1
Zasadalo Predsta−
venstvo SSN s. 2
Ako ïalej so sociálnym
fondom
s. 3
Fotostránka z vyhlasovania Dvakrát
výsledkov súaí
s. 5 o Rómoch s. 7
2012
Uznesenia snemu plníme
alebo Spochybòujem
pochybnosti
V
itajte v roku 2012! Stále poèú−
vam, e mám èas iba do 21. de−
cembra, e potom sa planéta prepólu−
je, bude po elektrine a beda tomu, kto
nemá políèko a vlastnú studòu! Nero−
zumiem síce presne, ako sa „prepólu−
jeme“, ale veï uvidíme. Pouil som
zámerne prvú osobu mnoného èísla,
lebo predpokladám, e Slovenský
syndikát novinárov tu bude aj po 21.
decembri 2012 a dokonca verím –
stabilnejší a prosperujúcejší ne dnes.
Preèo? Jednoducho preto, lebo si
myslím, e sme na dobrej ceste. Niee−
by bola bez kaluí a výmo¾ov, ale má
jasný cie¾. Prestali sme len míòa1, èo
nám zostalo z minulosti, naštartovali
sme èas1 našej ekonomiky tak, aby
nám naše aktíva zaèali prináša1 zisky.
Z reštaurácie (v nových priestoroch)
plynú prvé výnosy, rýchlo si získava
svoju klientelu. Tak, ako sme si predsa−
vzali v programovej stratégii, hneï ako
prišla nová technika sme zaèali ponú−
ka1 tlaèovky s novými slubami, a u
je o ne aj záujem. Akadémia médií má
v marci prijímacie skúšky a oèakáva
nových študentov. Akreditaènej komi−
sii sme podali iados1 tie o magister−
ské štúdium. Èím bude viac študentov,
tým viac priestoru na 9upnom námestí
budú potrebova1, tým viac priestorov
môeme Akadémii prenajíma1... Máme
perspektívu! Niektorí dodávajú – aj
úver. Z èoho zaplatíme 60−tisíc eur?
My sme ich však u zaplatili! Do Me−
diaregionu sme za roky 2010 a 2011
z peòazí syndikátu investovali spolu
133 545 eur, keï sa vrátia, zapchajú
„úverovú dieru“. Spochybòova1 vopred
èi sa vrátia?
Spochybni1 sa však dá všetko, ¾ahko
a pohodlne. Keby sme sa vydali len ces−
tou šetrenia, zostali by nám peniaze na
dlhšie, poèúvam èasto. Ale ko¾ko by to
„dlhšie“ trvalo? U sme si to vyskúšali
a skonèilo sa to vlaòajším mimoriad−
nym snemom. Niektoré poplašné hlasy
krièali tak hlasno, a si nás naši part−
neri znova dobre preklepli, a preto sa
podpis zmluvy o projekte cezhraniènej
spolupráce Slovensko – Rakúsko
Mediaregion oddialil o pár mesiacov.
Ale podpísali sme ju, take nám –
dôverujú. Spochybòovaním všetkého
a všetkých sme si cestu k úhrade pros−
triedkov z Európskej únie sami skompli−
kovali. Teraz spochybòujeme fakt, e
sa tak stalo len našou vinou...
Krútime sa ako pes za svojim chvos−
tom. Stále sa vraciame k tomu, o èom
sme u rozhodli na sneme a zasa to
spochybòujeme, mrháme èasom
a energiou.
(pokraèovanie na s. 2)
ROÈNÍK XXIII
Hlavnú cenu sú1ae,
za investigatívny príspevok,
získal Ján Maloch (TV Markíza)
za „platinové sitká“.
Tie mu vyniesli aj ocenenie
za novinársky èin roka,
ktoré mu odovzdal predseda
syndikátu Peter Kubínyi.
Foto Tomáš Èimárik
Novinárska súa SSN, Allianz SP
a Nadácie Èisté slovo 2011
Spravodajstvo
PRINTOVÉ MÉDIÁ
porota neudelila
Roman Rokytka, Košický Korzár
– Syn šéfa súdu sa stal expresne pro−
kurátorom; Príbuzní sudcov mali by"
sudcami; Šéf súdu mô%e zosta" vo
vedení HC Košice
ex aequo Vladimír Turanský,
Hospodárske noviny – Eseroèka vás
pred dlhmi neochráni
a Miroslav Sambor/Kristián Sabo,
Korzár – Niná Myš¾a: Vyše roka po
povodni cítia ¾udia krivdu
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
porota neudelila
Ján Maloch, TV Markíza –
Pátranie po zlodejoch áut
porota neudelila
Analytické ánre
PRINTOVÉ MÉDIÁ
Richard Kvasòovský, TASR –
Na myšlienku kupónovej privatizácie
nás priviedli potravinové lístky
Mária Hunková, Pravda – Lekár
má menej ako pracovník pois"ovne
Jozef Gruchalák, Oravec –
Povodne výsledkom poškodenej a vy−
sušenej krajiny
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Radoslava Rusòáková, TV Mar−
kíza – Bez rodného listu 1. – 3. èas"
Andrea Paulíniová, TV Markíza
– HIV
ex aequo Anna Lemešányiová,
TV Markíza – Krutá hra osudu 1. – 3.
èas"
a Eva Sládková, Rádio Slovensko:
Kontakty – Registrované partnerstvá
1. – 2. èas"
Beletristické ánre
PRINTOVÉ MÉDIÁ
Milan Èupka/Andrej Barát
(foto), Pravda – Chvost Slovenska?
Pokrèená cigareta
Katarína Rosinová, Trnavský
hlas – Bez oblièiek, ale s úsmevom
ex aequo Zoja Droppová, Projekt
– Premrhané oko
a Darina Kvetanová, Trnavský hlas
– Ko¾ko zarobí starosta?
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Tatiana Šušková, Rádio Sloven−
sko – Kni%nica, ktorá vstala z popola
Ivica Ruttkayová, Rádio Devín:
Rubikon – 1000 a jeden smiech cez
slzy
Martin Jurèo, Slovenský rozhlas:
Portréty – Z. Mináèová
Osobitná prémia
pre mladého novinára do 27 rokov
Peter Kováè, Pravda
a Katarína Jánošíková, Televízia
Trenèín
Špeciálna cena Allianz SP
Pavel Škriniar, Investor – Kamión
nie je na nákupy a fiatka na s"ahova−
nie, Nepríjemné skúsenosti ako varo−
vanie a Zachovanie hodnoty verzus
istota výnosu
Osobitná cena
za investigatívny príspevok
Ján Maloch, TV Markíza –
Kauza Platina
Do sú1ae bolo prihlásených spolu
196 príspevkov (z toho 95 printových,
26 internetových, 34 rozhlasových
a 41 televíznych) od 75 autorov.
Ocenených bolo 23 autorov.
Poroty pracovali v zlo%ení:
printové médiá – Katarína Èi%mári−
ková (predsedníèka), Marta Moravèí−
ková, Ivica Ondrejíèková, Peter Zeman
elektronické médiá – Zdeno Cho
(predseda), Stanislava Benická, Igor
Dobiš, Peter Koleniè, Kveta Škvarková
Zaplate èlenské èo najskôr a ušetríte 5 eur
Nová úprava èlenského platí od 1. apríla 2012.
Podrobne sme o tom písali vo Fórume 8/2011 na s. 2
strana 2
Uznesenia snemu plníme...
(dokonèenie zo s. 1)
Venujeme sa otvoreným listom, ktoré
sú reakciou na iné otvorené listy (netvr−
dím, e boli š1astne komponované), và−
tame sa v tom, zasievame do vlastných
radov nedôveru. Aj preto sa do Fórumu
tento mesiac nedostali niektoré príspev−
ky. Zlej krvi u bolo dos1. Ak má dakto
konštruktívne návrhy, sem s nimi, ak
chce len rozosieva1 nepokoj, staèilo.
Bankrotujú celé štáty, krachujú ve¾ké
firmy, euro má problémy... Nu a my
namiesto konštruktivizmu volíme –
vnútornú deštrukciu práve teraz, keï
sa ukazuje, e by sa nám mohlo zaèa1
dari1. Hovorím to s vedomím, e syndi−
kátna pokladnica je opä1 prázdna.
Ale aj s vedomím, e práve to¾ko kriti−
zované projekty ju u zaèínajú plni1.
Peter Kubínyi
predseda SSN
Vyhlásenie SSN
k novinárskemu
produktu ako
autorskému dielu
Kolégium predsedu Slovenského syn−
dikátu novinárov sa na svojom za−
sadnutí 12. januára 2012 zaoberalo
(v súvislosti s rozhodnutím Krajské−
ho súdu v Bratislave v kauze Ecopress
– vydavate¾ Hospodárskych novín –
vs. Storin) aj ochranou autorských
práv a vyu%itím autorského diela.
Konštatovalo, %e problém nie je
mo%né zú%i" iba na predaj odvysie−
laných èi publikovaných autorských
diel tretím subjektom – teda tzv. mo−
nitoring. Slovenský syndikát noviná−
rov podporí novelizáciu autorského
zákona tak, aby bola predovšetkým
jasne definovaná zákonná licencia na
pou%itie diela a zároveò zabezpeèený
výkon autorských práv tak, aby autori
mali prospech aj z viacnásobného vy−
u%itia svojich diel, napríklad zverejne−
nia na internete èi v rôznych systé−
moch umo%òujúcich spoplatnenie
ich diel bez toho, aby z toho plynul
nejaký podiel samotným autorom.
Poznámka Fórumu: Podrobné zdô−
vodnenie, ktoré je súèas"ou tohto vy−
hlásenia nájdete na www.mediahit.sk
OPRAVA
Vo Fórume èíslo 8/2011 sme na s. 2
v èlánku Posledná tretina – dokedy?
uviedli nepresnú informáciu o výške
platu dnes u% bývalého projektového
mana%éra Mediaregionu Jána Füleho.
Jeho èistá mzda bola 820 eur. Za ne−
presnos" sa ospravedlòujeme.
–r–
1/2012
Z ÈINNOSTI SSN
Zasadalo Predstavenstvo SSN
6. decembra 2011
Èlenovia Slovenského syndikátu novi−
nárov by u% nemali do svojich mailo−
vých stránok dostáva" otvorené listy,
ako to bolo koncom roka 2011 v sú−
vislosti so sporom medzi podpredse−
dom SSN, projektovým mana%érom
Mediaregionu Zdenkom Cho a pred−
sedníèkou sociálnej komisie Klárou
Grosmannovou. Predstavenstvo SSN
na svojom koncoroènom zasadnutí
prijalo návrh Petra Kubínyiho, aby
právo rozosiela" maily na adresár
èlenskej základne mal iba predseda
syndikátu, resp. osoba ním poverená.
V informácii o aktuálnej ekonomic−
kej situácii predseda SSN P. Kubínyi
konštatoval, %e „sme tam, kde sme
boli v tomto èase v uplynulom roku“.
To znamená, %e syndikát dostal prvý
úver od Slovenskej záruènej a rozvo−
jovej banky na projekt Mediaregion
vo výške 60 000 eur, takmer celá
èiastka však bola pou%itá na okam%i−
té splatenie poh¾adávok.
Medzi dl%níkmi syndikátu u% nefi−
guruje reštaurácia Pulitzer, ktorá sa
pres"ahovala na prízemie budovy
Domu novinárov a darí sa jej. (Èle−
novia SSN majú v tejto reštaurácii
po predlo%ení preukazu z¾avu 10 %.)
P SSN rokovalo aj o rozpoète na
rok 2012. Zo súèasného poh¾adu bu−
de mínusový vo výške zhruba sedem−
tisíc eur. Pri jeho tvorbe sa vychádza−
lo z dosiahnutých výsledkov v roku
2011. Najväèším výpadkom v príjmo−
vej oblasti je príjem od LITA (vlani
52 000 eur). Za tlaèové podujatia,
vzdelávacie kurzy a ïalšie slu%by by
malo prís" do rozpoètu okolo 20 700
27. januára 2012
Dvanáste zasadnutie P SSN bolo
netypické rokovacím dòom (piatok)
i pestros"ou tém a informácií. Pred−
stavenstvo odobrilo zámer pripoji" sa
k Otvorenému listu všetkým politickým
subjektom vstupujúcim do volebnej
sú1ae, ktorý inicioval PEN Klub. Do
zoznamu po%iadaviek kultúrnej obce,
ktorý bude jeho prílohou, ešte mô−
%eme doplni" to, na èom nám zále%í.
Urèite nás bude zaujíma" postoj rele−
vantných politických strán k mediál−
nej legislatíve a budeme %iada" zaèle−
nenie mediálnych projektov do gran−
tového systému ministerstva kultúry.
Èlenovia sa nevyhli ani diskusii na
nepríjemnú tému, aj keï k vyslovova−
niu dôvery podpredsedovi Zdenkovi
Cho (presunuté z predchádzajúceho
zasadnutia) napokon nedošlo. Väèši−
na P SSN prijala návrh predsedu Petra
Kubínyiho, aby sa hlasovanie – pô−
vodne vyvolané návrhom kontrolnej
rady – nekonalo. Neprešiel ani proti−
návrh Ivany Potoèòákovej hlasova"
o jeho odvolaní, preto%e „by sa tým
vyriešil jeho konflikt záujmov“.
eur, príjmy z prenájmov by mali vy−
nies" 81 303 eur, poplatky od èlenov
okolo 24 000 eur (v príjmovej èasti
sú len polo%ky zaruèené istotou nad
50 percent). Materiálové výdavky sú
34 000 eur, nemateriálové 27 000,
mzdy a odvody 92 512 eur a 23 659
eur sú finanèné výdavky. Projekt Me−
diaregion by mal ma" príjem 130 000
eur, nerefundovate¾né výdavky 6 000
eur a refundovate¾né 116 503 eur.
Výsledok hospodárenia SSN bez Me−
diaregionu, RO SSN a úveru je mínus
49 667 eur.
O sociálnom fonde na rok 2012
K. Grosmannová uviedla, %e bude bez
príspevku z LITA prvýkrát mínusový.
Èlenovia sociálnej komisie navrhujú
doèasnú novelizáciu Štatútu sociál−
neho fondu. O týchto a ïalších návr−
hoch rozhodne P SSN na najbli%šom
zasadnutí. Príjem fondu je rozpoèto−
vaný na 1100 eur, výdavky na rôzne
formy sociálnych podpôr 12 000 eur.
Predstavenstvo poverilo právnu
komisiu sledovaním vývoja v kauze
odpoèúvania novinárov so zrete¾om
na ochranu novinárskeho zdroja
a prípadnú zmenu legislatívy. Právna
komisia sa bude tie% zaobera" nove−
lizáciou Etického kódexu novinára.
Podnet dala Tlaèová rada SR, ktorej
by nové znenie uvo¾nilo ruky vo vy−
dávaní rozhodnutí.
Termíny zasadnutí v prvom polro−
ku: 27. januára, 28. februára (vtedy
bude aj stretnutie predsedov RO),
17. apríla, 29. mája a 27. júna.
Dáša Ondrušková
Ako v%dy sme sa venovali ekono−
mike – odzneli informácie, ktoré uvá−
dza predseda v editoriáli v tomto èís−
le Fórumu. Nová programová mana−
%érka Mediaregionu Denisa Hanzlíko−
vá informovala o plánovaných aktivi−
tách projektu na tento polrok. Peter
Kubínyi sa vzdal èlenstva v kontrolnej
komisii projektu Mediaregion, na
uvo¾nené miesto sa h¾adá èlen so
skúsenos"ami s mana%ovaním euro−
projektov.
Predstavenstvo schválilo novelizo−
vaný štatút sociálneho fondu, úèinný
bude od 1. marca. Novinkou je prí−
spevok na okuliare.
V závere sme sa poïakovali dlho−
roènému predsedovi RO SSN Prešov
a èlenovi P SSN Jozefovi Jurèišinovi.
Pre pracovné povinnosti sa vzdal
funkcií v SSN a jeho stolièku v pred−
stavenstve zaujme náhradníèka zvo−
lená na 9. sneme Kveta Mudríková.
Výbor RO SSN Prešov nedávno zvolil
za svojho predsedu Michala Franka.
Zuzana Krútka
Uitoèný poldeò
Do Brna sme vyrazili o ôsmej ráno,
do Bratislavy sme sa vrátili o ôsmej
veèer, ale ten poldeò bol pre Klub
FIJET SSN naozaj u%itoèný. Pracovný
výjazd, ktorý sme zorganizovali spo−
loène s ALFAconom, smeroval na
ve¾trhy cestovného ruchu – GO a Re−
giontour. Hoci nám poskytli dostatok
zaujímavých tém a námetov, pre nás
bolo dôle%itejšie zoznámi" sa s novi−
nárskou sú"a%ou èeských kolegov
a porovna" jej obsah a zameranie
s pripravovaným štatútom našej
vlastnej sú"a%e.
Ïalším plusom bolo plodné roko−
vanie s prestavite¾mi èeských „fi%e"á−
kov“, ktorí sú u% pekných pár krokov
a rokov pred nami. Ústretovo nám
ponúkli patronát nad vstupom do
strešnej, medzinárodnej organizácie
FIJET, na èo sa práve v tomto roku
èrtajú priaznivé podmienky (v marci
zasadne výkonný výbor v Èeskom
Krumlove). Teraz je u% len na nás,
èi budeme môc" túto ponuku prija".
Bol by to výrazný pokrok v upevnení
pozície klubu, keï%e by jeho èlenovia
získali v porovnaní s neorganizova−
nými (mimosyndikátnymi) novinármi
významné profesionálne a spoloèen−
ské výhody.
Informaène najcennejší bol sprie−
vodný program ve¾trhov, ako bol
i workshop o cirkevnej turistike.
Potvrdil nám správnos" jedného z na−
šich pôvodných programových záme−
rov – zapoji" do debát o cestovnom
ruchu aj cirkevné inštitúcie i priamo
veriacich. Mimoriadnu aktuálnos"
tejto výzvy sme pocítili najmä pri po−
h¾ade na pripravenos" èeskej spoloè−
nosti (nielen cirkví a cestovných
kancelárií!) dôstojne si pripomenú"
1150. výroèie príchodu sv. Cyrila a sv.
Metoda na Ve¾kú Moravu pod heslom
Velehrad 2013. Na Slovensku sa ešte
neprejavila výraznejšia integraèná
sila, ktorá by stmelila jednotlivé indi−
viduálne a lokálne iniciatívy. A èas
neúprosne be%í...
Rok 2012 zaèal pre Klub FIJET SSN
v znamení rozširovania kooperaèných
vz"ahov. Nadviazali sme u%šiu spolu−
prácu s Vydavate¾stvom DAJAMA,
v ktorom vychádajú Krásy Slovenska.
Tento výnimoèný èasopis, obsahovo
presahujúci turistický rámec a èitate¾−
sky integrujúci politicky a sociálne
rozorvanú slovenskú societu i kraja−
nov v zahranièí, oslávil devä"desiat
rokov neprerušenej existencie a do
tohto roku vstúpil s výraznou tech−
nologickou novinkou – s elektronic−
kou podobou i distribúciou. Naša
spoloèná tlaèová beseda predzname−
nala aktivity klubu pred bratislav−
ským medzinárodným ve¾trhom
cestovného ruchu Slovakiatour 2012.
Peter Krútky
1/2012
Z ÈINNOSTI SSN
strana 3
Preèo nie sociálnemu fondu
a áno nadácii
Okrem ekonomickej problematiky
fungovania syndikátu – ale aj
v súvislosti s òou – rezonovala
v posledných mesiacoch na strán−
kach Fórumu aj na rokovaniach
riadiacich orgánov SSN najèas−
tejšie otázka efektívneho vyuitia
Sociálneho fondu SSN. Jednu
z moných perspektívnych foriem
sociálneho fondu v budúcnosti
navrhuje autor nasledovného prí−
spevku. Oèakávame, e sa o tom−
to návrhu rozvinie zmysluplná
diskusia, ktorej v našom periodiku
– ale aj na webovej stránke – radi
poskytneme priestor.
–r–
Keï sme zakladali sociálny fond, tak
bola nezamestnanos" medzi novinár−
mi blízka nule a v redakciách sa dalo
do%i" dôchodkového veku. Fond sme
preto vyu%ívali predovšetkým ako
podporu na nákup liekov, príspevok
na lieèenie, príspevok na materskej
dovolenke...
Aká je situácia dnes, netreba na
tomto mieste a na tomto priestore
vysvet¾ova".
Okrem všetkého, èo sme ovplyvni"
nemohli, sa nám stalo aj to, za èo
mô%eme. Redakcie sú mladé, ale èlen−
ská základòa syndikátu zostarla. Tak−
%e je viac tých, ktorí pomoc potrebu−
jú ako tých, ktorí ju mô%u poskytnú".
Slovenský syndikát novinárov ne−
mô%e dlhodobo suplova" záchrannú
sie" štátu a ani vysielate¾ov a vydava−
te¾ov, ktorí z väèšej èasti rezignovali
na pomoc tým, ktorí u nich odpraco−
vali mnohé roky – aj za cenu podlo−
meného zdravia. V roku 2003 nado−
budol úèinnos" novelizovaný zákon
o nadáciách. Aj vïaka mo%nosti zís−
ka" 2 percentá z daní vzniklo najviac
nadácií v nasledujúcich dvoch rokoch.
My sme nezareagovali. Mô%eme sa to
pokúsi" napravi".
Hlavnou výhodou našej nadácie by
bolo to, %e by nebola len naša. Zo zá−
kona je základný vklad 6 638 eur. Má−
me. Sídlo máme. Správcu máme tie%,
Janko Kovaèovský to robí viac ako 20
rokov. Máme spo¾ahlivú ekonómku
ale v osobe zakladate¾a nadácie Èisté
slovo, jedného z majite¾ov spoloènos−
ti 7 Plus Karola Bustina aj osvietené−
ho vydavate¾a, ktorý nám pomô%e
Mediatalent 2012
v rokovaniach s ïalšími. A keï sme sa
v èasoch dnes u% exotického meèia−
rizmu vedeli s vydavate¾mi dohodnú"
na tlaèovej rade, nedohodneme sa na
spoloènej nadácii? Teraz, keï radi píšu
a hovoria o spoloèenskej zodpoved−
nosti v podnikaní? A keï sa im do
toho nebude chcie", nepomô%u nám
tlakom naše partnerské organizácie
v zahranièí? Tam to predsa funguje.
Nadácia, v ktorej by sme sa finanè−
ne a prostredníctvom jej orgánov aj
personálne spojili s vydavate¾mi a vy−
sielate¾mi, by nám otvorila nové mo%−
nosti pri získavaní zdrojov a zároveò
šetrení našich nákladov. ¼udí, ktorí
by sa nadácii venovali, by sme vedeli
zaplati" z nákladov na jej prevádzku,
priestory tie%. Úèinnejšie by sme ve−
deli oslovova" potenciálnych darcov
aj cez médiá, organizovali by sme
charitatívne spoloèenské a športové
podujatia. Pomoc by sme mohli za−
mera" aj na mladých novinárov, a tým
sa pokúsi" da" zmysel aj ïalšej exis−
tencii syndikátu.
Len sa toho treba uja" a nezabíja"
ïalší èas lamentovaním nad tým, ako
a preèo sa opä" raz nieèo nedá.
Ján Füle
Závery snemu sa neplnia dôsledne
Sme osem mesiacov od mimoriadne−
ho snemu, ktorý nám mal da" nový
impulz do budúcnosti, ale situácia
v našej organizácii je stále zlo%itá.
Základom programovej stratégie
schválenej na sneme je zmena orien−
tácie syndikátu „na aktívnu profesio−
nálne vybavenú a vedenú mediálnu
agentúru“. Ako sa nám darilo napå−
òa" tento cie¾ v minulom roku?
Od júna do konca roku 2011 sa
prijatá stratégia napåòala najmä zvý−
šením výdavkov syndikátu. Do pro−
jektu Mediaregion, ktorý je súèas"ou
schválenej programovej stratégie,
syndikát u% vlo%il takmer 130 000
eur. Rekonštrukcia prízemia a èasti
prvého poschodia budovy Domu
novinárov nás stála 60 000 eur.
Projekt Mediaregion u% be%í viac
ako 17 mesiacov, ale z európskych
fondov sme ešte nedostali ani cent.
Nárast príjmov by mal prís" v ïalších
rokoch. Pod¾a prijatej programovej
stratégie by celkový potenciál výno−
sov z èinnosti „aktívnej profesionálne
vedenej mediálnej agentúry“ v roku
2012 mal by" 88 000 eur. Tieto èísla
schválené na sneme však nenájdete
v prijatom rozpoète na tento rok.
Akoby jeho zostavovatelia neverili
prijatej stratégii. Najväèším oèakáva−
ným príjmom v roku 2012 je refundá−
cia splátok za projekt Mediaregion vo
výške 130 000 eur. Oèakávaný výsle−
dok hospodárenia syndikátu v roku
2012 je strata vo výške 66 000 eur,
ktorá má by" krytá úverom. Takéto
krytie straty však bude našu ekono−
mickú situáciu len ïalej zhoršova".
Napriek tomu, %e v roku 2011 do−
šlo k rekonštrukcii a teda zhodnote−
niu budovy Domu novinárov, naša
majetková bilancia nie je dobrá.
Predali sme èas" dvora a v priebehu
roka sme minuli všetky peniaze, teda
112 000 eur, ktoré sme za jeho pre−
daj získali. Sociálny fond, v ktorom na
zaèiatku roka 2011 bolo 90 000 eur,
mal na konci roka na úètoch u% len
30 000 eur, 60 000 eur si po%ièal syn−
dikát na svoju èinnos". Vrátenie tejto
pô%ièky je zatia¾ v nedoh¾adne. Našu
majetkovú bilanciu výrazne zhoršuje
aj úver. Slovenskej záruènej a rozvo−
jovej banke dlhujeme 60 000 eur.
Kontrolova" uznesenia predstaven−
stva a kolégia v minulom roku nebolo
jednoduché. Formulácia mnohých
uznesení bola vágna a málo konkrét−
na. Príkladom sú uznesenia k u% spo−
mínanej refundácii peòazí z prostried−
kov EÚ za projekt Mediaregion, ktorá
je v rôznych uzneseniach predstaven−
stva a kolégia spomínaná od augusta
2011. Do konca roka 2011 však ve−
denie syndikátu o refundáciu týchto
peòazí ani len nepo%iadalo. So schva−
¾ovaním výdavkov však naše najvyš−
šie vedenie problém nemá. Èerstvým
príkladom je nákup televíznej techni−
ky pre projekt Mediaregion za takmer
20 000 eur v decembri 2011.
Od úspechu Mediaregionu a
Akadémie médií závisí aj budúcnos"
syndikátu. Personálne prepojenie ¾udí
zapojených do ich èinnosti – v preple−
tenci cez vedenie syndikátu – má za
následok, %e rozhodovanie vo vedení
našej organizácie má èoraz viac cha−
rakter kabinetnej politiky s jej nebla−
hými dôsledkami. Tým najmarkant−
nejším je nezverejòovanie kritických
názorov v èasopise Fórum. Radoví
èlenovia mô%u u% len vedeniu dr%a"
palce, aby v realizácii týchto projek−
tov uspelo.
Dôslednú kontrolu finanène nároè−
ných projektov – a projekt Mediare−
gion pre syndikát takýmto projektom
je – nesmieme zanedba". Najmä pre−
to, %e ïalšie neplnenie príjmovej èasti
uznesení a programovej stratégie zo
snemu nás mô%e rýchlo dosta" do
zlo%itej situácie. Aj z tohto dôvodu
by bolo dobré, aby vedenie SSN uva−
%ovalo aj nad krízovým mana%men−
tom riadenia syndikátu. A my ostatní
nad prípadným zvolaním ïalšieho
snemu.
Vladimír Ješko
predseda Kontrolnej rady SSN
Slovenský syndikát novinárov a Aka−
démia médií, odborná vysoká škola
mediálnej a marketingovej komuni−
kácie, vyhlasujú sú"a% pre študentov
4. roèníkov stredných škôl o najlepší
novinársky príspevok a reklamný ná−
vrh obrazovo – textového inzerátu
Mediatalent 2012.
Prvou cenou v kategórii novinár−
skych príspevkov je štipendium vo
výške roèného školného v študijnom
programe Mediálna komunikácia,
ví"az sú"a%e reklamných návrhov
získa štipendium vo výške roèného
školného v študijnom programe
Marketingová komunikácia.
Poslaním sú"a%e je vyh¾adáva"
a podporova" talentovaných študen−
tov stredných škôl, ktorí majú záujem
vzdeláva" sa a pracova" v oblasti me−
diálnej a marketingovej komunikácie.
Ocenení mô%u by" len tí sú"a%iaci,
ktorí do 31. 3. 2012 (deò uzávierky
príspevkov) podajú prihlášku na Aka−
démiu médií a úspešne absolvujú pri−
jímací pohovor. Viac na www.ssn.sk.
Školské èasopisy
ako štartovacia èiara
Vlaòajšok bol pre RO SSN Košice
vzdelávacím rokom. Okrem seba sme
do tajov %urnalistiky zasväcovali deti
zo základných škôl. Pondelky posled−
ného štvr"roka 2011 patrili projektu
„Školský èasopis ako štartovacia
èiara“. Prostriedky naò sme získali
v spolupráci s o. z. TADAM (Tlaèová
agentúra detí a mláde%e) z grantové−
ho programu DAMKO (Deti a mláde%
Košíc), financovaného z rozpoètu
mesta. Malých redaktorov a ich uèi−
te¾ky sme nauèili ako písa" správy,
titulkova", fotografova" a èo−to aj
o grafickej podobe novín. Èinnos" re−
dakèných rád budeme sledova", lebo
h¾adáme ïalšie mo%nosti (aj finanè−
né) ako nauèi" mláde% orientova" sa
vo svete médií.
(bpm)
Právna pomoc
èlenom SSN
Po trojmesaènej skúšobnej lehote
sme s Advokátskou kanceláriou Ne−
volný a partneri podpísali novú zmlu−
vu do konca júna 2012. Pod¾a nej
bude advokátska kancelária aj naïalej
poskytova" èlenom SSN pracovno−
právne poradenstvo súvisiace s vý−
konom povolania novinár v rozsahu
jedného právneho úkonu. Telefono−
va" mô%ete v utorok a vo štvrtok od
9:00 do 16:00 h na è. 0902 111 444,
mailova" na [email protected]
alebo si dohovori" osobné stretnutie.
strana 4
MERCURIUS VERIDICUS
Ján Maloch
nosite¾ ceny SSN Mercurius Veridicus ex Slovakia
za novinársky èin roka 2011
Teší ma, %e ako dnešnému laudátorovi
mi pripadla príjemná úloha predstavi"
ví"azného nominanta za Novinársky
èin roka 2011 Jána Malocha. Sprvoti
som mal obavy, ako o tomto mladom
mu%ovi z televíznej obrazovky Markí−
za da" dokopy 3800 znakov textu pre
dvojmesaèník SSN Fórum. Nakoniec
sa mi to podarilo vïaka tomu, %e som
sa rozhodol pou%i" metódu jeho prá−
ce – investigatívnos". Budem h¾ada",
zbiera" informácie, pátra".
Zaèal som na webovej stránke Mar−
kízy. Tá oznamuje, %e Ján Maloch sa
narodil 25. augusta 1981, %e jeho
znamením je Panna, %e má hnedé
vlasy a zeleno−modro−hnedé oèi.
A %e pôsobí v relácii Televízne noviny.
To mi však ve¾mi nepomohlo.
Naèrel som teda trocha do vlastnej
pamäte.
V roku 2005 som bol na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave predse−
dom komisie pre magisterské štátne
závereèné skúšky a práve Ján Maloch
v mene celej skupiny študentov po
obhajobe diplomovej práce a skúškach
vyslovoval poïakovanie našej komisii
a odovzdával kyticu kvetov.
V súvislosti s dnešnou udalos"ou
mo%no hovori" o urèitej symbolike.
Po šiestich rokoch sa vyslovuje poïa−
kovanie a odovzdáva kytica jemu.
Ale je v tom aj významný poznatok.
^e vzdelanie mô%e by" (vlastne urèite
je) pre novinára predpokladom na do−
siahnutie nielen profesionality, ale aj
vysokej profesionálnej méty. Treba do−
da", %e dnešný laureát je aj absolven−
tom Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Bridge
Business College v austrálskom Syd−
ney, kde študoval biznis a marketing.
Hoci sotva prekroèil prah tridsiatky,
stihol postupne absolvova" roènú pe−
dagogickú prax, stá% vo Výbore NR SR
pre kultúru a médiá, by" redaktor den−
níka SME, spravodajstva STV, pracova"
a súèasne študova" v zahranièí, kon−
krétne v spomínanej Austrálii a od ro−
ku 2007 by" redaktorom spravodajstva
TV Markíza. Práve s touto televíziou
sa spájajú redaktorské, novinárske
aktivity, ktoré ho priviedli k nominácii
a laureátstvu tejto prestí%nej ceny.
Keï pred rokom pripadlo rovnaké
ocenenie za novinársky èin roka mne,
jedným z gratulantov bol aj Ján Ma−
loch. Netušil som vtedy, %e o rok si
úlohy vymeníme, on bude ví"azom
a ja jedným z gratulantov.
Zopakujem pár riadkov z nominaè−
ného textu:
„... za investigatívnu pohotovos1,
s akou odhalil kauzu „platinových
sitiek“ a ako policajti nevedeli nájs1
ukradnuté autá. Ako reportér dlhodobo
novinársky odváne, dôsledne a s vy−
trvalos1ou odkrýva prípady korupcie
èi klientelizmu, prièom vdy pracuje
s overenými faktami a neskreslenými
informáciami“.
Potvrdzujem túto charakteristiku
Jána Malocha poh¾adom na jeho we−
bovú stránku, z ktorej som vybral iba
nieko¾ko ohlasov èi námetov televíz−
nych divákov:
„Pán Maloch, téma pride¾ovania
bytov je aktuálna a ve¾mi zaujímavá.
V Trebišove je to ako v mafii – pride¾o−
vanie bytov je v úzkom kruhu...“
„... mohol by si sa pozrie1 na pracov−
né agentúry, ako zdierajú obyèajných
¾udí...“
„Dnes odvysielala konkurenèná
RTVS v relácii Reportéri reportá z obce
Moravany nad Váhom o èiernej stavbe.
Ja poznám druhý prípad z tejto obce,
podnety u rieši aj prokuratúra. Podkla−
dy Vám rada pošlem.“
Sú to výroky svedèiace o dôvere
k práci redaktora. O tom, %e Ján Ma−
loch vníma novinársku profesiu ako
poslanie a slu%bu.
Práca investigatívca je nároèná a vy−
%aduje si nemalú dávku odvahy. Keï
som sa však dozvedel o niektorých
zá¾ubách Jána Malocha, bolo mi všet−
ko jasné: vodné splavovanie, cestova−
nie, skok padákom... No, viete si pred−
stavi" väèšieho odvá%livca – a k tomu
novinára?
Andrej Tušer
1/2012
Martin Hric
nosite¾ ceny SSN Mercurius Veridicus ex Slovakia
za celoivotné dielo 2011 in memoriam
V jazykovom okienku Slovenského
rozhlasu zaznela aj takáto explikácia
termínu laudatio: „K obradným preja−
vom patria aj citovo ladené príhovory
pri slávnostných príle%itostiach, ako
sú svadby, promócie, odovzdávanie
ocenení a pod. Takéto prejavy nazýva−
me laudácie. Ide o slovo pochádzajúce
z latinèiny, ktoré má význam pochva−
la, ale aj oslavná reè. Do slovenèiny sa
latinské slovo laudatio prevzalo v po−
dobe podstatného mena %enského ro−
du laudácia, ktorá sa zaraïuje k takým
podstatným menám %enského rodu
prevzatým z latinèiny, ako sú variácia,
perzekúcia, kolaborácia ktoré sú v la−
tinèine zakonèené na −tio (vysl. −cio).“
tickými èi sociálnymi reportá%ami. Bo−
li prví a jediní. Hric s Michalom prešli
do Pravdy a pokraèovali v tom, v èom
boli na Slovensku nedosti%ní. A stalo
sa im to osudným. Lebo po okupácii
ich oboch vyrazili.
S Martinom Hricom sme sa stretli
po novembri 1989. Do médií prichá−
dzali ¾udia, ktorí ich mali na 20 rokov
zakázané. Mnohí sa sna%ili vstúpi" do
tej istej rieky, len%e rieka u% tiekla inak
– alebo aj nebola. Však ani dnes u%
nie sú médiá také, aké boli pred dvad−
siatimi rokmi. Ale Martin Hric si našiel
svoju rieku, zaèal robi" hovorcu vte−
dajšiemu premiérovi Milanovi Èièovi.
Hovorcovia vtedy zaèínali a Martin
Tak%e najskôr k variácii.
Týchto nieko¾ko riadkov bude variá−
ciou na tému, ktorú som u% písal, keï
Martin Hric dostal v roku 2007 Cenu
SSN za novinársky èin roka. Bude to
(aj) o tom, %e Martin Hric bol Artom
Buchvaldom slovenskej %urnalistiky.
Mnoho mladších kolegov netuší
nielen to, kto bol Martin Hric ale ani
to, kto bol Art Buchvald. Bol to jeden
z najlepších amerických fejtónistov
a zároveò nosite¾ Pulitzerovej ceny.
Zomrel v roku 2006. Fejtóny mu vy−
chádzali v miliónových nákladoch.
Aj na jeho konte boli také sumy.
Ak si ešte spomeniete na úvod tejto
laudácie, tak toto slovo latinského
pôvodu patrí k podstatným menám
%enského rodu, ako sú u% spomínaná
variácia a aj perzekúcia èi kolaborácia.
Martin Hric nekolaboroval, a preto ho
v rámci perzekúcie poslali na 20 rokov
do Slovnaftu.
Martin Hric bol skvelý èlovek, nikdy
som ho v redakcii nepoèul hovori"
zvýšeným hlasom a nikdy som nestre−
tol èloveka, ktorý by ho nemal rád.
Preto, ale nielen preto, bol skvelý èlo−
vek Martin Hric aj skvelým novinárom.
So svojou novinárskou dvojièkou
Tiborom Michalom písali v šes"desia−
tych rokoch minulého storoèia do
bratislavského Veèerníka „dvojstrany“.
Tak sa vtedy hovorilo dvom novino−
vým stranám, ktoré boli vlastne analy−
zaèal excelentne. Potom dokonca robil
chví¾u hovorcu aj Vladimírovi Meèia−
rovi. A tak, %e bol medzi novinármi
ob¾úbený. Nikomu po òom sa to u%
po boku V. M. nepodarilo.
Keï tam skonèil, stretli sme sa
v Národnej obrode. Tibor Michal tam
u% bol. Z reportéra a hovorcu Martina
Hrica sa stal skvelý fejtonista. A mas−
kot redakcie, jej dobrá duša.
Potom, èo ho v roku 1996 Alexan−
der Rezeš ako nový majite¾ Národnej
obrody nechal, vlastne u% dôchodcu,
vyhodi", zaèal písa" do SME, potom
prešiel do Pravdy. Tam napísal ešte
neuverite¾ných 3150 fejtónov a ståp−
èekov.
Mo%no raz aj na Slovensku vznikne
Sieò novinárskej slávy. Lebo ako inak si
pripomenú" ¾udí, ktorí by dnes ve¾kú
slávu v robote neurobili. Nech s èis−
tým svedomí zodvihnú ruky tí, ktorí si
vedia v redakcii, hoci na ved¾ajšej sto−
lièke, predstavi" èloveka, ktorý by sa
%ivil len písaním fejtónov, popíjal by
pri tom pivko a fajèil jednu od druhej.
Aj preto by v budúcej expozícii mala
by" Martinova poèítaèová klávesnica.
Bola celá èierna od cigaretového po−
pola a málo pou%ívané písmenká ním
boli úplne zanesené. Dala sa na prvý
poh¾ad spozna" hoci medzi sto rov−
nakými. Tak ako všetko, èo na nej
napísal.
Ján Füle
1/2012
NOVINÁRSKA SÚ1A2
strana 5
Ceny pre novinárov za rok 2011
Úvodné hodnotenie
príspevkov uverejne−
ných v printových
médiách predniesla
predsedníèka poroty
tejto kategórie Katarína
Èimáriková.
Ako sa u stalo tradíciou, v januári, v mesiaci zaloenia Slovenského syndikátu novinárov (1990),
boli v bratislavskom Dome novinárov slávnostne vyhlásené výsledky Novinárskej sú1ae SSN,
Allianz Slovenskej pois1ovne a Nadácie Èisté slovo aj Ceny Mercurius veridicus ex Slovakia.
Reprezentantka jedného
z hlavných sponzorov
sú1ae Allianz Sloven−
skej pois1ovne, a. s.
Lucia Muthová
odovzdáva špeciálnu
cenu Petrovi Škriniarovi
(Investor).
Vyhlasovanie výsledkov
oboch sú1aí si vypoèula
do posledného miesta
zaplnlná ve¾ká zasa−
daèka Domu novinárov
v Bratislave.
Cena Mercurius veridi−
cus ex Slovakia za celo−
ivotné dielo bola
udelená in memoriam.
Z rúk P. Kubínyiho ju
prevzala za Martina
Hrica jeho manelka
Helena Reháková.
Peter Bielik (TA 3) –
nominovaný na cenu
za novinársky èin roka –
sa ocitol pred kamerou
svojej televízie v obráte−
nej role: on musel odpo−
veda1 na otázky.
Úspešné kolegyne
z Markízy si vzájomne
gratulujú: v¾avo Andrea
Paulíniová (2. miesto)
a Anna Lemesányiová
(3. miesto).
Keïe pod¾a nového
štatútu bol v novinár−
skej sú1ai menší poèet
cien, bola konkurencia
vyššia. V kategórii
elektronických médií
si jedinú cenu pre mla−
dého novinára do 27
rokov odniesla Katarína
Jánošíková (Televízia
Trenèín). V pozadí
predseda poroty
Zdenko Cho.
Danica Paulovèinová
(TV Markíza) bola
jednou z mnohých
gratulantiek Helene Re−
hákovej k oceneniu celo−
ivotného novinárskeho
diela pre Martina Hrica
(in memoriam).
Text mbè, foto Tomáš Èimárik (6) a Ján Füle (2)
strana 6
Aktuálna GLOSA
Kláry
Grosmannovej
„V
Pes je autorom
diela, novinár nie
áš pes je autor tohto diela,“
ukazuje na kôpku exkremen−
tov starší pán a iada „panièku“,
aby „autorské dielo“ svojho miláèika
odstránila z chodníka. Majite¾ka psa
ihneï dáva výkaly do vrecúška.
Privlastòuje si teda „autorské dielo“.
Pod¾a samosudcu Jána Stanèeka
èlánky v novinách síce prejavujú znak
tvorivosti, nie však postaèujúci, aby
mohli by1 povaované za autorské die−
la. Sú teda zrejme menejhodnotné, ako
kôpky psích výkalov. Rozhodol, e sú
iba dennými správami, ktorým autor−
ský zákon nepriznáva autorskoprávnu
ochranu. 9e sudca nie je zorientovaný
v autorskom zákone ani v novinárskej
tvorbe a napriek tomu o súvisiacich
záleitostiach rozhoduje, je zaráajúce.
Preèo vznikol tento spor s verdiktom
prvostupòového i odvolacieho Krajské−
ho súdu v Bratislave? Nu, spoloènos1
Ecopress zaalovala Storin, ktorá mo−
nitoring tlaèených titulov sprístupòuje
zákazníkom zo štátnej i súkromnej
sféry bez súhlasu ich vydavate¾ov a za−
rába na tom.
Sudcovia rozhodli, e redaktori nie sú
autormi a spolu s vydavate¾mi nemôu
poíva1 majetkové práva k dielu. Kopí−
rovanie èlánkov môe by1 predmetom
podnikania bez akýchko¾vek násled−
kov. Je to nielen v rozpore s európskym
právom, ale aj zdravým rozumom.
Monitorovacie agentúry tvrdia, e
novinári by vlastne mali by1 hrdí, ak
ich kopírujú, citujú. Doteraz som napí−
sala zhruba 20−tisíc èlánkov. Ve¾mi ve−
¾a z nich bolo citovaných, monitorova−
ných. Nikomu som na to nedala povo−
lenie a nik sa ma na to ani nepýtal.
Nedostala som ani cent (halier) hono−
ráru. Na myšlienkach (diele) autorky
zarobil niekto iný.
GLOSA & AKTUALITY
1/2012
Reportá je i ivotný štýl
„Treba zauja" hneï na úvod, šokova"
èitate¾a, aby chcel vašu reportá% do−
èíta" a% do konca. Ale nie opisom
strastí vlastného cestovania, %e ne−
mám kde natankova" alebo ma tlaèia
sedadlá v miestnom autobuse,“ zaèal
svoje decembrové stretnutie s poslu−
cháèmi Katedry slovakistiky, slovan−
ských filológií a komunikácie FF UPJŠ
v Košiciach známy reportér, autor
troch kníh, tohto èasu najmä predse−
da SSN Peter Kubínyi. Takéto stretnu−
tie sme v košickej RO SSN vymysleli
a zorganizovali spolu s naším býva−
lým dlhoroèným kolegom a èlenom,
aktuálne interným doktorandom na
katedre PhDr. Mariánom Gladišom.
Peter Kubínyi prí"a%livo rozprával
o reportá%i ako %ánri a %ivotnom štý−
le, a to, èo poradil budúcim, by sa
zišlo aj mnohým „hotovým“ noviná−
rom. „Pred písaním dobrej reportá%e
treba vedie", èo chcem robi", ako na
to, k tomu prida" organizaèný talent,
štipku novinárskeho š"astia a, samo−
zrejme, pozna" aspoò základné slo−
víèka v nieko¾kých cudzích jazykoch.
Nemý¾te si ju s bedekerom. Ideálne je
spracova" tému cez príbeh konkrét−
neho èloveka. Ako naše médiá ne−
š"astie vo Fukušime uchopili, svedèí
o pravom opaku...“
Len škoda, %e väèšina študentov,
ktorí mali v tom èase vo¾no, upred−
nostnila iný program. Rozh¾adené
a sèítané pracovníèky vynovenej uni−
verzitnej kni%nice, ktoré za%ili mnoho
podobných stretnutí s osobnos"ami,
skonštatovali, %e pán reportér bol naj−
zaujímavejší. Zaujala ich èasto spo−
mínaná „Paratunka“ a ony si hneï šli
„vygugli"“, èo ešte na Kamèatke o nej
hovoria...
Katarína Èimáriková
Osudy umeleckých diel
Náš kolega a èlen syndikátu PhDr. Mi−
lan Vároš nedáva na seba zabudnú"
napriek tomu, %e koncom marca sa
do%ije 75−ky. Úspešne sa popasoval
s obrovským mno%stvom mien,
dátumov, názvov diel
a iných údajov, ktoré
zu%itkoval vo svojej naj−
novšej obsiahlej textovo−
−obrazovej knihe Osudy
umeleckých diel a ich
tvorcov (Matica sloven−
ská 2011). Kniha prináša
mnohé, doteraz nepo−
znané alebo zamlèiavané
skutoènosti o pozadí
tvorby jednotlivých diel,
no aj o obdarovávaní ko−
munistických predstavite¾ov vzácny−
mi exponátmi zo zbierok našich ná−
rodných múzeí a galérií. Okrem zná−
mych slovenských autorov ako Mar−
tin Benka èi Miloš Bazovský tu spomí−
na aj svetových maliarov Rembrandta,
Cranacha, van Eycka i Repina v súvis−
losti s ich tvorbou, ktorá sa nejakým
spôsobom dotkla Slovenska.
Za predchádzajúce
dvojzväzkové dielo
Stratené slovenské
poklady získal Milan
Vároš viacero vý−
znamných sloven−
ských cien, Cenu E.
E. Kischa a prezident
SR Ivan Gašparoviè
mu v roku 2010
udelil vysoké štátne
vyznamenanie Rad
¼udovíta Štúra.
Spomínané nové dielo má nádej
získa" si priazeò èitate¾ov nároènejšej
literatúry faktu.
Anna Sláviková
Objavme doma divy sveta
9iaci ZŠ Èimhová spoznávajú zvuk fujary. Foto CH
Projektová kniha Spišského hradu, film
o Banskej Štiavnici, výstava fotografií
dreveného kostolíka v Tvrdošíne, èlán−
ky a fotografie do školského èasopisu
aj iných médií, divadelné predstave−
nia... Deti základných škôl, ktoré sa
zapájajú do projektu Objavme doma
divy sveta a dajme o tom vedie", majú
od zaèiatku nového roka plné ruky
práce.
Mediálno−prezentaèná agentúra
Communication House u% tretí raz
pripravuje so %iakmi praktickú èas"
darcovského programu, ktorého part−
nerom je aj Slovenský syndikát novi−
nárov.
Cie¾om tohto na Slovensku premié−
rového projektu je spoznáva" pamiat−
ky svetového kultúrneho a prírodného
Pri juhomoravskom
víne o spolupráci
Miesto: Motorest Rohlenka na
dia¾nici medzi Brnom a Vyškovom
Hostite¾: Brnianska poboèka
Syndikátu novináøù ÈR
Hostia: Journalisten Club z Rakúska,
Slovenský syndikát novinárov,
Gyõrsky mediálny klub z Maïarska
Téma: H¾adanie mo%ností medziná−
rodnej spolupráce a jej financovania
Rokovacie jazyky: èeština, sloven−
èina, maïarèina, nemèina (v pracov−
nej èasti prevládala nedokonalá nem−
èina, neskôr slovenèina a èeština).
Správa zo sluobnej cesty:
Hlavným zmyslom stretnutia bolo
h¾adanie spoloèných tém, na ktorých
mô%eme spolupracova" a ktoré prine−
sú osoh našim èlenom a novinárskej
obci vôbec. Rakúski kolegovia presa−
dzovali potrebu spoloèného lobingu
u poslancov Európskeho parlamentu.
Zmyslom má by" dosiahnutie takej
európskej legislatívy, aby sa u nás
udomácnila samoregulácia, nie auto−
cenzúra. Pre nás z toho vyplynula
potreba dôslednejšie sa oboznámi"
s pripravovanou európskou legislatí−
vou (mediálny zákon a autorský
zákon). Hovorili sme aj o mo%nosti
organizova" spoloèné kultúrne, vzde−
lávacie, spoloèenské i vlastivedné
podujatia, a to aj s organizáciami
z kandidátskych krajín EÚ. S èeskými
kolegami sme uva%ovali o spoloènom
projekte k 20. výroèiu rozdelenia Èes−
ko−Slovenska. Konkrétnu pomoc pri
získavaní informácií na slu%obných
cestách týkajúcich sa oblasti cestov−
ného ruchu ponúkol juhomoravským
a èeským kolegom Klub FIJET SSN.
Úèastníci sa dohodli aj na ïalšom
stretnutí zaèiatkom februára vo Vied−
ni, ktorého vyústením by u% mali by"
konkrétnejšie kontúry budúcej spolu−
práce. Kto má ïalšie nápady alebo vie
rozpracova" tie, ktoré tu spomínam,
mal by sa ozva" predsedovi SSN.
Zuzana Krútka
dedièstva UNESCO. Rozvinú" seba−
dôveru mladých ¾udí. Vyzdvihnú" ich
výnimoènos" na pozadí výnimoèných
miest Slovenska.
Záujem o projekt prejavilo 14 škôl
zo stredného a východného Sloven−
ska. Fujare a jej hudbe sa venovali
v šiestich projektoch. ^iaci ZŠ Bystra−
ny za zapoja aj environmentálne
a oèistia Spišský hrad.
Komisia a Communication House
vybrali najlepších osem projektov,
ktorým agentúra v spolupráci s ïalší−
mi firmami poskytla grantový príspe−
vok spolu 1900 eur.
Mgr. Veronika Cvengrošová
redaktorka a PR manaérka
Communication House
1/2012
AKTUALITY
strana 7
V trinástej komnate slovenèiny
Poièa – zapoièa, kúpi – zakúpi
sa kúpi; štylisticky príznakové a má
miesto v administratívnej oblasti, kde
sa pou%íva najmä vtedy, keï ide o ná−
kup vo väèšom mno%stve, napr. Nadá−
cia výskum rakoviny zakúpila nové
prístroje. – Malajzia plánuje zakúpi;
od Ruska 18 stíhaèiek. – SNG zakú−
pila vzácny gotický obraz. (Aj v tých−
to vetách však mo%no vystaèi" so slo−
vesom kúpi;.) V iných prípadoch slo−
veso zakúpi; pôsobí umelo, porov. Za−
kúpili ste si kvalitnú obuv. – V rámci
akcie si mô9ete zakúpi; vstupenky
na všetky zápasy. – Kde sa dajú za−
kúpi; parkovacie karty? – a malo by
prenecha" miesto slovesu kúpi;: Kúpili
ste si kvalitnú obuv. – V rámci akcie
si mô9ete kúpi; vstupenky na všetky
zápasy. – Kde sa dajú kúpi; parkova−
cie karty?
Silvia Duchková
Jazykovedný ústav ¼. Štúra SAV
riál z histórie obce obyvatelia zapo−
9ièali obecnému úradu na digitálne
spracovanie.
Slovesá po9ièa; i zapo9ièa; majú
obe význam poskytnú1 niekomu nieèo
na doèasné pouívanie. Krátky slovník
slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003)
však slovesu zapo9ièa; pridáva šty−
listické hodnotenie „kni%ný výraz“
a spresòuje jeho význam výkladom
„úradne po%ièa"“. Sloveso zapo9ièa;
a jeho nedokonavý náprotivok zapo−
9ièiava; sa vhodne pou%ili vo vetách:
SNG zapo9ièala Štátnej Tre;jakovskej
galérii v Moskve tri diela. – Èína za−
po9ièala dve pandy na desa; rokov
Francúzsku. – Prezident SR zapo9ièal
bojovú zástavu prešovskej brigáde.
Vo vetách uvedených na zaèiatku nej−
de o poskytovanie nieèoho úradnou,
oficiálnou cestou, príslušný význam
dostatoène vyjadríme slovesami po9i−
èa;, po9ièiava;: Motorové èlny si mô−
9ete po9ièa; ka9dý deò od pondelka
do nedele. – K našim projektom patrí
po9ièiavanie monitorov mamièkám
domov. – Prenájom a po9ièiavanie
váh. – Obrazový materiál z histórie
obce obyvatelia po9ièali obecnému
úradu na digitálne spracovanie.
Podobne je to so slovesami kúpi;
a zakúpi;, ktoré majú rovnaký význam
„získa" kúpou“, ale líšia sa štylisticky:
sloveso zakúpi; je na rozdiel od slove−
Róm. Slovo, ktoré upúta?
tanti chudoby, kriminality, zneu%íva−
nia sociálnych dávok. Ich protikladom
sú úspešní Rómovia – s nálepkou
„svetlej výnimky“ – a verejnos" nemá
ani predstavu o tom, %e najväèšiu èas"
rómskej národnostnej menšiny na
Slovensku tvorí vrstva asimilovaných
Rómov. Rómov, o ktorých sa nikde
nepíše, nehovorí...
Je to o to smutnejšie, %e aj v Etic−
kom kódexe novinára sa hovorí:
„O príslušnosti ¾udí k menšine (novi−
nár) informuje iba v prípade, %e táto
informácia je v kontexte daného prí−
spevku relevantná.“ Je to tým, %e bez
slova Róm by titulok nemal šancu
upúta" èitate¾a? Alebo je to zámer? Ak
áno, nie je za tým rozdúchavanie váš−
ní? Rovnako, ako keï sa v èlánku zjaví
slovo Neróm (po rómsky znamená
Róm èlovek, je teda príslušník majori−
ty neèlovek?) alebo priamo „gad%o“...
Problémov je dos" aj bez toho, aby
sme slová vyu%ívali na delostreleckú
pa¾bu. Nu% a pre novinára je slovo
zbraòou. Koho zasiahne najbli%šie?
Viac na stránke www.mekhjekvar.sk
ka%dé jej budúce tehotenstvo by moh−
lo stá" ju alebo die"a %ivot a tejto hroz−
be sa najistejšie vyhne sterilizáciou.
Preto jej navrhli tento zákrok s tým, %e
ho mô%u vykona" iba s jej informova−
ným súhlasom. Bolestne rodiaca mla−
dá %ena ho v strachu podpísala a z ne−
mocnice odchádzala s die"a"om s mi−
nimálnou šancou ma" ïalšie. To, èo sa
s òou odohralo v nasledujúcich dvoch
– troch rokoch, vieme iba z právnic−
kých konštrukcií v správach a %alobách
organizácií a osôb, ktoré sa pri%ivujú
na rómskej agende v tom duchu,
v akom vystupovali právne zástupky−
ne V. C. pred štrasburským súdom.
Nikto z dotknutých oficiálnych pred−
stavite¾ov si nedal námahu uvies" veci
na pravú mieru. A% keï sa novinári,
medzi nimi aj TASR, zaèali zaujíma"
o úplné znenie štrasburského rozsud−
ku, rozhýbala sa aj ministerka spra−
vodlivosti Lucia ^itòanská. Predlo%ila
vláde informáciu o prípade s návrhom,
aby sa Slovenská republika neodvolala
proti rozsudku. Vo svojom stanovisku
však zdôraznila, %e aj súd odmietol
obvinenia z násilnej sterilizácie ako
aktu organizovanej politiky sterilizácií
rómskych %ien pre ich etnický pôvod.
To však bolo a% v decembri 2011, viac
ako mesiac potom, èo agentúry uve−
rejnili nepravdivú informáciu.
Zará%a však nepodpísaný èlánok
v èasopise Romano nevo ¾il (è. 9/2011)
napísaný v militantnom duchu, hoci
práve v tejto redakcii ve¾mi dobre vede−
li, ako sa kauza „násilných sterilizácií“
skutoène vyvíjala. V prostredí margi−
nalizovaných Rómov musel vyvola"
hnev a pocit krivdy. To je len krok k to−
mu, aby si prisvojili právo nielen na
obranu, ale i na odvetu voèi majorit−
nej väèšine. Na druhej strane rasisti
rôzneho druhu a zaradenia dostali
vítanú zámienku na zintenzívnenie
svojej protirómskej propagandy. Ak to
mal by" cie¾ oboch advokátok, ale
i neobjektívnych a nekritických (alebo
nekvalifikovaných?) novinárov, tak sa
im ho podarilo dosiahnu". Otázne je,
komu to v koneènom dôsledku poslú−
%i. Slovensku urèite nie.
Pre novinárov je tento prípad pouè−
ný aj v inom smere: niekedy naozaj
netreba ¾utova" slov, aby sme sa vyjad−
rili èo najpresnejšie a najvýsti%nejšie.
Štrasburským sudcom mimoriadne
preká%al struèný záznam v chorobo−
pise rómskej mamièky: „Ide o pacient−
ku rómskeho pôvodu.“ Mo%no v pre−
šovskej nemocnici je takéto konštato−
vanie nato¾ko ve¾avravné, %e vedia, ako
majú postupova". V Štrasburgu si to
vysvetlili úplne ináè.
Peter Krútky
Týmto príspevkom chceme nadviaza"
na jazykovú poznámku publikovanú
vo vlaòajšom koncoroènom èísle èaso−
pisu Fórum (2011, è. 8, s. 7), v ktorej
sme sa zaoberali nevhodným pou%í−
vaním slovesa prepo9ièa;. Všimneme
si výskyt a pou%ívanie ïalších predpo−
nových slovies so základovým slove−
som po%ièa", resp. jeho nedokonavou
podobou po9ièiava;, a to slovesá
zapo9ièa;, zapo9ièiava;. Ako príklad
poslú%ia tieto vety: Motorové èlny si
mô9ete zapo9ièa; ka9dý deò od pon−
delka do nedele. – K našim projek−
tom patrí zapo9ièiavanie monitorov
mamièkám domov. – Prenájom a za−
po9ièiavanie váh. – Obrazový mate−
„Historický úspech: Mário (16) ako pr−
vý Róm dokonèil 9. triedu“, „Rómovia
vybrali dávky a vyrazili na vianoèné
meganákupy“, „Okríkol kradnúce
Rómky, dostal bitku od ich kamaráta“
alebo „Dnes má by" koniec sveta,
Rómom sa u% zjavil Je%iš“. Iba štyri
z mnohých titulkov, ktoré sa v posled−
ných mesiacoch zjavili na stránkach
slovenských novín. Èlovek by sa na
nich aj zasmial, keby to vo svojej pod−
state nebola – tragédia. Nevra%ivos",
výsmech, opovrhnutie, to všetko sa
z nich dá vyèíta".
Obèianske zdru%enie Romano kher
– Rómsky dom v roku 2011 sa zame−
ralo, aj v spolupráci so SSN, na projekt
práce s médiami a autormi príspevkov
o Rómoch – „Napíš to ešte raz!“
Výsledok tejto práce by sa dal zhrnú"
do pár riadkov: Rómovia sú v médiách
zobrazovaní preva%ne ako reprezen−
História jednej li
Dve dominantné slovenské spravodaj−
ské agentúry uverejnili 8. novembra
2011 komentovanú správu o rozsud−
ku Európskeho súdu pre ¾udské práva
v Štrasburgu zo 7. 11. 2011 vo veci
údajnej násilnej sterilizácie rómskej
%eny v prešovskej nemocnici 23. au−
gusta 2000. Titulok TASR: Slovensko
zaplatí za násilnú sterilizáciu Rómky.
Bli%šie k pravde bola SITA: Európsky
súd odsúdil Slovensko za sterilizáciu
Rómky. Obidve agentúry však svorne
„zhltli“ tvrdenie právnej zástupkyne
s"a%ovate¾ky Mgr. Vandy Durbákovej,
%e „rómske %eny boli v nemocniciach
násilne sterilizované bez ich informo−
vaného súhlasu“, a tak ho aj tlmoèili
masmédiám a cez ne verejnosti.
Novinársku etiku porušili v nieko¾−
kých bodoch, ale predovšetkým tým,
%e prezentovali iba stanovisko jednej
strany a nepo%iadali o vyjadrenie zá−
stupkyòu štátu v tomto konaní JUDr.
Maricu Pirošíkovú. Boli by sa tak vyhli
nepravdivým tvrdeniam oboch práv−
nych zástupkýò (tou druhou s rovna−
kou dikciou bola JUDr. Barbora Bukov−
ská), najmä tomu, %e išlo o násilnú
sterilizáciu cie¾avedome vykonávanú
na rómskych %enách. Súd dospel k zá−
veru, %e „neexistuje indícia, %e lekársky
personál konal s úmyslom zlého zaob−
chádzania so s"a%ovate¾kou“. Nemoc−
niènému personálu však vytkol neko−
rektné správanie k pacientke a spôsob,
akým získal jej informovaný súhlas so
záva%ným lekárskym zákrokom. Ne−
našiel však dôvod, aby za to niesol aj
trestnoprávnu zopovednos", ako to
po%adovali právne zástupkyne jarov−
nickej Rómky V. C. Došiel k záveru, %e
ich argumenty obviòujúce štát i pre−
šovskú nemocnicu z rasistických pred−
sudkov a intolerancie nepreukázali
dostatoène, %e by „lekári postupovali
v zlej viere, s úmyslom zle zaobchá−
dza" so s"a%ovate¾kou“, ani to, %e jej
sterilizácia „bola súèas"ou organizo−
vanej politiky, alebo %e bol postup le−
kárskeho personálu úmyselne rasovo
motivovaný“.
Od oboch právnych zástupkýò by
bolo bývalo korektné uvies" okolnosti,
za akých došlo k sterilizácii mentálne
postihnutej 21−roènej rómskej mamiè−
ky z jarovnickej osady, ktorá sa vyhla
prenatálnej starostlivosti a lekári ju
uvideli v nemocnici a% dve a pol hodi−
ny pred zlo%itým pôrodom (cisárskym
rezom). Po porade došli k záveru, %e
Peter Kubínyi
strana 8
Prispeli
na Sociálny fond SSN
Miroslava Zahradníková
Barbora Vítová−Laucká
Jozef Slamka
Helena Potocká
Rozália Neszméri
Sándor Neszméri
Dušan Bobrík
Lýdia Slabá
Štefan Felix
Ján Minár
Štefan Ni%òanský
Vladimír Haviar
Beáta Kolníková
Peter Kolník
Peter Hledík
Libuša Lopejská
Milan Kenda
Vladimír Haviar
Jana Jankù
Július Molitoris
O¾ga Šimková
Ján Sand
Ivan Karlík
5
5
5
5
10
10
5
5
10
5
25
10
5
5
5
5
5
10
5
5
5
10
5
XXXV. MSNL – PRIHLÁŠKA
Meno
O odvodovej povinnosti
pre umelcov a novinárov
Grémiu Slovenskej komisie pre kultúr−
nu diverzitu (SKKD) sa podarilo do−
tiahnu" do konca nekoneèné rokova−
nia s ministerstvami a vládou o roz−
delení aktívnych a pasívnych príjmov
pre umelecké povolania, alebo pres−
nejšie – pre príjmy, ktoré sú na zákla−
de autorského zákona. NR SR na
svojej decembrovej schôdzi schválila
pozmeòujúci návrh poslanca P. Zaja−
ca, ktorým sa rozde¾ujú umelecké
príjmy na pasívne a aktívne. V praxi
to pre nás znamená to, %e za aktívne
príjmy sú pova%ované príjmy za vy−
tvorenie diela (umeleckého výkonu)
a tieto budú podlieha" odvodovej
povinnosti (sociálne, zdravotné –
§ 39 Autorského zákona 618/2003).
Za pasívne príjmy sú pova%ované príj−
my za pouitie diela (licencia, § 40–49
Autorského zákona a tantiémy) a tie−
to nebudú podlieha" odvodovej po−
vinnosti.
Redakcia
Tel. èíslo
E−mail
Dátum narodenia
Rodné èíslo
Èíslo OP
Bydlisko
Kategória (kríik) Disciplíny (kríik)
do 45
obrovský slalom
do 55
beh
nad 55 rokov
štafety
Opustili naše rady
2. 12. 2011
31. 12. 2011
Alexander Miartuš (85 r.)
Anna Jed¾ovská (86 r.)
Novelou zákona o sociálnom pois−
tení z decembra 2010 sú umelecké
povolania povinné plati" sociálne od−
vody (dovtedy to bolo dobrovo¾né).
Keï%e však došlo k rozdeleniu aktív−
nych a pasívnych príjmov, aby sa to
dalo uplatni" reálne v praxi, Minister−
stvo práce a sociálnych vecí SR navrh−
lo odlo%enie tohto ustanovenia o rok
(a NR SR to tie% schválila), èo pre nás
znamená, %e prvýkrát budeme plati"
sociálne odvody (z aktívnych príjmov)
a% v roku 2013, vypoèítané z daòové−
ho priznania za rok 2012. Je teda v zá−
ujme ka%dého umelca, aby si zaèal
evidova" aktívne príjmy (z ktorých bu−
de plati" odvody) a aj pasívne príjmy,
ktoré sa v daòovom priznaní presunú
do tej istej kategórie, ako sú príjmy
z prenájmov, a z tých sa odvody pla−
ti" nebudú.
Jozef Švoòavský
podpredseda Grémia SKKD
Jubilejná novinárska
lyovaèka
Iste mnohým neušlo, %e tohto roku
má naša novinárska ly%ovaèka jubi−
leum. Stretávame sa u% 35 rokov!
Tento jubilejný roèník Majstrovstiev
Slovenska novinárov ly%iarov sa usku−
toèní od 7. do 11. februára 2012
na Donovaloch v hoteli, kde u% nie−
ko¾ko rokov trávime milé a príjemné
štyri dni. ^ia¾, ani tohto roku nás krí−
za neobišla a ani %iaden z èlenov SSN
nenašiel nových priaznivcov, ktorí by
nám finanène pomohli. Ale – ako ka%−
dý rok – nádej umiera posledná. Ve−
rím, %e vás nezaskoèí mierne zvýšenie
Priezvisko
1/2012
SPRAVODAJSTVO
Prihlášku zašlite e−mailom
na [email protected], resp. poštou
na adresu RO SSN, Robotnícka ul. 1,
974 01 Banská Bystrica
najneskôr do 4. februára 2012.
úèastníckeho poplatku: pre èlenov
SSN je 110 , pre študentov %urnalis−
tiky 95 a pre neèlenov 125 ; do−
prava na Donovaly je individuálna.
Tešíme sa na nových a mladých vy−
znávaèov bieleho bláznovstva, preto−
%e oslovujeme rovnako èlenov i ne−
èlenov SSN v jednotlivých redakciách,
aj študentov %urnalistiky. Okrem za−
u%ívaného hodnotenia výsledkov jed−
notlivcov budeme hodnoti" aj najlep−
šiu redakciu printových èi elektronic−
kých médií, ktoré vyšlú na majstrov−
stvá minimálne troch svojich redak−
èných pracovníkov.
Viac informácií: tel. 0905 404 724,
0905 602 820, [email protected],
[email protected]
Mária Tolnayová
za organizaèný štáb
Blahoeláme
jubilantom
február
1. 2. 1927
1. 2. 1952
3. 2. 1947
7. 2. 1922
11. 2. 1937
13. 2. 1932
13. 2. 1952
14. 2. 1932
21. 2. 1952
21. 2. 1962
23. 2. 1952
24. 2. 1932
24. 2. 1942
24. 2. 1947
25. 2. 1957
25. 2. 1957
27. 2. 1962
marec
3. 3. 1932
6. 3. 1937
7. 3. 1962
8. 3. 1957
8. 3. 1947
13. 3. 1957
14. 3. 1952
15. 3. 1947
20. 3. 1947
21. 3. 1962
22. 3. 1957
22. 3. 1962
23. 3. 1957
24. 3. 1937
Pozvánka na fašiangovú zábavu SSN
Srdeène pozývame všetkých èlenov
(aj neèlenov sympatizantov) na
fašiangovú zábavu, ktorú Slovenský
syndikát novinárov pripravuje
18. februára 2012 v Dome noviná−
rov v Bratislave. Súèas"ou programu
bude koncert skupiny FEELME, tom−
bola, ochutnávka vín a cigár.
O pohostenie sa postarajú pracov−
níci reštaurácie Pulitzer. Vstupenky
sú k dispozícii na sekretariáte SSN,
je mo%né ich objedna" aj mailom
na adrese [email protected]
–r–
26. 3. 1942
26. 3. 1947
26. 3. 1957
29. 3. 1962
30. 3. 1937
31. 3. 1962
Jozef Krištoffy, Sap
Gyula Bodzsár,
vo¾ný novinár, Ve¾ký Krtíš
¼udovít Zárecký, Bratislava
Elena Bolèíková, Bratislava
Eva Hornišová, Bratislava
Kornel Fõldvári, Bratislava
Dana Borská,
publicistka, Bratislava
Tibor Baránek, Bratislava
Ján Jahn, vo¾ný novinár,
Nitra
Zoltán Kovács,
vo¾ný novinár, Ve¾ký Meder
Jasna Navrátilová,
Bratislava
Ladislav Grman, Bratislava
Matej Széher, Senec
Ján Vágai, publicista,
Limbach
Viktor Zamborský,
Prešovský veèerník, Prešov
Daniela Mýtna, Nový Èas
pre eny, Bratislava
Mária Bielešová,
Tempo, Partizánske
Vladimír Lukáš, Bratislava
¼udovít Varháník, Levoèa
Ján Je%ík, Šport, Bratislava
Ladislav Salinka,
Partizánske
Jozef Hulla, Bratislava
Marián Angeloviè,
SITA, Košice
Pavol Breier,
vo¾ný novinár, Bratislava
Juraj Kukura,
publicista, Bratislava
Viera Kuminiaková,
Bratislava
Anna Grusková,
vo¾ná novinárka, Bratislava
Jana Judínyová,
publicistka, Trnava
Jozef Ridoš,
vo¾ný novinár, Bratislava
Anna Èapková,
Plus 1 deò, Bratislava
Eduard Ivanèík, Bratislava
Eva Bombová, Košice
Ján Lichner, Modra
Vladimír Ješko,
vo¾ný novinár, Bratislava
Katarína Dostálová,
publicistka, Bratislava
Milan Vároš, Bratislava
Ivan Príkopa,
TV SEN, Senica
ISSN 1338−208X Dvojmesaèník. Vydáva Slovenský syndikát novinárov (majite¾), ^upné nám. 7, 815 68 Bra−
tislava, Tel. 02 544 35 071, fax 02 544 32 438, e−mail [email protected], internet www.ssn.sk Redakèná
rada: P. Kubínyi (predseda), T. Èorná, K. Grosmannová, Z. Krútka, M. Nemèeková, J. Sand, ¼. Surkošová.
Editor M. Èernák. Distribúcia: bezplatne pre èlenov SSN; objednávky – roèné predplatné 8,16 . Príspevky ne−
honorujeme. Registraèné èíslo MK SR EV 3598/09. Predtlaèová príprava Helondia, s. r. o. Tlaè Print Hall, s. r. o.
Uzávierka tohto èísla bola 27. januára 2012.
Najbli%šie èíslo vyjde 4. apríla 2012.
Download

Forum 1.cdr - Slovenský syndikát novinárov