Poľnohospodárstvo z vášne
November
2013
2
Základné hnojenie pri spracovaní pôdy
Lepšia dostupnosť živín cestou koncentrovaného uloženia do pôdy
Michael Horsch: Sezóna na doraz
6
Osobná skúsenosť z tohtoročného siatia 3 200 ha kukurice
Úpl
DLG test kypriča Terrano MT
Plytko zamiešať, hlboko prekypriť
17
Prinu
DVE STRIEBORNÉ MEDAILY PRE HORSCH
Dlho
Hannover 12. – 16. 11. 2013
terra
Aktuálne
Cielené hnojenie kypričom Terrano FM.
Budúcnosť
– základné
hnojenie pri spracovaní pôdy?
Živiny
Dusík
Fosfor
Vyrovnaná zásobenosť ornej pôdy
živinami je dôležitým faktorom pre
úspešné hospodárenie. Len vďaka
vyrovnaniu odobratých živín môžu
naše pôdy zostať po generácie
úrodné. Napriek tomu z dôvodov
cien hnojív alebo nájmov sa mnoho
podnikov pokúša ušetriť, a tak hnojiť pod úrovňou odberu.
H
lavne ťažké pôdy s vysokým
podielom ílu reagujú na deficitné hospodárenie veľmi
pomaly. Plazivé ochudobňovanie a podvýživa sa prejavia často až
vtedy, keď je už takmer neskoro. Ak je
deficit zásobenosti pôdy veľký, je väčšinou ťažké a drahé takú pôdu opäť
sanovať, resp. vyhnojiť. Motto „bohatí otcovia, chudobní synovia“ je stále
platné. To sa prejavuje obzvlášť na stanovištiach s pôdami so silnou fixáciou
živín. Tu sa draslík alebo tiež amónny
dusík viaže v pôde a nie je dostupný
rastlinám. Pestované plodiny tu majú
problém s dostatočným príjmom živín a s tvorbou výnosu. Najproblematickejšie sú tieto lokality v obdobiach
2
www.Bezorebne.cz
sucha. Kvôli nedostatku v príjme živín
môžu tiež vznikať problémy s kvalitou
produkcie. Preto musí byť zásobenosť
pôdy prispôsobená stanovišti, pôdnemu typu, klimatickým podmienkam
a odberu živín produkciou.
Efektívne a šetrné použitie hnojív
a finančných prostriedkov je predpokladom pre efektívnu výrobu kvalitnej
komodity. Obzvlášť fosfor, ale na ťažkých pôdach potom aj draslík, ktoré
sú aplikované povrchovo, sa vyplavujú
do povrchovej hĺbky len niekoľko centimetrov. Keď povrch pôdy vyschne,
nemôžu byť odtiaľ živiny vôbec prijímané a v tom roku nie sú rastlinám
k dispozícii. Po prevrátení pôdy sa potom živiny stávajú na danej lokalite
v tom roku nedostupné.
Hlbšie zapravenie živín pôsobí opačne. Toho je možné dosiahnuť zapracovaním hnojiva do pôdy alebo aplikáciou hnojiva súčasne s kyprením. Ak sú
takéto živiny pridané do pôdy hlbšie,
výrazne sa zvyšuje ich dostupnosť pre
pestovanú plodinu. Riziko preschnutí
pôdy do hĺbky väčšej ako 20 cm je výrazne menšie, než preschnutie povr-
chových troch až piatich centimetrov
pôdy. Vlaha v spodných vrstvách pôdy
väčšinou dostačuje pre trvalú dostupnosť živín po celú vegetáciu.
Na slabo zásobených pôdach je najúčinnejším spôsobom zapravenie živín
do pôdy v pásoch. Takto sa pôdou zafixuje len malý podiel dodaných živín,
zvyšok je k dispozícii plodine. Či tradičnou zaorávkou alebo koncentrovaným
umiestnením hnojiva za radličkami
kypriča, máme k dispozícii technické
prostriedky, aby sa živiny stali účinnejšie využiteľné. Toto riešenie je vhodné
pre živiny s pozitívnym nábojom, napríklad pre draslík a ďalej pre stanovištia
s určitým podielom ílu. Na veľmi ľahkých
stanovištiach, kde pôda obsahuje malý
podiel koloidov s negatívnym nábojom,
sú živiny v pôde mobilnejšie. Ale fosfor
nie je pohyblivý ani v ľahkých pôdach,
ak obsahujú aspoň trochu humusu.
Pre zapracovanie sú tak vhodné
predovšetkým tie živiny, ktoré zostávajú v pôde alebo v páse pôdy stabilné.
K nim patrí – okrem už spomínaného
draslíka a fosforu – tiež amónny dusík.
Optimálne sú najmä amónne hnojivá
Draslík
Horčík
Soľ / Účinná látka / Formulácia
Príklad hnojiva / ekvivalent
Rozpustnosť
g/l
Ióny /
Molekuly
v roztoku
Väzba na
Vhodnosť pre
pôdnu štruktúru
aplikáciu
do depa
Dusičnan amonný
NH4NO3
Liadok amonnovápenatý (LAV)
2 089
NH4+
NO3-
++
o
++
o
Ammoniumsulfát
(NH4)2SO 3
Síran amónny (SA)
745
NH4+
SO42-
++
o
++
o
Močovina
(NH2)2CO
Močovina
1 000
(NH2)2CO
o
o
Kyanamid vápenatý
CaCN2
Dusíkaté vápno
–
CaCN2
o
+++
Diammonhydrogenfosfát
NH3HPO4
Amofos NP 12-52
690
NH4+
PO43-
++
++
++
++
Dihydrogenfosforečnan
amónný
NH4H2PO4
Amofos 10-46
368
NH4+
PO43-
++
++
++
++
Fosforečnan vápenatý
Ca3(PO4)2
Mletý fosfát
0,02
Ca2+
PO43-
+
++
+
++
Chlorid draselný
KCl
Draselná soľ
347
K+
Cl-
++
o
++
o
Síran draselný
K2SO4
Patentkali
111
K+
SO42-
++
o
++
o
Síran horečnatý
MgSO4
Kieserit
300
Mg2+
SO42-
+
o
+
o
Vhodnosť jednotlivých foriem hnojiva pre cielené ukladanie do pôdy. (Zdroj: Hermann Bauer Bischoff, StripTill 2012, DLG – Verlag)
s prímesou inhibítorov nitrifikácie, ktoré po uložení do depa v pôde sa udržujú
stabilne po dobu mesiacov. Pre hlboké
zapracovanie do pôdy nie sú vhodné nitráty, horčík, rozpustný vápnik, sulfáty
alebo chloridy.
V niektorých podmienkach možno
do určitej miery výhodne zapravovať do
pôdy rozpustný vápnik, alebo horčík,
a to predovšetkým vtedy, ak je hnojivo
ukladané pásovo a krátko pred sejbou.
Dôvodom pre aplikáciu vápnika do hlbších vrstiev, najmä na veľmi ťažkých pô-
dach, je zlé vločkovanie alebo štrukturálne problémy. O tom môže poskytnúť
informáciu pôdny rozbor s meraním katiónovej výmennej kapacity (CEC).
Okrem stability živín v pôde rozhoduje o tom, aké hnojivo je vhodné
umiestniť do pásu tiež jeho vplyv na
rast koreňov. Podľa Bauera (2012, DLG,
StripTill) majú živiny rôzny účinok na
architektúru koreňov. Doterajšie skúsenosti svedčia o tom, že živiny rozptýlené v celom profile ornice takýto účinok
vôbec nevykazujú.
Ak sa vyskytuje amónna forma hnojiva v pôde koncentrovane, korene sa
tu silnejšie rozvetvujú. Keď je podobne
koncentrovane ponúkaný fosfor alebo
nitrát, má to vplyv na dĺžku bočných
koreňov. Vplyv vápnika alebo horčíka
na tvarovanie koreňov zistený nebol.
Najmä však pôdne depo s fosforom je
pre korene veľmi atraktívne a korene sa
vyvíjajú smerom k nemu.
Aby bolo možné výhodne kombinovať kyprenie a hlboké zapravenie živín, musia byť kypriče vybavené pneu-
www.Bezorebne.cz
3
terra
terra
Aktuálne
na povrch
plytké
zapravenie
hlboké
zamiešanie
kypričom
Terrano / Tiger
cielené vpravenie
za radlicami
zaklopenie
pluhom
Focus
pásové uloženie
do depa
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
Rozmiestnenie hnojiva v pôde. (Zdroj: podľa B. Bauera, StripTill, DLG Verlag 2012)
matickým rozvodom hnojiva a aplikátormi umiestnenými bezprostredne za
radlicami. Na nesenie zásoby hnojiva
sú podľa pracovného záberu ponúkané
rôzne systémy. Technické riešenia siahajú od čelného zásobníka, cez zadný
zásobník až po zásobné vozy. Pri použití čelného zásobníka na čelnom závese traktora môžu byť použité nesené
kypriče. Pre závesné kypriče je vyrábaný zadný zásobník, ktorý je umiestnený medzi ťahačom a ťahaným strojom.
Zásobník je nesený trojbodový, kyprič
je možné zapojiť buď do spodných ramien alebo do spodného závesu. Čelné
alebo zadné zásobníky poskytujú objemy 1 500 respektíve 2 800 litrov, ktoré
sú dostatočné k pracovným záberom
kypričov od troch do šiestich metrov. Pri
väčších dávkach hnojiva alebo pre väčšie pracovné zábery je potreba použiť
veľkoobjemový zásobný voz pred alebo
za kypričom.
Podľa šírky radličky a nastavenia
aplikátora je možné hnojivo ukladať
do rôznej hĺbky. Intenzita jeho premiešania závisí silne na šírke radličiek a na
ich rozstupe. Čím širší rozstup má kyprič medzi susednými radlicami, tým viac
hnojiva pri rovnakej hektárovej dávke
aplikuje jedna radlica. Čím užšia je rad-
lica, tým menej pôdy uvedie do pohybu
a tým koncentrovanejšie depo s hnojivom sa vytvára. Hnojenie je teda možné prispôsobiť potrebám plodiny, stavu
pôdy a jej zásobenosti.
Ktoré hnojivá sú vhodné pre cielenú
aplikáciu do pôdy?
Pre hlboké ukladanie hnojiva za široko kypriace radličky alebo pre hnojenie do depa za úzkymi radlicami by
sa mali kvôli silnému účinku na „zacielenie“ koreňov vždy používať hno-
jivá s obsahom fosforu. Podľa plodiny
a stanovišťa je možné aplikovať hĺbkovo alebo do depa až 100 % odberu
fosforu plodinou. Dávka draslíka sa
musí prispôsobiť stanovišťu. Pri tom je
potrebné zohľadniť obsah ílovitých častíc a obsah horčíka. Skúsenosti ukazujú,
že podľa lokality a zásobenosti je možné aplikovať draslík do pôdy tiež až na
100 % odberu. Na ťažkých a slabo zásobených stanovištiach sú vhodné vyššie dávky draslíka, na ľahších pôdach sa
musí dávka prispôsobiť.
Pre aplikáciu dusíka do hlbšej vrstvy
pôdy alebo do depa je možné používať výhradne amónne hnojivá. Vhodné
dávky sa riadia podľa odberu dusíka
v rastovej fáze plodiny. Oziminy, ako
napríklad repka, prechádzajú ešte na
jeseň dlhou vegetáciou a tomu zodpovedá ich spotreba. Naproti tomu neskoro zasiata pšenica má pred koncom
vegetácie zanedbateľný odber dusíka.
K jarným plodinám, ako napríklad ku
kukurici, sa často zapracovávajú kompletné objemy hnojív. Hlavným stavebným kameňom v hnojivách pre cielené
ukladanie do pôdy je fosfor.
vhodné
Jablčný biomušt z Kněžmostu.
Suť zo zbúraných maštalí.
Lucas Horsch (vľavo) a Christoph Foth
študujú stavebné plány.
málo vhodné
nevhodné
Živiny podľa vhodnosti k uloženiu do pôdy
amónny dusík
fosfor
draslík
vápenec
dusíkaté vápno
Cielené hnojenie pri sejbe – HORSCH Focus 6 TD, model 2014.
www.Bezorebne.cz
Kancelárske budovy a nové administratívne priestory AgroVation.
Živiny podľa vhodnosti k uloženiu do pôdy
vhodné
málo vhodné
nevhodné
rozpustný vápnik
rozpustný
amónny
dusík horčík
fosfor
draslík
nitráty
sulfáty
rozpustný vápnik
chloridy
rozpustný horčík
vápenec
dusíkaté vápno
4
Správy z Kněžmostu
nitráty
sulfáty
Ktoré živiny je vhodné vpravovať
do pôdy?
chloridy
Od našej poslednej návštevy nového poľnohospodárskeho podniku
AgroVation firmy Horsch v Českej
republike sa veľa zmenilo. Riaditeľ
podniku Christoph Foth informuje
terraHORSCH.
J
edným z najdôležitejších krokov
pre zamestnancov, vedenie a správu bolo presťahovanie. Už nesídlime v centre Kněžmostu, ale priamo v prevádzke. Stará budova prešla
kompletnou rekonštrukciou a naše
pracovné zázemie poskytuje všetko pre
dnešné potreby, bez nechceného kúzla
socializmu.
Aj naďalej podnik prechádza očistou vrátane demolácie budov: zbavili
sme sa starého teľatníka a bývalého
kravína. Suť zostala na území podniku ako recyklačná skládka. Aj ostatný
odpad dočasne uchovávame. Úspešne,
a to v pravom slova zmysle, oddeľujeme
vlastníctvo obytných domov. Aj keď to
začalo trochu pomaly, na trhu je práve
vhodná situácia.
Aj v produkcii ovocia sme urobili
rozhodnutie: pestovanie jabĺk pokračuje s novým cieľom – výroba organických
jablčných štiav. Veľké zisky nemôžeme
očakávať, ale je to zaujímavá alternatíva k pôvodnému pestovaniu stolového
ovocia, kde sú zber a predaj dosť nákladné.
Konečne sme dostali prvé stavebné povolenie pre naše nové zásobníky hnojovice. Bohužiaľ sme čakaním
nabrali zbytočné meškanie. Našťastie
naše mnohé žiadosti a týždne čakania
na schvaľovacie orgány boli nakoniec
úspešné. Ihneď sme preto začali s budovaním, pretože nadchádzajúca zima
je už predo dvermi.
Veľmi sme tiež pokročili v príprave
nášho nového prevádzkového areálu. Schvaľovací proces beží, dodávky
technológie pre skladovanie a sušenie
sú potvrdené. Do zberu obilnín sme to
nestihli, ale sami budeme sušiť už tohtoročnú produkciu kukurice.
S našimi porastmi som naozaj spokojný. O ťažkostiach so sejbou kukurice
sa vyjadril už Michael Horsch v úvode
tohto vydania terraHORSCH. Je jasné,
že nám veľa nevyšlo tak, ako sme chceli.
Napriek tomu sme aj za najnepriaznivejších podmienok takmer všetku kukuricu dostali do zeme. Som tiež rád,
že sme boli schopní úplne presadiť našu
koncepciu hnojenia k päte, aj keď aplikácia hnojiva bola pri sejbe limitujúcim
faktorom. V porovnaní s kolegami sú
naše porasty kukurice veľmi dobré. To
z veľkej časti prisudzujem našej hrobčekovej technológii pestovania, pretože
cez všetok chlad a mokro z počiatku vegetácie sa vyvíjali naše kukurice dobre.
Keď už hovoríme o daždi: zrážky
neboli u nás našťastie tak extrémne, ale
inak moje cesty k Prahe po určitú dobu
pripomínali jazdu po Amazónii. Čo
môže spôsobiť na poliach dvakrát štyridsať litrov vody počas jednej hodiny,
sme mohli dlho obdivovať na našom
pozemku so sójou. Ale inak pšenice,
repky a hrobčekovo zasiate kukurice
nemali s eróziou absolútne žiadne problémy.
www.Bezorebne.cz
5
terra
terra
terra
Zo spoločnosti
Doplňovanie hnojiva a osiva ako zastávka „Formula 1 v boxoch“.
Sezóna na doraz
Poľnohospodárske spoločnosti HORSCH v Českej republike tento rok plánovali zasiať 3 200 hektárov kukurice.
Aj cez moderné technológie a potrebné know-how ale nešlo všetko hladko. Michael Horsch bol osobne dva
týždne pri sejbe a referuje o skúsenostiach.
H
traktorom John Deere s rozchodom tri
metre a 24 riadkovou presnou sejačkou Maestro. Vysievali sme priamo, bez
predchádzajúcej prípravy a na väčšine
polí potom priamo do hrobčekov.
Problematické boli nasledujúce
faktory:
Technika
„Mechanické problémy viem vyriešiť,“ hovorí Michael Horsch. Kvôli mokru sa objavovali problémy s upchávaním rozvodov hnojiva.“ Najmä nočná
zmena je pre vodiča zložitá, ak je sám.
Niekedy robili problémy prihnojovacie pätky: zastavovali sa a upchávali
vplyvom vlhkosti.“ Neustále sa skúšali
rôzne tvary pätiek, ktoré Michael Horsch navrhoval na svojom notebooku
a ktoré druhý deň ráno vyrobili v experimentálnej dielni v Sitzenhofe. Za menej
ako 24 hodín potom vzorka už bežala
v sejačke. Nepríjemné boli vždy prestoje niekoľkých hodín, ktoré boli potrebné pre výmenu. Aj z toho dôvodu bude
v budúcom roku zriadená samostatná
experimentálna dielňa priamo na podniku AgroVation v Českej republike.
neď úvodom chcem uviesť,
že na dvoch farmách v Českej
republike sme zasiali približne 3 000 hektárov kukurice,
ďalších 200 ha sme kvôli nadmernému
mokru už založiť nezvládli. Porasty sa
vyvíjali veľmi dobre, obzvlášť plochy,
kde kukuricu pestujeme hrobčekovou
metódou. Bez záhonov sme hlavne na
veľmi ťažkej pôde zaznamenali výrazné
problémy so vzchádzaním. Podmienky
pri výseve boli kritické. Nebolo to len
počasím, ktoré nám nehralo do karát,
ale stretávali sme sa aj s technikou.“
Srdce v hrudi Michaela Horscha bije
dvoma rytmami: na jednej strane je
technikom, ktorý stavia moderné stroje
a ktoré sám na vlastných farmách používa a ktoré značka HORSCH predáva
na svetových trhoch. Na druhej strane
je Michael Horsch vášnivým farmárom,
ktorý si kladie za cieľ dosahovať čo najvyššie výnosy.
Počasie
Počasie nikto zmeniť nedokáže. Pri
siatí bolo v Českej republike jednodu-
6
www.Bezorebne.cz
Michael Horsch
cho príliš mokro. Na pole sa mohlo vyjsť
až po 25. apríli, čo je pomerne neskoro. V krátkom časovom okne pre sejbu potom muselo všetko klapať. Preto
sme mali tri súpravy, tvorené pásovým
Elektronika...
...Nás hnevala hlavne. „Iste som
náročný,“ hovorí Michael Horsch. „Ale
viem si predstaviť, že máme veľa zákazníkov, ktorí sú ešte náročnejší. A to, čo
som musel zažiť na vlastnej koži v tomto roku, nechcem v žiadnom prípade
prežiť ešte raz. Čo sa medzi počítačom,
monitorom, ISOBUS, AutoTrac, SectionControl, Implement Steer, telemetriou
atď. môže pokaziť, to je nepredstaviteľné. Elektronika v poľnohospodárskej
technike sa stala natoľko zložitou, že
jej rozumejú už len odborníci. A ja takým špecialistom určite nie som, ja som
s elektronikou, ako dnešná mládež, nevyrástol.
Začalo to tým, že sme tri stroje Maestro v najnovšom prevedení uviedli do
prevádzky s najnovšími pásovými traktormi John Deere až po troch dňoch,
a tým sme stratili najlepší termín pre
zasiatie! Predtým sme na traktoroch aj
na strojoch vymenili skoro kompletnú
elektroniku, ktorú bolo možné vymeniť.
Zažili sme pritom niekoľko „vrcholov“,
ako napríklad v sobotu 29. apríla o 22.
hodine: prvý deň skoro bez komplikácií bol za nami a pred dvoma hodinami
sme prešli na ďalší pozemok. Počítačový systém sme niekoľkokrát zreštartovali a pritom bolo nutné vždy vytiahnuť
zástrčku ISOBUS – táto „ruská“ metóda
sa stala skoro pravidlom. Nakoniec som
sedel v kabíne, v jednej ruke telefón a
druhou rukou som stláčal tlačidlá na
monitore. Štyria spolupracovníci stáli
bezradne na kraji poľa. Po ďalšom márnom pokuse naštartovať systém prišiel
komentár od počítačového špecialistu
na druhej strane telefónu: „Šéfe, te-
raz vám už tiež nedokážem pomôcť.“
Neviem, či si niekto dokáže predstaviť,
ako sa človek po takejto odpovedi cíti,
keď navyše prišla od vlastného kolegu
z centrály, ktorý už tiež vyskúšal všetko
možné. Všetci boli vtedy už len frustrovaní a unavení.
Ale mali sme aj svetlé chvíle
– v dňoch, kedy všetko bežalo a kedy
bolo aj optimálne počasie. To boli dni,
kedy sme troma súpravami zasiali cez
500 hektárov. Najlepšia výkonnosť jedného stroja sa dosiahla 228 ha za 24
hodín, a to aj napriek tomu, že musel
trikrát prechádzať na ďalšie pole a ukladal k päte hnojivo v dávke od 250 do
375 kg/ha. Toto fungovalo, ale len preto, že sme v logistike (to je môj čierny
kôň) mali niekoľko dobrých nápadov,
aby doplňovanie hnojiva a osiva pripomínalo rýchlosťou a nadväznosťou
zastávku Formuly 1 v boxoch (pozri fotografie).
To pozitívne na všetkých komplikáciách bolo, že sme si vzájomne pomáhali, predovšetkým spolupracovníci
v servise a vo vývoji a tiež ďalší kolegovia. Aj keď sme nedokázali všetky
problémy hneď vyriešiť, po sezóne sme
zvládli v našom vývojovom tíme spätne
nasimulovať vzniknuté situácie, analyzovať ich a určiť ich príčiny. V tomto
som hrdý na svojich spolupracovníkov,
ktorí sa zapojili celým srdcom a nepoľavili, kým problém nerozpoznali a nedostali pod kontrolu.
Jedno zistenie ma ale upokojuje:
najnovší stroj z našich troch 24 riadko-
terra
vých sejačiek Maestro mal zo všetkých
strojov, ktoré tento rok bežali, s odstupom najväčšie elektronické problémy.
V podniku AgroVation pracujeme výhradne s prototypmi, aby sme ich zaťažili až do poslednej súčiastky!“
Zhrnutie:
„V prvej polovici roka 2013 som
sa zase veľa naučil,“ hovorí Michael
Horsch. „Predovšetkým komunikácia
medzi traktorom a strojom cez ISOBUS
je aj naďalej najväčšou výzvou v elektronizácii poľnohospodárskej techniky!
Snahy od najväčších výrobcov poľnohospodárskych strojov využiť hardvér
a softvér k protekcionizmu sú veľké, ale
nikomu neposlúžia. Poškodzuje to potom hlavne poľnohospodárov, ktorým
je jedno, kde je príčina jeho problémov,
keď stroj s traktorom nekomunikujú.
Je mi tiež stále viac zrejmé, aký
dôležitý je servis pre softvér a hardvér
– nech od nás alebo od nášho obchodného partnera. Budeme preto potrebovať obzvlášť vyškolených servisných špecialistov, ktorí v sezóne budú 24 hodín
7 dní v týždni k dispozícii. Deväťdesiat
percent problémov je beztak možné
odstrániť po telefóne.
Tiež musíme urýchlene a dôsledne
vyvinúť softvér a hardvér schopný telemetrie a diagnózy, ktorými sa servis
a kontrola ďalej zjednodušia. Výmena
informácií a spoločný postup, nás výrobcov poľnohospodárskych strojov, sú
extrémne dôležité – a na tom intenzívne pracujeme!“
www.Bezorebne.cz
7
terra
Skúsenosti z praxe
Joker bez kompromisov
Súkromne hospodáriaci poľnohospodár Jozef Bajan z Novej Dediny
v okrese Levice obrába 432 hektárov ornej pôdy a 3 hektáre lúk.
Živočíšnou výrobou sa nezaoberá
a na ornej pôde pestuje len trhové
plodiny. Repku ozimnú približne na
100 hektároch, pšenicu ozimnú na
140 hektároch, kukuricu na zrno
na 100 hektároch, slnečnicu na 70
hektároch a sladovnícky jačmeň
vplyvom počasia v posledných rokoch len na 15 hektároch. Produkciu uskladňuje prechodne na krátku dobu pred jej predajom.
J
ozef Bajan, pôvodným povolaním
strojár, samostatne hospodári od
roku 2000, kedy prevzal hospodárstvo po rodičoch. Dnes má troch
stálych zamestnancov, ale s chodom
farmy vypomáha celá rodina, obaja synovia a manželka, hoci majú svoje zamestnania. „Farma vznikla v roku 1992
a postupne sa rozšírila na súčasných
435 hektárov. Naším cieľom je výmera
okolo 500 hektárov, ktorú sme schopní
Zapravenie pozberových zvyškov a príprava
osivového lôžka sú s tanierovým podmietačom
Joker 6 CT rýchle a bezproblémové.
Zľava mladší syn Miloš Bajan, farmár Jozef Bajan a Ing. Juraj Izsóf, poradca firmy HORSCH pre Slovenskú republiku, posudzujú kvalitu a hĺbku spracovania tanierovým podmietačom Joker 6 CT.
s daným vybavením obhospodarovať.
Poskytujeme tiež služby, od spracovania pôdy až po zber,“ uviedol farmár.
Pozemky Jozefa Bajana sa nachádzajú na okraji Štiavnických vrchov.
Rozmiestnené sú v štyroch katastroch
s nadmorskou výškou okolo 200 metrov
v okruhu asi 5 km od sídla farmy. Celkom 40 parciel má výmeru od 3 do 100
hektárov, pričom prevažujú parcely nad
Pozemok po pšenici ozimnej spracoval tanierový podmietač Joker 6 CT vybavený účinným valcom DoubleDisc s reznými prstencami pre intenzívne
rozdrobenie a efektívnu prípravu osivového lôžka. Do takto pripravenej pôdy zasial ozimnú repku diskový sejací stroj Pronto 4 DC.
8
www.Bezorebne.cz
10 hektárov. Oblasť je to skôr suchšia,
s nepravidelným prídelom zrážok, pôdy
sú tu veľmi ťažké ílovité. V priaznivých
rokoch dávajú pšenica priemerný hektárový výnos 5 ton, kukurica 10 až 12
ton a repka 4,2 tony, ale na niektorých
parcelách až 4,8 tony. „Posledné dva
roky nám však ničí úrodu premnožená
vysoká a čierna zver. Porasty kukurice
sme mali tento rok zničené z jednej tretiny a niekde až z polovice. To isté pri
slnečnici a tiež ozimnej pšenici, preto
pestujeme len ostinaté odrody,“ posťažoval si farmár na súčasnú situáciu
v regióne.
lita produkcie. Zaseje aj bez prípravy
po orbe, čo si pestovatelia vyskúšali pri
jarnej pšenici a boli prekvapení, keď
dala lepší výnos, než na pripravených
pozemkoch. Pronto pracuje v agregácii
so 180 koňovým traktorom, čo je dostačujúci výkon aj pre mierne kopcovitý
terén, ťažšie pôdy alebo vlhkejšie podmienky. Päť sezón spoľahlivo pracoval
bez porúch a okrem výmeny niektorých
opotrebiteľných dielov je väčšina súčastí vrátane diskov stále pôvodných. Za
rok stroj Pronto 4 DC zaseje 400 hektárov, z toho 200 hektárov v službách
v okolitých podnikoch, kde demonštroval svoje prednosti aj pri zakladaní
nových trávnych porastov. Siatie tráv
má svoje špecifiká, predovšetkým rovnomerné dávkovanie drobného osiva
a jeho plytké ukladanie pod povrch
pôdy.
Denná výkonnosť sejacieho stroja
v predĺženej zmene je okolo 30 hektárov pri spotrebe nafty 12 až 13 litrov na
hektár. Pracovná rýchlosť podľa podmienok 12 až 16 km v hodine. V súčasnosti spĺňa sejací stroj Pronto 4 DC na farme
v Novej Dedine všetky ciele a požiadav-
ky, do budúcnosti však uvažujú o väčšom zábere a PPF.
Kyprením rýchlo a lacno
Rok po sejačke Pronto nasledoval
radličkový kyprič Terrano 4 FX na prípravu pôdy a po ďalších dvoch rokoch
tanierový podmietač Joker 6 CT. O Terrane, ktoré mali možnosť vyskúšať vo
svojich podmienkach pred kúpou, ich
presvedčila rýchlosť a kvalita práce.
Pozemky po bývalom družstve, kde sa
predtým oralo jednostrannými pluhmi,
boli veľmi zvlnené. Terrano ich zrovnalo,
čo bol podľa farmára ďalší veľký posun
v kvalite spracovania, úspore pohonných hmôt a času. Pôdu teraz kypria
do hĺbky až 25 cm a už nemusia orať.
Na jar stačí úzkymi radlicami ClipOn len
ľahko povrch pôdy rozomlieť a hneď
siať. Terrano pracuje v agregácii s traktorom s výkonom 230 koní. Na vlastnej
výmere robil kyprič pred zaobstaraním
Jokera dvakrát všetky podmietky a niektoré pozemky prešiel kvôli urovnaniu aj
trikrát. Za sezónu celkovo zvládol 800
až 1 000 hektárov a v službách ďalších
Zvolili si kvalitu
Pre stroje HORSCH sa na farme
v Novej Dedine rozhodli, keď ich začali
trápiť suché roky a bolo nutné zaoberať sa úsporou pôdnej vlahy. Dovtedy
siali staršími sejačkami, pričom spôsob
spracovania a prípravy pôdy bol veľmi
zdĺhavý a náročný na čas. „Myslím tým
orbu, diskovanie a smykovanie. Nestíhali sme agrotechnické termíny, takže
v prvom rade sme sa rozhodli pre výkonnejší sejací stroj. Voľba padla na diskový
sejací stroj HORSCH Pronto 4 DC, ktorý
má tento rok za sebou už piatu sezónu.
Popri vysokej rýchlosti siatia nám vyhovuje jeho univerzálnosť a nízka energetická náročnosť na ťažný prostriedok.
Veľmi dobrá je kvalita práce, kedy výsevné pätky kopírujú povrch pôdy a osivo ukladajú v presne nastavenej hĺbke,
takže porasty vzchádzajú rovnomerne.
Pritom je to spoľahlivý a jednoduchý
stroj nenáročný na údržbu,“ uviedol
dôvody spokojnosti farmár.
Prínos stroja Pronto nie je len v dodržiavaní agrotechnických termínov,
ale prakticky hneď po prvom zbere sa
zhruba o tretinu zvýšili výnosy a kva-
Súkromný poľnohospodár Jozef Bajan (vľavo) s mladším synom Milošom. Rodinnú farmu prevzal
Jozef Bajan v roku 2000 po rodičoch. V súčasnosti má troch stálych zamestnancov, ale do hospodárenia na farme sa zapájajú aj obaja synovia a manželka.
www.Bezorebne.cz
9
terra
Skúsenosti z praxe
Južná Afrika
– agrárny velikán
až 15 cm a kvalita práce bola výborná,“
nešetrí chválou Jozef Bajan.
Joker je podľa farmára stroj, ktorý
v ich suchších pôdnych podmienkach
odvádza perfektnú prácu. Uplatnenie
našiel hlavne na prvé podmietky, pozemok zrovná a vie urobiť jemnú, nakyprenú štruktúru. Využijú ho podľa
potreby aj na druhé podmietky a prípravu pred sejbou, na jar potom na otvorenie pôdy. Šesťmetrový záber im vyhovuje, traktor s 230 koňmi s ním môže
pracovať požadovanou rýchlosťou aj
v kopcoch. Na rovine nemá Joker konkurenciu, jeho výkonnosť za predĺženú
zmenu je až 60 hektárov pri hĺbke spracovania 12 cm.
v Holfonteine na rozlohe 4 500 hektárov, z čoho 2 700 hektárov tvorí orná
pôda, 560 hektárov je zavlažovaných.
Zvyšok sú sezónne pasienky pre až 1 200
kusov dobytka. Pestuje sa tu 1 600 hektárov bielej kukurice, 400 hektárov žltej
kukurice, 220 hektárov sóje, 120 hektárov pšenice, na 100 hektároch zemiaky
na výrobu čipsov, 80 hektárov červenej
repy a 80 hektárov bielej slnečnice do
krmív pre vtáctvo.
Sarel Haasbroek nám odovzdáva
hlavné údaje o poľnohospodárstve
v tunajšej oblasti. Nadmorská výška je
1 580 m, pôdy sú piesčitohlinité, ročný úhrn zrážok, ktoré všetky spadnú
Najlepšia vizitka
Univerzálny radličkový kyprič Terrano 4 FX, ktorý možno vďaka výmenným radličkám použiť na
spracovanie pre pracovnú hĺbku od 5 cm do 30 cm.
500 hektárov. Keď je potreba, pracuje
aj dvadsaťštyri hodín na dve zmeny.
Čo sa týka agrotechniky, po zbere
nasleduje prvá plytká podmietka do
hĺbky 5 až 7 cm, ktorá intenzívne premieša porezanú slamu. Druhá podmietka je hlbšia, pod repku minimálne 15
cm, pod ozimné obilniny 10 až 15 cm.
Jesenné kyprenie Terranom je do hĺbky 25 až 30 cm. Kyprič väčšinou pracuje
s radlicami MulchMix. Tento rok doplnili výbavu o úzke radličky, pretože pôda
bola dosť mokrá a robili sa hrudy. Opotrebenie je bežné a zodpovedá pôdnym
podmienkam, v ktorých kyprič pracuje.
Pod repku pestovatelia aplikujú
približne 150 kg močoviny na rozloženie slamy, potom plošne NPK alebo
NPS v množstve 120 kg. Výdrv a buriny
likvidujú prevažne mechanicky, ale používajú aj glyfosát. Hlavne na jeseň, aby
na jar pred sejbou kukurice a slnečnice
boli pozemky čisté.
Terrano 4 FX kyprí, mieša, urovnáva a utužuje
pri každej pracovnej hĺbke.
„Predpokladáme, že o prácu podmietačom Joker bude záujem aj v službách. S tak kvalitnou technikou, akou
sú stroje HORSCH, sa nemusíte nikam
ponúkať, zákazníci si vás nájdu sami.
Dobre pripravená pôda je tou najlepšou vizitkou, potom sa dá očakávať
dobrá úroda. Techniku HORSCH využívame päť rokov a preukázateľne sa zvýšili výnosy, pôda je lepšie osiata, vďaka
rýchlosti dodržiavame agrotechnické
termíny a nemusíme sa ponáhľať, môžeme si počkať na najvhodnejšiu dobu
spracovania a siatia. Dnes už vieme, že
100 hektárov repky zasejeme za tri dni,“
hovorí s uspokojením Jozef Bajan.
HORSCH Maestro 12 SW
Sme na návšteve u obchodného
partnera HORSCH Terra Till v Carletonville v provincii Gauteng,
zhruba 80 kilometrov západne od
Johannesburgu. Krajinu tu utvára
ťažba nerastov a poľnohospodárstvo. Vedľa polí s kukuricou sa tu
rozkladajú intenzívne obrábané
plochy zeleniny so závlahami.
N
a území podniku Terra Till
Implements sa stretávame
so Sarelom Haasbroekom
a so Sieghardom von Pannwitzom, ktorí firmu spoločne založili a zaoberajú sa v nej obchodom
s technikou HORSCH. Okrem poľnohospodárskej techniky prevádzkuje Sarel
Haasbroek farmu Terra Aqua Farming
S Jokerom je linka kompletná
„Neustále sa snažíme modernizovať, ísť dopredu a stabilizovať výnosy.
Aby linka bola kompletná, rozhodli
sme sa pre tanierový podmietač Joker.
Nechali sme si stroj najskôr predviesť
v našich najhorších podmienkach. Pripravil pôdu po zbere jarného jačmeňa
tak dobre, že sme za dve hodiny mohli
rovno siať. Hĺbka bola nastavená na 12
10
www.Bezorebne.cz
Jozef Bajan považuje na radličkovom kypriči Terrano 4 FX za výhodu jednoduché nastavenie a prakticky žiadnu údržbu, pretože nemá mazacie miesta. To šetrí čas a predlžuje životnosť stroja.
HORSCH Maestro 24 SW – stroj s ohromným potenciálom pre farmy v JAR.
Tanierovoradličkový kyprič Tiger MT tu jedným
prejazdom kompletne pripraví pôdu na siatie.
v období od októbra do marca, dosahuje 650 mm. Výnosy kukurice kvôli
dlhotrvajúcim prísuškom dosahujú za
posledné roky priemerne 6 t/ha. Pod závlahou je ich možné zvýšiť na 13 t/ha.
Farmár ďalej vysvetľuje, že výsev
kukurice tu začína v polovici októbra a v mnohých oblastiach sa končí až
v polovici decembra. Vďaka priaznivým
klimatickým podmienkam sa pestujú
odrody až do FAO 800. Kukurica je súčasne jednou z najdôležitejších plodín
so 70 % podielom z celkovej rozlohy
oblasti okolo Johannesburgu. Kvôli
ľahším a suchým pôdnym pomerom sa
hustoty výsevu redukujú až na 30 000
jedincov/ha, aby sa jednotlivé rastliny
dokázali zásobiť vlahou. Zvláštnosťou
je, že v prípade kukurice sa rozlišuje
medzi bielou a žltou. Biela kukurica
www.Bezorebne.cz
11
terra
Skúsenosti z praxe
Sarel Haasbroek (vľavo) a Sieghard von Pannwitz.
Kombinácia HORSCH Focus 6 TD s nadstavbou Maestro 8 DP.
tvorí potravinový základ pre mnoho
obyvateľov južnej Afriky, a tak je svojím
podielom 75 % z celkovej rozlohy kukurice významnejšie zastúpená ako žltá
kukurica, ktorá sa využíva na kŕmenie
hospodárskych zvierat. Na význame nadobúda sója, pretože dovoľuje poľnohospodárom ozdraviť osevné postupy,
a tak bojovať proti kukuričným chorobám a škodcom.
Sarel na svojej farme zamestnáva
dvadsať stálych spolupracovníkov a až
stovku sezónnych. Na našu otázku, kde
má pre nich uplatnenie, odpovedá Sarel, že úroda červenej repy a zemiakov
je mechanizovaná len sčasti. „Je mojou
povinnosťou dať prácu ľuďom z okolia,“ hovorí podnikateľ.
Silá na obilie by sme v Terra Aqua
Farming hľadali márne, celá produkcia
kukurice a pšenice sa odváža priamo
do blízkeho mlyna. Ceny sa riadia svetovým trhom. Červená repa a zemiaky
sa tiež expedujú z poľa priamo ku spracovateľom. V strojovom parku pri Haasbroeku nájdeme malé traktory Landini,
ktoré slúžia na celej farme k logistike
pri sejbe, sadení zemiakov, pri zbere,
pri údržbe ciest a na mnohé ďalšie.
K tomu sa pridávajú veľké traktory Case
IH a John Deere, s ktorými sa rieši kompletné spracovanie pôdy a siatie. Na
12
www.Bezorebne.cz
ochranu rastlín sa používa samohybný
postrekovač John Deere. Vďaka dlhému času, ktorý je k dispozícii pre úrodu,
a to od začiatku mája až do konca júla,
si vystačí podnik s jediným kombajnom
CLAAS Lexion 750 s dvanásťriadkovým
adaptérom Geringhoff pre zber kukurice. Na dopravu zrna od poľa nasadzuje
Sarel vlastné alebo najaté nákladné automobily.
Technika HORSCH pre obrábanie pôdy
a pre presný výsev
Na podniku pracuje jeden kyprič
HORSCH Terrano 4 FX, jeden Joker
5 CT a jeden Tiger 4 MT. Zatiaľ nikdy už
nebolo nutné riešiť utuženie pôdy po
kyprení. „Od tej doby, čo používame
stroje HORSCH, registrujeme znateľne
menšiu stratu pôdnej vlahy. Kyprenie aj
utuženie pôdy sú oveľa lepšie než v prípade našej predchádzajúcej techniky,“
hovorí Sarel Haasbroek.
Tri staré osemriadkové presné sejačky nahradil jeden HORSCH Focus 6 TD
s nadstavbou Maestro 8 DP a jeden
presný výsev HORSCH Maestro 12 SW.
Na otázku „Prečo HORSCH?“ začne
Sarel rozprávať. „Už dlhší čas som hľadal čo najkvalitnejšie riešenie pre podmienky našej farmy. Pôdy sú na spracovanie väčšinou suché, tvrdé a veľmi
zaťažujúce stroje. Ústupky od kvality
pri spracovaní pôdy a rozlámané stroje boli na dennom poriadku. Spoločne
s partnerom Sieghardom von Pannwitzom v Terra Till Implements sme v roku
2010 navštívili firmu HORSCH. Na prvý
pohľad tu bola zrejmá snaha o výrobu
techniky v najvyššej kvalite. S Michaelom Horschom sme potom diskutovali,
ako spojiť systém Focus s presným výsevom. Na príklade výsledného stroja Focus TD s nadstavbou Maestro je vidieť,
že HORSCH počúva priania zákazníkov
a zvláda vyrábať aj individuálne riešenia. S naším systémom Focus môžeme
spojiť pásové kyprenie pôdy, uloženie
hnojiva pod osivo a presný výsev kukurice do jedného prejazdu. Pri hĺbke
kyprenia Focusom až 30 cm máme tak
celkovú spotrebu nafty 14 až 16 l/ha.
Do dvojkomorového zásobníka Focusu TD môžeme dokonca ukladať dve
rôzne hnojivá a pri aplikácii ich miešať
v rôznom pomere, čo nám otvára úplne
nové možnosti pri pestovaní kukurice.
Táto StripTill sejacia kombinácia je napriek tomu kompaktná a obratná, čo
nám na menších poliach zväčšuje výkonnosť. Okrem kukurice sejeme Focusom
aj pšenicu. Nato odmontujeme výsevnú
sekciu pre kukuricu a pripevníme sekciu
s pätkami TurboDisc. Počas jednej hodi-
ny je Focus upravený z kukurice na pšenicu. Okrem toho používame tiež Focus
aj bez výsevných pätiek a vykonávame
s ním hlboké kyprenie a súčasne hlbokú aplikáciu hnojív, s okamžitým utlačením a uzavretím pôdy. Ten stroj je
pre nás po stránke adaptability kľúčový
a tiež sme veľmi znížili náklady na ďalšiu techniku.“
Presný sejací stroj Maestro 12 SW
má pri výseve kukurice enormnú výkonnosť a veľký zásobník hnojiva nám dosť
uľahčuje logistiku. Obsluha elektroniky
E-Manager je jednoduchá a zrozumiteľná. Hydraulickú zmenu prítlaku výsevných jednotiek používame celkom
často, pretože na mnohých našich pozemkoch sa pôdne podmienky menia.
„S Tigerom MT môžeme spracovávať
pôdu novým spôsobom,“ hovorí Sarel.
„Predtým sme polia po zbere prešli raz
tanierovým podmietačom, potom sme
pôdu kyprili do hĺbky a časť sme potom
prechádzali poľnými valcami. Stratili
sme pri tom veľa vlahy. Teraz vykonáme
len jeden prejazd Tigerom MT a pole je
kompletne pripravené.“
S HORSCHom úspešní
Sarel Haasbroek a Sieghard von
Pannwitz stroje HORSCH do Juhoafrickej republiky od roku 2011 dováža-
jú nielen pre vlastnú potrebu. Založili
spoločnosť Terra Till Implements, ktorá
predáva a poskytuje servis výrobkom
HORSCH na tamojšom trhu. Terra Till
organizuje poľné dni a vystavuje na
výstavách, z ktorých hlavný sa volá
Nampa. „Naše akcie mali vždy ohromný úspech,“ informuje Sieghard von
Pannwitz a vyzdvihuje kvalitu spracovania i prehľadnú konštrukciu techniky
HORSCH. „Okrem skúseností z vlastných
polí sa intenzívne zaujímame o spätnú
väzbu od našich zákazníkov. Všetci sme
si už zvykli spoliehať na pracovnú kvalitu strojov, spokojní sme aj s výborným
poradenstvom a so servisom z centrály HORSCH,“ vyzdvihuje Sieghard von
Pannwitz.
Sarel Haasbroek dodáva: „So strojom Maestro 24 SW máme na trhu výnimočnú situáciu. Žiadny z našich konkurentov neponúka presný sejací stroj na
24 riadkov, ktorý má navyše prepravnú
šírku len tri metre a napriek tomu disponuje zásobou 7 000 litrov hnojiva.
Tiež okamžité sledovanie kvality ukladania osiva, zásoba osiva a využiteľnosť
pre mnoho plodín nemá porovnanie.
V najbližšej dobe sa z Maestra 24 SW
stane najpoužívanejší presný sejací stroj
v juhoafrických veľkých farmách,“ optimisticky sa usmieva tento praktik.
Stručne o Južnej Afrike
Ofic. názov: Juhoafrická republika
Úradné jazyky: afrikánčina, angličtina, ndebelčina, tswančina, zuluština, xhoština, južná sothština, severná sothština, tsonga, svazijčina,
vendčina
Hlavné mesto:
Pretória (výkonná moc),
Kapské Mesto (zákonodarná moc),
Bloemfontein (justícia)
Rozloha: 1 219 912 km²
Poľnohospodársky využívaná
celková / orná pôda:
993 780 km² / 145 000 km²
Počet obyvateľov:
49 004 031 (2011)
Hustota osídlenia:
41 obyvateľov na 1 km²
Nezávislosť od: 31. 5. 1910
Koniec apartheidu: 1994
www.Bezorebne.cz
13
terra
Skúsenosti z praxe
3 300 ton na pracovníka
Spoločnosť WH Danubius, s. r. o.,
v Lelese v okrese Trebišov, funguje
od roku 2006 a za tú dobu sa stihla
vybaviť veľmi výkonnou technikou
na obrábanie pôdy a sejbu. Ako hovorí vedúci rastlinnej výroby Ing.
Maximilian Wagner, nešli do žiadnych kompromisov, ale snažili sa
vybrať to najlepšie, čo ponúka trh
– moderné a kvalitné stroje od firmy HORSCH.
F
irma WH Danubius sa zaoberá
výhradne rastlinnou výrobou.
Obhospodaruje približne 1 000
hektárov ornej pôdy, z toho 800
hektárov intenzívne a 3 000 hektárov
lesa. Jej pozemky s ornou pôdou sa nachádzajú v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v blízkosti rieky
Latorica. Tomu zodpovedajú prevažne
rovinaté pozemky v nadmorskej výške
okolo 100 metrov a piesčité, stredne
ťažké a miestami až ťažké pôdy.
Prvým strojom HORSCH, ktorý v Lelese zaobstarali, bol v roku 2010 diskový sejací stroj Pronto 6 AS
PPF na pevné hnojivo.
Nevyhnutná revitalizácia
„Na ornej pôde pestujeme približne 250 hektárov sóje, repku ozimnú
na 200 hektároch, pšenicu ozimnú na
300 hektároch a na zostávajúcej výmere raž. Všetko sú to trhové plodiny,
pšenica a raž v potravinárskej kvalite.
Väčšinu predáme do slovenských mlynov, pretože naším cieľom je, podľa
možností, aby to, čo vypestujeme, sa
tu aj spracovalo,“ hovorí Ing. Wagner,
ktorý má na starosti poľnohospodársku
výrobu a lesníctvo. Spomína na neľahké obdobie, keď pred dvoma rokmi
na farme začínal: „Celý náš kataster
s poľnohospodárskou pôdou potreboval revitalizáciu, polia boli zaburinené
a zanedbané. Všetky plochy sme museli v roku 2011 spracovať podryvákom,
pretože až do hĺbky 20 cm bola pôda
utužená a na niektorých poliach stála
voda. Tam, kde nie je drenáž, s týmto
problémom ešte stále bojujeme.“
Pôdne podmienky sa podstatne
zlepšili, pozemky sa podarilo skultivovať, odburiniť a zrovnať, avšak revitalizácia pokračuje. Okrem vápnenia všetkých polí s ornou pôdou pre zvýšenie
pH k tomu prispieva aj hnojenie NPK
14
www.Bezorebne.cz
Hĺbkový radličkový kyprič Tiger 4 AS má za sebou druhú sezónu.
porast ošetríme podľa potreby herbicídmi, morforegulátorom a prípadne
proti chorobám a škodcom,“ uviedol
Ing. Wagner.
V pšenici ozimnej stanovujú výsevok
podľa termínu sejby. Na začiatku siatia
koncom septembra asi 280 zŕn na m2,
pri neskoršej sejbe 300 zŕn na m2 a viac.
Pri siatí aplikujú 130 kg hnojiva NPK, na
jeseň insekticíd a herbicíd proti burinám, aby porasty boli na jar čisté, morforegulátor a na jar potom fungicíd. Na
jar seje Pronto sóju s nastavením hĺbky
sejby 5 cm a šírkou riadkov 15 cm, čo je
asi 70 semien na m2. Po sejacom stroji
nasleduje valcovanie kvôli uchovaniu
vlahy. Niekedy ešte pred sejbou aplikujú 100 kg liadku na pôdu a pri siatí
100 kg Amofos. „Vzchádzanie porastov
podporených hnojením pod pätu je
rovnomerné, nemali sme plochu, kde
by pri tomto systéme bola vidieť chyba.
Ak neaplikujeme hnojivo hneď pri siatí,
je to okamžite poznať. Porasty ozimín
prihnojované PPF sú po zime vitálne,
odolnejšie a prejavuje sa to aj na vyšších výnosoch,“ dodal Ing. Wagner.
Na prípravu pôdy slúži v Lelese tanierový podmietač Joker 6 RT zadová-
Stroje HORSCH pracujú v agregácii s traktormi Fendt s výkonom 250 a 360 koní.
žený spoločne so sejačkou. V roku 2012
zakúpili hĺbkový radličkový kyprič Tiger
4 AS a v tomto roku závesný postrekovač Leeb GS 6000 na ochranu rastlín.
„V súčasnej dobe využívame na celej výmere stroje HORSCH. Najprv sme
pôdu dostali do kondície podrývákom
a uvoľnili ju do hĺbky, potom sme však
začali hľadať celú technológiu, ktorá
by pokračovala a pokryla všetky naše
potreby od spracovania, prípravy až po
siatie. Máme problém s vysychaním
pôdy, na druhú stranu v danej oblasti sú
jeseň a zima dosť mokré. Aby voda na
poliach nestála a dobre vsakovala, vždy
pred sejbou sóje pozemok podrývame.
V osevnom postupe to vychádza na
každý štvrtý rok – sója, pšenica, repka,
pšenica, sója,“ uviedol vedúci výroby
a pridal ďalšie podrobnosti o agrotechnických postupoch. Joker, ktorý dokáže
pôdu pekne spracovať a rozdrobiť, využívajú hlavne na prvé podmietky, niekedy na kvalitnú prípravu tesne pred
sejbou. Na jar potom na otvorenie pôdy
pred sejbou sóje. Tanierový podmietač
pri sejbe a zapracovanie všetkej slamy,
a to predovšetkým pomocou technológie HORSCH. Ako prvý zadovážili
v roku 2010 diskový sejací stroj HORSCH
Pronto 6 AS PPF, ktorý ukladá osivo aj
pevné hnojivo súčasne do rovnakej hĺbky. Tento systém je do tamojších suchších podmienok podľa vedúceho výroby vhodným riešením, dôležité je, aby
rastlina rýchlo a jednoducho dosiahla
na živiny. Uloženie osiva spolu s hnojivom znamená tiež menej prejazdov
a úsporu času. Kvôli uchovaniu vlahy
je nevyhnutné zasiať po predsejbovej
príprave do 12 hodín. Sejací stroj pracuje v agregácii s traktorom s výkonom
250 koní a jeho výkonnosť za 24 hodín
je vysoká. Za hodinu zaseje 6 hektárov
obilnín a repky ešte viac.
Bez hnojenia pod pätu nesejeme
O stroje HORSCH je na farme v Lelese vďaka
skúsenej obsluhe dobre postarané.
„Repku sejeme kvôli vlahe do hĺbky
2,5 až 3 cm a 45 rastlín na m2. Súčasne s osivami aplikujeme 100 kg hnojiva
Amofos, v čistých živinách je to 15 kg
dusíka na hektár. Niekedy dávame na
slamu močovinu, aby sa rýchlejšie rozložila, čo predstavuje 25 kg čistého dusíka na hektár. Počas vegetácie do zimy
Celú výmeru ornej pôdy zvládajú v spoločnosti WH Danubius, s. r. o., so štyrmi ľuďmi – zľava Otto Szabó, ktorý má na starosti prípravu pôdy a siatie,
ďalej Norbert Fazekas pracuje s postrekovačom a vie obsluhovať všetky stroje na ornej pôde, manažér Ing. Maximilian Wagner a Jozef Kiss, ktorý
sa zaoberá prípravou pôdy. Otto Szabó a Jozef Kiss pracujú na ornej pôde počas sezóny podľa potreby, inak pracujú v lese.
www.Bezorebne.cz
15
terra
Skúsenosti z praxe
Konštrukcia závesného postrekovača Leeb GS 6000 s automatickým navádzaním ramien umožňuje
vysokú pracovnú rýchlosť až 18 km za hodinu.
pracuje s 250 koňovým traktorom rýchlosťou 14 a viac km za hodinu. Výkonnosť je 9 až 10 hektárov za hodinu pri
spotrebe nafty 6 až 7 litrov na hektár
a spracovaní na hĺbku 6 až 7 cm. Vzídený výdrv a buriny zlikvidujú glyfosátom
a nasleduje hlboké kyprenie Tigerom,
pred repkou do hĺbky 25 až 30 cm.
Pred sejbou pracuje Tiger nepretržite
aj dvadsaťštyri hodín denne v agregácii
s 360 koňovým traktorom.
„S Tigerom sme išli do záberu o meter kratším, než by tento traktor utiahol, ale potrebujeme pracovnú rýchlosť
12 km za hodinu, a to dokážeme so
štvormetrovým strojom. Pôda je pekne
premiešaná vďaka užším karbidovým
špičkám HM Plus, ktoré vydržia jednu
sezónu. Od jari do jesene Tiger zvládne okolo 600 hektárov pri výkonnosti
4 hektáre za hodinu, spotrebe 15 litrov nafty a hĺbke spracovania 20 až 25
cm. Ako dodatočnú výbavu sme zvolili
uzavretý oceľový valec SteelDisc na trojbodovom závese, ktorý sa veľmi dobre
osvedčil na stredne ťažkých až ťažkých
pôdach, na ľahkých pôdach používame
valec pneumatikový,“ vysvetlil vedúci.
GPS, aby strata chémie bola čo najmenšia a aby sme pracovali na istotu. Tento
stroj je pre nás veľmi dôležitý, pretože
investície do hnojenia a postrekov sú vysoké. Cena postrekovača nie je nič proti
tomu, čo cez neho ročne pretečie – všetky chemické aplikácie, ochrana rastlín
a hnojenie na list. Prínos, ktorý si od
tohto stroja sľubujeme, je rovnomerné
pokrytie. Môžeme nastavovať, regulovať a vypínať jednotlivé sekcie podľa
toho, ako chceme pozemok ošetriť. Ak
Prevádzkový test
by sa trasa niekde krížila, príslušná sekcia sa vypne a znova zapne automaticky
bez zásahu vodiča. Vyskúšali sme to na
našich pozemkoch, funguje to výborne
a s veľkou úsporou. Dôležité je pre nás
napríklad aj to, že ramená kopírujú terén v stále rovnakej výške nad porastom. Postrekovač má aktívnu nápravu,
to znamená výbornú manévrovateľnosť, obratnosť v nerovnom teréne
a presne kopíruje stopu traktora. Pritom pracovná rýchlosť môže byť vyššia
ako 12 km za hodinu. Čas na plnenie,
údržbu a nastavenie je veľmi krátky,
postrekovač má hydraulické čerpadlo
a nádrž na 6 000 litrov je naplnená za
6 až 7 minút. Prínosom z hľadiska životnosti sú antikorové ramená a nádrž.
Očakávame od tohto stroja veľmi veľa
a veríme, že sa nám vynaložená investícia vyplatí,“ hovorí Ing. Wagner.
Na záver uvádzame niekoľko zaujímavých čísel: V spoločnosti WH Danubius dosahujú priemerný hektárový
výnos pšenice ozimnej 7,5 tony, repky
ozimnej 4,2 tony, sóje 3,5 tony a raže
na piesočnatých pôdach 5,6 tony. Celoročne pracuje na 800 hektároch ornej
pôdy 1,2 pracovníka, čo predstavuje
produkciu 4 000 ton na 1,2 pracovníka.
Celková spotreba nafty je v priemere 65
litrov na 1 hektár. Okrem efektívnosti je
však podľa Ing. Maximiliana Wagnera
dôležitá tiež správna motivácia, potom
sú výsledky.
V Lelese sa rozhodli zaobstarať od
firmy HORSCH tiež postrekovač Leeb
GS 6000, ktorý pracuje s traktorom s výkonom 250 koní.
„Chceli sme modernú a výkonnú
techniku s riadením záberu pomocou
16
www.Bezorebne.cz
HORSCH ponúka Terrano MT ako ľahšiu alternatívu k radu Tiger MT. Kombinácia tanierov a radličiek je podarená.
Plytko zamiešať,
hlboko prekypriť
Pre zložité podmienky s veľkým objemom pozberových zvyškov sú žiadané stroje, ktoré kombinujú pracovné orgány. Novým hráčom v tejto lige
je HORSCH Terrano MT, ktorý sme mali exkluzívne možnosť predsériovo
testovať.
P
Motivácia prináša výsledky
Kyprič Tiger 4 AS s uzavretým oceľovým valcom SteelDisc, ktorý sa osvedčil v stredne ťažkých a ťažkých pôdach. Na ľahších a piesočnatých pôdach je vhodný pneumatikový valec.
terra
estovateľské plochy zrnovej kukurice sa v tomto roku rozšírili
tak výrazne ako nikdy predtým.
Jedným z dôvodov boli vyššie
výkupné ceny vyvolané vlaňajším suchom v USA a v južnej Európe. Spracovanie pozemkov po kukurici je ale
náročné, pretože je nutné zamedziť
šíreniu vijačky, kukuričiara a fuzarióz.
Prvé ošetrenie strniska pomocou mulčovača by teda malo byť samozrejmosťou. Avšak aj nasledujúca technika musí
byť vyhovujúca. Obzvlášť pri spracovaní pôdy bez pluhu nie sú v zamiešaní,
rozdrobení a urovnaní prípustné žiadne ústupky. Preto HORSCH vyrába zodpovedajúce náradie – okrem ťažkého
kypriča Tiger MT je v ponuke Terrano
MT ešte len krátko. Jeho konštrukcia sa
skladá z dvoch predných radov tanierov
s priemerom 52 cm, nasledujú dva rady
kypriacich radličiek s pracovnou hĺbkou
až 30 cm, ďalšiu sekciu tvoria urovnávacie taniere a výber z troch typov valcov. Pre test sme si vybrali Terrano 4 MT
s pracovným záberom 4,40 m, testovali
sme na ťažkej hlinitej pôde a na ľahšej
štrkovitej pôde.
Kombinácia pracovných orgánov
Terrano MT používa rám so svetlou
výškou 85 cm, ktorý dovoľuje dostatočnú priechodnosť. Predné 52 cm taniere sú uchytené pod uhlom 17 stupňov
a disponujú vykrajovaným obvodom.
Ich úlohou je rezať slamu, premiešavať
ju s pôdou a dobre pôdu rozdrobiť. Taniere sú o niečo menšie ako v prípade
Tigera MT, ale preto spôsobujú menší
stranový drift a tiež pôdu lepšie dro-
bia. Rozstup tanierov činí 12,2 cm a na
každom závesnom ramene sú uchytené
dva taniere. Ukotvenie ramena v gumových blokoch má poistnú funkciu
a tiež dovoľuje isté prispôsobenie sa
povrchu pôdy. Pracovné taniere je možné nastavovať z kabíny. Môžu pracovať
maximálne do hĺbky 15 cm. Ukazovateľ
pracovnej polohy tanierov sa vždy vzťahuje k pracovnej hĺbke radličiek. Ak
ukazuje stupnica napríklad 10, radličky
pracujú o 10 cm hlbšie než taniere.
Radličky TerraGrip 2. generácie kypria maximálne do hĺbky 30 cm. Poistná
sila 5 000 N, ktorú vyvodzujú vinuté
oceľové pružiny, môže byť pri práci vo
veľmi ťažkej pôde hraničná. Naopak
rozstup radličiek 40 cm vyhovuje prekypreniu a dodatočnému premiešaniu
rastlinných zvyškov.
www.Bezorebne.cz
17
terra
Prevádzkový test
Y1
X2
Vľavo: Dva rady radličiek kypria až do hĺbky 30 cm, môžu sa ale úplne zdvihnúť. Aj pri maximálnej pracovnej hĺbke tanierov zostanú asi 5 cm nad
povrchom pôdy. Uprostred: Predné rady tanierov slúžia nielen ku kráteniu a k plytkému zamiešaniu slamy, ale aj k výbornému rozdrobeniu pôdy.
Vpravo: Vyrazená stupnica ukazuje pracovnú hĺbku tanierov vzhľadom k hĺbke radličiek.
Klady a zápory
Kvalita práce:
Veľmi dobré premiešanie organických pozberových zvyškov, bezproblémové vnikanie do pôdy. Vďaka
predným tanierom je rozdrobenie
aj ťažkej pôdy vynikajúce. Dobré
urovnanie a veľmi dobré utuženie.
Obsluha:
Nastavovanie hĺbky vzadu valcom
pomocou dorazových podložiek, na
želanie hydraulicky a vpredu spodnými ramenami závesu. Hĺbka tanierov sa nastavuje pohodlne hydraulicky za pomoci stupnice. Zmena
výšky urovnávacích tanierov pomocou dorazových skrutiek s vretenom
je ľahká.
Ťahové nároky:
Na stredne ťažkej pôde bolo našich
400 koní pre pracovnú hĺbku 10/20
cm (taniere/radličky) úplne vyhovujúcich. To zodpovedá príkonu 90
koní na 1 meter pracovného záberu
– veľa energie, ktorá je ale vďaka
intenzívnemu spracovaniu pôdy
dobre investovaná.
Funkčnosť:
Univerzálne použiteľný, obratný
kyprič; môže sa použiť tiež len ako
tanierový bez využitia radličiek.
Veľmi malá záťaž na konci ťažného
oja. Keď je vlhko, valec je možné
pomocou podvozku odľahčiť.
18
www.Bezorebne.cz
Hodnotíme kladne: Vďaka rozmiestneniu druhého radu pracujú radličky aj
za kolesami podvozku. Tým je možné
v ťažkých, vlhkých podmienkach použiť podvozok k odľahčeniu valca bez
toho, aby za strojom zostávali utlačené
koľaje. A ďalej: Vysoký šípový dezén
poskytuje podvozku dostatočný grip
i na zablatenej pôde. Stroj preto nikam neuteká a kolesá sa neblokujú ako
s inými výrobkami.
Základné nastavenie pracovnej hĺbky Terrana MT sa vykonáva pomocou
osvedčených vkladaných dorazových
podložiek a pomocou spodných ramien
hydraulického závesu ťahača. Na verzii
zapájanej do spodného závesu sa mení
hĺbka pomocou ťažného oja. K skôr
menovanému prevedeniu je ponúkaná
aj dodatková výbava pre hydraulické
nastavovanie pracovnej hĺbky.
Urovnanie a utuženie: veľmi dobré
Pretože radličky podľa stavu pôdy
môžu zanechávať brázdy a hrobčeky,
je potrebné dodatočné urovnanie. Terrano MT za tým účelom používa jeden
rad vykrajovaných 38 cm klenutých tanierov, ktoré odvádzajú veľmi poctivú
prácu. Ich výškové nastavenie pomocou
nastavovacích skrutiek je jednoduché
(vo variante 4,40 m sú štyri, vybavené
stupnicou).
Pre utuženie spracovanej pôdy
ponúka HORSCH na výber tri možnosti:
uzavretý ťažký oceľový valec s priemerom 58 cm ako na našom testovanom
stroji, dvojradový Doppel RollFlex (otvorený valec s plochými perami) a dvojradový valec Doppel RollPack z kruhových obručí s U-profilom. Jednotlivo
nastaviteľné škrabky udržujú priestor
Vľavo: Oceľový valec pracoval v teste za všetkých podmienok bez upchávania – výborne! Vpravo: K nastaveniu hĺbky slúžia obvyklé dorazové podložky
(1; prevedenie v nultej sérii). Výška vykrajovaných urovnávacích tanierov sa nastavuje nastavovacími vretenami (2).
valca medzi prstencami čistý. Prechádzali sme pri teste aj cez blatisté úseky
bez toho, aby došlo k zalepeniu a zastaveniu valca. Okamžite ako sme zaznamenali jeho blokovanie, odľahčili sme
ho pomocou podvozku a mohli sme
bez problémov pracovať ďalej. Utuženie ťažkej i ľahkej pôdy bolo výborné.
Valec svojou veľkou hmotnosťou a hranami prstencov drobil väčšie hrudy. Pre
veľmi ľahké piesčité pôdy by bol tento
valec ale príliš ťažký, tam by bolo lepšie
zvoliť valec Doppel RollFlex alebo Doppel RollPack.
Terrano MT skutočne vyniká v efektívnosti zapravenia slamy na štrkovitej pôde. Tu mieša podstatne lepšie
a tiež urovnanie a utuženie povrchu je
špičkové. Ani medzi jednotlivými prejazdmi nevznikajú žiadne brázdy alebo
hrobčeky. Dodatočne sme porovnali
Terrano MT s konvenčným kypričom na
pozemku po cukrovke. Aj tu sa potvrdilo lepšie rozdrobenie, lepšie urovnanie
a výrazne lepšie utuženie. Je ale nutné
dbať, aby pri malom výskyte slamy na
povrchu ťažký valec pôdu neuzavrel
príliš silno.
Pracovné výsledky a porovnanie
Testovanie Terrana MT prebiehalo
na 30 ha ploche. Časť ležala na hlinitej,
vlhkej a ťažkej pôde, druhá časť testu sa
odohrávala na štrkovitej, avšak lepivej
pôde. Na oboch testovacích plochách
bolo strnisko najskôr zmulčované. Pracovnú hĺbku tanierov a radličiek sme
nastavili najprv na 15 cm. Pri práci na
ťažkej pôde zostávala na povrchu časť
pozberových zvyškov, a tak sme vykonali ešte druhý prejazd. Pre porovnanie
sme použili klasický trojradový radličkový kyprič s trúbkovitým valcom. Rozdiel
bol veľký: klasický kyprič s rozstupom
radličiek 27 cm zanechával nespracované pruhy, zle urovnával povrch a pôdu
takmer neutužoval. Naproti tomu kyprič Terrano MT spracovával pôdu celoplošne, veľmi dobre ju urovnával a prvotriedne utužil. Navyše aj rozdrobenie
pôdy bolo významne lepšie, čo citeľne
uľahčilo nasledujúci výsev pšenice sejacou kombináciou. V zapravení zvyškov
bol konvenčný kyprič len minimálne
horší. Pretože ťažká pôda sa takmer nepresýpa, je jej premiešavanie zložité.
Ďalej si zaslúži pozornosť:
Zapojenie do spodných ramien je
možné v kategórii III. alebo IV .
Kvôli ťažkému valcu je zaťaženie závesu ťahača malé. Toho sme si všímali
pri otáčaní na úvrati, pretože oje tlačilo
a zdvíhalo spodné ramená závesu.
Pre jesenné spracovanie pôdy pre
jariny je možné valec odmontovať.
Na ľavom okrajovom plechu sa priechod strojom ľahko upchával. V sério-
vej výrobe sa tu preto zväčšil odstup od
radličiek o 10 cm.
Terrano MT so záberom 4,40 m sme
agregovali s traktorom s výkonom 390
koní. V ťažkej pôde sme dosahovali
rýchlosti 7,5 až 9,5 km/h a spotrebovali
16 až 17 l nafty na ha. V ľahšej pôde
sa rýchlosť zvýšila na 11 až 12 km/h. Pri
práci iba pomocou tanierov je na strednej pôde dostačujúci príkon 180 koní.
Pri využití aj radličiek na ťažkej pôde
by výkon ťahača nemal byť menší ako
350 až 400 koní. Používali sme špičky
radličiek so šírkou 8 cm. Kto chce kypriť hlboko, môže použiť tiež 4 cm úzke
radličky.
Široký podvozok poskytuje pri preprave veľkú stabilitu.
Celkový dojem
Medzi výrazné kvality kypriča HORSCH Terrano MT patrí dobré až veľmi
dobré (podľa pôdy a jej stavu) zapravenie organických zvyškov, dobré urovnanie a výborné rozdrobenie. Poistná
sila radličiek 5 000 N by potrebovala
zvýšiť. Uzavretý valec SteelDisc odvádza skvelú prácu a pre ťažké pôdy je
najlepšou voľbou. Keď je vlhko, je funkcia odľahčenia valca pomocou podvozku veľmi šikovná. Obratnosť je pri stroji
tejto veľkosti naozaj dobrá. Príkonové nároky sú porovnateľné s ostatnou
technikou tejto kategórie, pričom nároky na ťažný prostriedok je potrebné
vzťahovať k pracovnému výsledku. Pre
hlboké kyprenie ponúka HORSCH úzke
radličky.
Výsledok práce v ťažkej hlinitej pôde: Na povrchu ešte leží organický materiál, pretože pôda
je veľmi súdržná.
Vľavo: Terrano MT sa zapája buď do spodných ramien, alebo ojom do spodného závesu. Uprostred: Vďaka integrovanému podvozku sa Terrano MT
otáča na veľmi malom polomere. Pomocou kolies s veľkým priemerom je možné vo vlhkej alebo v piesčitej pôde účinne odľahčiť zadný valec. Vpravo:
Rám Terrana MT sa sklápa dvojdielne. Široký rozchod kolies dodáva kypriču veľmi dobrú stabilitu pri preprave.
www.Bezorebne.cz
19
terra
Skúsenosti z praxe
Skok vo výkonnosti
močoviny alebo DAM v dávke 100 kg
na hektár na zníženie deficitu dusíka
a podporu pôdnej mikroflóry. V čistých
živinách vychádza dávka 30 kg dusíka
na hektár. Ďalšia operácia je podľa podmienok plytká podmietka alebo spracovanie Tigerom na parcelách s menším
množstvom slamy na hĺbku 25 cm. Pšenica je predplodinou pre repku, takže
pred sejbou tejto plodiny aplikujú 200
kg špeciálneho hnojiva NPS s nižším obsahom dusíka (6 %) a vyšším obsahom
fosforu a síry.
Pred sejbou pšenice dodajú NPK
klasicky na povrch pôdy a hnojivo zapraví sejací stroj. Podľa rozborov pôdy
vychádza dávka NPK okolo 200 kg, to je
v čistých živinách 30+25+13 kg na hek-
Pozemky rodinnej farmy Mariána
Imriška sa nachádzajú v prímestskej oblasti Malanta pri Nitre.
O hospodárstvo sa stará celá rodina
s tromi zamestnancami. Zaoberajú
sa výhradne rastlinnou výrobou,
hoci začínali v roku 1991 ako prvá
súkromná rodinná farma na Slovensku so zameraním na produkciu
mlieka. Postupne však naberali pozemky až na súčasných 925 hektárov ornej pôdy.
A
si polovica pozemkov je rovinatých, ďalšie sa rozprestierajú pri kopcoch v nadmorskej
výške okolo 300 metrov, čo je
prechod medzi nížinou a Podunajskou
pahorkatinou. Stretávajú sa tu rôzne
typy pôd, pri rieke sú ťažšie ílovité, na
svahovitých pozemkoch v suchšej oblasti pod vrchom Zobor sú hnedozeme
až kamenisté pôdy. Väčšina parciel sa
nachádza v okolí farmy, ale v šiestich
katastroch.
„Ako prímestský podnik máme trochu problémy s prejazdmi, pretože nás
lemujú z dvoch strán cesty prvej triedy.
Navyše nám všetky pozemky preťala
diaľnica. Preto sme pri výbere novej
techniky museli zohľadniť aj jej prepra-
Kvalitné uloženie osiva je základom pre vysoký výnos.
siacov a súčasne slúžiť aj ako ochrana
proti erózii. Jej osivo získajú z porastov
na horších pozemkoch, kde sa neoplatí
pestovať trhové plodiny.
Marek Imrišek pracuje na farme spoločne s rodičmi a občas vypomáha aj najmladšia sestra.
vu po komunikáciách. V tomto smere
nám vyhovuje sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC, ktorý sa dá zložiť na tri metre
a bezproblémový je aj trojmetrový radličkový kyprič Tiger 3 AS. Oba stroje sú
Univerzálny diskový sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC sa dobre vyrovnáva s rôznymi pôdnymi podmienkami a presne ukladá osivo aj do nepripravenej pôdy.
20
www.Bezorebne.cz
v prevádzke už štvrtým rokom. Hľadali
sme výkonnú modernú techniku z kvalitných materiálov, a to značka HORSCH
spĺňa,“ uviedol Marek Imrišek, zástupca nastupujúcej generácie na farme
v Malante.
Z pestovaných plodín zaberá na
farme takmer tretinu výmery repka
ozimná, polovicu pšenica ozimná pre
potravinárske účely a treťou plodinou
v osevnom postupe je kukurica na zrno.
Všetko sú to trhové plodiny a všetky
pozberové zvyšky zostávajú na poli. Na
zber už cez desať rokov využívajú služby a podľa zásady, že budúca úroda začína už zberom, si strážia nízke strnisko,
kvalitné rozdrvenie slamy a jej následné zapravenie plytkou podmietkou.
V posledných rokoch dosahujú priemerný hektárový výnos repky ozimnej
4 tony a pšenice ozimnej 6 ton.
Avšak do osevného postupu chcú
zaradiť viac plodín. Na pozemky po
zbere pšenice, kde bude na jar kukurica, plánujú od budúceho roka ako medziplodinu facéliu na zelené hnojenie.
Vyprodukovať by mala okolo 30 ton organickej hmoty v priebehu dvoch me-
Bakteriálne hnojenie
Na celej výmere uplatňujú v Malante diferencované obrábanie pôdy,
takže v pracovných postupoch nechýba
pluh. Hĺbkový radličkový kyprič Tiger 3
AS využívajú hlavne na prípravu pôdy
po zbere repky pred sejbou ozimnej
pšenice. Do budúcnosti však môže mať
kyprič ešte jedno, zatiaľ dosť netradičné využitie.
„Po zbere repky v budúcom roku
plánujeme plytkú podmietku a po vzídení výdrvu vyskúšame bakteriálne
hnojivo, ktoré pomocou špeciálneho
aplikátora na kypriči Tiger zapravíme
priamo do pôdy. Ak sa táto metóda
osvedčí, tak od budúceho roka ju začneme praktizovať. Ide o to, pomôcť rastlinám prirodzene získavať vzdušný dusík
s využitím prirodzene sa vyskytujúcich
baktérií. Ďalšie baktérie prirodzenou
cestou sprístupnia rastlinám zase fosfor a draslík. Bude to čiastočná náhrada minerálnych hnojív, ktorých dávky
chceme postupne znižovať. Aplikátor
je v podstate nádrž na tekuté hnojivo,
z ktorého vedú hadice priamo ku každej radličke kypriča. Pri bakteriálnom
hnojení je hlavným problémom slnečné UV žiarenie, ktoré baktérie rýchlo
usmrcuje. Umiestnenie hnojiva do po-
žadovanej hĺbky musí byť preto rýchle
a k tomu je vhodný Tiger. Táto metóda
sa dá použiť pod všetky plodiny, iba po
zbere kukurice v októbri a novembri by
už nepriniesla žiaduci efekt. Bakteriálne hnojenie pripadá pre nás do úvahy
po zbere pšenice a repky, čo sú zhruba
tri štvrtiny výmery ornej pôdy za sezónu,“ opísal mladý farmár, ako by mohol
systém do budúcna fungovať.
Pri doterajších agrotechnických postupoch aplikujú pestovatelia po žatve
ozimnej pšenice dusík. Buď vo forme
Radličkový kyprič Tiger 3 AS.
www.Bezorebne.cz
21
terra
Skúsenosti z praxe
tár. Ak by uplatnili metódu bakteriálneho hnojenia, môže sa dávka NPK znížiť
na 100 kg na hektár.
Koniec nočnej sejby
Výsevok pšenice sa pohybuje od 160
do 220 kg, podľa odrody a termínu sejby. Tunajším pestovateľom sa osvedčili
skôr neskoršie termíny sejby pšenice
kvôli chorobám a dostatku vlahy. Začínajú od polovice októbra do konca
novembra a po kukurici sejú odrody,
ktoré veľmi dobre odnožujú.
„Sejačka Pronto 6 DC zaseje za
predĺženú dvanásťhodinovú zmenu 60
až 70 hektárov, podľa plodiny a podmienok. Bol to pre nás veľký výkon-
Pracovné náradie kypriča Tiger AS pôdu intenzívne prekyprí a dobre zamieša rastlinné zvyšky
od 5 cm až do hĺbky 35 cm.
Kyprič Tiger vie pracovať vo vlhkej aj v suchšej pôde. Nerobí veľké hrudy, čo je jeho veľká výhoda.
FITZentrum
vať. Medzi ďalšie prednosti stroja Pronto patrí podľa farmára potreba nízkej
ťahovej sily. Pracuje v agregácii s traktorom s výkonom 230 koní, ale stačil by
výkon 180 koní.
„Aj keď máme od tohto roka na
všetkých strojoch navigáciu GPS, nebudeme robiť nočné zmeny. Využijeme
ju na meranie rôznych ukazovateľov
a mala by nám pomôcť znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť efektivitu výroby,
ale aj prispieť k ochrane životného prostredia vďaka presnejšiemu dávkovaniu
ochranných prípravkov a hnojív. Sejací
stroj Pronto nám vlastne nočné zmeny
odbúral. Tým, že urýchlil siatie, môžeme zakladať úrodu v agrotechnických
termínoch. Nemusíme začínať skôr
a siať celé dni. Usporil tiež pracovnú
silu, pohonné hmoty a kvalitné siatie
sa odrazilo aj na dosahovaných hektárových výnosoch. Vzchádzanie porastov
je rovnomerné a spoznať je to aj na ich
vývoji počas vegetácie,“ podotkol Marek Imrišek.
V technologickej linke chýba na farme už len presný sejací stroj na kukuricu. S technikou HORSCH majú tunajší
pestovatelia zatiaľ iba dobré skúsenosti, takže horúcim favoritom je sejací
stroj HORSCH Maestro RC. „Radi by
sme ho vyskúšali v našich podmienkach
a uvidíme. Predajca nás musí presvedčiť
nielen kvalitou stroja, ale aj následným
servisom vrátane poradenstva, kedy
nemá problém prísť na pole a niektoré
postupy vysvetliť priamo v praxi,“ povedal na záver Marek Imrišek.
terra
Dvojročné nájmy pôdy za 1 000 € / ha
– prídu k nám severoamerické pomery?
Diskusná skupina s farmármi z USA a z Kanady.
nostný skok, pretože staršou sejačkou
sme nedokázali túto výmeru zasiať ani
za dva dni. Pronto ukladá osivo presne
do rovnakej hĺbky pri vysokej pracovnej rýchlosti, čo nám šetrí náklady, ale
hlavne čas. Výhodou je veľký zásobník
s krátkou dobou plnenia. Proste výkonný stroj, ktorý je v teréne spoľahlivý aj
pri vysokých rýchlostiach 12 až 14 km za
hodinu. Za rok Pronto zaseje okolo 800
hektárov. Žiadne väčšie poruchy sme na
ňom zatiaľ nemali a stačí jednoduchá
údržba. Životnosť stroja určite ovplyvňuje zvládnutie správneho nastavenia,
a tu veľa záleží na skúsenej obsluhe,“
hovorí Marek Imrišek.
Sejací stroj Pronto pozemok po zasiatí dobre urovná, ale ak je pôda suchá
a hrudovitá, je vhodné ju ešte zavalco-
22
www.Bezorebne.cz
FITZentrum – seminár 2013 | Na tohtoročnom seminári HORSCH na začiatku marca sa hovorilo predovšetkým o vysokých nájmoch. K tomu
HORSCH prizval zaujímavých referentov. Aktuálnosť tém, o ktorých
sa hovorilo, potvrdil vysoký počet
účastníkov.
Radličkový kyprič Tiger 3 AS spracoval minulý rok 500 hektárov a tento rok 320 hektárov. Pokiaľ
bude zapravovať bakteriálne hnojivo, tak sa jeho využitie ustáli zhruba na 500 hektároch ročne.
S
eminár HORSCH sa v roku výstavy Agritechnica vždy usporadúva ako centrálna akcia v blízkosti sídla HORSCH Sitzenhof.
Tak tomu bolo aj tento rok. Michael
Horsch bol ohromený veľkým počtom
účastníkov, ktorý s číslom 700 dosiahol
nový rekord. Navyše dorazili návštevníci nielen zo všetkých spolkových krajín
Nemecka, ale aj zo susedných štátov
a dokonca aj z USA a z Kanady.
Skoro tradičný bol výhľad Michaela
Horscha na svetové poľnohospodárstvo
a jeho aktuálny vývoj. „Všetkým sa aj
naďalej darí dobre,“ konštatoval. Ako
úvodný príklad menoval rozvojový
projekt v Etiópii, na ktorom sa podieľa
Nadácia HORSCH prostredníctvom podpornej organizácie MEDA. Príjmy tamojších poľnohospodárov sa v posledných rokoch zvýšili o dve tretiny. Síce sa
ich výnosy tiež zdvojnásobili, ale hlav-
ným dôvodom vyšších ziskov sú rastúce
výkupné ceny. Tie etiópskym farmárom
dovoľujú lepšie životné podmienky.
„Z celosvetového meradla je uhol slnečného svitu rozhodujúcim faktorom
pre spôsob hospodárenia a pre osevné
postupy“, povedal Michael Horsch. Ako
doklad pre túto tézu predložil mapu
sveta s hlavnými kultivačnými regiónmi. Tieto sa rozprestierajú na severnej
pologuli okolo 50. stupňa. Tu sa tiež
nachádza Európa aj Severná Amerika.
Pohľad na južnú pologuľu odzrkadľuje
hlavné poľnohospodárske oblasti na 25.
stupni. Na tejto južnej šírke leží mimo
iného aj Brazília. Na týchto vysoko vý-
www.Bezorebne.cz
23
terra
terra
FITZentrum
FITcentrum
700 návštevníkov – nová rekordná hodnota.
Záver príhovoru Michaela Horscha
bol, že iba politika má možnosť prostredníctvom predpisov alebo dotácií
ovplyvniť spôsoby hnojenia. Ale momentálne sme od toho ešte vzdialení,
pretože: „Politika nás tlačí k deficitu.“
nosných agrárnych územiach je intenzívne hospodárenie nutnosťou. Zvyšné
oblasti zohrávajú podľa Michaela Horscha pre svetový trh skôr druhoradú
rolu, a to aj preto, že sú plošne menšie.
Vysoký odber živín
Americké poľnohospodárstvo
„Na väčšine poľnohospodárskej
pôdy na svete sa hospodári deficitne,“
bolo jedným z ďalších tém Michaela
Horscha. Za klesajúce alebo stagnujúce výnosy sú najmä zodpovedné odber
živín, rozklad humusu a vyplavovanie.
K tomu doplnil prehľad niekoľkých krajín: Brazília má ročný prísun zrážok asi
2 000 milimetrov a približne 21 stupňov
Celzia priemernú ročnú teplotu. To je
dôvod, prečo sú tam možné dve úrody
do roka. Problémom, podľa jeho názoru, je úzky osevný postup zo sóje, ciroku
a zase sóje, ktorý pôdu príliš vyčerpáva.
Polovica produkcie sóje (40 miliónov
ton) sa vyváža a tým aj pôdu a zem navždy opúšťajú odobraté živiny. Okrem
toho sa v Brazílii rozvíja rezistencia burín proti Roundupu.
USA pestuje kukuricu a sóju na
veľkých výmerách. Zo 60 miliónmi ton
predajú pätinu kukurice do zahraničia.
Sto miliónov ton vyvezenej sóje znamená dokonca 40 percent produkcie.
„Poľnohospodári v USA ani s génovou
technológiou už nemôžu zvyšovať výnosy, pretože silne poklesol obsah živín
v pôdach, a to sa stáva limitujúcim faktorom,“ hovorí Michael Horsch.
24
www.Bezorebne.cz
Allen Beyers
Ako ešte horšie vníma Michael Horsch situáciu v Kazachstane. „Tam fungujú už 60 rokov deficitne.“ Tieto bohaté
pôdy mali predtým 10 percent humusu,
dnes je to už len okolo piatich percent.
A naďalej sa hospodári bez potrebného
hnojenia, hoci vedúci podnikov majú
techniku aj znalosti k dispozícii. Na výsledkoch pokusov Michael Horsch jasne
ukázal, že výnosy v 60. rokoch boli výrazne vyššie ako dnes.
Ako pozitívny príklad uviedol Kanadu. Tam sa naučili za podobných klimatických podmienok ako v Kazachstane
hospodáriť vyrovnane.
Druhým prednášajúcim bol Allen
Beyers, farmár z Južnej Dakoty v USA.
Ako šestnásťročný začal v roku 1983
budovať vlastnú farmu. Dnes hospodári
na mnohých tisícoch hektároch, kde 40
percent tvorí kukurica, 30 percent sója,
pätinu jarná a ozimná pšenica a ďalej
z desiatich percent slnečnica. Jeho osevný postup sa od základov zmenil, pretože pred rokom 1991 pestoval rovnakým
dielom len slnečnicu a jarnú a ozimnú
pšenicu. Kukurica a sója sa v tej oblasti
nepestovali. Pôdu obrába minimalizačne alebo seje priamo. Zaujímavé bolo
porovnanie niektorých prevádzkových
údajov z rokov 1992 a 2013.
Ako Allen Beyers informoval, jeho
zisky za posledných 20 rokov stúpli.
V roku 1993 dosiahol zisk 23 eur z hektára kukurice. V slnečnici to bolo 66
eur a pšenica vykazovala v účtoch nulu.
Vlani vyzerali čísla výrazne lepšie. Pšenica dávala zisk 280, sója 340 a kukurica dokonca 490 eur zisku z hektára.
To sú potešiteľné hodnoty, ale tým tiež
vzrástla konkurencia o jeho pôdu. Preto prenajímatelia tlačia na uzatváranie
nájomných zmlúv na dobu len jedného
1992
2013
А / hа
dо 48 €
190 €
К/t
140 €
1992
420 €
2013
Nafta / /l hа
Nájom
0,1648€€
dо
0,67€€
190
А
Močovina
/t
5 – 7€let
140
1 rok€
420
В
Nafta
/l
50:50€ jaro / podzim
0,16
100 %
0,67
€ jaro
С
Dĺžka
nájmov
п
Úhrada nájmov
690 €
5490
– 7–rokov
6 600 €
1> rok
50 : 50 jar / jeseň
100 % na jar
Predajná cena pôdy / ha
490 – 690 €
> 6 600 €
Porovnanie prevádzkových údajov
roka a navyše nájom požadujú platiť
napred. Aby sa s prenajímateľmi udržali dobré vzťahy, je potrebné im vyplácať
ešte dobrovoľné prémie. Iným riešením
bývajú pružné nájomné zmluvy, ktoré
okrem základného nájmu ešte zahrňujú podiel na výnose z úrody. Tým sa
rozkladá výnosové a cenové riziko. Zaujímavou možnosťou, ako sa istiť proti
rizikám, je poistenie výnosov. Pri nich
štát vypláca kompenzácie, keď je výnos
príliš nízky.
Farmári referujú
Ako ďalších diskusných partnerov
o poľnohospodárstve v USA a v Kanade
pozval HORSCH niekoľko farmárov z tamojších regiónov. Boli to:
Kelvin Rottenburger z Manitoby,
Kanada (1 600 ha, bonita pôdy 70 bodov, 10 percent pôdy v nájme)
Boris Micheleski z Manitoby, Kanada (1 400 ha, bonita pôdy 35 bodov,
10 percent pôdy v nájme)
Shaun Moran tiež z Manitoby, Kanada (5 000 ha, bonita pôdy 60 bodov,
15 percent pôdy v nájme)
Scott Bidner z Illinois, USA (640 ha,
bonita pôdy 85 bodov, 88 percent pôdy
v nájme)
Odpovedali na otázky nemeckých
poľnohospodárov, informovali o spôsoboch hospodárenia a podávali správy
o oblastnej agrárnej politike. V USA je
podiel nájomnej pôdy vysoký, 70 percent. Za kvalitnú pôdu v štáte Iowa sa
platí nájom aj nad 1 000 eur za hektár.
K tomu sa pridáva fakt, že väčšina nájomných zmlúv je veľmi krátkodobých.
Tým sa plánovanie investícií stáva veľmi
ťažké. Vedie to tiež k trvalému ochudobňovaniu pôd o živiny, pretože vyhnojenie hladnej pôdy nie je väčšinou
možné. Najsilnejší tlak na zvyšovanie
nájmov vytvárajú poľnohospodári sami
a menej často potom špekulanti, ako
sa zhodli všetci diskutujúci. Nájmy totiž
rastú rýchlejšie než trhové ceny plodín.
Problémy s generačnou obmenou na
farmách má väčšina farmárov v USA,
z ktorých veľká časť je už starších ako 60
rokov. Veľkým problémom je tiež to, že
mnohým občanom chýba vzťah k poľnohospodárstvu a často vôbec nevedia,
odkiaľ pochádzajú potraviny. Na zmene
tejto skutočnosti pre verejnosť pracujú
privátne organizácie.
V budúcnosti sa bude presúvať
mnoho investícií z rastu poľnohospodárskych podnikov do zvyšovania kvality produkcie, o tom sú farmári presvedčení. Škodcovia, ako je kukuričiar,
nespôsobujú komplikácie, pretože sú
vytesnené pomocou génového inžinierstva. Problémy nastávajú so stratou rezistencie. Toto nebezpečenstvo smeruje
tiež proti totálnym herbicídom. Tu je
génové inžinierstvo na konci. Preto si
poľnohospodári už dnes kladú otázku,
či budú ich osevné postupy udržateľné
v tejto podobe. Génová technológia
nepriniesla zvýšenie výnosov, iba sa
zjednodušilo vedenie porastov.
Vďaka poisteniu výnosov za výhodných podmienok považujú poľnohospodári v Kanade svoju budúcnosť
za dobrú. Toto poistenie sa uplatňuje
vtedy, keď je zozbieraný objem plodiny príliš nízky. Na tému obnoviteľných
zdrojov energie sa USA a Kanada poze-
www.Bezorebne.cz
25
terra
FITZentrum terra
FITZentrum
Karl Heinz Mann, LBB Göttingen
rá iným pohľadom ako Nemecko. Veľký
význam má preto produkcia bioetanolu. Naproti tomu tam takmer neexistujú bioplynové stanice. Na zlej pôde sa
stavajú solárne moduly a vo využívaní
veternej energie má USA už dlhoročné
skúsenosti.
dosahovať primeraný zisk z podnikania. Ten je výsledkom po odpočítaní
zaplateného nájmu od základného
hospodárskeho výsledku. Pritom je nutné zvážiť, že vysoké trhové ceny produkcie nie sú dlhodobo zaistené. Asi 25
percent najlepších podnikov z rôznych
porovnaní nie sú meradlom obchodnej
zdatnosti, ale vlastných výsledkov. Čo
ale napriek tomu vedie k prehnaným
cenám nájmov pôdy, je napríklad:
Hraničná kalkulácia nákladov mnohých nájomcov bez zohľadnenia pevných a režijných nákladov
Sebaklam s ohľadom na vlastnú výkonnosť
Pokus o deficitné vytlačenie konkurencie
Príliš optimistický odhad agrárneho
trhu a nízke úroky
Tlak zahraničných investorov
Nadpriemerná konkurencieschopnosť úspešných poľnohospodárov
Pestovanie plodín s vyššou trhovou
hodnotou než normálne osevné postupy
Nadhodnotené nájmy na zásobovanie bioplynových staníc
Výšky nájmov v Nemecku
Ekonomický a hospodársky pohľad
na vývoj cien nájmov pôdy v Nemecku predstavil Karl Heinz Mann z poradenskej spoločnosti LBB Göttingen.
Svoju prednášku podoprel príkladmi
kalkulácií z praxe a vysvetlil jednotlivé
body a kroky výpočtov. To bolo dôležité pre podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorí počítajú celkové náklady
s úplným zahrnutím všetkých nákladov
a ktorí nechcú podvádzať sami seba!
K nákladom, ktoré je potrebné zohľadňovať pri odhade výšky nájmu, miezd
a úrokov patria aj náklady na produkčné faktory vlastníctvo pôdy, práca rodiny a vložený vlastný kapitál.
Podľa údajov Karla Heinza Manna
je chybný ten záver, že rozšírenie podniku automaticky znamená vyšší zisk.
Keď je potrebné napríklad zaobstarať
väčší stroj, ktorý nebude naplno využitý, aby sa vykonala potrebná práca,
vznikajú skokové fixné náklady, ktoré
zaťažia výsledok. Na druhej strane ale
v uplynulých rokoch nová technika prispela k tomu, že sa náklady na prácu
a na stroje znižovali.
„Výšku nájmov určuje trh,“ konštatoval expert z LBB. „Trh ale nie je vždy
racionálny.“ Avšak je dôležité trvalo
26
www.Bezorebne.cz
Okrem výšky nájmov zohrávajú úlohu aj iné faktory. Napríklad obdobie
platnosti nájomných zmlúv. Karl Heinz
Mann obzvlášť varoval pred krátkodobými nájomnými zmluvami, pretože
potom hrozí riziko nedostatočného
základného hnojenia nájomcom, ne-
Dr. Volker Hahn, Ústav pre šľachtenie rastlín
Hohenheim.
bezpečenstvo väčšieho úbytku humusu,
chýbajúci manažment proti problematickým burinám alebo nedostatočná
ochrana pred pôdnou eróziou. Okrem
toho je ťažké podnik dlhodobo plánovať. Preto expert odporúča uzatvárať,
pokiaľ možno, zmluvy na dlhý časový
úsek (> 12 rokov) a aby sa udržala dôvera prenajímateľa, osvedčilo sa vyplácanie dobrovoľných príplatkov k nájmu
v dobrých ročníkoch. Inou možnosťou
by bolo čiastočné prepojenie vyššieho
nájmu s cenami poľnohospodárskych
komodít.
„Nesnažte sa rásť za každú cenu,
pretože budúcnosť pre vaše deti je aj
mimo poľnohospodárstva,“ záverom
povedal poradca poslucháčom. Nájmy
na úrovni 1 000 eur za hektár nemajú
v súčasnej dobe žiadne trvalé opodstatnenie.
StripTill
– skúsenosti
s pásovým obrábaním pôdy
Pestovanie sóje v Nemecku
V Nemecku sa možnosti pestovania
sóje skúmajú veľmi silno. Preto HORSCH pozval k prednáške na tému „Aký
potenciál sa skrýva v šľachtení sóje“
kompetentného pracovníka Dr. Volkera
Hahna z Ústavu pre šľachtenie rastlín pri
Univerzite v Hohenheime. Sója je celosvetovo najdôležitejšia proteínová plodina. V EÚ sa takmer nepestuje, avšak
po Číne je Európa s 15 411 miliónmi ton
najväčším importérom sóje. Jej pôvod
je väčšinou v USA. Najvyššie výnosy dosahujú 10 t/ha. Na 93 percentách plôch
sa pestuje sója geneticky upravená.
Pestovanie sóje je možné v južnej
Európe. Hodí sa predovšetkým do oblastí s pestovaním zrnovej kukurice,
ale potreba vlahy je pri sóji väčšia než
kukurice. Pre spotrebu v Nemecku by
bolo treba asi 1,5 milióna hektárov. Jej
najväčšia časť sa spotrebováva vo výžive ošípaných. Ziskovosť sóje by v našich
podmienkach mohla byť zaujímavá.
Keď sa darí odbytu, generuje napríklad
biosója až 90 eur za metrický cent. Najväčším problémom, hlavne v osevných
postupoch s kukuricou, je potlačenie
burín. Keď sa darí plodinu dobre založiť
a podmienky počas vegetácie sú dobré,
je možné v Nemecku dosahovať výnosy
medzi 2 a 5 t/ha. Dr. Volker Hahn odhaduje u poľnohospodárov silnejúcu
ochotu zaraďovať do osevných postupov sóju. V Rakúsku dosahuje plocha
sóje na potravinárske účely už 25 000
hektárov.
Prototyp HORSCH Focus používaný v pokusoch.
Autopilotné riadiace systémy s RTK presnosťou umožňujú, aby sa aj v nesúbežných prejazdoch presne zhodovala
dráha radličiek pri spracovaní pôdy a následných riadkov s osivom. Tiež je možné presne ukladať do pôdy hnojivo
pod, respektíve medzi riadky osiva.
V
metóde StripTill sa presne tieto možnosti využívajú: cieleným kyprením v neskoršom
riadku osiva sa dosahuje profil
pôdy čistý od pozberových zvyškov, kam
môže byť cielene ukladané hnojivo.
StripTill je náplňou výskumnej činnosti
na pokusnom stanovišti Ihinger pri Poľnohospodárskej Univerzite Hohenheim
už od roku 2006. Využíva sa tu prototyp
HORSCH Focus, ktorý sa každým rokom
prispôsobuje požiadavkám výskumníkov.
Prototyp HORSCH Focus
V klasických postupoch StripTill je
pásové spracovanie pôdy náhradou za
podmietku, za základné spracovanie
pôdy i za predsejbovú prípravu (obrázok 1, vľavo). Pozberové zvyšky predplodiny medzi riadkami slúžia k obmedzeniu erózie a výparu pôdnej vlahy.
O intenzívnom postupe StripTill sa hovorí vtedy, keď základnému spracovaniu pôdy v pásoch predchádza podmietka alebo iná predsejbová príprava
(obrázok 1, vpravo), a to v jednom alebo vo viacerých pracovných prejazdoch,
sčasti až na hĺbku ornice. Intenzívny
StripTill môže byť postupne začlenený do obvyklých pracovných postupov
v podniku a nemá zvláštne nároky na
predchádzajúce práce na pozemku
(rozmiestnenie slamy, stopy po prejazdoch a pod.). Dôvodom nízkej kvality
pásového spracovania bývajú uľahnutosti v koľajach po prejazdoch techni-
ky. V repke je pre účinné potlačenie výskytu hrabošov a slimáčikov podstatná
kvalita úrody a následnej podmietky. Aj
pri zamiešaní slamy do pôdy po predchádzajúcej operácii sa darí kypriacim
radličkám vytvárať pôdu pod osivom
takmer úplne čistú, bez slamy. Nevýhodou predchádzajúceho spracovania
je, že časť mulču sa zapracuje do pôdy
a tým sa zníži jeho vplyv na protieróznu
ochranu.
Pôdna erózia
Pri pokusoch s umelým zavlažovaním na stanovišti Ihinger Hof (okres
Böblingen) sa zreteľne ukázalo, že pri
pestovaní cukrovky metódou StripTill
sa výrazne posilňuje protierózna ochra-
www.Bezorebne.cz
27
terra
FITZentrum
Výhľad
Pretože sa do popredia spoločenského záujmu dostáva téma pôdnej erózie
v poľnej výrobe a tiež v zeleninárstve,
sú podporované výskumné projekty na
overenie protieróznych opatrení a postupov. Projekt Univerzity Hohenheim
je financovaný Ministerstvom životného prostredia a ochrany spotrebiteľov
spolkovej krajiny Bádensko–Württembersko. V súčasnosti je metóda StripTill
testovaná pri pestovaní hlúbovej zeleniny. Výsev prebieha do pásov pôdy,
ktoré boli prekyprené na jeseň (obrázok 6). Doterajšie výsledky sú sľubné.
Obrázok 3: Termosnímka krátko pred výsevom
cukrovky po jesennom pásovom obrábaní.
Obrázok 1: Klasická metóda StripTill (vľavo), intenzívny StripTill po predchádzajúcej podmietke
(vpravo).
na v porovnaní s orbovým postupom
a tiež v porovnaní s výsevom do mulču
(obrázok 2).
Pôdna teplota
Metóda StripTill dosahuje kyprením
a prečistením v pásoch optimálne podmienky pre výsev. Vzniknuté teplotné
zóny po jesennom pásovom spracovaní
na stanovišti Ihinger Hof pred výsevom
cukrovky sú zrejmé na termovíznej fotografii:200
teplé, spracované (výsevné)
pásy sa180
zobrazujú červenooranžovo,
chladnejšie medzipásové priestory sú
žltozelené (obrázok 3).
V porovnaní s priamym výsevom je
pôda v hĺbke sejby cukrovky po pásovom
spracovaní v priemere o 5°C teplejšia.
S pôdnou teplotou sú priamo spojené
aj vlastnosti pôdy. Kým prehriate pásy
sú uschnuté a drobnohrudkovité, pôda
pod mulčom na parcele pre priamy výsev je chladná, vlhká, plasticky formovateľná. Výsev v rovnakom termíne ako
vo variante StripTill teda nie je vôbec
možný. Napriek tomu sú po klasickom
spracovaní StripTill pozemky celkovo
2
Odnos pôdy g/m
Odnos
půdy g/m 2
160
140
200
120
180
100
160
80
140
60
120
40
100
20
80
0
60
Orba
40
Mulč s předseťovou
přípravou
Klasický StripTill
bez přípravy
20
0
Orba
Mulč s predsejbovou
prípravou
Klasický StripTill
bez prípravy
Obrázok 2: Erózia pôdy v cukrovke pri teste s umelým zavlažovaním 2011 (40 l za 20 min.).
28
www.Bezorebne.cz
chladnejšie než pestovateľské plochy
prekyprené alebo celoplošne kyprené
z dôvodu veľkého podielu zámerne nespracovaného povrchu s krycou vrstvou
mulču. Tým sa vysvetľuje, prečo kukurica
pestovaná klasickým StripTill prejavuje
často v ranom štádiu oneskorenie oproti kukurici na prekyprenej pôde, čo sa
v ďalšom priebehu vegetácie vykompenzuje.
Repka
Metóda StripTill ponúka pri pestovaní množstvo výhod, ktoré praktickí
poľnohospodári rozpoznali a overili.
Pri spracovaní pôdy v pásoch sa presúva vlhká pôda na povrch, a to je pre
klíčenie osiva významnou prednosťou
v prípadoch, keď sa výsev repky uskutočňuje v suchom období. Pri porovnaní s metódami výsevu do mulču, kedy je
slama celoplošne hlboko zamiešaná do
pôdy, sa vzchádzanie metódou StripTill
urýchľuje o jeden až dva dni s následným lepším jesenným vývojom (obrázok 4).
Vo vlhkom období má pásové spracovanie drenážny účinok, ktorý podporuje lepší vývin koreňov v prekyprenej
pôde. V suchých ročníkoch využívajú
korene repky vlahu, ktorá je dostupná
v neprekyprenej pôde medzi riadkami.
Výhody sa prejavujú na výnosoch aj
v podmienkach, kde je limitujúcim prvkom dostupná vlaha. Cielené uloženie
hnojiva v koreňovej zóne pôdy súčasne
pri kyprení umožňuje oddeľovať dodaný dusík od pozberových zvyškov a tým
zabrániť jeho imobilizácii. Toto efektívne a spoľahlivé hnojenie dusíkom bolo
overené počas suchej jesene 2011. Nadmerný zdĺhavý rast repky na jeseň je
možné účinne obmedziť redukciou hus-
Literatúra: Hermann, Bauer, Bischoff 2012:
StripTill, Mit Streifen zum Erfolg, DLG-Verlag
Obrázok 4: Vývoj repky na jeseň (27.9. 2011). StripTill (vľavo): 8 listov. Výsev do mulču (vpravo):
6 listov.
toty výsevku až na 20 zrn/m2 v spojení
s presným výsevom a zväčšením medziriadkového rozstupu až na 50 cm.
Kým v cukrovke sa priaznivý vplyv
podmietky pred kyprením StripTill v minulých ročníkoch nepreukázal, je podmietka veľmi dôležitá pred pásovým
spracovaním pre repku. Jej účelom je
potlačenie výskytu hrabošov a tým aj
k zamedzenie výnosových škôd na porastoch.
Predpokladom pre vzchádzanie jarných plodín, porovnateľné s konvenčným spracovaním, sú uzavreté pásy
bez hrúd a dutín. Na stredných a ťažkých pôdach, ktoré sa zvyčajne na jeseň
orú, musí byť pásové obrábanie vykonané tiež na jeseň, aby sa využilo zimné premŕzanie. Optimálny termín pre
kyprenie leží na začiatku jesene, pred
príchodom zimných zrážok, zvyčajne
v septembri.
Jej korene tiež spevňujú štruktúru pôdy
a odberom vlahy predlžujú za určitých
podmienok jesennú spracovateľnosť
pôdy. Pred výsevom po medziplodinách
sa osvedčilo utlačenie pôdy v prekyprených pásoch, aby sa v nich pôda urovnala a zjednotili sa sejbové podmienky
pre bezchybné vzchádzanie.
Obrázok 5: Jesenné pásové spracovanie StripTill
po medziplodine horčici.
Medziplodiny
V uplynulých rokoch boli zhromaždené dobré skúsenosti s pásovým spracovaním pôdy po vegetujúcich medziplodinách (obrázok 5). Predovšetkým
vtedy, keď sú na jeseň aplikované organické hnojivá, bráni sa tak vyplavovaniu dusíka, keď je plodina ponechaná
až do odumretia alebo do vymrznutia.
Obrázok 6: Hlávková kapusta v metóde StripTill.
www.Bezorebne.cz
29
terra
Zo spoločnosti
Srdcom som HORSCH
Philipp Horsch, jeden zo spolumajiteľov HORSCH Maschinen GmbH, má vo firme na starosti technické oblasti.
Kde sú korene jeho zápalu pre nové stroje? Odkiaľ pramenia nápady a inšpirácie k novým funkčným princípom?
Pre terraHORSCH rozpráva Philipp Horsch o sebe a o svojom postupe v spoločnosti.
N
Philipp Horsch v súčasnosti.
30
www.Bezorebne.cz
a farme Sitzenhof – skôr rýdzo
poľnohospodárskej usadlosti, dnes je tu sídlo HORSCH
Maschinen – sme vyrastali
šesť súrodencov, jedna sestra a päť bratov, vo veľmi slobodnej a kreatívnej atmosfére. Náš otec nám doprial všetku
voľnosť, aby sme sami skúšali každú činnosť v poľnohospodárstve, či na poli, vo
dvore, v dielni alebo v stajni – aj keď to
posledné bolo jediné, čo nikoho z nás
naozaj nechytilo...
Z tejto situácie začiatkom 80. rokov
náš najstarší brat Michael začal v dielni
stavať prvé stroje pre našich príbuzných
a známych farmárov. Popri práci na farme rodičov získavala v rodine pomaly
rastúca výroba strojov hlavnú rolu.
Všetci sme podľa svojich síl pomáhali:
spisovali sme nápady, pracovali sme
v dielni a predovšetkým sme testovali
na poli.
Rodičovská farma musela vydržať
skúšky všetkých nápadov, niekedy aj
veľa netradičných. Ako pamätníci vedia, nie všetko fungovalo hneď dobre
a niekedy tomu zodpovedali aj výsledky na poli. Otec nás napriek tomu aj
naďalej s láskavosťou a trpezlivosťou
podporoval.
Pre mňa, druhého najmladšieho súrodenca, toto prostredie znamenalo,
že som navždy zahorel pre poľnohospodárstvo a pre techniku. Po škole bola
okrem práce na farme hlavným miestom dielňa. Tam som nielen pomáhal,
ale používal som aj jej vybavenie, ktoré
sa stále zdokonaľovalo a zlepšovalo.
Veľký prospech som tiež mal z prvých
spolupracovníkov, ktorí ma veľa naučili. Pre každý nápad mi boli k dispozícii
stroje aj materiál. A keď sa pri tom niečo zničilo, svet sa kvôli tomu tiež nezrútil. Spomínam si napríklad na našu
prvú stojanovú vŕtačku, jednu z prvých
väčších investícií v našich začiatkoch,
ktorú som (vtedy ako štrnásťročný) kvôli chybe pri obsluhe kompletne zošrotoval: výroba sa potom nejaký čas úplne
zastavila!
Vrcholné okamihy pre mňa predstavovali vždy tie situácie, keď sme dokončili stavbu nového stroja a na rade bolo
testovanie na poli – vtedy ma nič nedokázalo zadržať.
Keď som v roku 1984 končil školskú dochádzku, bolo mne, rovnako
ako všetkým bratom jasné, že zo mňa
bude poľnohospodár. Napriek tomu ma
aj naďalej priťahovala výroba strojov.
Veď tak fungovala aj celá naša rodina,
každý z nás pracoval na farme aj vo výrobe, kde pomáhal ako mohol. Každý
z bratov má tiež podobné technické nadanie.
Moje poľnohospodárske vzdelanie
od roku 1984 pokračovalo. Počas tej
doby sa naša firma stala známou aj za
hranicami svojím „Systémom HORSCH“.
Rovnako ako ostatní rodinní príslušníci
som bol aj ja o našom agrotechnickom
systéme presvedčený a snažil som sa pre
neho získavať aj ostatných, nielen poľnohospodárov. Napríklad svojich odborných učiteľov. Spomínam si na skúšky,
pri ktorých som na agronomické otázky
zodpovedal tak, ako som považoval za
správne – a tak úplne proti názorom
učiteľov, respektíve úplne inak, než čo
učitelia chceli počuť. To bolo napokon
typické pre nás všetkých, keď išlo o náš
Systém: vždy naplno do konfrontácie!
O mnoho rokov neskôr sa potom dostavilo zmúdrenie...
Po svojom poľnohospodárskom
vzdelaní som jasne vedel, že chcem ešte
ďalej študovať strojárstvo, ale pred tým
sa ešte chcem zdržiavať dlhšiu dobu
v zahraničí a pracovať tam v poľnohospodárstve a v strojárenstve. Pred
Začiatky…
Stále v tesnom kontakte s technikou.
odchodom som musel absolvovať dvojročnú civilnú dobrovoľnícku službu ako
náhradu za povinnú službu v nemeckej armáde. Asi po roku pobytu v USA,
v polovici roku 1990, mi zavolal Michael
a chcel ma získať pre projekt s Case USA
– a to hneď! Najprv som váhal, pretože
som chcel pokračovať vo vlastnom režime a dokončiť záväzky k miestu, kde
som pracoval. Po niekoľkotýždňovom
nahlodávaní zo strany Michaela som to
vzdal, a to aj preto, že ma jeho výzva
extrémne vzrušovala. Skončil som teda
v USA a vrátil sa späť do Nemecka.
Doma ma samozrejme silne oslovila možnosť začať aktívne poľnohospodársky hospodáriť v nových spolkových
krajinách. Vtedy to bola jedinečná his-
torická šanca, ktorej sa chopili aj moji
súrodenci a mnoho príbuzných a známych v mojom veku. Po zrelej úvahe
som sa ale jasne rozhodol pre jedinú
cestu, a to do strojárenskej výroby. Tu
som rozvinul svoju vášeň pre techniku,
ktorá má svoje korene už v raných 80.
rokoch.
Od návratu z USA, než som začal
strojárske štúdium, som sa zapojil do
projektu v spolupráci s Case USA. Išlo
v ňom o to na báze pohonného agregátu Magnum Powertrains vyvinúť nosič
Terra-Trac, ktorý bude slúžiť hlavne ako
samohybný sejací stroj a bude určený
aj pre ťažké ťahové práce. Zhruba po
roku a pol sa projekt rozbehol natoľko,
že som ho mohol odovzdať technikom.
Na jeseň 1991 som začal svoje štúdium
priemyselného inžinierstva so zameraním na strojársku výrobu v Mannheime. Všetok svoj voľný čas som samozrejme venoval rodinnej firme. V roku
1994 som sa so svojou ženou Elke vrátil
a usídlil sa v blízkosti Sitzenhofu. Od
tej doby som úplne zapojený do firmy,
posledné dva semestre štúdia som už
musel dokončiť súbežne.
Už na začiatku bolo jasné, že sa
budem starať o obe technické oblasti
v spoločnosti a že tým môjmu bratovi
Michaelovi odľahčím v jeho úlohe. Tiež
sa veľmi dobre a prirodzene dopĺňame.
Ťažisko mojich úloh bolo vo vývoji, ale
moju pozornosť vyžadovala aj výroba
a servis. V marci 1995 som prevzal spoločenské podiely v HORSCH Maschinen
GmbH po svojom otcovi a po odstupujúcom spoločníkovi Hansovi Ulrichovi
Horschovi.
Z dnešného pohľadu znamenala
druhá polovica 90. rokov pre náš podnik predovšetkým dobu preorientovania. Boli sme ešte silne poznamenaní
naším ideologickým myslením v „Systéme HORSCH“, ale zisťovali sme stále
častejšie, že aj z čisto agronomického
hľadiska v mnohých agrárnych regiónoch nevyhovuje požiadavkám poľnohospodárov a neponúkame im vyhovujúce riešenie.
Opäť poháňaní skúsenosťami z vlastného poľnohospodárskeho zázemia,
a vďaka spolupráci s mnohými vzácnymi zákazníkmi, sme sa začali zaoberať
hlbokým spracovaním pôdy, tanierovou a kotúčovou technikou, presným
výsevom a tiež ochranou rastlín. Tieto odbory dnes predstavujú chrbticu
nášho vývoja a výroby a približujú nás
k nášmu dlhodobému strategickému
cieľu: poľnohospodárom v každej oblasti na svete ponúknuť zodpovedajúce
riešenie a techniku, s výnimkou traktorov a zberu.
Mimoriadne dôležitým faktorom
pre ďalší rozvoj našej firmy je, že sme
v tesnom spojení s mnohými poľnohospodármi a tiež obzvlášť naše vlastné
praktické aktivity na dvoch veľkých poľnohospodárskych podnikoch v Českej
republike.
Pre budúcnosť mám najväčšie prianie, aby sa podarilo v našej firme dobre
uskutočňovať generačnú výmenu. Na
potrebných štrukturálnych zmenách
preto už intenzívne pracujeme.
www.Bezorebne.cz
31
ROZHODNUTIE
SA VYPLATÍ
www.horsch.com
Pre nasledujúcu sezónu vám HORSCH ponúka atraktívny
rámcový program včasného objednania nových strojov
v období zima 2013 / jar 2014.
Obchodní partneri HORSCH vám poskytnú informácie
o podmienkach.
Poľnohospodárstvo z vášne
Download

Základné hnojenie pri spracovaní pôdy Michael Horsch