REPKA
Odborná pRíloha Časopisu
2014
1,20 €
Repky, ktoré prinášajú zisk
Limagrain Central Europe S.E., organizačná zložka Slovakia, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, tel.: 047 - 451 21 60, fax: 047 - 433 34 80
Ing. Eva Bednárová - 0907 850 952 Ing. Attila Demeter - 0918 837 372 Ing. Juraj Drgoňa - 0907 850 956 Ing. Loránt Kása - 0917 681 979
Ing. Jarmila Adamek - 0918 796 257 Ing. Pavel Beneš - 0905 886 704 Ing. Ľubomír Palovčík - 0907 850 069
www.lgseeds.sk
Editoriál
Investovať sa oplatí
Recenzovaný časopis pre rastlinnú
produkciu
Ročník III
Predplatné, distribúciu a fakturáciu
zabezpečuje:
Slovensko sa sfarbilo do žlta. Vďaka miernej zime a skorým
nástupom vysokých teplôt sa žlté kvety repky objavili o 2 –
3 týždne skôr ako zvyčajne. Meniace sa klimatické podmienky
okrem posunutej vegetácie majú vplyv aj na iné záležitosti.
Profi Press SK, s.r.o.
Analýzy ukazujú, že vo veľkej miere vplývajú aj na rentabilitu
Dlhá 25, 949 01 Nitra
pestovania repky. Výroba repky začala byť v posledných rokoch
odbyt – predplatné
rentabilnou záležitosťou. Ekonomika jej pestovania sa výrazne
Tel.: +421 37 31 41 143
zmenila. Vzrástli síce náklady, ale aj realizačné ceny a v súčasnej
Mobil: +421 948 050 971
dobe je repka jednou z najziskovejších plodín v Čechách aj na
e-mail: [email protected]
N
Slovensku.
Slovensko by vraj malo mať v tomto roku historicky najlepšiu
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
repku. Preto vzhľadom na stav porastov, aktuálnu cenu repky 367 €/t podľa Komoditnej burzy
v Bratislave (v čase písania tohto článku), cieľom by mala byť intenzifikácia pestovania.
Stále častejšie sa hovorí o jesennom hnojení repky, ako o bežnej súčasti pestovateľských technológií,
vzhľadom na spomínané meniace sa klimatické podmienky. Diskutovanou témou sú aj problémy
Redaktor
ochrany repky po zákaze niekoľkých doteraz používaných moridiel. Hlavným dôvodom, ako všetci
Ing. Adela Gálová
dobre vieme je ochrana včiel. Po zákaze neonikotinoidových moridiel sa otvoril celý rad skoro
Tel.: +421 37 31 41 144
zabudnutých problémov a otázka, ako ich vyriešiť. Čo napríklad so skočkou repkovou, ktorá robí
Mobil: +421 948 050 973
problémy už teraz, kedy je v pôde ešte morená repka? Nastane populačná vlny skočky repkovej? Ako
e-mail: [email protected]
sa v článku, ktorý pojednáva o tomto probléme uvádza, najlepším fungicídom je dobrý insekticíd.
Vzhľadom k vysokým spracovateľským kapacitám repkového semena v Nemecku a v Českej republike
Manažéri inzercie
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37 31 41 141
Mobil: +421 616 641
e-mail: [email protected]
je v súčasnosti predajné prakticky akékoľvek množstvo repky. Vysoká odbytová istota, súčasný stav
porastov je signálom, aby sa do nej pestovatelia nebáli investovať, nakoľko sa im vložené investície
vrátia.
Adela Gálová
Obsah
Ing. Petra Poláková
4Rentabilita pestovania repky olejnej v SR za obdobie rokov 2007 – 2012
Tel: +421 372 420 002
6Investície do osív firmy Bayer prinášajú prvé úspechy
8Stav repky olejnej po prezimovaní v roku 2014
Mobil: +421 903 555 538
[email protected]
Redakcia nezodpovedá za vecnú a jazykovú
správnosť inzerátov.
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva Profi Press s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
10Počasie nemusí byť hrozba
12Poznatky z pestovania repky olejnej
14
18Novoregistrované odrody ozimnej repky
21
Exkluzívne odrody repky od spoločnosti Sempol spol. s r. o. už päť rokov na trhu
22
Choroby repky ozimnej
24Problémy ochrany repky a ďalších plodín po zákaze radu moridiel
26
Efektívna výživa a stimulácia repky
28
Optimalizácia výživy repky ozimnej
30RAPOOL – záruka kvality a výkonnosti
Tel.: +421 37 31 41 143
http://www.profipress.sk
www.rno.sk
Trendy vývoja techniky pri zakladaní porastov repky
3
Repka
Rentabilita pestovania repky olejnej
v SR za obdobie rokov 2007 – 2012
Výroba repky olejnej začala byť v ostatných dvoch sledovaných rokoch vďaka priaznivému vývoju
priemernej realizačnej ceny v rámci SR rentabilná. V roku 2012 nepriaznivé klimatické podmienky
(nedostatok zrážok), ktoré zasiahli najmä juh západného a stredného Slovenska, spôsobili zníženú
úrodu a s tým spojenú stratu v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami. Naopak výroba
repky bola v ostatnom sledovanom roku zisková v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými
podmienkami, k čomu prispeli priaznivejšie klimatické podmienky a vyššia priemerná realizačná cena.
Repka olejná je najpestovanejšou olejninou na Slovensku a má
viacúčelové využitie. Pestuje sa
ako kultúrna plodina pre svoje
olejnaté semená využívané najmä
na výrobu olejov. Na Slovensku
prevláda pestovanie ozimnej
formy repky, ktorá tvorí 95 %
z celkovej výmery. Podľa situačnej
a výhľadovej správy VÚEPP mala
repka najvyšší podiel na produkcii
olejnín v SR (46,8 %). Štatistický
úrad SR uvádza, že zberová plocha repky sa v roku 2012 medziročne znížila o 26 % a od začiatku
sledovaného obdobia (r. 2007) až
o 31 %. Spolu so zberovou plo-
chou sa znížila aj hektárová úroda
repky olejnej, a to medziročne
o 14 % a oproti roku 2007 bola
úroda repky nižšia o 5 %.
Rentabilita pestovania repky
olejnej je v analýze hodnotená
na základe kalkulácie nákladov
poľnohospodárskych výrobkov
a ďalších ekonomických údajov,
získaných zo súboru poľnohospodárskych podnikov sledovaných
Výskumným ústavom ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva. Uvedené údaje ústav
dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým
postupom, ktorý sa v prípade
účtovných zmien aktualizuje.
Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej bola v analýze
skúmaná cez rentabilitu s podporou a bez podpory v rozdielnych prírodných podmienkach.
Pre účely tohto hodnotenia ako
najlepšie prírodné podmienky
chápeme produkčné, v ktorých
je zaradená kukuričná výrobná
oblasť. Naopak najhoršie, teda
znevýhodnené predstavuje horská výrobná oblasť. Vybraný
súbor tvoria poľnohospodárske
družstvá a obchodné spoločnosti
(akciové spoločnosti a spoločnosti
s ručením obmedzeným). Súbor
Vývoj nákladov, zisku a rentability v rozdielnych prírodných podmienkach v časovom rade 2007 – 2012
vo vybranom súbore VÚEPP. Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2007 –
2009, 2011 Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2010, 2012, vlastné prepočty
Roky
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indexy
2012 /
2007
Oblasti
Úroda
v t.ha-1
Náklady v
€.ha-1
Náklady v
€.t-1
Priem. real.
cena v €.t-1
Zisk - strata v €.t-1
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
Produkčné
Znevýh.
SR
2,37
1,83
2,34
2,96
2,01
2,90
2,62
2,24
2,62
2,22
1,76
2,27
2,67
1,64
2,55
2,02
2,25
2,32
85,23
122,95
99,15
814,31
732,99
816,44
945,40
984,56
962,16
914,00
670,43
885,22
803,73
785,36
797,86
978,44
1007,97
954,28
1214,59
1064,83
1083,02
149,16
145,27
132,65
343,86
393,28
348,44
319,52
479,72
331,11
349,01
295,98
337,79
361,51
433,75
349,85
367,69
604,35
373,75
599,96
469,92
465,44
174,48
119,49
133,58
242,78
275,51
260,94
417,15
388,10
412,60
241,72
227,00
249,71
344,46
320,08
329,02
468,46
472,23
469,78
484,48
498,45
484,98
199,55
180,92
185,86
-101,08
-117,77
-87,50
97,62
-91,62
81,49
-107,29
-68,98
-88,08
-17,05
-113,67
-20,83
100,77
-132,12
96,03
-115,48
28,53
19,54
-
4
Rent. bez
podp.
(v %)
-29,39
-29,95
-25,11
30,55
-19,10
24,61
-30,74
-23,31
-26,08
-4,72
-26,21
-5,95
27,41
-21,86
25,69
-19,25
6,07
4,20
-
Rent.
s podp.
(v %)
-11,40
10,92
-1,72
53,22
31,53
55,26
-12,45
33,06
-0,88
13,85
17,95
20,98
48,91
8,48
51,60
-3,71
51,97
31,10
-
neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov –
fyzických osôb. Vzhľadom na to,
že sa jedná o vybraný súbor podnikov sledujúcich vlastné náklady
jednotlivých komodít rastlinnej
a živočíšnej výroby, je potrebné
uvedené údaje považovať za
informatívne.
Náklady na hektár
Najvyššie náklady na hektár
repky olejnej v šesťročnom sledovanom období boli v roku
2012. Najvýraznejšie sa od roku
2007 zvýšili priame materiálové
náklady (osivá, hnojivá a chemické
ochranné prostriedky) a to o 45
%. Zvýšili sa mzdové a sociálne
náklady (36 %) ako aj náklady na
réžiu (21 %). Najvyšší medziročný
nárast nákladov na hektár bol
zaznamenaný v roku 2011 (20 %).
Naopak najnižšie náklady na hektár mali pestovatelia repky v roku
2010 (798 €.ha-1), keď sa medziročne znížili o 10 %. Od roku
2010 sa náklady na hektár repky
olejnej začali zvyšovať a v roku
2012 vzrástli na 1 083 €, čo bolo
o 33 % viac ako na začiatku sledovaného obdobia. Náklady sa zvýšili pestovateľom hospodáriacim
v produkčných (49 %), aj v znevýhodnených oblastiach (45 %).
Jednotkové náklady
Na tonu repky olejnej pestovatelia v ostatnom sledovanom roku
vynaložili 465 €, čo bolo o 34 %
viac ako v roku 2007. Nepriaznivý
vplyv na jednotkové náklady malo
v roku 2012 medziročné zníženie hektárových úrod. Tona repky
www.rno.sk
Repka
Vývoj nákladov (€.ha-1) a úrody (t.ha-1) repky olejnej v SR
Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2007
– 2009, 2011 Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok
2010, 2012, vlastné prepočty
olejnej sa v porovnaní s rokom
2011 vyrobila o 25 % drahšie.
Oproti roku 2007 sa výraznejšie
zvýšili náklady na výrobu repky
pestovateľom hospodáriacim
v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami, ktorých vyšla
výroba tony repky na 599,96 €, čo
bolo o 74 % viac ako na začiatku
sledovaného obdobia. V znevýhodnených oblastiach sledované
podniky vyrobili tonu repky za
470 €, čo bolo o 19 % drahšie, ako
na začiatku sledovaného obdobia. Najdrahšia bola výroba repky
olejnej v roku 2012, kedy sa na
tonu repky v priemere za SR vynaložilo 465 €. Naopak najlacnejšie
sa repka vyrobila v roku 2008 a to
za 331 €.t-1. Vo všetkých sledovaných rokoch (okrem roku 2012)
drahšie vyrobili repku pestovatelia v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami.
V ostatnom sledovanom roku
mali drahšiu výrobu repky sledované podniky hospodáriace v produkčných oblastiach.
Hektárové úrody
Nepriaznivé klimatické podmienky spôsobili, že napriek
vyšším vynaloženým nákladom
v roku 2012 úroda repky medziročne klesla o 9 %. Výrazné sucho
zasiahlo najmä oblasti s produkčnými prírodnými podmienkami,
v ktorých hektárová úroda medziročne klesla o 24 %. V oblastiach
www.rno.sk
so znevýhodnenými prírodnými
podmienkami neboli klimatické
podmienky také kritické a pestovateľom sa podarilo dosiahnuť
vyššiu úrodu ako v roku 2011.
Oproti roku 2007 dosahovali sledované podniky v produkčných
oblastiach úrodu o 15 % nižšiu
a v znevýhodnených oblastiach
o 23 % vyššiu. V rámci Slovenska
bola úroda repky v roku 2012
rovnaká, ako na začiatku sledovaného obdobia, znížila sa iba
o 1 %. Vývoj nákladov, úrody
a rentability repky olejnej v sledovanom období prezentuje
tabuľka a graf č.1.
Ceny a rentabilita
výroby repky olejnej
Vývoj priemernej realizačnej
ceny repky olejnej mal v sledovanom období kolísavý priebeh.
Medzi rokmi 2007 a 2008 vzrástla
o 58 %, v roku 2009 medziročne
klesla o 40 % a dostala sa pod
úroveň roku 2007. Od roku 2009
začala priemerná realizačná cena
repky olejnej rásť a v roku 2012
dosiahla 485 € za tonu, čo bolo
o 86 % viac, ako na začiatku
sledovaného obdobia. Obdobný
priebeh mal vývoj priemernej realizačnej ceny repky v oblastiach
s produkčnými aj znevýhodnenými prírodnými podmienkami.
Pestovateľom hospodáriacim
v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami v roku
2012 nepokryla priemerná realizačná cena jednotkové náklady
na výrobu repky a boli stratoví.
V produkčných oblastiach bola
výroba repky nerentabilná
takmer vo všetkých sledovaných rokoch (okrem rokov 2008
a 2011). V oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami
bola výroba repky rentabilná
iba v roku 2012, kedy dosahovali pestovatelia repky rentabilitu
6 % bez započítania podpory.
Suché počasie v roku 2012, ktoré
zasiahlo najmä juh západného
a stredného Slovenska, spôsobilo
nižšiu úrodu repky pestovateľom v oblastiach s produkčnými
prírodnými podmienkami a ani
priaznivá realizačná cena nepokryla vynaložené náklady na jej
výrobu. Podniky hospodáriace
v produkčných oblastiach nedosahovali v ostatnom sledovanom
roku zisk a výroba repky bola
pre nich nerentabilná (-19 %).
Poskytnutá podpora stratu
v týchto oblastiach iba zmiernila.
Rok 2012 bol priaznivejší pre
pestovateľov v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Tieto oblasti neboli vo
veľkej miere zasiahnuté suchou
klímou a pri priaznivej realizačnej cene dosahovali pestovatelia repky zisk. V roku 2012 bola
výroba repky olejnej v oblastiach
so znevýhodnenými prírodnými
podmienkami rentabilná aj bez
dotačných stimulov. V rámci SR sa
vďaka priaznivému vývoju priemernej realizačnej ceny v ostatných dvoch sledovaných rokoch
repka vyrábala so ziskom. Jej rentabilita sa však v roku 2012 medziročne znížila z 26 % na 4 %. Vývoj
jednotkových nákladov, priemernej realizačnej ceny a rentability
repky v SR prezentuje graf č.2.
Analýza ukázala, že na rentabilitu pestovania repky olejnej, ako
aj iných plodín v nemalej miere
vplývajú klimatické pomery,
ktoré bývajú v oblastiach s rozličnými prírodnými podmienkami
diferencované. Nedostatok zrážok počas vegetácie v roku 2012
spôsobil výrazné zníženie úrody
a stratu pri pestovaní repky olejnej v oblastiach s produkčnými
prírodnými podmienkami. Na
oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami, ktoré pre
túto analýzu predstavovala horská výrobná oblasť, nemala suchá
klíma výrazný dopad a v ostatnom sledovanom roku dosahovali
pri výrobe repky zisk. Počas celého
sledovaného obdobia zohrávali
významnú úlohu pri rentabilite
výroby repky olejnej ekonomické
podmienky. V rokoch, v ktorých
mala repka priaznivú priemernú
realizačnú cenu a štátnu podporu,
dosahovali jej pestovatelia zisk.
Ing. ANNA TRUBAČOVÁ
NPPC Nitra – VÚEPP Bratislava
Vývoj nákladov, cien a rentability repky olejnej v SR
Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2007
– 2009, 2011 Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok
2010, 2012, vlastné prepočty
5
Repka / Inzercia
Investície do osív
firmy Bayer prinášajú prvé
úspechy
Firma Bayer právom patrí medzi špičku v oblasti prípravkov pre ochranu rastlín. Už niekoľko rokov
doplňuje naše portfólio na európskom trhu aj segment osív, ako neoddeliteľná súčasť komplexnej
ponuky pre poľnohospodársku verejnosť.
Pre nadchádzajúcu sezónu sme
pripravili ponuku hybridných
odrôd repky tak, aby očakávaný
výkon jednotlivých odrôd splnil
Vaše očakávania. Všetky naše
poznatky z oblasti ochrany rastlín,
prenášame do následného šľachtenia, ktoré má za cieľ, uviesť na
trh odrody s vysokým výnosovým
potenciálom, stabilitou výnosu
i odolnosťou voči stresovým faktorom. Využívame rozsiahlu sieť
šľachtiteľských a skúšobných staníc pre overenie našich poznatkov
v praxi a prísnou selekciou tých
najnádejnejších odrôd vhodných
do našich pestovateľských podmienok. V posledných rokoch sme
veľmi úspešní v registrácii nových
odrôd na ÚKSÚP­‑e, ktoré potom
uvádzame do komerčného využitia v čo najkratšom termíne.
Pre rok 2014 disponuje
firma Bayer na
Slovensku týmito
hybridmi a odrodami:
Novinkou, od ktorej si mnoho
sľubujeme v nasledujúcich rokoch
je určite Lexer, vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. Lexer je hybrid
s minimálnym obsahom kyseliny
erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po
dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok. Lexer je stredne
skorý hybrid. Rastliny sú stredne
vysoké s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda
semena bola 101,4 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
6
www.rno.sk
Repka / Inzercia
Ako súčasť
komplexnej
ponuky doplňuje
portfólio firmy
Bayer na
európskom trhu aj
segment osív.
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,39 g. Obsah oleja
v sušine semena je vysoký 45,3 %
a obsah glukozinolátov nízky
7,8 mikromolov/g semena. Lexer
je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky, dosahuje veľmi
dobré úrody semena.
Ďalšou novinkou v ponuke je
Stepper. Jedná sa o hybrid, ktorý
Vám umožní reagovať na neúplne
optimálne podmienky, pričom
je vhodný aj pre neskorší výsev.
V prípade ročníku s neskorými
jarnými mrazíkmi a následným
rýchlym rastom teplôt, reaguje
Stepper stabilne s dostatočným
vývojom úrodotvorného poschodia, podporený mohutným vetvením. V týchto prípadoch Stepper
reaguje vyšším vetvením a predlžovacím rastom šešúľ tak, že
finálny výnos nie je ohrozený.
Stepper je hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej
a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch
štátnych odrodových skúšok.
Stepper je stredne skorý hybrid. Rastliny sú stredne vysoké
až vyššie s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú.
Úroda semena bola 103,8 % na
priemer kontrolných hybridov.
Semeno má veľké, hmotnosť
tisíc semien bola 5,04 g. Obsah
oleja v sušine semena je stredne
vysoký 44,7 % a obsah glukozinolátov stredný 12,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný
do všetkých oblastí pestovania
repky, dosahuje vysoké úrody
zvlášť v repárskej pestovateľskej
oblasti.
www.rno.sk
Dobre zavedený hybrid na
Slovensku je Jenifer, ktorý si získal
veľkú obľubu u mnohých pestovateľov, pre svoj rýchly počiatočný
rast a odolnosť voči prísušku v kritickej časti rastovej fáze. Veľmi
dobre prezimuje a odoláva aj
ostatným abiotickým stresom.
Jenifer poskytuje stabilný výnos
a radí sa medzi overené hybridy
na slovenskom trhu.
Stabilnou odrodou, ktorá si
našla obľubu u mnohých našich
zákazníkov v Českej republike aj
na Slovensku je hybrid Jumper,
ktorý vyniká stabilitou úrod aj
v oblastiach, kde zrážkový deficit spolu s ľahším typom pôdy
vytvára negatívnu výnosovú
depresiu. Vhodný je najmä do
teplejších oblastí. Výnos je umocnený predĺženou dĺžkou šešúľ,
ktoré pri zbere prinášajú výkonnostný benefit.
Ekonomicky atraktívnym materiálom do extenzívnych podmienok je líniová odroda Vittek. Má
stále opodstatnenie pre chladné
7
oblasti. Niekoľkoročné skúsenosti
s touto odrodou potvrdzujú, že
v okrajových oblastiach pestovania a na ľahkých pôdach Vittek
nikdy nesklame. Jeho význam
je umocnený atraktívnou cenou
a teda aj ekonomikou pestovania.
Dovoľte mi, aby som Vám záverom poprial úspešnú spoluprácu
s firmou Bayer, dobrý výber pri
voľbe odrôd na Vaše polia a tešil
sa na náš spoločný úspech pri
zbere.
Ing. Roman Sýkora
Repka
Stav repky olejnej
po prezimovaní v roku 2014
Netypická zima s nedostatkom snehu bez obávaných holomrazov zabezpečila nerušené prezimovanie
porastov repky ozimnej a skorý nástup vegetácie. Problémom nadpriemerne teplého počasia je však
nedostatok vlahy a skorý nástup škodcov repky.
Vývoj počasia
December 2013 bol na Slovensku
o 0,5 až 4,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (viac na horách).
Január 2014 bol na Slovensku
relatívne veľmi teplý, o 4 až 5 °C
nad DP 1951-1980, aj február 2014
bol na Slovensku relatívne veľmi
teplý, až okolo 4 °C nad DP. V SR
boli v decembri 2013 úhrny zrážok v priemere 20 mm, čo je 38
% DP, v januári 2014 v priemere
48 mm (104% DP), na západnom
Slovensku však len 26 mm – 62%
DP. Február 2014 bol zrážkovo
nadnormálny spadlo v priemere
na celom území SR 52 mm.
Prvé dve dekády marca 2014
sa vyznačovali teplým a suchým
počasím, síce s nízkymi nočnými,
ale vysokými dennými teplotami,
čo spôsobilo, že repka začala už
v marci intenzívne vegetovať. Jej
vývojové štádium je v súčasnej
dobe (25 III.2014)od začiatku predlžovania vegetačného vrcholu
(sever Slovenska) po kompletne
vytvorené kvetenstvo, v niektorých prípadoch až v štádiu
žltého puku –na juhu a západe
Slovenska. (V roku 2013 sme mali
1.apríla ešte sneh a mráz).
Pri inventarizácii
repkových porastov
bolo zisťované:
1. počet rastlín na m (ks)
2. priemer koreňového krčka
(mm)
3. dĺžka koreňa (mm)
4. počet listov na rastline (ks)
5. dĺžka listov (mm)
6. zdravotný stav (hodnotenie
podľa EPPO metodiky) a zaburinenosť
FOTO - AUTORKA
List repky olejnej napadnutý fómovou hnilobou.
nené na ploche pravidelne. Podľa
výskumov sa optimálny počet
rastlín pohybuje okolo 40 ks na
m2. V priemere za celú SR sme
zistili 36,5 ks rastlín na m2, čo je
o 0,8 ks menej ako pri jesennej
inventarizácii. Takýto optimálny
rozdiel medzi zimným a jarným
monitoringom bol zaznamenaný vďaka priaznivému počasiu
počas zimných mesiacov a takmer
absentujúcej snehovej pokrývke,
kvôli čomu nedochádzalo pri jej
7. celkový stav porastu (bodové
hodnotenie 1 - 4)
Výsledky
inventarizácie
Počet rastlín na m2 (ks) je
v negatívnom korelačnom vzťahu
k počtu vetiev, kedy platí, že zvyšovaním počtu rastlín na m2 sa
redukuje počet vetiev na rastline.
Optimálny počet rastlín na m2
závisí od toho, či je zasiaty hybrid
alebo línia, či sú rastliny rozmiest-
topení k podmáčaniu porastov
a následnému vyhnívaniu repiek.
Počet rastlín do 30 ks.m-2 sme zistili u 46,9 % porastov. Rozpätie
30 – 40 ks.m-2 dosahuje 16,3 %
porastov, 40 – 50 ks.m-2 22,4 %.
Repky, kde sa počet rastlín na m2
pohybuje od 50 – 70 ks.m-2 tvoria
12,24 %. Plochy s počtom jedincov
nad 70 ks. m2 tvoria 2,16 %.
Hrúbka koreňového krčka
(v mm) a jeho zdravotný stav je
rozhodujúcim ukazovateľom cel-
Vyhodnotenie stavu porastov kapusty repkovej pravej f. ozimná podľa krajov - jar 2014
Kraj
2
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Banskobystrický
Košický
Prešovský
Žilinský
SR
Počet rastlín
na m2
29,6
29,9
38,8
36,0
30,7
46,4
34,0
46,7
36,5
8
Hrúbka koreň.
krčka (v mm)
17,3
15,2
19,3
15,1
16,7
15,6
15,7
15,1
16,3
Výška rastlín
(v mm)
225
220
270
233
261
230
217
204
232,5
Počet listov
12,3
13,7
14,3
12,8
12,0
12,7
13,3
11,6
12,8
Dĺžka koreňa
(v mm)
233
193
194
170
188
151
155
172
182,1
www.rno.sk
Repka
kového stavu rastliny. Priemerná
hrúbka koreňového krčka
dosiahla hodnotu 16,3 mm, čo je
o 6,3 mm viac ako hodnota zistená pri jesennom monitorovaní
porastov. Už pri jesennom hodnotení porastov bola nameraná
priemerná hrúbka koreňového
krčka (10 mm) nadpriemerným
číslom, na ktoré mal vplyv hlavne
teplý november, počas ktorého
mohla repka neustále vegetovať.
Prírastok zistený počas jarného
monitoringu bol podmienený
nástupom vegetácie už začiatkom marca, v južných regiónoch
už v strede februára a tiež skorým regeneračným prihnojením
repiek. Hodnotu tohto znaku pod
10 mm malo 6,12 % porastov,
od 10 do 15 mm 24,48 %, a nad
15 mm 69,40 % porastov.
Dĺžka koreňa bola v mnohých
prípadoch ovplyvnená prípravou
pôdy. Na sledovaných porastoch
sme zaznamenali priemernú
dĺžku koreňa 182,1 mm, pričom
najkratšia nameraná priemerná
dĺžka koreňov bola 117 mm, ale aj
porasty s dĺžkou 283 mm.
Počet listov a dĺžka listov (v mm)
a ich zdravotný stav je dôležitým kritériom stavu repkových
porastov. Priemerný počet listov
na rastlinu za celú SR bol 12,8;
pričom sledovaný znak sa pohyboval v rozpätí 9,7 - 17,0 listov na
Rez koreňom repky olejnej.
rastlinu. Priemerná dĺžka listov
dosahovala hodnotu 232,5 mm.
Zdravotný stav – čo sa týka
výskytu chorôb sme zaznamenali rozdiely v napadnutí fómovou hnilobou v závislosti nielen
od lokalít, ale hlavne od vysiatej
línie, alebo hybridu a v nemalej
miere sa na výskyte a šírení choroby podieľala aj hustota sejby.
V globále by sa dal zhodnotiť
výskyt fómovej hniloby ako priemerný.
Výskyt škodcov je v porovnaní
s minulým rokom výrazne skorší,
čo je ovplyvnené hlavne vysokými
dennými a aj nočnými teplotami.
V južných a západných oblastiach
Slovenska, sa už našli nielen vpi-
FOTO - AUTORKA
chy po krytonosovi repkovom
a štvorzubom, ale dokonca už aj
vyliahnuté larvy.
Zaburinenosť. Niektoré buriny,
vyskytujúce sa v repkových porastoch sú z hľadiska hospodárskeho
významu síce menej nebezpečné,
alebo málo významné, ale pri ich
vysokej hustote odoberajú rastlinám vlahu a živiny, preto im
treba venovať adekvátnu pozornosť. Pri jarnom monitoringu
sme zaznamenali značne zaburinené porasty po absentujúcej,
prípadne nezvládnutej jesennej
herbicídnej ochrane. Niektoré
plochy boli zaburinené až nad
70 %, s pestrým burinovým spektrom. Najčastejšie sa vyskytujú-
Pri jarnom monitoringu sme zaznamenali značne zaburinené porasty po absentujúcej, prípadne
nezvládnutej jesennej herbicídnej ochrane. Niektoré plochy boli zaburinené až nad 70 %, s pestrým
FOTO - ARCHÍV
burinovým spektrom.
www.rno.sk
9
cimi druhmi boli peniažtek roľný,
kapsička pastierska, fialka roľná,
veronika brečtanolistá, ruman
roľný, parumanček nevoňavý,
hluchavka objímavá, mrlík biely,
úhorník lekársky a výmrv po obilnine.
Celkový stav porastu sme hodnotili podľa bodovej stupnice 1
– 4. (1 – najhoršie; 4 – najlepšie)
1 – pri 2,1 % porastov sme
zaznamenali veľkú zaburinenosť
– nad 70 % prípadne slabú zapojenosť, ktorá bola zistená už pri
jesennom monitoringu
2 – 18,40 % porastov bolo
čiastočne zaburinených, napadnutých fómovou hnilobou, nevyrovnaných
3 – 49 % porastov je kompletne
vzídených, v dobrom zdravotnom
stave, minimálne zaburinených
4 – 30,5 % tvoria lokality
z kategórie ukážkových, s optimálnym počtom rastlín na m2,
kompletne zapojených, nezaburinených a vo výbornom zdravotnom stave.
Záver
1. 79,8 % porastov je v dobrom
zdravotnom stave, s optimálnym
počtom rastlín na m2; 20,5 %
porastov je nerovnomerných,
čiastočne až silne zaburinených,
slabo zapojených, napadnutých
fómovou hnilobou, ich ďalší vývoj
a dosiahnutá úroda bude závisieť
od agrotechnických a chemických
zásahov (aplikácie dostatočnej
výživy a zvládnutia pesticídnej
ochrany).
2. Pri porastoch so zanedbanou
herbicídnou ochranou je treba
vykonať rýchly zásah.
3. Na všetkých porastoch, kde
bol bezproblémový prístup na
pozemok bolo vykonané regeneračné hnojenie.
4. Vrásky na tvári poľnohospodárom robí sucho, ktoré môže
ešte negatívne ovplyvniť ďalší
vývoj repky (menšie nasadenie
šešúľ, predčasné dozrievanie,
slabo vyvinuté zrnká a. p).
RNDr. ĽUBICA MALOVCOVÁ,
Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.
NPPC VÚRV – Piešťany
Repka / Inzercia
Počasie nemusí byť hrozba
Zo všetkých plodín je repka ozimná na poli z hľadiska vegetačnej doby najdlhšie a musí sa vysporiadať
s nástrahami počasia. Sú ale naozaj hrozbou pre konečnú úrodu? Repka má vyšší úrodový potenciál,
ako sa darí pestovateľom na Slovensku dosahovať. Niektoré odvážne odhady hovoria o genetickom
potenciále až 12 t/ha, ale zvyčajne sa stretávame s rekordmi 7 t/ha. No už aj to sme videli, že sa
podarilo.
Nedostatok zrážok
Nedostatok vlahy ohrozuje
repku počas celej sezóny na poli
a hlavne v posledných rokoch.
Sucho behom sejby v auguste či
septembri môže spôsobiť nižší
počet vzídených jedincov na ploche. Rastline repky hrozí vyzimovanie ak vstupuje do zimy
nepripravená bez dostatočného
množstva zásobných látok uložených v koreňovom krčku. Na
jar, keď sa normálne rozpúšťa
sneh, môže sucho skomplikovať
hnojenie pevnými hnojivami.
Nedostatok vlahy spôsobuje
redukciu vetvenia, opad kvetov
a menší počet šešúľ. A na záver
pri dozrievaní šešúľ nám sucho
a vysoké teploty znižujú HTSku.
Mrazy bez snehu
Počas zimy, tak ako sme ju
ešte pred 20 rokmi poznali, sneh
chráni repku pred teplotnými
výkyvmi, pred vetrom, premrznutím a vlastne ju „oblieka do
kabátu“, ktorý na jar zhodí. Ak
ale snehový kabát nedorazí pred
príchodom prvých mrazov, zvýši
možnosť praskania pletív, stoniek,
celkové oslabenie repiek, pomal-
šiu jarnú regeneráciu alebo až
najhorší scenár: úplné vyzimovanie rastlín.
nehrozí, ale ak by sa opakovala
situácia z rokov 2012 a 2013, kedy
sme na jar vodu odháňali naspäť
do riek, zasa budeme bojovať
s nevítanými hosťami a zvýšia sa
náklady na ošetrenie repky. Preto
majú všetky DEBALB repky novej
generácie prirodzeným šľachtením implementovaný gén RLM7.
Voda je živel
Voda je cennejšia ako zlato,
voda znamená život. A práve
preto, čo znamená, sa v nej darí aj
ďalším organizmom, ako sú choroby a plesne. Tento rok to zrejme
Čo na to šľachtitelia?
Poľnohospodárstvo bolo vždy
závislé od počasia, no ale vďaka
usilovnej práci šľachtitelov a pestovateľov na celom svete so závislosťou začíname vyhrávať. Žiadna
repka sa nedá robiť bez vody, ale
skorý materiál so stabilným genetickým potenciálom odvráti najväčšie hrozby. Hybridy DK Sensei
a DK Expower sa perfektne hodia
do takýchto stresových podmienok.
Vo vymenovaných prípadoch
10
pomôže iba kvalitná genetická
výbava. Zvýšenou zimuvzdornosťou a odolnosťou voči praskaniu šešúľ sa pýšia všetky hybridy
DEKALB®, ktoré nájdete v portfóliu aj tento rok. Minimálne
DK Exstorm, ktorý sa nielen vďaka
tomuto stáva najpestovanejšou
repkou v Európe, pestovateľa
presvedčí. DK Sensei sa s týmito
podmienkami tiež výborne vysporiadava okrem iného aj vďaka
tomu, že neprerastá a listová
ružica ostáva pri zemi, kde je lepšie chránená.
Ešte sa obávate, ako to bude
s repkou tento rok? Príďte sa
pozrieť a inšpirovať do Inovačného
centra v Borovciach dňa 7. mája
na prvý večer poľa, kde si prejdete celú technológiu pestovania
repky a dobre sa zabavíte.
Lucie Rakowská
Matúš Javor
www.rno.sk
Repka
„Teraz už sa počasia báť nemusím“
Významnou hrozbou pre pestovateľov
repky sú výkyvy počasia a ich nestálosť.
S repkou DEKALB® majú však teraz istotu,
že nech bude rok akýkoľvek, potenciál
kvalitnej úrody sa vždy prejaví.
www.dekalb.sk
www.rno.sk
11
Repka
Poznatky z pestovania
repky olejnej
Pestovanie repky olejnej je na Slovensku v posledných rokoch stále náročnejšie vzhľadom na sústavne
sa meniace poveternostné podmienky. Mnohokrát snaha pestovateľa pri zakladaní porastov repky
olejnej s cieľom získať čo najlepšiu úrodu vyjde následkom nepriazne počasia a škodlivých činiteľov
nazmar.
Dobrému založeniu porastov
predchádza viacero faktorov,
ktoré je v mnohých prípadoch
ťažko dodržať – zvládnuť.
Výber vhodnej
predplodiny
Čo je to osevný postup?
Teoreticky všetci vieme na túto
otázku odpovedať, horšie je
ho uplatňovať v praxi. Pestujú
a sadia sa len plodiny, ktoré sa
dajú najvýhodnejšie predať, aby
boli zabezpečené peniaze pre
existenciu podniku. Preto najčastejšou predplodinou repky olejnej
býva obilnina. Po repke znovu
nasleduje obilnina a znovu repka.
Následkom takéhoto „úzkeho
osevného postupu“ dochádza
k hromadeniu patogénneho
materiálu v pôde, čo spôsobuje
čoraz väčšie zdravotné problémy
už na jeseň, po povzchádzaní
repky olejnej.
Stále častejšie už na jeseň, pri
prehliadkach repiek zaznamenávame výskyty verticíliového vädnutia. Je to choroba, ktorá sa šíri
cievnymi zväzkami rastliny. Ďalej
najčastejšou chorobou spočiatku
na listoch, je fómova hniloba.
Zo škodcov sa na koreňovej časti
často a v hojnej miere vyskytuje
larva kvetárky kapustovej, ktorá
ožieraním korienkov a vytváraním chodbičiek na koreni vytvára
vstupné brány pre nástup chorôb.
Príprava pôdy
Striedanie rokov suchých
a následne mokrých v období,
keď je na programe príprava
pôdy pod repku, nevytvára možnosti pre kvalitnú prípravu pôdy.
Stále častejšie už na jeseň zaznamenávame výskyty verticíliového vädnutia.
Hrudovitá štruktúra pôdy podporuje po sejbe nepravidelné vzchádzanie repky a porasty sú na jeseň
viacposchodové.
Pri jesennej inventarizácii repky
olejnej sa dokáže podľa tvaru
koreňa určiť typ prípravy pôdy
(či sa jedná o minimalizačnú prípravu, alebo o klasickú orbu).
Koreň po klasickej príprave pôdy
je rovný dlhý a dáva predpoklad
lepšieho prezimovania a následného lepšieho odolávania prípadným nepriazňam počasia. Po
minimalizačnej príprave je koreň
po 8 až 10 cm zahnutý do strany.
podmienok v danej lokalite. Podľa
skúseností je vhodné siať repku
čo najskoršie, so zreteľom zachytenia čo najväčšieho množstva
vlahy a tak umožniť rovnomerné
povzchádzanie repky. Pokiaľ je
dostatočná vlaha s dlhou teplou
jeseňou aj po sejbách začiatkom septembra, repky dobre
prezimujú (čoho sme aj v tomto
vegetačnom období svedkami)
a v konečnom dôsledku priniesú
dobrú úrodu.
Hustota sejby
Posledné dva roky dozadu sme
pri jesennom monitoringu repky
olejnej zistili, že už na väčšine
obsiatej plochy repkou olejnou
je dodržaný odporučený výsevok, čomu zodpovedá primeraná
hustota porastov. Vytvorí sa tak
priestor pre prejavenie genetickej
schopnosti rastliny. Tiež po sejbe
Sejba
Dodržiavanie agrotechnického
termínu pri sejbe repky olejnej je
dosť problematické. Najlepšie si
správny termín sejby určí pestovateľ repky sám, na základe viacročného sledovania poveternostných
12
odporučeného výsevku dôjde
k úspore peňazí za osivo navyše.
Pri prehustených porastoch (viac
ako 40 jedincov na m2), si treba
všimnúť, že vetvenie repky začína
až v hornej tretine rastliny. Teda
počet vetiev na jednu rastlinu je
polovičný a vytvorené vetvy sú
tenké a slabšie vyvinuté s menším
počtom šešúľ, čo dáva predpoklad
nižšej úrody.
Výživa
Limitujúci faktor vysokých úrod
je výživa. Ťažko môžeme očakávať priemerné úrody repky 3 t/ha
a vyššie, pri výžive 100 – 110 kg
N/ha, čo sa v praxi ešte aj v súčasnej dobe vyskytuje. Nemala by sa
zanedbať – vynechať predsejbová
výživa (min. 30 kg N s prihliadnutím na predplodinu a pozberové zvyšky na pôde). V našich
pokusoch a tiež aj v praxi sme
www.rno.sk
Repka
Zo škodcov sa na koreňovej časti často a v hojnej miere vyskytuje
larva kvetárky kapustovej.
pozorovali pri absentujúcej jesennej výžive slabšie sa vytvárajúci
koreňový systém, zároveň s bledou vytvárajúcou sa listovou ružicou. Po vytvorení kvetenstva sme
pozorovali zvýšený opad kvetných
pukov (ktoré neboli poškodené
blyskáčikom). (Na opade pukov
sa môžu podieľať aj nepriaznivé
poveternostné podmienky –
mráz, sucho).
Na regeneračné prihnojenie je
vhodné použiť hnojivo s obsahom
síry. V tomto období je rastlina
schopná lepšie využiť síru v hnojive, ako pri neskoršej aplikácii.
V posledných suchých rokoch
sa oplatilo uvažovať a aplikovať
tekutú výživu na list. Veľmi dobré
skúsenosti sme získali ako z pokusov, tak aj v praxi ku každej aplikácii fungicídu, insekticídu pridať
5 až 10 kg rozpustenej močoviny.
Výživu treba rozhodne prispôsobiť – nastaviť na očakávanú
úrodu.
Ošetrenie repky
olejnej
Začiatok ošetrenia repky olejnej sa deje už na jeseň. Výkonné
hybridy a línie reagujú pozitívne
na fungicídne a morforegulačné
ošetrenie okrem vytvorenia
fungicídnej clony aj vytvorením
mohutného koreňového krčka
a celého koreňa, zatiahnutím
vegetačného vrchola.
Po neskoršej sejbe a nepravidelnom povzchádzaní vzniká problém, či a s akou dávkou fungicídu
s morforegulačným účinkom ošetriť rozskákaný porast. Opäť podľa
skúseností z pokusov sa netreba
www.rno.sk
obávať aplikovať fungicíd s morforegulačným účinkom na plochu,
kde sú okrem iných aj rastliny s 2
– 3 pravými listami. Zistili sme, že
aj na takýchto malých rastlinkách
po ošetrení dôjde k zmohutneniu
koreňového krčka a celkovo koreňového systému. Ani na nadzemnej časti rastliny- listoch, nedôjde
k výraznému obmedzeniu rastu,
zastaví sa len prerastanie vegetačného vrchola.
Pri skorej sejbe a vyspelom
poraste je vhodné aplikovať plnú
odporučenú dávku fungicídu –
morforegulátora a v prípade dlhej
teplej jesene sa môže ešte aplikovať následne napr. Retacel 1,5
až 2 litre. Ak je porast slabší 4
– 5 listov, je možné aplikovať nižšiu odporučenú dávku prípravku
a urobiť aplikáciu 2x za jeseň.
Stále častejšie jesenné sucho
zapríčiňuje dlhé vzchádzanie.
V takomto prípade si treba dávať
na jeseň pozor aj na výskyt skočiek, ktorým suché a slnečné
počasie vyhovuje.
Absentujúca ochrana proti skočkám sa môže prejaviť na jar, kedy
vidíme na porastoch zožltnuté
spodné listy a keď prerežeme
listovú stonku, častokrát v nej
nájdeme larvu skočky repkovej.
(Zožltnutie listov môže byť spôsobené aj inými faktormi).
Tiež následkom nepriaznivých
vplyvov jesenného počasia sa
stále často odkladá jesenné ošetrenie burín. Treba si uvedomiť, že
množstvo burín pripravuje už na
jeseň rastliny o časť výživy a vlahy.
Po otvorení vegetácie a podrobnej prehliadke porastov
treba okrem výživy myslieť aj
na ošetrenie proti prvým škodcom – krytonosovi repkovému
a štvorzubému. Stále sa vyskytujú prípady, kedy sa ošetruje nie
na základe zistenej prítomnosti
škodcu, ale systémom sused ošet-
Výsledky z pokusov a tiež
z praxe poukazujú na fakt, že
veľakrát na južnej strane poľa je
nálet škodcu vysoký a naproti na
severnej nie je vôbec. Môže tak
potom dôjsť k neskorému, alebo
naopak, ku skorému ošetreniu,
ktoré sa minú cielenému účinku.
Toto sa týka tak isto aj výskytu
ostatných škodcov, ako blyskáčika, tak aj krytonosa šešuľového
a tiež byľomora kelového. Tiež
treba pri ošetrovaní krytonosov
(repkového a štvorzubého) sledovať denné prírastky rastliny
a podľa toho sa zariadiť aj s frekvenciou ošetrení. Pri 5 cm a viac
prírastku hmoty denne treba
počítať s častejším ošetrením.
Šešuľových škodcov treba
na základe zistenia ich výskytu
Následkom nepriaznivých vplyvov jesenného počasia sa stále často
odkladá jesenné ošetrenie burín.
ril ošetrím aj ja. Dochádza tak
veľakrát k zbytočnej skorej aplikácii a potom, keď sa ozaj škodca
objaví, musí sa ošetrovať znovu.
Je vhodné hneď po objavení
sa plusových aj nočných teplôt
dať do poľa lepové doštičky, ale
aspoň na dve svetové strany.
Blyskáčiky spôsobujú škody vyžieraním kvetných pukov, čím
nedochádza k vytváraniu šešúľ.
13
ošetrovať už začiatkom kvitnutia. Po nanesení vajíčok do šešule
a vyliahnutí lariev je už neskoro
ošetrovať. V tomto období je
vhodná spolu s insekticídom (systémovým) aj aplikácia vhodného
fungicídu, proti bielej hnilobe,
verticíliovému vädnutiu a ostatným chorobám. V prípade dlhého
kvitnutia repky je vhodné použiť
proti šešuľovým škodcom opakovane aspoň kontaktný insekticíd.
Posledným vstupom do repky
olejnej je zalepenie šešúľ, ochránenie proti vypadávaniu pri
zbere. Podľa dlhoročných skúseností odporúčame v prípade, že
repka nie je zaburinená aplikovať
len lepidlo bez desikácie porastu.
Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ,CSc.
NPPC – VÚRV Piešťany
FOTO - ARCHÍV
Repka
Trendy vývoja techniky
pri zakladaní porastov repky
Repka ozimná patrí z celosvetového hľadiska medzi významné poľnohospodárske plodiny. Aj v našich
podmienkach sa záujem o jej pestovanie zvyšuje a rastie aj dopyt po repkovom semene, nakoľko
popri jeho využití v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, sa zvyšuje aj jeho význam ako
energetickej suroviny, využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja. Aj z uvedených dôvodov
dochádza k rozširovaniu pestovateľských plôch tejto plodiny, ako aj pre farmárov určite zaujímavému
nárastu výkupných cien repkového semena.
Nárokom repky na prostredie
viac alebo menej vyhovujú všetky
regióny Slovenska. V každom
regióne však treba uplatňovať
takú pestovateľskú technológiu,
ktorá najviac vyhovuje konkrétnym podmienkam prostredia.
Tieto sú tvorené pôdnymi a klimatickými vlastnosťami, predplodinou, typom pestovanej odrody
a nakoniec aj vybavenosťou
strojmi. Bez povšimnutia nemôžu
zostať ani finančné možnosti podniku.
Základná
a predsejbová príprava
pôdy
Technologické postupy obrábania pôdy k repke olejnej a predovšetkým k jej ozimnej forme,
sú v súčasnosti veľmi blízke
postupom používaným pri obilninách. Využívajú sa aj rovnaké
stroje a môžeme ich podľa hĺbky
a intenzity kyprenia pôdy rozdeliť
na tradičné technológie obrábania pôdy s použitím radlicového
pluhu, minimalizačné technológie obrábania pôdy, kedy je orba
vynechaná a pôda je spracovaná
väčšinou tanierovými podmietacími kypričmi do hĺbky približne
12 cm so súčasným zapracovaním
väčšiny pozberových zvyškov do
vrchnej časti ornice a pôdoochranné technológie obrábania
pôdy, keď je pôda len povrchovo
spracovaná do hĺbky asi 8 cm prevažne radličkovými podmietačmi,
prípadne je ponechaná bez spracovania a väčšina pozberových
Nárokom repky na prostredie viac alebo menej vyhovujú všetky regióny Slovenska.
zvyškov predplodiny zostáva na
povrchu pôdy.
Pokiaľ nie je repka ozimná
siata špeciálnymi strojmi priamo
do nespracovanej, prípadne len
povrchovo spracovanej pôdy,
nasleduje tzv. predsejbová príprava pôdy, ktorá pri súčasnom
zničení vzchádzajúcich burín
a prípadnom zapracovaní priemyselných hnojív a pesticídov do
pôdy vytvára podmienky pre kvalitné uloženie osiva na požadovanú hĺbku.
Predsejbová príprava pôdy je
zabezpečovaná strojmi s pasív-
nymi alebo aktívne poháňanými
pracovnými nástrojmi, ktoré
podľa potreby pôdu urovnávajú,
drobia a utužujú. Tieto stroje
môžu byť tiež spojené so sejačkou do sejacej kombinácie, takže
v jednej operácii je pozemok pripravený na sejbu s jej súčasným
vykonaním.
Okrem strojov s pasívnymi pracovnými orgánmi, ku ktorým
radíme klasické smyky, brány,
valce, tanierové a radličkové kypriče a brány, sa čoraz viac využívajú moderné kompaktory.
Energeticky náročnejšie sú stroje,
14
ktorých aktívne pracovné orgány
sú poháňané vývodovým hriadeľom traktorov. Medzi najpoužívanejšie patria kývavé a rotačné
brány, rotačné kypriče, pôdne
frézy a rotavátory.
V súvislosti s prípravou pôdy
pred sejbou repky ozimnej nie je
možné odporučiť nejaký univerzálny postup, nakoľko jednotlivé
pestovateľské zásahy majú svoj
význam. Vo viacerých metodických odporúčaniach sa napr. klasická orba pod repkové porasty
(po obilnine) navrhuje vykonať
tam, kde chceme zapracovať do
www.rno.sk
Repka
Snahou pestovateľov repky by mala byť predovšetkým intenzifikácia pestovania – zvýšenie produkcie
z jednotky plochy, na úkor zvyšovania pestovateľských plôch za pomoci využitia všetkých dostupných
intenzifikačných faktorov.
pôdy maštaľný hnoj, resp. vykonať dostatočné zásobné P K hnojenie, kde sú ťažšie a vlhšie pôdy,
najmä na plochách so sklonom
k zamokrovaniu, kde je vyššie
zastúpenie repiek v osevnom
postupe, čiže tam, kde je aj vyšší
infekčný tlak chorôb a škodcov,
pričom orbou okrem zapracovania vývojových štádií škodcov
a zdrojov infekcií chorôb do hlbších vrstiev likvidujeme aj rastliny
vyklíčené z výdrolu a obmedzujeme rozširovanie napr. hrabošov. Orba sa odporúča vykonať
aj v prípadoch, kedy sejeme iba
menšiu výmeru repky a nie je
preto časový tlak z hľadiska dodržania termínu sejby vzhľadom
na termín zberu predplodiny,
nemáme alebo nie je ekonomicky
výhodné zabezpečiť strojový park
pre kvalitnú minimalizačnú technológiu. V tomto prípade ide
najmä o dodržanie požiadaviek
na tzv. manažment slamy, ktorý
súvisí s používaním kombajnov
umožňujúcich kvalitné rezanie
a pravidelné rozmiestnenie slamy
zberanej predplodiny po povrchu
poľa (pokiaľ slamu nezberáme
a nezúžitkujeme v ŽV, alebo na
energetické účely).
www.rno.sk
Minimalizačnú technológiu
zakladania repkových porastov
sa odporúča uprednostniť hlavne
tam, kde je potrebné šetriť pôdnu
vlahu, čo však súvisí aj s dostatočným pokryvom pôdy rastlinnými
zvyškami. Taktiež je vhodné ju
použiť vtedy, ak nemáme dostatok času na klasické spracovanie
pôdy a predsejbovú prípravu
a hlavne ak máme k dispozícii
vhodný komplexný strojový park.
Ako technické riešenia pre minimalizačné technológie obrábania
pôdy, pre ktoré je charakteristické
plytké kyprenie pôdy, sú v súčasnosti ponúkané rôzne radličkové
kypriče, krátke tanierové brány,
plošné kultivátory a kombinované
tanierovo­‑radličkové náradia.
O tom či sa pôda pripraví jedným
prejazdom, alebo budú potrebné
dva prejazdy, sa rozhodne na základe stupňa rozkladu slamy a rozhodnutie taktiež ovplyvní spôsob
použitia herbicídov.
Radličkový kyprič plytko podrezáva pôdu, zabezpečuje kontakt klíčivého materiálu s pôdou
a vytvára podmienky pre
dostačujúcu vlhkosť pri klíčení.
Krátke tanierové brány modernej konštrukcie sa vyznačujú
vysokou plošnou výkonnosťou
pri nízkej spotrebe paliva 5 až
7 l.ha-1. Taniere už spravidla nie
sú uložené na jednom spoločnom hriadeli, ale každý z nich
má separátny riadený odpružený
záves, ktorý sa dobre prispôsobuje terénnym nerovnostiam. Pre
zabezpečenie dobrého vnikania
do pôdy sú na náradí nevyhnutné
závažia až 750 kg.m-1 pracovnej
šírky záberu. Stále viac výrobcov využíva utužovacie valce ako
pojazdový mechanizmus pri práci,
čím sa zároveň šetrí vlastný doplnkový podvozok. Vďaka takémuto
nasadeniu je ušetrená aj štruktúra pôdy, nakoľko náradie sa
opiera v menšej miere na zadné
kolesá traktora. Ponúkané riešenia umožňujú výmenu utužovacích valcov v závislosti na pôdnych
Tendencie pri vývoji univerzálnych sejačiek, využiteľných napr. aj pri výseve repky, smerujú
jednoznačne k nárastu precíznosti (presnosti) rozdeľovania osiva a k zvyšovaniu výkonnosti sejby.
15
Repka
a vlhkostných podmienkach. Pri
vlhších pôdnych podmienkach sa
pôda neuzatvára po prechode
utužovacieho valca úplne, ale
drobné hrebene pri „preslnení“
umožňujú jej rýchlejšie preschnutie. To možno dosiahnuť napr.
použitím prútových (tyčových)
valcov.
Významným
systémovým
opatrením je kvalitná
sejba
Viac ako použitá technológia
prípravy pôdy však rozhoduje
o úspechu pri zakladaní porastov
ozimnej repky kvalita všetkých
vykonaných prác a ich optimálny
čas. Kvalita prípravy pôdy sa prejaví najmä pri vlahovom deficite
po sejbe. Použité technológie
prípravy pôdy sa spravidla neodlišujú vo výsevku ani v termíne
sejby repky. Základom úspechu
pri minimalizačných technológiách je už spomínaný manažment
slamy. Tieto technológie okrem
priaznivého účinku na fyzikálny
a biologický stav pôdy (pri dlhodobejšom uplatňovaní) viac
umožňujú dodržať optimálny termín sejby, najmä pri vyšších výmerách repky v podniku.
Všeobecne možno konštatovať,
že repku najčastejšie sejeme od
polovice do konca augusta (výnimočne do začiatku septembra).
Výsevok je s termínom výsevu
významným faktorom, ktorý
ovplyvňuje stav porastu pred
zimou a v priebehu zimy, úspešnosť prezimovanie a tým aj hektárové výnosy. Výsevok u repky
sa udáva v kilogramoch na ha
a spravidla býva (pri HTS okolo
4,5 g) 2,5 – 4 kg.ha-1, čo zodpovedá počtu 60 - 90 semien na
m2. Výsevok má zabezpečiť počet
rastlín na jar v rozmedzí 30 až
80 ks.m-2, optimálny počet rastlín
by mal byť 40 až 60 ks (u hybridov
30 - 40 rastlín na m2).
Najbežnejšia medziriadková
vzdialenosť u univerzálnych
sejačiek, ktoré pri sejbe repky
využívame najčastejšie, je v súčasnosti 12,5 cm (úzke riadky) a 21
až 25 cm (stredné riadky). Hĺbka
výsevu je 1,5 až 2 cm. Osivové
lôžko musí byť spevnené (včasná
príprava pôdy, ošetrenie brázdy,
kvalitné výsevné pätky, správne
nastavenie sejačky), aby repka čo
najrýchlejšie vzišla a stačila konkurovať burinám.
Aktuálnym trendom pri vývoji
sejačiek je nárast ich pracovného
záberu, ktorý sa zväčšuje tak pri
pasívnych (ťahaných) sejacích
strojoch, ako aj pri vývodovým
hriadeľom poháňaných sejacích
kombináciách. Naznačený trend
je zrejmý predovšetkým pri sejbe
do mulču (a v jednotlivých prípadoch tiež pri priamej sejbe) u tzv.
univerzálnych sejačiek, ktoré
ponúkajú takmer všetci výrobcovia. Tieto sa hodia s čiastočným
obmedzením nielen pre konvenčnú sejbu po orbe, ale aj pre
sejbu do mulču, ktorá predstavuje
ťažisko nasadenia týchto sejačiek.
Najčastejšie sú pri týchto sejačkách predradené náradia na
kyprenie pôdy a urovnávanie osivového lôžka pred výsevnými pätkami. Pritom sa využívajú najmä
pod uhlom nastavené taniere,
podobné tým, ktoré sa používajú na tanierových bránach.
Tanierové elementy sú čiastočne
nastaviteľné, čo umožňuje dosiahnuť želanú intenzitu práce. Na
tanierové elementy nadväzuje
utužovací systém, ktorý preberá
viaceré významné funkcie. Slúži
k tomu, aby sa dosiahlo urovnanie
osivového lôžka a jeho primerané
utuženie. Najčastejšie pozostáva
z pneumatík veľkého priemeru,
alebo krúžkových valcov. Pri sejbe
sa opiera celá hmotnosť stroja na
tieto valce. Tým sa dosiahne rovnomerné rozloženie hmotnosti
a konštantné utužovanie pôdy.
Pneumatické rozdeľovanie osiva
a zásobník na osivo s objemom
približne 3000 l patria k najčastejšej štandardnej výbave sejačiek.
Pri pribúdajúcej elektronickej
regulácii a automatizácii procesu
sejby sú k dispozícii pre riadkovú
sejbu rozličné systémy na nastavenie výsevku. Umožňujú ušetriť čas pri skúške výsevku ako
aj variantné výsevky na rôznych
častiach pozemku. Rozširujú sa
bezstupňové pohony výsevných
valčekov, buď elektro- alebo hydromotormi, čo umožňuje meniť
výsevok priebežne pri práci stroja.
V spojení s elektronickým vybavením pre GPS - reguláciu možno
vytvoriť predpoklady pre lokálne
orientované vykonanie sejby.
Tendencie pri vývoji univerzálnych sejačiek, využiteľných
napr. aj pri výseve repky, smerujú jednoznačne k nárastu precíznosti (presnosti) rozdeľovania
osiva a k zvyšovaniu výkonnosti
sejby. Moderné sejačky vybavené
elektronikou umožňujú rešpektovať požiadavky presného poľnohospodárstva na prípadnú
plynulú zmenu výsevku počas
práce súpravy. Trend zvyšovania pracovného záberu sejačiek
pokračuje, čo si na druhej strane
vyžaduje ďalšie zdokonaľovanie
systémov rozdeľovania a dopravy
osiva rovnomerne po celej šírke
záberu sejačky.
Záver
Snahou pestovateľov repky by
mala byť predovšetkým intenzifikácia pestovania – zvýšenie
produkcie z jednotky plochy, na
úkor zvyšovania pestovateľských
plôch za pomoci využitia všetkých
dostupných intenzifikačných faktorov. Medzi najdôležitejšie intenzifikačné faktory pri pestovaní
repky ozimnej okrem bezpochyby
najvýznamnejšej výživy rastlín,
zohľadňujúcej nároky plodiny na
živiny, kvalitnej ochrany porastov počas celého vegetačného
obdobia, patrí aj súbor opatrení spojených s prípravou pôdy
a zakladaním porastov repky, kde
máme v praxi stále ešte určité
rezervy z hľadiska ich využívania.
doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.
SPU, Nitra
FOTO - ARCHÍV
Technologické postupy obrábania pôdy k repke olejnej
a predovšetkým k jej ozimnej forme, sú v súčasnosti veľmi blízkej
postupom používaným pri obilninách.
16
www.rno.sk
Repka
Novoregistrované odrody
ozimnej repky
V roku 2014 sa rozšíril sortiment odrôd ozimnej repky o 12 nových materiálov. Nové repky sa
vyznačujú vysokou výkonnosťou a priaznivými agronomickými vlastnosťami. Vysokú úrodu semena
dosahujú odrody Gordon KWS, Arizona, DK Imminent CL, vysokú úrodu oleja z hektára Gordon KWS,
Trinity, Shrek. Veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu majú odrody Trinity, Shrek. Skoršie sú Astronom,
Oriolus, PT221, Admiter, Hekip, Trinity, neskoršia je Shrek. Vysoký obsah oleja majú Trinity, Shrek.
Hybrid s rezistenciou na účinnú látku imazamox je DK Imminent CL. Odroda Oriolus má mierne
zvýšený podiel kyseliny olejovej 66,5 % na úkor podielu kyseliny linolovej a linolénovej.
Zdravotný stav u všetkých odrôd
je dobrý. Prezimovanie mali dobré
– nad 90 %, okrem odrody Trinity,
ktorá mala v priemer 82 % prezimovaných rastlín. Dosiahnuté
výsledky jednotlivých odrôd sa
porovnávali na priemer kontrolných odrôd Goya a Arot, výsledky
hybridov sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Artoga
a NK Linus.
Admiter
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a vyhovujúcim
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Admiter je
stredne skorý hybrid. Rastliny
má vysoké so stredne dobrou
odolnosťou proti poliehaniu.
Rovnomernosť dozrievania má
stredne dobrú. Úroda semena
bola 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má
stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,84 g. Obsah oleja
v sušine semena stredne vysoký
44,3 % a obsah glukozinolátov
vyhovujúci 16,4 mikromolov/g
semena. Hybrid je vhodný do
všetkých oblastí pestovania repky,
vysoké úrody dosahuje v repárskej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Bayer CropScience
AG, Deinze, Belgicko
Zástupca v SR: Bayer, spol. s r.o,
Bratislava
Archibald
Hybrid s minimálnym obsahom
priemer kontrolných hybridov.
Semeno má veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 5,06 g.
Obsah oleja v sušine semena
stredne vysoký 44,8 % a obsah
glukozinolátov stredný 10,7
mikromolov/g semena. Hybrid
je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky, vysoké úrody
dosahuje v zemiakarskej pestova-
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok.
Archibald je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké
s menej dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú.
Úroda semena bola 102,0 % na
teľskej oblasti.
Udržiavateľ: Limagrain Europe
S.A., Saint Beauzire, Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain
Central Europe SE o. z. Slovakia,
Lučenec
Arizona
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
Repka olejka ozimná, výsledky hybridov z rokov 2012 – 2013. Hodnotenie 9 – 1 znamená: 9 – najlepší
stav, 1 – najhorší stav
Hybridy
Gordon KWS
Faktor KWS
Admiter
Úroda semena (%) na priemer kontrol 2012 - 2013 (SR 100 % = 5,11 t/ha)
Slovenská republika
105,2
102,6
101,6
Kukuričná oblasť
114,9
108,4
96,9
Repárska oblasť
103,7
97,7
109,5
Zemiakarská oblasť
99,0
102,9
94,6
Úroda oleja 2012 - 2013 (t/ha)
Slovenská republika
2,66
2,49
2,48
Agronomické vlastnosti
Zrelosť (dni od Artoga)
1
2
0
Prezimovanie (%)
93
92
93
Dĺžka rastlín (m)
1,46
1,42
1,50
Poliehanie (9-1)
6,3
7,7
7,5
Rovnomernosť dozrievania (9-1)
7,8
7,5
7,8
HTS (pri 12 % vlhkosti)
4,84
4,84
4,84
Kvalita semena v sušine
Obsah oleja (%)
45,5
44,9
44,3
Obsah kyseliny linolovej (%)
20,6
21,5
21,5
Obsah kyseliny linolénovej (%)
9,1
9,0
8,6
Obsah kyseliny olejovej (%)
62,8
61,9
62,3
Obsah glukozinolátov (µmol/g)
15,6
14,2
16,4
Odolnosť proti chorobám
Biela hniloba (9 - 1)
7,9
7,5
7,6
Fómová hniloba (9 - 1)
7,4
7,1
7,1
Čerň repková (9 - 1)
7,1
6,6
6,9
Pleseň sivá (9 - 1)
7,5
6,8
6,7
Rezistencia k účinnej látke imazamox
nie
nie
nie
18
Hekip
101,2
106,8
95,3
102,2
2,45
0
92
1,35
7,7
8,2
5,06
44,8
21,0
8,9
62,5
13,4
7,5
7,0
7,2
7,8
nie
www.rno.sk
Repka
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Arizona je
stredne skorý hybrid. Rastliny má
stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania
má dobrú. Úroda semena bola
103,8 % na priemer kontrolných
hybridov. Semeno má veľké,
hmotnosť tisíc semien bola 5,03 g.
Obsah oleja v sušine semena
stredne vysoký 44,9 % a obsah
glukozinolátov stredný 11,2
mikromolov/g semena. Hybrid
je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky, vysoké úrody
dosahuje v kukuričnej a repárskej
pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Limagrain Europe
S.A., Saint Beauzire, Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain
Central Europe SE o. z. Slovakia,
Lučenec
Astronom
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Astronom je
stredne skorý hybrid. Rastliny má
stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu.
Rovnomernosť dozrievania má
stredne dobrú. Úroda semena
bola 102,5 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má
stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,44 g. Obsah oleja
v sušine semena vysoký 45,0 %
a obsah glukozinolátov stredný
13,0 mikromolov/g semena.
Hybrid je vhodný do všetkých
oblastí pestovania repky, vysoké
úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Limagrain Europe
S.A., Saint Beauzire, Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central
Europe SE o. z. Slovakia, Lučenec
DK Imminent CL
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zare-
gistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Hybrid je
rezistentný k účinnej látke imazamox. DK Imminent CL je stredne
skorý hybrid. Rastliny má vysoké
so stredne dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Úroda
semena bola 103,6 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,60 g. Obsah oleja
v sušine semena stredne vysoký
44,5 % a obsah glukozinolátov stredný 14,1 mikromolov/g
semena. Hybrid je vhodný do
všetkých oblastí pestovania repky,
vysoké úrody dosahuje v kukuričnej a zemiakarskej pestovateľskej
oblasti.
Udržiavateľ: Monsanto SAS,
Trebes, Francúzsko
Zástupca v SR: Monsanto
Slovakia s.r.o., Bratislava
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Factor KWS
je stredne skorý hybrid. Rastliny
má stredne vysoké so stredne
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda
semena bola 102,6 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,84 g. Obsah oleja
v sušine semena stredne vysoký
44,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,2 mikromolov/g
semena. Hybrid je vhodný do
všetkých oblastí pestovania repky,
vysoké úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: KWS SAAT AG,
Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA
s.r.o., Bratislava
Factor KWS
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a vyhovujúcim
obsahom glukozinolátov zare-
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
Gordon KWS
Repka olejka ozimná, výsledky hybridov z rokov 2012 – 2013. Hodnotenie 9 – 1 znamená: 9 – najlepší stav, 1 – najhorší stav
Hybridy
Arizona
DK Imminent CL
Oriolus
Shrek
Astronom
Úroda semena (%) na priemer kontrol 2012 - 2013 (SR 100 % = 4,88 t/ha)
Slovenská republika
103,8
103,6
103,1
102,9
102,5
Kukuričná oblasť
105,9
105,6
103,4
105,2
105,7
Repárska oblasť
105,1
95,5
96,1
103,1
102,9
Zemiakarská oblasť
103,8
106,8
110,6
100,4
96,7
Úroda oleja 2012 - 2013 (t/ha)
Slovenská republika
2,48
2,41
2,37
2,50
2,48
Agronomické vlastnosti
Zrelosť (dni od Artoga)
1
2
0
3
0
Prezimovanie (%)
91
92
94
92
91
Dĺžka rastlín (m)
1,44
1,49
1,34
1,42
1,42
Poliehanie (9-1)
6,3
6,6
7,8
8,4
6,4
Rovnomernosť dozrievania (9-1)
8,1
8,4
8,3
8,1
7,8
HTS (pri 12 % vlhkosti)
5,03
4,60
4,67
4,83
4,44
Kvalita semena v sušine
Obsah oleja (%)
44,9
44,5
44,9
45,6
45,0
Obsah kyseliny linolovej (%)
20,9
21,3
17,7
18,8
21,5
Obsah kyseliny linolénovej (%)
8,6
8,5
8,2
9,0
9,6
Obsah kyseliny olejovej (%)
62,8
62,6
66,5
64,3
61,0
Obsah glukozinolátov (µmol/g)
11,2
14,1
12,5
13,7
13,0
Odolnosť proti chorobám
Biela hniloba (9 - 1)
8,1
8,2
7,9
8,2
7,9
Fómová hniloba (9 - 1)
6,7
6,9
6,6
6,8
6,7
Čerň repková (9 - 1)
6,3
6,6
6,4
6,1
6,8
Pleseň sivá (9 - 1)
8,1
7,4
6,8
6,5
6,5
Rezistencia k účinnej látke imazamox
nie
áno
nie
nie
nie
www.rno.sk
19
Archibald
PT221
102,0
103,4
97,6
109,1
101,4
102,8
99,3
106,6
2,37
2,38
2
90
1,42
5,7
7,9
5,06
0
92
1,36
6,7
8,3
4,94
44,8
21,7
8,6
62,1
10,7
45,0
21,6
8,8
61,8
14,2
7,9
6,9
6,4
6,8
8,2
6,4
6,5
7,6
nie
nie
Repka
gistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Gordon KWS
je stredne skorý hybrid. Rastliny
má stredne vysoké so stredne
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda
semena bola 105,2 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,84 g. Obsah oleja
v sušine semena vysoký 45,5 %
a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,6 mikromolov/g semena.
Hybrid je vhodný do všetkých
oblastí pestovania repky, vysoké
úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: KWS SAAT AG,
Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA
s.r.o., Bratislava
Hekip
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stred-
ným obsahom glukozinolátov
zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Hekip
je stredne skorý hybrid. Rastliny
má stredne vysoké až nižšie so
stredne dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Úroda
semena bola 101,2 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má veľké, hmotnosť tisíc semien
bola 5,06 g. Obsah oleja v sušine
semena stredne vysoký 44,8 %
a obsah glukozinolátov stredný
13,4 mikromolov/g semena.
Hybrid je vhodný do všetkých
oblastí pestovania repky, vysoké
úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: SA A. Momont
Hennette et ses Fils, Mons en
Pévèle, Francúzsko
Zástupca v SR: -
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Oriolus je
stredne skorý hybrid. Rastliny
má stredne vysoké až nižšie so
stredne dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Úroda
semena bola 103,1 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,67 g. Obsah oleja
v sušine semena stredne vysoký
44,9 % a obsah glukozinolátov stredný 12,5 mikromolov/g
semena. Oriolus má mierne zvýšený podiel kyseliny olejovej 66,5
% na úkor podielu kyseliny linolovej 17,7 % a linolénovej 8,2 %.
Hybrid je vhodný do všetkých
oblastí pestovania repky, vysoké
úrody dosahuje v zemiakarskej
pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ:
Deutsche
Saatveredelung AG, Lippstadt,
Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia,
s.r.o., Piešťany
Oriolus
Hybrid s minimálnym obsahom
Repka olejka ozimná, výsledky hybridu z rokov 2012 – 2013.
Hodnotenie 9 – 1 znamená: 9 – najlepší stav, 1 – najhorší stav
Hybrid
Trinity
Úroda semena (%) na priemer kontrol 2012 - 2013
(SR 100 % = 5,18 t/ha)
Slovenská republika
103,1
Kukuričná oblasť
106,1
Repárska oblasť
99,8
Zemiakarská oblasť
104,0
Úroda oleja 2012 - 2013 (t/ha)
Slovenská republika
2,56
Agronomické vlastnosti
Zrelosť (dni od Goya)
0
Prezimovanie (%)
82
Dĺžka rastlín (m)
1,39
Poliehanie (9-1)
8,4
Rovnomernosť dozrievania (9-1)
8,2
HTS (pri 12 % vlhkosti)
4,37
Kvalita semena v sušine
Obsah oleja (%)
46,4
Obsah kyseliny linolovej (%)
19,5
Obsah kyseliny linolénovej (%)
7,6
Obsah kyseliny olejovej (%)
65,0
Obsah glukozinolátov (µmol/g semena)
8,8
Odolnosť proti chorobám
Biela hniloba (9 - 1)
7,4
Fómová hniloba (9 - 1)
6,9
Čerň repková (9 - 1)
6,4
Pleseň sivá (9 - 1)
7,9
Rezistencia k účinnej látke imazamox
nie
PT221
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. PT221 je
stredne skorý hybrid. Rastliny má
stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania
má dobrú. Úroda semena bola
101,4 % na priemer kontrolných
hybridov. Semeno má stredne
veľké až väčšie, hmotnosť tisíc
semien bola 4,94 g. Obsah oleja
v sušine semena vysoký 45,0 %
a obsah glukozinolátov stredný
14,2 mikromolov/g semena.
Hybrid je vhodný do všetkých
oblastí pestovania repky, vysoké
úrody dosahuje v zemiakarskej
pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Pioneer Hi­‑Bred
Services GmbH, Parndorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Pioneer Hi­‑Bred
Slovensko, spol. s r.o., Dunajská
Streda
20
Shrek
Hybrid s minimálnym obsahom
kyseliny erukovej a stredným
obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych
odrodových skúšok. Shrek je
stredne skorý až neskorý hybrid.
Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania
má dobrú. Úroda semena bola
102,9 % na priemer kontrolných
hybridov. Semeno má stredne
veľké, hmotnosť tisíc semien
bola 4,83 g. Obsah oleja v sušine
semena vysoký 45,6 % a obsah
glukozinolátov stredný 13,7 mikromolov/g semena. Hybrid je
vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, vysoké úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej
oblasti.
Udržiavateľ:
Norddeutsche
Pflanzenzucht, Holtsee, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia,
s.r.o., Piešťany
Trinity
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym
obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Trinity je stredne
skorá odroda. Rastliny má stredne
vysoké s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Úroda
semena bola 103,1 % na priemer
kontrolných hybridov. Semeno
má stredne veľké, hmotnosť tisíc
semien bola 4,37 g. Obsah oleja
v sušine semena vysoký 46,4 %
a obsah glukozinolátov nízky 8,8
mikromolov/g semena. Odroda je
vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, vysoké úrody dosahuje v kukuričnej pestovateľskej
oblasti.
Udržiavateľ: Lantmännen SW
Seed Hadmersleben GmbH,
Oschersleben, Nemecko
Zástupca v SR: Lantmännen
SW Seed Hadmersleben GmbH,
Oschersleben, Nemecko
Ing. Janka Majdanová
ÚKSÚP, Hlavná odrodová
skúšobňa Beluša
www.rno.sk
REPKA 2014
Repka
Sempol spol. s r.o.
Exkluzívne odrody repky od
spoločnosti Sempol spol. s r. o.
už päť rokov na trhu
Spoločnosť Sempol prišla na trh
s predajom osív repky ozimnej
v roku 2009. Napriek tomu, že
to nie je dlhá doba, naša spoločnosť priniesla na trh portfólio
exkluzívnych odrôd, ktoré si našli
pestovateľov vo všetkých výrobných oblastiach. Koncern RWA AG
zastrešuje dcérske spoločnosti vo
viacerých európskych krajinách, je
teda pre šľachtiteľov silným partnerom, ktorý má možnosť vyberať si len tie najlepšie materiály.
A toto platí nielen pri repke, ale
i pri ostatných plodinách zo spoločnosti Sempol.
Nové odrody repky nezaraďujeme hneď do predaja, ale
skúšame ich vo viacerých poloprevádzkových pokusoch a v rôznych podmienkach, aby sme mohli
odporučiť pestovateľovi „odrodu
ušitú na mieru“. Pre predajnú
sezónu 2014 máme v ponuke
7 repiek – 1 líniovú a 6 hybridných.
Trpíte nedostatkom zrážok?
Dáte repke všetko čo potrebuje
a očakávate maximálny výnos?
Chcete skorú repku? Repku vyrovnanú v rôznych zberových ročníkoch? Zaujali Vás trpasličie repky?
Máte ľahké alebo ťažké pôdy?
Odpoveď na spomenuté otázky
nájdete v portfóliu našej spoločnosti.
V našej ponuke máme jednu
líniovú odrodu. Ide o časom overenú repku CHAGALL. V rámci
nášho portfólia ju nemusíme
predstavovať, stačí napísať suchovzdornosť, vyrovnanosť v rôznych
zberových ročníkoch.
Ste pestovateľ repky v suchších
podmienkach s nedostatkom
zrážok? Hľadáte repku plastickú
s vyrovnanosťou v rôznych ročníkoch? V tomto prípade si môžete
vybrať z našej ponuky hybridnú
repku SENSATION. Čím lepšie
podmienky jej dáte tým „senzačnejšiou“ úrodou sa Vám odvďačí.
Ak hľadáte skorú repku vhodnú
pre južnejšie oblasti odporúčame
Vám hybridnú repku ES ALONSO.
Potrebujete repku s veľmi dobrou zimuvzdornosťou v kombinácii s výbornou odolnosťou voči
poliehaniu? Tak si vyberte minuloročnú novinku MÜLLER 24.
Nešetríte na vstupoch? Hľadáte
plastickú repku, ktorá v rámci
skúšania dosiahla vynikajúce
výsledky v pestovaní a testovaní
vo viacerých krajinách (SK, H, CZ,
D, A). Čakáte maximálny výnos?
Tak nemáte čo riešiť- siahnite
po našej minuloročnej úspešnej
novinke INSPIRATION.
Zaujali Vás repky s nižším vzrastom? Repky vhodné na ľahké
pôdy? Chcete repku s veľmi dobrým prezimovaním? Vyriešené.
V predajnej sezóne 2014 Vám
ponúkame ďalšiu z noviniek –
polotrpaslíka IVAN 106.
Vieme, že každý rok je iný.
Podmienky Vás často nútia sejbu
oddialiť. Tento problém najlepšie
vyrieši odroda, ktorá má široké
sejbové okno. Začnite pestovať
hybrid PETER 29. Okrem veľkej
flexibility v termíne sejby, sa tento
hybrid vyznačuje výbornou plasticitou na rôzne pôdne podmienky,
veľmi dobrým zdravotným stavom
a vysokými úrodami.
Veríme, že sa nám podarilo
zostaviť také portfólio odrôd
repky ozimnej, že vybrať si bude
vedieť každý z Vás. Všetky naše
odporúčania sa zakladajú na
výsledkoch a skúsenostiach z pestovania Vás – našich zákazníkov.
Na záver by sme Vám chceli
popriať úspešný pestovateľský
rok. Šťastnú ruku pri výbere
správnej odrody, maximálnu
spokojnosť pri zbere a speňažení
úrody. To Vám želá spol. Sempol.
Ing. Peter Jablonický,
produktový manažér
pre olejniny
CHAGALL - línia
•
•
•
•
líniová odroda s vlastnosťami hybridu
úrodová vyrovnanosť vo všetkých ročníkoch
suchovzdornosť a veľmi dobré hospodárenie s vodou
patrí medzi najpredávanejšie líniové odrody na Slovensku
ES ALONSO - hybrid
•
•
•
•
vysoký úrodový potenciál
vhodnosť do teplejších oblastí
veľmi dobrý zdravotný stav a technologická kvalita
veľmi dobré vetvenie a husto nasadené šešule
SENSATION - hybrid
•
•
•
•
plastický hybrid vhodný do všetkých výrobných oblastí
pevná rastlina s výbornou odolnosťou proti poliehaniu, silný koreňový
krčok
veľmi dobrá zimuvzdornosť, neprerastá na stanovišti
v ŠOS dosiahol úrodu 5,25 t/ha čo bolo 106,1% na kontrolné hybridy
Sitro a Rohan
INSPIRATION - hybrid NOVINKA 2013
•
•
•
•
vynikajúca plasticita, na základe výsledkov z pestovania v krajinách
strednej Európy ( SK, ČR, A, H)
vysoký úrodový potenciál, vynikajúce vetvenie
vhodnosť do intenzívnejších systémov pestovania
vynikajúca odolnosť voči poliehaniu, dobrý zdravotný stav
MÜLLER 24 - hybrid NOVINKA 2013
•
•
•
•
hybrid nižšieho vzrastu
veľmi dobrý úrodový potenciál
pomalší jesenný vývoj a rýchly jarný vývoj, na jeseň neprerastá
výborná zimuvzdornosť a odolnosť voči poliehaniu
PETER 29 - hybrid NOVINKA 2014
•
•
•
•
•
•
robustný hybrid s veľmi dobrým vetvením
vysoký úrodový potenciál
neprerastá na stanovišti,
široké sejbové okno- vhodnosť na všetky agrotechnické termíny sejby
veľmi dobrá zimuvzdornosť a zdravotný stav (najmä Phoma)
vysoká stabilita voči stresovým podmienkam
IVAN 106 - hybrid NOVINKA 2014
•
•
•
•
•
polotrpaslík s výškou okolo 120 cm
pomalší jesenný vývoj, vynikajúca zimuvzdornosť
veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
lepšia chemická ochrana repky a nižšie poškodenie rastlín
vynikajúce úrody semien a vysoký obsah oleja v semenách
Poloprevádzkový pokus CVRV Borovce, 2013
Názov
repky
Inspiration
Línia/
Hybrid
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda pri
8 % (t/ha-1)
HTS
hybrid
10
4,43
5,25
ES Alonso
hybrid
8,9
4,38
5,27
Peter 29
hybrid
8,7
4,28
5,25
Müller 24
hybrid
8,3
4,17
4,72
Chagall
Sensation
línia
7,9
4,16
5,24
hybrid
11,8
4,16
5,75
ČLEN RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
www.rwaslovakia.sk
www.rno.sk
www.sempol.sk
Repka
Choroby repky ozimnej
Zdravotný stav rastlín je vo veľkej väčšine porastov repky ozimnej v súčasnosti na Slovensku
veľmi dobrý. Mierna zima a minimálne zrážky v jarnom období obmedzili výskyt a rozvoj chorôb
v súčasnom období. Repka ozimná začala v tomto roku na juhozápadnom Slovensku kvitnúť
skôr, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. O výške úrody, aká bude dosiahnutá v tomto roku
v podmienkach Slovenska, sa rozhodne v najbližších týždňoch. Nadpriemerné úrode môžeme
očakávať ak bude dostatok zrážok, aby rastliny netrpeli suchom čo by znamenalo zasychanie veľkého
množstva kvetov a tvoriacich sa šešúľ. V prípade daždivého počasia, najmä na konci kvitnutia, ale
hrozí zvýšené riziko výskytu bielej hniloby.
Choroby repky na
jeseň
Rozšírenie chorôb v porastoch
repky na jeseň podporujú vyššie zrážky, najmä v mesiacoch
október a november. Na jeseň je
možné v porastoch repiek pozorovať symptómy plesne kapustovej, plesne sivej, fómovej hniloby,
ale aj múčnatky.
Symptómy plesne kapustovej sa
prejavujú vo forme žltých škvŕn
na listoch. Na spodnej strane listov, na škvrnách je dobre viditeľný
jemný, biely povlak fruktifikačných orgánov huby, ktorými sa
rozširuje v poraste. Hoci pleseň
kapustová nespôsobuje v našich
podmienkach odumieranie rastlín
repky na jeseň, pri silnom napadnutí môže spôsobiť odumieranie
listov. Rozvoj plesne kapustovej
podporuje vysoká vlhkosť, ovlhčenie listov a vysoká hustota porastov.
Pri vyšších teplotách na jeseň sa
môže na ovlhčených listoch repky
vyskytovať aj pleseň sivá. Rastliny
po napadnutí v skorých rastových
fázach žltnú, vädnú a odumierajú. Veľmi nápadný je sivý hustý
povlak mycélia a konídionosičov
s konídiami nachádzajúci sa na
napadnutých listoch.
Najškodlivejšou
chorobou
v jesennom období je fómová
hniloba koreňov a stonky repky.
Toto ochorenie môže byť jednou z príčin vyzimovania repky.
Nebezpečným prejavom fómovej
hniloby na jeseň je napadnutie
koreňových krčkov. Najskôr sa
na stonke, tesne nad povrchom
pôdy objavujú sivé škvrny s tmavým okrajom. Na škvrnách sa
vytvára veľké množstvo drobných, čiernych bodkovitých útvarov - pykníd. Patogén postupne
preniká do pletív, rozrušuje ich,
Symptómy bielej hniloby na rastlinách repky ozimnej v strednej časti
stoniek.
pričom korene podliehajú hnilobe a silne napadnuté rastliny
odumierajú. Priebeh choroby
má rýchlejší priebeh ak padne
na jeseň väčšie množstvo zrážok,
je mierna zima a vyššia snehová
pokrývka porastov. Ak napadnuté rastliny počas zimy neodumrú a pokračujú v raste na jar,
dochádza k prenikaniu patogéna
hlbšie do stonky a narušeniu vodivých pletív, čo má za následok
núdzové dozrievanie a políhanie rastlín. Menej nebezpečná
je fómová škvrnitosť, ktorá sa
prejavuje tvorbou svetlých škvŕn
s tmavším okrajom na listoch i na
stonkách. Dôležitým identifikačným znakom aj v tomto prípade
sú čierne pyknidy nachádzajúce sa
v strede škvŕn.
Výskyt chorôb v porastoch repky
ozimnej podporuje aj poškode-
Rastliny so symptómami plesne sivej na jar, môžeme v tomto roku
pozorovať zriedka, najmä na ťažších, vlhších pôdach.
22
nie koreňov rastlín škodcami,
napríklad kvetárkou kapustovou.
Poškodenia spôsobené škodcami
uľahčujú prenikanie patogénov
do rastlinných pletív, pričom
samotní škodcovia môžu napomáhať rozširovaniu spór patogénov. Rozšírenie škodcov hrozí
najmä pri používaní insekticídne
nenamorených osív. V takomto
prípade je potrebné v jesennom
období zabezpečiť insekticídne
ošetrenie rastlín repky na ochranu
proti škodcom.
Správne sa rozhodnúť
Pri rozhodovaní o ošetrení
porastov repky ozimnej proti
hubovým chorobám na jeseň je
potrebné zistiť aktuálny zdravotný stav porastov. Ak pozorujeme symptómy napadnutia
rastlín hubou Phoma lingam na
www.rno.sk
Repka
V tomto roku repka ozimná na juhozápadnom Slovensku (okres Nové
Zámky) začala kvitnúť veľmi skoro.
listoch vo väčšom množstve je
nutné vykonať fungicídne ošetrenie. Toto ošetrenie sa väčšinou
kombinuje s reguláciou porastu
a preto je potrebné zvoliť vhodné
prípravky podľa stavu porastu. Ak
niektorí pestovatelia v dôsledku
pomalého počiatočného rastu, pri
nedostatku zrážok po založení
porastov neošetrili porasty na
jeseň, bolo by vhodné ošetrenie
na jar.
Stále častejšie jarné
ošetrenie
V posledných rokoch sa stále
častejšie využíva jarné ošetrenie porastov repky ozimnej fungicídmi s regulačným účinkom.
Aplikácia regulátorov rastu podporuje vetvenie rastlín. Azoly nie
je vhodné aplikovať na slabé rastliny, ak je priemer koreňového
krčka menší ako 5 mm. Pri rastlinách hrubších, v porastoch s 20
– 60 rastlinami na m2 odporúčame
aplikovať fungicídy pri výške
rastlín 10 – 20 cm. V hustejších
porastoch pri výške 40 – 60 cm.
Fungicídy s morforegulačným
účinkom sa odporúča aplikovať
najmä pri neskorom nástupe
jari s vyššími teplotami, kedy je
výrazne skrátené obdobie prechodu do generatívnej fázy, tiež
vtedy, keď v dôsledku nepriaznivých podmienok počas zimy ostali
porasty preriedené a je potrebné
zahustiť porast a samozrejme
www.rno.sk
v prípade vysokého infekčného
tlaku patogéna Phoma lingam
a vytvorení podmienok vhodných
pre rozšírenie fómovej hniloby po
prezimovaní.
Infekčný tlak chorôb môžeme
tiež znížiť účinnou ochranou proti
stonkovým krytonosom, ktorí
poškodzujú stonky a tým uľahčujú prenikanie patogénnych
organizmov. Podobne aj repky
poškodené na jeseň siaticou oziminovou alebo kvetárkou kapustovou sú veľmi ľahko napádané
fómovou hnilobou.
Biela hniloba – stále
veľmi nebezpečná
Veľmi nebezpečnou chorobou
repky ozimnej stále ostáva biela
hniloba. Ochorenie spôsobuje
huba Sclerotinia sclerotiorum.
V minulom roku sa toto ochorenie
v dôsledku intenzívnejších zrážok
v mesiacoch apríl a máj objavovalo vo väčšine porastoch repky.
Najmä v oblasti juhovýchodného
Slovenska bol zaznamenaný vyšší
výskyt tohto ochorenia. K najnápadnejším príznakom bielej hniloby patrí vädnutie a núdzové
dozrievanie rastlín, viditeľné
v čase dozrievania. Na stonkách
sa tvoria hnedé škvrny, ktoré
sa môžu rozširovať po obvode
stonky, čo môže spôsobiť odumieranie rastlín. Ochorenie spôsobujú askospóry patogéna, ktoré
infikujú rastliny repky v období
kvitnutia. Askospóry sa tvoria
v plodničkách – apotéciách, ktoré
vyrastajú vo vhodných podmienkach na skleróciách. Skleróciami
patogén prežíva v pôde veľmi
dlhé obdobie. Askospóry uvoľnené z apotécií sú prenášané vetrom aj do vzdialenosti niekoľko
kilometrov.
Vhodným substrátom, na ktorom askospóry rýchlo klíčia, je
veľké množstvo opadnutých
kvetných lupienkov zachytených
na rastline. Vznik infekcií a rozvoj ochorenia podporuje daždivé
počasie najmä v čase opadávania kvetných lupienkov. Hoci
v posledných rokoch škodlivosť
tohto ochorenia je nízka, v rokoch
epidemického výskytu bielej hniloby môže zníženie úrod dosiahnuť až 50 %. Približne je možné
straty stanoviť ako polovicu
z celkového percenta napadnutých rastlín. Teda v prípade, ak sa
v poraste zistí 20 % napadnutých
rastlín, predpokladaná strata na
úrode je orientačne 10 %.
Najrozšírenejšia
choroba posledných
rokov
Najrozšírenejším
ochorením repky v posledných rokoch
ostáva verticíliové vädnutie rastlín. Prvé symptómy vädnutia je
možné pozorovať na rastlinách
až v období dozrievania rastlín,
po odkvitnutí. V minulom roku
počet napadnutých rastlín vo väčšine porastov pri dozrievaní nebol
vysoký na väčšine lokalít. Huby
z rodu Verticillium prenikajú
cez korene do cievnych zväzkov,
zastavujú prívod vody a živín do
rastlín a spôsobujú ich núdzové
dozrievanie. Ochorenie je ľahko
poznať podľa vytvorených mikrosklerócií, ktoré sa nachádzajú
v povrchových vrstvách stonky.
Ošetrenie prípravkami obsahujúcimi účinnú látku azoxystrobin, od štádiu žltého púčika až
do začiatku kvitnutia, účinkuje
nielen proti bielej hnilobe, ale
môže čiastočne pôsobiť aj proti
patogénom spôsobujúcim verticíliové vädnutie. V mnohých zahraničných pokusoch malo použitie
fungicídneho ošetrenia v tomto
období vplyv aj na zvýšenie úrod
repky (green efect).
V prípade použitia fungicídnej ochrany je vhodné používať
prípravky so širokým spektrom
účinku, ktoré sa môžu použiť
variabilne, v širokom časovom
období. Tieto širokospektrálne
fungicídy účinkujú aj proti patogénnom poškodzujúcim šešule
v období dozrievania (Botrytis
cinerea, Alternaria brassicae),
ktoré spôsobujú pleseň sivú resp.
čerň repkovú.
Ing. PETER BOKOR, PhD.,
Katedra ochrany rastlín,
SPU v Nitre
FOTO - AUTOR
Na Liptove repky začínajú intenzívnejšie rásť práve v tomto období.
23
Repka
Problémy ochrany repky a ďalších
plodín po zákaze radu moridiel
Od začiatku roku 2014 vstúpil do platnosti dočasný zákaz používania moridiel na báze
neonikotinoidov. Hlavným dôvodom je ochrana včiel. Štartom boli informácie už od roku 1994
o abnormálnom úhyne včelstiev – choroba šialených včiel, či kolaps kolónie včiel. Hlavne šlo o včelstvá,
ktoré boli používané na opeľovanie plodín ako sú melóny, tekvice, bavlník, citrusy, repka atď. Dané
plodiny boli ošetrované insekticídnym neonikotinoidom s účinnou látkou imidacloprid - prípravky
Confidor, Gaucho, Chinook, Mido, Monceren, Warrant atď. Presadilo sa tvrdenie, že tento typ
neonikotinoidov prechádza aj po veľmi dlhej dobe – možno i roky – do nektáru i peľu, medu a vosku.
Včely sú zasiahnuté subletálne, takže bezprostredne nehynú. Sú ale značne oslabené a spravidla
umierajú na mede, ktorý v sebe obsahuje rezíduá imidaclopridu. Tieto dôvody viedli k tomu, že sa
– zatiaľ vraj dočasne – zakázali moridlá na báze neonikotinoidov – Cruiser, Poncho, Elado, Chinook,
Modesto – a to u plodín, odkiaľ je znáška včiel – repka, horčica, slnečnica, ale aj vetroopelivá kukurica.
Už skôr bol zakázaný pre včely
veľmi nebezpečný fipronil napr.
v moridle Cosmos. Zákaz sa netýka
postrekových neonikotinoidových
insekticídov, ktoré majú účinnú
látku thiacloprid: Bariard, Biscaya,
Calypso, Mospilan, Proteus.
Pritom aj oni majú systémové
účinky. Bohužiaľ, ale ani pri systémovom účinku sa podľa našich
pokusov nepodarilo postrekom
Mospilanu na 2.až 4. liste u repky
na jeseň obmedziť škody spôsobené krytonosom kapustovým.
Zrejme účinná látka nesmeruje
ku koreňu. Naopak, Mospilan
riešil problém pri zanedbaní
ochrany na stonkových krytonosov. Pri aplikácii cca 10 dní pred
kvetom, kedy je stonka vysoká
40 – 80 cm sa z vajíčok liahnu larvičky a acetamiprid z Mospilanu
ich ničí. V tomto roku na juhu
Slovenska veľmi skoro – v Húli už
od 21. 3. 2014. O pár dní skôr to
bolo za posledných 20 rokov iba
v roku 2007.
Zákazom neonikotinoidových
moridiel sa otvoril rad skoro
zabudnutých problémov. U repky
ide o skočky a krytonosa kapustového. Moridlá aspoň z časti
chránili repku aj proti piliarke
a stále viac sa šíriacej kvetárke
kapustovej. Problém škodcov
je ale o to väčší, že poškodenie
Problém so skočkou repkovou
začína nečakane už teraz, kedy
ešte máme v pôde morenú repku.
Sami sme našli rastliny s larvami
skočky repkovej v okrese N.
Zámky a od Senca sú hlásené
zakrpatené repky. Možno, že
nastáva populačná vlna skočky
repkovej. Pokiaľ áno, je tomu tak,
pretože už nemáme moridlá, je
celkom nevyhnutné všade na juhu
Slovenska repku po vzídení ošetriť insekticídmi.
Problém má aj slnečnica.
Moridlá Cruiser a Poncho mali
účinky na drôtovce a vošku slamihovú. Skočkami je mimoriadne
atakovaná horčica. Aj keď v SR
do nej moridlá neboli registrované, boli v ČR povolené Cruiser,
Chinook, Modesto. Vážnym problémom je u maku, v súčasnosti
veľmi ziskovej plodiny, krytonos
koreňový. V Česku sa ešte v roku
2013 mohli použiť moridlá Cruiser
a Chinook – teraz nemáme riešenie. Tiež kukurica napádaná
v pôde drôtovcami a kukuričiarom koreňovým mala registrované
Cruiser, Gaucho, Poncho. Problém
by teraz mal riešiť neonikotinoid
Sonido s úč. látkou thiacloprid,
ktorú poznáme napr. z prípravkov
Biscaya, Calypso a pod.
Neonikotinoidové moridlá sa
naďalej môžu používať u cukrovej
hlavne koreňového krčku otvára
vstupnú bránu pre najnebezpečnejšie choroby repky – fómovu
hnilobu. Proti nej sú za normálnych okolností rastliny chránené,
takže ich síce detekujeme skoro
na všetkých rastlinách, ale táto
povrchová infekcia nám zatiaľ
nevadí. Prienik fómovej hniloby
do pletí je ale katastrofou, ktorá
v extrémnom prípade zničí celý
porast. To sa dialo pri zavádzaní
bezerukových repiek okolo roku
1974.
Okolo roku 1995 sa na južnom
Slovensku na veľkých výmerách
repky objavovali vo veľkom rozsahu zakrpatené repky s iba asi
tretinovou výškou oproti normálnym rastlinám. Olejka bola
poškodená veľkým výskytom
lariev skočky repkovej. V tej dobe
používané moridlo Promet na ne
malo účinnosť tak do 5 %. Až
nástup moridla Cruiser či Chinook
problém vyriešil. Toto obdobie
asi medzi rokmi 1994 – 2002 bolo
spojené s expanziou repky do
všetkých polôh a súčasne praktickou absenciou moridiel. To využil
aj krytonos kapustový a rozšíril sa
aj na repkách v Tatrách – Spišská
Belá, Podhorany. Rastliny bežne
mali aj niekoľko hálok na koreni,
keď výlezové otvory lariev boli opäť
vstupnou bránou pre choroby.
24
repy. Cruiser, Force, Gaucho aj
Poncho. Majú síce iný obsah účinnej látky, niekedy aj formuláciu,
ale na trhu zostávajú. Od cukrovej
repy včelám škody nehrozia.
Ochrana
vzchádzajúcich
porastov
Naše agronomické skúsenosti vo
vzťahu k škodcom:
• škodcovia nalietavajú do
porastu vrátane vzchádzajúceho,
na základe pachu. Teda nie podľa
farby
• čím je rastlina viac poškodená,
tým viac páchne a tým viac škodcov na ňu nalietava. Preto poškodený porast musíme ošetrovať
intenzívnejšie
• nálet prichádza zo strany
zimovísk a z predchádzajúcich
porastov
• samičky si pre kladenie vyberajú najsilnejšie rastliny a najsilnejšie odrody
• škodcovia otvárajú brány
infekciám. Preto platí: „najlepší
fungicíd je dobrý insekticíd“
• základom ochrany je vlastná
signalizácia a okamžitý následný
postrek. Pretože sa jedná
o ochranu v dobe, kedy teploty
nebývajú vyššie než cca 20 °C
(25 °C), čo je limit pre účinnosť
pyretroidov, vystačíme si spravidla
www.rno.sk
technológie, pracovný záber 3,0 až 9,0 m, stabilná konštrukcia, ventilátor s veľkým
to do tovarov s najazdeným
priemerom, plynule nastaviteľná prevodovka, elektronicky nastaviteľný výsevok,
počtom kilometrov, dúfajkombinovaná pätka s prítlakom až 160 kg, oporné a utužovacie koleso, elektronRepka
ický ovládací panel
rkadlí aj na spotrebe regiomácich výrobkov a potraiemysel troška otupí ostrie
s nimi. To aj preto, že majú niž- výsevkom na úvratiach, alebo ciemu systému IOR (integrovanej ktorý na hektár vrhne necielene
.
šiu cenu. Pri vyšších teplotách sa ešte lepšie obsevom budúceho ochrany rastlín), do ktorej nutne najmenej 2 – 3 x viac chémie
avinárska
komora
na základe
musia
použiť organofosfáty
– tie jarného maku už koncom septem- vstúpi aj Slovensko. Každopádne oproti moridlám.
ale
obyčajne
nemajú
pre
skoré
zistila, že v porovnaní s mi- bra makom ozimným, v nížinách nás ale zaujíma, aká je verifikácia
fázy rastu registráciu.
aj makom jarným. Navyše tieto škôd od moridiel na včelách a čo
prof. JAN VAŠÁK
m kleslo zastúpenie našich postupy veľmi vyhovujú bodova- na nový, spravidla plošný postrek,
ČZU Praha
Zakladanie signálnych
obchodoch
zo
46
na
44
%,
bodov
číslo
z okolitých
krajín.
ašie
únia
navrhuje
podstatné,
Signálne body
repky, horčice,
slnečnice
založia
kou do maku,
mlyna
na apod.
zvýšenie
násobné
zvýšenie
ciensa mýna slnečnom mieste okraja poľa,
domácich
potravín
prispieadné
automobily.
Dôvodí
kde sa dá zastaviť.
Približneto
na
tia
Véghoví,
o
ktorých
je
aj
ploche
cca
1 m²
ručne
rozhodíme
(rozumej zvýšením príjmu
a potom
zahrabeme zeleniasi 10 – 100
estovatelia
koreňovej
u)
a snahou
o presun
doprax vyšší výsevok, než je obvyklé.
vu,
petržlen
aZvýšené
zeler
a železnicu.
mýto
Koncentrácia
rastlínnájdete
= viac
pachu
=
prednostný
nálet
a pomerne
zovanejších
ne
do tovaruobchodných
a zaplatia reho
ľahká identifikácia požerkov. Ako
ojím
príkladom
dokazujú,
že–
A pravdepodobne
aj zanikje vo väčšom rozsahu
zistený
Rotačné brány LION – pracovný záber 2,5 až 6 m, hrubostenný rám, dve kužeľové
škodlivosti
u skočiek Zvýje požer
, všetkoprah
saspoločnosti.
dá. Aj prienik
do
preprané
nad 10 % plochy klíčnych lístložiská uložené v puzdre, jednodielny nôž 18 mm
hazda
reťazcov.
Strojné
a technozabráni
nelogickému
kov, zahajuj
ochranu. Napr. 1 ha
Mechanické sejacie stroje VITASEM – závesné alebo nadstavbové prevedenie,
avenie
na
pestovanie
postreku
skočiek sa Európy
dámrkvy
zaobstarovín cez
polovicu
pracovný záber 2,5 až 4,0 m, ťažisko blízko traktora, optimalizovaný tvar zásobníka,
rať od 6,7 €/ha (Delta), 7,2 €/ha
horibilné
investície.
Skôr
výrobkov
naspäť.
Vznikajú
Diskové
plynule podmietače
nastaviteľnáTERRADISC
prevodovka, výsevok 0,7 až 400 kg, elektronický ovládací
(Rapid), 7,7 €/ha (Decis), 10,1 €/ha
pracovný
záber
3,
4,
5
a 6 m, prítlak
edal,
a
zarypnem
si,
že
poľpanel,
centrálne
nastaviteľný
(Karate
Zeon)
atď.
né miesta v doprave a plní
priemer
disku
580
mm,
dvojradové
U maku pri
s výhodou
používame
izanepotrebujú
súčasných
spotrebnú
daň
za palivá,
Pneumatické
sejacie
stroje AEROSEM – závesné alebo nadstavbové prevedenie,
guličkové
ložisko,
bezúdržbová
plastové škatule od pochutín,
pracovný
záber
3,0
až
m, stabilná konštrukcia, ventilátor s veľkým priemerom,
modít
meniť
sortiment
prokonštrukcia ložiska disku,6,0
istenie
aj zanikajú
pracovné
miesta
kde vyrežeme
otvor cca
12x8
cm,
plynule nastaviteľná
prevodovka, výsevok 1,5 až 400 kg, elektronický ovládací panel
pomocou
gumových elementov,
zahnuté okraje
natrieme
ospech
prácnejších,
akými
sú
iou – presunom
výroby
zzvnútra
recentrálne nastavenie hĺbky spracolepidlom Chemstop a do škatule
Univerzálne sejacie stroje TERRASEM – závesné prevedenie pre minimalizačné
bo ovocie.
edného
centra.
Premietnuté
vania, zrovnávacie prúty, nesené
dáme vlčie maky,
predpestované
technológie, pracovný záber 3,0 až 9,0 m, stabilná konštrukcia, ventilátor s veľkým
a polonesené prevedenie
maky, ozimné
maky. Krytonosy
to do tovarov
s najazdeným
priemerom, plynule nastaviteľná prevodovka, elektronicky nastaviteľný výsevok,
letia za pachom a to obzvlášť
počtom
kilometrov,
dúfajkombinovaná pätka s prítlakom až 160 kg, oporné a utužovacie koleso, elektronvädnúcich rastlín.
erná mechanizácia
Radličkové
kypřiče
ický ovládací
panelSYNKRO
rkadlí aj na spotrebe regi®
–
pracovný
záber
2,2 – 6 m, rám s profilom 100 x 100 mm s vysokou priechodnosťou,
Ochranné obsevy
nohospodárstve
omácich
výrobkov
a
potraistenie
radličiek
pomocou
skrutiek alebo NOVA – nonstop istenie pomocou pružín
a prednostná ochrana
s
istiacou
silou
500
kg,
nesené
a polonesené prevedenie
kučka,
0907
776
496,
tel.:
037/778
iemysel troška
otupí
ostrie
Pre zlepšenie
ochrany
sa dajú
mpress.sk. urobiť
Predseda
redakčnej
rady:
aj ochranné obsevy, na
. Peter Demo PhD.,
ng.
0905 833
628,
ktorých vykonávame
prednostne
avinárska
komora
na
základe
037/778
42ochranu
45,
e-mail:
milan.rada@
a spravidla
môžeme
ušetzef
Ďuďák,
CSc.,
Ing.
Marian
Božík,
riť hlavnú
časť poľa od postrekov
zistila, že
v porovnaní
s mi-aj
škodcov.
Napríklad
ozimnúCSc.,
repku
Hamaš, prof.
Ing. Jozef
Hrubec,
m
kleslo
zastúpenie
našich
na
úvratiach
zasejeme
asi
na
12 m
Mária Kadlečíková, CSc., doc. Ing. Ivan
šírku
od
začiatku
mohutne
rastúobchodoch
zoc.46
44Jozef
%,
ročko,
CSc., Dr. h.
prof.na
Ing.
cimi hybridmi typu Jumper, Saveo,
prof.číslo
Ing. Ladislav
Nozdrovický,
PhD.,
šie
z okolitých
krajín.
Marathon, Bonanza, Astonom,
ng. Peter Serenčéš, CSc., Ing. Jozef
kou do Galia,
mlyna
naHybrirock
zvýšenie
Expover,
apod.,
ng. František
Zacharda, CSc. Adresa
najlepšie o 2 dni skôr, vyšším
potravín
prispie8domácich
Nitra, tel.:
037/778
Prepress:
výsevkom
cca40
7070
– 80
semien/m².
Obchodné zastúpenie firmy Pöttinger pre SR:
3/441
40 58
EV 2916/09
ISSN 1335tia
Véghoví,
oproti
ktorých
je
aj
Ochranu
skočkám,
piliarke,
Ing.
Juraj
Kandera,
0918 520 426, [email protected], www.pottinger.sk
1 41 Lužianky,
IČO
36
539
686.zeleniDátumna
kvetárke
atď.
cielime
hlavne
estovatelia
koreňovej
tieto okraje.
by šlo vyučné predplatné:
29,90Podobne
€. Kopírovanie
Dealerská sieť:
vu,
petržlen
a
zeler
nájdete
žiť aj na jar rýchlo
do kvetu
idúcu
súhlasom vydavateľa.
Odborné
články
Agrobon Zvolen s.r.o Zvolenská Slatina, Agro-Auto Veľká Lomnica,
odroduobchodných
Graff
a týminzerátov.
ušetriťreprvý
zovanejších
zykovú
a obsahovú
správnosť
Agrotradegroup s.r.o Rožňava, Agrotyp s.r.o Ružomberok,
postrek blyskáčika. Rovnako tak
Some Slovakia s.r.o Holíč
ojím príkladom
dokazujú,
že
sa dá aj mak sčasti chrániť cca 3 kg
, všetko sa dá. Aj prienik do
modernáa mechanizácia
07/2013
h reťazcov.
Strojné
techno- v poľnohospodárstve
www.rno.sk
25
avenie na pestovanie mrkvy
r i á l
Špecialista v spracovaní
pôdy a sejbe
Spracovanie pôdy s PÖTTINGEROM?
SPRÁVNA VOĽBA!
Spracovanie pôdy s PÖTTINGEROM?
SPRÁVNA VOĽBA!
Repka / Inzercia
Efektívna výživa
a stimulácia repky
Nárast osevných plôch repky ovplyvňuje jej trhový charakter, pretrvávajúca svetová konjuktúra
výroby, prienik do technickej oblasti krmivárstva, kozmetiky, farmácie, stavebníctva a zvyšujúci sa
dopyt na európskom a svetovom trhu. Vysoká úroda repky sa formuje už na začiatku vegetácie, preto
dôležitým prvkom intenzívnej technológie pestovania repky je termínovo správna aplikácia delených
dávok hnojív v priebehu vegetačného obdobia za synergického pôsobenia biostimulátorov.
ÚČINNOSŤ VÝŽIVY
A BIOSTIMULÁCIE
Účinnosť stimulácie rastlín
v interakcii s výživou a hnojením
je veľmi často merateľná úrodou,
prípadne kvalitou. Predovšetkým
kladný účinok výživy a stimulácie môže byť výrazne negovaný
následnými zásahmi, či opatreniami (nezvládnutá chemická
ochrana, prehnojenie alebo
nedohnojenie N, zber a pozberová úprava a pod.). To môže
negatívne ovplyvniť názor na
účinnosť stimulácie a výživy.
Účinnosť výživy je pritom závislá
v značnej miere od vzájomnej
súhry biologicky aktívnych látok
– biostimulátorov za spoluúčasti
svetelnej energie, oxidu uhličitého, vody a aktivity koreňového
systému. Cielená biostimulácia je
tou správnou cestou na dosiahnutie požadovanej úrody i v prípade nepriaznivých klimatických
podmienok.
Je pravdou, že doterajší priebeh
počasia (výnimočne mierneho
zimného a jarného obdobia s nízkym úhrnom zrážok) významne
ovplyvnil porasty repky, ktoré
sú v mnohých pestovateľských
oblastiach dobre zapojené až prehustené, alebo naopak porasty
vysiate v neskorších termínoch
v menej vhodných podmienkach,
na pôdach s nízkou zásobou živín
sú slabšie, riedke a zle zapojené.
Vzhľadom na veľmi dobrú reakciu repky ozimnej na organické
hnojenie, ktoré na väčšine podnikov chýba, je možné použiť
organické granulované hnojivo
z morských rias AlgaSoil, ktoré
obsahuje vysoký organický podiel
v kombinácii s biostimulátormi.
AlgaSoil zvyšuje využiteľnosť
živín z konvenčných hnojív za
súčasného zlepšenia fyzikálnych,
chemických a biologických vlastností v pôde, pôsobí ako pôdny
kondicionér a podporuje činnosť
pôdnych mikroorganizmov za
súčasnej stimulácie rastu plodín
od začiatku vegetácie. Výhodná
je spoločná aplikácia AlgaSoil
spolu s NPK hnojivami v pomere
1:3 napr. pri podpätovej aplikácii.
Jarné hnojenie
V požiadavkách na živiny sa
repka ozimná zaraďuje medzi najnáročnejšie plodiny. Na vyprodukovanie 1 t semena a príslušného
množstva slamy odoberie z pôdy
priemerne 50 kg N, 11 kg P, 50 kg
K, 35 kg Ca, 6 kg Mg, 18 kg S,
0,3 kg B.
Vzhľadom na relatívne dlhšie
vegetačné obdobie a dynamiku
odberu dusíka pri ozimnej repke
sa využíva delená dusíkatá výživa,
a to 3 až 4× počas vegetácie (základné, regeneračné, produkčné
a neskoré prihnojenie).
Regeneračné hnojenie sa realizuje čo najskôr na jar, len čo
to umožnia pôdne a klimatické
Možnosti biostimulácie, prevencie a listovej výživy v repke.
podmienky. Dávka dusíka sa
pohybuje okolo 60 – 100 kg.ha-1.
Dávka dusíka sa môže korigovať
podľa obsahu Nan v pôde po zimnom období. Vhodným hnojivom
na regeneračné hnojenie sú LAV,
LAD, DASA 26/13. Všeobecne
z hľadiska nitrátovej smernice by
jednorazová dávka dusíka nemala
prekročiť 60 kg.ha-1.
Hnojenie N vo fáze
predlžovacieho rastu –
produkčné hnojenie
Produkčné hnojenie sa realizuje
približne 3-4 týždne po regeneračnom prihnojení a to dávkou
dusíka 40 – 60 kg.ha-1, t.j. aplikovaním 1/3 až 1/2 z vyrátanej dávky
dusíka pre regeneračné hnojenie.
Rozhodujúcim faktorom určujúcim aplikačnú dávku hnojiva je
stav porastu. V tomto období je
výhodné aplikovať hnojivá nielen
s obsahom dusíka, ale v kombinácii so sírou, horčíkom a mikroelementmi.
Hnojenie N vo fáze
butonizácie (žltých
pukov)
Pri slabších porastoch ozimnej
repky a v prípade potreby chemickej ochrany, je vhodné realizovať
aj tretie jarné dusíkaté prihnojenie vo fáze butonizácie, ktorému
hovoríme neskoré prihnojovanie.
V tomto období sa aplikuje dusík
v dávke 20 - 40 kg.ha-1 najčastejšie
vo forme kvapalných hnojív. Vo
fáze kvitnutia repka z hľadiska
príjmu všetkých živín dosahuje
maximum. Koniec vegetácie je
charakteristický znížením odberu
26
www.rno.sk
Repka / Inzercia
najmä dusíka, vápnika a síry, a to
v dôsledku zníženia sušiny nadzemnej biomasy opadom listov
a translokáciou živín z nadzemnej
hmoty do koreňového systému,
resp. vylučovaním do pôdy.
Hnojenie sírou
Repka patrí medzi plodiny
náročné na výživu sírou. Úrodou
3 t.ha-1 odoberie repka z pôdy
54 kg síry. Približne polovica
z tohto množstva je lokalizovaná
v semenách, čiže síra má bezprostredný dopad na produkciu
repky.
Hnojenie sírou by malo smerovať hlavne do obdobia skorej
jari. Celkové dávky síry v jarnom
období by mali predstavovať
20 – 40 kg S.ha-1. Vysoké dávky
hnojenia sírou vedú k nadmernej
akumulácii síry v pletivách rastlín
a následne k zvýšenej syntéze
glukozinolátov v semene.
Hnojenie bórom
Viac ako 80 – 90 % porastov
ozimnej repky je potrebné hnojiť
bórom. Výnimku tvoria iba hlinité, hlboké pôdy s dostatočnou
zásobou organických látok a pôdy
s vhodným pH. Nedostatok bóru
sa prejavuje slabším nasadením
šešulí s menším počtom semien.
Pri väčšom deficite bóru odumierajú vegetačné vrcholy rastlín.
Zvýšenie úrod repky teda úzko
súvisí s obsahom bóru v pôde
a jeho prijateľnosťou rastlinami.
Hnojenie bórom na list sa používa vtedy, keď má pôda vysoké
hodnoty pH (alkalické), resp. keď
sa začal nedostatok bóru prejavovať až počas vegetácie repky.
Vhodným obdobím pre mimokoreňovú výživu je fáza predlžovacieho rastu až začiatok kvitnutia.
Dávka bóru pri foliárnej aplikácii
by mala činiť 150 – 250 g.ha-1.
PRÍRODNÁ
STIMULÁCIA A VÝŽIVA
REPKY NA JAR
Okrem zabezpečenia vyváženej
výživy určenej na regeneráciu
porastov a naštartovanie koreňovej sústavy po zime je potrebné
venovať patričnú pozornosť
správnej stimulácii porastov v jarwww.rno.sk
Výsledky prevádzkového pokusu v repke, 2012/2013
Navýšenie úrody
%
€/ha
-
Variant
Odroda
Dávka/ha
Aplikácia
Úroda v t/ha
Kontrola
Alga 600
SoftGuard++
Alga 600
SoftGuard++
ProBoron
Alga 600
SoftGuard++
Alga 600
SoftGuard++
ProBoron
-
0,5 kg
0,8 l
0,5 kg
0,8 l
0,65 l
0,5 kg
0,8 l
0,5 kg
0,8 l
0,65 l
-
4,31
t/ha
-
4,63
0,32
7,42
112
4,88
0,57
13,23
199,5
Kodiak
Jenifer
nom období. Odporúčame nasledovné riešenia stimulácie repky
v závislosti od stavu porastu:
•Na optimálne zapojené
porasty odporúčame aplikáciu
prípravku na báze morských rias
s vyváženým obsahom všetkých
rastových stimulátorov (auxínov,
giberelínov, cytokinínov) Alga 600
v dávke 0,5 kg.ha-1 a SoftGuard++
v dávke 1 l.ha-1.
•Na slabšie porasty odporúčame prípravok na báze morských
rias so silným auxínovým účinkom RootMost zameraným na
silnú stimuláciu rozvoja koreňovej
a jemného koreňového vlásnenia
v dávke 1 l. ha-1 v kombinácii so
SoftGuard++ v dávke 0,8 l.ha-1.
Vhodná a overená je kombinácia
uvedených prípravkov s organicky
viazaným bórom v kombinácii
s dusíkom v produkte ProBoron
v dávke 0,5 – 0,75 l.ha-1, ktorá
dokáže zabezpečiť dostatok bóru
a predchádzať nepriaznivým príznakom jeho deficitu.
jeseň
jar
jeseň
jar
chitosan oligosacharid pôsobí
preventívne proti hubovým, bakteriálnym i vírusovým chorobám
a zabraňuje ďalšiemu šíreniu choroby. Výhodu Softguardu je, že
patogény si na účinnú látku nevytvárajú rezistenciu a v kombinácii
s fungicídom alebo iným pesticídom sa zvyšuje ich účinnosť.
Výsledky z praxe
V rámci minulého ročníka
2012/2013 sme overovali naše
metodiky v rôznych lokalitách
Slovenska. Výsledky v tabuľke
prezentujú výsledok prevádzko-
Stimulácia vo fáze
predlžovacieho rastu
Poslednou z aplikácií v rámci listovej výživy a biostimulácie repiek
je aplikácia prípravku na báze
morských rias Algreen v dávke
0,7 – 1 l.ha-1 vo fáze žltých pukov,
ktorá výrazne zlepšuje kvitnutie,
dodáva potrebné živiny v podobe
S a Mg a zároveň zvyšuje odolnosť
rastliny voči stresovým faktorom,
za súčasného zvýšenia kvality
produkcie. V kombinácii s prípravkom SoftGuard++ dosiahneme
synergický efekt, ktorý sa pozitívne odrazí na finálnej produkcii. SoftGuard++ s účinnou látkou
27
vého pokusu v repke na dvoch
odrodách (Kodiak, Jenifer), ktoré
boli ošetrené prípravkami Alga
600, SoftGuard++ a ProBoron na
jeseň a jar. Na odrode Kodiak sa
dosiahla úroda o 0,32 t. ha-1 vyššia
a u odrody Jenifer o 0,57 t. ha-1
vyššia v porovnaní s kontrolou.
Pre viac informácií o aktuálnych
akciách prosím kontaktujte našich
obchodných zástupcov a navštívte
našu webstránku s e­‑shopom
www.agrobiosfer.sk.
Doc. Ing. Ladislav Varga, Ph.D.
Agrobiosfer, s. r. o.
Repka
Optimalizácia výživy
repky ozimnej
Pestovanie kapusty repkovej pravej ozimnej je veľmi náročnou a nákladnou záležitosťou a vyžaduje
veľmi dobré odborné znalosti. V poľnohospodárskej praxi je v súčasnom období úroveň dosahovaných
úrod semena veľmi rozdielna, preto je potrebné komplexne sa venovať technologickej disciplíne pri
jej pestovaní. Predpokladom pre zaistenie optimálnych a kvalitných úrod je dobrá pôdna úrodnosť. Tá
má svoju zotrvačnosť, obzvlášť na úrodných pôdach, čo často vedie pestovateľa k mylným predstavám,
že je možné plodiny úspešne pestovať bez doplňovania odčerpaných živín. Dlhodobé hospodárenie
na pôde na úkor starej pôdnej sily síce prinesie krátkodobé úspory na vstupoch, ale tento dlh bude
musieť pestovateľ splácať v nasledujúcich rokoch, alebo, ako sa to ukazuje najmä pri fosfore už dnes,
preniesť na ďalšie generácie. Z tohto pohľadu je pre zachovanie pôdnej úrodnosti nutné pravidelné
navrátenie odobratých živín, vrátane dostatočného prísunu organických látok do pôdy.
Požiadavky na živiny
V spotrebe živín zaraďujeme
kapustu repkovú pravú ozimnú
k najnáročnejším plodinám. Na
vyprodukovanie 1 t semena a príslušného množstva slamy odoberie z pôdy priemerne 50 kg
dusíka, 11 kg fosforu, 50 kg
draslíka, 35 kg vápnika, 6 kg horčíka, 18 kg síry, 200 g bóru, 550 g
mangánu, 5 g molybdénu, 170 g
zinku a 200 g železa. Na jeseň
odčerpá kapusta repková pravá
ozimná relatívne menšie množstvo živín (cca do 25 % z celkového odberu) a hlavný príjem je
smerovaný do jarného obdobia.
V jarnom období vplyvom intenzívneho rastu sa príjem všetkých
živín zvyšuje.
Príjmová krivka dusíka a draslíka
má najstrmší charakter a je približne rovnaká. Pozvoľnejší je
príjem vápnika, potom síry a fosforu. Po období zimnej vegetácie
dynamika príjmu živín postupne
narastá, pričom najnáročnejšie
obdobie z hľadiska dostatočného
zásobenia všetkými nevyhnutnými živinami spadá do obdobia
predlžovacieho rastu až konca
kvitnutia.
Ku koncu vegetácie je charakteristické zníženie odberu
tých na humus a po vhodných
predplodinách sa môže hnojenie
maštaľným hnojom vynechať.
V jarnom období sa odporúča
realizovať močovkovanie v dávke
40 – 50 t.ha-1.
Repka dobre reaguje aj na hnojenie hnojovicou. Je možné využiť
hnojovicu hovädzieho dobytka,
ošípaných, ale aj hydiny tak pred
siatím, ako aj počas vegetácie.
Najlepšie je hnojovicu aplikovať
na strnisko obilnej predplodiny,
prípadne na rozdrvenú slamu
a okamžite ju zapraviť orbou
alebo podmietkou. Dávka hnojovice hovädzieho dobytka by
nemala prekročiť 35 t.ha-1, pri
hnojovici ošípaných 30 t.ha -1
a hnojovici hydiny 15 t.ha-1. Ďalej
je možné hnojovicou hnojiť na
jeseň vo fáze 4. – 6. pravého listu
(pokiaľ nebola použitá predsejbová aplikácia). Pri tejto aplikácii
by dávka hnojovice mala predstavovať max. 8-10 t.ha-1. Taktiež
je možné hnojovicu použiť i pri
jarnom hnojení v dávkach max.
do 20 t.ha-1. Pri hnojení v priebehu vegetácie sa predpokladá
použitie systému vlečných hadíc.
najmä dusíka, vápnika a síry, a to
v dôsledku zníženia sušiny nadzemnej biomasy odpadom listov
a translokáciou živín z nadzemnej
hmoty do koreňového systému,
resp. vylučovaním do pôdy.
Značné množstvo živín odobratých porastom repky počas vegetácie z pôdy sa prostredníctvom
pozberových zvyškov (slama
a opad listov) vracia naspäť
do pôdy (tabuľka). Vzhľadom
k tomu, že sa vracia veľký podiel
živín a organických látok pozberovými zvyškami do pôdy, patrí
repka k predplodinám zvyšujúcim
úrodu obilnín.
Hnojenie organickými
hnojivami
Z hľadiska udržiavania pôdnej
úrodnosti zohrávajú organické
hnojivá dôležitú úlohu. Majú
vysokú hnojivovú hodnotu a sú
nimi do pôdy dodávané rastlinné
živiny – makroelementy a mikroelementy, ako aj organické látky,
mikroorganizmy,
stimulačné
a hormonálne látky. K ozimnej
repke je účelné aplikovať maštaľný hnoj, najmä na pôdach
menej úrodných a po menej
vhodných predplodinách v dávke
25-30 t.ha-1. Na pôdach boha-
Hnojenie dusíkom
Náročnosť ozimnej repky na
výživu dusíkom počas vegetácie
kolíše. Vzhľadom na relatívne dlhšie vegetačné obdobie a dynamiku odberu dusíka pri ozimnej
repke sa využíva delená dusíkatá
výživa, a to 3 až 4× počas vegetácie (základné, regeneračné, produkčné a neskoré prihnojenie).
Na základné hnojenie pred
sejbou repky sa aplikuje dusík
v rozpätí 0 až 40 kg.ha-1 v závislosti od obsahu Nan v pôde po
zbere predplodiny. Horná hranica
rozpätia sa volí pri veľmi malom
a malom obsahu Nan v pôde,
t.j. pri obsahu do 5 až 10 mg.
kg-1 pôdy, ďalej pri oneskorení
výsevu repky, pri zlej štruktúre
pôdy, po zaoraní slamy, ak sa
súčasne neaplikovala vyrovnávajúca dávka dusíka a v suchších
klimatických podmienkach. Pri
obsahu Nan nad 20 mg.kg-1 pôdy
sa dusík neaplikuje. Prehnojenie
dusíkom na jeseň je nežiaduce,
pretože dusík výrazne podporuje
vegetatívny rast a viac vyvinuté
porasty skôr vymŕzajú. Na základné hnojenie je vhodné použiť
močovinu, síran amónny, DAM390 alebo NPK­‑hnojivá s nízkym
obsahom dusíka.
Regeneračné hnojenie sa
realizuje čo najskôr na jar, len
Návratnosť živín do pôdy prostredníctvom pozberových zvyškov (za predpokladu, že je z poľa odnesená len úroda semena) (Balík et al., 2007)
Živina
% návratnosti
N
30-45
P
20-45
K
75-88
Ca
83-88
Mg
45-55
28
S
70-78
Mn
45-60
B
75-85
Fe
50-70
Zn
40-60
Cu
80-85
Mo
80-90
www.rno.sk
Repka
Hnojenie fosforom
a draslíkom
Stanovenie dávky fosforu
a draslíka sa robí na základe
obsahu prístupného P a K v pôde
a bilančnej potreby na plánovanú
úrodu repky.
Ak je obsah fosforu a draslíka
v pôde v kategórii „dobrej
zásoby“, odporúča sa zvoliť
nahradzovací systém hnojenia, t.j.
v semenách, čiže síra má bezprostredný dopad na produkciu
repky. V tabuľke 3 sú uvedené
limitné obsahy minerálnej síry
v ornici.
Potrebu síry je možné uhradiť
hnojením pred založením porastu
a to cez síran amónny, síran draselný a jednoduchý superfosfát.
Pri prejavoch nedostatku síry
koncom septembra až začiatkom
októbra (ak nebola aplikovaná
síra pred sejbou) je možné použiť kieserit, prípadne špeciálne
listové hnojivá s obsahom síry.
Hnojenie sírou by malo smerovať hlavne do obdobia skorej jari,
kedy je využitie síry z hnojiva najvyššie a taktiež deficit síry v pôde
je najzreteľnejší. Najvhodnejším
hnojivom je dusíkato­‑sírne hnojivo DASA 26/13 s obsahom 13 %
síry a 26 % dusíka. Toto hnojivo je
Limitné obsahy minerálnej síry v ornici (vodný výluh) (Balík et al.,
2007)
Pôdny druh
Smin (mg.kg-1)
Ľahká
16
mineralizáciou z organickej
hmoty v prvom roku aplikovania
maštaľného hnoja.
Ak pôda vykazuje vysokú
zásobu niektorej živiny, môže sa
hnojenie touto živinou niekoľko
rokov vynechať, pokiaľ obsah
živiny v pôde nedosiahne hodnotu zodpovedajúcu rozpätiu pre
dobrú zásobu.
Hnojenie fosforom a draslíkom
sa uskutočňuje v letnom období,
pričom z celkovej dávky P a K sa
2/3 zapracujú do pôdneho profilu
orbou a zvyšok, t.j. 1/3 sa aplikuje
pri predsejbovej príprave pôdy.
Ako vhodné hnojivá sa môžu
použiť všetky druhy superfosfátov a draselnej soli, prípadne ak
je potrebná aj dusíkatá výživa,
je vhodné aplikovať NPK hnojivo
s nízkym obsahom dusíka.
Hnojenie sírou
Repka patrí medzi plodiny
náročné na výživu sírou. Úrodou
3 t.ha-1 odoberie repka z pôdy
54 kg síry. Približne polovica
z tohto množstva je lokalizovaná
Stredná
13
Ťažká
10
vhodné aplikovať na regeneračné
prihnojovanie. Celkové dávky síry
v jarnom období by mali predstavovať 20 – 40 kg S.ha-1. Vysoké
dávky hnojenia sírou vedú k nadmernej akumulácii síry v pletivách rastlín a následne k zvýšenej
syntéze glukozinolátov v semene.
Za dostatočný obsah síry vo fáze
predlžovacieho rastu možno
považovať asi 0,55 % S v sušine
nadzemnej hmoty.
Hnojenie bórom
Repka patrí medzi plodiny
mimoriadne citlivé na nedostatok
bóru. Viac ako 80 – 90 % porastov ozimnej repky je potrebné
hnojiť bórom. Výnimku tvoria iba
hlinité, hlboké pôdy s dostatočnou zásobou organických látok.
Dávky bóru sa pohybujú od 0,1 do
1,5 kg B na hektár v závislosti od
pôdneho druhu a obsahu prístupného bóru v pôde.
Dávka bóru sa môže korigovať podľa obsahu bóru v listoch
repky. Za optimálnu hodnotu
je považovaný obsah 50-60 mg
Základná optimalizácia
dusíkatého hnojenia podľa
anorganického rozboru rastlín
(Baier et al., 1988)
Optimálna dávka
dusíka (kg.ha-1)
koľko živín sa úrodou odoberie,
také isté množstvo živín sa do
pôdy vráti cez hnojivá, pričom
zostane zásoba živín na pôvodnej
úrovni.
V prípade, ak je obsah živín
v pôde v kategórii strednej alebo
malej zásobenosti, tak vypočítané dávky živín zvýšime o 25 až
50 %, čím sa zabezpečí potreba
ozimnej repky na fosfor a draslík
a súčasne zvyšuje obsah živín
v pôde. Takýmto prístupom sa za
niekoľko rokov dosiahne požadovaný cieľ, a to zvýšenie obsahu
živín v pôde do kategórie dobrej
zásobenosti, pri súčasnom zabezpečovaní plánovanej úrody.
Ak sa v danom roku aplikuje
maštaľný hnoj, napríklad 30 t.ha-1,
potom sa môže dávka fosforu
znížiť o 7 kg.ha-1 a dávka draslíka
o 60 kg.ha-1, ktoré sa uvoľnia
Pomer živín N/P
v suš. nadzemnej
biomasy pri 4 až
6 pravých listoch
čo to umožnia pôdne a klimatické podmienky. Dávka dusíka
sa pohybuje v rozpätí od 60 do
100 kg.ha-1 a spresňuje sa na základe výsledkov anorganického
rozboru rastlín zo vzoriek nadzemnej biomasy, odobratej na
jeseň vo fáze štyroch až šiestich
pravých listov (tabuľka).
Zo stanovenej optimálnej dávky
dusíka (vyrátanej z pomeru N/P)
sa použije 1/2 až 2/3 na regeneračné hnojenie. Dávka dusíka
sa ešte môže korigovať podľa
obsahu Nan v pôde po zimnom
období. Vhodným hnojivom na
regeneračné hnojenie sú LAV,
LAD a DASA 26/13. V prípade
očakávania pravdepodobných
mrazov sa dáva prednosť tuhým
priemyselným hnojivám pred kvapalnými.
Produkčné hnojenie sa realizuje
približne 3-4 týždne po regeneračnom prihnojení a to dávkou
dusíka 40 – 60 kg.ha-1, t.j. aplikovaním 1/3 až 1/2 z vyrátanej dávky
dusíka pre regeneračné hnojenie. V tomto období je výhodné
aplikovať DAM-390 spolu s bórom
a humátovými preparátmi, ktoré
zvyšujú využiteľnosť použitých
živín a zmierňujú nekrózy z foliárnej aplikácie DAMu-390.
Pri slabších porastoch ozimnej
repky, a spoločne s chemickou
ochranou, je vhodné realizovať
aj tretie jarné dusíkaté prihnojenie vo fáze butonizácie, ktorému
hovoríme neskoré prihnojovanie.
V tomto období sa obyčajne aplikuje DAM-390 v dávke 30 kg.ha-1
N spolu s bórom a humínovými
preparátmi, ak sme ich nepoužili
pri produkčnom hnojení.
> 12,5
11,1 ... 12,5
10,1 ... 11,0
9,3 ... 10,0
8,6 ... 9,2
8,0 ... 8,5
7,5 ... 7,9
7,1 ... 7,4
< 7,1
80
90
100
110
120
130
140
150
160
B.kg-1 sušiny. Nedostatok bóru
sa prejavuje slabším nasadením
šešúľ s menším počtom semien.
Pri väčšom deficite bóru odumierajú vegetačné vrcholy rastlín.
Zvýšenie úrod repky úzko súvisí
s obsahom bóru v pôde a jeho
prijateľnosťou rastlinami.
Pri nedostatku bóru je ho možné
aplikovať do pôdy pred sejbou
repky, a to vo forme bóraxu
v množstve asi 10-20 kg.ha-1.
Hnojenie bórom na list sa používa
vtedy, keď pôda vykazuje vysoké
hodnoty pH (alkalické), keď sa
nehnojilo bórom do pôdy pred
sejbou, resp. keď sa začal nedostatok bóru prejavovať až počas
vegetácie repky. Vhodným obdobím pre mimokoreňovú výživu
je fáza predlžovacieho rastu až
začiatok kvitnutia. Na trhu je
množstvo listových hnojív, ktoré
je možno kombinovať s DAM-390.
Na pôdach s vysokým deficitom
bóru je ho možné aplikovať použitím špeciálnych listových hnojív
už na jeseň (v priebehu mesiaca
október). Dávka bóru pri foliárnej aplikácii by mala činiť 150
– 250 g.ha-1. Toxické pôsobenie
bóru sa začína prejavovať ak je
obsah bóru nad 2 mg.kg-1 pôdy,
preto treba hnojeniu bórom
venovať patričnú pozornosť, aby
jeho obsah bol optimálny.
doc. Dr. Ing. LADISLAV DUCSAY
SPU Nitra
Repka / Inzercia
RAPOOL – záruka kvality
a výkonnosti
Minulý rok nám ukázal, že aj na Slovensku sa dajú s repkou dosiahnuť výborné úrody. No i napriek
tomu, s ohľadom na cenu komodity na trhu, nezavládlo medzi pestovateľmi veľké nadšenie. Mnohí jej
osev redukovali, niektorí ju dočasne vypustili z osevného postupu. Dôvody sú rôzne – vysoké náklady
na pestovanie a s tým spojené vysoké pestovateľské riziko, či už spomínaná cena komodity, alebo
problémy so zakladaním porastu a dosahovaním stabilných uspokojivých úrod. Je to prirodzený jav,
keďže repka je intenzívna plodina a pestovateľ popri všetkej svojej zručnosti potrebuje i kus šťastia
a spolupráce prírody.
Tohoročná repka zatiaľ vyzerá
veľmi sľubne. Porasty prežili zimu
takmer bez poškodenia, boli
včas prihnojené a majú „našliapnuté“ na rekordné úrody. Veľmi
skorý a rýchly nástup jarných
teplôt urýchlil vegetáciu a posunul kvitnutie o niekoľko týždňov
dopredu. Vzhľadom na vývoj
teplôt je to pozitívne, pretože
porasty môžu uniknúť tropickým teplotám, čím sa podporí
dobré opelenie a násada šešúľ.
Nedostatok zrážok v zime i skorom jarnom období však u mnohých pestovateľov vyvoláva obavy
z ďalšieho vývinu porastov.
Šľachtenie RAPOOL je vo
svete známe ako záruka kvality
a výkonnosti. Dôkazom toho
je i vedúce postavenie značky
RAPOOL v mnohých krajinách
Európy s významným zastúpením
repky na ornej pôde. Základom
každého hybridu RAPOOL je
mohutný koreňový systém, ktorý
dokáže poskytnúť rastline lepšiu
dostupnosť vody a živín i z hlbších vrstiev pôdy a lepšie hospodárenie s nimi. Tým podporuje
odolnosť rastliny voči stresovým
faktorom, pomôže jej prekonať
nepriaznivé obdobie a zabezpečí vyššiu efektivitu transportu
zásobných látok do nadzemných
častí rastliny.
Efektivita je základom úspechu.
Hybridy, ako napríklad ROHAN,
presvedčili pestovateľov o svojej
kvalite a získali si veľkú obľubu.
RAPOOL ale pokračuje v inová-
vôbec. A nielen to. MARATHON
svojimi úrodami vyniká i v mnohých iných štátoch Európy a stáva
sa hybridom celoeurópskeho významu.
MARATHON spĺňa všetky kritériá na kvalitný hybrid: nižší vzrast,
silné vetvenie, skoré kvitnutie,
mohutný kolovitý koreň pre lepší
príjem živín a vody, s tým spojená
vynikajúca adaptabilita na rôzne
klimatické podmienky a efektivita využitia dodaných živín.
Všetky tieto vlastnosti v sebe spájajú to, čo od repky očakávate
– maximálne úrody a ich stabilitu.
MARATHON je hybrid, ktorý Vás
o svojej kvalite presvedčí sám.
Novinkami v našej ponuke
sú
MERCEDES,
TRUMPF,
SHERPA a hybridy pre technológiu Clearfield EDIMAX CL
a VERITAS CL.
MERCEDES je nový, stredne
skorý hybrid, registrovaný na
Slovensku v roku 2013 po 2 rokoch
skúšania s vynikajúcimi úrodami
semena i oleja. Podobné výsledky
dosahuje i v Českej republike,
Poľsku a Nemecku, kde spolu
s MARATHONom tvoria nastupujúcu novú generáciu špičkových
hybridov, ktoré by nemali chýbať
v osevnom postupe úspešných
pestovateľov repky.
Podobne novým hybridom je
i TRUMPF, rovnako registrovaný
na Slovensku po 2 rokoch skúšania. Je veľmi vhodný i pre teplejšie
oblasti, čo potvrdil excelentnými
úrodami v registračných skúškach
ciách a ponúka pestovateľom viacero noviniek, ktoré im pomôžu
maximalizovať efektivitu pestovania a stabilizovať pestovanie
repky.
Jednou z nich je naša minuloročná
novinka,
hybrid
MARATHON. Pestovanie repky je
beh na dlhé trate a MARATHON
je tým bežcom, ktorý to
úspešne dotiahne až do konca.
MARATHON vlani opätovne
potvrdil svoju výkonnosť a stabilitu, stal sa najvýkonnejším a najstabilnejším hybridom v pokusoch
SPZO na Slovensku a jedným
z najúrodnejších na našom trhu
30
v kukuričnej výrobnej oblasti.
SHERPA je špecialista na
neskorú sejbu. Je skorý, na úrovni
hybridu ROHAN, s veľmi rýchlym
počiatočným rastom. SHERPA
je najúrodnejší hybrid v pokusoch SDO (Seznam doporučených odrůd) ÚKZÚZ 2010-2012
a celkovo najpestovanejší hybrid
v Českej republike v sezóne 20132014 s osevom takmer 50 000 ha.
EDIMAX CL je prvým clearfieldovým hybridom od spoločnosti RAPOOL uvádzaným na
Slovensku. Je to stredne skorý
hybrid, ktorý v sebe okrem novej
technológie herbicídnej ochrany
spája i špičkovú výkonnosť dobre
známu medzi hybridmi RAPOOL.
VERITAS CL je hybridom pre
náročné podmienky. Má veľmi
intenzívny rast na jeseň i jar,
mohutne vetví a v dozrievaní
patrí medzi stredne neskoré hybridy. VERITAS CL odporúčame pre
neskoršie termíny sejby. Dobre
zvláda stres a poskytuje stabilné
úrody i v horších pôdnych podmienkach.
Repka má pred sebou nádejný
rok. Porasty sú vo veľmi dobrom stave a majú predpoklady
na rekordné úrody. Na prehnanú
radosť je však ešte priskoro, príroda nás vždy niečím prekvapí. Ak
hľadáte istotu v pestovaní, spoľahnite sa na RAPOOL.
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.,
produktový manažér
RAPOOL Slovakia, s.r.o.
www.rno.sk
Repka
Máme nosy
na výnosy
4,4 t/ha*
priemer pokusu
MARATHONH
4,7 t/ha*
*Zdroj: Poloprevádzkové pokusy SPZO 2012/2013, priemer z 5 použiteľných lokalít.
www.rno.sk
MERCEDESH
VISBYH
INSPIRATIONH
ROHANH
SITROH
EDIMAXH CL
SHERPAH
XENONH
31
TRUMPFH
VERITASH CL
RUMBAH
www.rapool.sk
Repka
BUTISAN STAR
®
VÝHODY SI ĽAHKO SPOČÍTATE
AGROFERT a. s.
•
Organizačná zložka Agrochémia
•
32
www.agrofert.sk
•
[email protected]
www.rno.sk
•
+421 249 512 771
Download

repka-2014-web