PŠENICA
Odborná pRíloha Časopisu
2014
1,20 €
www.zemedelec.cz
BLOOM'S
www.floristikaweb.cz
Cena: 145 Kč/6 €
WORLD
1/2014
www.naschov.cz
www.mechanizaceweb.cz
BLOOM'S WORLD 1/2014
www.uroda.cz
Sladke'
emoce
ČESKY·SLOVENSKY·ENGLISH
... vaše odborné vydavateľstvo
www.profipress.sk
www.zahradaweb.cz
www.vetweb.cz
www.floristikaweb.cz
www.komunalweb.cz
www.profipress.cz
Informace o obnovitelných zdrojích energie a energeticky úsporných opatřeních
ky pro
é podmín
a ekonomick
Legislativní é systémy
biomasy
energetické
fotovoltaick
osti využití
ově
ytné bud
ní efektivn
Hodnoce
tepla v ob
rací
upe
ání s rek
zimě
Řízené větr
jte hned po
být
ín zkontrolu
rám by měl
Starší kom
zelená úspo
á
Nov
Program
Rozhovor:
ván
přepraco
... vaše odborné vydavatelství
www.profipress.cz
SUSTAINABLE ENERGY • ERNEUERBARE ENERGIE • ALTERNATÍVNA ENERGIA
IA
IA
1
www.energie21.cz
2014
ROČNÍK XVII.
DVOUMĚSÍČNÍK
CENA 75 Kč • 4 €
PŘEDPLATNÉ 420 Kč • 24 €
Editoriál
Vážení čitatelia,
Recenzovaný časopis pre
rastlinnú produkciu
Ročník III.
Predplatné, distribúciu
a fakturáciu zabezpečuje:
Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
odbyt – predplatné
Tel.: +421 37 31 41 143
Mobil: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Redaktor
Ing. Adela Gálová
Tel.: +421 37 31 41 144
Mobil: +421 948 050 973
e-mail: [email protected]
Človek si vraj časom zvykne na všetko. Zvykli sme si na
krízu, neustále zvyšovanie nezamestnanosti, nižšie platy
v porovnaní so zahraničím a postupne si zvykáme aj na výkyvy
počasia. Extrémne suché roky, ktoré sa striedajú s mimoriadne
vlhkými, mierne zimy, takmer žiadna jar. Netreba ísť ani ďaleko,
veď ostatná zima patrila medzi naše najteplejšie v histórii
meteorologických meraní na Slovensku. Bola vraj druhou
najteplejšou po zime z roku 2006/2007.
Aký mal, respektíve ešte stále má tento rok dopad na
vývoj porastov ozimných pšeníc? Porasty boli koncom apríla
v predstihu zhruba o tri týždne. Znamená to, že môžeme
očakávať aj skoršiu žatvu? Aj o tom bude v poradí tretie vydanie
odbornej prílohy venovanej pšenici, ktorú držíte práve v rukách.
Všetko sa však analyzovať nedá, každopádne, meniaca sa
klíma mení aj charakter hospodárenia. Nielen počasie, ale
aj technológie idú skokom dopredu a šľachtitelia majú veľmi náročnú prácu reflektovať na trendy
a požiadavky konečných spracovateľov, aby vyprodukovali a dokázali presadiť kvalitné odrody, ktoré
uspokoja ako pestovateľov, tak aj spracovateľov. Už to nie je len šľachtenie na vysokú úrodu a kvalitu,
ale aj odolnosť voči vyzimovaniu, suchu, plasticita. Kým pred 8 – 10 rokmi mali naši pestovatelia
k dispozícii okolo 60 – 70 odrôd, v minulom roku bolo podľa údajov ÚKSÚP­‑u na Slovensku prihlásených
do uznávacieho pokračovania až 163 odrôd.
Či je tento trend pozitívny alebo nie, je na inú diskusiu. Každopádne, poľnohospodári by si mali svoje
výrobné prostredie poznať ako svoju dlaň. Pretože šľachtitelia dokážu dať základné odporúčania ako
sa odroda správa, na čo je náchylná, čo potrebuje, ale najlepšiu starostlivosť zabezpečí iba pestovateľ,
ktorý si svoje vedomosti neustále rozširuje. A to je cieľom aj tejto prílohy. Priniesť možno niečo
nové, zopakovať poznané, aby sme sa spoločnými silami dopracovali ku kvalitnému a ekonomicky
zaujímavému produktu.
Inzercia
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37 31 41 141
Obsah
4
7Intenzívne pestovanie pšenice
8
Mobil: +421 616 641
e-mail: [email protected]
Grafika
Dušan Neubauer
Tel.: +421 37 31 41 143
http://www.profipress.sk
www.rno.sk
Vlastnosti nových odrôd pšenice letnej , forma ozimná a jarná , ktoré budú zapísané
12
14Pšenica si zaslúži náležitú výživu
18Inovatívne riešenia pri pestovaní pšenice
20
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Ekonomické zhodnotenie pestovania pšenice v SR
Vydáva Profi Press s.r.o.
Adela Gálová
do listiny registrovaných odrôd v roku 2014
Redakcia nezodpovedá za vecnú
a jazykovú správnosť inzerátov.
N
VP Agro a RAGT vám predstavuje unikátnu kolekciu super elitných odrôd
Je (bol) tento rok pre vývoj porastov pšeníc naozaj netypický?
22Iba dobre zvládnutie pestovania pšenice môže priniesť náležitú úrodu
23
Škodcovia obilnín v neskorom jarnom období
3
Obilniny
Ekonomické zhodnotenie
pestovania pšenice v SR
Po efektívnom roku 2011 sa výroba pšenice dostala pod hranicu rentability (–0,42 %). Vysoké náklady
na jej výrobu v roku 2012 (199,47 Eur.t-1) celkom nepokryla ani priaznivá realizačná cena (198,63 Eur.t-1).
Nepriaznivé počasie vo vegetačnom období (sucho) spôsobilo 26 % medziročný pokles hektárových
úrod. Sledovaným podnikom sa úroda pšenice v poslednom hodnotenom medziročí znížila
z 5,05 t.ha-1 na 3,72 t.ha-1.
V analýze je ekonomicky hodno‑
tená pšenica, ktorá je čo do roz‑
sahu produkcie najrozšírenejšou
obilninou v poľnohospodárskej
prvovýrobe. Pestuje sa predovšet‑
kým pre potravinárske účely, jej
zrno sa využíva k výrobe chleba,
pečiva, krúp, cestovín a v cukrá‑
renstve. Pšeničné šroty a otruby
predstavujú vysoko koncentro‑
vané krmivo, vhodné pre všetky
druhy hospodárskych zvierat. Na
Slovensku sa zberové plochy pše‑
nice podľa Štatistického úradu SR
v období rokov 2007 – 2012 zvýšili
o 8 %, ale hektárová úroda pše‑
nice od roku 2007 klesla o 14 %.
Pri ekonomickom zhodnotení
pestovania pšenice sa vychádzalo
z údajov súboru podnikov sle‑
dovaného Výskumným ústavom
ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva. Tieto údaje
ústav dlhodobo sleduje a sú spra‑
cované podľa výrobných oblastí
a za Slovensko. Vzhľadom na to,
že sa jedná o vybranú vzorku
podnikov, je potrebné chápať
výsledné informácie ako orien‑
tačné. Pre účely tejto analýzy
boli oblasti rozdelené podľa prí‑
rodných podmienok. Ako oblasť
s najlepšími, teda produkčnými
prírodnými podmienkami chá‑
peme kukuričnú výrobnú oblasť
a do oblasti s najhoršími, teda
znevýhodnenými prírodnými
podmienkami sme zaradili hor‑
skú výrobnú oblasť. Vybraný
súbor tvoria poľnohospodárske
družstvá a obchodné spoločnosti
(akciové spoločnosti a spoloč‑
nosti s ručením obmedzeným).
Súbor neobsahuje informácie od
Efektívnosť výroby pšenice, tak ako aj iných komodít v poľnohospodárskej prvovýrobe je v značnej miere
ovplyvnená poskytnutou podporou.
samostatne hospodáriacich roľní‑
kov – fyzických osôb. Ekonomika
pestovania pšenice je hodnotená
v časovom rade rokov 2007 –
2012. Údaje za roky 2007 – 2008
sú prepočítané konverzným kur‑
zom 30,1260 SKK/EUR.
priamych materiálových nákla‑
dov mali počas všetkých šiestich
rokov najväčší podiel hnojivá,
ktorý sa pohyboval od 44 % do
52 %. Medziročne (2012/2011) sa
náklady na hektár pšenice zvýšili
o 2 %. Vzrástli náklady na odpisy,
režijné náklady a priame materiá‑
lové náklady. Náklady na hnojivá
sa medziročne zvýšili o 12 %, čo
bolo ovplyvnené rastom mernej
spotreby, ako aj zvýšením ceny
hnojív. Výška nákladov na hektár
bola medzi podnikmi hospodá‑
riacimi v oblastiach s rozdielnymi
prírodnými podmienkami v jed‑
Náklady na hektár
Oproti roku 2007 sa respon‑
dentom v rámci Slovenska zvý‑
šili náklady na hektár pšenice
o 9,5 %. Zvýšili sa najmä priame
materiálové náklady (osivá, hno‑
jivá a chemické ochranné pros‑
triedky), a to o 14 %. V štruktúre
4
notlivých rokoch diferencovaná.
V roku 2011 vynaložili vyššie
náklady na hektár pšenice res‑
pondenti v produkčných oblas‑
tiach. V roku 2012, ktorý bol
pre rastlinnú výrobu klimaticky
nepriaznivý, mali vyššie náklady
na hektár pšenice respondenti
hospodáriaci v oblastiach so zne‑
výhodnenými prírodnými pod‑
mienkami. V porovnaní s prvým
hodnoteným rokom sa náklady
na hektár pšenice respondentom
hospodáriacim v znevýhodnených
oblastiach zvýšili o 35 % a v pro‑
dukčných oblastiach o 12 %.
www.rno.sk
Obilniny
Náklady na tonu
V roku 2012 bola výroba pšenice
najdrahšia zo šiestich sledovaných
rokov. Jednotkové náklady na pše‑
nicu sa v porovnaní s rokom 2007
v rámci SR zvýšili o 28 % a v roku
2012 respondenti vyrábali tonu
pšenice za 199 Eur. V poslednom
sledovanom roku bola výroba
pšenice drahá v oblastiach s pro‑
dukčnými, ako aj so znevýhodne‑
nými prírodnými podmienkami.
Najlacnejšie sa vyrobila pšenica
v rokoch 2008 a 2011, a to za
140 Eur.t-1. V ďalších sledovaných
rokoch boli jednotkové náklady
na pšenicu približne rovnaké
a pohybovali sa od 155 Eur do
157 Eur za tonu. V štyroch zo šies‑
tich hodnotených rokov (okrem
2009 a 2012) vyrábali drahšie
pšenicu podniky hospodáriace
v oblastiach so znevýhodnenými
prírodnými podmienkami.
Hektárové úrody
V roku 2012 mali sledované pod‑
niky v rámci SR najnižšiu úrodu
pšenice v hodnotenom období.
Na úrodu vplýval najmä vývoj kli‑
matických podmienok. V klima‑
ticky priaznivých rokoch (2008
Vývoj nákladov (Eur.ha-1) a úrody (t.ha-1) pšenice v SR
Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2007 – 2009, 2011. Nákladovosť
poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012
a 2011) bola úroda pšenice najvyš‑
šia a v rámci SR dosahovala nad
5 ton z hektára poľnohospodár‑
skej pôdy. V poslednom sledova‑
nom roku sa vplyvom suchého
počasia vo vegetačnom období
úroda pšenice znížila pod 4 tony
z hektára. V porovnaní s rokom
2007 bola na konci hodnoteného
obdobia úroda pšenice v rámci SR
nižšia o 12 %. Diferencia medzi
oblasťami s rozdielnymi prírod‑
nými podmienkami sa prejavovala
v hodnotených rokoch aj v dosa‑
hovaných úrodách. Vyššiu úrodu
pšenice dosahovali podniky hos‑
podáriace v produkčných oblas‑
tiach. Pričom v znevýhodnených
Vývoj nákladov, zisku, resp. straty a rentability pšenice v rozdielnych prírodných podmienkach v časovom rade 2007 – 2012
Roky
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indexy
2012/2007
Oblasť
Úroda v t.ha-1
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
produkčná
znevýhodnená
SR
4,18
3,02
4,24
5,56
3,71
5,41
4,43
3,88
4,50
3,94
2,60
3,92
5,11
3,20
5,05
3,52
3,51
3,72
84,21
116,23
87,74
Náklady
v Eur.ha-1
682,20
576,55
689,84
813,22
685,26
794,66
736,65
638,09
716,48
636,73
511,98
641,00
759,48
675,81
742,65
765,59
781,01
755,49
112,22
135,46
109,52
Náklady
v Eur.t-1
157,11
177,59
155,85
141,11
172,28
141,24
163,46
153,47
154,80
157,58
179,02
157,27
147,00
195,87
143,70
215,13
213,21
199,47
136,93
120,06
127,99
Priem. real.
cena v Eur.t-1
198,96
148,18
189,27
154,62
124,08
148,81
108,20
101,96
102,94
165,05
131,40
152,67
184,26
120,22
161,61
211,94
117,91
198,63
106,52
79,57
104,94
Zisk – strata
v Eur.t-1
41,86
-29,41
33,43
13,51
-48,20
7,57
-55,26
-51,51
-51,86
7,47
-47,62
-4,60
37,26
-75,65
17,91
-3,19
-95,30
-0,84
-
Rent. bez
podp. (v %)
26,64
-16,56
21,45
9,57
-27,98
5,36
-33,81
-33,56
-33,50
4,74
-26,60
-2,92
25,35
-38,62
12,46
-1,48
-44,70
-0,42
-
Rent. s podp.
(v %)
46,69
27,46
43,88
23,59
3,89
22,00
-18,19
-0,46
-12,69
25,22
2,88
20,09
41,74
-14,70
32,32
17,88
-16,70
23,27
-
Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2007 – 2009, 2011. Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok
2010, 2012, vlastné prepočty
www.rno.sk
5
Obilniny
Vývoj nákladov, realizačnej ceny a rentability pšenice v SR
Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2007 – 2009, 2011, Nákladovosť
poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012
oblastiach dosahovali okrem roku
2012 úrodu z 1 hektára cca o 0,5
– 2 tony nižšiu. V roku 2012, kedy
podniky hospodáriace v znevý‑
hodnených oblastiach vynaložili
vyššie náklady na hektár pšenice
dosahovali rovnakú úrodu, ako
podniky v produkčných oblas‑
tiach. Vývoj nákladov, zisku, resp.
straty a rentability pšenice v roz‑
dielnych prírodných podmienkach
prezentuje tabuľka.
Rentabilita pestovania
pšenice
Výroba pšenice bola v rámci
Slovenska
najrentabilnejšia
v prvom hodnotenom roku, kedy
bola rentabilná na 21,45 % aj bez
dotačných stimulov. Priemerná
realizačná cena, ktorá má výrazný
vplyv na ekonomickú výkonnosť,
pokryla jednotkové náklady na
pšenicu iba podnikom hospodá‑
riacim v oblastiach s produkčnými
prírodnými podmienkami. V zne‑
výhodnených oblastiach bola
pšenica vyrábaná vo všetkých
šiestich hodnotených rokoch bez
podpory so stratou. Počas celého
hodnoteného obdobia pretrvá‑
vala v oblastiach s rozdielnymi
prírodnými podmienkami v prie‑
merných realizačných cenách
diferencia. Priemerná realizačná
cena pšenice v oblastiach s pro‑
dukčnými prírodnými podmien‑
kami dosahovala 108 Eur.t-1 až
212 Eur.t-1. Respondenti hospodá‑
riaci v oblastiach so znevýhod‑
nenými prírodnými podmienkami
realizovali tonu pšenice za 102 Eur
až 148 Eur. Do roku 2009 mal
vo vybranom súbore podnikov
vývoj priemernej realizačnej ceny
pšenice klesajúcu tendenciu tak
v produkčných, ako aj v znevý‑
hodnených oblastiach. V roku
2009 sa tona pšenice v rámci
Slovenska realizovala za 103 Eur,
čo bola najnižšia cena v hodno‑
tenom období. Po enormnom
medziročnom prepade v roku
2009 (31 %) začala cena pše‑
nice rásť. V roku 2012 dosiahla
199 Eur.t-1, čo bol medziročný
nárast o 23 %. Stúpajúcu ten‑
denciu mala realizačná cena po
roku 2009 iba v podnikoch hospo‑
dáriacich v oblastiach s produkč‑
nými prírodnými podmienkami.
V podnikoch hospodáriacich
v znevýhodnených prírodných
podmienkach sa cena pšenice
zvýšila iba v roku 2010 a následne
začala klesať. V znevýhodnených
oblastiach bola výroba pšenice
pre nízku realizačnú cenu, nízku
úrodu a vysoké náklady bez pod‑
pory nerentabilná aj v klimaticky
priaznivých rokoch.
Kritickým rokom v hodnotenom
období bol pre výrobu pšenice
rok 2009, kedy pre jej enormne
nízku realizačnú cenu nedosaho‑
vali sledované podniky zisk ani po
započítaní podpory. Po roku 2009
sa začala strata znižovať a v roku
2011 sa vďaka priaznivým klima‑
tickým podmienkam a narastajú‑
cej priemernej realizačnej cene
dostala pšenica znovu do plu‑
sových čísiel. Priaznivá situácia
však netrvala dlho a rok 2012
priniesol pestovateľom pšenice
sklamanie. Extrémne sucho vo
vegetačnom období spôsobilo, že
úroda pšenice bola nízka a ani pri
zvýšených nákladoch na hektár
pôdy a priaznivej realizačnej cene
6
nedosahovali bez započítania
podpory zisk. Aj keď sa v posled‑
nom hodnotenom roku priemerná
realizačná cena pšenice v rámci SR
medziročne zvýšila zo 162 Eur.t-1
na 199 Eur.t-1, jednotkové náklady
na jej výrobu však celkom nepo‑
kryla. Po priaznivom roku 2011,
kedy dosahovala výroba pše‑
nice zisk a rentabilitu 12,46 %,
sa v roku 2012 dostala pod hra‑
nicu rentability (–0,42 %). Vývoj
nákladov, úrody, cien a rentability
pšenice za Slovensko prezentujú
grafy.
Efektívnosť výroby pšenice, tak
ako aj iných komodít v poľnohos‑
podárskej prvovýrobe je v značnej
miere ovplyvnená poskytnutou
podporou. V poslednom hodno‑
tenom roku bolo bez podpory
pestovanie pšenice nerenta‑
bilné vo všetkých oblastiach.
V produkčných oblastiach bola
rentabilná výroba bez podpory
dosiahnutá v rokoch 2007, 2008,
2010 a 2011 a to v intervale 4,7 %
– 26,6 %. V rokoch 2009 a 2012
bola výroba pšenice vo vybranom
súbore podnikov bez podpory
neefektívna – stratová (–33,8 %
a –1,48 %). V oblastiach so zne‑
výhodnenými prírodnými pod‑
mienkami sa pšenica bez podpory
vyrábala nerentabilne (–16,6 % až
–44,7 %) v celom časovom rade.
Nerentabilná výroba sa v týchto
podmienkach vplyvom poskytnu‑
tej podpory odstránila v rokoch
2007, 2008 a 2010. V ostatných
hodnotených rokoch sa podporou
podarilo zmierniť stratu.
Poskytnutá podpora zohrávala
významnú úlohu v rentabilite pes‑
tovania pšenice v rámci celého
Slovenska. V rokoch 2009, 2010
a 2012 bola výroba pšenice bez
podpory v podnikoch vybraného
súboru nerentabilná (–0,42 %
až –33,50 %). Okrem roku 2009,
kedy podpora iba zmiernila res‑
pondentom straty, bolo pesto‑
vanie pšenice v rámci SR v celom
časovom rade so započítaním
poskytnutej podpory efektívne.
Ing. ANNA TRUBAČOVÁ
NPPC Nitra – VÚEPP Bratislava
FOTO – ARCHÍV
www.rno.sk
Obilniny
Intenzívne pestovanie
pšenice
Výmera zberovej plochy pšenice sa v posledných rokoch na Slovensku pohybuje v rozpätí od 350
do 380 tis. ha. Z uvedenej má jarná pšenica zberovú plochy v priemere od 2,7 do 3,2 %. Pred 8 až
10 rokmi mali naši pestovatelia ozimnej pšenice na výber 60 až 75 odrôd. V minulom roku bolo na
Slovensku prihlásených do uznávacieho pokračovania (množenia) prihlásených až 163 odrôd (údaje
ÚKSUP­‑u 2013) z domáceho šľachtenia, iných krajín EÚ a z tretích krajín.
Pri takomto množstve odrôd
má pestovateľ širokú škálu odrôd
tejto plodiny na výber. Je to pozi‑
tívny trend, alebo nie?
Odrody
Veľakrát sa na územie Slovenska
dovezú osivá zahraničných odrôd,
ktoré neboli skúšané v trojroč‑
nom cykle štátnych odrodových
skúšok. Pestovateľ je vydaný na
milosť a nemilosť popisu odrôd,
ktoré sú napr. z Nemecka,
Francúzska, Rakúska Maďarska,
alebo iných krajín. Odrody
neodskúšané v ekologicko­
‑klimatických
podmienkach
na našom území sa môžu pre‑
javiť celkom inak. V Galantskom
regióne RPPK v spolupráci s pes‑
tovateľmi už 10 rokov organizuje
Konferencie rastlinnej a živočíšnej
výroby. Uvediem pár údajov: Odroda
Altigo
Bardotka
Bertold
Bonita
Federer
Genoveva
IS Karpatia
Karolinum
Skagen
Úroda t/ha
2011 – 2013
5,32
5,02
5,13
5,49
5,28
5,07
5,00
5,50
5,13
Ostatné sledované odrody
dosiahli v trojročnom priemere
úrodu 4,51 t/ha. Viacročný
prehľad o úrodnosti odrody
nám dáva lepšiu orientáciu pri
tvorbe odrodovej skladby so
zameraním na ekonomickú
efektivitu pestovania plodiny
a pri využití geneticko­‑biowww.rno.sk
lo-gického potenciálu odrody.
Komplexný systém
pestovania
Intenzívne pestovanie ozimnej
pšenice si vyžaduje komplexný
systém pestovania, ktorý je
„priamo ušitý“ na odrodu. Platí
zásada oziminu nepestovať po
ozimine – vyšší výskyt koreňových
a listových chorôb, oslabovanie
porastov proti vyzimovaniu, jed‑
nostranné čerpanie živín z pôdy.
Čo sa týka predplodín – repka
olejná (rozdrvené a dobre zapra‑
cované pozberové časti rastlín),
skoré hybridy silážnej kukurice,
strukoviny (ideálna predplodina,
ale ju nemáme). Počas vegetácie
porasty nedostanú vždy výživu
ktorá im patrí. Obyčajne sa sústre‑
ďujeme na hnojenie NPK, ale si
musíme uvedomiť, že aj mikro‑
prvky dodané rastlinám rozho‑
dujú nielen o výške úrody, ale aj
kvalite suroviny. Ak chýba draslík
rastliny zle prezimujú a zvyšuje
sa riziko poliehania. Nedostatok
vápnika môže zapríčiniť sterilitu
peľu, nízky obsah horčíka spô‑
sobuje nevyrovnanosť porastov,
znižuje sa obsah NL látok a HTZ
a nedostatok síry – zhoršenie
mlynársko pekárskej akosti zrna.
V takýchto prípadoch sú dôležité
listové analýzy pšenice a foliárna
výživa, ktorá nahradí nedostatok
chýbajúcich živín.
Intenzívne pestovanie nových
odrôd pšenice si vyžaduje neod‑
kladné používanie herbicídov
a fungicídov počas vegetácie.
Vysoké teplotné a zrážkové
výkyvy výrazne ovplyvňujú pro‑
Výmera zberovej plochy pšenice sa v posledných rokoch na
Slovensku pohybuje v rozpätí od 350 do 380 tis. ha.
dukciu tejto plodiny, ale tiež
zvýšený výskyt burín, chorôb
a škodcov. Tvorba nových gene‑
tických zdrojov a odrôd pre
poľnohospodárstvo a výživu
v posledných štyroch rokoch
stagnuje, ba dokonca sa zni‑
žuje rozsah biologického mate‑
riálu. Podnikateľské subjekty,
ktoré sa zaoberajú geneticko­
‑šľachtiteľským
výskumom
investujú do tohto spoločensky
významného odvetvia rastlinnej
výroby len vlastné zdroje, ktoré
získavajú z predaja osív vyšších
generácií množenia a licenčných
poplatkov. Do roku 2010 bola táto
činnosť čiastočne financovaná zo
štátneho rozpočtu (do výšky 30
až 35 % nákladov), ale v posled‑
nom období je pre našu spo‑
ločnosť nezaujímavá. Ak chceme
zvýšiť podiel výrobkov z domácej
produkcie v našich obchodných
7
reťazcoch na 70 až 75 % (základné potraviny, múka a výrobky
z nej, nadväzujúce výrobky ŽV)
a posilniť export komodít, zabud‑
nime na tieto zámery. Výrobok
z domácej produkcie je – domáca
odroda, spracovanie suroviny,
výrobok z pšenice, obchodný
reťazec a zákazník. Produkcia
pšenice v tomto roku bude na
úrovni roku 2013, samozrejme
ak nepríde k nepredvídateľným
živelným zásahom matky prírody.
Na záver ešte jeden fakt – za
8 rokov galantských skúseností
môžem konštatovať, že na úrode
pšenice ozimnej sa odroda svojim
geneticko­‑ biologickým poten‑
ciálom podieľala v rozsahu 34
– 36 %, ročníkový vplyv 45 až
51,2 % a ľudský faktor ovplyvnil
úrodu len 12,8 až 20 %.
Ing. ĽUDOVÍT SLEZIAK, CSc.
FOTO – ARCHÍV
Obilniny
Vlastnosti nových odrôd pšenice letnej,
forma ozimná a jarná, ktoré budú zapísané
do listiny registrovaných odrôd v roku 2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava je štátnou rozpočtovou
organizáciou riadenou priamo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva
v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov
do poľnohospodárstva. Ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je
širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom. V roku 2013 sme na
skúšobných staniciach ÚKSÚP-u mali založených 34 pokusov so pšenicou ozimnou (sortimenty: skoré
a poloskoré odrody v prvom roku, skoré a poloskoré odrody v druhom a treťom roku, neskoré odrody
a pšenica ozimná, tvrdá) a 8 pokusov so pšenicou jarnou (pšenica jarná a pšenica jarná, tvrdá).
Bolo preskúšaných celkove
78 odrôd pšenice ozimnej
a 10 odrôd pšenice jarnej, vrátane
kontrol. Na základe výsledkov
štátnych odrodových skúšok so
pšenicou ozimnou bolo odrodo‑
vými komisiami v roku uznaných
na registráciu 12 nových odrôd
pšenice ozimnej a 2 odrody
pšenice jarnej, tvrdej. A to pše‑
nica ozimná: Avenue, Evina,
IS Mandala, IS Spirella, Irma,
Kalman, KWS Ferrum, Messi, PS
Karkulka, RGT Radmila, Rytmus,
Slalom a pšenica jarná, tvrdá:
IS Duragold a IS Duranegra.
Pšenica ozimná
Avenue – Udržiavateľom odrody
je LIMAGRAIN EUROPE, 5 rue de
l’egalité, 28130 Chartainvilliers,
FR. Avenue je veľmi skorá odroda,
najskoršia z odrôd zapísaných
v Listine registrovaných odrôd
na Slovensku. V skorosti predsti‑
huje odrodu Košútka cca. o 3 dni.
Odroda je krátkeho vzrastu. Klas
má tvar pyramidálny, bez ostí,
s výskytom veľmi krátkych osti‑
niek na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala nižšiu objemovú hmotnosť
ako kontrolná odroda. Odroda
má aj nižšie hodnoty Zelenyho
testu. Obsah dusíkatých látok má
nižší alebo na úrovni kontrolnej
odrody. Číslo poklesu a obsah
lepku je takisto nižšie oproti kon‑
trolnej odrode.
Väznosť vody múkou má
vysokú, ale stabilita cesta a číslo
farinografickej kvality je nízke.
Objem pečiva má odroda nízky.
Hodnotenie potravinárskej kva‑
lity je 3.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má odroda slabšiu, pri neskorých
jarných mrazoch je náchylná na
vymrznutie. Odolnosť proti polie‑
haniu má odroda veľmi dobrú.
Odolnosť proti múčnatke trávovej
má lepšiu ako kontrolné odrody.
Odolnosť proti listovým škvrni‑
tostiam a hrdzi pšenicovej má
približne na úrovni kontrolných
odrôd. Odroda je vhodná pre pes‑
tovanie najmä v kukuričnej a rep‑
nej výrobnej oblasti.
Evina – Udržiavateľom odrody
je Limagrain GmbH, Salder Strasse
4, D 31226, Piene­‑Rosenthal, D.
Evina je stredne skorá až neskorá
odroda, stredne vysokého
vzrastu. Klas má tvar pyramidálny,
bez ostí, s výskytom veľmi krát‑
kych ostiniek na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosa‑
hovala priemernú objemovú
hmotnosť. Odroda má vysoký
obsah dusíkatých látok a lepku.
Hodnoty Zelenyho testu má
vysoké. Väznosť vody múkou má
odroda dobrú. Farinografické
Pšenica ozimná
Odroda
Potravinárska
kvalita
Avenue
Evina
IS Mandala
IS Spirella
Irma
Kalman
KWS Ferrum
Messi
PS Karkulka
RGT Radmila
Rytmus
Slalom
3
7-8
7-8
6-7
6-7
3
4
6
5
6-5
5
5-6
KVO
4,5
4,5
4,5
5,0
4,0
4,5
4,0
4,5
5,0
4,5
5,0
4,5
Výsev v MKS/ha
RVO
4,0
4,0
4,5
5,0
4,5
4,5
3,8
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
ZVO
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
4,5
4,0
4,0
4,5
4,0
4,5
4,0
KVO
5,5
5,5
Výsev v MKS/ha
RVO
5,5
5,5
ZVO
5,5
5,5
Pšenica jarná, tvrdá
Odroda
Potravinárska
kvalita
Duragold
Duranegra
na cestoviny
na cestoviny
8
hodnotenie má silné. Objem
pečiva má približne na úrovni
kontroly Ilona. Pečivo je s nižším
klenutím. Hodnotenie potravinár‑
skej kvality je 7 – 8.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má odroda slabšiu, pri neskorých
jarných mrazoch je náchylná na
vymrznutie. Odolnosť proti polie‑
haniu má približne na úrovni kon‑
trolných odrôd. Odolnosť proti
múčnatke trávovej má lepšiu ako
kontrolné odrody. Odolnosť proti
listovým škvrnitostiam a hrdzi
pšenicovej má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odroda je
vhodná pre pestovanie vo všet‑
kých výrobných oblastiach.
IS­‑Spirella – Udržiavateľom
odrody je firma ISTROPOL Solary
a.s., Horné Mýto č.267. Je to veľmi
skorá odroda, stredne vysokého
vzrastu. Klas má tvar paralelný,
osinatý s výskytom stredne dlhých
ostín na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosa‑
hovala objemovú hmotnosť na
úrovni kontrolnej odrody. Odroda
má vysoký obsah dusíkatých látok
a hodnoty Zelenyho testu. Číslo
poklesu a obsah lepku má vysoké.
Lepok je menej kvalitný. Väznosť
vody múkou má vysokú, číslo
farinografickej kvality je vysoké.
Objem pečiva má odroda vysoký,
ale s nízkym klenutím pečiva.
Hodnotenie potravinárskej kva‑
lity je 6 – 7.
Odolnosť proti vyzimovaniu
www.rno.sk
Obilniny
Zakladanie pokusov maloparcelnou sejačkou.
www.rno.sk
nicovej má odroda približne na
úrovni kontrolných odrôd až lep‑
šiu. Odroda je vhodná pre pesto‑
vanie najmä v kukuričnej a repnej
výrobnej oblasti.
Irma – Udržiavateľom odrody
je SELEKT VŠÚ a.s., Bučany 591,
Slovenská republika. Irma je
stredne skorá až skorá odroda,
Zimuvzdornosť
Odolnosť proti
poliehaniu
Skorosť zrenia
Múčnatka trávová
Septórie
Hrdza pšenicová
HTZ v g
Odporúčané
pestovať
Úrodnosť
Potravinárska
kvalita
Objem pečiva má odroda dobrý.
Hodnotenie potravinárskej kvality
je 7 – 8.
Odolnosť proti vyzimovaniu má
odroda dobrú. Odolnosť proti
poliehaniu má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odolnosť
proti múčnatke trávovej, škvrni‑
tostiam na listoch a hrdzi pše‑
Odroda
má odroda slabšiu, približne na
úrovni kontrolnej odrody Torysa.
Odolnosť proti poliehaniu má
veľmi dobrú. Odolnosť proti
múčnatke trávovej, škvrnitostiam
na listoch a hrdzi pšenicovej má
odroda na úrovni kontrolných
odrôd. Odroda je vhodná pre pes‑
tovanie najmä v kukuričnej a rep‑
nej výrobnej oblasti.
Odroda prekonáva v skorosti
všetky doposiaľ registrované
odrody na Slovensku, ako aj
najskoršiu registrovanú odrodu
Košútka približne o jeden deň.
IS – Mandala – Udržiavateľom
odrody je firma ISTROPOL Solary
a.s., Horné Mýto č.267. Je to
stredne skorá odroda, stredne
vysokého vzrastu. Klas má tvar
polokyjakovitý, osinatý, s výsky‑
tom stredne dlhých ostí na vrchole
klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala vyššiu objemovú hmotnosť
a vysoký obsah dusíkatých látok
a hodnoty Zelenyho testu. Číslo
poklesu má dobré a stabilné.
Odroda má dobrý obsah kvalit‑
ného lepku. Väznosť vody múkou
má vysokú, takisto aj číslo fari‑
nografickej kvality je vysoké.
stredne vysokého vzrastu. Klas má
tvar paralelný, bez ostí s výsky‑
tom stredne dlhých ostiniek na
vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala vysokú objemovú hmotnosť.
Odroda má vysoký obsah dusíka‑
tých látok. Číslo poklesu má nízke.
Odroda má vysoký obsah stredne
kvalitného lepku. Hodnoty
Zelenyho testu má na úrovni
kontrolnej odrody. Väznosť vody
múkou má na úrovni kontroly
Ilona. Farinografické hodnotenie
má dobré. Objem pečiva je nižší,
s vysokým klenutím. Hodnotenie
potravinárskej kvality je 6 – 7.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má veľmi dobrú. Odolnosť proti
poliehaniu má približne na úrovni
kontrolných odrôd až slabšiu.
Odolnosť proti múčnatke trá‑
vovej má lepšiu. Odolnosť proti
listovým škvrnitostiam a hrdzi
pšenicovej má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odroda je
vhodná pre pestovanie vo všet‑
kých výrobných oblastiach.
Kalman – Udržiavateľom odrody
je HORDEUM s.r.o., Nový Dvor
1052, Sládkovičovo, Slovenská
republika. Kalman je skorá
odroda, stredného vzrastu. Klas
je pyramidálny, stredne dlhý,
bez ostí s výskytom krátkych
Avenue
Evina
IS Mandala
IS Spirella
Irma
Kalman
KWS Ferrum
Messi
PS Karkulka
RGT Radmila
Rytmus
Slalom
4
4
7
5
8
6
4
4
5
7
4
3
8
8
8
8
6
8
8
7
5
8
7
7
9
3
5
9
6
7
6
4
5
3
3
7
7
6
5
5
6
6
7
6
4
5
7
7
5
5
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
7
7
7
7
5
6
7
4
7
6
7
5
7
5
7
5
6
3
6
5
5
5
5
KR
KRZ
KR
KR
KRZ
KRZ
KRZ
KRZ
RZ
KRZ
KRZ
KRZ
6
4
4
2
5
5
7
6
1
5
6
7
3
7-8
7-8
6-7
6-7
3
4
6
5
6-5
5
5-6
Vysvetlivky: a) vlastnosti b) skorosť zrenia c) kvalita
a)veľmi dobrý = 9, dobrý = 7, stredný = 5, slabý = 3, veľmi slabý = 1
b)veľmi skorá = 9, skorá = 7, stredná = 5, neskorá = 3, veľmi neskorá = 1
c)veľmi dobrá = 9-8, dobrá = 7-6, priemerná až slabšia = 5-6, slabá až žiadna 4-1
Odporúčané pestovať: K = kukuričná oblasť, R = repná oblasť, Z = zemiaková oblasť, () = s obmedzením
9
Obilniny
Pšenica ozimná.
a nízky obsah lepku. Hodnoty
Zelenyho testu a číslo poklesu
má dobré. Odroda má nízky
obsah kvalitného lepku. Väznosť
vody múkou má odroda nižšiu.
Farinografické hodnotenie má
slabé. Objem pečiva má odroda
nižší, ale s dobrým klenutím.
Hodnotenie potravinárskej kva‑
lity je 4.
Odolnosť proti vyzimovaniu má
odroda o niečo slabšiu ako kon‑
trolná odroda Torysa. Odolnosť
proti poliehaniu má približne
na úrovni kontrolných odrôd.
Odolnosť proti poliehaniu
Skorosť zrenia
Múčnatka trávová
Septórie
Hrdza pšenicová
HTZ v g
Odporúčané pestovať
Úrodnosť
Potravinárska kvalita
Odolnosť proti múčnatke trávo‑
vej, proti hrdzi pšeničnej a škvr‑
nitostiam na listoch má približne
na úrovni kontrolných odrôd.
Odroda je vhodná pre pestovanie
vo všetkých výrobných oblastiach.
Messi – Udržiavateľom odrody je
RAGT CZECH s.r.o., Branišovice 1,
CZ. Messi je stredne skorá odroda,
vysokého vzrastu. Klas má tvar
paralelný, bez ostí, s výskytom
stredne dlhých ostiniek na vrchole
klasu.
Odroda počas skúšok dosa‑
hovala stabilné dobré hodnoty
Odroda
ostiniek na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala dobrú objemovú hmotnosť.
Odroda má obsah dusíkatých
látok približne na úrovni kon‑
trolnej odrody Ilona. Hodnoty
Zelenyho testu má nižšie. Číslo
poklesu má veľmi nízke. Odroda
má dobrý obsah kvalitného
lepku. Väznosť vody múkou má
nižšiu, takisto aj stabilitu cesta
má nižšiu. Číslo farinografickej
kvality je nízke. Objem pečiva má
odroda nižší s dobrým klenutím.
Hodnotenie potravinárskej kva‑
lity je 3.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má odroda slabšiu, približne na
úrovni kontrolnej odrody Torysa.
Odolnosť proti poliehaniu má
približne na úrovni kontrolných
odrôd až lepšiu. Odolnosť proti
múčnatke trávovej má približne
na úrovni kontrolných odrôd až
lepšiu. Odolnosť proti škvrnitos‑
tiam na listoch a hrdzi pšenicovej
má odroda približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odroda je
vhodná pre pestovanie v kuku‑
ričnej, repnej a aj zemiakovej
výrobnej oblasti.
KWS Ferrum – Udržiavateľom
odrody je KWS Lochow GmbH,
Zuchtstation Wetze, 37154
Northeim, D. Je to stredne skorá
a stredne vysoká odroda. Klas je
paralelného tvaru, bez ostí, ale
s výskytom veľmi dlhých ostiniek
na vrchole klasu. Odroda počas
skúšok dosahovala priemernú
objemovú hmotnosť. Odroda
má nižší obsah dusíkatých látok
Duragold
Duranegra
9
9
4
5
6
7
6
6
7
7
7
8
KR
KR
7
6
na cestoviny
na cestoviny
Vysvetlivky: a) vlastnosti b) skorosť zrenia c) kvalita
a)veľmi dobrý = 9, dobrý = 7, stredný = 5, slabý = 3, veľmi slabý = 1
b)veľmi skorá = 9, skorá = 7, stredná = 5, neskorá = 3, veľmi neskorá = 1
c)veľmi dobrá = 9-8, dobrá = 7-6, priemerná až slabšia = 5-6, slabá až žiadna 4-1
Odporúčané pestovať: K = kukuričná oblasť, R = repná oblasť, Z = zemiaková oblasť, () = s obmedzením
10
objemovej hmotnosti. Odroda má
vysoké a stabilné číslo poklesu,
dobrý obsah stredne kvalitného
lepku. Obsah dusíkatých látok
a hodnoty Zelenyho testu má na
úrovni kontroly. Väznosť vody
múkou má vysokú. Hodnoty
farinografickej kvality sú nižšie.
Objem pečiva má nižší, s nižším
klenutím. Hodnotenie potravinár‑
skej kvality je 6.
Odolnosť proti vyzimovaniu má
odroda o niečo slabšiu ako kon‑
trolná odroda Torysa. Odolnosť
proti poliehaniu má približne na
úrovni kontrolných odrôd až lep‑
šiu. Odolnosť proti múčnatke trá‑
vovej a listovým škvrnitostiam má
lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšeni‑
covej má približne na úrovni kon‑
trolných odrôd. Odroda je vhodná
pre pestovanie vo všetkých výrob‑
ných oblastiach, vysoké a stabilné
úrody dosiahla najmä v kukurič‑
nej a repnej výrobnej oblasti.
PS Karkulka – Udržiavateľom
odrody je Národné poľno‑
hospodárske a potravinárske
centrum, VÚRV Piešťany, VŠS
Vígľaš­‑Pstruša, SK. PS Karkulka
je stredne skorá odroda, stredne
www.rno.sk
Obilniny
vysokého vzrastu. Klas má tvar
paralelný, hustý a krátky, bez
výskytu ostí alebo ostiniek na
vrchole klasu. Klas je tzv. holica.
Zrno je v zrelosti červené – pur‑
purové.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala nižšiu objemovú hmotnosť
oproti kontrolnej odrode. Odroda
má vysoký obsah dusíkatých látok
a lepku. Číslo poklesu má vysoké
a stabilné. Väznosť vody múkou
má vysokú. Objem pečiva má
odroda nižší s menším klenutím.
Hodnotenie potravinárskej kva‑
lity je 5.
Odroda má veľmi nízku úrod‑
nosť, ale vyznačuje sa špeciálnou
akosťou t.j. má zvýšený obsah
antokyanínov, čo jej dáva pri‑
danú hodnotu, zvyšuje možnosť
uplatnenia pri výrobe funkčných
potravín. Farebné odrody pše‑
nice vďaka zvýšenému obsahu
prírodných farbív s antioxidač‑
nou aktivitou môžu eliminovať
používanie syntetických farbív.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má odroda slabšiu, približne na
úrovni kontrolnej odrody Torysa.
Odolnosť proti poliehaniu má
slabšiu. Odolnosť proti múčnatke
trávovej má približne na úrovni
kontrolných odrôd až slabšiu.
Odolnosť proti listovým škvrni‑
tostiam a hrdzi pšenicovej má
približne na úrovni kontrolných
odrôd. Odroda je vhodná pre pes‑
tovanie najmä v chladnejšej rep‑
nej a zemiakovej výrobnej oblasti.
RGT Radmila – Udržiavateľom
odrody je RAGT CZECH s.r.o.,
Branišovice. RGT Radmila je
neskorá odroda, stredného
vzrastu. Klas má tvar paralelný,
bez ostí s výskytom krátkych osti‑
niek na vrchole klasu.
Počas skúšok dosahovala prie‑
mernú až nižšiu objemovú
hmotnosť. Odroda má obsah dusí‑
katých látok vyšší alebo na úrovni
kontroly. Obsah kvalitného lepku
je vyšší. Číslo poklesu má vyš‑
šie a stabilné. Hodnoty Zelenyho
testu má priemerné. Väznosť
vody múkou má priemernú.
Farinografické hodnotenie je
slabšie. Objem a klenutie pečiva
www.rno.sk
má nižší. Hodnotenie potravinár‑
skej kvality je 6 – 5.
Odolnosť proti vyzimovaniu má
odroda dobrú. Odolnosť proti
poliehaniu má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odolnosť
proti múčnatke trávovej, švrni‑
tostiam na listoch a proti hrdzi
pšeničnej má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odroda je
vhodná pre pestovanie vo všet‑
kých výrobných oblastiach.
Rytmus – Udržiavateľom odrody
je SELGEN, a.s., ŠS – Úhřetice,
Úhřetice, CZ. Rytmus je neskorá
a stredne vysoká odroda. Klas
je paralelného tvaru, bez ostí,
s výskytom stredne dlhých osti‑
niek na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala nižšiu objemovú hmotnosť
oproti kontrole. Odroda má
na listoch a hrdzi pšenicovej má
na úrovni kontrolných odrôd.
Odroda je vhodná pre pestovanie
vo všetkých výrobných oblastiach.
Slalom – Udržiavateľom odrody je RAGT CZECH s.r.o.,
Branišovice 1, CZ. Slalom je
skorá odroda, stredne vysokého
vzrastu. Klas má tvar pyramidálny,
bez ostí s výskytom krátkych osti‑
niek na vrchole klasu.
Odroda počas skúšok dosaho‑
vala stabilné hodnoty objemovej
hmotnosti. Hodnoty paramet‑
rov, obsah dusíkatých látok, číslo
poklesu, hodnoty Zelenyho testu,
obsah mokrého lepku a kvalita
lepku sú na úrovni kontroly.
Väznosť vody múkou a hodnoty
farinografickej kvality sú nižšie.
Objem pečiva má nižší, s priemer‑
ným senzorickým hodnotením.
Podiel domácich a zahraničných odrôd v skúškach v roku 2013
dobrý obsah dusíkatých látok
a lepku. Lepok je však menej
kvalitný. Číslo poklesu má nižšie
ako kontrolná odroda. Hodnoty
Zelenyho testu má na úrovni kon‑
trolnej odrody až nižšie. Väznosť
vody múkou má odroda vysokú.
Farinografické hodnotenie a sta‑
bilitu cesta má odroda nižšie.
Objem pečiva má vyšší s nižším
klenutím. Hodnotenie potravinár‑
skej kvality je 5.
Odolnosť proti vyzimovaniu má
odroda slabšiu oproti kontrolnej
odrode Torysa, je náchylná na
vymrznutie pri neskorých jarných
mrazoch. Odolnosť proti polie‑
haniu má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má lep‑
šiu. Odolnosť proti škvrnitostiam
Hodnotenie potravinárskej kvality
je 5 – 6.
Odolnosť proti vyzimovaniu
má odroda slabú, pri neskorých
jarných mrazoch je náchylná na
vymrznutie. Odolnosť proti polie‑
haniu má približne na úrovni
kontrolných odrôd. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má pri‑
bližne na úrovni kontrolných
odrôd. Odolnosť proti listovým
škvrnitostiam a hrdzi pšenicovej
má približne na úrovni kontrol‑
ných odrôd až lepšiu. Odroda je
vhodná pre pestovanie vo všet‑
kých výrobných oblastiach.
Pšenica jarná, tvrdá
IS Duragold – Udržiavateľom
odrody je firma ISTROPOL Solary
a.s., Horné Mýto č.267, SR. Je
11
to neskorá odroda, krátkeho
vzrastu. Klas má krátky, stredne
hustý až hustý, s výskytom dlhších
čiernych ostí. Priemerná hmot‑
nosť tisíc zŕn počas skúšok bola
u odrody 46,4 g.
Objemovú hmotnosť má odroda
na úrovni kontrolnej odrody až
vyššiu. IS Duragold má v porov‑
naní s kontrolnou odrodou vyššiu
sklovitosť, vyšší obsah bielkovín
a mokrého lepku, výrazne vyššie
pádové číslo a výrazne vyšší obsah
žltých pigmentov v semoline,
a tým aj vyhovujúcejšie sfarbenie
cestovín.
Odolnosť proti poliehaniu mala
počas skúšok odroda dobrú.
Odolnosť proti múčnatke trávo‑
vej má odroda lepšiu. Odolnosť
proti škvrnitostiam na listoch,
hrdzi pšenicovej a fuzariózam má
odroda približne na úrovni kon‑
trolných odrôd. Odroda je vhodná
pre pestovanie najmä v kukurič‑
nej a repnej výrobnej oblasti.
IS Duranegra – Udržiavateľom
odrody je ISTROPOL Solary
a.s., Horné Mýto č.267, SR. Je
to stredne skorá odroda, krát‑
keho vzrastu. Klas odrody je
krátky až stredný, stredne hustý
až hustý, s dlhšími čiernymi
osťami. Priemerná hmotnosť tisíc
zŕn počas skúšok bola u odrody
49,7 g.
Odroda má objemovú hmotnosť
a obsah lepku na úrovni kontrol‑
nej odrody až lepšiu. IS Duranegra
má vyššie pádové číslo v zrne
a v semoline, vyššiu sklovitosť,
vyšší obsah bielkovín a mokrého
lepku v zrne a v semoline. Obsah
žltých pigmentov a farba cestovín
je na úrovni kontrolnej odrody.
Odolnosť proti poliehaniu počas
skúšok mala dobrú. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má
odroda dobrú. Odolnosť proti
škvrnitostiam na listoch, hrdzi
pšenicovej a fuzariózam má
odroda približne na úrovni kon‑
trolnej odrody. Odroda je vhodná
pre pestovanie najmä v kukurič‑
nej a v repnej výrobnej oblasti.
Ing. KATARÍNA BUČKOVÁ,
ÚKSÚP Želiezovce
FOTO – AUTORKA
Obilniny
VP Agro a RAGT vám predstavuje:
Unikátnu kolekciu super elitných odrôd:
Ako super elitné odrody označujeme tie naše odrody, ktoré sa vyznačujú vynikajúcou potravinárskou
akosťou. Tieto odrody výrazne prevyšujú stanovené požiadavky na potravinárske odrody a sú
schopné udržať vysoké hodnoty požadovaných parametrov aj v zhoršených podmienkach. Majú
vysokú hodnotu čísla poklesu, obsahu dusíkatých látok a lepku, sedimentačného testu a objemovej
hmotnosti zrna. Vysokú kvalitu má aj reologické hodnotenie – alveograf a farinograf. Múka z týchto
odrôd je silná, vhodná na zlepšovanie slabších múk.
Federer – v posledných rokoch
najpredávanejšia elitná odroda.
Obľúbenosť si získala najmä
vďaka veľmi vysokej stabilite
všetkých kvalitatívnych paramet‑
rov požadovaných pri výkupe.
Federer je neskorá odroda, ale
výborne znáša aj suchšie podmienky a to ako v priebehu vege‑
tácie, tak aj v období dozrievania,
kde veľa neskorých odrôd tzv.
zahorí. Federer sa vyznačuje veľmi
rýchlym rastom koreňov a rých‑
lou jarnou regeneráciou. Ďalšou
výhodou je, že má veľmi dobrú
odolnosť k fuzáriam v klase. Tieto
vlastnosti predurčujú Federer
aj ako vhodnú voľbu pre sejbu
po kukurici. V optimálnych podmienkach Federer bežne posky‑
tuje úrody nad 10 ton.
Brejk – super elitná odroda
schopná poskytovať úrody na
úrovni kŕmnych pšeníc. Brejk je
unikátna kombinácia vysokej
akosti, úrody a odolnosti proti
hrdzi pšeničnej. Táto odolnosť
pochádza z pýru (Agropyron
elongatum). Ďalšou z rodičov
odrody Brejk je známa odroda
Capo, ktorá vniesla do Brejku špič‑
kovú kvalitu. Brejk má zvýšený
obsah lepku. Je to skorá odroda,
stredného vzrastu, na rozdiel od
odrody Federer ju neodporúčame
na sejbu po kukurici. Znáša pesto‑
vanie po obilnine.
Forhand – odroda vznikla
Odroda s raketovým štartom.
Bola registrovaná v roku 2013
a jej predaj z roka na rok stúpol
o 521%.
„Cimrmanka“ má niekoľko uni‑
kátnych vlastností. Jednou z nich
je neuveriteľne vysoká objemová
hmotnosť zrna. Bežne dosahuje
830 aj viac g/l. Taktiež ďalšie para‑
metre akosti sú špičkové. Ďalším
znakom je relatívne dlhé obdo‑
bie medzi kvitnutím a zrelosťou.
Zatiaľ čo v metaní patrí medzi
najskoršie, v zrelosti je na úrovni
skorých odrôd. Cimrmanka dlh‑
šiu dobu ukladá asimiláty, čo jej
umožňuje prekonať stres v dobe
dozrievania. Výborne sa jej darí
v KVO a RVO, vo vyšších a chlad‑
krížením obľúbených odrôd
Banquet a Ludwig. Forhand je
skorá odroda, po odrode Ludwig
zdedila vyššie steblo a preto si
vyžaduje starostlivejšiu prácu
s regulátormi rastu. Táto nevý‑
hoda je vykompenzovaná exce‑
lentnou odolnosťou k suchu,
vysokou stabilitou úrod aj v hor‑
ších pôdnych podmienkach a niž‑
šou náročnosťou na fungicídy.
Toto je dané jeho výborným zdra‑
votným stavom. Forhand je pre
vás riešením ako docieliť vysoké
úrody aj v suchších rokoch alebo
na horších pôdach. Bonusom je
veľmi vysoká odolnosť k mrazom.
Odporúčame skorší zber.
Cimrmanová raná – novinka
nejších polohách odporúčame
Federer alebo Forhand. Pokiaľ ide
o zdravotný stav – v odolnosti
k fuzáriam patrí medzi špičku,
odporúčame venovať väčšiu
pozornosť múčnatke. Odolnosť
k mrazu je vynikajúca.
Kolekciu odrôd so
štandadnou A kvalitou
a rekordnými úrodami
Golem – poloskorá až polone‑
skorá odroda s ohromnou kom‑
penzačnou schopnosťou. Golem
vznikol krížením 2 nemeckých
odrôd, ale je vyselektovaná pre
podmienky Slovenska a Čiech.
Golem je schopný poskytovať
vysoké úrody v priaznivých pod‑
Poloprevádzkové pokusy 2013
1.
Odroda
YETTI
priemer
pokusu
t/ha
9,28
%
110,6
8,39
100
1.
Odroda
YETTI
priemer
pokusu
t/ha
10,17
%
108,5
100
12
1.
Odroda
YETTI
priemer
pokusu
t/ha
8,41
%
110,10
100
www.rno.sk
Obilniny
mienkach pre vývoj pšenice, ale
výborne sa vyrovnáva aj s roč‑
níkmi alebo podmienkami, ktoré
pšenici príliš neprajú. Golem sa
vyznačuje veľmi produktívnym
klasom, vysokou kompenzačnou
schopnosťou, dobrým zdravot‑
ným stavom a dobrou odolnos‑
ťou k mrazu. Nie je vhodný na
neskorú sejbu.
Elan – jedna z najúrodnejších
odrôd. Elan je unikátny svojou
prácou s dusíkom. Aj pri vysokých
úrodách sa obsahom dusíkatých
látok v zrne vyrovná odrodám
s akosťou E. Ďalšou veľkou pred‑
nosťou je vynikajúca stabilita čísla
poklesu. Drží si akosť aj vo veľmi
daždivej žatve. Ďalším plusom
je dobrý zdravotný stav najmä
na choroby listu. Elan je veľmi
vhodný aj na neskorú sejbu, čo
preukázal aj v praxi.
Matchball – novinka roka 2014.
Bol registrovaný v roku 2013 v ČR
a v trojročnom priemere pokusu
UKZUZ 2010 – 2012 bol vôbec naj‑
úrodnejšou odrodou. V minulom
roku úrodovo exceloval v polo‑
prevádzkových pokusoch čo spô‑
sobilo, že sa po osive Matchballu
doslova zaprášilo. Matchball je
výnimočný svojou schopnosťou
dávať maximálne úrody. V poku‑
soch ZVÚ Kroměříž, kde s prehľa‑
dom zvíťazil, prekonal priemer
pokusu 12,44 t o 19,6% a dosiahol
rekordnú úrodu 14,86 t z ha.
Matchball má dobrú odnožova‑
ciu schopnosť, je vhodný na pesto‑
vanie po obilninách, ale vyžaduje
skorú sejbu. Upozorňujeme na
dostatočne vysokú výživu N.
Bondra – skorosť a intenzita.
Toto je stručná a výstižná cha‑
rakteristika odrody Bondra, ktorá
bola vyšľachtená špeciálne pre
podmienky Slovenska. Bondra má
štandardnú kvalitu A a je vhodná
aj na sejbu po obilnine.
Novinka – Messi vznikol kríže‑
ním odrôd Biscay x Bardotka.
Po známej a obľúbenej Bardotke
má schopnosť dobre prekonávať
prísušky a stres v dobe dozrie‑
vania. Messi je výborný aj na
neskorú sejbu a vhodný na pes‑
tovanie aj po kukurici, predo‑
www.rno.sk
všetkým pre KVO a RVO. Oproti
odrode Bardotka má Messi
výrazne zlepšený zdravotný stav.
V roku 2012 zažiaril v polopre‑
vádzkových pokusoch, kedy zvíťa‑
zil vo všetkých lokalitách.
Premio – nízka, skorá, osinatá
pšenica. Jej veľkou prednosťou
je nepoliehavosť. Pokiaľ potrebu‑
jete rekordné úrody a nechcete
riešiť poliehanie, je Premio tou
správnou voľbou. Premio zna‑
mená nielen prémiovú úrodu ale
aj úsporu regulátorov rastu. Pre
krátku slamu (80 cm) neodporú‑
čame pestovanie po kukurici na
zrno. Odroda je rovnako vhodná
aj na veľmi skoré výsevy.
Kolekciu kŕmnych
odrôd
V posledných rokoch opäť rastie
záujem o pestovanie odrôd, ktoré
sú označované ako kŕmne.
Okrem tradičných a už starších
odrôd Rapsodia a Florett sme
pre vás pripravili 2 nové odrody
s excelentnou úrodou a zvýšenou
kŕmnou hodnotou.
Yetti – patrí do kategórie odrôd
skorých až veľmi skorých pri špič‑
kových úrodách. Vyznačuje sa
veľmi krátkym obdobím nalieva‑
nia zrna, čím uniká tzv. zahoreniu.
Zatiaľ čo v metaní ju môžeme
radiť medzi normálne skoré
odrody, v zrelosti sa vyrovnáva
odrode Bodyček alebo Košútka.
Je vhodná do všetkých výrobných
oblastí a dobre znáša aj pestova‑
nie po pšenici.
Svoju excelentnú úrodovú
úroveň potvrdil ako v priebehu
štátnych skúšok, tak aj v polo‑
prevádzkových pokusoch. V prie‑
mere rokov 2009 až 2011 keď bola
odroda Yetti skúšaná v ŠOS dosiahla priemerné úrody v KVO
93 q/ha, v RVO dokonca 95 q/ha
a v ZVO 82 q/ha. Pokiaľ by túto
úrodu porovnali na kontrolné
odrody, potom by odroda Yetti
bola o 15% úrodnejšia. V praxi
zažiarila v roku 2013, kde sa prá‑
vom pýši označením „víťaz poku‑
sov na Slovensku“. Vo všetkých
pokusoch bola na prvom mieste,
žiadna iná skúšaná odroda Yetti­
‑ho neprekonala.
Grizzly – poloskorá odroda,
ktorá vznikla krížením s odro‑
dou Clarus. Je registrovaná v ČR.
Rovnako ako Yetti je vhodná
do všetkých výrobných oblastí.
Grizzly sa vyznačuje zvýšeným
obsahom škrobu a nízkym obsa‑
hom lepku, takže jeho kŕmna
hodnota je vysoká. Odroda je rov‑
nako vhodná na výrobu oplátok.
Má veľmi dobrý zdravotný stav.
Pripravujeme –
kolekciu odrôd
vyšľachtených pre
slovenský trh
Slalom – bezpečne až do žatvy.
Skorá odroda, kríženec s odrodou
Apache. Je vhodná do všetkých
13
výrobných oblastí. Plastická, úro‑
dovo stabilná, dobre odnoživá
odroda, ktorá tvorí úrodu počtom
klasov. HTS je stredná. Má dobrú
odolnosť proti hrdzi pšeničnej
a fuzáriám, odporúčame ošetre‑
nie proti múčnatke na listoch
Bukét – vôňa úspechu. Nástupca
Balady, ktorú má v rodokmeni.
Nová odroda s kvalitou SE. Pôvod
je (Zerda x Balada) x Nela. Skorá
odroda s kvalitou na úrovni
známej odrody Bardotka, ktorú
úrodovo prekonala v priemere
celého Slovenska počas 3 rokov
za 3 roky o celých 13%. Je vhodná
pre všetky výrobné oblasti. Ako
pšenica s najvyššou kvalitou má
všetky parametre v kategorii E.
Báthoryčka – Skorá, nepoliehavá
odroda s výbornou mrazuvzdor‑
nosťou. Zrno má skôr menšie až
stredné, tolerantná k termínu
sejby – je vhodná ako na veľmi
skorú, tak aj neskorú sejbu. Má
dobrú odolnosť proti fuzariózam.
Ďalším plusom je čiastočná tole‑
rancia k vírusu pšeničnej zakr‑
patenosti a gén odolnosti voči
plodomorke.
Sortiment uvedených odrôd
pšenice ozimnej je samozrejme
doplnený o už známy sortiment,
s ich ukážkou sa počas mesiaca
jún budete môcť stretávať na rôz‑
nych poľných dňoch v mnohých
lokalitách.
Ing. Petr Laml,
R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice
Obilniny
Pšenica si zaslúži náležitú
výživu
Optimálna výživa ozimnej pšenice je nevyhnutným predpokladom pre jej úspešný rast a vývoj,
ale takisto pre jej zdravotný stav. Pri nevyrovnanej výžive dochádza k negatívnemu pôsobeniu
na metabolizmus rastlín a často sú významne ovplyvnené nielen úrodotvorné prvky, ale i kvalita
produkcie. Optimálne uskutočňovaná výživa ozimnej pšenice, od výberu vhodnej predplodiny
k základnému hnojeniu až po prihnojenie, realizovaná podľa anorganických rozborov pôd a rastlín,
je predpokladom pre dobré úrody a vysokú kvalitu dopestovaného produktu. Vyvážené hnojenie
a s ním spojená náhrada rastlinami prijatých živín je prostriedkom, ktorý eliminuje riziko postupného
vyčerpania pôdy.
Výživa v komplexe agrotechnic‑
kých opatrení pri pestovaní ozim‑
nej pšenice významne ovplyvňuje
nielen výšku a prírastky úrody, ale
aj jej fyzikálne, mechanické, che‑
mické a biochemické vlastnosti.
Výsledky mnohých vedeckový‑
skumných prác i poznatky praxe
potvrdzujú, že pre množstvo
a kvalitu zrna pšenice je rozho‑
dujúce optimálne zabezpečenie
porastov všetkými biogénnymi
prvkami, pričom osobitný význam
v systéme má dusík. Samotné
hnojenie dusíkom však nestačí.
Iba vyrovnaná výživa všetkými
biogénnymi prvkami v takom
množstve a pomere, ktorý opti‑
málne vyhovuje potrebám danej
odrody, môže viesť k úspešnému
výsledku z hľadiska kvantity
a kvality produkcie.
Ozimnú pšenicu zaraďujeme
medzi plodiny so strednou potre‑
bou živín. Na 1 tonu zrna a zod‑
povedajúceho množstva slamy
a koreňov odčerpá v priemere
25 kg dusíka (N), 5 kg fosforu (P),
20 kg draslíka (K), 2,4 kg horčíka
(Mg), 4 kg síry (S).
Je experimentálne dokázané,
že obilniny aktívne prijímajú
dusík od začiatku rastu až do
jeho ukončenia, prakticky až do
zberu. Je potrebné si uvedomiť,
že porasty ozimnej pšenice prijmú
do začiatku steblovania 41 %
dusíka, do obdobia klasenia ďal‑
ších 18 %, do obdobia kvitnutia
12 % a do zberu zostávajúcich
Rastliny ozimnej pšenice koreňovým systémom na dobrých štruktúrnych pôdach do zimy dosahujú hĺbku
okolo 0,7 – 1,0 m. Podstatná časť koreňového systému sa však rozprestiera vo vrstve do 0,4 m. Z tohto
dôvodu má významnú úlohu pre optimálny rast a vývoj pšenice v jesennom období obsah živín v pôde.
29 % dusíka. Tieto skutočnosti
poukazujú na potrebu optimál‑
neho zabezpečenia rastlín dusí‑
kom počas celého vegetačného
obdobia.
Pšenica začína svoj vývoj už
v zrne pri klíčení, kedy dochádza
vplyvom enzymatickej činnosti
k rozkladu zložitých organických
látok na látky jednoduché, ktoré
zárodok (embryo) využíva pre
svoj rast. Od chemického zloženia
zrna závisí tvorba koreňového sys‑
tému a prechod rastlín na výživu
z pôdy. Je preto nevyhnutné, aby
osivo bolo kvalitné, obsahovalo
dostatočné množstvo zásobných
látok a vyznačovalo sa vysokou
enzymatickou aktivitou, čo sa
následne odrazí aj na jeho klíči‑
vosti. Existujú často mylné pred‑
poklady o tom, že zrno obsahuje
dostatok minerálnych živín pre
rast a vývoj rastlín pšenice v počia‑
točnom období. Nie je tomu tak,
pretože 200 kg osiva obsahuje iba
14
cca 4 – 5 kg N; 0,6 – 0,8 kg P; 1
– 1,2 kg K; 0,2 – 0,25 kg Ca; 0,25 –
0,3 kg Mg a 0,3 – 0,4 kg S.
Rastliny ozimnej pšenice koreňo‑
vým systémom na dobrých štruk‑
túrnych pôdach do zimy dosahujú
hĺbku okolo 0,7 – 1,0 m. Podstatná
časť koreňového systému sa však
rozprestiera vo vrstve do 0,4 m.
Z tohto dôvodu má významnú
úlohu pre optimálny rast a vývoj
pšenice v jesennom období obsah
živín v pôde. Nedostatok živín sa
www.rno.sk
Obilniny
úrody a agrochemických vlast‑
ností pôdy upraviť zásobu P, K,
Mg, Ca, ale takisto aj S tak, aby
bol zaistený optimálny rast rast‑
lín až do zberu a boli vytvorené
predpoklady pre dosiahnutie
optimálnych kvalitatívnych para‑
metrov úrod. Pri stanovení dávky
jednotlivých živín musíme vychá‑
dzať z ich potreby na 1 t hlavného
produktu a obsahu prístupných
foriem v pôde.
Hnojenie fosforom,
draslíkom, horčíkom
a sírou
Nedostatok draslíka.
obzvlášť výrazne prejavuje obme‑
dzením metabolických procesov,
ktorých výsledkom sú slabé a zle
odnožené rastliny, ktoré pri silnej‑
ších zimách často vymŕzajú. Pre
kvalitné prezimovanie porastov
ozimnej pšenice je nevyhnutné
zabezpečiť, aby rastliny počas
jesennej vegetácie prijali dosta‑
tok živín a vytvorili si energetické
zásoby pre zimné obdobie. Za
optimálny obsah živín v jesennom
období považujeme hodnoty na
úrovni: N 4,6 – 5,2 %; P 0,4 –
0,6 %; K 3,6 – 4,0 %; Ca 0,45 – 0,6
%; Mg 0,13 – 0,15 %; S 0,32 –
0,37 %.
Základné hnojenie
pšenice
Pri základnom hnojení sa nesmie
podceniť výživná hodnota stano‑
višťa, musíme zohľadniť agroche‑
mické vlastnosti pôdy a odrodovú
rajonizáciu vrátane špecifických
požiadaviek jednotlivých odrôd
na výživu. Vzhľadom na vysoký
podiel ozimných obilnín v osev‑
ných postupoch má veľký výz‑
nam vplyv predplodiny. Často
je zaradená pšenica po obilnine
a výnimkou nie sú aj niekoľko‑
ročné zaradenia obilnín po sebe.
V podmienkach s dostatkom
jesenných zrážok patrí k najvhod‑
nejším predplodinám lucerna,
www.rno.sk
ďatelina a strukoviny. Silná reduk‑
cia ich plôch v dôsledku zníže‑
nia stavu hospodárskych zvierat
zvyšuje v súčasnej dobe význam
olejnín. Význam predplodiny spo‑
číva v tom, že môže podstatne
ovplyvniť pôdne vlastnosti dôle‑
žité pre rast a pre formovanie
úrodotvorných prvkov a kvality
zrna. Bôbovité rastliny priaznivo
pôsobia preto, že v pôde zanechá‑
vajú značné množstvo kvalitných
pozberových zvyškov s úzkym
pomerom C : N (1 : 20 – 25)
a pozitívne ovplyvňujú fyzikálne
a fyzikálno­‑ chemické vlastnosti
pôdy. Významné je aj ich priaz‑
nivé pôsobenie na redistribúciu
fosforu, draslíka, vápnika, horčíku
a síry z hlbších vrstiev do orničnej
vrstvy. Pri zaorávaní pozberových
zvyškov repky ale aj slnečnice,
môžeme priaznivo zlepšiť živinný
režim pôd. Ak nasleduje pšenica
po obilnine, a ak sú pozberové
zvyšky predplodiny zaorané,
musíme pre ich lepší rozklad
upraviť pomer C : N. Odporúčaná
dávka dusíka sa pohybuje v roz‑
pätí 8 – 10 kg N na 1 tonu slamy.
Pôdne podmienky a kvalitu
predplodiny musíme akceptovať
s predstihom pred prípravou pôdy
k sejbe, prípadne ihneď pri ošet‑
rení rozdrvenej slamy. V tejto fáze
je nutné podľa predpokladanej
V energetickom metabolizme
fosfor zohráva dôležitú úlohu
a pšenica je na jeho nedosta‑
tok veľmi citlivá. Obsah fosforu
má vysokú koreláciu s úrodou
zrna a schopnosťou prezimova‑
nia ozimnej pšenice. V priebehu
vegetácie sa fosfor významne
podieľa na intenzite a rozsahu asi‑
milácie dusíka. Kladne ovplyvňuje
všetky pochody pri klasení, kvit‑
nutí a formovaní zrna. Optimálna
zásoba draslíka takisto vedie
k lepšiemu využitiu a zhodnote‑
niu dusíka v rastlinách a spôsobuje
zvýšenie obsahu bielkovín, zlep‑
šenie sedimentácie, HTZ a obsahu
lepku. Ovplyvňuje pevnosť
bunkových stien, zvyšuje odol‑
Nedostatok fosforu.
15
nosť proti poliehaniu. Aplikácia
fosforečných hnojív sa obyčajne
realizuje súčasne s draselnými
hnojivami prostredníctvom zmesí
jednozložkových hnojív, alebo
použijeme hnojivá kombinované.
Dávku volíme podľa predpokla‑
danej úrody a obsahu prístup‑
ného fosforu v pôde. Pri výpočte
normatívu vychádzame z potreby
P a K na 1 tonu produkcie (5 kg)
resp. (20 kg) a predpokladanej
úrody. Vynásobením získame
množstvo P a K, ktoré bude pri
danej úrode odčerpané. Pokiaľ
boli zaorané pozberové zvyšky,
musíme však počítať so živi‑
nami, ktoré sa v nich nachádzajú
a následne môžeme uskutočniť
ďalšiu korekciu dávky hnojiva. Pri
voľbe fosforečného hnojiva by
sme mali uprednostňovať také,
ktoré obsahujú v prevažnej miere
vodorozpustnú formu fosforu.
Pre základné hnojenie používame
obyčajne pevné hnojivá, kvapalné
volíme pre prihnojenie v priebehu
vegetácie. Z draselných hnojív
používame najčastejšie draselnú
soľ. Množstvo horčíka potrebné
pre vytvorenie 1 t produkcie je
2,4 kg horčíka. Rozhodujúci je
obsah prístupného Mg v pôde.
Aplikáciu horečnatých hnojív
môžeme uskutočniť buď samo‑
Obilniny
statne, alebo v rámci vápnenia,
kedy použijeme dolomitický
vápenec, prípadne pri aplikácii
draselných a dusíkatých hnojív,
z ktorých niektoré horčík obsa‑
hujú. Pre základné hnojenie pou‑
žívame najčastejšie Kieserit alebo
horkú soľ. S ohľadom na výrazný
pokles imisií síry (cca do 10 kg.
ha-1.rok-1) sa odporúča použiť pri
predsejbovej príprave pôdy i hno‑
jivá so sírou (sadrovec, jednodu‑
chý superfosfát, DASA, draselné
a horečnaté hnojivá s obsahom
síry). Pri výpočte potreby hnojenia
sírou vychádzame z predpoklada‑
nej úrody podobne ako pri pred‑
chádzajúcich živinách. Na 1 t zrna
počítame, že rastlina odoberie
4 kg síry. S obsahom síry v pozbe‑
rových zvyškoch sa nepočíta.
Hnojenie dusíkom
V jesennom období rastliny
ozimnej pšenice prijímajú rela‑
tívne málo živín a cez zimu sa
ich príjem úplne zastavuje. Podiel
odobratého dusíka na jeseň nie
je väčší ako 12 % z celkového
odberu, a preto aplikácia vyso‑
kých dávok dusíka pred sejbou je
zbytočná, neekonomická a nee‑
kologická.
Koreňový systém pšenice sa
vyvíja aj v jesennom období.
Dobre vyvinutý koreňový systém
znižuje vymŕzanie rastlín pšenice
a umožňuje rastlinám účinnejšie
využívať živiny a vodu z pôdy.
Pri stanovení dávok N vychá‑
dzame z analýzy pôdy na obsah
anorganického dusíka (Nan). Ak
pôda pred sejbou obsahuje do
10 mg.kg-1 anorganického dusíka
v profile 0,3 m, môžu vzchá‑
dzajúce rastliny vykazovať prí‑
znaky deficiencie dusíka a preto
v takom prípade aplikujeme pred
sejbou pšenice od 20 do 45 kg
N.ha-1 s cieľom podporiť rozvoj
koreňov a odnožovanie rastlín
pšenice. Ak pôda pred sejbou
obsahuje viac ako 15 mg.kg-1
anorganického dusíka, hnojenie
ozimnej pšenice dusíkom nie je
potrebné.
Na predsejbové hnojenie
je vhodnejšia amónna forma
dusíka, pretože sa vyplavuje len
v obmedzenej miere a jej pomal‑
šie pôsobenie zabezpečí, aby pše‑
nica pred vstupom do obdobia
dormancie neprerástla, čím sa
obmedzí jej potenciálne napad‑
nutie hubovými chorobami. Preto
za najvhodnejšie v tomto období
možno považovať hnojivá – síran
amónny, močovina, DAM-390,
DASA. Hnojivá, ktoré obsahujú
len liadkovú formu nie sú v tomto
období vhodné.
Vyvážené hnojenie a s ním spojená náhrada rastlinami prijatých
živín je prostriedkom, ktorý eliminuje riziko postupného vyčerpania
pôdy.
dusíkatej výživy sú preto delené
dávky počas vegetácie, pričom
mnoho autorov potvrdilo tento
pozitívny vplyv deleného hno‑
jenia dusíkom. S ohľadom na
časovú potrebu rastlín je zrejmé,
že prevažnú časť dusíka v prie‑
myselných hnojivách je potrebné
aplikovať na začiatku jarnej vege‑
tácie, aby rastliny mali dostatok
dusíka v období intenzívneho
rastu. V priemyselných hnojivách
by sme mali aplikovať v časovom
predstihu také množstvo dusíka,
aby dodaný dusík spolu s pôdnym
anorganickým dusíkom zabezpe‑
čoval potrebu rastlín. Z hľadiska
časovej aplikácie dusíkatých hno‑
jív je možné hnojenie dusíkom
počas vegetácie rozdeliť na hno‑
jenie:
• regeneračné
• produkčné
• kvalitatívne.
Z hľadiska vplyvu dusíkatej
výživy na tvorbu úrody zrna
ozimnej pšenice sa považuje
za najdôležitejšie regeneračné
a produkčné prihnojenie.
Regeneračné hnojenie dusíkom
Je prvým jarným zásahom
v porastoch ozimnej pšenice.
Dusíkaté hnojivá sa nesmú apliko‑
vať na sneh (pokrývka vyššia ako
5 cm), na zamrznutú pôdu (hĺbka
premrznutia viac ako 5 cm) a na
zamokrenú pôdu. Cieľom rege‑
neračného hnojenia je zlepšenie
kondičného stavu prezimovaných
porastov a podporenie tvorby
Hnojenie počas
vegetácie
Značná pohyblivosť minerál‑
nych foriem N v pôde a s tým
súvisiace možnosti strát dusíka
väčšinou v našich podmienkach
neumožňuje jednorazové použi‑
tie dusíkatých hnojív. Základom
Kvalitatívne hnojenie dusíkom vytvára predpoklady pre docielenie
zodpovedajúcich kvalitatívnych parametrov zrna (obsah bielkovín,
mokrého lepku) s pozitívnym vplyvom na pekárske parametre.
16
a rastu odnoží. Malo by mu pred‑
chádzať dôkladné zhodnotenie
stavu prezimovaných porastov. Pri
určovaní dávky hnojiva je dôležitá
informácia o obsahu Nan vo vrs‑
tve 0 – 0,3 m pôdy. Do úvahy je
treba brať po akej predplodine sa
pšenica pestuje, ako aj prípadné
hnojenie predplodiny organic‑
kými hnojivami. Regeneračným
hnojením sa treba snažiť dosiah‑
nuť obsah 80 kg.ha-1 dusíka vo
vrstve pôdy s aktívnym koreňo‑
vým systémom. Najčastejšie sa
pre regeneračné prihnojenie
odporúča dávka 20 – 50 kg.ha-1.
Optimalizáciu dávky dusíka pre
regeneračné prihnojenie robíme
na základe analýzy pôdy na
obsah Nan, ktorá by mala byť
vykonaná čo najskôr na jar, hneď
ako pôdne a poveternostné pod‑
mienky umožnia odobrať pôdnu
vzorku. Dávku N vypočítame ana‑
logicky ako pre základné predsej‑
bové hnojenie:
Nreg = 80 – 4,5 . Nan.
Rozdiel je len v tom, že kon‑
štanta má hodnotu „80“ a pred‑
stavuje potrebu dusíka (kg.ha-1)
na regeneráciu porastu ozimnej
pšenice po zime a jeho následnú
výživu až do termínu ďalšieho, t.j.
produkčného prihnojenia. Často
sú ale pred vykonaním regene‑
račného prihnojenia nevhodné
podmienky pre odobratie vzo‑
riek na stanovenie obsahu Nan.
V takom prípade je rozhodujúcim
kritériom určenia dávky N predo‑
www.rno.sk
Obilniny
Priaznivý vplyv dusíkatej výživy sa môže prejaviť iba vtedy, ak sa
dostatočne hnojí aj ostatnými živinami.
všetkým rastový a vývojový stav
porastu, jeho hustota a klimatické
podmienky. Pri slabých porastoch
nie je vhodné hnojiť vyššími dáv‑
kami N, porast nie je schopný
dodaný dusík využiť, hrozí riziko
jeho vyplavenia (hlavne na ľahších
pôdach). Takéto porasty treba
hnojiť čo najskôr na podporenie
regenerácie koreňov a obnovy
listov. Porasty dobre zapojené
možno hnojiť aj neskôr, hlavne
ak sa aplikujú vyššie dávky N.
Najvhodnejšími sú hnojivá s liad‑
kovou formou, t.j. s rýchlo roz‑
pustnou formou N (LAV, liadok
vápenatý, príp. liadok amónny).
Hnojivo DASA 26/13 je cenné aj
pre obsah síry, ktorá má priaznivý
vplyv na obsah N­‑látok v zrne pše‑
nice.
Produkčné hnojenie dusíkom
Hnojenie vykonávané na
začiatku steblovania (rastová fáza
DC 30 – 31) pôsobí pozitívne na
počet kvietkov v kláskoch, a tým
aj na počet zŕn v klase. Druhé
jarné prihnojenie – produkčné, je
vykonávané už v období s vyššími
teplotami. V tomto období má
porast pšenice najvyššie požia‑
davky na dusík. Pri jeho nedo‑
statku dochádza tak ku zníženiu
úrody, ako aj jej kvality. Príjem
N prebieha obzvlášť intenzívne
v období od konca odnožova‑
nia do konca steblovania. Pôdy
s priaznivými fyzikálnochemic‑
kými vlastnosťami vytvárajú
vhodný predpoklad pre dyna‑
mický rozvoj koreňového systému.
Na takýchto pôdach môžu korene
siahať až do hĺbky 1 – 1,5 m, popr.
www.rno.sk
aj hlbšie. To je dobrým predpo‑
kladom lepšieho využitia dusíka,
či už zmineralizovaného v pôde,
alebo dodaného vo forme prie‑
myselných hnojív. Predovšetkým
na ľahších pôdach pri výdatnejších
jarných zrážkach, kedy dochádza
k vyplaveniu pohyblivých foriem
N do hlbších vrstiev pôdy, má
dĺžka koreňového systému veľký
význam. Pri určení dávky N na pro‑
dukčné prihnojenie je potrebné
opäť brať do úvahy obsah Nan
v pôde (v prípade produkčného
aj kvalitatívneho hnojenia z vrs‑
tvy 0 – 0,6 m), ako aj obsah N
vo fytomase, resp. kombináciu
oboch údajov. Pri výrazne nízkom
obsahu anorganického N môže
byť dávka dusíka aj vyššia, treba
však zohľadniť platnosť nitráto‑
vej smernice a osobitnú pozor‑
nosť venovať aplikácii N hnojív
v pásmach hygienickej ochrany
vodných zdrojov. V takýchto
prípadoch sa odporúča roz‑
deliť vysokú dávku N na prvé
a druhé produkčné prihnojenie.
Najvhodnejšími hnojivami na pro‑
dukčné hnojenie sú LAV alebo
kvapalný DAM-390. Vyplavovanie
dusičnanového N z LAV na jar je
za optimálnych vlahových pome‑
rov menej aktuálne, nakoľko
porast intenzívne rastie a rastliny
túto formu N prijímajú pred‑
nostne. Vhodným hnojivom je
DAM-390 a to hlavne v aridnejších
podmienkach resp. v rokoch so
suchšou jarou. Výhodou použitia
DAM-u 390 je možnosť spoloč‑
nej aplikácie s ďalšími agroche‑
mikáliami (herbicídy, insekticídy,
fungicídy, rastové regulátory,
koncentráty mikroelementov).
Kvalitatívne hnojenie dusíkom
Kvalitatívne hnojenie dusíkom
vytvára predpoklady pre docie‑
lenie zodpovedajúcich kvalita‑
tívnych parametrov zrna (obsah
bielkovín, mokrého lepku) s pozi‑
tívnym vplyvom na pekárske para‑
metre. Vhodným termínom pre
tento zásah je rastová fáza týž‑
deň až dva týždne pred klasením,
obdobie klasenia, po vyklasení
resp. tesne pred, príp. po odkvit‑
nutí. Dodanie N v tomto období
podporuje translokáciu tohto
prvku z vegetatívnych častí rast‑
liny do zrna. Ovplyvňuje sa tým
obsah N­‑látok v zrne, obsah pro‑
lamínu a glutelínu v lepku a zlep‑
šujú sa reologické vlastnosti cesta.
Okrem obsahu Nan v pôde treba
prihliadať aj na obsah N v rastli‑
nách. Pri kvalitatívnom prihnojení
sa bežne aplikuje dávka 10 – 20 kg
N.ha-1. Dávka 10 kg.ha-1 sa pou‑
žíva na slabšie a redšie porasty,
dávka 20 kg.ha-1 je vhodná na
porasty v dobrej kondícii, husté,
s vysokým počtom klasom na m2.
Vhodnými hnojivami pre kvali‑
tatívne hnojenie sú napr. LAV,
roztok močoviny alebo DAM
390. Pri hnojení LAV za suchého
počasia hrozí možné riziko nízkej
využiteľnosti dodaného N v hno‑
jive, spojené s vysokými stratami.
Vzhľadom na to, že toto prihno‑
jenie sa uskutočňuje v závereč‑
nej časti vegetačného obdobia
(porasty pšenice sú vysoké a často
aj husté), odporúča sa aplikácia
kvapalného dusíkatého hnojiva
DAM-390 postrekom s využitím
technológie koľajových riadkov,
čím sa vyhneme mechanickému
poškodeniu rastlín. Popáleniu lis‑
tov (citlivý je najmä vlajkový list) je
možné zabrániť dostatočným rie‑
dením DAM­‑u vodou a aplikáciou
za vhodných poveternostných
podmienok (nižšie teploty ráno
alebo večer, pod mrakom, suchý
porast, nie rosa). Alternatívou
k aplikácii DAM­‑u je postrek pše‑
nice roztokom močoviny po jej
predchádzajúcom rozpustení vo
vode. S úspechom sa používa aj
17
roztok močoviny pri koncentrácii
do 5 %, po ktorej aplikácii dochá‑
dza k rýchlemu prieniku N do
rastliny, čo sa v konečnej fáze pre‑
javuje i vyšším obsahom N-látok
v zrne v porovnaní s ostatnými
použitými hnojivami.
Hnojenie ostatnými
živinami počas
vegetácie
Priaznivý vplyv dusíkatej výživy
sa môže prejaviť iba vtedy ak
sa dostatočne hnojí aj ostatnými
živinami. V priebehu vegetácie
môžeme uskutočniť prihnojenie
prakticky všetkými živinami. Je
potrebné mať na pamäti, že ich
využiteľnosť pre daný porast pše‑
nice môže byť veľmi rozdielna
v závislosti od poveternostných
podmienok. K živinám, ktoré
môžeme počas vegetácie apliko‑
vať i v pevných hnojivách patrí
síra. Pokiaľ hnojenie draslíkom
a fosforom smeruje k základ‑
nému hnojeniu, síru môžeme
aplikovať najlepšie v kombinácii
s dusíkatým prihnojením aj počas
vegetácie. Na tento účel volíme
i príslušné dusíkaté hnojivá, ktoré
síru obsahujú (napr. DASA). Síra
okrem iného podporuje aj príjem
dusíka a tak prispieva k jeho efek‑
tívnejšiemu využitiu. Hnojenie
sírou síce výraznejšie nezvyšuje
úrodu zrna, ale pozitívne ovplyv‑
ňuje predovšetkým pekársku
kvalitu. K aplikácii je možné
použiť okrem makrobiogénnych
prvkov aj prvky mikrobiogénne
(napr. meď), ale s ohľadom na
koncentráciu použitých roztokov
a množstva živín v nich obsiahnu‑
tých, budú mať väčšiu účinnosť tie
živiny, ktoré sa vyskytujú v rast‑
linách v nižších koncentráciách.
V týchto prípadoch možno pred‑
pokladať ich pozitívne pôsobenie
nielen na úrodu a kvalitu produk‑
cie ale aj na ekonomiku pestova‑
ných plodín. Pre mimokoreňovú
aplikáciu hnojív je potrebné
dodržiavať výrobcom odporúčané
koncentrácie roztoku.
doc. Dr. Ing. LADISLAV DUCSAY
KAVR, SPU Nitra
FOTO – ARCHÍV
Obilniny
Inovatívne riešenia
pri pestovaní pšenice
Pšenica je najpestovanejšou kultúrnou plodinou vo všetkých výrobných oblastiach Slovenska. Zberová
plocha sa pohybuje za posledné desaťročie na úrovni okolo 350 000 ha s priemernou dosiahnutou
úrodou niečo málo nad 4 t/ha. Alarmujúce je to, že i v klimaticky priaznivých ročníkoch sme nikdy
nedosiahli priemernú úrodu v rámci Slovenska nad 5 t/ha za posledné desaťročie. So stúpajúcim
počtom obyvateľstva bude dôležité využiť maximálny potenciál každého kúska pôdy na dosiahnutie
vyšších úrod, čo sa dá dosiahnuť využívaním inovatívnych postupov v rámci technológie za použitia
pozitívnych vysoko návratných vstupov, aby bol systém pestovania pšenice trvalo udržateľný
a zabezpečil dostatok tejto základnej potravinárskej komodity pre obyvateľstvo.
Nový prístup
v technológii pšenice
Pšenica je počas svojho vývoja
vystavovaná rôznym nepriazni‑
vým faktorom, ktoré ovplyvňujú
celkovú výšku a kvalitu úrody.
Základným kameňom je dosta‑
točná harmonická výživa pôdy,
porastov, predchádzanie proti
chorobám, stresovým faktorom
a v neposlednom rade i správne
smerovanie porastu a jeho vede‑
nie počas vegetácie. Cieľom
spoločnosti Agrobiosfer je posky‑
tovať poradenstvo v oblasti výživy
pôdy, rastlín, stimulácii, fyziológii,
ochrane proti chorobám s cieľom
dosahovania stabilných úrod pri
vysokej rentabilite pestovania.
Práve preto prichádzame s novu
kategorizáciou produktov na
rôznych úrovniach, aby sme Vám
vedeli byť nápomocní a vedeli
poskytnúť komplexné riešenia
pre Vaše pestované plodiny (obr.).
Organika v pôde
Organický podiel pôdy je
takmer 10× menší ako mine‑
Produktové kategórie od spoločnosti Agrobiosfer, s.r.o.
rálny, ale má veľký význam pre
fyzikálne, biologické, chemické
vlastnosti pôdy, úrodnosť, póro‑
vitosť, štruktúru, obrábateľnosť
a vodný režim pôdy. Organický
podiel je tvorený neživou organic‑
kou hmotou – humusom a živými
rastlinnými a živočíšnymi organiz‑
mami. Premena organických látok
v pôde je časovo dlhodobá zále‑
žitosť, napr. rozklad koreňového
vlásnenia prebieha až niekoľko
týždňov. Humus je komplex orga‑
nických zlúčenín, ktorý sa tvorí
pri humufikácii a rozklade orga‑
nických látok v pôde. Na využi‑
teľnosť humusu a jeho živín má
veľký vplyv pH pôdy, ktoré sa
prejaví i na zastúpení mikroorga‑
nizmov a pôdnych baktérií.
Vysoká efektivita
hnojenia pôdy
V rámci zvyšovania efektív‑
nosti vstupov do pôdy a riešenia
problematiky organickej hmoty
v pôde odporúčame aplikáciu
organického granulovaného hno‑
jiva AlgaSoil, ktoré je prvým
hnojivom vyrobeným z morských
rias s vysokým podielom orga‑
nickej zložky (min. 45 %) a je
registrované inštitútom IMO i do
ekologického poľnohospodár‑
stva. Toto organické granulované
hnojivo (NPK 2-2-2) je určené
pre základné predsejbové hno‑
jenie, regeneračné hnojenie, pri‑
hnojovanie alebo hnojenie pod
pätu v kombinácii s klasickým
priemyselným hnojivom v pomere
1:3 (1 kg AlgaSoil na 3 kg hno‑
jiva). Prínos a význam aplikácie
AlgaSoil:
• dodáva organickú hmotu do
pôdy,
• zlepšuje úrodnosť pôdy
(štruktúra, vododržnosť,
textúra),
• zvyšuje využiteľnosť a prí‑
jem živín z hnojív a pôdy,
• znižuje dopad dlhodobého
používania
digestátov
a fugátov z BPS,
• pôsobí ako pôdny kondi‑
cionér a podporuje činnosť
pôdnych mikroorganizmov,
• podporuje rýchlejší rast
a zakorenenie,
Výsledky prevádzkového pokusu v pšenici, rok 2013
6,38
t/ha
–
Navýšenie úrody
%
–
Eur/ha
–
7,2
0,82
12,85
123
Variant
Dávka/ha
Aplikácia
Úroda v t/ha
Kontrola
Alga 300++P
–
1l
1l
0,5 l
1l
1l
–
SoftGuard++
MicroRich
Alga 300++K
SoftGuard++
Amino Total
0,5 l
KEE
Zisk v Eur/ha
–
–
1,6
48,5
jar
na vlajkový
list
18
www.rno.sk
Obilniny
rastliny aby boli zdravé a lepšie
odolávali tlaku chorôb. Účinná
látka chitosan oligosacharid
pôsobí preventívne proti hubo‑
vým, bakteriálnym, ale i víruso‑
vým chorobám. Veľkou výhodou
tejto skupiny je to, že patogény si
nevytvárajú rezistenciu na účinnú
látku, ktorá tiež pôsobí na rast
koreňov a urýchľuje regeneráciu
rán po mechanickom alebo che‑
mickom poškodení. Kombináciou
týchto prípravkov spolu s pesti‑
cídmi zvyšujeme ich prijateľnosť
a efektívnosť.
Vrchný rad kontrola, spodný rad pšenica po aplikácii
Alga 300++P + SoftGuard
Používanie biostimulátorov do
morenia zohráva významnú úlohu
od klíčenia, cez zapojenie porastu
až do fázy zberu. Pri výbere bios‑
timulátora je potrebné si uve‑
domiť, že rastlina potrebuje na
stimuláciu a podporu rastu všetky
fytohormóny, ako sú auxíny,
cytokiníny i giberelíny a tak‑
tiež živiny, ktoré sú základným
kameňom každej rastliny. Preto
naša spoločnosť Agrobiosfer pri‑
pravila pre svojich zákazníkov
komplexné riešenie stimulácie
a výživy pri morení. Balíček do
morenia obsahuje prípravok na
báze morských rias s obsahom prí‑
rodných fytohormónov (auxíny,
cytokiníny, giberelíny), bioaktív‑
nych látok a živinami so zame‑
raním na vysoký obsah fosforu
Alga 300++P (2 l/t) a prípravok
na prevenciu proti chorobám
SoftGuard (1 l/t).
stáva stabilnou súčasťou techno‑
lógie pestovania nielen pšenice.
V rámci používania biostimuláto‑
rov je potrebné si uvedomiť, že
ich aplikácia podporuje celkový
rast a v každej fáze rastu vieme
cielenou aplikáciou biostimulá‑
torov podporiť určité parametre
alebo následný rast. Prípravok na
báze morských rias Alga 300++P
v dávke 0,7 – 1 l ha je vhodné
aplikovať na jeseň alebo na jar
v štádiu odnožovania, kedy pod‑
porujeme celkový rast, zakore‑
nenie, odnožovanie a zvyšujeme
odolnosť proti stresovým fakto‑
rom ako sú sucho, chlad, mráz,
zasolenie, zamokrenie a i. Za
účelom zvyšovania úrody v štá‑
diu vlajkového listu aplikujeme
prípravok Alga 300++K v dávke
0,7 – 1 l/ha, ktorý zvyšuje kvantitu
úrody, HTZ, udržuje vysokú akti‑
vitu koreňov a zvyšuje odolnosť
proti suchu. Spolu s prípravkom
Alga 300++K za účelom zvyšo‑
vania potravinárskej kvality, zvy‑
šovania obsahu dusíkatých látok
v zrne, lepku a silnej odolnosti
proti stresu odporúčame apliká‑
ciu prípravku s obsahom až 43 %
voľných L­‑aminokyselín a 17 %
dusíka Amino Total v dávke
0,5 kg/ha.
Biostimulácia – vysoko
návratná investícia
Prevencia proti
chorobám
Využívanie biostimulátorov
zažíva v poslednom období
prudký nárast a postupne sa
Hlavnou úlohou prípravkov
z tejto kategórie (SoftGuard,
SoftGuard++) je zabezpečiť
• stimuluje rast rastlín už od
začiatku vegetácie,
• nespôsobuje okysľovanie
pôd, má neutrálne pH,
• zabraňuje zhutneniu pôdy,
• nezasoľuje pôdny profil.
Význam
biostimulátorov pri
morení
www.rno.sk
Listová výživa pšenice
Okrem aplikácie dusíka na
list sa často opomína dôležitosť
aplikácie mikroelementov pri
technológii pestovania pšenice.
Mikroelementy zohrávajú dôle‑
žité úlohy v každej rastovej fáze
a ovplyvňujú nespočetné množ‑
stvo procesov v rastline. Mangán
podporuje odnožovanie a podieľa
sa na redukcii NO2- na NO3-, železo
podporuje výkon fotosyntézy,
19
meď zlepšuje príjem dusíka
v chladnom počasí a podporuje
dobrý vývoj klasu, bór podporuje
kvitnutie. Preto odporúčame apli‑
káciu komplexu mikroelementov
vo vysoko prijateľnej chelátovej
forme v prípravku MicroRich
v dávke 0,5 l/ha.
Výsledky overené
praxou
V rámci minulého pestovateľ‑
ského roka sme realizovali pokus
na pšenici, kde sme overovali
kompletnú technológiu v porov‑
naní s kontrolou na prevádzko‑
vom pokuse. Oproti kontrole sme
dosiahli prírastok úrody 0,82 t/ha
a čistý zisk z hektára po aplikácii
prípravkov predstavoval 48,5 eur,
ako znázorňuje tabuľka.
Pre viac informácií kontaktujte
našich obchodno­‑technických
zástupcov a navštívte webstránku
s e­‑shopom www.agrobiosfer.sk.
Ing. Pavol Krempa, PhD.
Obchodný manažér
Agrobiosfer, s. r. o.
Obilniny
Je (bol) tento rok naozaj netypický?
Na výkyvy počasia si za ostatné roky postupne zvykáme. Možno takmer so 100 % istotou povedať,
že za posledné obdobie sme sa s „normálnym“ priebehom poveternosti v priebehu roka takmer
nestretli. Čo je z pohľadu poľnohospodára ešte rizikovejšie je fakt, že k výrazným rozdielom, hlavne
z pohľadu množstva atmosférických zrážok, dochádza v priebehu roka. Táto nerovnomernosť neraz
negatívne ovplyvňuje stavy porastov poľných plodín. Keďže pšenica letná f. ozimná (ďalej len pšenica
ozimná) patrí k plodinám, ktorých vegetačná doba je dlhšia, je ovplyvňovaná poveternostnými
podmienkami stanovišťa veľmi výrazne.
Už niekoľko rokov je jed‑
nou z činností, ktorú náš
Výskumný ústav rastlinnej výroby
v Piešťanoch vykonáva aj monito‑
rovanie stavu porastov hlavných
poľných plodín a prognózova‑
nie ich úrod. Pri pšenici ozimnej
vykonávame dve monitorovania,
konkrétne na jeseň tesne pred
prezimovaním a na jar po pre‑
zimovaní. Na základe týchto
získaných poznatkov a zhodnote‑
nia stavu porastov pred zberom
vypracovávame odhad úrody.
Inak tomu nebolo ani v pestova‑
teľskom ročníku 2013/2014.
Stav porastov pred
prezimovaním
Z hľadiska klimatologickej ana‑
lýzy (zdroj SHMÚ) bola jeseň
(september – november) v roku
2013 teplotne nadpriemerná,
pričom z jesenných mesiacov bol
najchladnejší mesiac september.
Z hľadiska úhrnov zrážok bol sep‑
tember 2013 v priemere nadnor‑
málny (za SR spadlo v priemere
130 % dlhodobého normálu – DN
zrážok). Najnižšie zrážkové úhrny
boli pritom na východe SR (122 %
DN) na strednom Slovensku to
bolo 129 % a na západnom
dokonca 140 % DN. V októbri
spadlo menej zrážok ako je dlho‑
dobý normál pre tento mesiac.
V intenciách normálu sa pohybo‑
vali zrážky len južnej časti stred‑
ného Slovenska a severnejšej časti
Záhoria. November bol hodno‑
tený ako zrážkovo nadpriemerný.
Snehová pokrývka sa viac menej
nevyskytovala, ak tak len oje‑
dinele v severnejších oblastiach
Slovenska. Z pohľadu zrážok bola
teda jeseň 2013 čo sa týka zakla‑
dania porastov ozimín ako aj ich
počiatočného vývoja hodnotená
ako priaznivá.
Vplyvom týchto priaznivých
poveternostných podmienok
bola hustota porastov pšeníc na
jeseň pred prezimovaním uspoko‑
jivá. Aj neskôr vysiate porasty sa
zásluhou priaznivých podmienok
v mesiaci november veľmi dobre
zapojili. Celkový stav porastov bol
pred prezimovaním hodnotený
ako optimálny. Vo veľmi dob‑
rom stave sa pritom nachádzalo
zhruba 75 % porastov, v dobrom
32 % a len asi na 3 % poras‑
tov sme zaznamenali stav, ktorý
mohol byť z pohľadu blížiacej sa
zimy pre dané porasty rizikovejší.
hovej pokrývky aj v severnejších
oblastiach. Zima 2013/2014 mala
extrémne nízky počet arktických
dní. Málo alebo žiadny prírodný
sneh pritom nemožno považovať
za ideálny stav z pohľadu poľno‑
hospodárov. Po takto teplej a na
zrážky chudobnej zime existovali
riziká, že prípadný nedostatok
atmosférických zrážok v jarnom
období sa môže rýchlejšie a veľmi
negatívne prejaviť suchom.
Porasty pšenice v súvislosti s vyš‑
šie uvedenými skutočnosťami
preto takmer počas celej zimy
(hlavne v južnejších oblastiach)
vegetovali. Prejavilo sa to aj tým,
že pri jarnej inventarizácii sme
zistili, že takmer všetky porasty
odnožovali, resp. boli už odno‑
žené. V priemere za Slovensko
mali porasty vytvorené asi 4 –
5 odnoží. Tento stav sme pova‑
žovali na danú dobu za priaznivý
a aj porasty, pri ktorých sme pri
jesennej inventarizácii zistili istú
medzerovitosť boli po veľmi mier‑
nej zime optimálne zahustené.
Pozorovali sme aj isté percento
výraznejšie zahustených porastov,
pri ktorých mohlo hroziť vážnej‑
šie riziko napadnutia hubovými
chorobami. Z tohto pohľadu bola
možnosť do istej miery reduko‑
vať intenzitu odnožovania a tým
aj zahustenia porastov dusíka‑
tou výživou pri regeneračnom
prihnojení. Tento agrotechnický
zásah po zime má veľký význam
z viacerých hľadísk. Nejde len
o podporu regenerácie porastov
po zime, podporu odnožovania,
ale v tomto roku bol predpoklad,
že po zime, ako bola tá ostatná,
keď porasty takmer bez prestávky
vegetovali, boli tieto doslova
Porasty takmer počas
celej zimy vegetovali
Zima na prelome rokov
2013/2014 bola mimoriadne teplá
a zrážkové úhrny boli na väčšine
územia podnormálne. Ostatná
zima patrila medzi najteplejšie
zimy v histórii meteorologických
meraní u nás. Vo všeobecnosti
bola posledná zima druhá naj‑
teplejšia po zime z prelomu rokov
2006/2007. Nedostatok sneho‑
vej pokrývky bol počas posled‑
nej zimy najvypuklejší v celom
období od roku 1921, odkedy sa
u nás robia systematické mera‑
nia snehovej pokrývky. Aj počas
zím 1997/1998 a 2006/2007 sa
už stalo, že ojedinele na kraj‑
nom juhu Podunajskej nížiny
a na juhu stredného Slovenska
meteorológovia nezaregistrovali
vôbec výskyt snehovej pokrývky,
ale v takomto rozsahu ako počas
ostatnej zimy to ešte nebolo,
keďže sa objavili regióny bez sne‑
20
„vyhladované“ a to aj v súvislosti
s trendom posledných rokov, kedy
sa takmer úplne vypúšťa zák‑
ladná (predsejbová) dávka N. Aj
vďaka tomuto prihnojeniu, ktoré
vďaka suchému a ustálenému
počasiu v marci mohli pestova‑
telia vykonať včas a kvalitne boli
porasty pred štartom jarnej časti
vegetácie vo veľmi dobrej kon‑
dícii. Pri intenzívnom pestovaní
pšenice pritom nie je predpoklad,
že by porasty trpeli symptómami
nedostatku dusíka.
V rámci výskumnej činnosti sa
zaoberáme aj sledovaním obsahu
anorganického N pri rôznom
stupni spracovania pôdy. Na
základe tohtoročných jarných
odberov pôdy, ktoré slúžia ako
základ pre nastavenie regene‑
račnej dávky N sme pozorovali
výrazne nižšie rozdiely v obsahu
minerálneho dusíka vo vrstve
pôdy 0,0 – 0,3 m medzi porastmi
zakladanými klasickou konvenč‑
nou technológiou a pôdoochran‑
nými technológiami, v porovnaní
s predchádzajúcim
rokom
2013 s veľmi dlhou zimou, kedy
sme zaznamenali výrazne nižšie
hodnoty Nan hlavne pri bezorbo‑
vej technológii, čo súvisí s pozvoľ‑
nejším nástupom mineralizačných
procesov práve pri redukovaných
pôdoochranných technológiách.
V rámci našich sledovaní v poku‑
soch na Výskumnom pracovisku
v Borovciach sa zaoberáme aj sle‑
dovaním vlhkosti pôdy pri rôznom
stupni obrábania. Tento faktor
a jeho sledovanie bol po tak
miernej a na zrážky chudobnej
zime veľmi významný. Z výsled‑
kov vyplynulo, že pri konvenčnej
technológii sme v marci zazna‑
www.rno.sk
Obilniny
menali vlhkosť pôdy v najvrch‑
nejšej vrstve (0,00 – 0,10 m) na
úrovni 15,05 %, ale pri bezorbovej
technológii to bolo 20,02 % a pri
minimalizačnej dokonca 20,67 %.
Tento rozdiel, aj keď sa to na prvý
pohľad veľmi nezdá, predstavoval
v skutočnosti až 37 %, čo je pre
vývoj porastov významným fak‑
torom. Pozorovania vlhkosti sa
vykonávajú systematicky už viac
rokov a tento jav bol pozorovaný
aj v minulých rokoch, ale naprí‑
klad v roku 2013 po dlhej a vlhkej
zime bol rozdiel medzi konvenč‑
nou a pôdoochrannými technoló‑
giami „len“ na úrovni 12 %.
Dopad miernej zimy na
porasty
Po veľmi miernej zime a rela‑
tívne skorom nástupe jari vyvstá‑
valo z pohľadu pestovateľov
viacero otázok. Aký dopad bude
mať mierna zima na porasty?
Čaká nás aj netypická jar? Pri pše‑
nici ozimnej ako už bolo spo‑
mínané a dokladujú to aj naše
zistenia z jarného monitoringu
stavu porastov po prezimovaní sa
tieto nachádzali vo veľmi dobrej
kondícii. Zo zistení vyplynulo, že
porastov pri ktorých sa dalo v čase
monitorovania očakávať dosiah‑
nutie nadpriemerných úrod bolo
zhruba 66 % a porastov, kde by
mohla byť dosiahnutá aspoň prie‑
merná úroda bolo 28 %. Len pri
zostávajúcich 6 % porastov bol
predpoklad, že úrody budú nižšie
ako dlhodobý desaťročný priemer.
Isté obavy z ďalšieho vývoja boli
v marci opodstatnené, nakoľko
po suchej zime sa aj v marci naďa‑
lej prehlboval zrážkový deficit,
nakoľko v oblastiach s najväčšími
pestovateľskými plochami pšenice
spadla len polovica dlhodobého
zrážkového normálu. Na ostat‑
nom území (stred a východ SR
bol marec zrážkovo normálny).
V spojitosti s nadpriemernými
teplotami (marcová odchýlka od
dlhodobého priemeru za celú SR
predstavovala +4,4 °C) bola teda
reálna možnosť negatívneho
vplyvu na inak veľmi priaznivo
sa vyvíjajúce porasty. V prípade
www.rno.sk
pretrvávania suchého a aj nad‑
priemerne teplého počasia hro‑
zila výraznejšia redukcia počtu
odnoží (ich zhadzovaním), a s tým
samozrejme spojený aj celkový
pokles produkcie.
Z pohľadu teplôt bol aj ďalší
jarný mesiac apríl, tak ako
predchádzajúce mesiace, teplý
s odchýlkou na úrovni +2,5 °C,
zrážky boli viac menej na úrovni
dlhodobého normálu a relatívne
rovnomerne rozdelené v rámci
celej SR. Nemožno teda povedať,
že by bol apríl netypický aj keď sa
nám to na prvý pohľad tak môže
zdať. Keď si ale porovnáme tohto‑
ročný apríl s tým vlaňajším tak
zaznamenáme podstatne „nor‑
málnejšie“ správanie sa počasia
ako vlani. Ešte si dobre pamä‑
táme, že vlani aj v nížinách sme
na veľkonočný pondelok (1. apríl)
mali i keď nesúvislú, ale predsa
snehovú pokrývku a naproti
tomu sa v posledný aprílový deň
roku 2013 stĺpček teplomera
v najteplejších oblastiach šplhal
k tridsiatke. Takéhoto javu pre‑
chodu zimy priamo do leta sme
v posledných rokoch svedkami
čoraz častejšie. Tento rok sa jar
rozbiehala pozvoľnejšie, aj keď
sme už zaznamenali aj letné dni
(s teplotou nad 25 °C), našťastie
tropické hodnoty sa nám doteraz
vyhýbali. Tým, že porasty pšenice
ozimnej mali dobré štartovacie
podmienky na jeseň, vegetovali
počas zimy takmer nepretržite,
jar prišla relatívne skoro, tak sme
v apríli konštatovali, že porasty sú
istom predstihu vývoja asi zhruba
o 3 týždne.
O tri týždne
v predstihu
Ako sa priebeh poveternosti zo
začiatku jari prejavil na poras‑
toch? Z pohľadu výživného stavu
porastov, predovšetkým výživy
dusíkom by problémy nastať
nemali. Pestovatelia sa poväč‑
šinou zameriavajú hlavne na
dostatočnú výživu touto živinou.
Z hodnotenia porastov na základe
ich výživného stavu, ktorý bol
vykonaný analýzou rastlinného
materiálu na takmer 100 vzorkách z rôznych oblastí predovšet‑
kým západoslovenského regiónu
sme zaznamenali deficit dusíka‑
tej výživy, ktorý však optimálnym
produkčným hnojením bol elimi‑
novaný.
Ako už bolo vyššie uvedené,
pri intenzívnom spôsobe pesto‑
vania pšenice ozimnej neevidu‑
jeme symptómy nedostatku vo
výžive N. V rámci týchto analýz
bol hodnotený aj stav zásobe‑
nosti mikroprvkami. Väčšinou bol
pozorovaný deficit síry, mangánu
a do istej miery aj bóru, nezazna‑
menali sme deficit vápnika ani
horčíka. Na trhu existuje už veľké
množstvo firiem, ktoré ponúkajú
širokú škálu hnojív pre listovú
výživu, takže je predpoklad, že
deficitné stavy z pohľadu výživy
mikroelementami by nemali byť
rozhodujúcim činiteľom ovplyv‑
ňujúcim konečnú produkciu, ako
aj jej kvalitu. Venovať pozor‑
nosť vyváženej výžive je dôležité
a v rámci inovatívnych technológií
pestovania sa ponúka možnosť
kombinácie listovej výživy s apli‑
káciou biostimulátorov, ktoré
v prípade správneho výberu môžu
podporiť nielen príjem živín, ale
aj stimulovať rastlinu a udržať ju
v dobrom kondičnom stave.
Ďalšou obavou z pohľadu pesto‑
vateľov bolo, čo mierna zima urobí
s porastmi z pohľadu napadnutia
škodlivými činiteľmi (choroby,
škodcovia, zaburinenosť). Dalo sa
očakávať, že infekčný tlak chorôb
môže byť vyšší a to predovšetkým
na porastoch, ktoré sa vyznačovali
vyššou mierou zahustenia. Marec
bol síce suchý, napriek tomu sa
symptómy chorôb začali prejavo‑
vať už skoro na jar. Pri marcovom
monitoringu stavu porastov sme
pozorovali nástup múčnatky ako
aj chorôb bázy stebla, celkovo sa
však napadnutie týmito choro‑
bami v čase inventarizácie pohy‑
bovalo v priemere v rozpätí od
5 do 10 %. V porastoch, ktoré
nasledovali po predplodine pše‑
nici, resp. obilninách sme pozoro‑
vali aj nástup a výskyt septorióz
a fuzarióz. Aj na základe skúse‑
21
ností pestovateľov z podobného,
čo sa priebehu poveternosti týka,
ročníka 2006/2007 včasná apliká‑
cia fungicídov zabránila výraznej‑
šiemu napadnutiu porastov na
začiatku steblovania. Relatívne
vlhké počasie zo začiatku mája
a nadpriemerné teploty pri
neošetrených porastoch mohli
spôsobiť aj vyšší infekčný tlak
chorôb. V niektorých lokalitách
bol zaznamenaný aj výraznejší
nástup hrdzí. Je predpoklad, že
pretrvávajúce vlhké počasie a ak
sa k tomu pridruží aj nástup vyš‑
ších teplôt môže vytvárať pred‑
poklad zvýšeného infekčného
tlaku chorôb klasu. Naopak, v prí‑
pade nástupu opätovne suchého
a horúceho počasia môže byť tlak
chorôb podstatne nižší.
Zo škodcov sme sa pri jarnej
inventarizácii lokálne stretli
s poškodením porastov predo‑
všetkým hrabošmi, čo sa ale po
miernej zime dalo očakávať.
Zaburinenosť porastov v prie‑
mere za celé Slovensko na začiatku
jarnej vegetácie predstavovala
10 % a pohybovala sa v rozpätí od
3 do 30 %. Výraznejšia zaburine‑
nosť bola podľa očakávania v red‑
ších porastoch. Dobre zapojené
porasty síce úspešne konkurujú
rozširovaniu burín, včasný herbi‑
cídny zásah bol ale jednoznačne
potrebný. O včasnosti a správnosti
načasovania aplikácie herbicídov
sa ale veľmi ľahko presvedčíme
pri pohľade na lány, ktoré nie sú
jednofarebné, ale naopak hýria
farbami.
Bude skoršia žatva?
To či tento rok vyvráti tvrdenie,
že skorá žatva – nižšia úroda ukáže
čas, nakoľko v súvislosti s vývojom
jarného počasia v marci, apríli
a začiatkom mája môže byť síce
žatva skoršia, ale naopak obdo‑
bie tvorby klasu a zrna môže byť
dlhšie. Je teda ešte veľa faktorov,
ktoré ovplyvnia to, čo budú mať
nakoniec pestovatelia vo svojich
sýpkach.
Ing. ROMAN HAŠANA, PhD.,
Ing. RASTISLAV BUŠO, PhD.
NPPC – VÚRV Piešťany
Obilniny
Úroda: Dobré zvládnutie pestovania
Pestovanie ozimnej pšenice je
proces náročný a vyžaduje si zod‑
povedný prístup zo strany pes‑
tovateľa. A naviac, keďže celý
proces výroby prebieha za priro‑
dzených klimatických podmienok,
nedajú sa použiť pri niektorých
operáciách rovnaké nalinajkované
postupy každý rok, veľmi často sa
musí improvizovať.
Dôležitá agrotechnika
Veľmi dôležité je z pohľadu
dobre založeného porastu a tiež
z pohľadu zdravotného stavu
výber vhodnej predplodiny, čo je
v dnešnej dobe problematické.
Časté pestovanie obilnín po
obilninách vrátane po kukurici
podmieňuje výrazné nahromade‑
nie patogénneho materiálu do
pôdy následkom čoho je zabez‑
pečený pre vysiatu obilninu
silný infekčný tlak chorôb, hneď
v počiatočnom vývojovom štá‑
diu rastliny, ak vôbec rastlinka
vzíde.
Predpoklad dobre povzchádza‑
ného porastu je aj v sejbe osiva
dôsledne ošetreného – namore‑
ného, aj keď ani v takomto prí‑
pade sa nedá hovoriť o 100 %
ochrane aplikovaného moridla
proti chorobám prenosným osi‑
vom a pôdou (taká nie je).
Pravidelným
sledovaním
povzchádzaných porastov si
vytvárame obraz o poraste, ako
jeho kondičného stavu, tak aj
zdravotného. Je správne, keď
zachytíme každú zmenu na listoch
a steble rastliny, ale netreba hneď
robiť fungicídnu – insekticídnu
ochranu. Fungicídnej a insekticíd‑
nej ochrane musí predchádzať
diagnostika daného poškodenia
a až na základe výsledkov diag‑
nostiky sa treba rozhodnúť kedy
a ako rastliny ošetriť.
Stáva sa (aj v tomto roku), že
následkom nepriazne počasia
(sucho, naopak výrazne vlhko,
vetry) alebo prekombinova‑
nia viacerých fungicídov s rôz‑
nymi výživovými a podpornými
výraznejšie tmavo ohraničená.
V prípade, že boli na poraste pše‑
nice diagnostikované spomínané
choroby, treba porast ošetriť naj‑
neskoršie do vytvorenia druhého
kolienka povolenými – vhodnými
fungicídmi. Šírenie týchto chorôb
podporuje aj vhodná mikroklíma,
ktorá sa vzhľadom na hustotu
porastu v spodnejších partiách
takmer vždy vyskytuje. V takomto
prípade netreba odkladať fun‑
gicídne ošetrenie na neskorší
termín, ale je treba zabrániť pre‑
rastaniu patogénov do stebla.
Zároveň sa v tomto období už
vyskytujú aj septoriózy (septoria
spp.), sú to nekrotické škvrny rôz‑
nych tvarov, na ktorých sa vytvá‑
rajú čierne piknidy. Často sa tieto
škvrny môžu zameniť pri nespráv‑
nej diagnostikácii za fyziologické,
alebo naopak.
V závislosti od klimatických pod‑
mienok a tiež od odolnosti odrôd
sa objavuje skoršie, alebo neskor‑
šie múčnatka trávová (Blumeria
graminis), ktorá tiež dokáže pri
absentujúcej fungicídnej ochrane
ukrojiť z úrody.
Od objavenia posledného listu
sa za vhodných klimatických
podmienok (vlhko a nie príliš
teplo) začína objavovať v ostat‑
ných rokoch stále s väčšou inten‑
zitou hrdza pšenicová (Puccinia
recondita). Na listoch rastliny sa
objavujú hrdzavohnedé kôpky,
ktoré pri silnom infekčnom tlaku
dokážu pokryť list aj na 100 %.
V tomto prípade je správne
načasovanie aplikácie fungicídu
nevyhnutné. Z pokusov robených
viac rokov bolo vidieť, že skoro
aplikovaný, aj keď veľmi dobrý
– trojzložkový fungicíd t. j. po
vytvorení druhého kolienka, kedy
sa ešte hrdza pšenicová vôbec
nevyskytovala nedokázal ochrá‑
niť aj posledný vytvorený list – čo
bolo obdobie začiatku výskytu
hrdze pšenicovej. Naopak fungi‑
cídy aplikované vo fáze vytvo‑
renia posledného listu dokázali
zabrániť šíreniu spomínanej cho‑
látkami, ktoré sa aplikujú na
porasty, dochádza k vytvoreniu
nekrotických škvŕn, ktoré sú veľa
krát považované za škvrny pato‑
génneho charakteru.
Správne načasovanie
Správne načasovanie fungicíd‑
nej, alebo insekticídnej ochrany
závisí od skúseností, pozorova‑
nia vývoja choroby, škodcu (od
poznania podmienok ich šírenia)
a tiež od vývoja počasia v danom
pestovateľskom roku.
Stane sa, že po počiatočných prí‑
znakoch choroby na listoch rast‑
liny nasledujú klimatické pomery,
ktoré šíreniu danej choroby nevy‑
hovujú a dochádza k zastaveniu
jej šírenia. V takomto prípade
sa dá konštatovať, že aplikácia
fungicídu ešte nie je nevyhnutná
a pre aplikáciu sa treba rozhodnúť
až v neskoršom termíne.
Okrem sledovania výskytu
plesne snežnej po nastúpení vege‑
tácie si treba po ukončení odno‑
žovania až začiatku steblovania
(29 – 31 – 32 BBCH) všímať cho‑
roby stebla. Najčastejšie sa jedná
o choroby spôsobené patogénom
Fusarium spp. – fuzariózy – preja‑
vujú sa ako nepravidelné zhned‑
nuté pretiahnuté tmavšie škvrny
tiahnuce sa od koreňového krčka,
neskoršie sa škvrny nachádzajú
v okolí kolienka. Pre správnu diag‑
nostiku patogéna v počiatočných
štádiách jeho vývinu je vhodná
laboratórna diagnostika.
Pseudocercosporella herpotrichoides – steblolam – je tiež na
začiatku vývinu ťažšie identifiko‑
vateľná, neskoršie typická elip‑
sovitá v strede bledá tmavšie
ohraničená škvrna. Ak sa táto
škvrna rozrastie po obvode celého
stebla, dochádza k narušeniu prí‑
vodu živín do klasu a k obmedze‑
niu pevnosti stebla, ktoré sa láme.
Podobnú škvrnu môžeme zaregis‑
trovať na steblách aj po napadnutí
patogénom Rhizoctonia solani,
ktorá je na rozdiel od škvrny pri
steblolame menšia elipsa, ale
22
roby a tiež ďalších v tej dobe
sa vyskytujúcich a udržať listy,
posledné dva pod klasom vo
veľmi dobrom zdravotnom stave,
čo sa výrazne prejavilo na úrode.
Aktuálna sezóna
V tomto roku (jar 2014) sa
objavili už pri vytváraní druhého
kolienka príznaky po napadnutí
hrdzou plevovou (Puccinia striiformis), ktorá sa v takomto, dá
sa povedať epidemickom stave
vyskytuje v našich podmienkach
raz za 8 – 10 rokov. Hrdza plevová
sa vo väčšej, alebo menšej inten‑
zite objavila takmer na všetkých
odrodách a vo všetkých pestova‑
teľských lokalitách. Našli sa však aj
odrody, ktoré tejto chorobe odo‑
lali, alebo sa objavili len príznaky
v podobe vytvorenia nekróz bez
vytvorenia žltých kôpok hrdze
(letných výtrusov).
Vzhľadom na veľmi silný
infekčný tlak tejto choroby bolo
vhodné a výrazne účinné ošetre‑
nie fungicídom (odporučeným na
hrdze) potrebné už pri druhom
kolienku a vzhľadom na neustáva‑
júci infekčný tlak aj po vytvorení
posledného listu, keď sme chceli
udržať posledný list pod klasom
relatívne čistý.
Dôležitú úlohu pri tvorbe
zdravej úrody zohráva udrža‑
nie čistého klasu – bez chorôb.
Najzávažnejšou chorobou sú fuza‑
riózy v klase, ktoré sa podieľajú
nielen na zhoršenej kvalite, ale aj
kvantite dosiahnutej produkcie.
Ideálne klimatické podmienky pre
vytvorenie infekčného tlaku fuzá‑
riami predpovedajú silný infekčný
tlak a preto je (v mnohých lokali‑
tách už bolo) potrebné ošetrenie
do práve kvitnúceho klasu povo‑
lenými fungicídmi. Zo škodcov
sa v posledných rokoch najčas‑
tejšie vyskytuje kohútik, ktorého
hlavne larvy dokážu narobiť
škodu v podobe zlikvidovania lis‑
tovej plochy.
Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.
NPPC – VÚRV Piešťany
www.rno.sk
Obilniny
Škodcovia v neskorej jari
V druhej polovici jarného obdobia porasty obilnín sú napádané rôznymi druhmi fytofágov. Medzi
významných škodcov v tomto období patria najmä rôzne druhy vošiek, kohútiky, strapky, zunčavka
jačmenná, zelenuška žltopása, byľomor sedlový a v posledných rokoch na niektorých lokalitách
južného Slovenska bol zaznamenaný aj silnejší výskyt chrústovcov.
V tomto článku reč bude hlavne
o tých druhoch, ktoré v posled‑
ných rokoch častejšie zapríčiňujú
významné škody, ale aj o druhoch
ktoré doteraz neboli škodlivé, ale
v posledných rokoch je evidovaný
ich zvýšený miestny výskyt.
Kohútiky
Kohútik pestrý – Oulema melanopus a kohútik modrý – Oulema
gallaeciana, majú podobnú bionó‑
miu a na podobný spôsob aj ško‑
dia. V kalamitných rokoch môžu
znížiť úrodu aj o 25 – 50 %. Suché
a teplé počasie počas kladenia
vajíčok ich premnožuje. Z agro‑
technických opatrení je významné
vyhýbať sa pestovaniu obilnín po
obilninách. Skorá sejba jarných
obilnín znižuje škody. Vyvážená
výživa je tiež dôležitá, lebo zvý‑
šené hnojenie dusíkom zvyšuje
plodnosť samičiek. Pestovanie
odolných odrôd je jedna z naj‑
perspektívnejších metód ochrany.
Chemická ochrana sa môže
vykonať proti imágom aj larvám.
Proti imágom sa zriedka robí
ochrana. Mala by sa vykonať, keď
vo fáze odnožovania zistíme 8
a viac imág/m2 pri výške rastlín 0,2
– 0,3 m. Počet imág môžeme zistiť
aj smýkaním a ak pri 100 smykoch
chytíme 30 – 70 imág, treba vyko‑
nať postrek. Najviac sa chemicky
robí ochrana proti larvám. Ak sa
urobí v správnom termíne, účin‑
nosť je vysoká. Treba ju vykonať
v čase masového liahnutia lariev,
čiže kým sú larvy mladé. Staršie
larvy sú odolnejšie na insekticídy,
lebo majú telo pokryté slizom
a tiež v období, keď sa vyskytujú
staršie larvy, škody sú už zapríči‑
nené a je neskoro robiť ochranu.
Prah škodlivosti je, keď na jednu
odnož v priemere nájdeme 0,6
– 0,7 vajíčok a lariev a keď je naj‑
menej 50 % vajíčok vyliahnutých.
www.rno.sk
Výber insekticídov je veľký, odpo‑
rúča sa tiež striedať prípravky rôz‑
nych skupín pesticídov.
Vošky
Vošky (Aphidoidae, Sternorrhyncha), na obilninách sa vysky‑
tujú každý rok vo väčšej alebo
menšej miere. V jesennom období
obyčajne nezapríčiňujú významné
priame škody ale môžu významne
škodiť nepriamo, prenosom víru‑
sových ochorení. Na obilninách
sa vyskytuje viac, okolo 10 dru‑
hov vošiek, ale v strednej Európe
najvýznamnejšie sú tri druhy:
voška ovsená Sitobion avenae;
voška trávová Metopolophium
dirhodum a voška čremchová,
Rhopalosiphum padi. Porasty zo
skorých termínov sejby, najmä
v podmienkach teplej jari treba
pravidelne kontrolovať a v prí‑
pade výskytu vošiek podľa potreby
aplikovať insekticídy. Na začiatku
výskytu sú silnejšie napádané
okraje porastov a vtedy je dosta‑
točné ošetriť porasty do hĺbky
25 – 30 metrov. Pri silnom výskyte
aj v hĺbke porastu musíme ošetriť
celý porast. Opatrenia proti lis‑
tovým voškám sa odporúča robiť
na konci kvitnutia, keď sa zistí
výskyt 25 a viac vošiek v prie‑
mere na 1 odnož. Ošetrenia po
mliečnej zrelosti sa neodporúčajú,
lebo sú neúčinné pre neustále sa
znižujúci výskyt vošiek. Ošetrenie
v klasoch treba vykonať vo fáze
od konca kvitnutia do začiatku
tvorby obilky, ak je v porastoch
zistené 3 – 5 vošiek v priemere
na 1 klas, čo zodpovedá približne
60 % napadnutých klasov.
Výber prípravkov je veľký. Pre
časté používanie je možné vytvo‑
renie rezistencie proti insekticí‑
dom a preto ich treba striedať.
Zelenuška žltopása
Prvá generácia lariev zelenušky
žltopásej Chlorops pumilionis
(Chloropidae, Diptera) škodí na
jar na jarnej a ozimnej pšenici
a na jarnom jačmeni. Druhá gene‑
rácia škodí na mladých oziminách,
ale aj na pýre a kŕmnych trávach.
V prípade zvýšeného výskytu spô‑
sobuje zníženie úrody o 10 – 20 %.
Škodlivé výskyty sú len lokálne.
Z agrotechnických opatrení
sa odporúča neskorá sejba ozi‑
mín a skorá sejba jarín a podpo‑
riť rýchly vývoj rastlín v jarnom
období. Vyrovnané hnojenie fos‑
forom a draslíkom zvyšuje odol‑
nosť rastlín proti napadnutiu.
Tiež sa odporúča ničiť pýr pla‑
zivý a výmrv ozimín. V niektorých
rokoch treba ošetrovať vzchá‑
dzajúce porasty na jeseň proti
náletom imág. Na jar treba kon‑
trolovať porasty v druhej polovici
mája a ak sa na 10 odnožiach zistí
viac ako jedno vajíčko, alebo ak
sa na 100 steblách zistí 10 vajíčok,
teba robiť ochranu. Využívajú sa
insekticídy, ktoré sa používajú
proti zunčavke jačmennej, čiže
pyrethroidy.
Zunčavka jačmenná
Zunčavka jačmenná Oscinella
frit (Chloropidae, Diptera) škodí
najmä na skoro vysiatych ozimi‑
nách a neskoro vysiatych jarných
obilninách. Väčšie škody spôso‑
buje v rokoch, keď kvôli dlhej zime
príprava pôdy a sejba meškajú
a potom nastúpi teplé počasie, čo
sa často stáva posledných rokoch.
Zunčavke tiež vyhovuje dlhá teplá
jeseň. Z agrotechnických opatrení
sa odporúča neskorá sejba ozi‑
mín a skorá sejba jarín. Na loka‑
litách, kde sa škodca pravidelne
vyskytuje sa odporúča zakladať
hustejšie porasty. Tiež sa odpo‑
rúča podporiť rýchly vývoj obil‑
nín v skorých fázach, aby rastliny
čím skôr prekonali kritické štá-
23
dium pri napadnutí (2 – 4 listy).
Problémom pri priamej ochrane
je dlhá doba kladenia vajíčok
a skrytý spôsob života lariev.
Chemická ochrana proti 1. generá‑
cii škodcu sa vykonáva po vzídení
do fázy 2 – 3 listov a proti 2. gene‑
rácii 7 dní po vyklasení hlavného
stebla. Ošetrenie je vhodné zopa‑
kovať po 8 – 10 dňoch.
Chrústovec pšeničný
Imága chrústovca pšeničného
(Anisoplia austriaca) najviac ško‑
dia na pšenici vo fáze mliečnej
zrelosti. Pri populačnej hustote 5
– 15 imág na m2 sa znižuje úroda
o 15 – 45 %. Larvy najväčšie škody
zapríčiňujú na okopaninách,
najmä v suchých rokoch. Kritické
číslo je 3 – 4 larvy/m2 a pre obil‑
niny 8 – 10 lariev/m2. Pri výskyte
1 larvy na m2 v porastoch pšenice
bolo zničených 1% rastlín.
Premnoženiu napomáha jemná
zima, slnečné a teplé poča‑
sie v čase výskytu imág, a teplé
počasie po kladení vajíčok. K premnoženiu prichádza, v priebehu
viacerých suchých rokov za sebou,
kým po rokoch keď sú zrážky nad
dlhoročným priemerom populá‑
cia výrazne klesá. Vývoju lariev
vyhovuje černozem a nevyho‑
vujú vlhké a ťažké pôdy. Výrazné
zvýšenie populácie nastáva, keď
obilniny pestujeme viac rokov
za sebou, ak sa vynechá orba
a využíva minimálne spracovanie
pôdy a v prípade zníženia pôso‑
benia prirodzených nepriateľov.
Z ochranných opatrení najvyššiu
efektivitu dávajú agrotechnické
opatrenia. Chemickú ochranu
robíme na základe hodnotenia
výskytu škodcu. Kritické číslo je 3
– 5 imág/m2. V prípade zvýšeného
výskytu na okrajoch porastu stačí
urobiť postrek len na okrajoch.
Ing. JÁN TANCIK, PhD.
NPS 49
38
• „štartovacie“ hnojivo pre podkoreňovú
či predsejbovú aplikáciu v repke ozimnej
• vhodná voľba živín a ich foriem pre
intenzívny a efektívny rast (vysoký obsah
vodorozpustného P a S)
• vhodný obsah a pomer jednotlivých
živín pre podporu synergických
vzťahov (synergia N-S)
• pre maximálnu využiteľnosť aplikovaných
živín v rôznych pôdnych podmienkach
• obsah biologicky aktívnych látok
pre intenzívny príjem živín a progresívny
rast koreňového systému
• neokysľujúci efekt
TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.
Oravská 13, 903 01 Senec
Tel.: 02/45 92 35 68, Fax: 02/45 24 16 75
www.sk.timacagro.com
Download

psenica-2014-web