7
april
2012
Značkový magazin
SEJACÍ STROJ
ROKA 2012
Maestro Sejací stroj roka 2012
Philipp Horsch Náročný vývoj so skvelým výsledkom
Horsch Leeb Aplikačná technika najvyššej kvality
Z praxe pre prax Domáce skúsenosti a odporúčania
Prečítajte si
Blízka budúcnosť Telematics ON Implement
NOVÁ TECHNOLÓGIA
NOVÁ TECHNOLÓGIA
HORSCH MAESTRO CC/SW
praxe na vyššie pracovné rýchlosti. Jednotenie a dopravu semien uskutočňujú tri
funkčné princípy jednotiek Maestro:
integrované v špecifickej časti pádovej
rúrky, nielen snímajú presný počet prejdených semien, ale merajú aj ich rozstupy.
Merací softvér funguje tak, aby obsluha
mala trvalý prehľad o presnom podiele
vynechávok, zdvojených semien a tiež
o hodnote variačného koeficientu v každom jednotlivom výsevnom riadku. Na
rôzne situácie (kvalita osiva a predsejbová
príprava pozemku) môže vodič hneď reagovať a maximálne využiť schopností stroja, napríklad prispôsobovaním pracovnej
rýchlosti k požadovanej presnosti výsevu.
1. Jedinečný systém dávkovania semien
Ústrednou súčasťou novej konštrukcie je podtlakový dávkovací kotúčik,
ktorý nemá obvyklé otvory, ale smerom
k obvodu otvorené drážky. Spolu s novo
koncipovaným vynášaním semien z drážky
sa dosahuje vynikajúca presnosť v mimoriadne širokom rozsahu frekvencií otáčania
(0 až 30 Hz*). Rozhodujúce pre dosiahnutie veľmi dobrého výsledného rozmiestnenie semien v drážke je úplne plynulý
prechod semien z otáčavého na priamy
pohyb smerom do pádovej rúrky. Toho sa
dosahuje jedinečne tvarovanými drážkami
v disku. Po vyjednotení semien sa podtlakovo prisaté semeno pomocou zakrivenej
stierky plynulo vysúva smerom k okraju.
Tým sa úplne eliminujú odstredivé sily
a semeno sa po opustení kotúčika pohybuje absolútne priamočiaro.
Protiľahlá polovica agregátu s jednotiacim hrebeňom (vľavo) pre vylúčenie zdvojených semien; kovová stierka
(vpravo) vynáša semená drážkou k obvodu a prevádza rotáciu semien v priamočiary pohyb.
v bežných konštrukciách zapríčiňuje vysoká alebo striedavá pracovná rýchlosť. Maestro dosahuje doteraz nedostižnú presnosť i pri najvyšších prakticky použiteľných
rýchlostiach a dávkovacích frekvenciách.
(* 30 Hz zodpovedá pracovnej rýchlosti 15 km/h pri výsevku 90 000 semien/ha)
Presný dávkovací agregát Horsch má
veľmi kompaktnú stavbu s rozmermi:
šírka 270 mm; hĺbka 165 mm, výška 250
mm.
2. Kompaktné výsevné ústrojenstvo
HORSCH Maestro 24.75 SW v praktickej prevádzke dosahuje čistú výkonnosť 15 až 20 ha/h.
Nový presný sejací stroj HORSCH
Maestro CC a SW sa predstavil oficiálne na výstave Agritechnica 2011. Nový
funkčný koncept výrobného radu Maestro charakterizujú tri znaky:
Rýchly – Precízny – Všestranný
Rýchly: Rýchlosti presného výsevu
15 km/h a viac.
Precízny: Vynikajúca presnosť jednotenia a ukladania semien aj pri vysokom
tempe a pri vysokých výsevkoch.
Všestranný: Vhodný pre presný výsev
kukurice, cukrovej repy, slnečnice, sóje,
ciroku a repky.
1
www.Bezorebne.cz
Nová konštrukcia tvorí dva výrobné
rady: Maestro CC s 8 a 12 výsevnými jednotkami a s rozstupmi 45, 50, 70, 75 a 80
cm. Maestro CC sa vyznačuje kompaktnou
stavbou a veľmi nízkym ťahovým odporom. Zásobník hnojiva s vlastným podvozkom pojme 2 800 litrov. Osivo sa plní
do samostatných zásobníkov nad každou
výsevnou jednotkou.
Maestro SW s 12 a 24 výsevnými jednotkami a s rozstupmi 70 alebo 75 cm.
Maestro SW je vybavené systémom Seed
On Demand. Vďaka nemu sa doprava osiva uskutočňuje z centrálneho zásobníka
(objem 2 000 litrov) ku všetkým výsevným
jednotkám. Pre hnojivo je vyhradená komora v zásobníku s objemom 7 000 litrov.
Nové Maestro používa úplne novo
vyvinutý výsevný orgán. Skladá sa z celku tvoreného dávkovacím ústrojenstvom
a dvojkotúčovou výsevnou pätkou. Na vedenie hĺbky slúžia dve kolesá na bokoch
výsevných pätiek. Vnútrom pätky prechádza pádová rúrka, pre navedenie osiva
do ryhy. V ryhe sa ďalej odvaľuje gumové
prítlačné koliesko, ktoré fixuje polohu
osiva hneď po dopade. Uzavretie drážky
a zakrytie osiva zaisťuje pár zadných
V-koliesok, ktorých prítlak je možné plynulo nastavovať a tak prispôsobiť pôdnym
a vlahovým podmienkam.
Dávkovací agregát strojov HORSCH
Maestro CC/SW má úplne novú konštrukciu, ktorá napĺňa požiadavky súčasnej
Dávkovací agregát s nasadeným drážkovým kotúčom.
Tento nový a unikátny princíp zaručuje
rovnaký pád každého jednotlivého semena, bez ohľadu na rýchlosť otáčania dávkovacieho disku. Každé semeno vstupuje do
pádovej rúrky v presne definovanom úseku, ktorý ho nadväzne uloží do výsevnej
ryhy tak, aby sa dopad semena uskutočňoval takmer nulovou relatívnou rýchlosťou.
Sú vylúčené nárazy a nerovnomernosti
pohybu semena v pádovej rúrke, ktoré
Výsledná konštrukcia nového presného dávkovania HORSCH Maestro, ktorej srdce tvorí jednotiaci agregát a integrovaný elektropohon, má mimoriadne
kompaktné rozmery. Vďaka malému priemeru kotúčika a jednotiacej komory nie
je potrebné používať dotykové tesnenie
podtlakovej časti. Na utesnenie postačuje
tenká vzduchová medzera a vďaka tomu
dávkovanie nemá žiadne vlastné pasívne
odpory a nedochádza k žiadnemu opotrebeniu tesniacich plôch. Vďaka takejto konštrukcii je prúdový odber každej výsevnej jednotky mimoriadne nízky (cca 1 A)
a k pohonu je možné použiť veľmi kompaktný elektromotor. Pohonná jednotka
sa skladá z bezkefkového elektromotora,
prevodovky, uloženia a riadiaceho počítača pre každý výsevný riadok. Celok je
zapuzdrený v malom, vodotesnom telese.
Toto konštrukčné riešenie redukuje počet
pohyblivých súčastí na minimum.
3. Priebežné meranie presnosti výsevu
Ďalší dôležitý prvok inovácie sa nachádza v kontrole. Ultra presné senzory,
Dávkovací agregát pod jednotlivým zásobníkom osiva.
Dávkovací agregát s prísunom osiva
Seed On Demand.
www.Bezorebne.cz 2
ROZHOVOR
NOVÁ TECHNOLÓGIA
Ostatné prednosti
Novo vyvinuté káblové konektory
s kombinovaným prúdovým napájaním
a dátovým rozhraním CAN-Bus v triede
ochrany IP67k (odolnosť proti vysokotlakovému ostreku vodou) zásadne redukujú
potrebnú kabeláž.
Každá výsevná jednotka disponuje tlačidlom pre funkčný test na mieste (skúška
dávkovania osiva).
Dávkovanie s vysokou presnosťou pri
rýchlosti okolo 15 km/h a viac umožňuje
dosahovať maximálnu produktivitu v krátkych časových oknách, najvhodnejších
pre výsev.
Rozhovor s Philippom Horschom
PRESNÝ, RÝCHLY
UNIVERZÁLNY
hodli pre spoluprácu so známym americkým výrobcom Kinze, ktorý nám dodával
svoje mechanické výsevné agregáty. Prvé
prototypy Maistra potom pracovali v najťažších pôdach českého poľnohospodárstva a fungovali veľmi dobre. Maistro pre
nás bolo strojom, ktorý sme čoskoro mohli
uviesť na trh ako vyzretý.
Agregát v prevedení pre jednotlivé zásobníky osiva.
Prečo teda ďalší vývoj od Maistra
k Maestru?
Philipp Horsch: Naše Maistro funguje veľmi dobre pri siatí kukurice. Hlavne
z juhovýchodnej Európy sme ale počuli
požiadavky, aby Maistro vedelo rovnako
dobre vysievať aj slnečnicu a sóju. Používané mechanické výsevné agregáty Kinze
tieto osivá ale nezvládajú najlepšie. Preto
sme ešte pred uvedením Maistra na trh
začali s vývojom vlastného ústrojenstva,
ktoré bude vhodné pre kukuricu, slnečnicu, sóju, cukrovku a repku. Čoskoro nám
bolo jasné, že toho dosiahneme len podtlakovým princípom dávkovania. Ostatne
už od roku 2002 paralelne bežia naše pokusy s presným výsevom obilnín a repky.
Pre obilniny doteraz nemáme vyzretú konštrukciu, ktorú môžeme uviesť na trh, ale
tento vývoj sa stal základňou pre výsevné
princípy dnešného stroja Maestro.
Telo agregátu s hriadeľom hnacieho
motora a s unášačom dávkovacieho
valčeka.
Trvalé sledovanie kvality výsevu umožňuje vodičovi, aby ihneď a presne prispôsobil svoju prácu presne definovaným požiadavkám.
Prevádzkové parametre, ktoré vypovedajú o presnosti výsevu, rýchlosti, prítlaku
a pod., sa neustále ukladajú do pamäte
stroja, a preto jeho majiteľ trvale získava
presné informácie o práci stroja a o jeho
výkonnosti.
Variabilne využiteľné dávkovanie predlžuje prevádzku sejacích strojov Maestro
Agregát v prevedení pre prísun osiva
Seed On Demand z centrálneho zásobníka.
pre výsev kukurice, cukrovej repy, slnečnice, sóje, ciroku a repky.
Doprava osiva systémom Seed On Demand (permanentný prísun osiva pomocou pneumatickej dopravy) ku každej výsevnej jednotke umožňuje používať jeden
zásobník osiva s veľkým objemom, čím sa
veľmi urýchľuje jeho doplňovanie.
To znie ako zdĺhavá a komplikovaná práca. Nebolo možné vyriešiť to nákupom?
Na minuloročnej Agritechnice patril
pneumatický presný sejací stroj HORSCH Maestro medzi najatraktívnejšie
novinky. Rozprávali sme sa s vedúcim
vývoja Philippom Horschom o vzniku
Maestra a o tom, čo tento stroj dokáže.
Pádová rúrka so snímacou senzorikou a ukážka displeja pre obsluhu so všetkými
meranými hodnotami variačného koeficientu chýbajúcich alebo zdvojených semien
v každom riadku.
3
www.Bezorebne.cz
Káblové konektory pre prívod prúdu
a pre Bus-dátovú komunikáciu (stupeň
ochrany IP67k).
Na otázky, prečo vyvíjate nové stroje,
obvykle odpovedáte, že hľadáte vhodnú techniku pre svoj poľnohospodársky
podnik v Českej republike. Bolo tomu tak
i v prípade sejacieho stroja Maestro?
Philipp Horsch (so smiechom): Nielen
preto. Pochopiteľne ako poľnohospodári
chceme stále lepšie stroje, ale v tomto prípade sme ho tak veľmi nepotrebovali. Veď
máme už od roku 2004 v ponuke presné
sejacie stroje Maistro. Výroba Maistra
mala pre nás spočiatku hlavne strategické
dôvody. HORSCH sa radí medzi špecialistov na sejaciu techniku a medzi ne patria
samozrejme aj presné sejacie stroje. Ich
trh má v segmente poľnohospodárskej
techniky veľký podiel. Vtedy sme sa roz-
Philipp Horsch: Naozaj nie! Dlhodobo
je nákup komponentov vždy zložitý, predovšetkým vtedy, keď pomyslíte na ďalší
vývoj... A navyše, pre nás platí: kde je napísané HORSCH, to tiež vyrobil HORSCH.
Už ste sa zmienili, že vaším cieľom
bola univerzálne využiteľná presná sejacia technika. Mali ste ešte iné zámery?
Philipp Horsch: Od začiatku vývoja sme chceli vysokú pracovnú rýchlosť.
K tomu sme museli zvýšiť jednotiacu frekvenciu. Napríklad pre kukuricu bolo na
trhu 15 Hz doteraz ako maximum, my sme
chceli minimálne 30 Hz s prinajmenšom
www.Bezorebne.cz 4
ROZHOVOR
rovnakou presnosťou. Ďalej sme chceli,
aby dávkovací agregát bol poháňaný elektricky, aby bolo možné jednoducho realizovať napríklad koľajové riadky, vypínanie
výsevných jednotiek alebo individuálne
medziriadkové rozstupy. Už len kvôli týmto požiadavkám bolo potrebné vyvinúť
takú konštrukciu, ktorá bude mať extrémne nízku spotrebu krútiaceho momentu.
Posledným bodom bolo, že potrebujeme
systém, ktorý je schopný osivo dopravovať
v režime Seed On Demand, teda z centrálneho zásobníka.
Ktoré požiadavky bolo najnáročnejšie splniť?
Philipp Horsch: Určite presnosť pri vysokej pracovnej rýchlosti. Tu sú tri faktory:
podiel chýbajúcich zŕn, podiel viacnásobných zŕn a variačný koeficient, ktorý je meradlom dodržiavania vzdialenosti medzi
semenami v riadku. A nestačí byť dobrý
len v dvoch bodoch, všetky tri faktory musia sedieť na sto percent.
Z PRAXE PRE PRAX
A tým to bolo vyriešené?
Philipp Horsch: Ešte zďaleka nie. Čoskoro sme síce dosiahli laboratórnej presnosti 99 percent, ale to bohužiaľ nestačí!
Dvaja ľudia celý rok naplno pracovali na
tom, aby sa presnosť zvýšila na 99,8 percenta. Pri vákuových princípoch dávkovania je totiž mnoho prvkov, rovnako ako pri
profilovaní dávkovacích kotúčikov, ktoré
je potrebné správne skombinovať... Keď
sčítame množstvo času pri vývoji do jeho
zavŕšenia, len jednotiaci agregát predstavuje ročnú prácu ôsmich ľudí.
To bol nákladný proces!
Philipp Horsch: Na prvý pohľad to tak
vyzerá. Ale vďaka nemu sme objavili mnoho ďalších zásadných poznatkov, ktoré má
teraz naša spoločnosť k dispozícii. Máme
ďalej najmenšie presné dávkovacie ústrojenstvo so samostatným riadením každej
výsevnej jednotky, čo nám umožňuje stavať stroje aj pre medziriadkové vzdialenosti menšie ako 40 cm.
Aký bol kľúč k úspechu?
Philipp Horsch: Podaril sa nám geniálny nápad – dávkovací kotúčik s drážkami,
ktorý umožňuje, aby semená prechádzali
do pádovej rúrky absolútne priamočiaro,
bez odstredivých síl.
Akú bude mať užívateľ istotu, že
všetko funguje podľa jeho predstáv?
Philipp Horsch: Jadrom je zostava
z motora, prevodovky, uloženia a z riadiaceho počítača v každej výsevnej jednotke.
Presnosť dávkovania a ukladania zŕn meria
mimoriadne presná senzorika v pádovej
rúrke. Riadiaci počítač okamžite vyhodnocuje každý výsevný riadok. Náš ISOBUS terminál v kabíne môže jednotlivo sledovať
všetky riadky a ich kompletné kvalitatívne
parametre. Pri prekročení nastavených
limitov môže vodič okamžite reagovať
zmenou prítlaku, zmenou pracovnej rýchlosti alebo inými prostriedkami.
Nové stroje, ako je známe, môžu
mať svoje muchy. Koľko skúseností máte
s technikou Maestro?
Philipp Horsch: Dávkovacie agregáty
Maestro sme začali optimalizovať v praxi už v roku 2008. Najprv sme doladili ich
vlastnosti pre výsev kukurice, slnečnice
a sóje, následne potom pre cukrovku
a pre repku. Po mnoho rokov tak niekoľko
desiatok strojov intenzívne a trvalo pracovalo v Európe a v Severnej Amerike.
V súčasnosti sa teda cítime veľmi isto, ale
napriek tomu sme pre rok 2012 dostupnosť nových strojov Maestro obmedzili.
Až na jar 2013 budú plne predajné na
všetkých trhoch.
Súbežne s našimi vlastnými testami
sme nechali vykonávať skúšky presnosti
Maestra aj na oficiálnych miestach. O výsledkoch zverejnilo vydavateľstvo DLG
vlastnú správu.
Precízne obrábanie pôdy a sejba
DIZAJN AKO BONUS
Súkromný poľnohospodár František Rybár hospodári na 1 420 ha ornej
pôdy, na ktorej pestuje cukrovú repu
na 300 ha, ozimnú repku na 350 ha,
ozimnú pšenicu na 450 ha, z kŕmnych
plodín lucernu na 100 ha, ďalej 150 až
200 ha kukurice na siláž a na zostávajúcej výmere kukuricu na zrno. Okrem
ornej pôdy patrí k farme, ktorá má sídlo
v Šuranoch v okrese Nové Zámky, okolo
40 ha trvalých trávnych porastov.
„Hospodárime v suchšej, kukuričnej
výrobnej oblasti s nadmorskou výškou
120 metrov, takže pozemky sa rozkladajú takmer na rovine. Veľkosť parciel je
v priemere okolo 50 ha, najväčší pozemok
má 170 ha. Čo sa týka pôd, zhruba polovicu tvoria ťažké ílovité, ostatné sú stredné
a ľahšie pôdy. Ročné zrážky bývali v našej
oblasti v dlhodobom priemere okolo 400
až 500 mm, ale napríklad predvlani spadlo
cez 700 mm a vlani nám vlaha zase veľmi
chýbala, takže v posledných rokoch sú
veľké výkyvy počasia, ktoré ovplyvňujú aj
dosahované výnosy. Avšak pri repke ozimnej sa nám v posledných rokoch podarilo
dosiahnuť priemerný výnos 3,5 tony, pšenica ozimná dáva 6 ton, cukrová repa
63 ton a kukurica na zrno okolo 9 ton. Využívame aj závlahový systém, zavlažujeme
približne 600 ha, hlavne cukrovú repu,
kukuricu, prípadne niektoré pozemky s lucernou,“ uviedol farmár František Rybár.
Na prvý pohľad
Na farme Františka Rybára pracuje dvadsaťosem stálych zamestnancov,
z toho v rastlinnej výrobe osem pracovníkov i s agronómom. Popri rastlinnej výrobe sa farma zameriava na chov hovädzieho dobytka s mliečnou úžitkovosťou.
Stádo 350 dojníc plemena holštajn dáva
priemernú ročnú úžitkovosť 7 500 kg
mlieka. Celkovo chová okolo 950 kusov
všetkých kategórií vrátane výkrmu býčkov, ktoré speňažujú v jatočnej hmotnosti
650 až 750 kg. Pomerne rozsiahla živočíšna výroba si vyžaduje produkciu veľkého
množstva kvalitných objemových krmív.
K týmto účelom slúži lucerna na ornej
pôde, kukuričná siláž a osvedčili sa aj cuk-
5
www.Bezorebne.cz
Súkromný poľnohospodár František Rybár je s technikou HORSCH po všetkých stránkach spokojný. Vybral si ju nielen podľa vzhľadu, ktorý mu imponoval na prvý pohľad,
ale hlavne podľa preverených profesionálnych vlastností pri obrábaní pôdy a sejbe.
Stroje HORSCH, ako mimoriadne výkonný systém, mu šetria čas, dovoľujú znižovať
prevádzkové náklady a jednoduchšia je organizácia poľných prác. To všetko sú ideálne
predpoklady pre dosahovanie vyšších výnosov.
rovarské rezky, ktoré na farme zakomponovávajú do kŕmnej dávky po celý rok.
Technológiu HORSCH využívajú na
farme od roku 2004. Na prípravu pôdy slúžia radličkové kypriče Terrano 6 FX a Tiger
3 AS. V rokoch 2008 a 2010 pribudli tanierové podmietače Joker 6 CT a Joker
8 RT. Na siatie na farme zvolili v roku 2006
diskový sejací stroj Pronto 6 DC PPF, ktorý
o dva roky neskôr vymenili za osemmetrové Pronto 8 DC.
„Technika HORSCH ma na prvý pohľad
zaujala svojím dizajnom, pretože už v tej
dobe, skoro pred desiatimi rokmi, to boli
veľmi nadčasové a podarené stroje,“ chváli
farmár a pokračuje: „Prvýkrát som ich videl
na výstave Agrokomplex v Nitre, kde som
s firmou Ematech-technológie začal rokovať o možnostiach ich využitia na farme.
Navštívil som tiež výrobný závod firmy
HORSCH, kde som zisťoval konkrétne skúsenosti s touto technológiou. Na základe
všetkých faktov a získaných informácií som
sa rozhodol pre jej obstaranie a uplatňovanie v našich podmienkach. Presvedčil som
sa, že okrem podareného dizajnu mi stroje
www.Bezorebne.cz 6
Z PRAXE PRE PRAX
HORSCH vyhovujú vysokou výkonnosťou,
spoľahlivosťou a kvalitným spracovaním
pôdy počas jedného prejazdu.“
Postupne celá linka
Najskôr farmár zvolil dva radličkové
kypriče Terrano a Tiger. Do tej doby bol
zástancom hlbšieho spracovania pôdy,
takže spočiatku viac využíval hĺbkový kyprič Tiger. Kyprič Terrano našiel uplatnenie
na prvé podmietky po žatve a urovnanie
plôch po orbe, predovšetkým na jar. V súčasnej dobe už na prvé podmietky slúžia
tanierové podmietače Joker. Na oboch
radličkových kypričoch mení obsluha
rôzne typy radličiek, podľa stavu vlhkosti pôdy alebo hĺbky spracovania. Kypriče
takmer úplne nahradili orbu, len menšiu
časť výmery vyhnojenú maštaľným hnojom ešte spracováva pluh.
„Po zbere obilnín urobíme prvú plytkú
podmietku Jokerom. Vďaka dvom strojom
s veľkým pracovným záberom zvládneme
podmietky veľmi rýchlo. Napríklad vlani
bolo veľké sucho, takže pozemky spraco-
Z PRAXE PRE PRAX
vávali podmietače Joker dvakrát po sebe
pod tupým uhlom. Do takto pripravenej
pôdy sme hneď siali sejacím strojom Pronto ozimnú repku. Optimálny termín pre
siatie tejto plodiny je u nás okolo 20.8. Podarilo sa nám ju zasiať za päť dní. Porasty
vzišli rýchlo, boli perfektné, vyrovnané
a dobre zapojené. Bolo poznať, že aj napriek veľkému suchu, si pôda pri systéme
HORSCH zachovala potrebnú vlahu,“ vysvetľuje farmár.
Podobne prebiehala príprava pozemkov pre sejbu ozimnej pšenice – dva prejazdy pod tupým uhlom podmietačom
Joker a sejba. Na niektorých pozemkoch
použili ešte kompaktor, ale väčšinou bolo
pole dostatočne zrovnané, takže hneď mohol ísť sejací stroj Pronto, ktorý si vie pôdu
dobre pripraviť. Ako optimálne pre sejbu
ozimnej pšenice uvádza farmár neskorší termín od 10.10., najmä kvôli virózam.
V prípade výskytu trvácich burín, väčšinou
ide o pichliač roľný, ošetrí pozemok pred
sejbou ešte glyfosátom.
Príprava na jarné siatie predstavuje
prvá podmietka po zbere Jokerom a na
jeseň spracovanie radličkovým kypričom
Tiger do hĺbky 25 cm. Na jar pôdu otvorí
kompaktor a je pripravená na siatie cukrovky a kukurice.
Najsilnejší traktor s výkonom 320 koní
pracuje v agregácii s tanierovým podmietačom Joker 8 RT, so sejacím strojom Pronto 8 DC a podľa podmienok s radličkovým
kypričom Tiger 3 AS. Šesťmetrové stroje
Terrano a Joker pracujú v agregácii s 220
koňovým traktorom.
Úspora nafty až 50 %
„Prvý sejací stroj Pronto 6 DC som vymenil za stroj s väčším záberom, pretože
som kúpil silnejšie traktory. Vtedy sme si
spočítali, že silnejší traktor so šesťmetrovým sejacím strojom mal spotrebu 6,5
litra nafty na hektár. V súčasnej dobe má
traktor v agregácii s osemmetrovým Prontom spotrebu 4 litre nafty na hektár a podobná je spotreba nafty aj pri ostatných
strojoch HORSCH. Len s radličkovým kypričom Tiger je spotreba vyššia, podľa hĺbky
spracovania. Pri kyprení do strednej hĺbky
Pronto 7 DC, 8 DC a 9 DC patria vo výrobnom programe k najväčším kompaktným
sejacím strojom. Používajú zásobník na 4 000 l osiva a zachovávajú si veľkú obratnosť. Pri dosahovaných výkonnostiach hrá dôležitú úlohu ich vysoká technická
spoľahlivosť.
okolo 18 až 20 cm sa pohybuje približne
13 litrov nafty. Všeobecne môžem podľa
dlhoročných skúseností potvrdiť, že pri
spracovaní pôdy vychádza úspora nafty až
50 percent oproti klasickému spracovaniu
pluhom,“ tvrdí František Rybár.
Optimálna pracovná rýchlosť strojov
HORSCH pri spracovaní pôdy, či už je to
Tiger, Terrano alebo Joker, je podľa farmára okolo 10 až 12 km za hodinu. Nielenže
tak možno dosiahnuť vysokú produktivitu
a výkonnosť za krátky čas, ale pri vyššej
rýchlosti pracujú stroje precízne. Podmietač Joker urobí za dvanásťhodinovú zmenu 70 až 80 ha. Tiger zvládne podľa hĺbky spracovania 25 až 30 ha za predĺženú
zmenu, Terrano okolo 30 až 40 ha a sejací
stroj Pronto 8 DC zaseje za deň až 60 ha.
Úctyhodná je aj ročná výkonnosť. Terrano
urobí za rok okolo 1 000 ha, takže do tohtoročnej sezóny má za sebou okolo 7 000
ha. Tiger zvládne ročne 700 až 800 ha, celkom cez 5 000 ha a dva podmietače Joker
urobia za rok 2 000 ha, dohromady za štyri
roky spracovali okolo 8 000 ha.
Siatie s vysokou presnosťou
Radličkový kyprič Terrano 6 FX spoľahlivo pracuje na farme Františka Rybára od roku 2004. Za sebou má zhruba cez 7 000 ha
a svojou robustnosťou a kvalitou spĺňa najväčšie farmárove nároky. Je to univerzálny kyprič, ktorý vďaka výmenným radličkám
spracuje pôdu do rôznych hĺbok, od plytkej podmietky až po intenzívne hlboké kyprenie a premiešanie s rastlinnými zvyškami.
7
www.Bezorebne.cz
Pri sejacom stroji Pronto je farmár spokojný s kvalitným uložením osiva, presnou
hĺbkou siatia, ktorá sa dá jednoducho nastaviť a s rovnomerným vzchádzaním. Dovoliť si preto môžu nižšie výsevky, čo znamená významnú úsporu osiva. Pri repke
idú na maximálne doporučené minimum,
to je 30 až 40 rastlín na štvorcový meter.
KOMENTÁR
PORADCU
Rybárova farma patrí k najskúsenejším užívateľom technológie spracovania
pôdy a sejby HORSCH. Už po príchode
na farmu je na prvý pohľad vidieť, ako
podnik prosperuje a dozaista to nebude
len náhoda. Ako hovorí samotný majiteľ: „Náklady na spracovanie pôdy sú
o 50 % nižšie v porovnaní s orbou“. Toto
tvrdenie dozaista nebude len výmyslom,
ale naopak, vychádza už z viac ako sedem ročných skúseností. Vývoj pôd, ktoré farma obhospodaruje, bol do značnej
miery ovplyvnený donedávna neregulovanou riekou Nitrou. Z pôdoznaleckého
hľadiska môžeme v spojitosti s uvedenými podmienkami hovoriť o ťažkých
glejový fluvizemiach v bezprostrednej
blízkosti koryta rieky a ďalej ťažkých glejových karbonátových čierniciach, ktoré
patria síce k najúrodnejším pôdam na
Slovensku, ale na ich obrábanie taktiež
treba nájsť ten správny recept. Vo vzdialenejších pozemkoch od rieky Nitry sa
nachádzajú aj typické černozeme na
sprašiach, kde s obrábaním zväčša nie
sú až také problémy. Som rád, že na Rybárovej farme je technológia HORSCH
„Presvedčili sme sa, že keď je repka veľmi
prehustená, nemá tak vysoký výnos, pretože rastliny si konkurujú,“ podotkol farmár. Pri obilninách pri neskoršom termíne
siatia a najmä, keď je suchý rok, však príliš
nízky výsevok neriskujú. Pri pšenici sejú až
300 kg. Hustejšie porasty ozimnej pšenice
si vraj lepšie udržia vlahu i živiny.
Prontom sejú na farme okrem cukrovej repy a kukurice celú zostávajúcu výmeru vrátane lucerny. Skúsenosti so sejbou
drobných semien, ako je repka a lucerna,
majú dobré. Spočiatku využívali sejací
stroj aj v službách, ale v poslednej dobe sa
sústreďuje len na vlastnú výmeru.
„Osemmetrové Pronto máme piatu
sezónu a zatiaľ sme nezaznamenali žiadne technické problémy, nemenili sme ešte
ani disky. Stroje HORSCH sú jednoducho
maximálne prevádzkovo spoľahlivé a na
údržbu a pre obsluhu veľmi jednoduché,“
oceňuje farmár, ktorý hospodárenie na
pôde postavil na technológii HORSCH. Do
budúcnosti uvažuje o nákupe druhého
kypriča Tiger, tentoraz so záberom štyri
metre. Ťažnú silu na tento stroj na farme
majú.
dobre etablovaná a stala sa tým „správnym receptom“ pre obrábanie uvedených typov pôd. S kúpou výkonnejších
traktorov uvažujú nad kúpou Tigra MT
so záberom viac ako 4 metre, ktorým by
mali celú linku skompletizovanú a bez
akéhokoľvek slabého článku schopnú
zareagovať na akékoľvek podmienky.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
www.Bezorebne.cz 8
ROZHOVOR
ROZHOVOR
POĽNOHOSPODÁRSTVO
SA PREMIEŇA
Michael Horsch, zakladateľ a konateľ
HORSCH Maschinen GmbH, nám v rozhovore poskytol svoj pohľad na uplynulú výstavu Agritechnica a osobný názor na budúci vývoj v odbore.
Pán Horsch, ako hodnotíte výstavu
Agritechnica 2011?
Michael Horsch: Tohtoročná Agritechnica bola skutočne veľmi dobrá. My sme
do nášho stánku vložili veľké úsilie, aby
sme predstavili nové stroje a podarilo sa
nám pre Maestro získať ocenenie „Stroj
roka 2012“. Nálada medzi návštevníkmi
bola od začiatku do konca výstavy dobrá,
takže pre tento rok mám relatívne dobré
očakávania.
Prečo tak opatrný výhľad?
Michael Horsch: Pozrime sa späť na
rok 2007. Vtedy ceny obilnín takmer explodovali. Poľnohospodári zarobili dosť
peňazí a na Agritechnice panovala skoro
euforická nálada. V nasledujúcom roku
pod vplyvom dobrej úrody ceny silne klesli. Súčasne boli cítiť prvé známky finančnej
krízy. V roku 2009 sa ceny skoro nezmenili,
predpovede úrody boli nevýhodné a trh
s poľnohospodárskou technikou sa presý-
til. V roku 2010 sa očakávania úrody v Rusku nesplnili, a preto ceny obilnín tiež výraznejšie nevzrástli. Až rok 2011 bol dobrý,
ceny poľnohospodárom vyhovovali a kvôli
predchádzajúcim redukciám investícií výrobcovia techniky pocítili rastúci dopyt.
Pre rok 2012 teda očakávam, že bude normálny.
Napriek tomu vaša značka enormne
investuje...
Michael Horsch: To je správne. Tu v centrále Sitzenhof sme už vlani začali s výstavbou nového vývojového centra, v ktorom
bude pracovať 90 nových spolupracovníkov. Táto investícia bude obnášať najprv
4,5 milióna eur a centrum začne činnosť
v polovici tohto roka.
Vo výrobnom závode Ronneburg investujeme 14 miliónov eur. Rozšírime sklad
oceľových profilov o plochu 3 400 m2.
Výrobná plocha sa rozrastie o 5 300 m2
pre ďalšie laserové technológie a pre nové
zváracie roboty.
Za ďalších 5 miliónov eur postavíme
na 4 500 m2 druhú linku pre práškové lakovanie malých dielov. K tomu pribudne
skladovacia a logistická hala pre príjem
výrobných súčastí a rozšírime kapacitu pre
uskladnenie a nakládku na 400 strojov.
V našich zahraničných pobočkách investujeme v Rusku do školiacich a administratívnych budov. Aj v USA v HORSCH
Anderson vzrastú naše investície, ale
o nich sa bude rozhodovať až v priebehu
tohto roka.
To ale vyzerá ako mohutný, nie
skromný rast...
Michael Horsch (sa usmieva): Hovoril
som o tomuto roku ako o „normálnom“
roku. Pre nás to môže znamenať opäť
dvojciferný nárast obratu.
Aký bol záujem o stroje na vašom
stánku Agritechnica?
Michael Horsch: Mali sme stále silnú
návštevnosť. Ako obvykle sme ale okrem
strojov predstavovali tiež poľnohospodárske informácie a náš výskum. Potešiteľné
bolo, že sa prejavil veľký dopyt po našich
9
www.Bezorebne.cz
novinkách. Napríklad postrekovače Leeb,
presné sejacie stroje Maestro a ľahké kypriče Cruiser nestačíme tento rok ani vyrobiť v potrebnom počte. Veľa poľnohospodárov sa ale zaujíma aj o našu klasiku, ako
je Terrano, Pronto alebo Joker.
Aký ohlas mala projektová štúdia na
tému pásové spracovanie pôdy v spojení
s presným výsevom repky?
Michael Horsch: Opäť sa ukázalo,
že pásové spracovanie pôdy je jedným
z dôležitých tém budúcnosti. V tejto oblasti techniky zatiaľ nevidím žiadny veľký obchod, ale ako poľnohospodár považujem
túto tému za vôbec najnapínavejšiu.
Ale pritom sa k tomu v aktuálnych
prednáškach vyjadrujete skôr skepticky...
Michael Horsch: Konkurencia, ktorá sa
pásovým spracovaním pôdy StripTill zaoberá, je ešte len na začiatku. My sme už
nazbierali viacročné skúsenosti. Tie pritom
neopierame len o jednotlivé pokusné plochy, ale o stovky hektárov, napríklad od
začiatku na našej farme v Českej republike.
Tam sme mali s touto technológiou veľmi
dobré ročníky, ale aj menej vydarené. Keď
zhrnieme hlavné poznatky, StripTill, tak
ako sa používa v praxi Severnej Ameriky,
nevedie k žiaducim výsledkom v našich
európskych podmienkach. To je tiež pochopiteľné: naše poľnohospodárstvo sa
odohráva na 50° severnej šírky a nie na 40°
ako v USA. Tam klíma vyhovuje kukurici,
pretože slnko je podstatne intenzívnejšie.
Naopak cukrovka má u nás po celú vegetáciu výhodu z pozvoľnejšej mineralizácie.
Považujem za dôležité, že aj konkurencia
myslí rovnakým smerom a nielen my sami.
Ostatne, veľmi sa mi páči riešenie od firmy
Köckerling.
Kam sa teda poľnohospodárstvo
vyvíja?
Tento systém má však Achillovu pätu
technického rázu: poľnohospodár potrebuje vo svojom traktore autopilotný systém, ktorý mu umožní presne archivovať
prejazdy a celý podnik musí byť pokrytý
signálom RTK. Navyše musí byť výbava
schopná riadenia Implement-Steer, pri
ktorej sa navádza okrem traktora aj závesný stroj. A toto zvláda zatiaľ len málo
výrobcov. Jeden z nich túto funkciu zo
svojich novších modelov dokonca vyradil.
V mojich očiach vyzerá budúcnosť ale
inak.
Michael Horsch: Rastlinná výroba sa
bude silne meniť. Ekonomicky určujúce sa
čoskoro stanú náklady na nájmy a hnojivá.
Príde mi naozaj zaujímavé, ako samozrejme sa vyrovnávame so zvýšením nájmu
o 200 eur na hektár, len aby sme si plochu
udržali. Keď si spomeniem, čo všetko sme
pred 20 rokmi podnikali, aby sme znížili
náklady o 50 eur/ha...
Okrem otázky, kto v budúcnosti zaplatí najvyšší nájom, bude tiež rozhodujúce,
kto dokáže najhospodárnejšie pracovať
s živinami, a to predovšetkým s fosforom
a draslíkom. Som presvedčený, že s výnimkou dusíka už čoskoro nebudeme žiadne
hnojivo plošne rozhadzovať. Živiny budeme už pri spracovaní pôdy alebo pri siatí
umiestňovať cielene k rastlinám. Aj preto
má pásové spracovanie pôdy ešte väčší
potenciál. Napríklad pri kukurici už dnes
uprednostňujem hrobčekovú metódu,
o ktorej sme dostatočne informovali napríklad v minulom vydaní tohto magazínu.
www.Bezorebne.cz 10
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
Ako dosahovať výborné výsledky
V PODTATRANSKEJ KOTLINE
Spoločnosť AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš, hospodári v podhorskej
výrobnej oblasti v nadmorskej výške od
550 do 800 metrov na výmere 4 800 ha
poľnohospodárskej pôdy. Vo vyšších
polohách sú väčšinou trvalé trávne porasty, orná pôda je do nadmorskej výšky
700 metrov. Na ornej pôde, čo je okolo
2 200 ha, patria medzi nosné plodiny
obilniny na ploche 900 ha, z toho 500
ha pšenice, 250 ha raže a do 100 ha jarného jačmeňa a ovsa. Ďalšou dôležitou
plodinou je repka ozimná na 400 až 500
ha, zemiaky na 100 ha, silážna kukurica
na 250 ha a viacročné krmoviny na ornej pôde približne na 450 ha – ďatelina
a ďatelinotrávne miešanky. Doplnkovými plodinami sú hrach, bôb alebo ľan.
Silne zastúpená je v tomto podniku
živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, celkom 2 000 kusov,
z toho je 650 dojníc a 300 kráv bez trhovej
produkcie mlieka. Okrem hovädzieho dobytka chovajú na produkciu mlieka 1 400
bahníc s príslušnými kategóriami, celkom
2 000 kusov. V šľachtiteľskom chove produkujú plemenné barany a postupne začínajú i s chovom oviec mäsového typu.
Správnou technikou v pravý čas
„Pôdy máme u nás väčšinou stredne
ťažké až ťažké, miestami kamenisté, pri
veľkosti parciel od 10 po 80 ha. Máme ale
aj veľmi ťažké pôdy, kde je treba vystihnúť
správny čas na ich obrábanie. Na týchto
pozemkoch musíme strážiť optimálne termíny a zvoliť vhodnú techniku spracovania
a siatia. Od firmy HORSCH využívame hĺbkový radličkový kyprič Tiger 3 AS, kúpený
už v roku 2003 a radličkový kyprič Terrano
5 FX z roku 2007. Zhruba 40 percent plôch
spracovávame technológiou HORSCH. Použitie oboch strojov kombinujeme podľa
potreby. Terrano v posledných rokoch
slúži hlavne po zbere ozimnej repky, kde
robí kvalitné podmietky a tiež pripravuje
pôdu na týchto pozemkoch druhým prejazdom pred sejbou. Uplatnenie má tento
kyprič tiež na podmietky po zbere obilnín
a zemiakov, kedy pripravuje pozemky na
11 www.Bezorebne.cz
Prednosťou sejacích strojov Pronto DC je ich spoľahlivá práca vo vlhkej pôde.
Relatívne úzke pneumatiky utlačovacieho valca, na ktoré naväzujú vždy dve výsevné pätky, sa málo zalepujú a dobre sa samočistia. Priechodnosť stroja sa ešte zvýši
v režime „Mokrina“, ktorý slúži k zasiatiu i na veľmi mokrých častiach poľa.
Ing. Ľubomír Rakyta, vedúci poľnohospodárskej výroby v spoločnosti AGRO-RACIO, s.r.o.,
Liptovský Mikuláš. Výsledky v rastlinnej výrobe nie sú v tomto podniku s pozemkami pod
Tatrami vôbec zlé. Priemerné hektárové výnosy repky sa pohybujú okolo 3,4 tony a obilnín v priemere okolo 5 ton, ale za posledné tri roky majú stúpajúci trend. Vlani dosiahli
v obilninách 5,5 tony, z toho ozimná pšenica dala v priemere 5,9 tony.
siatie ozimnej pšenice a raže,“ hovorí Ing.
Ľubomír Rakyta, vedúci poľnohospodárskej výroby v AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský
Mikuláš.
Pod repku v tomto podniku väčšinou
orú, záleží na podmienkach, ale napríklad
po ozimnom jačmeni ako predplodine
prekyprí pôdu Terrano a potom ju nechajú
vyzrieť. Až do nej naprší a hrudy sa rozpadnú, pred sejbou pozemok znovu prejde
a pripraví kyprič.
„Tento systém sa nám osvedčil,“ pokračoval Ing. Rakyta. „Prvú podmietku robíme Terranom do hĺbky 8 až 10 cm a snažíme sa pole urovnať. V mokrom roku, keď
sú polia po žatve viac utlačené technikou
a prejazdmi, musíme ísť až do tej hĺbky 10
cm. Druhá predsejbová príprava je hlbšia,
do 15 až 18 cm. Zase podľa podmienok,
každý rok a každý pozemok je iný. Vo vlhkejšej pôde kypríme do menšej hĺbky okolo 15 cm. Výnimkou nie sú obdobia, kedy
na konci poľa žne kombajn a na začiatku
poľa už pracuje sejací stroj. Takže času na
prípravu je málo, všetky operácie musia
prebiehať rýchlo.“
Na pozemky s navigáciou
Kyprič Terrano pracuje pri plytšom
spracovaní v agregácii s traktorom s výkonom 260 koní vybavenom navigáciou GPS,
ale po nadobudnutí silnejšieho traktora
s výkonom 315 koní si už môžu s kypričom
bez problémov dovoliť hlbšie spracovanie.
Čo sa týka siatia ozimných obilnín po rep-
ke, prípravu zvláda kompletne Terrano. Na
všetky plochy po repke sejú ozimnú pšenicu, na horšie pôdy raž. Ďalších 100 ha čaká
na kyprič po zbere zemiakov. Prvé spracovanie predstavuje vždy plytšia podmietka,
vzídený výdrv zlikvidujú väčšinou chemicky pomocou glyfosátu. Nasleduje hlbšia
podmietka pred sejbou ozimín do hĺbky
spomínaných 15 až 18 cm. Ak je pozemok
pozberaný za sucha a nie je príliš ujazdený,
stačí ho prekypriť len raz Terranom do hĺbky 15 cm a hneď siať.
„Navigácia na traktore agregovanom
s Terranom šetrí čas pri otáčaní, umožňuje
lepšiu a efektívnejšiu prácu. Na kypriči používame šípové radličky ClipOn 37 cm, aby
pri plytkom spracovaní podrezali čo najviac pôdy. Pred sejbou ich vymeníme za
dláta ClipOn 7,5 cm. Na najhlbšie kyprenie
používame radličky MulchMix, ktoré dobre zapravujú tiež hnoj,“ podotkol vedúci
rastlinnej výroby.
Pozemky hnoja v AGRO-RACIO hnojom podľa toho, ako to časovo stíhajú.
Hnoj aplikujú na strnisko po zbere obilnín,
repky a tiež pod zemiaky. Zapravujú ho
systémom HORSCH. Pri hlbokom spracovaní zvládne kyprič Terrano maximálne 50
ha za predĺženú zmenu, a to aj v dobrých
pôdnych podmienkach. Pracovná rýchlosť
je 12 až 15 km za hodinu. Čo sa týka spo-
treby nafty, pri prvom plytkom aj druhom
hlbšom spracovaní vychádza do 7 litrov na
hektár. Ak kyprič zahĺbi radličky do väčšej
hĺbky bez predchádzajúceho plytkého
spracovania, je spotreba pochopiteľne
o niečo vyššia. Radličky MulchMix vydržia
v tunajších podmienkach cca 150 ha. Na
obsluhu a údržbu je Terrano jednoduchý
a bezporuchový stroj. Za sezónu urobí
okolo 1 500 ha.
Vyskúšame sejací stroj
Stroje HORSCH príležitostne využívali
pestovatelia z AGRO-RACIO tiež v službách
v susedných podnikoch. Väčšinou však
v daných podhorských podmienkach sami
nestíhajú.
Kyprič Tiger, ktorý má tento rok pred
sebou desiatu sezónu, spočiatku pripravoval väčšinu pozemkov, ktoré teraz
spracováva Terrano. Po nákupe silnejších
traktorov a Terrana s päťmetrovým pracovným záberom je Tiger doplnkovým
strojom, ktorý vypomáha, kde je potreba.
Hlavne keď je nutné rýchlo pozemky spracovať alebo ísť do väčšej hĺbky, prípadne
na zapravenie hnoja. Pracuje s traktorom
s výkonom 260 koní. „Svah nie je pre radličkové kypriče HORSCH žiadny problém,
hlavne potrebujú dostatočnú ťahovú silu,
aby mohli kvalitne a rýchlo pracovať. A to
aj v extrémnych podmienkach. Napríklad
pred šiestimi rokmi sme mali veľmi suchý
rok, nemohli sme ani orať, pretože výmenné časti na pluhu boli za chvíľu zodraté.
Túto veľmi suchú a tvrdú pôdu sme vtedy
pripravovali Tigerom a bolo to bez problémov v pomerne dobrej štruktúre,“ uviedol
Ing. Rakyta.
Na otázku, či považuje bezorbový
spôsob hospodárenia za prínos, zodpovedá vedúci poľnohospodárskej výroby
jednoznačne: „Určite. Kedysi sme uplatňovali klasiku na celej výmere, takže sme
naorávali napríklad po ozimných repkách,
potom bolo treba pozemok urovnať a pripraviť pred sejbou smykobránami. Bolo
to zdĺhavé. Radličkovým kypričom Terrano dokážeme spracovať 500 ha po repke
v pomerne krátkom čase, za nejakých
osem dní. Prednosťou je najmä vysoká výkonnosť a rýchlosť. To má význam hlavne
pri extrémnom počasí, kedy je na spracovanie a siatie veľmi málo času. Čo nám
v súčasnej dobe ešte chýba, je kvalitný
sejací stroj. Preto chceme tento rok na jar
vyskúšať v našich podmienkach diskový
sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC.“
KOMENTÁR
PORADCU
Spoločnosť AGRO-RACIO sa výmerou radí k ťahúňom poľnohospodárskej prvovýroby v regióne. Technológia HORSCH si v týchto nehostinných
a mimoriadne zložitých podmienkach
nachádza miesto, keď je na všetky
operácie oveľa menej času ako na
južném Slovensku. Pomocou kypriča
Terrano FX dokážu rýchlo reagovať
na práve nadchádzajúce vhodné podmienky, ktoré je často problém optimálne vystihnúť. Prevládajúcim
pôdnym typom v tejto oblasti sú kambizeme rôznych subtypov, ktorým
sa v starších klasifikáciách hovorilo aj
hnedé pôdy. Sú to pôdy s rôzne hrubým svetlým humusovým horizontom, pod ktorým je zväčša zvetraný
skeletnatý (kamenistý) substrát. Ten
nie je vždy žiaduce doslova vyťahovať
na povrch, nehovoriac o ľahko erodovateľných svahoch, ktorých je v tejto
oblasti vysoké percento. Aj preto je
naštartovaný smer minimalizovania
pracovných operácií správny a verím,
že sa bude naďalej uplatňovať a rozširovať.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
www.Bezorebne.cz 12
ROZHOVOR
ROZHOVOR
SILNÝ TÍM
HORSCH A LEEB
Horst Keller, konateľ spoločnosti
HORSCH, hovorí o vzájomnej spolupráci, o zlúčení firiem a o cieľoch pri výrobe
a predaji aplikačnej techniky.
Pán Keller, ešte než prejdeme k aktuálnej situácii, môžete porozprávať
o histórii vzťahov medzi firmami
HORSCH a Leeb?
Horst Keller: Obe firmy úzko spolupracujú už oveľa dlhšie než desať rokov. Na
rade predchádzajúcich projektov sa pán
Leeb externe podieľal na vývoji. Tak tomu
bolo aj na základoch súčasného samohybného postrekovača PT 270 pred zhruba
desiatimi rokmi. Kapacita vývoja v oblasti postrekovacej techniky bola vo firme
HORSCH obmedzená, a tak pán Leeb preberal viac a viac prác na projekte. Nakoniec sme sa rozhodli plne špecializovať na
oblasti obrábania pôdy a sejby, hoci sme
aj pre aplikačnú techniku mali veľa nápadov a originálnych konštrukčných riešení.
Hoci na projekte PT 270 pokračovala firma
Leeb už sama, bolo jasné, že sa aj vo firme
HORSCH po čase k postrekovačom zase
vrátime.
Ako prebehlo zlúčenie do dnešného
silného partnerstva?
Horst Keller: Za posledné štyri roky
značka HORSCH zostavila vlastný tím vývojárov pre novú generáciu postrekovačov. Pretože ale súčasne za tú dobu stále
viac predajcov techniky HORSCH začalo
ponúkať aj výrobky Leeb, dohodli sa obe
značky už v roku 2010 na vylúčení vzájomnej konkurencie. Teda sme v prvom
kroku definovali, ktoré vývojové oddelenie
prevezme konkrétne projekty. Že to je ale
provizórne riešenie sme pochopili skoro.
V roku 2011 sme sa preto rozhodli zlúčiť sa
do jednej silnej spoločnosti. Považujem za
dôležité zdôrazniť, že obe firmy sa v odbore
postrekovačov skutočne prepojili a všetky
svoje vývojové a výrobné zázemia poskytli
novej spoločnosti HORSCH LEEB Application Systems GmbH s Theodorom Leebom
13 www.Bezorebne.cz
v pozícii konateľa. Pre vývoj výrobkov má
táto firma k dispozícii teraz niekoľkonásobne početnejší a výkonný tím, ktorý disponuje enormným know-how, plynúcim
od oboch značiek. Centrálne sa tiež koordinuje väčšina marketingových aktivít
a HORSCH poskytuje svoju kompletnú sieť
obchodných a servisných partnerov. Viete
si predstaviť lepšiu východiskovú situáciu
k razantnému vstupu špičkovej postrekovacej techniky na nové trhy?
Máte pravdu, to je naozaj výnimočne
silná konštelácia. Ako presne bude vyzerať predaj výrobkov HORSCH Leeb?
Horst Keller: Zodpovednosť za predaj
preberá kompletne HORSCH Maschinen
GmbH pod mojím vedením. Cieľom je
prepojiť doterajších obchodných partnerov Leeb a HORSCH tak tesne, nakoľko je
to možné a zmysluplné. Ponúkneme našim zákazníkom širšie spektrum výrobkov
a tým vzrastie naša atraktivita na trhoch.
Pre proces zlučovania sortimentu a na
podporu obchodných partnerov, ktorí
budú naše postrekovače predávať, sme
vymenovali do pozície obchodného riaditeľa pána Rasso Schatza. Jeho hlavným
záujmom je, spoločne s obchodnými
partnermi, dosiahnuť integráciu nového
sortimentu a ďalej, ak to bude potrebné,
vyhľadať ďalších predajcov so špičkovým
servisným zázemím.
To znamená, že predaj postrekovacej
techniky pobeží aj na ďalších európskych
trhoch?
Horst Keller: Áno, aj keď chceme postupovať krok za krokom. Služba a servis zákazníkovi stojí u nás absolútne na prvom
mieste, ako druhoradé vnímame v tomto
období dosahované predaje.
Teda v ktorých krajinách si budú
mať možnosť poľnohospodári vyskúšať a kúpiť v roku 2012 postrekovače
HORSCH Leeb?
Horst Keller: Naplno sme vstúpili na trh
v Nemecku, v Českej republike, v Poľsku,
v Rakúsku a v Anglicku. V ostatných krajinách vykonávame prípravné kroky tak,
aby tam import mohol splniť všetky naše
stanovené kritériá.
Snaha je teda o čo najrýchlejšie uvedenie na všetky trhy?
Horst Keller: Nechceme sa ponáhľať,
postupujeme opatrne a veľmi starostlivo.
Cieľom je prirodzene, aby náš importér
v príslušnej krajine zaisťoval celý sortiment
HORSCH. Máme jasné kvalitatívne štandardy, ktoré náš obchodný partner musí
spĺňať. Ako som už uviedol, na prvom
mieste stojí téma kvality servisu, ktorý
má v postrekovacej technike výnimočnú
dôležitosť. Teda iba ten predajca, ktorý má
potrebnú výkonnosť a špičkové servisné
zázemie, môže prevziať do svojej ponuky
našu aplikačnú techniku. Nespoliehame
sa pritom len na obchodných partnerov,
ale aj naše servisné oddelenie sa neustále
rozrastá o vyškolených špecialistov, ktorí
sú schopní poskytnúť účinnú podporu zákazníkom za všetkých okolností.
Ako z vášho pohľadu prebehla prvá
spoločná Agritechnica a aké máte budúce zámery v odbore ochrany rastlín?
Horst Keller: Agritechnica bola veľkolepým úspechom. Dopyt po produktoch
HORSCH Leeb je enormný. Pre mnoho poľnohospodárov to bol prvý kontakt s našimi
novými výrobkami. Čo ma obzvlášť teší je,
že sa nám podarilo z dvoch značiek v priebehu niekoľkých málo mesiacov vytvoriť
naozaj špičkový tím. K tomu býva obvykle
potreba niekoľkých rokov. Vďaka veľkému
úsiliu a obrovskej motivácii sme to dosiahli vo veľmi krátkej dobe. Preto sa môžeme
už teraz naplno venovať ďalšej technike
pre ochranu rastlín, dokončenie vývoja
a rozbeh jej výroby. V závesných postrekovačoch tak doplníme súčasnú ponuku
o stroje s menším zásobným objemom,
teda 4 000 až 6 000 litrov. Na budúcom
veľtrhu Agritechnica 2013 predstavíme
aj ďalší typ samohybných postrekovačov,
ktorý doplní aktuálne produkty.
www.Bezorebne.cz 14
PRAKTICKÝ TEST
PRAKTICKÝ TEST
Nová aplikačná technika sa v praxi osvedčuje
EŠTE BLIŽŠIE K PORASTU
Normálna výška postrekovacích
dýz nad cieľovou plochou je 50 cm.
Pre poľnohospodára Karla Gröschla je
to príliš. Prečo a aké výhody si sľubuje
od postrekovača, ktorý vie postrekovať
z výšky 30 cm alebo menej, sme zisťovali pri našej návšteve.
Keď v 9 hodín ráno prichádzame na
farmu pána Gröschla, už netrpezlivo čaká
pri svojom ťahanom postrekovači. Typ
Leeb GS 6000 s ramenami so záberom 27
metrov stojí zapojený za traktorom John
Deere 6430 a je pripravený k výjazdu. Pán
Gröschl dnes potrebuje postriekať porasty odrody Roset proti plesni zemiakovej.
Takže späť do auta a postrekovač s nádržou 6 000 litrov sprevádzame na pole. Na
pozemku si potom všimneme prvú zvláštnosť: Výška 27 metrových ramien nad listami zemiakov je nápadne nižšia, než tomu
zvyčajne býva. Namiesto obvyklých 50 cm
alebo viac, je to tentoraz dobrá polovica.
Pri bližšom pohľade si všimneme, že ramená nesú dvojnásobný počet dýz.
Rozstup dýz 25 centimetrov
Injektorové dýzy Agrotop TurboDrop
TD 80-015 sú na ramenách vzdialené od
seba len 25 cm. Karl Gröschl vysvetľuje
dôvod: „V našich podmienkach s malými
pozemkami a s členitým susedstvom je
trvalo veľkým problémom úlet postrekovej látky.“ Preto sa rozhodol pre systém
redukovanej výšky aplikácie, ktorý vyrába
Leeb. Jeho efekt si je možné vysvetliť na-
Otec Karl Gröschl s vnučkou Emmou
a so synom Karlom sú presvedčení o výhodách nízkej výšky postreku.
15 www.Bezorebne.cz
Výbava, potrebná pre výšku aplikácie
iba 30 cm, zahŕňa ultrazvukové snímače
na oboch krídlach ramien. Pomocou nich
ramená automaticky udržujú nastavenú
výšku a naviac kopírujú aj tvar povrchu (viď
grafika vľavo). Karl Gröschl je s touto automatikou spokojný. Pri otáčaní iba zapína
úvraťový režim, ktorý samočinne zdvihne
ramená, aby nedošlo k ich kontaktu s povrchom. Po vypnutí režimu pre otáčanie sa
ramená opäť vrátia do nastavenej pracovnej výšky a režimu.
Porovnanie úletu pri výške nad cieľovou plochou 25 cm/50 cm
Percentuálne pokrytie cieľovej plochy
Výška nad cieľovou plochou 25 cm
2 x dýza Airmix 0,15
Výška nad cieľovou plochou 50 cm
1 x dýza Airmix 0,3
Sila vetra (m/s)
Menšia výška nad porastom umožňuje používať dýzy s užším kužeľom. Kvapky lepšie
prenikajú do porastu a ich úlet je minimálny.
sledovne: Kvapky sú pri svojom lete veľmi
stabilné vďaka svojej rýchlosti len asi na
35 cm počiatočnej dráhy. Potom sa spomalia natoľko, že ich vietor môže ľahko vychýliť alebo odniesť. Ak teda výška ramien
nad cieľovou plochou nepresiahne 35 cm,
než môže dôjsť k ich úletu, nachádzajú sa
už kvapky v poraste.
Kvôli presnému pokrytiu plochy je súčasne potrebné, aby na ramenách pracovali dýzy bližšie pri sebe. Rozstup 25 cm
znamená, že ich je dvojnásobný počet.
Dýzy s kužeľom 80° majú ďalšiu výhodu
vo vyššej dynamike kvapiek. Užším rozptylom postrekovej kvapaliny sa tak dosahuje
účinnejšie prenikanie do porastu.
Ramená postrekovača Karla Gröschla
nesú dvojpozičné držiaky dýz s rozstupom 50 cm, kde sú umiestnené dýzy pre
„normálnu“ výšku postreku 50 cm a ďalej
dýzy 80-015 pre výšku aplikácie 30 až 40
cm. Uprostred medzi nimi sú ďalšie jednopozičné držiaky s dýzami potrebnými pre
postrek z malej výšky. Tieto dýzy sa spínajú nezávisle pneumaticky, takže potom
napríklad môže postrekovač pracovať pri
krajoch poľa s uznanými nízkoúletovými
dýzami a na zvyšku pozemku potom prepnúť na normál. K tomu účelu ponúka
Leeb niekoľko rôznych riešení, využívajúc
jednopozičné až štvorpozičné držiaky dýz.
Automatické navádzanie ramien
Vo svahovitom alebo v nerovnom teréne sa uplatní automatické navádzanie
ramien Boom-Control, pri ktorom sa
ramená oveľa lepšie prispôsobujú tvaru
pozemku. K nezávislému nakláňaniu
oboch krídel sa používajú štyri senzory
rozmiestnené po celom zábere.
Hore – Injektorové dýzy Agrotop TurboDrop TD 80-015 (zelené) majú vzájomný rozstup
25 cm. Ich nezávislé spínanie prebieha pneumaticky.
Dole – Vlastnosťou dýz TD 80-015 je vysoký podiel kvapiek strednej veľkosti. Vďaka
užšiemu kužeľu majú kvapky väčšiu dynamiku a dobre prenikajú do porastu.
Elektronika meria výšku nad cieľovou
plochou pomocou štvorice ultrazvukových senzorov. K plynulému navádzaniu jednotlivých oddielov ramien slúžia
proporcionálne riadiace okruhy.
200 litrov pri 6 baroch
Karl Gröschl aplikuje do zemiakov mix
z 0,6 l prípravku Revus a 0,3 l Ortiva na hektár. Množstvo vody mení od 180 do 200
litrov. Niekedy ho znižuje až na 150 l/ha.
Skúseností z minulých rokov potvrdzuje:
„Pri tlaku postrekovej kvapaliny 6 barov
a pri pracovnej rýchlosti 10 km/h dokážem
výskyt fytoftóry dobre kontrolovať.“
Hlavnú výhodu pritom vidí pestovateľ vo vysokej výkonnosti, ktorú mu nízke
množstvo vody umožňuje a ďalej v zásadnom obmedzení úletu. Dýzy TD 80-015 pri
tlakoch od 3 do 7 barov produkujú kvapky o veľkosti od 250 do 350 mikrometrov.
Karl Gröschl je spokojný aj s tým, že dýzy
sa aj cez menšie otvory neupchávajú.
„Frekvencia prípadov, že niektorá dýza 80015 je nepriechodná, nie je vyššia, než pri
štandardných dýzach,“ potvrdzuje aj Karl
Gröschl mladší. Spolu s otcom hospodári
na rozlohe vyše 300 ha a k tomu poskytujú
služby aj susedom. Zemiaky sú ich hlavnou
plodinou. Pestujú odrody na priemyselné
spracovanie na hranolčeky a čipsy. Okrem
toho nájdeme u Gröschlovcov tiež plochy cukrovky, kukurice a ozimnej pšenice.
Z dôvodu zdravého osevného postupu
a kvôli vysokému podielu zemiakov si vymieňajú polia so susedmi. Aj vďaka tejto
spolupráci tu každoročne postrekovač
Leeb GS 6000 odpracuje cez 3 000 ha.
Zhrnutie
Otec a syn Gröschloví súhlasne potvrdzujú: obstaranie postrekovača s rozstupmi dýz 25 cm sa im vyplatilo. Aj keď
sa im spočiatku zdala kapacita zásobníka
6 000 litrov príliš veľká, sú dnes veľmi spokojní, pretože stroj je veľmi kompaktný. Aj
o 5 000 eur vyššia investícia do rozstupu
dýz 25 cm sa týmto profesionálom vypláca.
www.Bezorebne.cz 16
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
Rozhoduje stav pozemkov a rýchlosť
PÔDY AKO PLASTELÍNA
„Hospodárime na 1 670 ha v katastri
obce Imeľ v Podunajskej nížine medzi
riekou Nitra a Žitava. Ide o teplú nížinnú oblasť juhozápadného Slovenska
s priemernou ročnou teplotou 9,9 °C
v nadmorskej výške 110 až 120 metrov,
takže prakticky hospodárime na rovine. Zrážkový priemer je u nás 566 mm.
V okolí rieky Nitra máme ťažké ílovité
pôdy, ktoré sa ťažko obrábajú, ale zase
dlhšie udržia vlahu. Na pozemkoch bližšie k obci a smerom na Hurbanovo sú
pôdy stredné a ľahké, ktoré horšie hospodária s vlahou,“ uviedol Alexander
Vrábel, mechanizátor spoločnosti Agrocoop Imeľ, a.s., v okrese Komárno.
Spoločnosť Agrocoop sa zameriava výhradne na poľnohospodársku prvovýrobu.
Nosnými plodinami sú kukurica na 700 ha,
pšenica ozimná na 450 ha v potravinárskej
kvalite, jarný jačmeň na 180 ha pre sladovnícke účely, zemiaky na 120 ha a kŕmne
plodiny na ornej pôde na 220 ha – lucerna
a trávy. Výhodou je vlastná pozberová linka vrátane čistenia a sušenia zrna. Dostatočná pre vlastnú úrodu je aj skladovacia
kapacita. V živočíšnej výrobe je špecializáciou chov hovädzieho dobytka so stádom
610 dojníc s priemernou ročnou úžitkovosťou okolo 9 000 kg mlieka.
Z techniky HORSCH využívajú tunajší
pestovatelia od jesene 2008 hĺbkový radličkový kyprič Tiger 4 MT, ktorý hneď nasledujúcu sezónu doplnil diskový sejací stroj
Pronto 6 DC PPF.
„Stroje HORSCH sme zaobstarali kvôli
siatiu pšenice ozimnej po kukurici, kvalitnému zapraveniu rastlinných zvyškov,
dodržaniu agrotechnických termínov, lepšiemu hospodáreniu s vlahou, úspore času
a nafty a čo najmenším prejazdom po
poli,“ vypočítal hlavné dôvody mechanizátor Alexander Vrábel.
„Tiger veľmi dobre zapravuje kukuričné
zvyšky do pôdy jedným prejazdom, takže
hneď môže nasledovať siatie. Agregujeme
ho s traktorom s výkonom 300 koní a jeho
hodinová výkonnosť je od 2,5 do 3 ha,
podľa typu pôdy. Pracovná rýchlosť 8 až 12
km za hodinu a spotreba 18 až 24 litrov na
ha, zase podľa pôdnych podmienok. Kyprič spracuje za rok okolo 600 ha a celkovo
17 www.Bezorebne.cz
pár dní a málokedy vyjdú optimálne pôdne podmienky. Agrotechnický termín na
siatie ozimín u nás začína od 25.9., ale kvôli
virózam začíname siať až okolo 10.10. Po
zbere kukurice sa strnisko hneď zdiskuje,
potom pozemok prekyprí Tiger a do takto
pripravenej pôdy seje Pronto. Sejací stroj
pracuje s traktorom vybaveným navigáciou GPS, takže môže siať i v noci. Za celý
deň urobí i s prihnojením pod pätu okolo
100 ha. Pod pätu prihnojujeme len na niektorých parcelách. Máme síce vyskúšané, že
so štartovacou dávkou hnojiva sú porasty
lepšie, k úsporám nás však núti ekonomická situácia,“ podotkol agronóm.
Siatie Prontom sa v tomto podniku
osvedčilo, a to aj do veľmi vlhkej pôdy bez
predchádzajúcej zdĺhavej prípravy. Znížili tiež výsevky. Zatiaľ čo predtým siali až
300 kg osiva, teraz je to podľa podmienok
a termínu siatia o desať až dvadsať percent menej. Pri elitných odrodách obilnín
je to 180 až 200 kg osiva na ha s dosahovaným priemerným hektárovým výnosom
6 až 6,5 tony.
„S technikou HORSCH sme spokojní. Kyprič Tiger je nenahraditeľný hlavne
na spracovanie ťažkých pôd a sejací stroj
Pronto kvalitne zaseje za všetkých podmienok. A ak vyjde čas, zvládneme s ním
zasiať aj nejakú plochu v službách,“ zhodnotil na záver Alexander Vrábel.
KOMENTÁR
PORADCU
Spoločnosť Agrocoop Imeľ je podnikom hospodáriacim na Podunajskej
nížine s typickým nosným plodinami
pre túto oblasť, akými sú kukurica, pšenica ozimná a jačmeň jarný. Technológii
spracovania pôdy a sejby HORSCH sa
venujú od roku 2008. Začínali Tigerom
MT so záberom 4 metre pre spracovanie kukuričného kôrovia a ďalšiu sezónu
pribudla sejačka Pronto 6 DC s prihnojovaním. Pôdnymi typmi v okolí obce
Imeľ sú fluvizeme a čiernice, ktoré vznikli prevažne naplaveninami rieky Nitry.
Ich typickou vlastnosťou je, že sú, alebo
nedávno boli ovplyvňované záplavami
a výrazným kolísaním podzemnej vody.
Tieto pôdy s vysokým obsahom ílu potrebujú naozaj vystihnúť ten správny čas
obrábania tak, aby sa zbytočne neničila
pôdna štruktúra a nie zbytočne majú
i prívlastok minútové pôdy. Za vlhka sú
aj podľa slov Ing. Kubačku ako plastelína
a za sucha ako „betón“. Stredné pôdy sú
na podniku reprezentované typickými
černozemami, ktoré vznikali na sprašiach
a ich obrábanie nie je až tak problémové.
Do budúcnosti by som z hľadiska zloženia pôdneho fondu a nutnosti rýchlej reakcie odporučil stroje s väčšími zábermi
typu Terrano FX alebo Joker RT, ktorými
by sa celá linka spracovania pôdy a sejby uzavrela a v konečnom dôsledku by
ušetrili ako finančné náklady tak čas
spracovania.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
Agronóm Ing. Miroslav Kubačka (vľavo) a obsluha kypriča Tiger 4 MT Norbert Ježo.
Asi tretina pozemkov, na ktorých spoločnosť Agrocoop Imeľ, a.s., hospodári, sú veľmi ťažké pôdy, na ktorých bol v minulosti úspechom priemerný hektárový výnos nad
4,0 tony. Tieto pôdy sú za vlhka horšie spracovateľné, na jar sú dlho vlhké a pomaly sa
prehrievajú.
u nás zatiaľ odpracoval viac ako 2 000 ha,“
dodal mechanizátor.
Výkonný a spoľahlivý hĺbkový radličkový kyprič Tiger v linke na spracovanie pôdy
a sejbu výborne doplnil sejací stroj Pronto
6 DC s prihnojovaním pod pätu. Nielenže
umožnil priame siatie pšenice do pôdy
s vyšším výskytom rastlinných zvyškov,
ale skúsenosti z prvej sezóny dokázali kvalitnejšie uloženie osiva v horšie obrábateľných pôdach, lepšie a rovnomernejšie
vzchádzanie porastov a významnú úsporu prevádzkových nákladov. Okrem toho
v mokrých podmienkach, to znamená
do určitej miery vlhkosti pôdy, sa s týmto
sejacím strojom dajú bez problémov dodržať a stihnúť agrotechnické termíny dané
pre túto oblasť. Sejací stroj Pronto pracuje s traktorom s výkonom 240 koní a jeho
hodinová výkonnosť je 4 ha pri pracovnej
rýchlosti 10 až 12 km za hodinu. Celkovo
má tento stroj za sebou zhruba tisícku zasiatych hektárov.
Rovnako sa vďaka novej technológii
stabilizovali dosahované priemerné hektárové výnosy. Pri ozimnej pšenici sú okolo
5 ton a jarného jačmeňa 4,5 až 5 tony.
Ďalšie podrobnosti o praktických skúsenostiach s využívaním techniky HORSCH
pridal agronóm spoločnosti Agrocoop
Imeľ, Ing. Miroslav Kubačka.
„S kypričom Tiger pripravujeme pozemky pod ozimné pšenice, väčšinou ide
o dva až tri prejazdy, pretože na ťažké
pôdy platí postupné spracovanie a prehlbovanie. Konečné prekyprenie je do hĺbky
20 cm. Predplodinou je väčšinou kukurica
na zrno pestovaná na 300 ha, takže problémom býva veľké množstvo rastlinných
zvyškov. Ťažké pôdy, keď je veľmi vlhký rok,
sú ako plastelína. Navyše pod týmito pozemkami je blízko povrchu spodná voda
a ťažké pôdy ju dokážu vytiahnuť. Silážnu
kukuricu pestujeme na ľahších pôdach,
tam je príprava jednoduchšia. Na jeseň nie
je pred sejbou tiež veľa času, niekedy len
Pozemok po zbere kukurice pripravuje na siatie ozimnej pšenice radličkový kyprič Tiger 4 MT. Pri spracovaní do hĺbky 20 cm odvádza
veľmi peknú prácu, pretože jeho taniere výdatne zamiešajú rastlinné zvyšky s pôdou. Vďaka dobrej kvalite premiešania pôdy sa ušetrí
najviac prostriedkov na ďalšie operácie a tiež za chemickú likvidáciu výdrvu a burín. „Pri nastavovaní Tigera MT je potrebné dbať na to,
aby radličky pracovali minimálne o 10 cm hlbšie ako taniere,“ hovorí skúsená obsluha kypriča.
www.Bezorebne.cz 18
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
JEDEN Z PRVÝCH
NA VÝCHODE
starosť. Zákon o pôde s ohľadom na nájom
a predaj pôdy nám komplikuje dlhodobé
hospodárske plány. Malé farmy sú totiž
dotované viac ako veľké. Ohrozené sú tak
aj aktuálne investície.“
Gsukov podnik produkuje veľa repy.
Kvôli reforme trhu s cukrom sa jej plocha
ale zredukovala na súčasných asi 800 ha.
Dlhodobo sa zbiera priemerne 60 až 80
ton. Časť svojej strojnej kapacity poskytuje podnik GSD Agrarprodukt službou
pre členov výrobného združenia pri sejbe
a zbere repy a v logistike. Súčasných 85
zamestnancov tak vykonáva rad rôznych
činností.
Pestuje sa tu tiež repka (3,5 až 4,2 tony
z ha), potravinárska pšenica (5,5 až 8 ton
z ha), kukurica (7 až 10 ton z ha), ozimný
jačmeň (5,5 až 7 ton z ha) a tritikale (6 až
7 ton z ha).
Pôdy sú tu veľmi rozdielne, piesčité
a hlinité. Priemerná ročná teplota dosahuje 10,5 až 10,7 °C, zrážok prichádza v posledných rokoch od 400 do 850 l/m2, teda
nerovnomerne a nepravidelne. To je tiež
dôvod, prečo má pre Helmuta Gsuka takú
dôležitosť vysoká okamžitá výkonnosť
strojov. „Musím siať veľmi skoro, aby som
využil zimnú vlahu a čo najviac predĺžil vegetáciu,“ dodáva k jarným prácam.
Približne 70 percent plôch obrába bez
pluhu. „Podiel orby som v osevnom postupe zase o niečo zvýšil. To má dva dôvody:
likvidáciu mykotoxínov, hlavne po kukurici
a ďalej prísne predpisy na okamžité zapravenie organických hnojív, ako sú kaly a hydinový hnoj, ktoré využívame naozaj radi.
Ale tam, kde nemusíme orať, máme vyššiu
produktivitu a viac vlahy.“
Do strojov Gsuk investoval veľa. Pre
obrábanie pôdy používa pásové ťahače
Challenger. Vlastní jeden dvanásťmetrový
a jeden osemmetrový sejací stroj Horsch
Sprinter, dva kypriče Horsch Tiger 8 AS
s ťažkým odpojiteľným utlačovacím valcom Optipack, dva jedenásťriadkové presné sejacie stroje Horsch Maistro a pre výsev
cukrovky používa tri sejačky Kverneland
Monopill. Ďalej tu nájdeme dva deväťradličné pluhy Lemken, jeden dvanásťmetrový tanierový Rubin a jeden kompaktor
s rovnakým záberom. Pre ochranu rastlín tu slúži jeden samohybný a dva ťahané postrekovače so záberom 36 metrov
a s nádržou 10 000 l. Pre hnojenie používa
Rauch AGT a závesný Bredal. Zber zvláda piatimi Lexionmi s lištami 10,5 metra
a pre poľnú dopravu vlastní štyri závitovkové prekladacie vozy, z toho dva značky
HORSCH. Cukrovku žne jeden šesťriadkový a jeden deväťriadkový zberový stroj
EuroRopa a ďalej jeden nakladač repy. Pre
aplikáciu organických hnojív používa dva
rozhadzovače Tebbe. V logistike vsádza
Gsuk na cestnú veľkoobjemovú prepravu
kamiónmi.
Pre značku HORSCH predstavuje podnik Helmuta Gsuka vhodnú testovaciu
prevádzku, ktorá okrem nekvalitných komunikácií je schopná každý stroj enormne
pracovne vyťažiť. V minulých rokoch sa tu
opakovane pokusne siala repka a ozimná
pšenica strojom Horsch Focus TD. Hoci
bolo pri siatí väčšinou príliš vlhko, porasty
boli vždy nadpriemerne dobré. V minuloročnej sezóne začal Gsuk získavať vlastné
skúsenosti s výsevom kukurice do hrobčekovo pripravenej pôdy pomocou kypriča
Tiger DT. Dlhodobé výsledky zatiaľ chýbajú, ale ako jednoznačne výhodná sa ukázala možnosť skoršieho výsevu. Niekoľkoročná prevádzka potom ukáže, ako táto
metóda hospodári so zimnou vlahou.
„Je pre mňa dôležité, aby som využíval
domáce pracovné sily,“ hovorí farmár. „Ich
odborná úroveň je dobrá, väčšina traktoristov má stredné školy. Ale poľnohospodárski inžinieri sú podľa môjho názoru príliš špecializovaní a nepoznajú prax. Svojich
spolupracovníkov som spočiatku šokoval
tým, že všetky stroje viem sám ovládať
a že dokážem rozpoznať, či sú dobre alebo
zle nastavené.“
Helmuta Gsuka obzvlášť teší, že pre
prácu v poľnohospodárstve sa rozhoduje
aj ďalšia generácia. Dcéra jeho spoločníka
riadi vlastné mlyny, Gsukova vlastná dcéra sa stará o predaj komodít a riadi chov
ošípaných s 1 250 prasnicami a s 10 000
miestami vo výkrme.
Kde je to možné, pracuje Gsuk bezorbovo. Výnimkou sú plochy zaťažené mykotoxínmi alebo pozemky po aplikácii
organických hnojív, ktoré je podľa predpisu nutné hneď zaorať.
Zľava: Helmut Gsuk, špecialista na ochranu rastlín Josef Marketion a vedúci prevádzky Antal Tajmel.
Od mája 2004 je Maďarsko súčasťou
Európskej únie. „Od toho okamihu sa
všetko veľmi zlepšilo,“ hovorí Helmut
Gsuk, ktorý so svojím spoločníkom riadi
podnik GSD Agrarprodukt Kft so sídlom
v obci Sopronhorpács.
Centrálna farma a dve ďalšie, ktoré ležia v okruhu 40 kilometrov, sa nachádzajú
v západnom Maďarsku, približne 100 km
juhovýchodne od Viedne. Gsuk tunajšiu
oblasť už dobre pozná, je tu totiž poľnohospodársky aktívny už od roku 1993
a v Maďarsku sa cíti veľmi dobre. Pôvodom
je z Nemecka, kde naďalej vlastní 300 ha
farmu blízkosti Altöttingu. „Že ma osud
19 www.Bezorebne.cz
zaniesol práve do Maďarska, bola vlastne
náhoda,“ rozpráva Helmut Gsuk. „Prvé kontakty vznikli tak, že po dlhú, dlhú dobu navštevovali môj statok skupiny maďarských
poľnohospodárov. Potom sme tu postavili
prvú elektráreň na biomasu, ktorú projektovala jedna rakúska firma. Jej majiteľ si
práve v Maďarsku kúpil prázdninový dom,
a to nakoniec bol impulz, prečo som sa tu
viac poobzeral. Potom sme so spoločníkom
začali na 500 hektároch, druhým rokom to
bolo 1 100 a dnes cez 6 000 hektárov.“
Prvé roky boli ťažké. Skoro všetky stroje si museli doviezť zo zahraničia, pretože
v Maďarsku boli nezmyselne drahé. Ku
všetkému sa teda pridali komplikácie s dovozným clom. Avšak to už je minulosť. Jed-
nu výhodu pre expandujúceho poľnohospodára voľba tunajšej lokality predsa len
má. „Maďarsko je z môjho domova bližšie,
než Sasko,“ špekuluje a smeje sa.
Na väčšine svojich polí platí nájom,
ktorý sa trvale a prudko zdražuje. Tunajšia
bonita pôdy sa udáva v zlatých korunách
na stupnici do päťdesiatich. Pôda, kde hospodári Gsuk, má bonitu od 30 do 40. Predtým sa nájom vymeriaval tak, že z každého
hektára sa za každú zlatú korunu hradila
cena 15 kg pšenice. Dnes je to už cez 50 kg
za každú korunu.
K tomu sa pridali politické nároky.
Nová vláda sťažuje situáciu nielen zahraničným poľnohospodárom. K tomu dodáva Helmut Gsuk: „Vývoj mi naozaj robí
Táto fotografia bola zhotovená pri celoeurópskej tlačovej konferencii na podniku
Helmuta Gsuka.
www.Bezorebne.cz 20
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
Poľnohospodársky podnik Markgraf von Baden
Pre postupné zväčšovanie podielu mulča potrebuje poľnohospodársky podnik Markgrafen von Baden viacradový radličkový kyprič.
HORSCH Terrano 5 FM má vďaka veľkej obratnosti na tunajších malých pozemkoch prednosť.
KUKURICA OD GRÓFA
Obec Salme pri Bodamskom jazere
si väčšina ľudí v Nemecku spája s tamojším zámkom a s elitnou internátnou
školou. Okrem toho je región známy
ako vinárska oblasť. Jedným z najznámejších tunajších vinárov je gróf von
Baden. „Hoci majiteľ je rovnaký, sú vinohradníctva a poľnohospodársky podnik
dve oddelené spoločnosti,“ vysvetľuje
Matthias Hagge z grófovej správy.
„Skutočnosť, že sa tu darí vínnej réve,
vypovedá o tunajších klimatických podmienkach. Naše pôdy sú prevažne piesčito-hlinité, vzniknuté z horniny prinesenej
ľadovcom za poslednej doby ľadovej. Je tu
veľa kameňov a krajina je zvlnená. Bonita
siaha od 45 do 60 (z max. 100). Druhá časť
tunajšej oblasti má ťažké, ílovité pôdy. Zrážok je dostatok, priemerne od 800 do 950
mm za rok.“
Podnik hospodári celkom na 700 ha,
z toho je 150 ha nájom. Matthias Hagge
ďalej vysvetľuje: „Hoci sú naše pozemky
21 www.Bezorebne.cz
Matthias Hagge (vľavo) má v pláne zakúpiť pre podnik ďalšiu generáciu presného
sejacieho stroja. Na Agritechnice si preto ihneď dohovoril skúšobný výsev novým strojom HORSCH Maestro.
rozložené priaznivo, ich priemerná veľkosť
je skutočne malá, a síce 5 až 5,5 ha. Mnoho z nich bolo v minulosti prenajatých, ale
postupom času sa jeden za druhým vracajú do vlastného hospodárenia.“
Správca podniku využíva nasledujúce
strojné vybavenie: štyri traktory John Deere o výkone 200 až 240 koní, päťradličný
pluh, dvojradový radličkový kyprič o zábere päť metrov, štvormetrový radličkový
podmietač, ťahaný postrekovač s nádržou
5 000 l a s ramenami o šírke 30 metrov a jeden osemriadkový presný sejací stroj. Pre
normálne siatie Hagge používa štvormetrový diskový sejací stroj HORSCH Pronto.
Okrem toho využíva podnik tiež jeden
kombajn na pásovom podvozku so záberom lišty deväť metrov, pre zber širokoriadkových plodín potom osemriadkový
adaptér. Podľa posledného je poznať, že
hlavnou plodinou je tu zrnová kukurica.
Okrem správcu zamestnáva podnik
ešte jednu stálu pracovnú silu, dvoch
učňov a dve pomocné sily. Pre inžiniera
Matthiasa Haggeho je poľnohospodárstvo menej záležitosťou filozofie, ale skôr
prostredím s hospodárskym potenciálom.
„Radšej by som prevádzkoval oveľa viac
plôch bez orby, ale kvôli extrémnemu výskytu kamenia nie je často vôbec možné
kukuričné strnisko mulčovať. A pretože
nás navyše tlačí výskyt vijačky, ktorá sa
u nás kvôli klíme vyskytovala vždy, nemáme po kukurici zatiaľ lepšiu možnosť, než
orbu. Veľa sa spoliehame na premŕzanie
pôdy.“ Správcovi sa ale veľmi pozdáva
hrobčekové obrábanie pôdy, ide podľa
neho o zásadný inovatívny prístup, hoci sa
k nemu vo svojich špeciálnych podmienkach stavia zatiaľ skepticky.
Ako spojovacia plodina medzi kukuricu
a repku, ktorá súčasne poskytuje najistejšia výnosy, tu slúži pšenica. Preto sa často
zaraďuje kukurica do osevného postupu
len raz. „Doteraz sme hlavnú pozornosť venovali zrnovej kukurici. Aktuálne predajné ceny do bioplynových staníc viedli ale
k tomu, že touto cestou obchodujeme
stále viac produkcie,“ hovorí Matthias Hagge. „Z hektára zožneme približne 20 ton
suchej hmoty, ktorú predáme za 2 000 eur.
Preto uvažujem o tom, že pre tieto účely
začneme pestovať špeciálne odrody.“
Ďalšiu produkciu potom obchoduje
prostredníctvom výkupu. Podnik má vlastnú sušičku vrátane skladov s kapacitou
1 400 ton. Všetko ostatné putuje k odberateľom priamo z poľa. Dlhodobý priemer
hektárového výnosu činí 10 ton zrnovej
kukurice, 4,6 tony repky a 8,2 tony pšenice. V roku 2011 dosiahol podnik historicky
najvyššiu úrodu, a to najmä kukurice, ktorej zožali priemerne 11,5 tony z ha.
Kvôli klíme sú výživa rastlín a hlavne
chemická ochrana skutočne intenzívne.
Do repky vstupuje postrekovač zvyčajne
až dvanásťkrát, z toho štyrikrát až päťkrát
s insekticídom. Hnojenie prebieha zatiaľ
len pomocou rozhadzovačov.
Vlani Matthias Hagge otestoval kyprič
HORSCH Terrano 5 FM, ktorý mu zapožičala firma Agro Riedhausen. Pôvodný zámer
bol pokusný výsev kukurice do mulča, ale
nakoniec kyprič využili hlavne pred repkou. Na troch pozemkoch ním spracovali
asi 100 ha. Agregovali ho s ťahačom Claas
Axion 900, resp. Xerion 5000. S druhým
ťažným prostriedkom pracoval kyprič trvalo do hĺbky 30 cm a rýchlosťou 12 km za
hodinu, zatiaľ čo s Axionom iba do 10 km
za hodinu. Výsledok práce a predovšetkým
urovnanie pozemkov hodnotí Hagge veľmi
dobre. „Stroj je vďaka stredovému podvozku naozaj oveľa obratnejší, čo je na našich
malých honoch veľkou výhodou. Okrem
toho sa môže utlačovací valec vyradiť, keď
chceme nechať pôdnu štruktúru otvorenú.
Keď sme valec plne zaťažili, pracoval stroj
mimoriadne pokojne a stabilne.“
Pre budúci rok plánuje podnik Markgrafen von Baden kúpu nového presného
sejacieho stroja. Na výstave Agritechnica
sa preto Matthias Hagge intenzívne zaujímal o nový stroj HORSCH Maestro. Jeho
pracovná rýchlosť a sľubovaná presnosť
by pre podnik bola veľkým prínosom.
Maestro CC používa veľmi robustné výsevné jednotky, ktoré tlmia otrasy a rázy od
hrúd alebo kameňov. Ich pokojnú jazdu podporuje i hydraulicky nastaviteľný prítlak
150 až 350 kg. Vďaka tomu sa maximálne využije vysoká presnosť nových dávkovacích agregátov pri pracovných rýchlostiach okolo 15 km za hodinu.
www.Bezorebne.cz 22
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
Tretinu výmery ohrozuje rieka Hron
EXTRÉMNE PÔDY
SÚ TVRDÝM ORIEŠKOM
to rok už približne tretina výmery pripadne
na kyprič Tiger, predovšetkým na pozemkoch po kukurici. Oba kypriče sú na želanie tunajších pestovateľov vybavené DD
valcom so samočistiacim efektom, ktorý je
vhodný na drvenie hrúd, spätné utuženie
pôdy a osvedčil sa aj vo vlhšej pôde. Používajú aj viac druhov radličiek, užšie i širšie,
podľa hĺbky spracovania a typu pôdy.
Dobrá náhrada pluhu
„Pred piatimi rokmi sme sa vydali
cestou technológie HORSCH a chceme
v nej pokračovať. Orbu už uplatňujeme
len vo výnimočných prípadoch, keď sa
na niektorých pozemkoch nedá pracovať s inou technikou. Naposledy na
jeseň pred dvoma rokmi, veľa pršalo
a časť výmery sme orali. Na jar sme potom hrudy rozbíjali a pole urovnávali
radličkovým kypričom Terrano 5 FX.
Nebolo to jednoduché a ani dobré. Preto sme na jeseň minulého roka doplnili
linku na spracovanie pôdy a sejbu ešte
o hĺbkový radličkový kyprič Tiger 3 MT
a sme s ním veľmi spokojní,“ uviedol
Ing. Ján Strieška, predseda PD KLAS
Čata v okrese Levice.
Poľnohospodárske družstvo KLAS Čata
hospodári na výmere 960 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho len 10 ha sú trvalé trávne porasty. Živočíšnou výrobou sa
v družstve prestali zaoberať pred troma
rokmi a v súčasnej dobe sa špecializujú
výhradne na rastlinnú výrobu a pestovanie trhových plodín. Predovšetkým ide
o obilniny – 400 ha ozimnej pšenice a 100
ha jarného jačmeňa, ďalej o 250 ha repky
ozimnej a z ďalších plodín o 80 ha hrachu,
32 ha cukrovej repy a zo zvyšnej plochy
zberajú kukuricu na zrno.
Pozemky sa nachádzajú v kukuričnej
výrobnej oblasti v Podunajskej nížine, kde
sú stredné až ťažké pôdy. Približne tretina
výmery družstva je na ľavej strane rieky
Hron. Sú to väčšinou ťažké, problematické pôdy, do ktorých sa musí s technikou
vstúpiť v správny čas. Buď je pôda veľmi
mokrá, alebo naopak vysušená. Tieto doslova extrémne podmienky vyžadujú optimálne termíny a rýchle obrábanie.
„Na týchto pozemkoch sa snažíme
pestovať hlavne oziminy, na jar sa do tejto
pôdy ťažko dostáva technika a nestíhame
agrotechnické termíny. Na druhú stranu,
keď vyjde počasie, sú to veľmi úrodné
pôdy. Možno na nich dosiahnuť výnos 8 až
10 ton zrna kukurice a 7 až 8 ton obilnín.
Predvlani sme tam zožali na jednej parcele
s veľkosťou 70 ha pšenicu ozimnú, odrodu
23 www.Bezorebne.cz
Ing. Ján Strieška, predseda PD KLAS
Čata, oceňuje na radličkovom sejacom
stroji Sprinter 6 ST PPF jeho masívnu
a jednoduchú konštrukciu s minimom
pohyblivých súčastí, ktorá zaručuje
spoľahlivé siatie vo všetkých pôdnych
podmienkach. Výhodou je ukladanie
hnojiva priamo pod osivo, čím sa urýchli vývoj rastlín.
Karpatia, s výnosom 8 ton v potravinárskej
kvalite. Vlani tam bola kukurica a vzhľadom na mimoriadne suché počasie boli
výnosy podstatne slabšie. Takých 300 ha
v tejto časti katastra nám ohrozuje rieka
Hron a často sú tam podmienky z extrému
do extrému,“ tvrdí predseda družstva.
Súhra všetkých operácií
Jedným z dôvodov, prečo v družstve
zvolili práve radličkové stroje HORSCH,
bolo, že sa lepšie vysporiadajú aj s horšími
pôdnymi podmienkami. Radličkový sejací
stroj Sprinter 6 ST PPF je konštrukčne veľ-
mi pevný a s kypričom Terrano 5 FX vznikla
prevádzkovo spoľahlivá linka na prípravu
pôdy a sejbu. Oba stroje pracujú od jari do
jesene a prakticky až do obstarania hĺbkového kypriča Tiger 3 MT vlani na jeseň,
zvládali celú výmeru.
Po zbere obilnín je prvá podmietka do
7 až 8 cm. Po vzídení výdrvu a burín nasleduje druhá podmietka ako mechanická
likvidácia do hĺbky asi 18 cm, to je zhruba
tri týždne pred sejbou. Ak vyrastú znovu buriny, polia ešte raz plytko prekyprí
Terrano a nasleduje siatie ozimnej repky.
Pod ozimné pšenice je príprava podobná,
akurát doba medzi prípravou a sejbou je
o niečo dlhšia. Predplodinou je väčšinou
repka, hrach a čiastočne obilniny – asi na
15 percentách plochy určenej pre sejbu.
Prípravu na jarnú sejbu pred kúpou kypriča Tiger robil kyprič Terrano do hĺbky 18 až
22 cm, podľa typu pôdy a prírodných podmienok. Na jar nebýva problém do takto
pripravenej pôdy hneď siať. Na pozemkoch na druhej strane Hrona je však nutné
pôdu na jar otvoriť, aby sejací stroj dokázal
vytvoriť kvalitné osivové lôžko a ešte pod
osivo uložiť štartovaciu dávku hnojiva.
„Na kvalitnej jesennej príprave pozemkov
veľmi záleží. Keď je pole na jar bez burín,
dá sa priamo siať,“ dodal predseda Ing.
Strieška.
Družstvo má trinásť zamestnancov,
z toho sú štyria traktoristi, ktorí v špičkách
pracujú v predĺžených alebo nočných
zmenách. Keď nastane vhodný termín,
snažia sa ho dodržať a zvládnuť všetky
práce načas.
„Úspora pracovného času a dodržanie
agrotechnických termínov, to sú jedny
z najdôležitejších zásad, ktoré ovplyvňujú
hospodárenie,“ tvrdí Ing. Strieška. „Rolu
hrajú aj konkrétne podmienky, napríklad
počasie, ale optimálny agrotechnický termín nič nenahradí. Je rozdiel zasiať v termíne a žať stopercentnú úrodu alebo pri
nedodržaní správneho termínu obrábania pôdy a sejby dosiahnuť napríklad len
osemdesiat percent. Urobiť všetky práce
Nový sejací stroj Focus TD spája prednosti radličkových a diskových sejacích strojov. Úzkymi radličkami pôdu hlboko kyprí a čistí, vynáša k povrchu vlhkú pôdu
a koncentrovane ukladá hnojivo pod osivo. Vysoká kvalita ukladania osiva sa dosahuje diskovými výsevnými pätkami.
v správny čas, to je najväčšia úspora a najväčší prínos. Samozrejme pri uplatňovaní
systému HORSCH preukázateľne vznikajú
aj ďalšie výhody oproti orbe a klasickému
pestovaniu plodín. Minimálne dvadsať
percent predstavujú úspory pohonných
hmôt a nižšia je tiež potreba pracovníkov.
Zlepšuje sa štruktúra a úrodnosť pôdy,
stabilizujú sa výnosy. To všetko k tomuto
systému patrí.“
Stačí jeden prejazd
Linku skompletizoval Tiger
Radličkový kyprič Tiger by mal slúžiť
hlavne na hlbšie spracovanie pôdy pred
sejbou ozimnej repky a na jesennú prípravu pod jariny.
„Prvé skúsenosti s týmto strojom
máme výborné, aj keď spočiatku sme si
zvykali, že pri pozberových zvyškoch to
nie je orba, ale premiešanie so zeminou.
Hĺbka sa dá dobre nastaviť, môžeme s ním
ísť do 20 až 35 cm v agregácii s traktorom
s výkonom 300 koní. Snažíme sa dodržiavať zodpovedajúcu pracovnú rýchlosť,
ktorá je rozhodujúca pre kvalitné premiešanie pôdy, pri menšej rýchlosti neurobí
stroj tak dobrú prácu,“ zhodnotil prácu
kypriča mechanizátor Milan Oravecz.
Terrano doteraz robilo podmietky na
celej výmere dvakrát až trikrát za rok, ten-
Milan Oravecz, mechanizátor družstva, hodnotí radličkový kyprič Terrano 5 FX pozitívne. „Pekne urovnáva polia a pomerne dobre si poradí so spracovaním hrúd. V našich
podmienkach dostáva veľa zabrať, je maximálne využitý po celú sezónu a za sebou má
okolo 8 000 ha. Jeho kvalita práce a vysoká výkonnosť sa s pluhom nedajú porovnať.
Ušetrí nám veľa času a urýchli všetky práce.“
Za výborný a v ich podmienkach
osvedčený systém považujú v družstve
šesťmetrový sejací stroj Sprinter s prihnojovaním pod pätu. Spája niekoľko operácií
do jedného prejazdu a navyše prispieva
k urovnaniu povrchu poľa, pretože radličky pôdu prekypria a spätne rozhrnú.
„Ukladanie výživy priamo pod osivo je
preukázateľne efektívne. Jeden rok nám
nevyšlo hnojivo a nechceli sme čakať na
jeho dodanie, takže na zvyšok poľa, asi 10
ha, sme siali bez prihnojenia. Rozdiely boli
viditeľné na prvý pohľad a o prínose tohto spôsobu dodávania potrebných živín
od tej doby už nepochybujeme. Znamená väčšiu istotu vo vývine rastlín, porasty
sú vyrovnané, dobre zapojené a dávajú
predpoklad vyššieho výnosu. Keď je sejací
stroj správne nastavený, pracuje presne,
dodržiava rovnomerný výsev, dávky osiva
i hnojiva,“ hovorí predseda a mechanizátor
www.Bezorebne.cz 24
HANNOVER
Z PRAXE PRE PRAX
Milan Oravecz k tomu dodáva: „Výkonnosť
sejacieho stroja Sprinter je vysoká, okrem
cukrovej repy a kukurice s ním sejeme
všetky husto siate plodiny. Prevádzkovo je
veľmi spoľahlivý, aj vďaka skúsenej obsluhe. Zatiaľ bola nutná len výmena opotrebiteľných dielov a za sebou má do tohtoročnej jari asi 3 000 ha. V predĺžených
zmenách s ním napríklad dokážeme zasiať
70 ha ozimnej pšenice. Pracuje v agregácii
s traktorom s výkonom 300 koní.“
Tunajší pestovatelia dodržiavajú odporúčané výsevky pre pestované odrody, pri
obilninách je to väčšinou 4 až 4,5 milióna
klíčivých semien na ha. Okrem základného
hnojiva NPK v dávke 120 až 150 kg na ha
vyskúšali vlani pre prihnojenie pod pätu
pevné hnojivo v podobe mikrogranúl. Od
tejto alternatívy si sľubujú ešte väčší efekt
pri doplňovaní zásobníka sejacieho stroja
a tiež nižšiu potrebu dávok hnojiva.
Zvolený koncept hospodárenia sa
v PD KLAS Čata osvedčil a zmena spôsobu
spracovania pôdy a sejby postupne prináša znižovanie nákladov a nárast výnosov.
Súčasne sa však zvýšili nároky na kvalitu
práce a precíznu prípravu. „Dodržiavanie
všetkých odporúčaných zásad jednoznačne platí pre celú túto technológiu,
ale je to pre nás výzva a pôjdeme ďalej
touto cestou,“ hovorí s istotou predseda
Ing. Ján Strieška.
KOMENTÁR
PORADCU
Levický región patrí svojou polohou
k oblastiam Slovenska, ktoré sú najmenej
zásobené zrážkami. Potvrdzujú to nielen
meteorologické ročenky, ale najmä poľnohospodári, ktorí ich vedia potvrdiť často dlhoročnými skúsenosťami. Jedným
z podnikov je aj PD Klas Čata, kde s nedostatočnými zrážkami zápasia každý
rok. Na podniku doteraz využívajú iba
radličkovú technológiu, či už spracovanie pôdy Terranom 5 FX, tak sejačkou
Spriter 6 ST. Pôdy, ktoré obhospodarujú
v okolí rieky Hron, patria k najzložitejším
a najťažším na Slovensku. Z pedologického hľadiska ide o fluvizeme, o fluvizeme s prívlastkom ťažké a miestami
glejové, čo definuje aj vysokú hladinu
podzemnej vody. Osobne som presvedčený a veľmi rád, že práve technológia HORSCH bola správnou voľbou pre
tieto náročné podmienky. Presvedčili
sme sa o tom predovšetkým na jeseň
v roku 2011, keď za tri mesiace v tejto
oblasti takmer vôbec nepršalo a Terrano
už na také podmienky nestačilo. Kúpou
Tigra 3 MT s ťažkým SD valcom dokázali svoje pozemky spracovávať jedným
prejazdom a pripraviť pre sejbu ozimnej
pšenice. Som presvedčený, že so skúseným personálom poľnohospodárskeho
družstva v Čate budeme i naďalej spolupracovať.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
Obrábanie pozemku hĺbkovým radličkovým kypričom Tiger 3 MT vlani na jeseň po zbere kukurice vo veľmi extrémne suchých podmienkach. Napriek tomu si kyprič so suchou pôdou a rastlinnými zvyškami poradil výborne a pozemok dobre pripravil na jar.
25 www.Bezorebne.cz
MIMORIADNE ÚSPEŠNÁ
AGRITECHNICA 2011
Strieborná medaila, Stroj roka 2012,
sedem noviniek a interaktívne multimediálne prezentácie umožňujúce
znovu si prezrieť výstavnú plochu značky HORSCH so všetkými exponátmi.
Prezentácia značky HORSCH na poľnohospodárskej výstave Agritechnica 2011
bola najrozsiahlejšia v histórii firmy. Na
ploche 2 500 štvorcových metrov vystavil HORSCH celkom 21 strojov z odborov
spracovanie pôdy, siatie a ochrany rastlín.
Ich celkový pracovný záber by presiahol
214 metrov.
Podľa údajov DLG výstavu videlo 415
tisíc návštevníkov, z toho vyše 100 tisíc zo
zahraničia. Podstatná časť z nich sa zaujímala aj o stroje v hale 12. V duchu hesla
„Poľnohospodárstvo na celý život“ tu informácie k strojom poskytovalo až 100 spolupracovníkov značky HORSCH. Magnetom
pre publikum bolo nesporne sedem noviniek a jedna projektová štúdia. Veľkú časť
expozície tvoril rozšírený program techniky pre spracovanie pôdy. HORSCH ho od
roku 2012 delí do štyroch produktových
radov – tanierové stroje Joker, radličkové
kypriče Cruiser, Terrano a Tiger.
Kompletne nový je ľahký kyprič Cruiser
pre plytké spracovanie pôdy. Hodí sa pre
rovnomernú a veľmi intenzívnu podmietku, ako kultivátor poslúži pri mechanickej
likvidácii zaburinenia, na prípravu osivového lôžka tiež po orbe na jeseň a na jar.
Medzi úspešné trojradové kypriče
Terrano FX pribudol ešte univerzálnejšie
štvorradové Terrano FM. Používa podvozok vnútri stroja, rovnako ako typ Terrano
MT, ktorý je špeciálne určený pre metódu
„plytko premiešať a hlboko prekypriť“.
Čoby výhodnejšia alternatíva k pluhu
zostáva v ponuke bez zmien rad najťažších
kypričov Tiger.
Potom, čo HORSCH uviedol na trh opäť
nesený sejací stroj, a to typ Express 3 TD,
vracia sa značka znova ku svojim koreňom
aj ponukou techniky na priame siatie pre
špecifické trhy a klimatické regióny. Preto
sa v tomto roku ponuka rozšírila o tri nové
sejacie stroje pre profesionálne veľké pod-
niky. Českých a slovenských zákazníkov
osloví predovšetkým Pronto SW, ktoré používa rovnaký princíp ako veľmi rozšírené
Pronto DC a dopĺňa ho o veľkoobjemové
zásobné vozidlo pre 17 000 litrov osiva
a hnojiva.
Špeciálne pre veľké podniky vo východnej Európe, teda hlavne v Rusku,
na Ukrajine a v Kazachstane, predstavil
HORSCH typy Pronto NT a Sprinter NT. Ide
o sejacie stroje do nespracovanej pôdy so
záberom od 12 do 24 metrov.
Veľmi úspešne zavŕšil HORSCH svoj
vývoj v odbore presného siatia v podobe
www.Bezorebne.cz 26
HANNOVER
HANNOVER
strojov Maestro SW a CC. Medzinárodná
Jury DLV (Deutscher Landwirtschaftsverlag) vyhlásila Maestro strojom roka 2012!
Ako hlavné zdôvodnenie uviedla komisia,
že HORSCH týmto princípom jednotenia
zŕn a ich ukladania predurčuje budúcnosť
pneumatického presného výsevu. Maestro je vďaka kompaktnému dávkovaciemu ústrojenstvu univerzálne vhodné pre
presný výsev kukurice, sóje, slnečnice, cukrovky a repky. Absolútnu presnosť pri siatí
vysokou rýchlosťou až 15 km/h dokladá
aj aktuálne DLG Test. Dávkovací agregát
je patentovaný, robustný a tak malý, že už
teraz umožňuje rozstup výsevných riadkov
od 75 cm až pod 40 cm. Pretože pri stroji
Maestro sa osivo do pôdy ukladá takmer
nulovou rýchlosťou (namiesto „vystreľovania“), môže pracovať napríklad aj za vlhkých pôdnych podmienok bez pritláčacích
koliesok. Stroj je navyše schopný dopra-
vovať osivo systémom Seed On Demand
z centrálneho zásobníka.
HORSCH spoločne so značkou Claas
dostal za stroj Maestro na výstave tiež
striebornú medailu DLG. Obe firmy potom
dohromady s ďalšími partnermi získali
význačné ocenenie za systém TONI – Telematics ON Implement. Pomocou neho je
možné ihneď získavať prevádzkové dáta
o traktore a pracovnom stroji. Prenos informácií o výkonnosti, množstve, polohe
a nastavení stroja sa rovnako ako telemetria uskutočňuje v reálnom čase. Pomocou
dokumentácie a (geo) grafickej analýzy,
nezávislých na výrobcovi, je tak kvalita siatia trvale pod kontrolou.
Prvýkrát bolo možné vidieť na stánku
HORSCH techniku pre ochranu rastlín, a to
v podobe novinky postrekovača Leeb GS
8000. Pre všetkých zúčastnených bol skvelý zážitok vidieť, ako sa v najkratšom čase
On-line monitorovanie kvality výsevu pomocou novej senzoriky meria priebežne
v každej pätke vzdialenosť medzi semenami (variačný koeficient) a podiel viacpočetných alebo chýbajúcich semien. Podľa toho obsluha môže hneď reagovať na meniace
sa podmienky. Prevádzkové údaje sa priebežne ukladajú do pamäte pre neskoršie
vyhodnotenie a optimalizáciu.
27 www.Bezorebne.cz
prepojili dve firmy do jedného špičkového
tímu, ktorý vo vzájomnej súhre dokáže
vyvolať u poľnohospodárov nadšenie pre
prvotriedne výrobky Leeb. Veľký záujem
priťahoval však nielen ťahaný postrekovač
GS 8000 (väčší brat GS 6000, ktorý bol tiež
vyznamenaný Strojom roka 2009), ale aj
samohybný postrekovač PT 270, určený
pre maximálnu výkonnosť pri ochrane rastlín. „Doteraz sme program HORSCH pre
ochranu rastlín dodávali zákazníkom iba
v Nemecku. Od roku 2012 sa táto inteligentná technika ponúka poľnohospodárom aj
v Anglicku, v Dánsku, v Českej republike,
v Poľsku, v Rakúsku a v Litve. V tomto okamihu už máme v týchto krajinách pre nový
odbor našich výrobkov k dispozícii dobrú predajnú sieť a predovšetkým, ako je
u firmy HORSCH zvykom, špičkový servis,“
hovorí Horst Keller, konateľ spoločnosti
HORSCH.
„Agritechnica je svetovo najdôležitejšia poľnohospodárska výstava a pre nás,
rovnako ako pre väčšinu ďalších výrobcov,
slúži ako barometer investičnej nálady
poľnohospodárov. Hospodárska kríza, ako
ukázal nedávno zakončený ročník výstavy, v odbore poľnohospodárskej techniky
ustúpila a podľa mnohých rozhovorov
s našimi zákazníkmi z celého sveta sa pozeráme do budúcnosti s primeraným optimizmom. Rok 2011 bol najúspešnejším
rokom v histórii značky HORSCH s čistým
obratom 165 miliónov eur (graf 1).
Dôvodom nášho úspechu je na jednej
strane dlhoročná profesionálna spolupráca s našimi obchodnými partnermi, ale aj
rozšírenie palety našich výrobkov. Napríklad rad Joker významne zvýšil obrat pôdoobrábacej techniky (graf 2). Najvyšší nárast obratu zaznamenal náš tradičný trh vo
Francúzsku, a to o takmer 13 miliónov eur.
Kúpna sila tamojších farmárov je vysoká
aj vďaka minuloročnej vynikajúcej úrode
vo väčšine produkčných oblastí. Vlani investovali opäť mnohé regióny v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu. Ďalšími trhmi, ktoré trvale rastú, sú Česká republika
a Slovensko. Tu profitujeme z veľmi dobrej
obchodnej siete a zo skúsených spolupracovníkov. Aj v Nemecku, hoci minuloroč-
né počasie bolo poľnohospodárom veľmi neprajné, sa nám podarilo dosiahnuť
o 6 miliónov vyšší obrat (graf 3).
Na erbe HORSCH stoja slová „Poľnohospodárstvo na celý život“. A teda nežijeme číslami, ale tak ako doteraz, intenzívnym kontaktom s každým jednotlivým
zákazníkom. Podpora a poradenstvo, ktoré
poskytujeme, boli vždy, spolu so snahou
o najvyššiu kvalitu a perfektný servis, hlavnými kompetenciami firmy HORSCH, ktoré
budeme aj v budúcnosti stále posilňovať,“
hovorí zakladateľ spoločnosti Michael
Horsch.
Jednou z najväčších tém, ktoré sa niesli
Agritechnicou, bola metóda „StripTill“. Svojím Focusom TD, teda zlúčením pásového
spracovania pôdy, cieleného ukladania
hnojív a súčasného precízneho výsevu do
jedného pracovného prejazdu, vykonáva
HORSCH pioniersku prácu. „Príslušne veľké
boli naše očakávania v tomto mladom, ale
enormne dôležitom odbore techniky. Aj za
klimaticky extrémne zložitých podmienok
dosahujú naši zákazníci Focusom TD výnosovú stabilitu a za dobrých podmienok
potom preukázateľne vyššie výnosy, a to
pri enormnej efektivite hnojív. Veľa vystavovateľov však na Agritechnice namiesto
hotových strojov predstavilo iba konštrukčné návrhy. Naproti tomu HORSCH
svoju projektovú štúdiu ukazuje na príklade repky, kam sa technika „StripTill“ môže
ešte ďalej vyvíjať. Kombinácia Focusu TD
s vysokorýchlostným presným výsevom
Maestro poskytuje v našich testovacích
prevádzkach ďalšie zvýšenie výnosu, podmienené výhradne technikou. Táto skúsenosť ovplyvní naše budúce plány vývoja,“
hovorí konateľ Philipp Horsch.
Nadšenie pre značku, kvalita produktov, servis a inovatívnosť sa odráža aj
v DLG Imagebarometri poľnohospodárskej
techniky. Krátko pred výstavou Agritechnica zverejnené výsledky ukazujú značku
HORSCH na celkovom štvrtom mieste, a to
už štvrtý rok po sebe, hneď za trojicou najväčších výrobcov traktorov Fendt, Claas
a John Deere. Aj pre tento rok teda HORSCH
obsadzuje ako „Obzvlášť inovatívna firma“
jednu z čelných pozícií (viď tabuľka).
Každý, kto nemohol navštíviť expozíciu
HORSCH na výstave Agritechnica, alebo
by si chcel pripomenúť najzaujímavejšie
exponáty v pokoji domova, nech tak urobí na adrese www.horsch.com. Tentoraz
prvýkrát prinášame interaktívne výstavnú
plochu, na ktorej je možné sa prechádzať
a ku každému stroju prezerať informácie
a videá k novinkám. Okrem toho si tu virtuálny návštevník môže pozrieť krátky film
k oceneniu Stroj roka, ktorý dokumentuje
naše motto: Poľnohospodárstvo na celý
život.
TONI – Telematics ON Implement
Skratka TONI znamená Telematics ON Implement a značí systém telemetrie zjednotený pre všetkých výrobcov. Pomocou funkcie Telematics-System sa prenášajú
procesné údaje prostredníctvom mobilnej siete priebežne na dátový server. Cez
internet môže poľnohospodár potom odkiaľkoľvek sledovať pozíciu stroja, jeho pracovnú výkonnosť a nastavenia. Telematika je už dlhšiu dobu k dispozícii v obilných
kombajnoch a rezačkách firmy Claas. Teraz sa rozširuje do traktorov. Väčší zmysel tu
bude mať telematika až vtedy, keď dôjde k prepojeniu s procesnými dátami pracovného náradia („Implement“) za traktorom. Cez systém ISOBUS prenáša závesný stroj
svoje dáta k dataloggeru telematiky v traktore. Ten je v trvalom spojení s dátovým
serverom na internete. Poľnohospodár môže prostredníctvom internetovej aplikácie s časovým oneskorením niekoľkých sekúnd nahliadať do informácií o oboch
strojoch.
Zobrazovať sa môžu údaje o plošnej výkonnosti, dobe nasadenie a o aktuálnom
nastavení stroja. Sejacie stroje a presné sejačky HORSCH poskytujú touto cestou
informácie ako napríklad výsevok, dávka hnojiva, parametre kvality výsevu, prítlak
výsevných pätiek a výsevných jednotiek a tiež chybové hlásenia. Všetky dáta je tiež
možné v časovom a priestorovom slede zobrazovať cez Google Maps.
Priebežná a takmer okamžitá dostupnosť procesných informácií slúži nakoniec aj k lepšiemu plánovaniu, k lepšej analýze pracovných nadväzností, k lepšiemu využitiu strojného výkonu, ku korekciám obsluhy a dokumentovaniu. Vylúčenie
nesprávneho nastavenia a včasné rozpoznanie chýb napomáha k optimalizácii pracovných procesov a k znižovaniu nákladov na údržbu a na opravy.
Stroj roka 2012 v odbore sejba
HORSCH Maestro
Stanovisko Jury:
Univerzálne použiteľný pre kukuricu, sóju, slnečnicu, cukrovku a repku
Vysoká pracovná rýchlosť pri exaktnom rozmiestnení semien
Nový jednotiaci a dávkovací princíp plochého kotúčika s radiálne otvorenými
drážkami
Možnosť permanentného sledovania presnosti počtu a presnosti
rozmiestnenie semien
Schopnosť dopravy osiva z centrálneho zásobníka Seed On Demand
Krátka charakteristika:
Technikou Maestro vstupuje HORSCH do segmentu pneumatického presného siatia. Podstatnou súčasťou je pritom kompaktná dávkovacia jednotka
s integrovaným elektromotorom. Jednotenie semien prebieha pomocou drážkovaného kotúčika s otvorenými drážkami. Vďaka tomu môže semeno bez nežiaducich odstredivých síl prechádzať z rotačného pohybu na priamočiary do pádovej
rúrky. Tak sa dosahuje vysoká presnosť rozmiestnenia semien aj pri pracovných
rýchlostiach okolo 15 km/h. Tento princíp tiež dovoľuje, aby výsevná jednotka
pracovala napríklad vo vlhkej pôde bez pritlačovacieho kolieska!
Každá výsevná jednotka obsahuje vlastnú senzoriku a riadiaci počítač. Údaje sa zbierajú v obslužnom termináli. Vodič dostáva presné informácie o podiele chýbajúcich alebo násobných semien a tiež o variačných koeficientoch. Preto
môže v každom okamihu hneď reagovať na meniace sa podmienky, ako je kvalita
osiva alebo kvalita predvýsevnej prípravy, napríklad zmenou prítlaku alebo zmenou pracovnej rýchlosti.
Rámy a kinematika výsevnych jednotiek majú pôvod v známych mechanických presných strojoch Maistro RC a CC, boli však v detailoch rozšírené. Každý
pohyblivý diel na paralelogramových jednotkách, ako sú hviezdicové odhrňovače, pätky, vodiace a pritláčacie kolesá, používajú stabilnejšie ložiská. Prítlak
každej výsevné jednotky je nastaviteľný hydraulicky až na 350 kg.
Pneumatické presné sejacie stroje Maestro sa vyrábajú v prevedení CC so
samostatnými zásobníkmi osiva s rozstupmi 45, 50, 70, 75 alebo 80 centimetrov
a ďalej v prevedení SW s rozstupmi 70 alebo 75 cm. Verzia SW využíva zásobný
voz Seed on Demand pre 2 000 litrov osiva a 7 000 litrov hnojiva.
www.Bezorebne.cz 28
Z CENTRÁLY
AKTUALITY
Rastlinná výroba a jej inovácie
DNI PRAXE
Už po piaty raz usporiadal HORSCH
v minulom roku svoje Dni praxe. Tie posledné boli ale iné ako predchádzajúce.
Dni praxe vo FITCentre (FIT ako skratka pre výskum, informácie a technológie)
na centrálnej lokalite Gut Sitzenhof v Bavorsku, dlhodobo predstavovali značku
HORSCH v odbore poľnohospodárskej
techniky ako priekopnícku. Ako prvý výrobca poskytol týmito akciami priestor pre
všetky témy, ktoré zaujímajú poľnohospodárov. Piatym rokom v tomto rade bola ale
vybraná úplne špeciálna lokalita pre usporiadanie Dní praxe. V Bukovine v blízkosti
Hradca Králové prevádzkujú Michael a Philipp Horsch spoločne so svojimi spoločníkmi HNG-CZECH, s.r.o., poľnohospodársky
podnik na rozlohe takmer 3 000 hektárov.
Minulú akciu, viac ako inokedy, usporiada-
li poľnohospodári pre poľnohospodárov.
Slogan značky HORSCH „Poľnohospodárstvo na celý život“ sme preto mohli od konca mája až do polovice júla zažívať priamo
v praxi. Túto jedinečnú príležitosti využilo
viac ako 2 000 poľnohospodárov.
Novo sa zmenili trvania Dní praxe.
V centrále Sitzenhof sa doteraz začínalo
vždy ráno a končilo večer. Pri akcii v Českej republike prichádzali návštevníci autobusmi z letiska vždy na poludnie a hneď
na začiatku sa mohli posilniť spoločným
obedom. K tomu bol na farme vystavaný
veľký party stan. Prvý deň potom prebehlo predstavenie podniku, prednášky
na rôzne témy a praktické predvedenie
používaných strojov. Noc strávili návštevníci vo vybraných hoteloch v regióne
a na druhý deň odchádzali autobusmi na
pozemky poľnohospodárskej spoločnosti.
Michael Horsch vysvetľuje na Dňoch praxe 2011 v Bukovine pôdne a rastlinné súvislosti
tunajších mimoriadne ťažkých podmienok.
29 www.Bezorebne.cz
Obzvlášť silný dojem si odnášali z pokusných pozemkov, kde pracujú testovacie
stroje HORSCH. Niektoré vývojové projekty začínali ako prototypy práve v Bukovine
z naliehavej potreby špecifických riešení
pre tunajšie podmienky, aby neskôr po intenzívnom a náročnom vyťažení zamierili
ako sériové stroje k užívateľom s podobnými nárokmi.
Osobitná pozornosť bola venovaná
špeciálnym pestovateľským postupom,
ktoré používatelia budú môcť pravdepodobne prevádzkovať vo vlastnej praxi
a v širokom meradle. Ako príklad tu poslúži výsev kukurice na mimoriadne ťažkých pôdach po jesennej príprave pôdy.
Pomocou kypriča Tiger DT, nazývanom
interne „Dammtiger“, teda „Hrobčekovací Tiger“, sa tu na jeseň pôda intenzívne
spracuje pri súčasnom navŕšení až 40 cm
vysokých hrobčekov v rozstupe 75 cm. Do
nich sa potom na jar vysieva kukurica pomocou presného sejacieho stroja Maestro
CC a SW. Veľmi dôležitá je pritom presnosť
práce. Oba používané stroje majú aktívne
samostatné navádzanie pomocou tanierových krájadiel, využívajúce RTK GPS
(viď minulé vydania Magazínu HORSCH).
V Bukovine tiež začala história koncentrovaného ukladania amónnych a fosforečných hnojív do väčšej hĺbky pod rastliny,
súčasne pri pracovnom prejazde Tigera
DT. Na podobnom princípe „StripTill“ funguje v Bukovine pre ostatné plodiny tiež
sejací stroj Focus TD, ktorý už druhým rokom dodáva HORSCH svojim zákazníkom
aj v SR. Na poludnie nasledujúceho dňa
potom Dni praxe pre jednu skupinu skončili, zatiaľ čo druhá skupina už prichádzala
– aj v tom je istá logistická výzva.
Každému návštevníkovi sa ponúkal
celý rad tém na diskusiu. Ešte na jesennej
Agritechnice sa spolupracovníci HORSCH
stretávali s mnohými otázkami, napríklad
na konečný výnos toho alebo onoho pokusného pozemku, ktorý mali v lete príležitosť vidieť. V súčasnosti beží naplno príprava ďalších Dní praxe 2012 – tento krát
opäť v bavorskej centrále vo FITCentre a na
priľahlých pokusných parcelách v blízkosti
Schwandorfu. Ako prvý z výrobcov strojov
založil HORSCH toto informačné a technologické centrum už v roku 1998. Príďte sa
teda aj tento rok zoznámiť s jeho dlhodobými skúsenosťami.
LOGISTICKÉ CENTRUM
V PLNEJ PREVÁDZKE
Údaje o novom skladovacom
systéme
Na začiatku septembra 2010 sa začali stavebné práce nového Logistického
centra HORSCH. Cieľom investície bola
optimalizácia procesov skladovania,
manipulácie a expedície náhradných
dielov tak, aby boli užívateľom techniky
HORSCH dostupné s najvyššou istotou
a pri rýchlej reakčnej dobe od objednania po odoslanie.
Od konca októbra prebiehalo systematické naskladňovanie všetkých náhradných
dielov do výškového regálového skladu.
Celkom cez 13 000 najrôznejších položiek
sa zaregistrovalo do plne automatického
skladového manažmentu. Súčasná kapacita naskladňovania dosahuje 300 až 350
položiek denne. Všetky novo registrované
diely sa pred vložením do systému vážia
a fotografujú. Zaevidovanie prechádza
niekoľkostupňovým, vzájomne sa kontrolujúcim procesom, ktorý slúži k maximálnej možnej koncentrácii všetkých informácií o danom dieli. Fotografie každej
položky spolu s jej hmotnosťou slúžia
pri expedícii na kontrolu správnosti. Ku
všetkým údajom o náhradných dieloch
môžu pristupovať servisné, konštrukčné
a vývojové oddelenia. Okrem okamžitého
prehľadu o stave zásob sú tak širokému
okruhu osôb ihneď k dispozícii všetky údaje o každej súčiastke.
V novembri 2011 boli stavebné a inštalačné práce úplne dokončené. Celková
investícia dosiahla cca 6 mil. eur. Cez zimu
sa na vrchných plochách budov nainštalovala fotovoltaika o výkone 200 kW s prebytkom produkcie, ktorý bude dodávaný
do verejnej siete.
Naskladňovanie a presun dielov z doterajších skladových budov bol ukončený
v polovici januára 2012 a celý systém je
optimalizovaný pre jarné dodávky náhradných dielov. Po skončení jarnej sezóny
začne riadiaci skladový manažment samočinne meniť rozmiestnenie skladových
miest tak, aby sa najrýchlejšieho vyskladnenia dosahovalo práve pri dieloch potrebných pre letné poľné práce. Každým
rokom fungovania Logistického centra
bude sezónna optimalizácia účinnejšia.
Nasledujúci stavebný projekt v centrále Gut Sitzenhof už beží v tejto dobe
na plné obrátky. Od novembra 2011 sa tu
stavia nové HORSCH Výskumné a vývojové
centrum pre deväťdesiat nových vývojárov a konštruktérov.
Výškový sklad paliet
1 obslužný robotický manipulátor
2 400 skladových pozícií pre europalety alebo gitterboxy pre max.
1 000 kg
40 rychloobrátkových pozícií pre
hromadné alebo opotreb. diely
1 expedičné pracovisko
1 naskladňovacie pracovisko
Výkonnosť 35 paliet za hodinu
Výškový sklad drobných dielov
2 regálové robotické manipulátory
12 500 sklad. pozícií á 1 plastový
box 800 x 600 mm (max. 100 kg),
resp. á 2 boxy 600 x 400 mm (max.
50 kg)
Celková max. kap. 25 000 boxov
Každý box sa môže vnútorne rozdeliť až na 8 podpozícií
2 kombinované expedičné a naskladňovacie pracoviská s automatickým vážením a so svetelným
zameraním odberovej položky
Výkonnosť 250 boxov 600 x 400
mm za hodinu
Celkové náklady na vybavenie
(technika, riadiaci syst.) cca 1,9 mil. eur
www.Bezorebne.cz 30
V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE
sa okrem iného dočítate:
Nový rad kypričov so stredovým podvozkom
Terrano FM, Terrano MT a Cruiser XL v tomto
roku obhája svoje prednosti v kolísavých klimatických podmienkach. Zoznámime sa so
skúsenosťami z ich prevádzky.
Zmeníme grafiku nášho časopisu a rozšírime jeho obsah o reportáže zo sveta. Naďalej budeme podrobne predstavovať našich
úspešných poľnohospodárov a ich domáce
skúsenosti a odporúčania.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznícka podpora v SR
Ing. Juraj Izsóf
0917 976 443
obchodný manager HORSCH
Ing. Jiří Heczko, PhD.
0905 422 391
agrotechnológ
Samohybný postrekovač HORSCH Leeb PT 270 s výkonom motora 270 koní používa
robustné mechanické nápravy. Na snímke s 36 m ramenami, pracujúcimi v režime
Boom-Control Plus vo výške 30 cm nad porastom.
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz
Číslo 7/2012 dáno do tisku 21. 3. 2012
MK ČR E 17403
Download

Značkový magazin Prečítajte si Maestro Sejací stroj