomáhajúce organizácie
Menonitskej slobodnej cirkvi Evanjelickej, ktorá má svoje korene
už v kresťanských hnutiach 16. storočia. Cieľom nadácie je pravidelná podpora regionálnych organizácií, pri ktorých nadácia
preberá podiel na jednotlivých projektoch, napríklad formou návštev alebo aktívneho vedenia.
Pomáhame potrebným
Nikaragujská spoločnosť sa stretáva s veľmi vysokou nezamestnanosťou a s obrou zadĺženosťou. To sa prejavuje v hospodárskej nestabilite a vo veľmi rozšírenej chudobe. Mnoho rodín
trpí nedostatkom základných potravín a často nemôžu napĺňať aj
ďalšie každodenné potreby.
Najväčšia záťaž dolieha na ženy bez mužov. Podiel vdov a osamotene žijúcich žien je v Nikarague enormne vysoký. Žena, ktorá
sa sama stará o deti, väčšinou upadá do nepretržitého hľadania
zdrojov jedla a peňazí, ale bez nádeje na zmenu neľahkej situácie.
Nadácia Horsch finančne a materiálne podporuje mikrofinančnú
organizáciu „MI Credito“, ktorá je projektom organizácie MEDA
Na treťom stretnutí drobných poľnohospodárov, využívajúcich
pôžičky v projektoch MEDA, svojich klientov pozdravil Junior Bolanos, vedúci úverovej skupiny, týmito slovami: „Veríme v ducha najdrobnejších podnikateľov. Veríme v ich vytrvalosť a v ich schopnosť
prekonávať všetky prekážky.“
Srdcom novej stavby je veľmi moderný automatický vertikálny sklad. Jeho základňa meria 75 x 30 metrov a regály siahajú do
výšky 17 metrov. Súbežne vzniká na ploche 1 400 m2 nové oddelenie príjmu tovaru a kontroly kvality, ktoré bude slúžiť vstupom do výroby aj do skladov náhradných dielov. Expedícia dielov
k príjemcom mimo závod sa bude odohrávať na klimatizovanom
priestore na ďalších 2 200 m2, určených výhradne pre zaistenie
bezpečného balenie zásielok a nakládky. Do logistického centra
bude integrovaná tiež správa, zahŕňajúca na ploche 650 m2 oddelenia nákupu, odbavenia, logistiky a obsluhy elektronickej siete.
Dokončenie výstavby plánujeme na leto 2011, kedy začne
slúžiť súbežne s existujúcim systémom. Plný prechod na nové
Logistikcentrum prebehne počas jesene 2011. Tento investičný
krok ukončí doterajší, dlhodobo rozširovaný systém zásobovania
náhradnými dielmi a vytvorí dostatočnú kapacitu pre ďalší rýchly
rast distribučnej siete.
Automatický skladový režim pracuje na princípe „tovar k človeku“. To znamená, že skladové zásobníky sa z miesta uloženia
Traugott Horsch odovzdáva nástroj pre presné ručné siatie kukurice a súčasného uloženia malej dávky hnojiva do pôdy vedľa osiva.
V oblastiach, kde poľnohospodári hospodária úplne bez zdrojov
energie, ide o veľkú pomoc pre dosahovanie vyšších výnosov.
Nikaragua – stručné informácie
Poloha: Stredná Amerika, hranice tvorí Karibské more a severný
Tichý oceán, na juhu Kostarika, na severe Honduras. Obyvateľstvo:
5 891 199. Podiel gramotných: 67,5 %. Nikaragua je po Haiti druhou
najchudobnejšou krajinou Latinskej Ameriky.
25 www.Bezorebne.cz
>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
?
V našej bavorskej centrále Sitzenhof, v tesnej blízkosti
súčasných výrobných hál, staviame nové logistické centrum
HORSCH. Z neho v blízkej budúcnosti budeme zásobovať
náhradnými dielmi všetkých odberateľov na celom svete.
v Nikarague. Prostredníctvom malých pôžičiek dostanú ženy príležitosť k vlastnej produkcii najnutnejších výrobkov a k ich ponuke, slúžiacej k zárobku. Často tak vznikajú malé podnikajúce
skupiny, ktoré dodatočne vytvoria aj pracovné miesta. Zárukou
pôžičky, ktorá v minulosti nebola nikdy možná, posilňuje MEDA
aj sebadôveru a nádej, ktoré sú v začiatku vlastného podnikania
toľko dôležité.
pohybujú po dopravníku do zóny odbavenia, kde obsluha odoberá potrebné množstvo požadovaných dielov a pripravuje ich
na odoslanie. Celý systém je prispôsobený pre plastové zásobníky o veľkosti 600 x 400 milimetrov a pre europalety, prípadne
mrežové boxy, ktoré umožňujú automatické skladovanie a pohyb
drobných súčastí i veľkých funkčných skupín.
Aby sme boli pripravení pre ďalší rast v oblasti náhradných
dielov, hneď v prvom stupni výstavby dôjde k rozšíreniu kapacity na 2,5 násobok súčasného objemu skladovaných náhradných
dielov. V ďalšom kroku je možné ho rýchlo zväčšiť dokonca až na
štvornásobok.
Tiež výkon inštalovanej techniky zodpovedá plánovanému
rastu dodávok náhradných dielov v budúcnosti. V prvom stupni dokáže systém spracovať 230 zákaziek za hodinu, po rozšírení tento objem narastie na 400 položiek za hodinu, tj za minútu
bude odbavených sedem zásielok na expedíciu. Pre tento výkon
sú od začiatku vytvorené potrebné technické predpoklady.
Cieľom tejto investície, ktorá dosiahne výšku 8,5 miliónov €, je
vyhovieť všetkým požiadavkám na vydanie, zabalenie a odoslanie dielov, a to v maximálne krátkom a technicky možnom čase.
Našim zákazníkom, používateľom výrobkov značky HORSCH, tým
poskytujeme najväčšiu možnú dostupnosť náhradných dielov
a prevádzkovú istotu.
www.Bezorebne.cz 26
V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE
sa okrem iného dočítate:
Vedúci technického vývoja Philipp Horsch
predstaví nové projekty, na ktorých intenzívne pracuje a s ktorými sa poľnohospodári
prakticky zoznámia na jesennej výstave Agritechnica 2011. Ich cieľom budú základné
princípy značky Horsch – lepšia práca, vyššia
výkonnosť a jednoduchšia obsluha.
Na jar uvedie značka Horsch na náš trh nový
rad kypričov Cruiser, ktorý ponesie niektoré
veľmi inovatívne konštrukčné prvky. Pretože
tento rok kládol na všetky stroje nebývalé
nároky, odrazí sa táto skúsenosť aj na technickom vývoji súčasnej vyrábanej techniky.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznícka podpora v SR
Ing. Ivan Kasala
0905 422 391
produktmanager
Ing. Jozef Pavlovič
0908 774 990
agrotechnológ
Ing. Adrian Berec
0905 877 675
vedúci servisu
Náboje pracovných tanierov v sejacích strojoch Express a Pronto:
Dvojradové ložiská bežia v trvalej olejovej náplni a po mnoho rokov
nevyžadujú žiadnu údržbu.
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz
Číslo 4/2010 dáno do tisku 22. 11. 2010
MK ČR E 17403
?>r>nbd>>>>nqJ>>>>>>>
>q>XMMLL>>>>kmq>v>>XMMLL
Download

Magazín HORSCH 04/10