6
november
2011
Značkový magazin
Philipp Horsch Metóda je hotová
Technológia Hrobčekové pestovanie kukurice
Odborný test Joker CT
Prečítajte si
v rozšírenom čísle
VIAC STRÁN
Profesionálne služby Maistro 8 CC
Vplyv spracovania pôdy Dlhodobý pokus
VIAC INFORMÁCIÍ
NOVÁ TECHNOLÓGIA
NOVÁ TECHNOLÓGIA
HROBČEKOVÉ PESTOVANIE
KUKURICE
Pestovanie kukurice nielen pre silážne využitie nadobúda stále
väčší rozsah. Zrnová kukurica je veľmi zaujímavá predovšetkým pre
doplnenie osevných postupov zameraných silne na obilniny, ale aj
pre pestovanie na ťažkých pôdach. Ako sa môžete dočítať v tomto
čísle aj v rozhovore s Philippom Horschom, jednou z metód pestovania kukurice v takých podmienkach je pásové spracovávanie pôdy.
Hoci dobre funguje na ľahkých a stredných pôdach, naráža takýto systém v ťažkých pôdach na určité obmedzenia. Počas
skúšobných rokov pásové spracovanie
ťažkej pôdy poskytovalo podobné výnosy
ako klasické postupy, ale nebolo ich možné už ďalej zvyšovať. Keď totiž porovnáme
podmienky, z ktorých systémy Strip-Till
pochádzajú (35° severnej šírky) s centrálnou Európou, hlavný rozdiel spočíva v teplotách počas vegetácie.
Rozdielne klimatické podmienky
V typických kukuričných oblastiach
USA stúpajú teploty v rozhodujúcich mesiacoch júl až september oveľa vyššie, než
u nás. To spôsobuje aj podstatne väčšie
prehrievanie pôdy, ktorá tak rýchlejšie mineralizuje a rastliny preto počas hlavných
výnosotvornych fáz prijímajú dostatok
nitrátového dusíka. Kukurica ho nespotrebováva rovnomerne, ale explozívne
v mesiacoch júl a august. To je zlomový
bod klasického Strip-Till. Pretože sa pri
ňom spracovávajú iba relatívne úzke pásy
pôdy, zostáva povrch pôdy medzi riadkami zakrytý organickým materiálom. Táto
„deka z mulču“ funguje pre pôdu ako
izolačná vrstva, a preto neskyprená pôda
medzi rastlinami zostáva chladnejšia.
V stredoeurópskej klíme je tak pôda
príliš chladná, uvoľňovanie živín prebieha pomalšie ako rastliny potrebujú. Oneskorená mineralizácia potom prináša ešte
jednu nevýhodu - neskoré uvoľňovanie nitrátov počas dozrievania kukurice, ktoré sa
tak spomaľuje. Táto nevýhoda obmedzuje
využívanie metódy Strip-Till i na ľahkých
a stredných pôdach.
Príprava začína na jeseň
Špeciálne na ťažkých, hlinitých stanovištiach stojí pestovateľ pred náročnou
úlohou jarnej predsejbovej prípravy pôdy.
Keď začne príliš skoro, je pôda mokrá
a spôsobí jej utlačenie. Keď čaká s prípravou na istejšie podmienky, stratí časť dôležitého vegetačného času a tým výnosového potenciálu. Výzvou sa preto stalo nájsť
postup, ktorým by bolo možné dosiahnuť
na jar oschnutie a prehriatie pôdy bez
predvýsevnej prípravy, teda bez vstupu
s technikou na pozemok.
Urýchliť osychanie a prehrievanie
pôdy je možné najjednoduchšie pomocou veľkého spracovaného povrchu. Tento
predpoklad spĺňa metóda pestovania na
vyvýšených hrobčekoch. Hrobčekovanie
sa musí na ťažkej pôde vykonávať už na
jeseň a násobne zväčšený povrch potom
pomáha, aby pôda v zime hlbšie premŕzala. Keďže ťažká pôda kladie pri spracovaní
1
www.Bezorebne.cz
www.Bezorebne.cz 2
NOVÁ TECHNOLÓGIA
NOVÁ TECHNOLÓGIA
veľký odpor, nie je možné hrobčekovanie vykonávať rovnakým postupom, ako
napríklad pri pestovaní zemiakov. Bolo
potrebné vypracovať iný spôsob, ktorý je
menej energeticky náročný. Z tohto vývoja vznikol stroj Tiger DT, ktorý používa štyri
rady radličiek s rozstupom 37,5 cm.
Radličky do ľahkej i ťažkej pôdy
Geometria a rozmiestnenie radličiek sú
také, aby pri spracovaní vznikali hrobčeky
s rozstupom 75 cm. Prvé dva rady radličiek
kypria pôdu pod budúcimi riadkami rastlín. Zadné dva rady spracovávajú pôdu
medzi riadkami. Pôda sa podľa podmienok
a podľa stanovišťa kyprí do hĺbky 20 až 35
cm. Pôda nakyprená zadnými radličkami
sa používa pre navŕšenie hrobčekov. Tie
tvorí ako rozpracovaná pôda, tak aj hrudy,
niekedy aj so značnou veľkosťou. To nie je
ale problém, pretože hrobčeky premŕzajú
spoľahlivo v celom objeme. Bezprostredne po spracovaní je výška hrobčeka podľa
typu pôdy a podmienok 20 až 40 cm.
Hrobčeky sa do jari postupne uľahnú na
konečných 10 až 20 cm.
Skúsenosť ukázala, že čím hrudovitejšiu a hrubšiu skladbu majú hrobčeky na jeseň, tým intenzívnejšie je ich premrznutie.
Aj najväčšie hrudy z najťažšej ílovitej pôdy
sa tak do jari rozpadnú na omrvinky.
Pre spracovanie pomocou stroja Tiger
DT sa používajú dva typy radličiek. Radličky MulchMix, známe z radov Terrano
a Tiger, majú šírku 80 mm a hodia sa pre
tvorbu hrobčekov v ľahších a stredných
pôdach, kde pohybujú dostatočným objemom pôdy pre navršovanie. Pre ťažké
a veľmi ťažké pôdy bola vyvinutá radlička
so šírkou len 40 mm. Pre svoj úzky tvar znižujú tieto radličky pracovný odpor a súčasne aj intenzitu miešania pôdy.
Poistnú funkciu radličiek preberajú ich
pracovné závesy TerraGrip s hydraulickými
piestami namiesto pružín. Táto konštrukcia
s počiatočným odporom 800 kg zaručuje,
že aj pri najhlbšom kyprení do hĺbky 35 cm
3
www.Bezorebne.cz
budú radličky vedené pevne a bez zmeny
geometrie. Pri náraze na cudziu prekážku
má každá radlička možnosť výkyvu 30 cm
smerom nahor.
Vedenie pracovnej hĺbky Tigera DT sa
uskutočňuje pomocou centrálneho podvozku, ktorý je integrovaný do štvorradového rámu. Takéto umiestnenie má okrem
iného tú výhodu, že kolesá podvozku neprechádzajú po spracovanej pôde, a preto
nevznikajú žiadne koľaje. Aktuálne vyrábaný stroj disponuje záberom šesť metrov
a pomocou 17 radličiek pripravuje pôdu
pre osemriadkový presný sejací stroj s rozstupom 75 cm. Pre úspešné zakladanie porastu do hrobčekov je dôležité, aby hrobčeky boli nielen presné a priame, ale musia
mať aj medzi nadväzujúcimi prejazdmi rovnaký rozstup. Jeho tolerancia nie je väčšia
ako plus/mínus päť centimetrov, aby výsev
prebehol bezproblémovo, a to predovšetkým vtedy, keď sa k príprave a výsevu
používajú stroje s rôznym záberom.
Presnú nadväznosť riadi počítač
Nadväzovanie záberov s presnosťou
na centimetre je pri obrábaní pôdy, najmä prostredníctvom ťahanej techniky
a pri bočnej svahovitosti, veľmi náročná
úloha. Ani Tiger DT nie je výnimkou a tiež
je vystavený bočným silám. Najväčšie odchýlky od „ideálnej stopy“ spôsobujú staré
koľaje a utužená pôda. Aby aj vtedy stroj
vytváral rovné hrobčeky, ktoré aj medzi
zábermi majú presný rozstup, bol Tiger
DT vybavený dvoma riaditeľnými tanierovými krájadlami. Toto aktívne riadenie
stroja (Implement Steer) sa uskutočňuje
prostredníctvom hydraulických piestov,
napájaných z rozvodov pracovnej hydrauliky. Impulzy na nastavenie tanierov vydáva paralelný GPS systém s RTK-korekciou
(Real Time Kinematika). Zariadenie umožňuje dosahovať presnosť nadväznosti
prejazdov plus/mínus dva centimetre. Riadiaci systém ovláda teda nielen dráhu ťažného prostriedku, ale súčasne udržuje tiež
dráhu závesného náradia. Obsluha oboch
strojov sa odohráva centrálne na jednom
paneli v kabíne. V praxi to znamená, že ako
traktor, tak aj kyprič Tiger DT nesú vlastný
prijímač signálu GPS. Pre korekčný signál
RTK slúžia buď pevne inštalované zariadenia na podniku, alebo mobilná referenčná
stanica na okraji pozemku. Hrobčekovacie
prejazdy, ktoré sa uskutočňujú na jeseň,
sú uložené do pamäte a pre jarný výsev sa
z nej opäť načítajú.
Obrábanie pôdy
Skúsenosti v podniku HNG v Českej
republike za posledných päť rokov hrobčekovacieho pestovania kukurice ukázali
rôzne výhody. Začínajú už pri spracovaní
pôdy na jeseň, ktoré môže prebiehať vo
veľmi dlhom časovom rozpätí. Keď sa kukurica pestuje po obilnine, pôda sa Tigerom DT prekyprí a nahrobčekuje už koncom augusta alebo začiatkom septembra.
Vchádza sa pritom priamo do strniska alebo po plytkej podmietke, vykonanej napríklad krátkym tanierovým podmietačom.
To umožňuje stimulovať výdrv a semená
burín k vzchádzaniu a následne ich pri hlbokom kyprení Tigerom DT mechanicky
zlikvidovať.
Časové okno pre Tigera DT sa predlžuje, keď má prísť kukurica opäť po silážnej
alebo zrnovej kukurici. V prípade predplodiny zrnová kukurica sa ukázalo ako
výhodné ošetriť strnisko najprv drvičom
a potom plytké rozpracovanie napríklad
tanierovým podmietačom. Ak sa zber kukurice omešká a pôdne podmienky sa príliš zhoršia, pripadá do úvahy spracovanie
pôdy Tigerom DT po ľahkom mraze.
Hrobčeky, ktoré sa skladajú z jemnej
zeminy a hrúd, ako už bolo uvedené,
prejdú cez zimu intenzívnym „spracovaním“ počasím, na jar sú dobre uľahnuté
a majú jemnú povrchovú štruktúru pre
kvalitný výsev kukurice.
Vlnitý povrch pôdy ponúka ešte ďalšie
zaujímavé výhody. Prehriatie pôdy v hĺbke
sejby je rozhodujúcim kritériom pre začiatok výsevu kukurice. Väčšina pestovateľov
pre isté vzchádzanie predpokladá pôdnu
teplotu aspoň 8 °C. Cieľom je teda sa čo
najrýchlejšie dostať na túto teplotu, aby sa
využilo čo najviac vegetačnej doby. Rast
teploty pôdy je úzko spojený s veľkosťou
povrchu pôdy, s krytom pôdy a s objemom
vzduchu v pôde (miera nakyprenie). Práve
v týchto parametroch vyniká spracovanie
Tigerom DT. Plocha pôdy je vďaka hrobčekom veľká, jej zakrytie je malé a vďaka
intenzívnemu a cielenému spracovaniu
obsahuje vysoký podiel vzduchu.
Keď sledujeme vysychanie povrchu
pôdy, nachádzame ďalšie žiaduce zlepšenie. Veľká, nezakrytá plocha hrobčekov
urýchľuje osychanie, ktoré prebieha smerom zhora nadol. Tak oschne najprv sejbová časť a výsev kukurice môže začať skôr.
Skúsenosti z vývoja a z testovania Tigera DT ukázali, že podľa priebehu zimy začína výsev do hrobčekov na jar o sedem až
o desať dní skôr v porovnaní s konvenčným spracovaním pôdy. Tento časový
náskok má silný vplyv na výnos kukurice
a tiež sa podstatne zvýši sezónna výkonnosť techniky pre výsev kukurice.
Osivo do stredu hrobčekov
Pre ukladanie osiva do hrobčekov sa
používa konvenčný presný sejací stroj
schopný práce v mulči. Sejacie stroje Maistro RC/CC sa vybavujú tiež navádzacím systémom ako Tiger DT. Toto aktívne riadenie
dráhy slúži k tomu, aby sejací stroj ukladal
osivo presne do stredu hrobčeka. K tomu
sa využívajú uložené dáta z jesenného obrábania pôdy. Ak také záznamy prejazdov
nie sú k dispozícii, je možné jednotlivé
polohy hrobčekov zadať ručne. Rozchody
náprav ťažného prostriedku a sejacieho
stroja musia byť upravené možnostiam
hrobčekovej metódy. Podvozok sejacieho
stroja má rozchod 3 m. Ťažný prostriedok
musí mať rozchod 1,5 m; 2,25 m alebo 3,0
m. Rozchod 2,25 m má tú vlastnosť, že
sejací stroj musí pracovať predsadene stranovo o 37,5 cm voči osi traktora. Ideálna
šírka pneumatík je 540 mm.
Mrazom a počasím intenzívne premenené a dobre uľahnuté hrobčeky sú ideálnym sejbovým lôžkom pre kukuricu. Po
dosiahnutí pôdnej teploty 8 °C sú horné
časti hrobčeka natoľko vyzreté, že je možné začať so sejbou. Kukurica sa vysieva
vždy v kombinácii s prihnojením k päte,
aby sa čo najviac podporilo rané vývojové štádium rastlín. Voľba živín ukladaných
k päte by nemala byť zameraná prevažne
na dusík. Kukurica ako kultúrna plodina
prijíma v prvých 45 dňoch od zasiatia len
zanedbateľné množstvo dusíka. Pre dobrý
raný vývoj sú dôležitejšie fosfor a draslík
a na určitých stanovištiach potom ešte
horčík. V pokusoch sa ukázalo, že množstvo dusíka 25 až 35 kg na ha ako prihnojenie k päte postačuje. Pri voľbe hnojiva je
treba dbať, aby podiel dusíka v nitrátovej
forme bol nízky a mladá rastlina nebola napumpovaná dusíkom, inak by mohlo dôjsť
k nežiaducemu rastu nadzemnej hmoty
na úkor koreňov.
Zvyšný dusík pre kukuricu sa môže
aplikovať pred sejbou napríklad vo forme
močoviny, alebo od štádia štvrtého listu
do stojaceho porastu.
Fosfor a draslík je nutné dodávať podľa
pôdnej zásoby. Na dobre zásobených stanovištiach poskytuje prihnojenie k päte 20
až 30 kg na ha vo forme P2O5 výhodu v ranej fáze rastlín, predovšetkým pri nepriaznivých rastových podmienkach. Pás hnojiva pri päte rastlín sa ukladá v nemennom
odstupe 6 cm vedľa riadku a minimálne
5 cm pod hĺbkou sejby. Je nutné vylúčiť
kontakt hnojiva s osivom, aby nedochádzalo k spáleniu klíčiacich rastlín.
Hĺbka výsevu kukurice sa riadi vlahovými pomermi v pôde a nastavená hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 3,5 do
6 cm. Rozhodujúcim kritériom je spoľahlivé zásobenie osiva vlahou pri klíčení,
ktoré musí prebehnúť čo najskôr. Ak osivo
zotrváva v pôde dlhšiu dobu bez vyklíčenia, je napadnuté plesňami a môže stratiť
schopnosť klíčiť. Uložené osivo musí tiež
byť zakryté zeminou a dobre pritlačené,
aby pôda okolo osiva nevysychala, ale
naopak, aby privádzala ďalšiu vlahu. Túto
úlohu pritlačenia majú na sejacích stroj-
och Maistro RC/CC dve následné kolieska,
ktoré vzájomne zvierajú uhol do písmena
V. Intenzita ich pritláčania je nastaviteľná.
Perspektívna a efektívna metóda
Ako každá nová pestovateľská metóda,
musí aj hrobčekové pestovanie kukurice
poskytnúť výnosový efekt. Výsledky zberu
z minulých piatich rokov boli úplne kladné. Výnos, meraný v suchej produkcii, dosahoval v priemere o 10 % vyšších hodnôt,
než porasty na konvenčne spracovanej
pôde. Tento nárast sa určite skladá z viacerých faktorov. Najdôležitejší faktor pre
zvýšenie výnosu je vynechanie predvýsevnej prípravy na jar. Ďalšia výhoda spočíva
v možnosti skoršieho výsevu, respektíve
v predĺžení doby siatia kukurice v podniku
smerom k skorším termínom, čo predstavuje ďalší dôležitý faktor zvyšujúci výnos.
S hnojením, predovšetkým s hlbokou
aplikáciou živín pri hrobčekovo pestovanej kukurici, sa pri vykonávaní pokusov
odkryla ďalšia zaujímavá dispozícia. Uloženie základných živín pod riadok rastlín je
ideálnym spôsobom cielenej aplikácie do
koreňovej zóny. Priestor a hĺbka koncentrovanej aplikácie živín do pôdy sa vplyvom
rastúcich cien, predovšetkým fosforu, ale
aj draslíka, dostane do stredu záujmu všetkých pestovateľských technológií.
Regulácia burín sa vykonáva v hrobčekovej metóde rovnako ako v konvenčných
technológiách a s rovnakými kombináciami účinných látok. Spracovanie pôdy
do hrobčekov poskytuje tú výhodu, že
hrobčeky skladajúce sa z veľkého podielu
hrúd, sú nepriaznivým prostredím pre klíčenie burín i výdrvu. Tento fenomén môžeme pozorovať napríklad aj na prekyprenej pôde, kde trvá dlhú dobu, než hrubá
brázda „zazelená“. Hlavným dôvodom je
v oboch prípadoch istota chýbajúceho
spätného utuženia pôdy.
Pre záujemcov o túto metódu ponúkame možnosť prehliadky prevádzkových
porastov a dlhodobých pokusov, ktorá
prebieha v Českej republike. Termín a ďalšie informácie dostanete u vášho dodávateľa techniky HORSCH.
www.Bezorebne.cz 4
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
V Roľníckej spoločnosti Bottovo
po podmietke sa prakticky úplne stráca
hrudovitosť a šetrí sa vlaha. Dokonca aj
tento rok, kedy bolo v čase sejby veľké sucho, bolo vidieť, že pod povrchom sa udržala vlaha a pôda nebola úplne vysušená.
Platí pravidlo, že čím neskôr sa spracuje
pozemok po zbere, tým horšie sa drobia
hrudy a uniká vlaha.“
INVESTUJÚ DO KVALITY
Roľnícka spoločnosť, a. s., Bottovo,
hospodári v okrese Rimavská Sobota
a je klasickým poľnohospodárskym
podnikom, ktorý sa zaoberá pestovaním
plodín typických pre kukuričnú a repnú
výrobnú oblasť. Je tiež významným producentom kvalitných osív obilnín, olejnín, strukovín a tráv. V živočíšnej výrobe
chová hovädzí dobytok so špecializáciou na produkciu mlieka a stádo oviec.
V Rimavskej kotline obhospodaruje výmeru 2 640 ha poľnohospodárskej pôdy,
z toho 2 113 ha je ornej, ostatné plochy
sú trvalé trávne porasty. Väčšina pozemkov so stredne ťažkou pôdou sa rozkladá
v nadmorskej výške 230 metrov s ročným
úhrnom zrážok okolo 620 mm. V súčasnej
dobe má spoločnosť 64 zamestnancov,
z ktorých 15 sa trvale venuje produkcii
a finalizácii kvalitných osív.
Okrem olejnín, ktoré putujú na predaj
priamo z poľa, má Roľnícka spoločnosť
dostatok skladovacích kapacít pre všetky
zrniny – celkom 3 500 ton. Približne osemdesiat percent produkcie z množiteľských
plôch zberá pre obchodný úsek, ktorý má
v ponuke 12 druhov osív tráva ďatelinovín
a podľa dopytu sú schopní pripraviť aj rôzne trávne zmesi. Z jarných plodín je v sortimente osív jačmeň, pšenica, ovos, peluška
a hrach, z ozimín potom pšenica, raž, tritikale, jačmeň a repka. Príprava osív zahŕňa
čistenie, certifikáciu a následné morenie
vrátane egalizácie a adjustácie. Zvyšných
dvadsať percent osív využíva podnik pre
vlastnú potrebu.
V daných podmienkach dosahujú
tunajší pestovatelia pšenice ozimnej priemerný hektárový výnos 4 až 5 ton, jačmeň
ozimný dáva okolo 5 ton, jarný jačmeň
v priaznivých rokoch 4 tony, repka ozimná
2,5 až 3 tony, strukoviny 2,5 tony, zrnová
kukurica 6 až 7 ton a tento rok prvýkrát
vyskúšali sóju s výsledkom 2,5 tony z hektára. Druhou najdôležitejšou činnosťou
rastlinnej výroby je produkcia kvalitných
Optimálna výživa a ochrana
objemových krmív pre živočíšnu výrobu.
Predovšetkým pre 400 dojníc plemena
holštajn s priemernou ročnou úžitkovosťou cez 8 000 kg mlieka a ostatné kategórie hovädzieho dobytka, okrem býčkov,
ktoré predávajú. Pre spásanie neprístupných pastvín chovajú 300 oviec a ekonomiku vylepšujú aj predajom jahniat.
Uznávaný producent osív
„Hospodárime v 17-tich katastroch
a všetko je centrálne riadené z Bottova.
Všetky trvalé trávne porasty a približne
300 ha ornej pôdy sú svahovité pozemky, ostatné sú skôr roviny. Veľkosť parciel
je od 10 po 80 ha, z ktorých väčšina sa
nachádza 10 až 15 km v okolí Bottovo.
Najvzdialenejších je 300 ha v katastri Kraskov, asi 30 km v severnej časti regiónu
a sú tam dosť kamenisté pôdy, na ktorých
pestujeme prevažne obilniny, olejniny
a strukoviny. Realizácia finálnej produkcie
osív funguje dobre, pretože ponúkame
Zľava Ing. Pavol Španiel, zástupca firmy Ematech-technológie, Ing. Ladislav Figei, hlavný agronóm Roľníckej spoločnosti, a. s., a Ján Korub, obsluha sejacieho stroja Pronto
6 DC PPF. V čase našej návštevy koncom septembra v tejto oblasti dva mesiace nespadli
žiadne zrážky a pôda bola veľmi vysušená. Napriek tomu si diskový sejací stroj Pronto
v zložitých podmienkach dobre poradil a osivo uložil do kvalitne pripraveného osivového lôžka aj so štartovacou dávkou hnojiva. „Na sejacom stroji Pronto používame na
prihnojenie pod pätu pevné hnojivo. Žiadne problémy sme s tým zatiaľ nemali a vyhovuje nám možnosť výberu zo širšieho sortimentu hnojív,“ podotkol hlavný agronóm.
Terrano spracováva pôdu tri až štyri dni
pred sejbou, podľa vlahových podmienok
a časových možností. Snaha je maximálne
do týždňa pred sejbou pozemok pripraviť. Po zbere nasleduje prvá podmietka
radličkovým kypričom Terrano do hĺbky
8 cm. Vzídený výdrv je ošetrený glyfosátom
a pred sejbou repky ozimnej pripraví pozemok kyprič Tiger do hĺbky 15 cm. Podobne
prebieha aj príprava pred sejbou ozimín.
Výsevky obilnín sa pohybujú od 180 do
230 kg na ha, podľa odrody a doby sejby.
„S neskorými sejbami nemáme problém ani zlé skúsenosti, porasty sú zdravšie. Ochranu rastlín proti burinám robíme
už na jeseň, pretože v niektorých lokalitách sa na jar dá na pozemky vstúpiť veľmi neskoro. Na ozimnom jačmeni robíme
aj ochranu proti škodcom a vírusovým
chorobám. Hlavne pod silážnu kukuricu
aplikujeme na časti pozemkov na jeseň
kvalitu, do ktorej veľa investujeme. Nie
sme síce veľký podnik, ale vieme vyrábať
kvalitne a máme pre túto činnosť dostatok
schopných ľudí,“ zdôraznil Ing. Ladislav Figei, hlavný agronóm Roľníckej spoločnosti
Bottovo, ktorá je v oblasti osív uznávaným
producentom.
Ako udržať v pôde vlahu
Sejací stroj Pronto 6 DC PPF kvalitne uložil osivo ozimného jačmeňa i do veľmi vysušenej pôdy. V Bottove pracuje od minulého roku
a v podstate nahradil sejací stroj Concord 6 CO PPF z roku 2001, ktorý teraz bude slúžiť s Maistrom 8 RC hlavne na siatie kukurice.
V prípade oboch strojov využívajú pestovatelia prihnojovanie pod pätu, ktoré má priaznivý vplyv na vývoj porastov.
5
www.Bezorebne.cz
„Prvým strojom HORSCH v našom
podniku bol radličkový kyprič Terrano
6 FG v roku 2001, ktorý stále využívame.
Nasledoval radličkový sejací stroj Concord
6 CO PPF v tom istom roku a po niekoľkých
sezónach pribudol stroj Maistro 8 RC na siatie kukurice, ďalej nesený hĺbkový kyprič
Tiger 4 AS, vlani diskový sejací stroj Pronto 6 DC PPF a tento rok druhý radličkový
kyprič Terrano 10 FG s pneumatikovým
valcom Optipack 10 AS,“ uviedol Ing. Aleš
Jablonský, hlavný mechanizátor Roľníckej
spoločnosti a pridal ďalšie skúsenosti:
„Spočiatku sme čiastočne využívali
ešte aj klasické spracovanie pôdy, ktoré
postupne nahradil kyprič Terrano, takže
zvládal podmietky a predsejbovú prípravu
takmer na celej výmere. V roku 2006 sme
k nemu prikúpili pneumatikový valec
Optipack 6 AS, ktorý sa osvedčil najmä pri
včasnej podmietke. Pritlačením pôdy hneď
Radličkový kyprič Terrano 10 FG s pneumatikovým valcom Optipack 10 AS začal
v Bottove pracovať tento rok. Zatiaľ v agregácii s traktorom s výkonom 300 koní, ale do
budúcna chcú zaobstarať pásový traktor s ešte vyšším výkonom, aby mal kyprič určitú
rezervu do svahovitého terénu a pre hlbšie spracovanie pôdy. Kvôli menšiemu utláčaniu pôdy by s pásovým traktorom potom pracoval aj sejací stroj Pronto 6 DC PPF.
www.Bezorebne.cz 6
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
„Radličkové kypriče využívame na prvé podmietky a dokážeme s nimi kvalitne pripraviť
pôdu k sejbe. Usporíme čas, došlo k významnému poklesu spotreby nafty a počas posledných rokov sa stabilizovali priemerné výnosy všetkých plodín. Preto sme tento rok
k staršiemu a osvedčenému Terranu 6 FG zaobstarali druhý kyprič s pracovným záberom desať metrov,“ vyjadril spokojnosť hlavný mechanizátor Ing. Aleš Jablonský.
aj hnojovicu, ďalšiu až od marca do konca
apríla pred sejbou. Hospodárime intenzívne, čo bez optimálnej výživy a ochrany
rastlín nejde. Pre obilniny dodávame do
pôdy 120 kg dusíka na hektár, pod repku
150 až 160 kg dusíka. Hnojenie fosforom
a draslom robíme na základe výsledkov
rozborov pôdnych vzoriek. Pri hnojení pod
pätu strojom Pronto používame väčšinou
močovinu, a to asi 80 kg na hektár, čo je
približne 30 kg dusíka,“ povedal Ing. Figei.
Precízne v spracovaní i siatí
Stroje Horsch sú podľa hlavného mechanizátora spoľahlivé a bezporuchové,
vedia perfektne pripraviť pôdu a zasiať.
Vďaka tejto technike ušetria čas, pohonné
hmoty i pracovníkov. Napríklad s desaťmetrovým Terranom, ktoré pracuje v agregácii
s traktorom s výkonom 300 koní, sú schopní urobiť za smenu 50 ha. Od tohto stroja
očakávajú, že prispeje ešte k presnejšiemu
urovnaniu a udržiavaniu polí.
„Tento rok sme niektoré plochy podmietali aj trikrát, čo sme predtým nestíhali,“
podotkol Ing. Jablonský. „Terrano 10 FG
pracuje rýchlosťou okolo 10 km za hodinu, podľa veľkosti parciel a podmienok. Za
sezónu by mohlo urobiť okolo 4 000 ha.
Vypomáhať si budeme aj Terranom 6 FG,
hlavne na malých parcelách. Oba stroje
môžu pracovať naraz, nebudú potrebné
smeny a všetko stihneme v riadnych termínoch. K dispozícii teraz máme celkom
16 metrov pracovného záberu, a to už
7
www.Bezorebne.cz
KOMENTÁR
PORADCU
Roľnícka spoločnosť, a. s., Bottovo je
jedným z najskúsenejších používateľov
technológie HORSCH začínajúca už
v roku 2001 s radličkovým podmietačom Terrano 6 FG. Obhospodarujú
2 113 ha ornej pôdy, čím sa v oblasti
radia medzi najväčšie podniky. Veľmi
rýchlo si osvojili výhody hĺbkového
kyprenia, čím priaznivo pôsobia na život v pôde a udržujú ju v dobrej kondícií
je pri rýchlosti 10 km dosť veľká výkonnosť. Hĺbkový kyprič Tiger 4 AS nahradil
z väčšej časti orbu, na tú zostáva okolo 200
ha ročne pod kukuricu. Všetky ostatné plochy obrába na jeseň Tiger do hĺbky 15 až
18 cm a tiež prípravu pred sejbou repky.
Na jar prejde raz kyprič a hneď sa seje. Po
pluhu urovná pole smyk a musí sa čakať,
než pôda uschne. Bolo obdobie, kedy aj
plytké podmietky robil Tiger, keď bolo
nutné pozemky rýchlo pripraviť. Ak to dovolia podmienky, volíme radšej kyprič ako
pluh, pretože na jar je možné začať skôr
a pôda je po ňom lepšie pripravená na jarné siatie,“ dodal hlavný mechanizátor.
Tiež sejací stroj Pronto zvládne všetko
zasiať v agrotechnických termínoch. Keby
vplyvom počasia došlo k napätej situácii,
v zálohe majú stroj Concord, ktorý by už
mal slúžiť s Maistrom 8 RC hlavne na siatie
kukurice. Pronto seje podľa mechanizátor
veľmi kvalitne, dobre kopíruje terén, je
priechodnejšie a pri ťahu nekladie veľký
odpor. Momentálne pracuje v agregácii
s 260 koňovým traktorom vybaveným navigáciou. Stroje využívajú aj v službách,
tento rok zasiali okolo 250 ha.
a kvalite. Nesmierne dôležité je vytvárať
vhodné podmienky pre rozklad organických zvyškov a najmä na svahoch
zabrániť vodnej erózii. Hoci hospodária
v zložitých klimatických a pôdnych podmienkach, dosahujú vynikajúce výsledky. Dnes už od konvenčnej technológie
úplne upustili, o čom svedčí i tohtoročné
rozšírenie strojového parku o Terrano 10
FG s prídavným valcom Optipack 10 AS.
Som presvedčený, že za stálym rozširovaním technológie HORSCH stojí pevne
stanovený cieľ, ktorým je práve zisk z výslednej produkcie.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
Budujeme a spoliehame sa na solídne
PARTNERSKÉ VZŤAHY
„Čo sa týka bezorbového spracovania pôdy, sú na tento systém v našom
podniku dosť rozdielne názory. Ani nie
tak na to, či orať či neorať, ale skôr čo
sa týka typov pôdy, likvidácie výdrvu
a množstva organickej hmoty. Avšak
sme sa rozhodli, že zatiaľ budeme obe
technológie kombinovať. Ja osobne
som zástancom bezorbového systému,
ale je potrebné porovnať aj iné skutočnosti. Každopádne tento systém má,
čo sa týka ekonomiky a hospodárenia,
vynikajúce výsledky,“ povedal hneď na
úvod Ing. Peter Čebík, predseda PD Výčapy-Opatovce neďaleko Nitry.
Družstvo hospodári na 1 116 ha ornej
pôdy v členitom teréne s nadmorskou výškou od 155 do 200 metrov. Zhruba polovica pozemkov je rovinatých a druhá časť sú
svahy. Rozdielne sú aj druhy pôd, väčšinou
ide o stredne ťažké pôdy, ale na niektoIng. Peter Čebík, predseda Poľnohospodárskeho družstva Výčapy-Opatovce
v okrese Nitra, vidí v bezorbovom systéme budúcnosť. „Len hovorím, že uplatniť niečo nové proti tomu, čo fungovalo
veľa rokov a je zažité, je zložité a nedá sa
to presadiť inak, než na príkladoch vo
vlastnom podniku. Pretože ľudia povedia áno, ale u susedov sú iné podmienky,
či už poukážu na pozemky, pôdu alebo
niečo iné.“
Spracovanie pozemkov po zbere krátkym tanierovým podmietačom Joker 6 CT s pracovným záberom šesť metrov si v PD Výčapy pochvaľujú. Pracuje s traktorom s výkonom 250 koní, ale na rovinatých pozemkoch stačí aj 160 koní. Robí peknú, jemnú
štruktúru pôdy a pri vysokej výkonnosti má priemernú spotrebu nafty okolo 6 litrov.
„To je dostatočne veľká úspora, aby to pre nás bola zaujímavá technológia,“ povedal
predseda družstva.
rých parcelách sa striedajú aj štyri pôdne
druhy. Od ílovitých až po piesčité, ktoré sa
nachádzajú v okolí rieky Nitry. Priemerné
ročné zrážky sa v tejto oblasti pohybujú od
300 do 700 mm. Tento rok, podobne ako
vlani, boli zrážky extrémne vysoké, takže
na niekoľkých podmáčaných hektároch sa
nepodarilo ani zasiať.
Hlavnými plodinami pestovanými na
ornej pôde sú pšenica ozimná pre potravinárske účely okolo 310 ha, repka ozimná
230 až 250 ha, jarný sladovnícky jačmeň na
210 ha. Z ďalších plodín kukurica na osivo
na 98 ha, na zrno na 120 ha, slnečnica na
59 ha a približne 84 ha cukrovej repy.
www.Bezorebne.cz 8
Z PRAXE PRE PRAX
„Tento rok, čo sa týka priebehu počasia,
bol veľmi zaujímavý. V júni u nás spadlo
okolo 100 mm zrážok, ale do tej doby bolo
sucho. Porasty jačmeňa mali problémy
s odnožovaním a nevyvíjali sa tak, ako
mali. Prejavilo sa to aj na veľmi rozdielnych
výnosoch. Pri jačmeni sme zožali v priemere 4,7 tony z hektára, ale napríklad na
svahovitých pozemkoch 3,7 tony a na lepších parcelách až 6 ton. Pri repke sme mali
tento rok priemerný výnos približne 4 tony
a pšenica ozimná vyšla na 6,5 tony. Všetko
zrno sa podarilo zožať do príchodu trvalejších dažďov, takže jeho kvalita bola veľmi
dobrá,“ povedal predseda družstva.
Jedným prejazdom
Od firmy HORSCH majú vo Výčapoch
od roku 2008 sejací stroj Pronto 6 AS s Maistro 8 RC a vlani na jar zaobstarali nesený
krátky tanierový podmietač Joker 6 CT.
Technika HORSCH je podľa vedenia
družstva prevádzkovo veľmi spoľahlivá.
Pronto si zaobstarali, pretože jedným prejazdom chceli vyriešiť aj prihnojovanie.
Zásobník na osivo sejacieho stroje sa plní
z vakov pomocou teleskopického nakladača a podobne dopĺňajú aj hnojivo. Od
objemného zásobníka sa odvíja vysoká výkonnosť, sejací stroj je schopný za smenu
zasiať zhruba 60 a viac hektárov v členitom
Z PRAXE PRE PRAX
kopcovitom teréne. Pri pracovnej rýchlosti
15 km v hodine na rovinatých pozemkoch
bez problémov zaseje 70 až 80 hektárov.
Agregujú ho s traktorom o výkone 250
koní, čo do tunajších pôdnych podmienok
bohato stačí.
Polievali pole naftou
„Hospodárenie vidím pol na pol orbový a bezorbový systém,“ pokračoval
predseda. „Hlavne orieme tam, kde máme
problémy s veľkým množstvom organickej
hmoty po kukurici. Systém bez orby, čo sa
týka ekonomiky a hospodárenia, má vynikajúce výsledky. Ale žiada si jednu vec
– aspoň raz za tri roky každú parcelu hlboko podryť. Nemusí to byť orba, lepšie je
hlbšie kyprenie.
V kopcovitom teréne chceme používať
len bezorbovú technológiu a podrývanie.
Orbu len v najnutnejších prípadoch, pretože v posledných rokoch nastala výrazná
zmena klímy, takže na čo sme mali predtým
dostatok času, to teraz nestíhame. Dnes
sa čas na prípravu pôdy a siatie skracuje
a z toho dôvodu potrebujeme robiť rýchle agrotechnické zásahy. A to bezorbový
systém umožňuje. Týmito strojmi dokážeme robiť veľkú plošnú výkonnosť a veľmi
rýchlo kvalitne pripraviť pôdu, čo je výhoda. Ďalšou výhodou je, že tento systém vy-
rovnáva pozemky, čo sa nám pri klasickom
spôsobe hospodárenia nedarilo. Mali sme
problémy, aj keď sme mali otočné pluhy
a nerobili sme brázdy. Náročné bolo urovnávanie pôdy a následné operácie – smykovanie, kombinátorovanie, jednoducho
povedané, polievali sme pole naftou. Na
hĺbkové kyprenie spotrebujeme pri spracovaní do hĺbky 22 cm v ťažkých podmienkach približne 18 až 20 litrov nafty. Pri
orbe to bolo 24 až 30 litrov nafty. Keď sme
používali smyky alebo kombinátory, bola
spotreba ďalších 6 až 8 litrov, zatiaľ čo podmietač Joker spotrebuje v priemere okolo
6 litrov nafty, záleží na hĺbke spracovania.
Keď to spočítam, úspora pohonných hmôt
je vysoká. Zatiaľ nemáme presné čísla, aby
sme mohli ekonomiku objektívne porovnať, to znamená presne spočítať koľko nás
stojí nafta a chémia pri bezorbovom systéme a koľko stoja všetky operácie pri orbe.
Ale chystáme sa porovnať a vyhodnotiť
obe technológie v našich podmienkach.“
Podľa ročníka
Podmietač Joker zvláda celú výmeru
po zbere. Podľa výdrvu aplikujú glyfosát
a nasleduje jedna operácia Jokerom týždeň pred sejbou. Stačia len dve operácie
a jeden – dva postreky. „Joker by sme chceli
používať aj pred sejbou repky, tých 220 až
Sejací stroj Pronto AS zmenou výsevnej sekcie predlžuje svoje ročné využitie. Na
snímke pri výseve kukurice do bezorbovo spracovanej pôdy používa presný sejací
stroj Maistro 8 RC, zásobník nesie 3 500 litrov hnojiva.
230 ha čo máme na siatie hladko zvládne
za tri dni. Repku dokážeme zasiať do septembra za štyri až päť dní, záleží na počasí.
Tradičné agrotechnické termíny pre túto
oblasť už neplatia. V posledných rokoch
sme sa presvedčili, že neskoršie sejby sú
lepšie ako skoršie, hlavne kvôli výskytu
škodcov. Takže zakladáme porasty podľa
ročníka a aktuálnej situácie,“ vysvetľuje
predseda.
Pred sejbou ozimnej pšenice uplatňujú rovnaký postup. Na jar, keď je pole
pripravené orbou, prejde pozemok Joker,
alebo kombinátor, aby sa pôda prevzdušnila a hneď nasleduje sejací stroj. Žiadne
ďalšie operácie nerobia, aby pôda nestrácala vlahu. Ak je suchý rok, potom je každá hodina vzácna a sú to hektolitre vody,
čo sa z poľa rýchlo odparujú. Včas zasiate
porasty dávajú tiež predpoklad podstatne
lepšej úrody.
Čo nedáš poľu, to pole nedá tebe
S krátkym tanierovým podmietačom Joker 6 CT pracuje skúsený pracovník Juraj Macho a dokáže s ním urobiť vysokú plošnú výkonnosť
pri kvalitnom spracovaní pôdy. „Zohnať dnes schopného a spoľahlivého pracovníka je veľmi ťažké a vychovať si takého trvá päť až
šesť rokov. Máme šťastie, že na našich strojoch máme fundovaných ľudí, ktorí majú k modernej technike vzťah a dobre sa o ňu starajú.
Som presvedčený, že osemdesiat percent úspechu je v kvalitnej obsluhe,“ tvrdí Ing. Čebík.
9
www.Bezorebne.cz
„Pri bezorbovej technológii sme vysledovali významnú úsporu nafty, pozemky
sú rovnejšie a tiež sa zvýšili a stabilizovali
výnosy. Spokojní sme ako s Jokerom, tak
so sejacím strojom Pronto, ktorý dokáže
presne zasiať ako chceme a do kvalitne
pripraveného osivového lôžka. Nepoznám
iný stroj, ktorý by bol tak univerzálny. Má
vysokú výkonnosť, dokáže ukladať štartovaciu dávku hnojiva pod osivo, som
s ním maximálne spokojný. Rovnako kvalitnú prácu ako pri husto siatych obilninách
odvádza pri sejbe kukurice. Prihnojovanie
pod pätu má nesporne vplyv na štart porastu krátko po zasiatí. Dôležité je, že znovu nemusíme robiť prejazdy na pozemku,
pretože ďalšie operácie len utláčajú pôdu.
Všetko zvládneme jedným prejazdom,“ hovorí predseda a dodáva, že intenzifikačné
faktory rozhodne neobmedzujú. Ako vraj
hovorieval ich starý agronóm – čo nedáš
poľu, to pole nedá tebe.
Väčšina produkcie z Výčap je trhová.
Tento rok vyšli sladovnícke parametre
jačmeňa aj potravinárska kvalita pšenice.
„Tento rok bol mimoriadny, až som prekvapený. Zrno je trochu menšie oproti klasickým rokom, takže výnos je nižší, za normálnych okolností by bol pri pšenici cez
7 ton, ale úroda je kvalitná. Na uskladnenie máme dostatočné kapacity. Repka ide
priamo z poľa na vlastnú čistiacu stanicu
a podľa možností sa ihneď expeduje. Tým
pádom sa uvoľnia priestory pre jačmeň
a potom pre pšenicu. Postupne zrno prečisťujeme a vyskladňujeme. Úrodu realizujeme cez obchodných partnerov a snažíme
sa budovať dlhodobé seriózne obchodné
vzťahy, ktoré si vážime,“ uzavrel Ing. Čebík.
KOMENTÁR
PORADCU
Poľnohospodárke družstvo Výčapy-Opatovce hospodári na typických pôdach nitrianskej pahorkatiny, ktorými
sú hnedozeme na svahoch, nižšie sú
černozeme a čiernice pri rieke Nitra. Pre
základnú prípravu pôdy používajú nesený diskový podmietač Joker 5 CT, s ktorým majú už niekoľkoročné skúsenosti.
Nedajú dopustiť na RollFlex valec, ktorý
pomocou štvrť oblúkových lamiel vynáša
jemnú zem na povrch a vytvára tak výbornú štruktúru pôdy. Vynikajúce výsledky
pri sejbe dosahujú vďaka sejačke Pronto
6 AS s prihnojovaním, ktorá sa osvedčuje
i v najnáročnejších podmienkach. Z počiatku nechceli opúšťať zabehnuté postupy, ale zistili, že nemá význam „polievať polia naftou“ pri lepšej a efektívnejšej
kvalite práce. Zvolená technika je veľmi
vhodná pre postupný prechod podniku
k efektívnemu hospodáreniu.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
www.Bezorebne.cz 10
ROZHOVOR
ROZHOVOR
S Philippom Horschom o vývoji až po praktické skúsenosti
METÓDA JE HOTOVÁ
V trojici konateľov spoločnosti
HORSCH Maschinen GmbH je Philipp
Horsch zodpovedný za celú technickú
oblasť – výskum, vývoj a výrobu. V tomto rozhovore hovoril o skúsenostiach
a o medziach metód pásového spracovávania pôdy hlavne pri pestovaní
kukurice a o vlastných riešeniach.
V minulom vydaní Magazínu HORSCH sa
mohli čitatelia dočítať informácie o novej
metóde sejby strojom Focus TD. V tomto čísle
zas nájdu rozsiahle pojednanie o technológii
hrobčekového siatia kukurice, založeného
na stroji Tiger DT. Kedy ste sa začali týmito
témami zaoberať?
Prvé úvahy nad pásovým spracovaním
pôdy a výsevom do takto pripravených
podmienok siahajú do obdobia asi pred
desiatimi rokmi. Priznávam, že na začiatku
sme vôbec nepomýšľali na vývoj techniky
pre bežný trh. Spolu s partnermi sme začali totiž hospodáriť vo výnimočnom podniku v Českej republike, kde sa do tej doby
pôda spracovávala klasicky. Tento podnik
sa rozkladá na extrémne ťažkých pôdach.
Asi dvetisíc hektárov s obsahom ílu okolo
60 percent dostáva väčšinou vysoký jesenný prísun zrážok.
Na spracovanie tejto pôdy sme spočiatku používali kypriče Terrano FG pre
podmietku a Tiger AS pre hlbšie zamiešanie
organických zvyškov. Repku a obilie sme
siali radličkovým Sprinterom i diskovým
Prontom, kukuricu potom pomocou presného Maistra 11 RC. Čoskoro sa ukázalo, že
najväčší potenciál má zrnová kukurica, ale
konvenčnými metódami ju nie je možné
v týchto extrémnych podmienkach úspešne zvládať. Z podobných pôdnych podmienok v USA sme poznali systémy Strip-Till
a Rich-Till, s ktorými sme začali experimentovať. Čoskoro bolo zrejmé, že bezo zmien
ich nie je možné v Európe uplatňovať.
Prečo nie?
Klimatické podmienky napríklad Corn
Beltu v USA sú úplne iné. Zimy sú väčšinou
chladnejšie a pôdy spoľahlivejšie premŕzavajú. Intenzita slnečného svitu na m2 je
vďaka polohe na 35. až 40. stupni severnej
11 www.Bezorebne.cz
šírky významne vyššia, než v Európe na 45.
až 50. stupni. Prísun teplôt je tam na jar
a v lete omnoho väčší. Plochy, ktoré sú
len pásovo prekyprené, a väčšinu plochy
preto kryje vrstva mulču, potrebujú tento
prísun tepla, ktorého sa im v USA dostáva,
aby sa na jar vôbec prehriali. V našej klíme
sa takto úzko spracované pôdy zahrievajú
príliš málo, a to je pre kukuricu veľmi nevýhodné. K tomu sa potom pridáva súvislosť
medzi pôdnou teplotou a mobilizáciou živín, i v tomto ohľade pomalé prehrievanie
nevyhovuje potrebám rastlín kukurice.
Bolo nám čoskoro jasné, že v našich
podmienkach klasický Strip-Till nemôže
fungovať a potvrdili to aj viacročné pokusy. Pristúpili sme teda na nutnosť pôdu na
jeseň celoplošne hlboko rozpracovať. Pritom sme využili možnosti navŕšiť hrobčeky
v zodpovedajúcom rozstupe. Väčšia plocha hrobčekov, než by mal rovný povrch,
na jednej strane prehĺbi premŕzanie pôdy
a na druhej ešte viac urýchli jarné prehrievanie, hlavne potom v hrobčekoch, kam
sa bude ukladať osivo. Rastliny sa vďaka
tomu od začiatku vyvíjajú rýchlejšie.
Aký bol ďalší postup?
Agronomicky sa hneď ukázalo, že sme
na správnej ceste. Ťažkosti nastali však po
technickej stránke. Formovanie hrobčekov
a výsev nasledujú prirodzene v časovom
odstupe a počet riadkov, pre ktoré pôdu
pripraví Tiger DT, nezodpovedá podstatne
vyššiemu počtu sejacích jednotiek na Maistre. Hrobčeky preto musia nezávisle na
zábere techniky perfektne nadväzovať. Len
tak je vôbec možné, aby sa v každom riadku ukladalo osivo do stredu hrobčeka. A to
bol práve na začiatku náš problém: veľká
časť riadkov kukurice vzchádzala presne
na hrobčekoch, ale časť rástla stranou alebo dokonca medzi nimi. Rozdiely vo vývoji
jednotlivých prípadov boli enormné a boli
nielen viditeľné, ale odrážali sa citeľne aj
na výnose.
pred piatimi rokmi nebola bežne k dispozícii. Jej praktické uplatnenie pre riadenie
vymeniteľných strojov tiež vyžadovalo rad
testov a konštrukčných návrhov. Najprv
sme riadili kolieska ťahaného náradia, ale
to vôbec neprinieslo žiaduci efekt: Kolesá
idúce po povrchu nedokážu udržať kyprič
alebo sejací stroj v potrebnej dráhe. Až
tanierové krájadlá s veľkým priemerom
boli tým správnym riešením, ktoré teraz
používame ako pri vytváraní hrobčekov
Tigerom DT, tak aj na stroji Maistro.
Oplatí sa to ekonomicky?
Presne v tomto ohľade máme veľkú
výhodu, že hospodárime vo vlastnom
poľnohospodárskom podniku – môžeme
nový postup najprv niekoľko rokov testovať a pritom sami nesieme riziká. Takže
sme metódu rýchlo z počiatočných 100
ha už v treťom roku rozšírili na 1 000 ha.
Samozrejme sme sa ďalej učili, hlavne
v technickej oblasti, ako zvládať takú rozlohu, ale v podstate hneď od začiatku sme
mali fungujúcu metódu. Porasty sa vyvíjali
rýchlejšie a vyrovnanejšie, výnosy sa nám
výrazne zvýšili, takže nielen v našich extrémne ťažkých pôdnych podmienkach
bolo jasné, že sa do toho môžeme pustiť
naplno.
Môžete prezradiť, kam sa uberá ďalší vývoj?
Metóda hrobčekovej prípravy pôdy
pre kukuricu, alebo tiež Strip-Till (pásové
spracovanie) všeobecne, sú veľmi účinné
systémy, pri ktorých je možné spracovávať pôdu nie ako celok, ale presne podľa
potrieb plodiny, ktorej rastliny sa majú
vyvíjať v riadkoch. A keď už začneme
myslieť na podmienky v riadku, potom sa
dostaneme – a o tom sme doteraz vôbec
nehovorili – ihneď na živiny, ktoré môžeme
ako pri pásovom spracovaní, tak pri hrobčekovej príprave veľmi presne ukladať
pod rastliny. Potenciál je teda ohromný!
Celkovo sa otvára rad rôznych požiadaviek – veď fantázia poľnohospodárov
nepozná hraníc. Z dôvodov rôznych rámcových podmienok sú to: medziriadkové
rozstupy, druhy osív, objemy živín (a kam
s nimi?), kombinácia s ďalšími úkonmi
apod.
Hotový kombinovaný stroj pre prevádzkové nasadenie na trhu je Focus TD
a vhodné technológie presného výsevu
repky a kukurice sú už pripravené tiež.
Rodina strojov Focus TD sa bude záber po
zábere rozrastať, od troch do dvanástich
metrov.
Tému hrobčekového spracovania
pôdy s následnou sejbou kukurice už od
jari 2011 intenzívne prezentujeme na rôznych trhoch s veľkým podielom kukurice
v osevných postupoch. Od roku 2012
budú príslušné stroje v predaji. Hrobčeková technika pre menšie rozstupy (do 70
cm, napríklad cukrovka) bude nasledovať tiež. Ako som povedal, požiadavkám
a prianiam našich zákazníkov nekladieme
hranice.
To ale v dobe GPS nemôže byť žiadny problém!?
Nie, už to nie je problém, vyriešili sme
to. Avšak keď sa pozrieme na bežnú súpravu traktora so strojom, vidíme, že vplyvom
bočných síl vznikajúcich pri spracovaní
pôdy, ide súprava málokedy v priamej línii.
Nezriedka za traktorom, ktorý vďaka GPS
jazdí presne, závesné náradie „tancuje“ pol
metra vľavo alebo vpravo. K tomu sa pridáva tendencia sejacieho stroja samovoľne schádzať z vyvýšených hrobčekov. To
všetko sa podarilo vyriešiť pomocou GPS
navádzania ťahaného stroja, nezávisle na
traktore. Takáto funkcia GPS prístrojov ešte
www.Bezorebne.cz 12
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
V posledných rokoch sa snažíme
PRISPÔSOBIŤ POČASIU
Poľnohospodárske družstvo Ivanka
pri Nitre patrí medzi prvých užívateľov
techniky Horsch na Slovensku. Radličkový sejací stroj Concord 6 CO PPF
má za sebou už jedenásť sezón. Každý
rok s ním zasejú okolo 1 500 ha a prvé
roky ho využívali aj v službách. Čoskoro
k nemu pribudol radličkový kyprič Terrano 6 FG a v rokoch 2005 a 2007 hĺbkové radličkové kypriče Tiger 3 AS a 4 AS.
Po doterajších skúsenostiach uvažujú
v družstve o obstaraní ďalšej výkonnej
techniky tejto značky.
Družstvo hospodári na výmere 2 193
ha poľnohospodárskej pôdy v kukuričnej
výrobnej oblasti, z toho ornej pôdy má
2 140 ha a približne na 30 ha sú vinohrady.
V súčasnej dobe zamestnáva 72 ľudí, z ktorých väčšina pracuje v živočíšnej výrobe,
ktorá je zameraná na chov hovädzieho dobytka a produkciu mlieka. Stádo 300 dojníc plemena holštajn dosahuje priemernú
ročnú úžitkovosť 8 200 kg mlieka. Družstvo
má tiež vlastnú výrobňu kŕmnych zmesí
a bitúnok.
Nosným programom v rastlinnej výrobe je pšenica ozimná zhruba na 630 ha
a jačmeň jarný na sladovnícke účely na 250
ha. Slnečnica zaberá 320 ha, repka ozimná
350 ha, kukurica na siláž 200 ha, na zrno
300 ha a lucerna 110 ha.
Čo sa týka prírodných a pôdnych
podmienok, nadmorská výška je v tejto
oblasti okolo 138 metrov a ročné zrážky
v priemere 632 mm. Pôdy sú asi na polovici
pomerne rozľahlého obhospodarovaného
katastra stredné, iné ťažké ílovité. Niektoré
pozemky sú svahovité.
Prečo robíte hrudy?
„S technológiou HORSCH sme začali v čase, keď sme ešte pestovali cukrovú
repu. Tento bezorbový systém ma prekvapil, ako veľmi dobre fungoval aj pod túto
plodinu. Na Morave sme sa presvedčili, že
cukrová repa mala lepšie porasty na pozemkoch spracovaných bezorbovým spôsobom. My sme pod cukrovú repu bežne
robili trikrát orbu. Po pluhu to trvalo dva
roky než sa pozemky zrovnali. Najťažšiu
13 www.Bezorebne.cz
Teraz, keď to robíme Tigerom, nemáme
obavy, že nezvládneme kvalitnú prípravu.
Možno sme boli prvým podnikom na Slovensku, ktorý začal Tigera využívať aj na
zapravenie porastov lucerny. Po štyroch
rokoch vegetácie a zbere býva pôda riadne
utužená. Tiger sa nám v tomto smere veľmi osvedčil a v ťažkých ílovitých pôdach si
poradí výborne, čo sme ani nečakali,“ oceňuje prácu kypriča Ing. Mika.
Radličky im vyhovujú
Pozemok po lucerne spracovaný Tigerom urovná Terrano. Potom už ide sejací
stroj Concord, ktorý seje v družstve prakticky všetky husto siate plodiny, teda pšenicu, jačmeň a repku. Skúšali s ním siať aj
kukuricu na siláž, ale postupne od toho
upustili. „Zvažujeme, že k sejaciemu stroju
dokúpime presný sejací stroj Maistro na
kukuricu a slnečnicu, takže po jarnom jačmeni by nasledovala druhá etapa siatia,“
hovorí predseda. Concord by tak mal ešte
väčšie využitie. Na tomto stroji sa podľa
slov predsedu prakticky nemá čo pokaziť.
Rám je pevný a pokiaľ sa niektoré diely
a radličky podľa opotrebovania pravidelne
vymieňajú, pracuje spoľahlivo. Obsluhujú ho dvaja traktoristi, ktorí získali za tie
roky skúsenosti. „V prípade nákupu nového sejacieho stroja by sme znovu zvolili
radličkový, pretože sme s ním spokojní.
Joker RT sa veľmi často využíva aj na jar pri predsejbovej príprave po jesennom
kyprení alebo po orbe. Jeho prednosťami sú presné dodržanie hĺbky a dobré rozdrobenie a urovnanie povrchu.
Ing. Dušan Mika, predseda Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre, je s tohtoročnou úrodou obilnín a repky ozimnej spokojný. Časť sa podarilo zožať ešte pred
príchodom daždivého počasia, ale v niektorých lokalitách ich katastra postihli porasty
aj krúpy. Avšak hektárové výnosy obilnín sa pohybovali v rámci dlhodobého priemeru
4,5 až 6 ton a repky okolo 3 ton.
prácu však dalo prerobiť myslenie tradičného agronóma,“ uviedol Ing. Dušan Mika,
predseda PD Ivanka pri Nitre a spomenul
na obdobie zhruba pred pätnástimi rokmi,
keď prvýkrát navštívil s ďalšími pestovateľmi firmu HORSCH v Nemecku. „Všetci sme
si vtedy sťažovali, že keď pripravujeme
pôdu pod repku a pšenicu, tak rozbíjame
v suchých podmienkach, ktoré tu bývajú
v auguste, väčšinu náradia a narobíme
veľké hrudy. Michael Horsch sa zamyslel
a nezabudnem na to, čo povedal: ,Prečo
robíte hrudy?‘ Naša technika bola strašne ťažká a v tej dobe sme iné náradie ako
pluh nemali. Keď som chcel na jeseň zasiať, musel som orať. Narobili sme také hrudy, že keď sme ich rozbíjali, tak nafta tiekla
prúdom. Ako agronóm som sa vždy obával
jesene, pretože príprava pôdy bola veľmi
náročná. Dnes to nie je problém a dvojsmenná prevádzka odpadla úplne.“
Na likvidáciu lucerny Tiger
Pozemky pod repku prekyprí hneď po
zbere obilnín kyprič Tiger do hĺbky 10 až
15 cm. Na ostatných parcelách nasleduje
po zbere jedno kyprenie Terranom 6 FG.
Glyfosát aplikujú podľa potreby, väčšinou
si vystačia s mechanickou likvidáciou výdrvu a burín. Keď je výdrv razantnejší, kyprenie Terranom opakujú dvakrát, hlavne pri
príprave pod ozimnú pšenicu.
Spokojní sú v družstve s hĺbkovým
kyprením Tigerom. V tunajších ťažkých,
takzvaných minútových pôdach, má technológia HORSCH svoje opodstatnenie. „Pri
orbe sme mávali problém pôdu rozdrobiť.
Z ponuky techniky HORSCH zaujal pestovateľov v PD Ivanka pri Nitre okrem iného krátky tanierový podmietač Joker, ktorý si vyskúšali
na vlastných pozemkoch. Konkrétne išlo o ťahaný typ Joker 8 RT, ktorý ukážkovo spracoval niekoľko hektárov strniska po jarnom jačmeni. Pôdu dobre premiešal s pozberovými zvyškami aj pri plytkom spracovaní a pripravil vhodné podmienky pre klíčenie výdrvu.
www.Bezorebne.cz 14
Z PRAXE PRE PRAX
AKTUÁLNE
z tvrdokovu stačí údajne vymeniť raz za
sezónu. Dôležité je podľa predsedu družstva zorganizovať všetky práce tak, aby
v pohode stíhali agrotechnické termíny.
Rešpektujme prírodu
Pri hlbokom spracovaní pôdy pomocou kypriča Terrano FX sa rozrušia aj utužené
vrstvy, ktoré pochádzajú z mnohoročného používania pluhu. Radličky pôdu neutlačujú, všetka záťaž sa prenáša na valec. Pri dostatočnej pracovnej rýchlosti sa pozemok súčasne aj výborne urovná.
Prakticky pracuje bez porúch a radličky sú
precíznejšie,“ dodal.
So strojom CO 6 dokážu v Ivanke pri
Nitre zasiať za deň okolo 40 ha pšenice
a viac ako 50 ha repky vrátane prihnojovania pod pätu. Týmto spôsobom dodávajú
do pôdy 30 litrov tekutého hnojiva na hektár. O účinnosti a efektívnosti PPF nepochybujú, rozdiel je zrejmý už pri rýchlom
a rovnomernom vzchádzaní porastov. Pri
husto siatych obilninách sa vytvorí silná
koreňová sústava. Korene majú tendenciu
rásť do hĺbky, kde cítia výživu, rastliny sú
zdravšie a tým pádom aj odolnejšie proti
suchu, myslí si predseda.
V agrotechnických termínoch
Stroje HORSCH pracujú v agregácii
s traktormi s výkonom 270 a 310 koní.
Spotreba nafty pri sejbe vychádza okolo
8 litrov na ha v závislosti na pôdnych podmienkach. Tiger má spotrebu až 20 litrov
na ha pri spracovaní ťažkých pôd do hĺbky
15 až 20 cm. Zvláda podmietku aj prípravu pôdy, dobre zapravuje rastlinné zvyšky
a tiež maštaľný hnoj, ktorým každoročne
vyhnoja štvrtinu výmery. Terrano je zase
výborné na rovnanie pozemkov a prípravu
tesne pred sejbou. Bežne sú s ním schopní spracovať 50 ha do hĺbky 6 až 8 cm pri
pracovnej rýchlosti 13 až 14 km. Radličky
15 www.Bezorebne.cz
KOMENTÁR
PORADCU
Poľnohospodárske družstvo v Ivanke pri Nitre patrí k najskúsenejším používateľom technológie HORSCH. Ich
stabilným tromfom je už jedenásť sezón
radličková sejačka Concord 6 CO PPF.
Cieľom bola však i rýchla a pohotová
príprava pôdy. Na to bol ako stvorený
podmietač Terrano 6 FG a následne hĺbkový kyprič Tiger 3 AS. Prostredníctvom
„Vďaka systému HORSCH sa nám to
darí. Do našich podmienok je veľmi vhodný, hlavne čo sa týka jesennej prípravy
a siatia. Na pestovanie ozimnej pšenice
a repky si neviem predstaviť lepšiu technológiu ako HORSCH. Určite nám urýchlila práce, robíme menej operácií, nižšia je
spotreba nafty a znížil sa počet ľudí. Problém môže nastať za vlhkého počasia, ale
to sa týka všetkých technológií. Napríklad
tak extrémny rok ako vlani som ešte nezažil. Zdvihla sa spodná voda a všetko nám
plávalo. Pole boli podmáčané, že nebolo
vidieť do porastov. Pritom škody nespôsobila priamo rieka Nitra, ale akonáhle sa
znížil jej tok, stúpla spodná voda. Vlani na
jeseň sme preto nezasiali 500 ha a ešte
tento rok bolo obrábanie niektorých pozemkov zložité. My poľnohospodári stále
bedákame na počasie, ale tvrdím, že je na
nás, aby sme sa prispôsobili počasiu. Nič
iné nám ani nezostáva. Príroda nie je vždy
naladená tak, ako by sme si predstavovali,“
podotkol Ing. Mika.
neho dokážu pôdu spracovať jedným
prejazdom pri minimálnych nákladoch
na pohonné hmoty. Na ťažkých ílovitých
permanentne podmáčaných čierniciach
v okolí rieky Nitry sa hospodári veľmi
ťažko a nie nadarmo sa týmto pôdam
hovorí „sekundové“. Pre ich spracovanie
je nevyhnutné dokázať odhadnúť, kedy
je ten správny čas pre ich obrábanie,
aby sa zbytočne neničila pôdna štruktúra. Som rád, že využívanie technológie
HORSCH im napomáha odhadnúť, kedy
je ten správny čas vstúpiť do poľa a pôdu
čo najlepšie pripraviť.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
HORSCH MÁ DOBRÚ POVESŤ
Z iniciatívy nemeckého poľnohospodárskeho zväzu (DLG) 307 popredných
poľnohospodárov hodnotilo firmy z oblasti poľnohospodárskej techniky, techniky
a prevádzkových prostriedkov pre živočíšnu výrobu, ochrany rastlín a výroby osív,
z oblasti služieb a bioenergie. Odpovedali
na otázky, aké firmy považujú za mimoriadne dobré a obzvlášť inovatívne, aké
firmy sa najlepšie prezentujú a ktoré poskytujú najlepšie internetové informácie.
Rok 2010 bol pre poľnohospodárov
v Nemecku kvôli extrémom počasia s nadmernými zrážkami počas zberu veľmi náročný. Aj to sa premietlo do hodnotenia
v Image-barometri. Preto sa zvýšil počet
bodov za výborný servis a za prístup pri
poskytovaní prevádzkovej pomoci. Pretože pôda a jej úrodnosť majú mimoriadny
význam pre hospodársky výsledok podniku, sú oblasti spracovania pôdy a predsejbovej prípravy pre vedúcich poľnohospodárov nadmieru dôležité. Výrobcovia
v tomto odbore poskytujú stále ďalšie inovácie a technika celkovo vykazuje vysokú
úroveň. Stále dôležitejšie sú aj nové koncepcie a k tomu zodpovedajúce kompetencie v odbore rastlinnej výroby.
Ako jeden z vedúcich špecialistov si
upevnila firma HORSCH svoju veľmi dobrú
pozíciu v rebríčku a podobne ako v minulých rokoch obsadila štvrté miesto.
ROK 2011 BOL PLNÝ NOVÝCH VÝZIEV A ÚLOH
Obrat firmy HORSCH Maschinen GmbH
dosiahol v roku 2010, podobne ako v roku
2009, výšku 135 miliónov eur. V roku 2011
však opäť vzrástol, a to na viac ako 180 miliónov eur. Tým dosiahol doteraz najvyššiu
úroveň vo svojej histórii.
Podobne ako v minulom roku k najpredávanejším výrobným radom patria stroje
Pronto a Joker spoločne s kypričom Tiger
a Terrano. K silným a stabilným trhom firmy HORSCH patrí samozrejme Nemecko,
Francúzsko, Poľsko a Česká republika. Veľmi rýchlo a pozitívne sa vyvíjajú aj predaje
na Ukrajine, v Rusku, pobaltských štátoch
a najmä v USA.
Novo založená spoločnosť HORSCH
N.A. doplní už existujúcu americkú spoločnosť Horsch Anderson, doterajšieho
partnera firmy Horsch a spoločne rozšíri
sortiment predávaných strojov na severoamerickom trhu. HORSCH Anderson sa
naďalej bude zameriavať na tieto činnosti:
predaj radličkových sejacích strojov ATD,
predaj a ďalší vývoj tanierových podmietačov Joker a tamojším podmienkam bude
technicky prispôsobovať aj ďalšie produktové rady.
HORSCH N.A. prevezme spočiatku
predaj a technický vývoj sejacích strojov
Pronto a kypričov z radu Tiger. Bude ďalej
posilňovať marketingovú a servisnú pozíciu technológií HORSCH na trhu USA.
Plán nasledujúceho roka ukazuje ďalší
nárast obratu nad hladinu 200 miliónov
eur. Už teraz je veľká časť výrobnej kapacity vypredaná. Definitívne potvrdenie
predpokladaného stavu prinesie výstava
Agritechnica v Hannoveri a predstavenie
noviniek vo výrobnom programe. V roku
2011 uviedol HORSCH na trhy štyri nové
stroje, roku 2012 to bude ďalších desať nových typov a modelov. K tomu je potrebné
zvládnuť rad ďalších úloh mimo vlastnej
Rozdelenie obratu podľa produktových radov
Ostatné
5%
Náhradné diely
16 %
Sejacie stroje
39 %
Radličkové kypriče
29 %
Tanierové
podmietače
Rozdelenie obratu na exportných trhoch
Ostatné
14 %
FR
31 %
RO/BG
5%
Poľsko
16 %
Škandinávia Pobalt. štáty
7%
6%
GB
5%
CZ/SK/H
12 %
produkcie. Tak vyrástlo v centrále Sitzenhof nové logistické centrum náhradných
dielov, ktoré predstavuje investíciu 10 miliónov eur. Patrí k najmodernejším svojho
druhu v odbore poľnohospodárskej tech-
niky. Pokračujú tiež investície v zahraničí: v roku 2009 bolo postavené výrobné
a servisné centrum v ruskom Čaplinine,
ktoré teraz disponuje vlastným zázemím
pre povrchovú úpravu a lakovňou s koncovou montážou pre stroje s pracovným
záberom až 12 metrov, určené pre ruský
trh. V tomto roku bola začatá výroba strojov HORSCH s označením „Made in Russia“,
ktoré tento veľký a z krízy rýchlo sa zotavujúcich trh požaduje.
Od 1. januára začala oficiálne činnosť
spoločnosť HORSCH UK v Anglicku, ktorá ďalej rozvíja predaj kompletného sortimentu HORSCH potom, čo tu ukončil
svoje zastúpenie doterajší partner SIMBA.
Teraz sa na trhu v Anglicku predávajú aj
stroje na spracovanie pôdy HORSCH. Od
začiatku tam majú k dispozícii veľmi dobrú
sieť obchodných partnerov a zodpovedajúce servisné zázemie.
K ďalším cieľom patrí posilňovanie existujúcich trhov, okrem iného aj v ďalšom
rozvoji hlavnej kompetencie pri poskytovaní intenzívneho poradenstva a školení.
Príkladom sú tohtoročné Dni praxe, ktoré
sa v júni uskutočnili v poľnohospodárskom
podniku HNG v Černilove pri Hradci Králové. Táto spoločnosť, ktorú vlastní s ďalšími
spoločníkmi Michael a Philipp Horsch, privítala počas štyroch týždňov niekoľko tisíc
návštevníkov z celej Európy. V dvojdňovom programe boli pre každú skupinu pripravené zaujímavé prednášky, praktické
ukážky techniky na vlastných pozemkoch
a najmä prehliadky pestovateľských plôch
s odborným výkladom praktických postupov hospodárenia na tunajších extrémne
ťažkých pôdach.
www.Bezorebne.cz 16
ODBORNÝ TEST
ODBORNÝ TEST
Krátky tanierový podmietač Joker 3 CT v praktickom teste časopisu AGRARTECHNIK
Technické údaje HORSCH Joker 3 CT
KRÁTKO A DOBRE
Pracovný záber:
3m
Prepravná šírka/výška:
3 m/1,90 m
Dĺžka:
2,50 m
Hmotnosť (bez príd. záťaže): 1 400 kg
Prídavná záťaž:
400 kg
Taniere – priem./hrúbka: 46 cm/6 mm
Taniere – počet:
24
Rezný úhol:
17°
Záves:
kategória II, III
Ťahový príkon:
od 65 kW (90 k)
S valcami RollFlex sme boli veľmi spokojní. Vďaka použitým pružinovým obručiam nie
sú potrebné žiadne škrabky. Samočistiace sú aj medziperá.
Zhrnutie
Podmietač HORSCH Joker CT ukazuje, čo všetko sa dá urobiť lepšie aj
na tak zdanlivo jednoduchom stroji.
Je potrebné vyzdvihnúť predimenzované náboje tanierov s olejovou náplňou a tiež široké úchytky tanierových
držiakov. Tie majú zásluhu na tom, že
taniere svoje rezné uhly spoľahlivo
udržujú. Preto stroj dosahuje také výsledky. Joker mieša pôdu intenzívne,
všeobecne je potrebné, aby pracoval
vysokou rýchlosťou.
Pracovné tanierové orgány krátkeho podmietača Joker CT sú dobre známe zo sejacích strojov Pronto. Časopis
AGRARTECHNIK sa rozhodol preveriť,
ako sa prakticky osvedčia v samostatnom prevedení.
Krátke tanierové podmietače si získali
pevné miesto v modernom hospodárení na pôde. Hodia sa hlavne pre plytké
a rýchle podmietky, pre účinnú prípravu
osivového lôžka po orbe alebo po kypričoch a tiež pre plytké zapracovanie organických zvyškov alebo hnojív.
Pracovný systém „krátkych diskov“ vyrába HORSCH ako súčasť sejacej techniky
Pronto už dlho. Zodpovedajúce samostatné špeciálne náradie ale uviedol na trh až
Gumové prvky v držiakoch tanierov sú
veľmi široké. Preto sa taniere nenarovnávajú pod zaťažením a držia rezný uhol.
17 www.Bezorebne.cz
neskôr. A to je asi jediné, čo môžeme po
teste tomuto stroji vytknúť – že ho poľnohospodári nemali možnosť kúpiť už skôr,
pretože inak sme s týmto krátkym tanierovým podmietačom boli veľmi spokojní.
Skoro 1,8 tony sú pri pracovnom zábere troch metrov naozaj poriadna hmotnosť.
Zato sa ale použil materiál tam, kde stroju
pomáha k veľkej stabilite. To je vidieť nielen na ráme, ale aj na nábojoch tanierov.
Tie sa navyše otáčajú v olejovom kúpeli,
a preto nepotrebujú údržbu. Relatívne
veľká hmotnosť stroja ale taktiež slúži
v kombinácii s relatívne malým priemerom tanierov k agresívnemu prenikaniu
do pôdy. A pretože menšie taniere jednoducho rýchlejšie rotujú, je tiež drobenie
pôdy veľmi dobré.
Dojem z efektívnej práce Jokera CT potvrdzuje úvodná fotografia tohto článku.
Čím vyššia pracovná rýchlosť, tým je lepší.
Nastavenie hĺbky „krátkych diskov“
sa vykonáva pomocou osvedčených dorazových AluClip nad valcom. Náš testovaný stroj mal utlačovací valec RollFlex.
Ten dosahuje majstrovského spojenia
kyprého povrchu pôdy a jej zhutnenia
v hĺbke. Samočistenie tohto valca je veľmi
dobré. Vďaka listovým pružinovým dielom
nepotrebuje žiadne škrabky. Toto má význam na pôdach, kde ide hlavne o utuženie a urovnanie. Ak je na ťažkých pôdach
potrebné ešte intenzívnejšie drobenie,
Komentár výrobcu
Uchytenie tanierov po dvojiciach zväčšuje priechodnosť strojom. Náboje tanierov sú bohato dimenzované a obsahujú trvalú olejovú náplň.
Ako poznajú používatelia ďalších strojov
firmy HORSCH, pracovná hĺbka sa nastavuje pružnými podložkami AluClips.
Pre ťažké a tvrdé pôdy je možné objednať
ďalšie závažie k zvýšeniu hmotnosti stroja a tým posilniť jeho vnikanie do pôdy.
Joker spracovávanú pôdu dobre premiešava. Hodí sa tak aj pre jarnú prípravu pôdy pred sejbou.
pri dlhých pozberových zvyškoch. Ako
poistné odpruženie fungujú gumové valčeky medzi držiakmi tanierových ramien a rámom. Tento systém funguje a je
známy aj od iných výrobcov v podobnej
forme. Avšak počas práce sa môže rezný
uhol tanierov meniť, a tak aj extrémne
zhoršiť kvalitu práce podmietača. Výrobca
HORSCH toto obmedzuje pri Jokery tým,
že pod držiakom dvojice tanierov používa veľmi široké gumové elementy, ktoré
majú aj veľký priemer. Tvorbu nerovností
na krajoch stroja obmedzujú vonkajšie
dlátové taniere.
Celkovo sa krátky tanierový podmietač
dobre hodí aj do „Systému HORSCH“. Práve vtedy, keď po zbere zostáva málo času
pre podmietku, ale napriek tomu je nutné
prinútiť buriny a výdrv ku vzklíčeniu, je
Joker ideálny. Tým je dobrým doplnkom
k radličkovému kypriču, ale nie je jeho náhradou.
(jh)
odporučili by sme radšej valec RollCut alebo DoubleDisc. Oba varianty sú na Jokeri
možné a ešte aj pneumatikový valec.
Ale späť k hlavným pracovným nástrojom, k tanierom: Sú uchytené po dvoch
na jednom držiaku, a to slúži k lepšej priechodnosti, a tým k menšiemu upchávaniu
Kto potrebuje Jokera s väčším
pracovným záberom pre veľkú výkonnosť, nájde čo hľadá vo výrobnom
rade RT. Ťahaný Joker RT sa vyrába
v záberoch od šiestich do dvanástich
metrov. Navyše používa mierne väčšie
taniere. Kým tu testovaná verzia Joker
CT má taniere 46 cm, na Jokeri RT pracujú taniere s priemerom 52 cm. Tiež
pri výbere utlačovacieho valca dáva
Joker RT viac možností, ako nesený variant. Valec FarmFlex bol predstavený
ako ďalšie prevedenie pri príležitosti
25. výročie založenia firmy. Hodí sa
najmä pre dobré utuženie ľahších až
stredných pôd a navyše je odolný voči
kameňom. Joker RT sa pripája k ťažnému prostriedku do spodného závesu
alebo do spodných ramien.
Od roku 2011 používa Joker stranové clony, ktoré sú na ľavom i pravom boku stroja uchytené súbežne
s krajnými taniermi. Zabraňujú odhadzovaniu zeminy mimo pracovný
záber. Aby mali clony možnosť uhýbať
prekážkam, sú zavesené výkyvne. Ich
pracovná poloha sa nastavuje na otvorovej šablóne. Na Jokeri 3 a 3.5 CT
sú stranové clony sklápacie.
www.Bezorebne.cz 18
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
plexná linka sa mi páčila,“ hovorí s uspokojením vedúci výroby.
Spoľahlivá a výkonná technika
Stroj, ktorý zaseje všetko
DO VŠETKÝCH PODMIENOK
ROLSPOL Turie, s. r. o., v okrese Žilina, obhospodaruje 660 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho len 16 ha je ornej, na 620 ha sú trvalé trávne porasty
a približne 25 ha sú veľmi svahovité pozemky, ktoré ROLSPOL neobrába. Nosnými plodinami sú krmoviny zberané
na seno a senáž pre chov dobytka bez
trhovej produkcie mlieka a 450 oviec.
V živočíšnej výrobe sa firma špecializuje na produkciu hovädzieho mäsa
a baránkov na export.
„Z techniky HORSCH využívame od
roku 2006 radličkový kyprič Terrano 3 FX
a o rok neskôr sme zaobstarali diskový
sejací stroj Pronto 6 DC. Ornej pôdy máme
len 16 ha, takže stroje využívame hlavne
v službách. V rámci agroenvironmentálneho opatrenia sme ornú pôdu začali zatrávňovať v roku 2006 a na jar 2007, celkom
300 ha. Kyprič Terrano pracoval vtedy prevažne na našich poliach. V roku 2006 na
jeseň robil prípravu pod ozimné obilniny
a na jar pre 250 ha tráv. Budúci rok nám tento program končí, takže postupne sa budeme vracať k sejbe obilia a ďalších plodín
a podľa situácie ornú pôdu znova rozširovať. Tento rok na jeseň sme už pripravili 150
ha pre sejbu repky a ovsa. Pôdu obrábame
výhradne bezorbovo s pomocou kypriča
Terrano a sejbu všetkých plodín zvládne
stroj Pronto vrátane kukurice na siláž i na
zrno,“ uviedol Igor Koša, ktorý v spoločnosti ROLSPOL zastáva funkciu vedúceho
výroby, ale tiež funguje ako mechanizátor
aj ako obsluha strojov HORSCH.
Kým Terrano pracuje prevažne na
vlastných pozemkoch, sejací stroj Pronto
6 DC zarába hlavne v službách. Za sebou
má piatu sezónu a ročne zaseje 1 200 až
1 500 ha. Služby s ním Igor Koša poskytuje v rámci regiónu, ale aj pri Turčianskych Tepliciach a v okolí Martina. Zhruba
v okruhu do 40 km v podnikoch, kde pôdu
pripravujú výhradne bezorbovou technológiou. Strojom Pronto seje všetko – obilniny, repku, kukuricu a trávy. „Ešte som sa
nestretol s plodinou, ktorú by tento sejací
stroj nedokázal kvalitne zasiať,“ podotýka.
V dobrých podmienkach zvládne za
deň zasiať 60 ha obilnín pri pracovnej
rýchlosti 12 až 13 km za hodinu v agregácii s traktorom s výkonom 210 koní vybaveným GPS. Väčšou rýchlosťou nepracuje,
je to vraj zbytočné, len by sa rýchlejšie
opotreboval stroj. Výsevky bývajú rôzne,
väčšinou podľa priania zákazníka. V katastroch s vyššou nadmorskou výškou spo-
Terrano 3 FX sa výborne dopĺňa so sejacími strojmi Pronto. Kompletná príprava
jedným prejazdom uchováva vlahu v pôde a zvyšuje istotu sejby v optimálnych
termínoch.
Igor Koša pracuje s technikou HORSCH už pätnásť rokov. Začínal so sejacím exaktorom
SE a neskôr s radličkovým sejacím strojom Concord 6 CO. „Pre spoločnosť ROLSPOL
Turie, s.r.o., ktorá hospodári v odlišných pôdnych a klimatických podmienkach, než
v akých som pracoval s radličkovým sejacím strojom, je vhodnejší diskový sejací stroj
Pronto 6 DC. Dobre kopíruje terén, má vysokú pracovnú rýchlosť a dennú výkonnosť,“
hovorí Igor Koša, vedúci výroby, mechanizátor, traktorista i opravár v jednom.
Univerzálne Terrano
Terrano 3 FX s pracovným záberom tri
metre zvolili v spoločnosti ROLSPOL kvôli
ťažším kamenistým pôdam a tiež slabšiemu ťažnému prostriedku. V súčasnosti už
pracuje v agregácii so silnejším traktorom
210 koní a so zvýšeným výkonom dokáže
pracovať hlbšie a rýchlejšie. Za rok kyprič
zvládne 150 až 200 ha plytkejších a hlbších podmietok. Hlavne ide o predsejbovú
prípravu, a to vrátane rozhadzovania maštaľného hnoja, ktorý aplikujú na pole dva
až tri dni pred sejbou. Všetku organickú
hmotu zapravuje a pôdu urovnáva Terra-
19 www.Bezorebne.cz
no s prstovými radličkami ClipOn 7,5 cm,
ktoré sa v daných podmienkach najlepšie
osvedčili. Dostanú sa hlbšie do zeme, nekladú taký odpor, dobre premiešajú a prevzdušnia pôdu.
„Prípravu pôdy Terranom robíme len
raz, preto je spracovanie hlbšie, 10 až 15
cm, hneď potom nasleduje sejba. Kyprič
pracuje rýchlosťou 8 až 9 km za hodinu,
spotreba vychádza zhruba na 10 až 12 litrov nafty na hektár, podľa podmienok, či je
mokro alebo sucho a aká je hĺbka spracovania. Na Terrane sme v prvých rokoch po-
užívali na radličkách obyčajné hroty, teraz
už len tie z tvrdokovu, ktorých životnosť
je výrazne vyššia a vydržia oveľa viac hektárov. Terrano je veľmi spoľahlivý a bezporuchový stroj, má za sebou šesť sezón
a zatiaľ nebol servisovaný. Do budúcna si
k nemu chceme zaobstarať krátky tanierový podmietač Joker 6 RT na rýchle podmietky pred sejbou a po ňom by pozemok
podľa potreby zrovnalo Terrano. Vyskúšal
som Joker na jar pri príprave pred sejbou
horčice v službách. Všetko som pripravil
a zasial technikou HORSCH a táto kom-
Pronto 6 DC používajú pri sejbe v službách ostatným poľnohospodárom nielen v spoločnosti ROLSPOL Turie. Mnoho ďalších poskytovateľov služieb si ho obľúbilo pre univerzálnosť a jednoduchosť nastavenia. Jeho výhodou sú tiež malé nároky na predsejbovú
prípravu a možnosť siatia po orbe aj do mulča. V sezóne poskytuje veľkú spoľahlivosť a dosahuje vysokú kvality sejby.
www.Bezorebne.cz 20
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
čiatku sial 300 až 320 kg osiva na hektár,
ako sa pestovatelia presvedčili, že stačí aj
výsevok 250 kg, aby zdravé a vyrovnané
porasty dávali vysoký výnos. V južnejších
oblastiach v okolí Turčianskych Teplíc sial
i 150 kg osiva pšenice na hektár, v závislosti na odrode a termínu siatia. Časom
dokázal u zákazníkov znížiť výsevok o 50
až 60 kg.
„V jednom podniku si nedokázali poradiť so sejbou ozimnej pšenice po zbere
kukurice. Dvakrát pole prešli disky a keď
som začal do takto pripravenej pôdy siať,
prišlo sa pozrieť šesť ľudí a pýtali sa, ako
je možné, že za mnou nie je vidieť zrno.
Odpovedal som, že keby tento stroj kvalitne neukladal osivo do osivového lôžka
za všetkých podmienok, tak ho nekúpim.
Rok nato už v tomto podniku mali vlastné
Pronto 6 DC,“ podelil sa o poznatky z praxe
vedúci výroby.
Veľmi dobre si Pronto poradí s prísevom trvalých trávnych porastov. Žiadna
príprava pred tým, len pozemok po zime
a siatie. Disky sa nedostanú úplne do
zeme, porast sa len trochu prevzdušní, aby
sa do pôdy dostala vlaha. Vlani tak Pronto zasialo v službách 50 ha a tento rok na
jar 150 ha. Siatie je rýchle a efektívne, pri
ideálnych podmienkach sa dá dosiahnuť
spotreba 4,5 litra nafty na hektár. Pritom
Pre dodržiavanie zásad obrábania pôdy a sejby je dôležitá
FARMÁRSKA PRAX
Ešte v minulom roku mali v PD Hranovnica v okrese Poprad veľké problémy s prípravou pôdy pred sejbou,
a to hlavne na jeseň. Ich pôdy pomerne rýchlo vysychajú a vytvárajú hrudy,
takže pripraviť kvalitné osivové lôžko
pre sejací stroj nebola ľahká úloha. Celú
výmeru orali, za pluhom nasledovali
ťažké brány a kultivátor, technika možno vhodná na jar, ale nie na jeseň, keď
ťažká pôda vplyvom počasia stvrdne.
To boli hlavné dôvody, prečo sa v družstve rozhodli situáciu riešiť.
Kypriče Terrano a tiež Tiger používajú do náročných pôdnych podmienok nový typ
pancierovaných špičiek MulchMix XXL. Majú niekoľkonásobne predĺženú životnosť
a udržujú trvalú rovnakú dĺžku i šírku.
opotrebenie náradia sejacieho stroja nie je
tak výrazné, ako pri sejbe obilia. Viac je pri
podseve tráv namáhaný celý rám stroja,
avšak práve pri takejto záťaži sa preukázala výdrž a kvalita materiálu.
KOMENTÁR
PORADCU
Vedúci spoločnosti Rolspol, s. r. o.,
Turie Igor Koša je už skúsený používateľ
techniky značky HORSCH. V súčasnosti
hospodári v krásnom, ale pre poľnohospodársku prvovýrobu nehostinnom
prostredí. Pre svahovitý terén sa mu na
obrábanie pôdy do 15 až 20 cm najlepšie osvedčuje Terrano 3 FX, ktorým sa
tak snaží nahrádzať orbu. Tým sa stáva
zástancom pôdoochranných technológií, ktorých princípom je pôdu miešať
v celom profile a vytvoriť tak priaznivé
podmienky pre rozklad organickej hmoty. K nesporným výhodám hĺbkového
kyprenia patrí i prevencia voči vodnej
erózii, ktorá je v podmienkach severného Slovenska častou príčinou odnosu
najúrodnejšej humusovej vrstvy pôdy.
Nedá dopustiť ani na diskovú sejačku
Pronto 6 DC, s ktorou vykonáva aj služby
a šíri tak dobré meno i filozofiu spracovania pôdy progresívnou technológiou
HORSCH. Stále mladý a usmiaty farmár
21 www.Bezorebne.cz
Väčší záber, vyššia výkonnosť
do budúcnosti rozmýšľa nad doplnením
svojho strojového parku o diskový podmietač Joker 6 RT, s ktorým ako sám hovorí stihne oveľa viac.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
„V teréne sedí Pronto dobre, prejde cez
všetko, je to spoľahlivý stroj. Za 24 hodín
s ním dokážem zasiať 120 ha. Seje rýchlo
a presne, osivo je uložené v správnej hĺbke
a porasty sú vyrovnané. Po zasiatí valcujem len kamenisté pozemky, aby sa utlačili kvôli kombajnovému zberu. Jednou
z najdôležitejších nákladových položiek je
dnes spotreba nafty a tiež v tomto smere
je siatie Prontom úsporné. Napríklad na
Turčiansku sa dokážem pri siatí obilia dostať na spotrebu 4,5 až 5 litrov na hektár.
Keby som mal rozhodovať o nákupe nového sejacieho stroja, tak zvolím opäť Pronto,
ale so záberom 9 metrov, aby som dokázal
ešte rýchlejšie zasiať a zvýšila sa denná výkonnosť,“ má jasno Igor Koša a dodáva, že
na stroje HORSCH zatiaľ nepotreboval ani
servis. Stroje udržuje v poriadku a mení
len opotrebiteľné diely. Podľa jeho dlhoročných skúseností prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť strojov, rovnako ako kvalitu práce a vynaložené prostriedky, veľa
ovplyvňuje ich správne nastavenie.
Družstvo hospodári v troch katastroch
v neľahkých podhorských podmienkach
na výmere 1 320 ha poľnohospodárskej
pôdy, z toho 820 ha je ornej, ostatné plochy tvoria trvalé trávne porasty. Väčšina
ornej pôdy sa nachádza v okolí obce Hranovnica a trvalé trávne porasty v katastri
Vernár, kde žnú vysokohorské lúky až po
Slovenský raj. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 600 až 650 metrov.
Zmena technológie
Rozhodujúcou činnosťou je pre družstvo živočíšna výroba, ktorá predstavuje
80 percent tržieb. Okrem stáda mäsových
kráv je hlavným zdrojom príjmov produkcia mlieka z chovu 280 dojníc v novej
maštali na stredisku Hranovnica. Z danej
špecializácie vyplýva potreba kvalitných
objemových krmív, čo je prvoradou úlohou rastlinnej výroby. Celoročná výživa
dobytka konzervovanými krmivami obnáša zabezpečenie ďatelinovej a lucernovej
senáže a kukuričnej siláže. Obilniny slúžia
z väčšej časti pre výrobu kŕmnych zmesí vo
vlastnej výrobni a pre nastielanie maštale
je nevyhnutné zberať z poľa všetku slamu.
Približne tri štvrtiny rastlinnej produkcie
ide na kŕmny fond, zvyšné množstvo je určené pre realizáciu na trhu.
Hlavnou tržnou plodinou je repka
ozimná a jarná, ktorú v družstve pestujú
na 140 ha. Z obilnín je na najväčšej ploche
pšenica na 150 ha, ďalej tritikale a na jeseň
prvýkrát zasiali raž na výrobu siláže. Z jarných plodín zasejú 70 ha jačmeňa, 60 ha
kukurice a na 70 ha miešanky. Zostávajúcu
Ing. Dušan Pitek, predseda PD Hranovnica v okrese Poprad, tvrdí, že s technikou
HORSCH sa v družstve ešte len učia pracovať. V polovici tohto roka zadovážili krátky
tanierový podmietač Joker 6 RT a diskový sejací stroj Pronto 4 DC. Už prvé skúsenosti však ukázali, že tak dobre pripravené polia a kvalitne založené porasty v družstve
ešte nemali. „Príprava pôdy a siatie u nás každoročne prebiehalo za veľkej nervozity
a snahy stíhať agrotechnické termíny. Systém HORSCH vniesol do tohto náročného
obdobia pokoj,“ povedal predseda.
výmeru zaberajú viacročné krmoviny na
ornej pôde.
„Zamerať sa chceme hlavne na pestovanie ozimín, ktorým sa v našich podmienkach viac darí a dosahujeme s nimi
lepšie výnosy. V posledných dvoch rokoch
sa zhoršili klimatické podmienky, napríklad vlani u nás spadlo 1 100 mm zrážok.
To sa samozrejme odrazilo aj na výnosoch.
Pšenice sme zožali v priemere 4 až 4,5
tony, tritikale 4 tony, jarného jačmeňa len
3 tony, ale paradoxom je, že vyšiel v sladovníckej kvalite. Ani repka posledné dva
roky nedala veľké úrody, len do 2 ton, roky
pred tým sme sa pohybovali okolo 3 ton,“
uviedol Ing. Dušan Pitek, predseda PD Hranovnica.
Ak sa pozrieme na pôdne podmienky,
v ktorých družstvo hospodári, je to horská výrobná oblasť s veľmi rozmanitými
pôdami. Od ťažkých ílovitých, cez hlinité
až po ľahšie piesčité. Prevažujú takzvané
minútové pôdy, ktoré po narušení veľmi
rýchlo zasychajú a ich príprava na sejbu je
náročná. Výraznú zmenu tento rok priniesla technika HORSCH.
Dvadsať rokov bez podmietky
„Minulý rok sme vyskúšali v službách
šesťmetrový sejací stroj Pronto 6 AS, ktorý urobil na jeseň presne takú prácu, akú
sme si predstavovali. Dokonca si poradil
s utuženými plochami a pripravil pozemok
www.Bezorebne.cz 22
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
dvoma prejazdmi bez siatia. Pomohlo nám
to zvládnuť jesennú prípravu, čo by sme
s ťažkými bránami a kultivátorom nedokázali a pozemky by boli samé hrudy,“ vysvetľuje Ing. Pitek. Veľké problémy s jesennou prípravou pôdy pred sejbou mávali
v družstve dlhodobo. Posledných dvadsať
rokov, prakticky až do tohto roku, nerobili na ornej pôde podmietku. Časť výmery
je v Hranovnici ošetrená zúrodňovaním
pôdy, lenže za posledné dva roky veľké
množstvo vody a hlina drenáže zaniesla.
Nezostáva než počkať na suchší rok, aby
bolo možné melioračný systém, ktorý je
teraz účinný asi z päťdesiatich percent, vyčistiť a odvodniť.
denia družstva rýchla a ekonomická. Chcú
s ním siať všetky plodiny vrátane kukurice. „Máme najlepšieho traktoristu, ako sa
u nás hovorí, v celej doline,“ chváli Milana
Dickyho, obsluhu stroja Pronto, predseda. „Je to vnímavý človek, ktorý má pre
techniku cit a využíva možnosti strojov na
maximum. Sial s touto technikou prvý rok
a bez problémov. Spoľahlivá obsluha je
polovica úspechu kvalitnej sejby.“
Cesta k úsporám
Pôda ako betón
„Máme veľmi členitý terén s rôznymi prirodzenými hranicami a pokiaľ ide
o svahovitosť, sme zaradení do opatrenia
stabilizačných osevných postupov. Erózne
plochy tvoria na ornej pôde asi 40 percent.
Snažíme sa dodržiavať správne zásady
farmárskej praxe, kam patrí spôsob obrábania pôdy, sejba a ostatné agrotechnické
operácie v optimálnych termínoch. Funguje to, ale chce to skúsenosti a rozumieť
regiónu, v ktorom hospodárime,“ podotýka predseda a popisuje prvé skúsenosti
s technikou HORSCH:
„Vlani na jeseň sme urobili podmietku a potom orbu. Išlo o svahovitý terén
V PD Hranovnica uvažujú do budúcnosti i o ďalších strojoch HORSCH. Do úvahy
pripadá radličkový kyprič Terrano a na problematických miestach chcú vyskúšať
aj hĺbkový kyprič Tiger. Ing. Jiří Heczko, PhD., produktový manažér spoločnosti Ematech-technológie (vpravo), vysvetľuje Ing. Dušanovi Pitekovi konštrukciu a výhody
radličiek s hrotmi z tvrdokovu.
s ťažkou pôdou. Prišli vyššie teploty, pôda
stvrdla na betón a nedokázali sme ju pripraviť na siatie. Na ploche 80 ha sme vyskúšali Pronto – dva prejazdy a sejbu ozimnej pšenice s výsevkom 230 kg na hektár.
Sialo sa aj v pôde s vyššou hladinou spodnej vody a báli sme sa, že stroj zaseje hlboko a vzchádzanie bude horšie a dlhšie,
ale nebolo to tak. Pronto zasialo kvalitne
v mäkkom i tvrdom podloží. Vzchádzanie
bolo rovnomerné na celej ploche a problémové časti s väčšou hrudovitosťou sa zacelili. Po celú dobu vegetácie sme dodávali
porastu výživu a na jar sme ho prihnojili,
takže na naše možnosti dostal všetko, čo
sme si mohli dovoliť. Výnos pšenice bol
4,2 tony, ale vplyvom výdatných dažďov
tesne pred zberom potravinárske parametre nespĺňala. Napriek tomu sa ukázalo,
že porasty počas roka prospievali dobre.
Táto skúsenosť na vlastnom katastri rozhodla, aby sme si zaobstarali sejací stroj
Pronto 4 CD a súčasne krátky tanierový
podmietač Joker 6 RT,“ uviedol Ing. Pitek.
Pronto 4 DC je kompaktný stroj s dobrým prístupom ku všetkým funkčným
čas- tiam. Jeho nízke ťahové nároky umožňujú používať relatívne ľahké traktory,
ktoré sú šetrné k pôde a napriek tomu s Prontom podávajú vysokú výkonnosť.
23 www.Bezorebne.cz
Po rokoch včas zasiatá repka
Tento rok zasiali repku ozimnú na 140
ha za dva dni. Sejba Prontom je podľa ve-
Na dobre pripravenej pôde, ktorú
spracoval Joker, pracoval sejací stroj rýchlosťou 8 až 14 km v agregácii s traktorom
s výkonom 140 koní. Podľa obsluhy je sila
ťažného prostriedku vyhovujúca, zvlášť
keď je pole dobre pripravené. Potom veľmi
dobre seje aj v kopcovitom teréne. K presnému vyhodnoteniu spotreby nafty sa
ešte nedostali, ale čiastkovým úspechom
bolo pre tamojších pestovateľov včasné
zasiatie repky, ktoré po niekoľkých rokoch
opäť stihli v agrotechnickom termíne. Pritom žatvy sa tento rok oneskorili približne
o tri týždne. Bolo nutné najskôr zozberať
slamu, senážovať a v polovici augusta už
začať siať repku.
KOMENTÁR
PORADCU
Poľnohospodárske družstvo v Hranovnici hospodári v ťažkých podhorských podmienkach zväčša v kamenitých pôdach. V roku 2011 sa rozhodli pre
kúpu diskového podmietača Joker 6 RT
a sejačky 4 DC, stali sa nováčikom v používaní technológie HORSCH a učia sa
Nesené prevedenie tanierového podmietača Joker CT vyniká kompaktnou a krátkou stavbou. So strojom sa veľmi dobre manévruje a súčasne poskytuje spoľahlivú
priechodnosť. Jeho drobiace, miešacie a urovnávacie schopnosti sú na špičkovej
úrovni.
veľmi rýchlo. Podľa vyjadrení pána predsedu, takú vysokú výkonnosť na podniku ešte nedosiahli. Ich rozhodnutie dať
sa cestou minimalizovania nákladov nie
je dozaista len z dôvodu kvality a spoľahlivosti strojov HORSCH, ale uvedomujú si tiež priaznivý vplyv technológie
na pôdu. Do budúcnosti sa zaujímajú
o kúpu radličkového podmietača Terrano FX, ktorým by pôdu v profile premiešali a dosiahli tak lepší rozklad pozberových zvyškov.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
Krátky tanierový podmietač Joker robil
prvé podmietky po zbere do hĺbky okolo
7 až 8 cm a tesne pred sejbou repky až do
hĺbky 15 cm. Pôdu pripravoval aj na pozemkoch pred sejacím strojom Pronto po
viacročných krmovinách, ktoré pred tým
zaorali. Po orbe prešiel Joker pole naprieč, zrovnal ich a vytvoril jemnú štruktúru
pôdy. Ostatné strniská po zbere miešanky, jačmeňa a pšenice spracoval prvý raz
a pred sejacím strojom na plochách po
obilninách urobil ešte raz predsejbovú prípravu. Počas sezóny by mal Joker v agregácii s traktorom 190 koní zvládnuť na jeseň 400 ha a na jar 200 ha, všetko dvakrát
a niektoré pozemky trikrát, celkovo približne 1 200 ha za rok.
„Podmietač Joker a sejací stroj Pronto nám významne vylepšili ekonomickú
situáciu. Do našich podmienok sú to ideálne stroje a vďaka ich rýchlosti a vysokej
výkonnosti sme mohli prejsť na úspornejšie bezorbové spracovanie pôdy. Tiež pri
repke sme vynechali orbu, len na 20 ha po
viacročných krmovinách sme spracovali
pozemok pluhom. Aj keď sa už v družstve
ozývajú hlasy, že je potrebné orať. Zatiaľ to
však vyzerá dobre aj bez orby. Ak sa nám
tento systém osvedčí, budeme orbu používať len na jeseň ako prípravu na jarné
siatie miešanky, jačmeňa a na zapravenie
hnoja pod kukuricu, to je asi na 260 ha,“
naznačil plány predseda PD Hranovnica
Ing. Pitek.
www.Bezorebne.cz 24
SKÚSENOSTI Z NEMECKA
SKÚSENOSTI Z NEMECKA
Aj v službách rozhoduje spoľahlivosť a výkonnosť
PROFESIONÁLI
Dispečer Jörg Karstaedt zodpovedá v podniku služieb za organizáciu
a nadväznosť prác.
Oba stroje Maistro 8 CC odchádzajú ku klientom. Podnikateľ Schröder na strojoch
vyzdvihuje predovšetkým ich robustnosť a nízku potrebu ťahovej sily.
Táto hala slúži na tankovanie, mazanie
a tiež k ďalšej každodennej údržbe strojov i náradia.
veternej erózie v Dolnom Sasku, ktorý ale
medzitým opäť stratil platnosť. Napriek
tomu toto nastavenie ponúkame a počas
sezóny sa využíva.“
Ďalší sejací stroj Maistro pracuje už
tretiu sezónu. Jeho vodič Wilhelm von
Deylen je so strojom spokojný.
„Pracuje presne a pochvaľujú si ho aj
zákazníci, ktorí kladú mimoriadny dôraz
na dodržanie hĺbky ukladania osiva.“
K tomu Andreas Schröder dodáva: „Mne
sa páči aj spracovanie a kvalita. Naše pod-
nikanie je stále extrémnejšie, nie je žiadnou výnimkou, že nám zavolá zákazník
a požaduje druhý deň zasiať 60 hektárov
kukurice. Preto naše stroje bežia keď treba aj na tri smeny. Toto zvláda Maistro bez
problémov.“
Vlastnosťou, ktorú ekonomicky uvažujúci podnikateľ Schröder tiež vyzdvihuje,
je malá potreba ťahovej sily. V agregácii
s oboma Maistrami so záberom šesť metrov pracujú traktory Fendt s výkonom 160
a 180 koní.
Andreas Schröder (druhý zľava) so synom Philippom a so spolupracovníkmi Hansom Wilhelmom von Deylenom a Joernom
Freytagom (vpravo).
Podľa odhadov je v oblasti služieb
poľnohospodárskou technikou v Nemecku činných cez tri tisícky podnikateľov. K nim sa pridáva ešte ďalšia
početná skupina „službárov“, ktorí túto
činnosť prevádzkujú ako vedľajšiu, často v spojení s vlastným poľnohospodárskym podnikom alebo farmou.
Že patrí Andreas Schröder zo Schneverdingenu k profesionálnym zástupcom
svojho povolania sa pozná rýchlo – na
upratanom priestranstve jeho podniku
stojí zoradený početný park, všetky stroje a náradie sú v špičkovej kondícii, jeho
spektrum činností je mnohostranné.
„Našu firmu založil pred 54-mi rokmi môj otec,“ rozpráva Schröder. „Kúpil si
kombajn, potom pribudol vyorávač zemia-
25 www.Bezorebne.cz
kov a poľný valec, neskôr nasledoval prvý
kombajn. V roku 1972 sme kúpili už jeden
drvič.“ Andreas Schröder prevzal podnikanie pred 30-timi rokmi, a tiež ďalšia generácia už pracuje v rodinnej firme.
Až na dve výnimky, zber cukrovky
a zemiakov, poskytuje Schröder svojim
zákazníkom úplné spektrum služieb, ktoré
sú v jeho regióne požadované. Pre aplikáciu hnojovice má k dispozícii desať návesov pre nákladné automobily, k tomu sa
pridáva sedem aplikátorov s objemom 14
až 28 m3. Flotila jeho ťažných prostriedkov zahŕňa 21 traktorov značky Fendt, päť
kombajnov, šesť drvičov, dvadsať vagónov
na prepravu senáže a siláže a pre ochranu
rastlín jeden Dammann Trac. K tomu sa
pridávajú lisy na valcové aj hranaté balíky
a rozličné náradie pre spracovanie pôdy
a sejbu. V roku 1998 zaobstarali samohyb-
ný miešací voz pre vysokovýkonné využitie
a v súčasnosti sa pridáva aj jeho nástupca.
Počas roka v podniku pracuje 23 stálych
zamestnancov a k nim sa pridáva ďalších
35 sezónnych pracovných síl.
„V posledných rokoch sa predovšetkým zväčšila hustota bioplynových staníc,“
informuje podnikateľ. „V našom okrese pripadá na jeden hektár poľnohospodárskej
pôdy 0,7 kW elektrického výkonu z bioplynu. Tomu zodpovedajú nároky na logistiku našej techniky pre aplikáciu hnojovice
a digestátu, na zberové linky krmovín
a kukurice a tiež na jej výsev. K tomu účelu
sme kúpili celkom šesť presných sejacích
strojov, z toho dva značky HORSCH. Zatiaľ čo ostatní pracujú s rozstupom 75 cm,
oba stroje Maistro 8 CC využívame pre sejbu na 50 cm, respektíve na 44,9 cm. Túto
hodnotu určoval predpis k obmedzeniu
Podnik služieb je veľmi všestranne zariadený. V rastlinnej produkcii zabezpečuje kompletné práce od výsevu po zber. Ťažiskom
je logistika hnoja. Tiež samohybný miešací voz je v dennom nasadení.
www.Bezorebne.cz 26
Z PRAXE PRE PRAX
Z PRAXE PRE PRAX
Vyriešili prípravu pôdy a siatie a dosiahli
VÝNOSY AKÉ NEPAMÄTAJÚ
Hronské Kľačany sa nachádzajú
v severozápadnej časti okresu Levice
a sú súčasťou Nitrianskeho kraja. Patria
do severovýchodnej časti Podunajskej
nížiny, podhoria Štiavnických vrchov
a Krupinskej planiny. Geografická poloha, klimatické podmienky a pôdny fond
predurčujú túto oblasť k poľnohospodárskej činnosti, nie je preto divu, že
najväčším výrobným podnikom v obci
je poľnohospodárske družstvo, ktoré
hospodári na 645 ha ornej pôdy v troch
katastroch s nadmorskou výškou okolo
160 metrov. Priemerné zrážky bývajú
v bežných rokoch 550 až 600 mm, minulý rok však spadlo 1 087 mm.
„Máme ťažké až stredne ťažké pôdy,
väčšinou černozeme a len jeden pozemok o veľkosti 50 ha je kamenistý. Všetky
ostatné sú rovinaté, žiadne svahy. Najväčší
pozemok má rozlohu 115 ha, v priemere
máme parcely okolo 32 až 33 ha,“ doplnila
stručnú charakteristiku pôdnych podmienok predsedníčka družstva Ing. Helena
Jeníková.
V živočíšnej výrobe družstvo chová
220 kusov hovädzieho dobytka, z toho je
80 dojníc. Výkrmom sa nezaoberá a teľce
predáva. V rastlinnej výrobe sa zameriava
prevažne na pestovanie obilnín, olejnín
a kŕmnych plodín. Z obilnín je to ozimná
pšenica na 222 ha, ozimná repka na 135
ha, jarný jačmeň na 108 ha, kukurica na
zrno na 42 ha, na siláž na 55 ha a lucerna
na 40 ha. Väčšinou ide o trhové plodiny,
len časť produkcie je určená na kŕmny
fond pre hovädzí dobytok.
Nižší výsevok – vyšší výnos
Od firmy HORSCH využívajú tamojší
pestovatelia tri sezóny radličkový kyprič
Terrano 4 FX a od minulej jesene diskový
sejací stroj Pronto 4 DC. Oba stroje pracujú v agregácii s traktorom s výkonom 200
koní, Pronto však na tunajších rovinatých
pozemkoch utiahne aj slabší, 125 koňový
traktor. „Vlani na jeseň sme s novým Prontom stihli zasiať len pšenicu, repka už bola
zasiata. Porasty pšenice boli neporovnateľne lepšie, ako po starom sejacom stroji.
Presná hĺbka siatia, urovnaný povrch pôdy
a ušetrili sme osivo. Kým výsevok so starým sejacím strojom býval 240 až 250 kg
osiva na hektár, Prontom sme siali 220 kg.
Porasty rovnomerne vzišli a po celú dobu
vegetácie až do žatvy vyzerali zdravo.
Dosiahli sme priemerný hektárový výnos
6 ton, čo v našom družstve nepamätám,
že by ozimná pšenica kedy dala. Jačmeňa
sme zožali v priemere 4,6 tony. Príprava
pôdy a siatie technikou HORSCH sa bezpochyby prejavilo aj na výške a kvalite úrody.
Pritom sa znížil výsevok a ďalšie úspory sa
týkali času, nafty a pracovníkov. Sejací stroj
Pronto prakticky nahradil troch ľudí, pretože v minulosti bývali pri sejbe až štyria pracovníci,“ uviedla predsedníčka družstva.
Slová o úsporách potvrdil aj mechanizátor Jozef Hlávka. „Pôdy pred sejbou
prekypruje Terrano a hneď ide sejací stroj.
Ušetríme aj náklady za ďalšie operácie.“
Vstupná investícia sa vracia
Po zbere uplatňujú pestovatelia prvú
plytšiu podmietku 8 až 10 cm, po vzídení výdrvu a pred sejbou nasleduje druhá
podmietka, ktorá mechanicky zlikviduje
porast buriny. Rovnaký je postup pred sejbou repky aj ozimnej pšenice, len s väčším
časovým odstupom podľa agrotechnického termínu sejby. Príprava pôdy na jarnú
sejbu zatiaľ obnáša hlbokú orbu.
„Terrano je spoľahlivý stroj u nás využívaný na sto percent, ako na jeseň, tak
aj na jar,“ tvrdí mechanizátor. „Sme s ním
maximálne spokojní, pred tým sme nemali
Rovný pozemok s kvalitnou černozemou spracoval radličkový kyprič Terrano 4 FX
pred sejbou ozimnej pšenice. O sejbu sa postaral sejací stroj Pronto 4 DC a výsevok bol
220 kg na hektár, čo predstavuje oproti starému sejaciemu stroju významnú úsporu
osiva.
skúsenosť so žiadnym podobným strojom. Poľné práce vrátane siatia máme teraz
urobené rýchlo a keď vezmeme do úvahy
spomínané úspory, je to veľmi ekonomický systém. Vstupná investícia síce nebola
malá, ale jej návratnosť sa už postupne
odráža v úsporách a zvyšovaní kvalitnej
úrody.“
Dodajme, že sejací stroj Pronto si
v družstve pred nákupom vlastného stroja mali možnosť vyskúšať na vlastných
pozemkoch a zaznamenali vynikajúce výsledky. Tiež kyprič Terrano predviedol na
skúšobnom pozemku čo vie. „Zistili sme,
že oba stroje robia perfektnú prácu a bolo
rozhodnuté,“ dodal Jozef Hlávka.
S milimetrovou presnosťou
Ing. Helena Jeníková, predsedníčka PD Hronské Kľačany v okrese Levice s mechanizátor Jozefom Hlávkom. Tvrdí, že o techniku
HORSCH je v družstve dobre postarané. Oba stroje – radličkový kyprič Terrano 4 FX a diskový sejací stroj Pronto 4 DC – majú skúsenú
a stálu obsluhu, takže neputujú z ruky do ruky, čo sa osvedčilo.
27 www.Bezorebne.cz
Tanierové náradie na Pronte DC používa závesy tanierov po dvojiciach. Tým sa zlepšuje ich priechodnosť aj účinnosť. Pronto DC tak vie kvalitne zasiať aj bez prípravy
priamo po orbe.
Za optimálnych podmienok seje Pronto v predĺžených smenách okolo 40 až 50
ha za deň. Priemernú výkonnosť v Hronských Kľačanoch presne spočítali na 4,63
hektára za hodinu pri spotrebe 9 litrov
nafty na hektár. Pri Terrane uvádzajú priemernú výkonnosť 3,5 hektára za hodinu
a spotrebu 6,75 litra nafty na hektár.
www.Bezorebne.cz 28
Z CENTRÁLY
Z PRAXE PRE PRAX
Terrano FX má veľmi široký rozsah pracovnej hĺbky. Na menších farmách preto
zvládne podmietky, hlboké kyprenie a predsejbovú prípravu, a to aj na jar.
„Prontom sme siali tiež lucernu a ovos
a fungovalo to dobre. Pri lucerne stroj dodržal presný výsev na milimeter, aj keď pozemok bol dosť mokrý. Pred tým sme tam
pustili kyprič Terrano, ktorý pôdu skypril
len v hornej suchej vrstve 4 až 5 cm, hlbšie bolo úplné bahno a potom šiel stroj
Pronto do hĺbky 2 cm. Žiadne ďalšie operácie sme nerobili a porasty vyšli výborne.
V minuloročných horších podmienkach
pracovali stroje HORSCH precízne, až sme
sa čudovali, aký vyšiel tento rok pri pšenici
vysoký výnos,“ oceňuje mechanizátor.
Náradie na mieru
Terrano zvláda plytkú podmietku,
hlbšie kyprenie aj prípravu pred sejbou
spoľahlivo a bez porúch. Nastavenie je
jednoduché a rýchla je výmena radličiek.
V družstve zatiaľ riešili len bežné opotrebovanie zodpovedajúce daným podmienkam. V priemere jedny radličky vydržia 120 ha. Na prvú podmietku používajú
radličky ClipOn so šírkou 32 alebo 37 cm
pre plytké podrezanie povrchovej vrstvy
pôdy. Na mechanickú likvidáciu výdrvu
a spracovanie pôdy pred sejbou do hĺbky 15 cm sa osvedčili radličky MulchMix,
ktoré intenzívne premiešajú pozberové
zvyšky s pôdou.
Kyprič podľa mechanizátora najlepšie
pracuje pri rýchlosti 14 až 15 km za hodi-
29 www.Bezorebne.cz
KOMENTÁR
PORADCU
Poľnohospodárske družstvo v Hronských Kľačanoch v okrese Levice je už
pomerne skúseným používateľom technológie HORSCH. Tromfom pre spracovanie pôdy je už tretí rok radličkový
podmietač Terrano 4 FX, ktorým pôdu
pripravujú ako na jeseň, tak i na jar.
Postupne upúšťajú od orby, čím narušujú rokmi vytvorenú tzv. podorničnú
podlahu. Tá doteraz bránila vsakovaniu
zrážkovej vody do pôdy a na druhej
nu. Potrebuje vysokú rýchlosť, aby urobil
kvalitnú prácu jedným prejazdom, urovnal
a pripravil povrch pre optimálne osivové
lôžko. Rozdrobiť a vytvoriť jemnú štruktúru pôdy pomáha valec RollFlex a dobre
si poradí aj za vlhka. „To je presne náradie vhodné do našich pôd. Prípravu pôdy
a sejbu máme tým pádom vyriešené. Na
jeseň orieme okolo 200 ha, ale s Terranom chceme vyskúšať aj hlbokú jesennú
prípravu pôdy. Na jar je ideálne otvoriť
pôdu kypričom s radličkami ClipOn 32 cm
a môže nasledovať sejba, ak to vlahové
podmienky dovolia. Priame jarné siatie
sme zatiaľ neskúšali, pretože tento rok sme
mali všade bahno. Museli sme pole nechať
deň až deň a pol otvorené, aby trochu vyschlo a sejací stroj nezapadal. Živočíšnu
výrobu máme so stelivovou technológiou
a štvrtinu výmery za rok vyhnojíme. Zapravujeme ho pomocou radličiek MulchMix.“
S technológiou HORSCH sú v Hronských Kľačanoch, ako tvrdí Ing. Jeníková
a Jozef Hlávka, spokojní. Vyriešila im veľa
problémov, hlavne podmietky po zbere. To
bol v minulých rokoch kameň úrazu. Sejací
stroj chcú príležitostne využívať aj v službách, u súkromníkov v obci sa už osvedčil.
Najskôr ale musí urobiť prácu na vlastných
pozemkoch a v optimálnom čase.
strane zabraňovala vzlínaniu podzemnej
vody, ktorá je tak dôležitá najmä v suchých podmienkach.
Od minulého roka sa rozhodli pre
kúpu diskovej sejačky Pronto 4 DC, pomocou ktorej sa im podarilo znížiť výsevok a zvýšiť úrodu. Prednosťou sejačky
je najmä jej presnosť a rýchlosť, čím nedochádza k tzv. etapovitému vzchádzaniu rastlín. Porasty ozimín sú vyrovnané
a pripravené na zimovanie. Kombináciou
týchto dvoch strojov dokážu efektívne
hospodáriť a podľa vyjadrení predsedníčky Ing. Jeníkovej sa im dobre uložené
investície začínajú vracať.
Ing. Jiří Heczko, PhD.
DLHODOBÝ POKUS
SPRACOVANIA PÔDY
Pozemok s pokusnými parcelami Gut
Sitzenhof sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti školiaceho centra i výrobného
závodu HORSCH Maschinen GmbH a obsahuje ako ukážkové parcely, tak aj špeciálne pokusy na rôzne témy.
Celková plocha pozemku činí 20 ha
a je rozdelená do 13,5 ha demonštračných
parciel a 6,5 ha pokusných parciel. Takýto
rozsah umožňuje členenie na 300 parceliek (šírka 3 m, dĺžka 50 m). V prednej časti
sa rozkladá dlhodobý pokus na tému intenzita obrábania pôdy.
Pôda
Materská hornina tohto stanovišťa Sitzenhof sa skladá z fosílnych vápencových
usadenín z doby pred asi 243 až 235 miliónmi rokov. Ide o hnedozem, vzniknutú
v humídnom klimatickom pásme povrchovým obohacovaním o humus, obsah
ílovitých častíc dosahuje až 25 %.
Poľnohospodárske plochy a tiež pozemky Gut Sitzenhof slúžia obvykle na
pestovanie obilnín a repky, silážnej a zrnovej kukurice na zhodnotenie v živočíšnej
výrobe a bioplynovom procese.
Klíma
Pokusné pozemky sa rozkladajú
v miernej klíme strednej Európy na prechode medzi oblasťou s prímorským vplyvom a medzi kontinentálnym podnebím
východnej Európy s rastúcou tendenciou ku kontinentálnemu prejavu, ktorý sa
prejavuje v chladnejších zimách a teplejších rokoch s nižšou vzdušnou vlhkosťou.
Túto tendenciu potvrdzuje aj priemerná
ročná teplota 7,5 °C, ktorá je tak o 0,9 °C
nižšia, než činí nemecký priemer. Tiež priemerným ročným úhrnom zrážok 670 litrov
sa Sitzenhof nachádza pod priemerom
Nemecka. Ročníky 1997 až 2005 boli zrážkovo veľmi kolísavé a v nasledujúcich rokoch až do súčasnosti sa zrážkový priemer
vyšplhal výrazne nad 700 l/m2.
Pokus v intenzite spracovania pôdy
Dlhodobý pokus pre zistenie vplyvu
intenzity spracovania pôdy bol začatý na
ploche Sitzenhof v roku 1997. Do porovnávania boli vybrané varianty: orba, hlboké
kyprenie, plytké kyprenie a nulové spracovanie. Pôvodný zámer pokusu mal preuká-
zať, či plytké spracovanie pôdy a čiastočne
aj priame výsevy môžu konkurovať variantom s intenzívnym spracovávaním. Primárnym cieľom teda bolo sledovanie nákladov. Skúsenosti z prvých rokov a súčasné
začatie výroby kypričov Terrano FX a Tiger
AS však preniesli pozornosť k hlbšiemu
a intenzívnejšiemu kypreniu. Tieto postupy sa stali hlavne v úrodných oblastiach
Európy veľmi žiadané. Neskôr sme objavili ich ďalšie výhody takmer vo všetkých
pôdnych podmienkach, s výnimkou plytkých a kamenistých pôd.
Otázka o správnej metóde takmer nesúvisí s možným výnosovým potenciálom
určitého stanovišťa. Oveľa viac sa naopak
musí intenzita spracovania pôdy prispôsobiť potrebám plodiny a stavu pôdy. Skladba
pokusu sa orientuje v zásade na štyri rôzne
formy – do porovnávania vstupuje orba
(Pluh), hlboké kyprenie radličkovým kypričom (T20), plytké kyprenie radličkovým
podmietačom (T10) a oddiel bez spracovania pôdy s výsevom do strniska predplodiny (NT). Každý variant sa odohráva oddelene v jednom bloku pre všetky plodiny
súčasne. Pri orbe, T20 a T10 sa po zbere vykoná buď podmietka krátkym tanierovým
alebo radličkovým podmietačom. Hĺbka
podmietky sa volí podľa počasia od 4 do
6 cm. Variant NT zostáva bez podmietky.
V každom variante sa uplatňuje rovnaký osevný postup skladajúci sa z ozimnej
repky, ozimnej pšenice, kukurice na siláž
a ozimnej pšenice. Pôvodný osevný postup
repka, pšenica, kukurica a jarný jačmeň bol
neskôr prispôsobený sledu plodín, ktoré
poľnohospodári volia častejšie. Jarný jačmeň sa stal vplyvom prepadov výkupných
cien stále menej zaujímavý a v mnohých
oblastiach sa od pestovania upustilo.
Výsev jednotlivých plodín sa uskutočňuje so sériovo vyrábanou technikou
a čiastočne aj s rôznymi prototypmi. Preto
bola zvolená pevná šírka parceliek tri metre. Aj chemická ochrana a ďalšie aplikácie
vrátane výživy sa môžu vykonávať individuálne na každej parcelke. K týmto účelom
sa používa špeciálny ťažný prostriedok
s podvozkom idúcim medzi susednými
parcelkami, a preto vnútri parceliek nevznikajú žiadne ďalšie koľaje. Zber sa vykonáva
v pruhu so šírkou 1,5 m stredom každej
parcelky pomocou špeciálnej techniky.
Praktické prevedenie pokusu bude
vysvetlené na príklade ozimnej repky
a ozimnej pšenice v pestovateľskej sezóne
2009/2010.
Výsev a vedenie porastu
Výsev repky sa uskutočnil 18. 8. 2009
po predplodine jarný jačmeň. Ako odroda
bola zvolená Visby, ktorá je známa pre svoj
rýchly raný vývoj a podľa skúseností z predchádzajúcich rokov sa hodí aj pre výsev do
nespracovanej pôdy NT. Pri sejbe bolo veľmi sucho a vo variantoch so spracovaním
pôdy sa tak určitý podiel pôdnej vlahy ešte
stratil. Postup alebo technika spracovania
boli zvolené tak, aby sa pôda ihneď spätne
utužila a únik vlahy sa čo najviac obmedzil. Vo variante Pluh s hĺbkou orby 22 cm
sa musela vykonať predsejbová príprava
krátkym tanierovým podmietačom Joker.
Osivo repky sa tak v tomto variante uložilo do veľmi suchej pôdy. V prípade oboch
variantov s kyprením sa podarilo ušetriť
v pôde výrazne viac vlahy, pretože sa pôda
neobracala a pretože nebol nutný ďalší
pracovný prejazd. Vo variante NT sa žiadne
spracovanie pôdy nevykonávalo.
Po ďalších 20 dňoch od sejby nespadli
žiadne zrážky. Tento prísušok sa výrazne
prejavil na vzchádzaní a na hustote porastov. Prekyprený variant (Pluh) vykazoval
pri revízii na konci októbra priemerne len
28 rastlín na m2, hlboko kyprený variant
T20 mal priemerne 36 rastlín na m2, vo
variante plytké spracované T10 vzišlo 38
rastlín na m2 a bez prípravy NT sa napočítalo v priemere 35 rastlín na m2. Všetky
varianty boli po sejbe ošetrené prípravkom Schneckenkorn. Okamžitá vzchád-
www.Bezorebne.cz 30
Z CENTRÁLY
Z CENTRÁLY
Pre vypovedaciu schopnosť pri porovnávaní spôsobov spracovania pôdy
nestačí jeden rok, ale je nutné sledovať
dlhé obdobie pokusných rokov. Diagram
„Relatívny výnos podľa spracovania pôdy“
ukazuje súhrnné výsledky za posledných
13 rokov podľa variantu spracovania pôdy
nezávisle na sejacej technike.
Ako hodnotiaci štandard 100 % slúži
variant s trvalou orbou a v porovnaní k tejto parcele sa hodnotia ďalšie varianty spracovania pôdy. Blok parceliek s hlbokým
kyprením pôdy T20 pred repkou na hĺbku
20 cm v dlhodobom priemere výnosovo
prekonáva prekyprený variant o 5,6 % a zo
všetkých variantov je táto najvýnosnejšia.
Dôvody sú, okrem úspory vlahy pri spracovaní, rovnomernosť zamiešania organických zvyškov bez tvorby matracov a bez
vzniku utužených vrstiev v podorničí.
Plytko spracovávaný variant T10 s trvalou hĺbkou kyprenia 10 cm poskytuje dlhodobo výnos repky v porovnaní s orbou
o 3,8 % nižší a v porovnaní s variantom T20
o 9,4 % nižší. Tento pokles ziskovosti sa
prejavuje hlavne v ročníkoch s dlhším obdobím sucha, pretože rastliny repky v tomto variante ťažko vytvárajú kolovité korene
a čerpajú teda vlahu a živiny z väčšej časti
len z povrchovej vrstvy hlbokej 10 cm.
Repka pestovaná bez spracovania
pôdy NT poskytuje dlhodobo len 81 %
z výnosu prekypreného variantu a tým je
výnosovo najslabšia. Aj tu je možné chýbajúce spracovanie pôdy dobre pozorovať
na koreňoch rastlín. Výnosy tohto variantu
tiež najviac kolísajú podľa priebehu počasia počas vegetácie. Najmenej výhodná,
pre repku vysiatu napriamo, je konštelácia
mokrej jesene a následne suchého konca
jari. Ďalší podstatný efekt spôsobuje samovoľné zhutňovaniu pôdy, ktoré je na
pokusnej parcele silnejšie kvôli podielu
piesku v pôde, ktorý znižuje „prácu“ pôdy
vplyvom mrazu.
Skúsenosti z dlhodobého pokusu so
spracovaním pôdy ukazujú, že najmä pri
repke je pre vysoký výnos výhodná väč-
31 www.Bezorebne.cz
(priemer 98 %). Porasty pšenice sa mohli
na jeseň dobre vyvíjať a do zimy vstupovali takmer bez výnimky odnožené (EC21).
Výsevy s prihnojením nevykázali na jeseň
žiadne výhody.
Dlhodobé výsledky
T20
NT
T10
Variant spracovania pôdy
Vyhodnotenie dlhodobého pokusu v ozimnej repke od roku 1997 do 2010, stanovište Sitzenhof.
Pluh
Repka ozimná
Spracovanie pôdy
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
T20
T20
T20
T20
T20
T20
T20
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Sejacia technika
Poznámka
Hnojenie PPF *
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC
Prototyp
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC
Prototyp
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC
Prototyp
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC PPF
Pronto 3 DC
Prototyp
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST PPF
okraj
2,0 dt/ha DAP 18/46
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
okraj
okraj
okraj
okraj
okraj
okraj
okraj
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
2,0 dt/ha DAP 18/46
2,0 dt/ha DAP 18/46
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
2,0 dt/ha DAP 18/46
2,0 dt/ha DAP 18/46
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
2,0 dt/ha DAP 18/46
2,0 dt/ha DAP 18/46
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
3,0 dt/ha NPK 15/15/15
2,0 dt/ha DAP 18/46
Výnos dt/ha
36,1
38,4
38,3
chyba merania
36,3
40,8
40,7
39,4
40,0
36,2
38,9
39,8
39,8
40,5
38,0
32,0
35,2
36,0
35,9
33,0
Odroda Visby; hustota výsevu 45 zrn/m2. Okrajové parcelky neboli zaradené do vyhodnotenia.
* Hnojenie PPF: koncentrované uloženie hnojiva pod osivo (Sprinter) alebo k päte (Pronto).
šia intenzita spracovania pôdy. Vďaka 14
výsevom repky po dobu trvania pokusu
bolo možné zhromaždiť mnoho rôznych
scenárov vývoja počasia a z toho vyvodiť
závery pre budúce situácie. Pri porovnaní výnosov repky v sezóne 2009/2010
s ostatnými ročníkmi nachádzame mnoho
podobností. Rozdiely v spracovaní pôdy sú
menej zreteľné, pretože pôdna štruktúra
bola dobrá zásluhou suchej žatvy i spracovania pôdy za sucha. Z rovnakého dôvodu
ale prekyprený variant výnosovo zaostal,
pretože vplyvom sucha porast nedosiahol
potrebnú hustotu.
Výsev a vedenie porastu
Výsev pšenice prebehol 28. a 29. 9.
2009 za veľmi dobrých podmienok. Bola
vybraná odroda Inspiration (B), ktorá sa
dobre prispôsobuje rôznym podmienkam
pri sejbe a dáva spoľahlivý výnos. Predplodinou bola repka, pre spracovanie pôdy
v jednotlivých variantoch panovali optimálne podmienky. Strnisko repky sa ihneď
po zbere podmietlo krátkym tanierovým
podmietačom na hĺbku 5 cm, výnimkou
bol variant NT, kde sa len povrch prešiel
ľahkými prútovými bránami. Po vzídení
výdrvu sa všetky parcely NT ošetrili glyfosátom.
Základné spracovanie pôdy sa uskutočnilo 26. 9. 2009 podľa pokusného plánu pluhom a kypričom. Na prekyprenom
variante sa ešte krátkym tanierovým podmietačom vykonala predsejbová príprava.
K výsevu sa podľa pokusného plánu použili tri rôzne techniky.
Vzchádzanie založených porastov bolo
vďaka ideálnym podmienkam počas sejby po nej podľa očakávania veľmi dobré
Vyhodnotenie dlhodobého pokusu
v ozimnej pšenici od roku 1997 do 2010,
stanovište Sitzenhof.
Súbežne k dlhodobému pokusu v repke je od začiatku trvale opakovaný aj pokus v ozimnej pšenici. Diagram „Relatívny
výnos podľa spracovania pôdy“ prezentuje súhrnné výsledky z výnosových dát
z rokov 1997 až 2010. Variant s hlbokým
kyprením pôdy T20 výnosovo predstihuje
prekyprený variant. Pri pohľade na uskutočnených 13 zberov je zrejmé, že T20 je
blokom s najnižším kolísaním výnosu.
Variant plytkého kyprenia T10 zaostáva výnosovo za orbou o 4,5 % a za variantom T20 o 5,8 %. Tento rozdiel je spôsobený ročníkmi, kedy sa zber predplodiny
odohral za problematických podmienok
a plytký zásah do pôdy nedokázal odstrániť
utlačenú pôdu v koľajach. Zber predplodiny v roku 2009 prebehol za sucha a dobrá
štruktúra pôdy po repke sa uchovala.
Dlhodobý výnosový priemer pšenice po repke bez spracovania pôdy NT je
o 14 % nižší, než variant s hlbokým kyprením. Najvýraznejšie rozdiely nastali v nepriaznivých ročníkoch, kedy sa zosilňovali
hlavné problémy výsevu napriamo: utuženie pôdy v koľajach, mokrá pôda v termíne
sejby, vplyv škodcov ako sú slimáky a myši.
Ďalší negatívny vplyv potom prináša pomalší štart porastu na jar, pri porovnaní so
spracovávanými variantmi. Z ekonomic-
Relatívny výnos pšenice podľa spracovania pôdy
Relatívny výnos v %
Dlhodobé výsledky
Relatívny výnos repky podľa spracovania pôdy
Relatívny výnos v %
zavosť pri variante NT dosahovala takmer
100 %, ale veľká časť rastlín padla za obeť
slimákom a myšiam. Preto bolo opakované ošetrenie proti slimákom a tiež sa na
jeseň cielene hubili myši.
Aplikácia herbicídov sa v tomto pokuse prispôsobila podmienkam jednotlivých
variantov spracovania pôdy, aby sa ich
vykonanie čo najviac priblížilo bežnej prevádzkovej praxi. Na každom variante bolo
založených celkovo sedem pásov porastov
so šírkou tri metre a z nich sa zberalo iba
päť. Oba krajné porasty mali ochrannú
funkciu.
NT
T10
T20
Variant spracovania pôdy
Vyhodnotenie dlhodobého pokusu v ozimnej pšenici od roku 1997 do 2010, stanovište Sitzenhof.
Pluh
Pšenica ozimná
Spracovanie pôdy
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
T20
T20
T20
T20
T20
T20
T20
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Sejacia technika
Výsevok
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC PPF
Prototyp
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST
Pronto 3 DC 270
Pronto 3 DC 320
Pronto 3 DC PPF
Prototyp
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC PPF
Prototyp
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC
Pronto 3 DC PPF
Prototyp
Sprinter 3 ST PPF
Sprinter 3 ST
Sprinter 3 ST
270
320
320
320
320
320
270
320
320
320
320
270
270
320
320
320
320
320
270
270
320
320
320
320
320
270
Hnojenie PPF *
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
1,5 dt/ha NPK 15/15/15
Hustota výsevku – klíč. zŕn/m2
* Hnojenie PPF: koncentrované uloženie hnojiva pod osivo (Sprinter) alebo k päte (Pronto).
Výnos dt/ha
82,4
85,3
76,6
78,0
73,2
68,0
83,8
89,9
91,4
93,0
86,7
89,9
83,6
82,0
86,0
89,0
87,4
86,0
86,0
86,1
84,4
89,8
93,0
90,0
90,0
90,4
90,5
87,4
kého hľadiska je potrebné spomenúť predovšetkým zvýšené náklady na herbicídy.
Variant NT sa vyznačoval veľkým nárastom
výskytu stoklasu.
Prihnojenie PPF pri sejbe ozimnej pšenice dávalo pri nepriaznivých podmienkach (mokro, chladno, zlá pôdna štruktúra) významnú výhodu porastom v ranom
štádiu vývoja. V dlhodobom sledovaní
sa prejavoval efekt prihnojenia fosforom
a draslíkom málo, pretože zásobenosť
pôdy na stanovišti Sitzenhof sa nachádza
v rozsahu dobrá až veľmi dobrá (pôdne
rozbory 2009: P2O5 = 26 mg/100g pôdy;
K2O = 23 mg/100g pôdy). Pokusy na chudobnejších stanovištiach preukazujú citeľne silnejšie rozdiely medzi celoplošne
aplikovanou výživou a cielenou aplikáciou
do koreňovej zóny v pôde.
Zhrnutie
Dlhodobý porovnávací pokus pre zistenie vplyvu intenzity spracovania pôdy
počiatkom roku 1997 slúži v prvom rade
na sledovanie ročníkových efektov. Získané poznatky sú používané pre vyhodnocovanie rôznych východiskových situácií pre
spracovanie pôdy. Súhrnné skúsenosti je
možné vyjadriť nasledujúcimi závermi:
Výsledky z doby trvania pokusu ukazujú na tendenciu, že hlboké kyprenie
prináša v mnohých ročníkoch výnosovú
výhodu.
Hĺbka kyprenia nemôže byť volená
paušálne, ale musí sa prispôsobovať špeciálne každej plodine, každému stanovišťu
a jeho vlahovým podmienkam.
V zásade prináša určitá miera spracovania pôdy istotu pre dobrý výnos; výsevy bez spracovania pôdy, a to najmä pri
repke, spôsobujú pokles dosiahnuteľného
výnosu.
Potenciálne úspory pri spracovaní
pôdy začínajú trvalou snahou a systémovými opatreniami na vylúčenie utlačenia
a koľají.
Cielené prihnojenie k osivu pri sejbe
(PPF) podporuje skorý vývoj rastlín v ťažkých klimatických alebo pôdnych podmienkach, a to aj v porovnaní s plošnou
aplikáciou živín, ako napríklad pri oneskorenom výseve repky v roku 2010 za veľmi
mokrých podmienok, keď takéto porasty
vykazovali veľmi výrazný náskok vo svojom vývine.
Intenzita spracovania pôdy je tiež po
ekonomickej stránke dôležitým zdrojom
optimalizácie nákladov. Avšak aj z tohto
hľadiska ostávajú vysoké výnosy hlavnou
zárukou ziskovosti.
Od roku 2003 sú dlhodobé pokusy na
stanovišti Sitzenhof doplnené o stanovište
s extrémne ťažkými pôdami, ktoré sa nachádza v Českej republike.
www.Bezorebne.cz 32
NADÁCIA HORSCH
NADÁCIA HORSCH
Pomoc malým poľnohospodárskym farmám
PROJEKT UKRAJINA
Cez nádherné pôdy a priaznivú klímu je poľnohospodárstvo na Ukrajine
so svojimi malými zmiešanými farmami
skutočnou výzvou. Malí poľnohospodári sa namáhajú na svojich políčkach,
sú ochotní pracovať tvrdo, aby si zaistili
aspoň nejakú životnú úroveň, ale ich
cesta k úspechu je plná prekážok.
Súčasný prechod Ukrajiny k trhovému
hospodárstvu by mohol zvýšiť ich príjmy,
rastie aj domáca spotreba, rovnako aj vývoz zhodnotených poľnohospodárskych
produktov ako sú stolové hrozno, osivo
kvalitných paradajok a uhoriek, obzvlášť
vhodných pre domáce pestovanie v malom objeme. Bohužiaľ len málo poľnohospodárov je schopných týchto nových
odbytových možností využívať vo svoj
prospech.
Ako sa angažuje MEDA?
MEDA (Mennonite Economic Development Associates) pomáha tejto bývalej
obilnici Európy znovu nájsť svoj skorší význam. MEDA rozbehla svoj projekt SUPPER
(Southeast Ukraine Planting for Prosperity
and Economic Rejuvenation – Projekt pre
juhovýchodnú Ukrajinu k obnoveniu životnej úrovne a hospodárstva), ktorý spoločne s ukrajinským štátnym programom
UHDP (Ukraine Horticulture Development
Project – Podporný program pre záhradníctvo na Ukrajine) podporuje 5 000 malých poľnohospodárov a podnikateľov
v prvovýrobe v oblastiach Crimea a Zaporijské. S miestnymi partnermi, ktorými sú
združenia poľnohospodárov, združenia
žien na ukrajinskom vidieku, štátne poľnohospodárske školy a Univerzita v Tavrii, vytvára SUPPER väzby na dodávateľov
techniky, skladové kapacity a finančné inštitúcie, aby vytvoril pre malých poľnohospodárov viac možností k ich činnosti.
Skrze dostupný kapitál a školenia
môžu malé, intenzívne pracujúce podniky, zavádzať modernejšie technológie,
zvyšovať produktivitu a dodávať ziskové
a kvalitatívne vyspelé výrobky na trh,
kde si tak získavajú konkurenčné výhody.
MEDA svojím projektom dodáva poľnohospodárom informácie, vedomosti a výrobné postupy, ktoré potrebujú, aby mohli
33 www.Bezorebne.cz
Vera Morozovová a Steve Wright počas zberu jahôd. Steve Wright je projektový manažér MEDA na Ukrajine od roku 2008, predtým bol činný v Kazachstane. Je expert na
poľnohospodárske financovanie a úvery.
Zavedenie malej mechanizácie.
Výhercovia z výstavy stolového hrozna: Sergej a Natalia Iljuchinovci.
pracovať čo najproduktívnejšie. Poľnohospodári majú prístup do informačnej siete,
ktorá sa skladá zo seminárov, online služieb, mesačného informačného bulletinu
a z poradenskej horúcej linky. Pre cielené
odborné otázky sú k dispozícii experti.
Poľné dni na vzorových farmách, ktoré sú
vždy preplnené návštevníkmi, ponúkajú
na mieste príležitosť sa niečo nové naučiť
a tiež prizvať nových poľnohospodárov do
projektu. Pripravuje sa tiež systém pravidelnej výmeny správ cez mobilné telefóny
(sms) o lokálnych cenách.
MEDA založila na Ukrajine novú, vlastnú firmu Agro Capital Management Limited, ktorá zaisťuje potrebné finančné riešenia a poskytuje financovanie a lízing na
poľnohospodárske stroje a vybavenie tam,
kde obvyklé možnosti financovania boli
poľnohospodárom odmietnuté. SUPPER
tiež vytvára sieť vzorových podnikov, ktorá
prepája malých poľnohospodárov. Vzoroví
farmári dostávajú dodatočné školenie aj
podporu, ktoré im slúžia pri starostlivosti
o skupinu ďalších fariem.
Päťročný projekt s rozpočtom desať miliónov US $ bol uvedený do života v apríli
2008. Najväčšiu pomoc poskytuje pritom
Medzinárodná kanadská spoločnosť pre
rozvoj CIDA (Canadian International Development Agency).
Konkrétne ciele sú:
• 5 000 malých poľnohospodárskych
fariem zvýši svoj príjem pomocou intenzívneho pestovania hodnotnejších plodín, ktoré môžu dodávať na trh s vyšším
ziskom.
• Vytvorenie dlhodobo fungujúceho
reťazca dodávateľov, poľnohospodárov
a odbytových organizácií.
Združenie žien ukrajinského vidieka
„Hlúpi ľudia pestujú buriny, chytrí ľudia
pestujú, čo sa dá zbierať,“ hovorí Nadežda
Kompaniecová, predsedníčka Združenia
žien ukrajinského vidieka UWFC (Ukraine
Women Farmers Council).
„A múdri ľudia,“ dodáva k tomu, „rozširujú svoju pôdu!“ Vybudovať si svoj základ
na úrodnej pôde je jedným z dlhodobých
cieľov tohto desať rokov fungujúceho
združenia, ktoré sa stará o výchovu vedúcich spolupracovníkov, o obecné projekty
a tiež slúži ako hlas ľudu v správe. V Zaporijskom, kde je organizácia žien napojená
na MEDAu, má organizácia osemnásť hlavných spolupracovníčok, z ktorých každá sa
stará o rad rôznych malých producentiek
a celkom sa tak starajú o dve stovky žien.
Jednou z tých, ktoré pomáhajú ostatným,
je Maria Semenovová. Už pätnásť rokov
spravuje svoju malú farmu na rozlohe desať hektárov. Pestuje prevažne obilie a na
ploche vyše štyritisíc metrov štvorcových
potom produkuje stolové hroznové víno.
Chová tiež malé stádo dobytka. Technické
rady, ktoré ona a ďalšie ženy prostredníctvom projektu MEDA dostávajú, si veľmi
cenia a ako úspech združenia vnímajú
rastúci záujem žien o prácu v združení
a o individuálnu zodpovednosť.
Vera Morozovová
Na začiatku bola nedôvera
Vera Morozovová pestuje pri Melitopole na rozlohe 17 ha prenajatej pôdy jahody a cibuľu. Pri rozpade ZSSR pracovala
v štátnej správe, a tak nemala žiadny nárok
na pridelenie vlastnej pôdy ako tí, ktorí pri
vyhlásení nezávislosti Ukrajiny pracovali
v niektorom z kolchozov.
Z počiatku prijímala ponuky odborných
pracovníkov projektu MEDA s nedôverou,
ale jej skepsa sa rozpúšťala krok za krokom. Teraz je veľmi spokojná a pochvaľuje
si, že má prístup k odborným informáciám
a úverom, že je členkou systému, v ktorom
skupina poľnohospodárov obchoduje
produkciu v spoločnom objeme, že sú jej
dostupné moderné výrobné technológie
a zaujímavejšie odbytové možnosti. Teší
ju, že môže tiež poskytnúť prácu druhým
ľuďom. „Mám v sezóne prácu pre tridsať
pracovníkov,“ hovorí s hrdosťou.
Vera je jednou z desiatich poľnohospodárov, ktorí skupinovo spolupracujú a vzájomne sa od seba učia. Má tiež na starosti
združovanie výrobkov do spoločného odbytového objemu. Udržiava stály kontakt
s projektovými spolupracovníkmi a zhromažďuje všetky informácie z bulletinov
i zo seminárov.
Najväčším súčasným problémom
Very Morozovovej je chladenie produkcie.
Z mesta prichádzajú nákladné automobily a chcú sa odviezť plne vyťažené. Lepšie
možnosti skladovania by uľahčili postupné zhromažďovanie potrebného objemu
a ako spoľahlivý zdroj by potom mohli dodávať i veľkým odberateľom. Skladovanie
by im tiež dovolilo počkať na lepšie ceny.
Jej snom je rozšíriť pestovateľskú oblasť, využiť väčšiu rozmanitosť plodín
a začať budovať vertikálne pestovateľské
systémy. K tomu ale potrebuje dlhodobé
nájomné zmluvy.
Ivan Zacharenko
V srdci územia Menonitov
Ivan Zacharenko je neprehliadnuteľnou osobnosťou medzi poľnohospodármi
v Zaporijskom. Jeho podnik leží neďaleko niekdajšieho menonitského centra
Poľnohospodárska rodina Fukalových, obec
Sadovoje, Krym.
Mladí poľnohospodári so sadenicami paradajok vo fóliovníku.
Molochansk. Pôdu získal už v roku 1986
a začal pestovať kvety, neskôr pridal pestovanie vínnej révy. Nemal žiadne problémy presvedčiť ďalších šesťdesiat menších
farmárov v okolí k spolupráci. Dodáva im
sadenice a ďalšie produkty a k tomu im
poskytuje informácie. Mnohí z nich tiež
prijímajú služby a produkty spoločnosti
Agro Capital Management (ACM) založenej nadáciou MEDA.
Ivanova rodina sa podieľa na zárobkovom záhradníčení. Jeho dcéra má predajňu kvetín, syn študuje vinárstvo na Jalte.
Ivan a jeho partneri v skupine UHDP, za
podpory ACM, plánujú na budúci rok zvýšiť produkciu stolového hrozna. „Možnosti
rastu sú prakticky neobmedzené,“ hovorí.
„V súčasnosti putuje celá produkcia len na
miestny trh, keď ale budeme môcť správne skladovať, bude pre nás ľahko dostupný oveľa širší ruský trh.“ Aby to dosiahli,
plánujú nákup chladiacej haly.
Jurij Rodin
Rodinný podnik s budúcnosťou
Jurij Rodin systematicky buduje odbyt
svojho hroznového vína v Zaporijskom.
Pracuje na pôde, na ktorej sa za čias kolchozov pestovala slnečnica, zemiaky
a pšenica. Pred desiatimi rokmi založil svoj
vinohrad a za tri roky už mal prvú úrodu.
Jeho cieľom je rozšíriť predaj cez veľkoobchod, kam už teraz dodáva. Má dlhodobé
nájomné zmluvy na svoju pôdu a dúfa, že
ju jedného dňa odkúpi. Jeho rodina sa podieľa na práci, vo veku 38 rokov s dvoma
deťmi vo veku dvanásť a štrnásť rokov, vníma budúcnosť ich výrobného podnikania
veľmi pozitívne.
Ukrajina – hlavné údaje
Poľnohospodárka Ljubov Prichodková, obec
Pavlovka na Kryme.
Úradná reč: ukrajinčina
Hlavné mesto: Kyjev
Rozloha: 603 700 km2
Poľnohospodársky využiteľná
pôda/orná pôda:
412 660 km2/324 340 km2 s 25 % celkovej svetovej rozlohy černozeme
Počet obyvateľov: 46,8 miliónov,
20 % žije pod hranicou biedy
Hustota obyvateľstva: 78 na 1 km2
Štátna nezávislosť: od 24. 8. 1991
Rôzne: V minulosti obilnica Sovietskeho zväzu. Veľký rozdiel medzi životnou
úrovňou v meste a na vidieku ukazuje
na rýchly, ale nevyrovnaný hospodársky rast. Nedostatočná zamestnanosť,
čiastočne spôsobená iba prežívajúcim
poľnohospodárstvom.
Pomoc pri odbyte vlastnej produkcie.
www.Bezorebne.cz 34
V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE
sa okrem iného dočítate:
Nová generácia rýchlostných presných sejacích strojov HORSCH Maestro používa veľa
nových konštrukčných prvkov. Principiálne
zmeny a nové funkcie dovoľujú dosahovať
veľkú presnosť aj pri vysokej pracovnej rýchlosti. Obsluha získava on-line informácie
o počte chýb a riadiaca automatika sama
dokáže regulovať prevádzkové parametre.
Podmietací kultivátor HORSCH Cruiser XL
slúži k plytkému a veľmi intenzívnemu obrobeniu povrchu pôdy, napríklad pred sejbou
na jeseň i na jar alebo na mechanickú likvidáciu burín po podmietke. Stredový podvozok zväčšuje obratnosť a umožňuje regulovať prítlak valca alebo ho úplne vylúčiť.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznícka podpora v SR
Ing. Jiří Heczko, PhD.
0905 422 391
agrotechnológ a produkt manager
Ing. Jozef Pavlovič
0908 774 490
agrotechnológ
Bc. Jozef Chudý
0905 877 675
vedúci servisu
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz
Pozemok s čerstvo vysiatou repkou strojom HORSCH Focus 6 TD
Číslo 6/2011 dáno do tisku 21. 11. 2011
MK ČR E 17403
Download

Značkový magazin Prečítajte si v rozšírenom čísle