Poľnohospodárstvo z vášne
APRÍL
2013
Controlled Traffic Farming – prvé kroky
Úplná kontrola vo veľkoprevádzkovej praxi
Dôkladná očista postrekovača Leeb
Princíp výplachu a výsledky testu
Pásové spracovanie pôdy Focus TD 26
Dlhodobý pokus v repke
10
2
terra
Aktuálně
Aktuálne
CTF na časti svojej rozlohy. Ale celý podnik tejto veľkosti založený výhradne na
CTF ešte nikto neprevádzkuje. Iste ide
v prípade CTF o to, aby sa šetrila pôda
pomocou trvalých pojazdových dráh.
Ale ja vidím ďalší úžitok v usporiadaní
pracovných procesov tak, aby sa ďalej
zvyšovala výkonnosť techniky.
kolesách, máme všetky ďalšie stroje na
pásovom podvozku. Špeciálne za tým
účelom sme nakúpili pásové traktory JD
v USA. A ešte musíme predĺžiť vyprázdňovacie závitovky na kombajnoch, aby
dosiahli k prekladaciemu vozu, ktorý sa
tiež pohybuje v rovnakom koľajovom
rastri.
terraHORSCH: Ako si to môžeme
predstaviť?
Michael Horsch: Najprv sme v podniku premerali väčšinu pozemkov. Potom
sme spoločne určili, ako sa bude po nich
najrozumnejšie pohybovať, napríklad
priečne alebo po svahu. Na základe
toho bude možné racionalizovať kompletné spracovanie pôdy, sejbu, ochranu a predovšetkým zber. Samozrejme
je potrebné zahrnúť aj ďalšie zdroje
dát ako napríklad výnosové mapy. Potom sa môže priebežne rozhodovať, či
napríklad kombajn pred vyprázdnením
vojde do ďalšej dráhy. Jedno je isté: CTF
nemá zmysel, keď potom prekladací
voz jazdí po poli sem a tam.
terraHORSCH: Ako si rozumie CTF
s metódou StripTill, respektíve s hrobčekovým pestovaním kukurice?
Michael Horsch: Výborne. Môžeme
tak dlhodobo a cielene ukladať hnojivo
do pôdy. Zvyšovanie účinnosti hnojív
napokon považujem v budúcnosti za
jednu z najdôležitejších tém.
terraHORSCH: Aké technické predpoklady sú potrebné?
Michael Horsch: Základom je DGPS.
Ďalej väčšina strojov musí zapadať do
rastra 3 metre – 6 metrov záber pre
hlboké spracovanie pôdy, 12 alebo 18
metrov pre podmietky a pre siatie, 36
metrov pre ochranu rastlín a pre hnojenie. Hlavné je, že stroje používajú
rozchod 3 metre. Až na samohybný postrekovač, ten má rozchod 3 metre na
Úplná kontrola
Konateľ
spoločnosti
HORSCH
Maschinen GmbH pán Michael
Horsch pravidelne referuje nášmu
magazínu o trendoch a novinkách.
V tomto vydaní s ním hovoríme
o jeho novom projekte, ktorý sa
týka poľnohospodárskeho podniku
v Českej republike a tiež o systéme
Controlled Traffic Farming.
terraHORSCH: Ako a prečo ste
vstúpili do ďalšieho poľnohospodárskeho podniku v Českej republike?
Michael Horsch: Je známe, že v našej rodine je výroba poľnohospodár-
2
www.Bezorebne.cz
skych strojov až výsledkom našej vlastnej poľnohospodárskej praxe. Motto
„Poľnohospodárstvo na celý život“ sa
týka prakticky nás všetkých. Vďaka tomuto vzťahu k poľnohospodárskemu
hospodáreniu sa nám podarilo v minulých rokoch získať niekoľko podnikov.
Príkladom je náš prvý spoločný podnik
v ČR, a to v blízkosti Hradca Králové,
kde sme v roku 2011 usporiadali Dni
praxe pre poľnohospodárov z celej Európy. V roku 2012 sme zakúpili druhý
podnik v Českej republike, kde chceme
prvýkrát v takomto meradle vystavať od
začiatku podnik na systéme Controlled
Traffic Farming (CTF). Stane sa prvým
podnikom v Európe, kde CTF bude plne
integrovaný.
terraHORSCH: Ako došlo ku kontaktu s týmto podnikom?
Michael Horsch: Vlastne náhodou
– poradca tohto podniku oznámil na
výstave jednému z našich predajcov, že
by tento subjekt bol na predaj. To nás
samozrejme ihneď zaujalo.
terraHORSCH: Prečo práve v Českej
republike?
terraHORSCH: ... čo nás privádza
k všeobecnému vývoju na trhu. Aká je
vaša prognóza pre najbližšiu dobu?
Michael
Horsch:
Hospodárska
a dlhová kríza má určite svoj vplyv. Vychádzam z toho, že sa nebude ďalej
dramaticky prehlbovať. V cenách obilia
neočakávam, že prežijeme podobnú situáciu ako v roku 2008, pretože vtedy
mali na vývoj cien zásadný vplyv špekulácie. Dnes máme oveľa realistickejšie
ceny obilnín. Ak rok 2013 neprinesie
absolútne špičkovú úrodu, neočakávam
pokles cien. Ako výrobca poľnohospodárskej techniky prežívame obdobie
mimoriadne silného dopytu po nových
strojoch. Poľnohospodári podnikajú
mnoho krokov na dosiahnutie maximálnych výnosov, a preto investujú viac
aj do modernej techniky.
Michael Horsch: Chcem tento podnik intenzívne využívať na stretávanie
sa s našimi zákazníkmi. Postavíme tu
ďalšie „FITZentrum“, jeho poloha na
južnom okraji Českého raja je k tomu
účelu ideálna. Podnik je ľahko dostupný po diaľniciach z celej Európy. Letisko
v Prahe je vzdialené hodinu jazdy – veď
my počítame s návštevníkmi z celého
sveta. Táto oblasť je tiež zaujímavá pre
predstavenie agronomických, resp. prevádzkových schopností našich strojov,
pretože tunajšie pôdy sú veľmi rôzne.
Podnik zahŕňa od náhorných plošín až
po riečne nivy skoro všetky podmienky.
terraHORSCH: A prečo CTF?
Michael Horsch: Chcem dokázať, že
je možné takto zariadiť celý podnik. Už
existujú spoločnosti, ktoré využívajú
Pásový ťahač John Deere s rozchodom tri metre.
www.Bezorebne.cz
3
terra
terra
Aktuálne
Christoph Foth riadi podnik, je špecialistom na reštrukturalizácie a sanácie.
AgroVation zatiaľ ešte nie je ukážkovým
podnikom. Budovy a poľnohospodárske
plochy sa nachádzajú v dezolátnom stave. Jesenné poľné práce už priniesli zlepšenie. Na rade sú stavebné činnosti.
Prvé kroky
V predchádzajúcom rozhovore ste
sa mohli dočítať, že rodina Horsch
hospodári už na druhom poľnohospodárskom podniku v Českej republike. Ten riadi Christoph
Foth, skúsený odborník na sanácie a reštrukturalizácie podnikov.
Náš magazín prináša prvú reportáž
o prvých krokoch.
K
něžmost, november 2012,
jedno z mnohých stredísk novej spoločnosti AgroVation,
čiastočne poľnohospodársky
využívané, čiastočne prenajaté iným
činnostiam. Všade je cítiť drsný šarm
socializmu. „Keď som sem prvýkrát prišiel, mal som dojem, akoby som skočil
časom o 25 rokov naspäť,“ hovorí Christoph Foth. „Podnik je celkovo vo veľmi
4
www.Bezorebne.cz
dezolátnom stave. Najprv bol spravovaný ako poľnohospodárske družstvo, neskôr prišiel investor a keď bola situácia
už neudržateľná, ukázal sa predaj ako
jediné riešenie. Celá podniková organizácia, štruktúra, rozdelenie kompetencií a tiež hierarchia zotrvávali ako
predtým. Zamestnanci nemali žiadnu
presahujúcu zodpovednosť, všetky pracovné procesy boli veľmi komplikované
a slúžili samoúčelne ako oprávnenie
k vlastnej existencii. K tomu sa pridával
osudný systém odmien a prémií, ktorý
zvýhodňoval niektorých zamestnancov.
Väčšina ostatných pracovníkov bola
udržiavaná práve na existenčnom minime. Obzvlášť viditeľné to bolo vo výrobe mlieka. Spočiatku sme sa divili nad
nízkou produkciou k počtu dojníc. Neskôr sme zistili, že to bolo motiváciou
k vyšším finančným odmenám, keď sa
v stave udržiavali aj kusy s minimálnou
dojivosťou. Hoci ustajnenie bolo celkom
moderné, panoval tu starý duch.“
Doširoka rozľahlý
Podnik zahŕňa celkom asi 3 500 hektárov pôdy. Z toho je 3 000 ha ornej.
Organizácia sa podriadila živočíšnej
produkcii so 600 kravami. Časť plôch
preto slúžila na produkciu krmív, vysoká bola potreba slamy. Problematický
je odchov teliat. Produktivita 8 000 kg
mlieka je podpriemerná.
Ďalšie časti podniku tvoria ovocné
sady na asi 120 hektároch. K tomu hovorí Christoph Foth: „Poctivo musím priznať, že nevieme čo s nimi ďalej. Produkujeme konzumné jablká, zber i predaj
sú veľmi komplikované, aj keď máme
vlastné chladiarenské uskladnenie. Sady
sú z časti prestarnuté a zle udržiavané.
Ešte sme sa nerozhodli, či túto činnosť
udržíme vo vlastných rukách, eventuálne ju premeníme na produkciu pre
priemyselné spracovanie, alebo či plochy prenajmeme alebo predáme.“
V produkcii mlieka už rozhodnutie
ale padlo: Pretože maštale sú v podstate nové, bolo by ekonomicky nezmyselné sa tohto odboru vzdať. Neudržateľný je ale systém, kedy sa „krava pozerá
z každého kúta“. Aktuálne sa predal
všetok starý dobytok, následne sa všetky teľatá od veku tri až štyri týždne prevedú na odchovné prevádzky, odkiaľ sa
kusy potrebné pre obnovu budú brať
naspäť. Genetický základ je už teraz
holštajn, zlepšenie je potrebné v tukovosti a v produktivite.
Každá veľkosť
„Podnik leží v srdci Európy a vykazuje aj znaky, pre Európu typické,“
vyhlasuje Christoph Foth. „Čo sa týka
veľkosti honov, je tu všetko od veľkosti
140 hektárov až po 0,7 ha. Neexistujú
priame hranice, všetko sa prispôsobuje
krajine. To je pre veľké stroje skutočnou
výzvou. Ešte pred zberom som všetky polia obišiel a zostavil som odhady
zisku pre osevné postupy. Predtým sa
napríklad na jednom hone pestovali tri
plodiny, rôzne podľa pôdnych pomerov.
To bolo veľmi neefektívne. My budeme
plne využívať variabilitu odrôd.“
Christoph Foth rozdelil podnik do
jednotiek po zhruba 250 hektároch.
Jedným z hlavných cieľov bolo zavedenie novej organizačnej štruktúry ešte
v roku 2012. V tom vidí kľúč k efektivite a základný predpoklad k stabilizácii. Osevné postupy spoločne vypracovali Michael Horsch a Christoph Foth.
„V našom regióne sa všeobecne veľa
pestuje jarný jačmeň, pretože jesenné
spracovanie pôdy môže byť niekedy
veľmi náročné,“ hovorí správca. „Často
musíme byť dokonca radi, že úrodu dostaneme včas z polí. Veľa sa vsádza na
zimné vymŕzanie pôd, ktoré je výrazne
dynamické. Zasiali sme tri jednotky repky, teda 750 hektárov a päť jednotiek
pšenice. Medzi nimi sú ako predplodiny
pre repku aj veľmi skoré odrody. Obe
plodiny máme kompletne v zemi, repka
sa mi celkovo páči. K tomu sa pridajú
štyri jednotky kukurice. Bude primárne
zrnová, ale časť zožneme ako silážnu.
Potrebu krmív pre dobytok pokryjeme
čiastočne sejbou hybridného mätonohu na 250 ha v zavčas zbieraných pšeniciach. Tu potom príde zase kukurica.
Z piatich jednotiek dostaneme tri jednotky repky a dve kukurice. Raz príde
kukurica po kukurici. Zaujímavá by
v budúcnosti mohla byť sója. So záujmom túto plodinu sledujeme, jej výnosový potenciál by tu mohol byť okolo
2,5 až 3 tony.“
Výnosy zberu, ktorý prevzali s podnikom, boli zlé: 3,5 až 4 tony pšenice
(čo zodpovedá eko-poľnohospodárskej
úrovni), 2 až 3 tony jarného jačmeňa.
Kněžmost leží v Českom raji, severovýchodne od Prahy.
www.Bezorebne.cz
5
terra
Skúsenosti z praxe
terra
Tlak na efektívnosť
Stará a nová technika na farme podniku AgroVation. Maštale majú kapacitu približne 600 dojníc.
klasy. Prvou úlohou preto bolo zrovnanie pozemkov. Tu obzvlášť dobre
poslúžil nový model Terrano FM. Repky
zasiali strojom Focus KE. Cez všetky ťažkosti sú porasty a povrchy polí v celkom
dobrom stave.
Ovos a raž boli pod 5 tonami, pšenice po repke boli slušné.
Rozmanitosť pôd
Enormný rozsah podmienok sa neodráža len vo veľkosti honov, ale predovšetkým v pôdach samých, ktoré ležia v nadmorskej výške od 220 do 420
metrov. V nížinách smerom k Jizere,
v západnej časti podniku, sa nachádzajú
štrkové usadeniny. Čím ďalej na juh sú
pôdy viac ilimerizované. Problémom je
erózia. Česká administratíva sa ju snaží
obmedzovať pomocou predpisov. Vodu
nájdeme skoro všade: Čechy sú krajina
riečnej dopravy.
Na plošinách vo vyššej nadmorskej
výške hospodári podnik na pôdach
vzniknutých zvetrávaním pieskovca.
Oblasť sa nazýva Český raj a má rovnaký
geologický pôvod ako Labské pieskovce. Hony vo vyšších polohách obsahujú
degenerované spraše a majú ostrovčekovitý ráz.
Nasledujúci
AgroVation by sa mal stať prvým
podnikom, ktorý bude kompletne organizovaný systémom Controlled Traffic Farming (CTF). S jeho zavádzaním
sa začalo hneď začiatkom roka 2013.
Logistiku budú tvoriť nákladné autá s pohonom všetkých kolies.
Významným medzníkom v histórii
Poľnohospodárskeho družstva Kalná nad Hronom bola zmena vlastníka v roku 2009. Do družstva vstúpili s kapitálom dánski investori a tí
tiež rozhodli o ďalšom smerovaní
podniku. To v prvom rade znamenalo zrušenie živočíšnej výroby
a orientáciu výhradne na pestovanie trhových plodín. Zmenili sa
zabehnuté stereotypy a pre hospodárenie sa stala hlavným meradlom
ekonomická výnosnosť.
A
znamenalo to aj ďalšie zmeny.
Zatiaľ čo v minulosti pracovalo v družstve asi dvesto ľudí,
dnes už je ich len päťdesiatpäť. Dánski investori priniesli do družstva nové investície aj nové manažérske
prístupy. Predovšetkým investovali do
moderných technológií na spracovanie pôdy a sejbu, ošetrovanie porastov či zber vrátane výkonných ťažných
prostriedkov. Všetko s cieľom pracovať
rýchlejšie a efektívnejšie. V súčasnej
dobe spoločne hospodária na 7 100 ha
poľnohospodárskej pôdy, z toho len asi
50 hektárov sú trvalé trávne porasty,
dva podniky – Donau farm Kalná, s.r.o.,
a Agro Osivo Lok, s.r.o., ktoré sa spojili
v roku 2009.
Modernizácia techniky i zázemie
Kataster oboch spoločností je veľmi
rozsiahly, prakticky po celom okrese
Levice a čiastočne na Novozámocku.
Pozemky v nadmorskej výške od 150
do 200 metrov sú zhruba na polovici
výmery rovinaté, ostatné sa nachádzajú
v kopcovitom teréne. Pôdy sú tam skôr
ťažšie hlinité, len asi na tretine sú stredne ťažké. Celoročný úhrn zrážok by sa
mal v danej oblasti pohybovať od 550
do 600 mm, ale posledné roky je ich prísun nevyspytateľný a so zrážkovým deficitom. Toľko stručne k charakteristike
prírodných a pôdnych podmienok.
„Čo sa týka veľkosti parciel, priemer
je okolo 50 ha, ale pohybujeme sa od
najväčšej 286 ha až po parcely od 0,40
ha do 10 ha, ktoré postupne prikupujeme. Menšie pozemky po nákupe sceľujeme a snažíme sa ich prispôsobiť veľkej
technike, aby sa na nich dalo efektívne
hospodáriť,“ uviedol hlavný agronóm
Štefan Ivanič. Najväčšiu pestovateľskú
plochu zaberá ozimná pšenica, vlani na
jeseň zasiata na 2 500 ha, repka ozimná približne na 1 500 ha, jačmeň jarný
budú tento rok siať na ploche asi 450
ha, čo je menej ako v minulých rokoch
a na úkor cukrovky, ktorú plánujú na
500 ha. Ďalšou plodinou je kukurica na
zrno na 1 000 ha, slnečnica 600 až 750
ha a hrach na 100 až 150 ha. Všetko
sú to trhové plodiny a okrem produkcie pre potravinársky priemysel je časť
určená na osivo. Po nemalých investíciách do výkonnej techniky prišla na
rad modernizácia zázemia. Sklady majú
v Donau farm Kalná a Agro Osivo Lok
na celú úrodu. Nová pozberová linka
je schopná vyčistiť dennú produkciu
od kombajnov, čo predstavuje 3 500
ton. Na tento rok je plánovaná nová
sušička s rovnakou kapacitou, takže
Stav polí v podniku ohodnotil Michael Horsch ako „pechotné cvičisko“.
Christoph Foth sledoval pri zbere, že
kombajny so záberom šesť metrov neboli schopné miestami zobrať všetky
Zatiaľ nebolo rozhodnuté, či podnik upustí od
produkcie konzumného ovocia.
Veľkosť honov a pôdne podmienky sú veľmi rozdielne.
6
www.Bezorebne.cz
Cez zimu sa na pozemkoch vytýčili nové
hranice honov, vykonalo sa ich napriamenie, likvidujú sa náletové dreviny.
Najproblematickejšou burinou je pýr.
Tiež stav drenáží a priekop robí starosti. Súbežne prebiehajú rôzne stavebné
opatrenia. Ak vás AgroVation a jeho
ďalší vývoj zaujíma, dočítate sa o ňom
v budúcich vydaniach magazínu terraHORSCH.
Na veľkú výmeru zvolili v Donau farm robustný diskový sejací stroj HORSCH Pronto 9 SW PPF (na snímke) a druhým sejacím strojom je radličkový
Concord 9 CO PPF s tekutým prihnojovaním. Oba sejacie stroje majú pracovný záber deväť metrov a pracujú s traktormi s výkonom 350 koní.
www.Bezorebne.cz
7
terra
terra
Skúsenosti z praxe
dennú produkciu budú schopní vysušiť
a uskladniť. Celková skladovacia kapacita je 20 000 ton, ako sa rozširuje podnik, pribúdajú ďalšie vhodné priestory.
„Skladovaniu úrody sme vždy venovali veľkú pozornosť a produkciu sme
väčšinou predávali až na jar, podľa vývoja cien na trhu. Pre vlastnú potrebu
i predaj produkujeme certifikované osivo pšenice a jačmeňa na kompletnej linke v našej firme Agro Osivo Lok. Výroba
osív tvorí zhruba 20 percent z celkovej
produkcie,“ povedal hlavný agronóm.
Rýchlejšie a lacnejšie bez orby
Prakticky každým rokom majitelia investujú veľké peniaze do nových
strojov. „Preferujeme značku HORSCH,
s ktorou máme dlhoročné dobré skúsenosti. Dalo by sa povedať, že 80 percent operácií na poliach u nás robí táto
technika,“ podotkol Ing. Aloiz Štrba,
jeden z kľúčových manažérov, ktorý má
v zlúčených spoločnostiach na starosti
mechanizáciu. Už v PD Kalná využívali
niekoľko rokov radličkový kyprič Phantom (Terrano 8 FX) a radličkový sejací
stroj Concord 9 CO PPF na tekuté hnojivá. Osem sezón tam pracuje Terrano
Diskový sejací stroj Pronto SW PPF umožňuje
vysokú pracovnú rýchlosť, presný výsev a dobre
sa prispôsobuje rôznym pôdnym podmienkam.
Na snímke pri siatí repky ozimnej po pšenici.
Podmietku robil radličkový kyprič Terrano 8 FX
s valcom Optipack 8 AS a predsejbovú prípravu
kyprič Tiger do hĺbky 17 cm.
8 FX s pneumatikovým utlačovacím
valcom Optipack AS. Postupne zadovážili na hlbšie prekyprenie pôdy Tiger
5 AS a Tiger 5 MT, na plytšie spracovanie potom tanierový podmietač Joker
8 RT. Vlani investovali do tanierového
podmietača Joker 12 RT, hĺbkového radličkového kypriča Tiger 6 MT DuoDrill
s valcom Optipack DD a sejacieho stroja
Pronto 9 SW PPF. Na prípravu pôdy dnes
inú techniku ako HORSCH nepoužívajú.
Po zbere nasleduje práca s kypričmi Terrano a podmietačmi Joker, pred sejbou
pripravuje pozemky Tiger a po ňom
podľa potreby nasleduje urovnanie Terranom alebo Jokerom.
„V minulosti sme využívali len kypriče, ale vývoj išiel dopredu a zaujal nás
tanierový podmietač Joker, ktorým môžeme na niektorých pozemkoch pôdu
obracať, aj keď nie hlboko. Osobne
nie som zástancom orby, pretože bezorbové spracovanie jednoznačne prináša oproti pluhu úspory. Ale nie je to
tak, ako si možno niekto mylne myslí,
že ak prejde na systém HORSCH, tak
hneď ušetrí 30 až 40 percent nákladov.
Tento systém je predovšetkým o úspore pracovných síl a hlavne o rýchlosti
a zvládnutí všetkých operácií v agrotechnických termínoch. Neviem si pri
súčasnej výmere predstaviť, že by sme
orali 3 500 hektárov dvoma pluhmi
a boli včas pripravení na siatie repky
a pšenice. Príprava kypričmi a Jokerom
je úplne iná ako pri orbe. Vlani sme pripravili všetky pozemky na siatie v termínoch, zatiaľ čo predtým sme museli
orať aj na jar,“ vysvetlil Ing. Štrba. Vý-
znamný podiel na včasnej minuloročnej
príprave pôdy a siatí mali podľa mechanizátora nové stroje Joker 12 RT, Tiger
6 AS DuoDrill na výsev repky a univerzálny sejací stroj Pronto 9 SW. Dodal, že
ani na adresu sejacieho stroja Concord
9 CO PPF nemôže povedať nič iné ako
chválu. Zvlášť pri jesennom siatí nemá
konkurenciu, seje kvalitne do všetkých
pôdnych podmienok. Za sebou má cez
25 000 hektárov pri bežnom opotrebení. Napríklad až vlani menili všetky
špičky sejacích radličiek, prvýkrát po
desiatich rokoch. S týmto strojom sa
im podarilo eliminovať problémy pri
siatí do väčšieho množstva rastlinných
zvyškov po zbere slnečnice a kukurice.
Jeho výkonnosť za predĺženú zmenu je
až 120 ha.
Veľké zábery, veľké výkonnosti
Mechanickú prípravu pôdy kombinujú v Kalnej s aplikáciou glyfosátu
Stanislav Chľpík (vľavo), ktorý obsluhuje sejací stroj Pronto SW, diskutuje s hlavným agronómom
o možnostiach nastavenia hĺbky pre uloženie hnojiva medzi dva rady osiva.
Pomerne veľmi zaburinený menší pozemok prevzala spoločnosť Donau farm vlani po žatve ozimnej pšenice od iného poľnohospodára. Tanierový podmietač Joker 12 RT s pracovným záberom
12 metrov ho po ošetrení glyfosátom kvalitne spracoval do hĺbky 6 až 7 cm. Zhruba 14 dní po
prvej podmietke pripravil pôdu pre sejbu repky ozimnej kyprič Tiger.
Zľava hlavný agronóm Štefan Ivanič, obsluha sejacieho stroja Pronto 9 SW PPF Stanislav Chľpík, mechanizátor Ing. Aloiz Štrba a poradca firmy
HORSCH pre Slovenskú republiku Ing. Juraj Izsóf.
8
www.Bezorebne.cz
v množstve 2 až 4 litre na hektár, plus
močovina na zvýšenie účinnosti. Ušetrí
sa tým minimálne jedna pracovná operácia. Pod repku potom pozemok spracuje kyprič Tiger do hĺbky 15 až 20 cm
a podľa podmienok nasleduje siatie.
Podobná je príprava pod pšenicu, len
do menšej hĺbky. Pozemky na jeseň
pripravuje Tiger do hĺbky cez 20 cm,
pričom niektoré parcely je potrebné
spracovať ešte druhýkrát do väčšej hĺb-
DuoDrill na stroji Tiger.
ky. Na jar stačí jedna operácia pred sejbou. Terrano pracuje s traktorom s výkonom 220 koní, dvanásťmetrový Joker
s 350 koňovým traktorom a šesťmetrový
Tiger s pásovým traktorom s výkonom
560 koní. Všetky stroje sú vybavené navigáciou GPS.
„Čo sa týka siatia, hlavne Tiger DuoDrill na repku bol pre nás vlani veľkou
novinkou. Nevedeli sme, čo nás čaká,
ale veríme, že tento systém bude fungovať,“ poukázal na nový trend hlavný
agronóm Štefan Ivanič. V tomto smere
majú v Kalnej nejedno prvenstvo. Tiež
deväťmetrový sejací stroj Pronto SW,
určený pre veľké výmery, mal vlani na
Slovensku premiéru. Zásobný voz pojme 12 000 litrov osiva a hnojiva pre
skrátenie prestojov na doplňovanie.
Stroj má vysokú plošnú výkonnosť, precízne ukladá osivo, dodržiava presnú
hĺbku siatia a cielene prihnojuje. V Kalnej pracuje v agregácii s traktorom s výkonom 350 koní.
„Ako som už uviedol, uprednostňujeme značku HORSCH na základe
dlhoročných skúseností. Stroje na spracovanie pôdy a siatie ponúkané v súčasnosti na trhu sú si viac menej podobné.
O výbere preto rozhoduje prevádzková
spoľahlivosť, potreba náhradných dielov, náročnosť pre obsluhu a samozrejme výkonnosť a kvalita práce. To všetko
stroje HORSCH spĺňajú,“ povedal na záver Ing. Štrba.
www.Bezorebne.cz
9
terra
Prevádzkový test
HORSCH Leeb GS 8000
Očista postrekovača – a to dôkladná
Prečo je riadny výplach postrekovača tak dôležitý a ako treba pri ňom
postupovať?
U
ž stopové množstvo sulfonylmočoviny v postrekovej
kvapaline dokáže na poraste
repky napáchať veľké škody.
Ale aj ostatné plodiny ako cukrovka
a obilniny silne utrpia, keď postrek obsahuje zvyšky nežiaducej látky. Ak porast javí škody na prvých metroch po
vjazde, ide väčšinou o zvyšky v postrekových ramenách. Ak sú škody plošné,
je častou príčinou usadenina v nádrži,
v zmiešavacej nádrži alebo vo vedeniach
vrátane filtra. Na vine býva nedostatočné vyčistenie vnútorných objemov postrekovača. Hladké steny nádrže, ktoré
ani po rokoch prevádzky nezhrubnú
a čo najmenej „mŕtvych“ rohov a kútov v systéme vedenia kvapaliny, sú
hlavnými predpokladmi pre dôkladné
vypláchnutie. Požiadavka poľnohospodárov na materiály s rýchlym a ľahkým oplachom viedla konštruktérov
10
www.Bezorebne.cz
Porast repky poškodený na úvrati vplyvom zvyškového množstva sulfonylmočoviny v postreku.
spoločnosti HORSCH Leeb od začiatku
k nehrdzavejúcej oceli, ktorá sa už po
desiatky rokov presadzuje v potravi-
nárstve práve vďaka ľahkému čisteniu.
Tak teda v nádrži postrekovej kvapaliny
a tiež v zmiešavacej nádrži padlo roz-
hodnutie použiť antikor. Na jeho hladkom povrchu sa takmer netvoria usadeniny. Tiež čo najkratšie dĺžky vedenia
znižujú riziko škôd. Optimalizovaný
systém rozvodu kvapaliny a použitie
elektronicky ovládaných uzatváracích
ventilov sú pri tom hlavnými stavebnými prvkami. Elektronické ventily je
možné umiestňovať presne v miestach,
kde sú potrebné. Výsledkom je, že vedenie kvapaliny sa nemusí zbiehať do
centrálneho ovládacieho miesta a odtiaľ potom späť, čím sa jeho celková
dĺžka na stroji významne skracuje.
Riziko škôd sa zväčšuje, keď postrekovač plný alebo čiastočne naplnený
postrekovou kvapalinou musí zostať
na dlhšiu dobu stáť bez činnosti. Látky,
ktoré sa v ňom pri tom usadia, je neskôr
možné opäť rozmiešať len veľmi ťažko.
Prestávky medzi postrekmi si často vynúti priebeh počasia. Ak stojí postrekovač niekoľko hodín, je potrebné dbať
na dôkladné opätovné premiešanie. Ak
obsahuje látky, ktoré silne sedimentujú, je potrebné v pravidelných interva-
loch obsah postrekovača premiešavať.
Pri tom je tiež potrebné uviesť do pohybu kvapalinu v okruhu postrekových
ramien. V týchto vedeniach sa látky
usadzujú veľmi často a tiež sa tu ťažko
rozpúšťajú.
Výrobcovia aplikačnej techniky
uvádzajú na trh čoraz dokonalejšie
systémy a programy vnútorného vyplachovania. Jednotlivé konštrukcie sa
pritom odlišujú v spôsoboch obsluhy od
manuálnych až po plne automatické
ovládané z kabíny.
Aj v princípoch úplného vnútorného vyplachovania sa objavujú rôzne
metódy vedúce k dobrému výsledku.
Často sa čistenie vykonáva viacstupňové. Pritom sa vyplachujú vnútorné
steny nádrže pomocou trysiek. Tento
krok sa viackrát opakuje a zakaždým sa
zvyškové množstvo viac narieďuje.
Iný systém pracuje nie v stupňoch,
ale priebežne a do výplachových
trysiek sa privádza čistá voda.
HORSCH Leeb preferuje tento princíp,
ktorý kvapalinu ihneď vytláča zo sys-
Zmiešavacia nádrž z antikorovej ocele.
Nádrž z antikora, vybavená vlnolamami
a s možnosťou plnenia vrchom.
www.Bezorebne.cz
11
terra
Prevádzkový test
Injektor
Prietokomer
Tlakový filter
Vnútorné čistenie
Senzor tlaku
Zásobník postrekovej kvapaliny
Elektrický spínací blok
Vzduch
Miešacie zariadenie
Vnútorné zábery antikorovej nádrže počas vyprázdňovania roztoku Funguranu počas testu.
Zásobník čistej vody
Piestové membránové čerpadlo
Zmiešavacia nádrž
Rotačné čerpadlo
Sací filter
tému. Potom, čo je nádrž kompletne
prázdna, zapne sa vyplachovací režim
z kabíny traktora. Najprv sa pomocou
stlačeného vzduchu vytlačí zvyšok kvapaliny od hlavného čerpadla až po trysky. Tým sa veľmi zníži zvyškové množstvo kvapaliny v celom systéme. Proces
potom pokračuje výplachom. Pri ňom
sú všetky trysky otvorené, beží hlavné
rotačné čerpadlo a tiež membránové
čerpadlo, ktoré používa systém HORSCH
Leeb pre výplach. Membránové čerpa-
dlo vháňa čistú vodu do výplachových
trysiek, do miešacieho okruhu a okruhu cirkulácie v nádrži postrekovej kvapaliny. Pritom sa čistia vnútorné steny
nádrže, kvapalinu ihneď odsáva hlavné rotačné čerpadlo. Okamžite, ako
hlavné čerpadlo vyprodukuje viac ako
1 bar tlaku, odpojí sa membránové
čerpadlo a cirkulácia. Nahromadená
tekutina je hlavným čerpadlom vytlačená von cez postrekovacie trysky. Tým
sa zabezpečí, že nádrž je stále prázdna
0,250
Závesné postrekovače s objemom 4 000 až 8 000 l (2011 – 2012)
Koncentrácia v nádrži po úplnom výplachu a opätovnom naplnení (%)
0,200
Hraničná hodnota 0,2 %
– zodpovedá zriedeniu 1:500
0,164
0,150
0,095
0,100
0,088
0,060
0,048
0,050
0,000
0,009
0,010
Stroj 1
Leeb –
optimal.
0,014
Stroj 2
Stroj 3
Leeb – bežný
výplach
Stroj 4
Stroj 5
Vyhodnotenie testu vnútorného výplachu závesných postrekovačov (JKI Braunschweig).
12
www.Bezorebne.cz
Schéma vedenia kvapaliny v postrekovači
GS 8000 s membránovým čerpadlom pre
priebežné vyplachovanie.
Stroj 6
a jej steny sa už neznečisťujú zriedenou
zmesou. Keď poklesne tlak v okruhu výtlaku opäť pod 1 bar, zapne sa znova
membránové čerpadlo a začne výplach
a cirkulácia. Toto striedanie sa opakuje
tak dlho, až sa vyprázdni nádrž na čistú vodu. Vďaka stálemu prísunu čistej
vody do hlavnej nádrže pri neustálom
odsávaní oplachovej kvapaliny hlavné
čerpadlo čoskoro nasáva už len čistú
vodu a tou dôkladne vyčistí aj trysky
a prívody k nim. Keď je výplach hotový, zakončí sa vytlačením kvapaliny cez
trysky pomocou stlačeného vzduchu.
Výplach zmiešavacej nádrže čistou
vodou odporúčame po každom primiešavaní, aby sa pokiaľ možno nikde
nezastavovala koncentrovaná zmes.
Ak sa prečerpáva, ale z inej nádrže, je
potrebné vedenie od prípojky po prvý
ventil vypláchnuť zvonku. Nesmie sa zabudnúť aj na prepravnú nádrž, ktorou
sa hotová zmes priváža.
HORSCH Leeb výplachový systém CCS
Systém HORSCH Leeb CCS (Continuous Cleaning System) bol dôkladne
testovaný na Julius-Kühn-Institut (JKI)
v Braunschweigu. Táto inštitúcia starostlivo skúmala v minulých rokoch systémy vyplachovania mnohých ďalších
strojov. Výsledky sú uvedené v grafe
„Vyhodnotenie testu vnútorného čistenia závesných postrekovačov“. Pre
tieto testy sa používa postreková kva-
palina tvorená roztokom Funguranu
s definovanou koncentráciou. Tým sa
nádrž úplne naplní a opäť vyprázdni
aplikáciou tryskami. Počas vyprázdňovania sa opticky snímajú vnútorné
steny nádrže. Na antikorovej nádrži sa
potvrdilo nulové zachytávanie kvapaliny a jej okamžité stekanie. Po úplnom
vyprázdnení sa aktivoval výplachový
Julius Kühn-Institut – výskumný
ústav kultúrnych plodín (JKI)
je výskumnou inštitúciou spravovanou od 1. 1. 2008 nemeckým Ministerstvom pre výživu, poľnohospodárstvo a spotrebiteľskú ochranu.
Táto inštitúcia, nesúca meno Juliusa
Kühna, spája v sebe Ústav biológie
poľnohospodárskeho
a
lesného
hospodárstva, Ústav pre šľachtenie
kultúrnych plodín a Ústav pre pôdoznalectvo a výživu rastlín.
Julius Kühn-Institut (JKI) je rezortne
určený ako celostná inštitúcia pre
„kultúrne plodiny“. Toto zameranie
obsahuje oblasti rastlinnej genetiky, agronómie, výživy a pôdoznalectva a ďalej chemickej ochrany
rastlín. Tak môže JKI overovať a testovať koncepty pre rastlinnú výrobu v širokých nadväznostiach. Svoje hlavné sídlo má v Quedlinburgu
a pobočky v ďalších lokalitách.
systém HORSCH Leeb. Následne sa postrekovač znovu naplnil a zhodnotila
sa výsledná koncentrácia Funguranu
v postrekovej kvapaline. Počas testu
bolo možné sledovať silné usadzovanie účinnej látky vo filtri. Aby sa dosiahlo ešte účinnejšieho výplachu, na
päť sekúnd sa plne otvoril kohútik pre
rýchle plnenie. To malo ten efekt, že
plný výkon čerpadla prechádzal sacím
filtrom a tým sa rozpustili usadeniny.
Týmto úkonom sa dosiahol ešte lepší
výsledok (Leeb optimal).
Pri problematických prechodoch
medzi plodinami je viacnásobný výplach postrekovača s pomocou príslušných čistiacich prípravkov podstatný,
aby sa zabránilo škodám v porastoch.
Pri mnohých takýchto výskytoch bol
odhalený filter ako hlavná príčina. Jeho
čistenie sa najlepšie vykonáva vo vybratom stave. Niektorí farmári sa rozhodli
pre výmenné používanie viacerých filtrov. Uskladňovanie filtrov by nemalo
prebiehať za sucha, ale najlepšie v kvapaline s roztokom čistiaceho prípravku.
V takýchto podnikoch sa potom používajú rôzne filtre pre repku a iné pre
obilniny. Ide v prvom rade o minimalizáciu rizika. Upozornenie pre pestovateľov cukrovej repy: prípravok Debut
patrí tiež medzi sulfonylmočoviny.
Okrem systémov očisty postrekovača sa HORSCH Leeb po mnoho rokov
zaoberá tiež rozstupom postrekových
trysiek a výškou postrekových ramien
nad cieľovou plochou. Princíp „Rozstup
trysiek 25 cm – Lepšia účinnosť – Menší
úlet“ sa aj v nasledujúcich rokoch bude
ďalej rozvíjať. Lepšie pokrytie buriny
alebo kultúrnej rastliny sľubuje vyššiu
účinnosť aktívnej látky. V spolupráci
Julius Kühn (* 23. 10. 1825, Pulsnitz;
† 14. 4. 1910, Halle) bol nemecký agrárny vedec. Je považovaný za jedného z hlavných reformátorov poľnohospodárskeho vzdelávania a za
zakladateľa poľnohospodárskeho
univerzitného štúdia v Nemecku.
s Julius Kühn-Institut a v súčinnosti
s výrobcami látok chemickej ochrany
bude v sezóne 2013 vykonaná rozsiahla séria pokusov práve na tému úletu
a pokrytia.
Zhrnutie:
Steny nádrže z antikora majú
úplne hladký povrch a veľmi tak
uľahčujú výplach postrekovača
Zmiešavacia nádrž sa musí vypláchnuť po každom plnení
Postrekovač je pred prestávkou
nutné, pokiaľ možno vždy, vyprázdniť
Výplach je nutné začať ihneď po
ukončení postreku
Pri zvýšenom riziku striedania
plodín je potrebné na výplach
použiť príslušné čistiace prostriedky a postup opakovať
www.Bezorebne.cz
13
terra
terra
Skúsenosti z praxe
Precíznosť sa osvedčila
Rodinná farma Františka Pónyu
sa nachádza v obci Dolné Saliby
v okrese Galanta. Do hospodárenia
a chodu farmy je zapojená celá rodina – manželka, dcéra i syn s manželkou. Na farme pracuje jeden stály zamestnanec, ale počas sezóny
vypomáhajú brigádnici, a to hlavne
v sadoch pri zbere bazy čiernej.
Tri stroje na celú výmeru
Prvým strojom od firmy HORSCH,
ktorý na farmu zaobstarali, bol hĺbkový
kyprič Tiger 4 MT pre hlboké spracovanie pôdy. Tento rok bude na farme
pracovať piatu sezónu. Nasledoval sejací stroj Pronto 6 AS PPF v kombinácii
s presným sejacím strojom Maistro 8 RC
a tretiu sezónu budú využívať tanierový
podmietač Joker 5 CT. Pozemky na siatie pšenice ozimnej po zbere kukurice
na zrno pripravujú čo najskôr, zvyčajne
koncom októbra alebo začiatkom novembra. „Po zbere kukurice ostáva na
U
nikátne je, že prvú písomnú
zmienku o poľnohospodárskej činnosti tejto rodiny môže
farmár doložiť už zo šestnásteho storočia. „Rodovú poľnohospodársku históriu našich predkov máme
zmapovanú až do konca druhej svetovej vojny, potom nastala pauza. Ja som
začal súkromne hospodáriť v roku 1990
na 60 hektároch, to je náš nultý ročník,“ uviedol František Pónya. Tradične sa v tejto oblasti pestovala zelenina
a výnimkou nebola ani ich farma. Okrem zeleniny pestovali spočiatku ešte
obilniny a cukrovú repu. Postupom času
zväčšovali výmeru a teraz obhospodarujú 320 hektárov. Na 300 hektároch
pestujú rovným dielom ozimnú pšenicu
a kukuricu na zrno. Zvyšných 20 hektárov zaberá sad s krami bazy čiernej. To je ďalšia zaujímavosť farmy
z Dolných Salíb. Z krov bazy čiernej
zbierajú plody na výrobu potravinárskeho farbiva pre zahraničného odberateľa. Zber bazy uskutočňuje v sezóne
až päťdesiat brigádnikov, ostatné práce
a ošetrovanie sadu zvládajú sami.
Vízia do budúcnosti
„V minulosti sme dlhodobo sledovali vývoj moderných technológií a zhodli
sme sa, že by nám najlepšie vyhovoval
systém HORSCH. To bolo okolo roku
1997, kedy sa na Slovensku začali uplatňovať prvé stroje tejto značky,“ spomína František Pónya a hneď dodáva, že
vtedy si ale stroje HORSCH ešte nemohli
dovoliť kúpiť. Vytvorili si len určitú koncepciu, ktorým smerom sa v budúcnosti vydať. „Posledným impulzom bolo
zrušenie cukrovaru v Dunajskej Strede
v roku 2007, takže sme prestali pestovať
cukrovú repu, vtedy na výmere asi 100
hektárov. Dostali sme nejaké odškodné,
14
www.Bezorebne.cz
gické postupy vrátane cielenej výživy,
ošetrovania počas vegetácie až po zber.
Čo môžeme ovplyvniť, to urobíme,“
argumentuje farmár.
Pôdy sú v okolí obce Dolné Saliby,
ktorá sa nachádza v centrálnej časti
Podunajskej roviny, stredne ťažké, len
asi na 70 hektároch sa tamojší pestovatelia stretávajú s veľmi ťažkou ílovitou
pôdou. Veľkosť parciel je od 12 do 80
hektárov. Zrážky sú v posledných rokoch skôr nižšie oproti normálu, aj keď
rok 2010 bol extrémne mokrý, ale vlani
bolo opäť sucho.
Každý štvrtý rok robia podľa možností
takmer na celej výmere podrývanie hĺbkovým kypričom, len na ľahších pôdach
to nie je potrebné. Penetrometrom si
odskúšajú, ako veľmi je pôda utužená
a potom sa rozhodnú, ktoré pozemky
podryjú, väčšinou to potrebujú hlavne
úvrate.
Gábor Pónya počas jarnej inventarizácie porastu ozimnej pšenice.
poli veľa hmoty, ktorú sa snažíme zamiešať do pôdy Tigerom. Od tohto stroja sme očakávali, že minimálne 70 percent pozberových zvyškov zamieša do
pôdy, a to splnil. Nezapraví síce úplne
všetko, ale premieša pôdu veľmi dobre,“ hovorí František Pónya. Tigerom
robia aj jesennú prípravu pod kukuricu,
podľa potreby a utuženia pozemku väčšinou do hĺbky 25 cm. Ešte pred spracovaním Tigerom dopĺňajú živiny podľa
rozboru pôdy, hlavne fosfor a draslík.
Plytko a rýchlo
Na jar nastupuje Joker, ktorý pripraví pozemok po Tigeri na siatie. Po
zbere pšenice ozimnej podmieta strnisko. Joker používajú podľa potreby aj
v sadoch na udržiavanie pozemkov
a ich odburiňovaní.
„Jokera sme si zaobstarali kvôli veľkej plošnej výkonnosti, čo nám splnil na
sto percent. Dokáže pracovať vysokou
rýchlosťou a pritom veľmi kvalitne vo
všetkých pôdnych podmienkach. V jarnom období ho používame v ťažkých
pôdach na ich otvorenie a dosiahnutie
optimálnych vlhkostných podmienok
vhodných na sejbu. Prvú podmietku
robí do hĺbky 5 až 6 cm. Pôdu pekne
rozdrobí a zrovná. Pracuje v agregácii so 190 koňovým traktorom a jeho
optimálna pracovná rýchlosť je okolo
Súkromný poľnohospodár František Pónya so synom Gáborom z Dolných Salíb v okrese Galanta.
ktoré sme vyčlenili na nákup nových
strojov a po konzultáciách s rodinou
sme sa rozhodli pre stroje HORSCH.
Sľubovali sme si od tejto technológie
hlavne vysokú výkonnosť a zvládnutie
všetkých poľných prác v agrotechnických termínoch. To znamená rýchlu
a kvalitnú prípravu pôdy s následnou
sejbou a všetky pracovné operácie robiť
v čase, keď to pôdne podmienky dovoľujú. Vďaka strojom HORSCH sa nám
to skutočne darí,“ hovorí farmár.
K vyššej kvalite a výnosom
Momentálne majú za sebou štyri sezóny s novou technikou a až na nešťastný veľmi mokrý rok 2010 dosahujú výborné výsledky. Obe pestované plodiny
sú trhové. Cieľom v pšenici ozimnej je
výnos 7 až 8 ton z hektára a zrnovej ku-
kurice majú predstavu dosahovať priemerný výnos nad 13 ton. Skladovacie
kapacity majú dostatočné, takže produkciu môžu predávať až podľa vývoja
cien na trhu.
„Stroje HORSCH sa v našich podmienkach jednoznačne osvedčili, aj keď
na niektorých pôdach zatiaľ nedokážeme dosiahnuť potravinárske parametre pšenice. Snažíme sa ale robiť slušný
výnos aj pri kŕmnej pšenici. Na pozemkoch zaplavených v roku 2010, kedy sa
u nás objavila spodná voda, boli minuloročné výnosy pšenice cez 5 ton. Tam,
kde voda nestála, boli výnosy nižšie.
Potenciál našich pozemkov by mal byť
vyšší a s technikou HORSCH by sme sa
chceli na vyššie výnosy postupne dostať
a stabilizovať ich. Snažíme sa preto precízne dodržiavať odporúčané technolo-
www.Bezorebne.cz
15
terra
Skúsenosti z praxe
Skúsenosti z praxe
12 km za hodinu. Presný postup je zber
pšenice, strnisko hneď za kombajnom
spracované Jokerom, potom čakáme
na vzídenie výdrvu a burín. Na niektorých parcelách, kde je potreba likvidovať buriny, použijeme glyfosát. Potom
nasleduje hlbšie spracovanie Tigerom,
ale ešte pred tým aplikujeme hnojivo
podľa potreby, väčšinou fosfor a draslík
v dávke podľa laboratórnych rozborov.
Na jar otvorí pôdu Joker a nasleduje
sejací stroj. Kukurica ešte dostáva štartovaciu dávku hnojiva s dusíkom pod
osivo. Väčšinou dávame kombinované
hnojivo, do 150 kg na hektár s dusíkom
a fosforom. Navyše pri siatí kukurice
aplikujeme okrem hnojiva ešte bakteriálny prípravok BactoFil A 10, čo sú baktérie, ktoré viažu atmosférický dusík,
a tým pomáhajú odbúravať organickú
hmotu v pôde. Počas vegetácie nám vytvoria v pôde okolo 60 až 70 kg čistých
živín na hektár. Pri siatí pšenice aplikujeme BactoFil CELL na odbúranie celulózy,“ vyložil súkromný poľnohospodár
František Pónya agrotechnické postupy,
ktoré uplatňujú na ich farme.
Len pre vlastnú výmeru
Sejací stroj Pronto 6 AS jazdí v agregácii s traktorom s výkonom 250 koní,
rovnako ako Tiger 4 MT. Výsevok pšenice stanovujú vzhľadom k neskoršiemu
siatiu vyššie, čomu zodpovedá aj výber
odrôd. Vlani siali 220 kg na hektár, to je
4,5 milióna jedincov. Pri kukurici sa snažia siať optimálne okolo 75 až 77 tisíc
semien na hektár, hornú hranicu výse-
HORSCH Sprinter 12 SW
S úrodou zrnovej kukurice je farmár František Pónya v posledných rokoch spokojný. Jednak využíva
hybridy kukurice s vlastnosťami vhodnými do daných pôdnych a klimatických podmienok, ale ich
výnosnosť ešte zvyšuje vďaka aplikácii bakteriálneho prípravku BactoFil A 10 priamo pri siatí. Ide
o pôdny kondicionér, ktorého prispením je pôdna organická hmota obohacovaná o dusík zintenzívnenou fixáciou atmosférického dusíka a schopnosť pôdy mineralizovať dusík sa zvyšuje.
vu 80 tisíc jedincov zvolili len v prípade
optimálnych pôdnych a poveternostných podmienok. Sejací stroj Pronto
v kombinácií s Maistrom 8 RC, ktorý má
Pronto AS s presným sejacím strojom Maistro 8 RC pojme do zásobníka 9 000 litrov granulovaného
hnojiva. Dosahuje veľkú výkonnosť aj pri siatí s vysokou dávkou živín k päte.
16
www.Bezorebne.cz
terra
mechanické dávkovanie, pracuje podľa
farmára bez porúch, zaisťuje presné
siatie a rovnomerné vzchádzanie, a to
aj pri pracovnej rýchlosti okolo 12 kilometrov za hodinu.
„Tri stroje nám zatiaľ stačia na celú
výmeru, ich plošná výkonnosť je vysoká. Pracujú bez porúch, sú prevádzkovo veľmi spoľahlivé, a to bol tiež jeden
z dôvodov, prečo sme sa rozhodli práve pre túto značku. Faktom je, že sa
k nim chováme šetrne a dobre sa o ne
staráme, pretože správne nastavenie
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje
nielen kvalitu práce, ale aj spoľahlivosť
a životnosť stroja. Na služby ich využívame len príležitostne, prioritou je práca
na vlastnej výmere. Osevný postup nás
však limituje, musíme čakať do posledného obdobia agrotechnického termínu. Preto aj v prípade kukurice vyberáme hybridy vhodné pre neskoršie siatie
– FAO 350 až 400,“ vysvetlil František
Pónya s tým, že uvedené skúsenosti im
dodávajú silu vo farmárčení úspešne
pokračovať.
Prechod na CTF
s technikou HORSCH
S t r o j e
HORSCH
sú srdcom
dlhodobého plánu
jedného
poľnohospodárskeho podniku, s cieľom znižovania pôdnej záťaže a zvyšovania
výnosov. Magazín terraHORSCH sa
o tom vo Veľkej Británii dozvedel
viac.
V
ášeň Jamesa Pecka pre poľnohospodárstvo vo veľkom
štýle je na jeho podniku jasne
citeľná. Už po pár minútach
od privítania o ňom nadšene rozpráva,
o jeho minulosti, o základoch jeho
úspešnosti – a hlavne potom o zámeroch do budúcnosti.
Hneď sa pozná, že tento človek
myslí strategicky a svoje údaje doko-
nale pozná. Keď sedí pomer výdavky/
príjmy, rozbehu nového projektu nebráni. Systém Controlled Traffic Farming (CTF) by pre mnoho poľnohospodárov predstavoval skok do studenej
vody. Stroje s rovnakým rozchodom sa
navádzajú pomocou GPS a pohybujú sa
– a to každú sezónu – po trvalých koľajach. Tým sa obmedzí tlak na pôdu na
zvyšku celkovej plochy pozemkov.
Hoci trvá niekoľko rokov, než je
efekt na poliach viditeľný, je si James
Peck istý, že sa CTF na hlinitoílovitých
pôdach, ktoré tvoria väčšinu podniku,
vyplatí. V roku 2010 získal tento poľnohospodár Nuffieldove štipendium, ktoré sa udeľuje predovšetkým poľnohospodárskym inovátorom a priekopníkom
a tým, kto pre poľnohospodársky sektor
otvárajú nový potenciál do budúcnosti. Jeho téma znela: „Rastlinná výroba
– kam bude ďalej smerovať?“ Pri práci na tomto projekte cestoval po Austrálii, Argentíne a po USA, intenzívne
študoval použitie CTF a čoskoro dospel
k presvedčeniu, že by sa mu tak malo
podariť zvýšiť o pätinu svoje výnosy.
Priznané štipendium je už len potvrdením pôsobivej životnej dráhy tohto 36 ročného poľnohospodára. James
Peck už počas štúdia založil v roku 1996
svoju prvú spoločnosť služieb. V roku
1999 prevzal vedenie rodinnej spoločnosti Dry Drayton Estate v blízkosti
Cambridge a neskôr v roku 2003 potom
vytvoril svoj súčasný podnik PX Farms
Ltd. Tu ako konateľ riadi zmluvné pestovanie trhových plodín na 2 150 ha
a ďalej služby na ďalších 600 hektároch
pre 21 poľnohospodárov. Jeho firma
vlastní aj obilné sklady pre 45 000 ton
a dopravu sypkých hmôt.
Už sa osvedčil
S ohľadom na intenzívnu snahu
o rozbeh systému CTF v praxi nie je
divu, že už niekoľko rokov od jeho
zavedenia sa osvedčuje a že funguje
www.Bezorebne.cz
17
terra
k veľkej spokojnosti. Princíp stojí na 12
metrovom rastri, ktorý James Peck definoval v rámci svojich štipendijných pokusov. Systémovými strojmi sú HORSCH
Sprinter 12 SW pre siatie, postrekovač
Bateman RB55 s ramenami 36 metrov,
dva traktory Challenger 865, dva kombajny Claas 600 TT Lexion so záberom
dvanásť metrov, ktoré obsluhuje jeden
prekladací voz HORSCH Titan 34 UW
ako kľúčový stroj pri zbere.
Napojenie na firmu HORSCH sa vytvorilo pri návšteve Michaela Horscha
na farme, ktorý chcel vedieť čo najviac o skúsenostiach Jamesa Pecka
s CTF. „Strávil som pri našich rozhovoroch veľmi zaujímavý čas,“ spomína
si poľnohospodár. „Okrem CTF sme
prediskutovali mnoho našich podnikateľských názorov a poznatkov. Michael
mi venoval obrovské množstvo svojho
času. Ten som mu zaplatil nákupom
sejacieho stroja a prekladacieho vozu,“
hovorí s úsmevom Peck.
Sprinter dorazil v lete 2012 a hneď sa
naplno zabýval – zasial 1 300 hektárov
olejnín a z toho 80 percent do neoranej
pôdy. Počas našej návštevy na farme
mal Sprinter zasiatych ďalších 400 ha
pšenice pri priemernej výkonnosti 100
ha/deň. „Tento sejací stroj sme kúpili
hlavne z dvoch dôvodov – po prvé preto,
že má záber dvanásť metrov a po druhé
preto, že súčasne s osivami ukladá do
pôdy aj hnojivo,“ hovorí James Peck.
„To je pre nás dôležité na plochách, kde
je zásobenosť ešte nedostatočná. Takže
James Peck
teraz môžeme hnojivo vpraviť tam, kde
ho potrebujú rastliny.“
„Sprinter je sejací stroj pre skutočného poľnohospodára,“ pokračuje. „Môžem s ním zasiať repku, pšenicu alebo
bôb bez orby alebo aj konvenčne, bez
toho, aby som musel niečo meniť – okrem nastavenia hĺbky siatia. Skladanie
stroja je jednoduché. Aj pri jeho zábere ho rýchlo presúvame z jedného poľa
na druhé. Ukladáme pri siatí do pôdy
aj hnojivo a napriek tomu dosahujeme
priemerne cez 100 ha za deň. Skoršia
skúsenosť s osemmetrovým Sprinterom
ukazuje, že táto konštrukcia funguje
HORSCH Sprinter 12 SW – radličkový sejací stroj pre skutočných poľnohospodárov.
18
terra
Skúsenosti z praxe
www.Bezorebne.cz
rok za rokom a ešte mnoho rokov potom, čo stroje iných značiek už museli
prejsť generálnou obnovou alebo výmenou. Iný stroj ako Sprinter tak dlho
nevydrží.“
Firma Trimble Agriculture, ktorá ako
špecialista na presné ovládanie a kontrolu strojov dodáva výbavu pre všetku
techniku na PX Farms Ltd, využila riadiace hydraulické piesty zásobného
vozidla Sprinteru tak, aby jeho kolesá
viedli stroj presne v koľajach 510 k ťahača Challenger.
Dôsledné uplatnenie CTF v celom
podniku redukuje tiež utlačenie pôdy
v koľajach pri otáčaní súprav a ďalej pri
jazdách po úvratiach. Pevne definované dráhy pohybu techniky znižujú podiel koľají na celkovej ploche polí na
13 percent. Pre porovnanie – v tradične
hospodáriacich podnikoch to býva často až 140 percent.
Prekladací voz je kľúčový
Aby systém CTF plne fungoval aj pri
zbere, je dôležitým faktorom prekladací voz. Pre voľbu Titana 34 UW bolo
rozhodujúce, že používa teleskopickú
nápravu, ktorá spoločne s kolesami
s veľkým priemerom spresňuje jazdu
kolies v koľajach za ťahačom. Tiež pneumatiky 900/60 R32 znižujú tlak na
pôdu. Titan využíval celý svoj objem
34 m3 aj po celú minuloročnú, veľmi
mokrú úrodu.
Jeho objem a rýchle vyprázdňovanie
rýchlosťou 18 ton za minútu sú veľmi
dôležité faktory, aby mohol kontinuálne pracovať pre dva veľké kombajny.
„To je najrýchlejší spôsob prekladania
úrody v Európe,“ podotýka Peck. „Ľahko naložíme 120 ton obilia za hodinu do
kamiónov stojacich pri vjazde do poľa.
Vodič súpravy s prekladacím vozom je
pritom extrémne dôležitou osobou.
Určuje dráhy práce kombajnov, rytmus
ich vyprázdňovania a miesto prekládky do kamiónov, ktoré vozia obilie do
centrálneho skladu. Len tak beží celý
proces bez čakania. Zo sekúnd zastavenia sa totiž rýchlo môžu stať stratené
minúty.“
Pri jazdách v preddefinovaných
koľajach využíva vodič teleskopickú nápravu Titana tak, aby aj na pozemkoch
s bočnou svahovitosť bežal voz presne
a stabilne za ťahačom. Vzdialenosť
medzi vnútornou hranicou koľají, resp.
medzi vnútornými bočnicami pneumatík, je na všetkých ostatných strojoch na
Prekladací voz HORSCH Titan 34 UW prepraví do kamiónov ľahko 120 ton obilia za hodinu.
PX Farms Ltd nastavená na 1,8 metra.
Dôvodom je to, že tak môžu pracovať
všetky ťahače, až na jeden JD 7530,
na ktorom je nutné použiť dištančné
vložky. Vzdialenosť medzi koľajami 1,8
metra tiež dovoľuje, aby aj stroje so širokými pneumatikami nepresahovali
maximálnu šírku 3 metre. Inak by totiž bolo nutné pri ich cestnej preprave
informovať políciu.
Po testoch a zábehu systému CTF
definoval James Peck pevné pojazdové dráhy s rozstupom 11,90 metra,
namiesto plných 12 metrov. Dôvodom
je to, že žacie lišty kombajnov majú
o niečo menší záber než dvanásť metrov
a tiež kvôli tolerancii štyroch centimet-
rov na každej strane lišty, ktorá dovoľuje vyrovnávať odchýlky GPS.
Takáto rozteč dráh je síce trochu
nepohodlná pri ručných prepočtoch,
ale v praxi ničomu nevadí. Vzdialenosť
radličiek na Sprinteri je 30 centimetrov,
menšie medzery medzi pásikmi osiva
pri nadväzovaní prejazdov takmer nie
sú vidieť. Pracovný záber postrekovača
by mal byť 35,7 metra, ale James Peck
odhaduje, že eventuálne prekrývanie
postreku nie je väčšie ako pri manuálnom riadení postrekovača v koľajových
riadkoch, ktoré by boli vytvorené značkovačmi na sejacom stroji.
Posledným stavebným kameňom
CTF na PX Farms Ltd sú zodpovedajúce
stroje pre spracovanie pôdy. V súčasnosti používajú ťažký radličkový kyprič
so záberom šesť metrov. Tak vznikajú jediné koľaje medzi dráhami pre ostatnú
techniku. V pláne už je ďalšia návšteva
vo firme HORSCH.
„Budeme rokovať o výrobe dvanásťmetrového ťažkého kypriča, ktorý
bude presne ušitý na mieru našim potrebám,“ hovorí James Peck.
S ohľadom na vývojový potenciál konštruktérov HORSCH a na talent
a nadšenie, s ktorým Peck uskutočňuje
svoje zámery, je len otázkou času, až
sa aj tretí stroj HORSCH v PX Farms Ltd
zaradí do jediných koľají.
HORSCH Titan 34 UW – kľúčový stroj pre maximálnu výkonnosť zberu.
www.Bezorebne.cz
19
terra
Skúsenosti z praxe
Prevádzková istota
Najúspešnejší poľnohospodár roku
2006, Štefan Bertók z Kamenína
v okrese Nové Zámky, nezaspal na
vavrínoch a ambiciózne plány má aj
do budúcnosti. Podľa svojich finančných možností chce prikúpiť ďalšiu
pôdu, nové moderné výkonné stroje a dobudovať potrebné zázemie.
Spoločne s manželkou Alicou, ktorá
má na starosti ekonomiku farmy, sú
dnes úspešnými agropodnikateľmi.
S
úkromne hospodáriť začal už
začiatkom deväťdesiatych rokov
minulého storočia otec mladého farmára, Ján Bertók, ktorý
si vtedy vzal z družstva svojich osem
vlastných hektárov. Na začiatku si prenajal 80 hektárov, získal starý traktor
Zetor a začal hospodáriť. O pár rokov
neskôr sa pridal aj syn Štefan. Súčasná
výmera ich farmy v Kameníne je 400
hektárov ornej pôdy. Tiež starý Zetor
je už spomienkou na začiatok podnikania, na hospodárskom dvore dominujú
výkonné traktory vybavené navigáciou
GPS, sejací stroj HORSCH Pronto 4 DC,
radličkový kyprič Terrano 4 FX a ďalšie
moderné stroje. Majú jedného stáleho
zamestnanca a so strojmi jazdí podľa
situácie aj farmár.
Všestranný kyprič
Na farme sa zaoberajú výhradne rastlinnou výrobou a v posledných rokoch
aj poskytovaním služieb poľnohospodárskou technikou. Na ornej pôde pestujú len trhové plodiny – repku ozimnú
na 30 hektároch, pšenicu ozimnú na
80 hektároch, kukuricu na zrno na 50
hektároch, ovos na 10 hektároch a na
zostávajúcej ploche slnečnicu. Deväťdesiatpäť percent ich výmery tvoria rovinaté pozemky s prevažne ťažkou pôdou.
Zrážkovo je táto oblasť skôr suchšia, ale
ťažké pôdy udržia vlahu dlhšie.
„Z praktického hľadiska to znamená, že čím je pôda ťažšia, tým menej
máme času na jej obrábanie a optimálne spracovateľná je pri určitej vlhkosti.
Snažíme sa preto zabrániť jej vysychaniu rýchlym spracovaním do správnej
hĺbky. V tomto smere sa nám osvedčil
20
www.Bezorebne.cz
Súkromný poľnohospodár Štefan Bertók z Kamenína v okrese Nové Zámky.
radličkový kyprič Terrano 4 FX, ktorý
používame na plytké podmietky aj hlbšie spracovanie až do 30 cm. Je to veľmi
stabilný stroj s dobrou priechodnosťou, ktorý rovnomerne kyprí, urovnáva
a utužuje povrch poľa. Do našich podmienok sme si vybrali kyprič vybavený
utlačovacím valcom FarmFlex, ktorý
pôdu pekne drobí, primerane utuží
a je odolný proti kameňom. Nejde totiž len o zvládnutie vlastnej výmery, ale
s týmto strojom urobíme približne 150
Radličky so štítom zo spekaných kovov majú
dlhú životnosť. Gumový utužovací valec FarmFlex pôdu pekne rozdrobí a nerobí hrudy.
Výborný je na stredne ťažké a ťažké pôdy.
kg draslíka v čistých živinách na hektár.
Dusík v liadkovej forme aplikujeme na
jar v troch delených dávkach (200 kg
+ 200 kg + 100 kg) čo predstavuje 130
kg čistých živín na hektár,“ vysvetlil
Štefan Bertók. Ďalšie využitie Terrana
predstavuje jesenná príprava zostávajúcich pozemkov na jar. Dlátami bez
krídel do hĺbky 30 cm, pričom pozemky po kukurici prejde kyprič dvakrát,
ostatné podľa situácie. Na jar, keď nie
je dostatok vlahy, do takto priprave-
chanická likvidácia burín. Pred sejbou
repky potom stačí plytšia príprava Terranom do hĺbky 10 až 15 cm. Pre ozimnú pšenicu bola vlani na jeseň predplodinou repka. Po prvom hlbokom
spracovaní do 30 cm prešiel až tesne
pred sejbou pozemok kyprič Terrano,
aby mechanicky zlikvidoval buriny, a to
podľa podmienok do hĺbky 5 až 6 cm.
Glyfosát sme vlani nepoužili, stačil prejazd kypričom deň pred sejbou pšenice.
Tesne pred spracovaním Terranom aplikujeme na pôdu jesennú dávku kombinovaného PK hnojiva v množstve 200
kg, čo predstavuje 25 kg fosforu a 41
nej pôdy rovno sejú. Pozemky by na jar
mali byť podľa farmára nezaburinené.
Jesenná príprava Terranom stačí, aby
sa cez zimu nevytvorilo toľko burín,
robia ju čo najneskôr, počas októbra
a novembra. Čo sa týka opotrebenia
a prevádzkovej spoľahlivosti, sú na farme s Terranom spokojní. Používať chcú
len originálne náhradné diely a najkvalitnejšie radličky z tvrdokovu. Žiadne
diely na Terrano prakticky zatiaľ nemenili, ani radličky, ktoré majú za sebou
Vysokú výkonnosť dosahuje sejací stroj Pronto 4 DC vďaka 3 800 l zásobníku a pracovnej rýchlosti
12 až 18 km/h. Bezúdržbová konštrukcia stroja a jeho rýchle nastavovanie skracujú prestoje.
hektárov za rok ešte v službách, a to
v rôzne náročných pôdnych podmienkach,“ uviedol Štefan Bertók. Všestranný radličkový kyprič má podľa farmára
aj ďalšie nesporné prednosti. Vzhľadom
k nízkej energetickej náročnosti stačí
agregácia s traktorom s výkonom 160
koní. To znamená nižšie prevádzkové
náklady pri zachovaní vysokej výkonnosti a kvality spracovania. K valcu
FarmFlex dodáva, že pri každej pracovnej operácii vytvára optimálne osivové
lôžko. Pri dostatočnej pracovnej rýchlosti pozemok súčasne aj výborne urovná, ako je vidieť aj na dolnej snímke na
náprotivnej strane.
Bezúdržbová prevádzka
S kypričom Terrano udáva farmár
výkonnosť 35 hektárov v predĺženej
zmene, podľa prírodných podmienok
a hĺbky spracovania. Pracovná rýchlosť
je okolo 10 km za hodinu a viac, spotreba nafty od 6 do 18 litrov, keď je pôda
spracovaná do 30 cm.
„Po zbere obilnín a repky robíme
prvú podmietku hlbokú až do 30 cm
s dlátami bez krídel. Pre repku je predplodinou ozimná pšenica, podľa potreby použijeme glyfosát, niekde stačí me-
Univerzálny kompaktný radličkový kyprič Terrano 4 FX možno vďaka výmenným radličkám použiť pre všetky pracovné hĺbky od 5 do 30 cm. Vie pôdu
plytko podmietnuť aj hlboko prekypriť a dobre zamiešať organickú hmotu.
www.Bezorebne.cz
21
terra
Skúsenosti z praxe
FITZentrum
Ďalšie vyznamenanie veľkou
Cenou Stredného stavu pre značku HORSCH
okolo 800 až 1 000 hektárov a doteraz
dobre slúžia.
„Využívam jednak dláta bez krídel
na kyprenie do 30 cm a potom radličky
s krídlami, ktorými robím plytkú podmietku a spracovanie do hĺbky 10 až
15 cm. Iné radličky nepoužívam, takto
mi to vyhovuje a zvládnem s kypričom
spracovať všetky typy pôdy,“ hovorí
farmár.
Od tej doby, čo zakúpili na farmu
v Kameníne kyprič Terrano, už nepoužívajú pluh. „Terrano nám zrovnalo
pozemky, pekne drží hĺbku spracovania a znížila sa spotreba nafty, ktorá
s pluhom bola cez 20 litrov na hektár.
A navyše sme museli po orbe používať
iné stroje a náradie, teda ďalšie prejazdy a s tým spojené náklady. Okrem toho
má kyprič vysokú výkonnosť, všetky
práce zvládneme podstatne rýchlejšie
ako s pluhom. Na traktoroch máme navigačný systém GPS s autopilotom, tým
pádom sú všetky agrotechnické operácie urobené presne. Zvlášť to oceňujeme na sejacom stroji Pronto, už žiadne
presievanie a plytvanie osivom. Vďaka
GPS je pri siatí možná pracovná rýchlosť až 15 km za hodinu v dobrých podmienkach. Stroj pekne drží hĺbku, seje
rýchlo a rovnomerne,“ uviedol dôvody
k spokojnosti farmár.
Správna voľba
Univerzálny sejací stroj Pronto 4 DC
zaseje všetku vlastnú výmeru a ďalších
asi 300 hektárov zvládne za rok v službách. Pracuje v agregácii s traktorom
s výkonom 200 koní. Denná výkonnosť je
s týmto strojom vysoká, v dobrých pod-
Ako prémiový finalista roku 2012
získala firma HORSCH Maschinen
GmbH na konci minulého roka veľkú
Cenu nadácie Oskara Patzelta.
T
ýmto najvyšším ocenením takzvaného
„Stredostavovského
Oskara“ boli v minulom roku
ocenené iba štyri firmy.
Po svojej nominácii v roku 2009 a po
víťazstve roku 2010 v juhonemeckom
kole teraz putuje jedno z najprestížnejších ocenení pre nemecké spoločnosti
strednej veľkosti opäť do Schwandorfu.
Firma HORSCH Maschinen GmbH sa
presadila v konkurencii takmer 3 600
nominovaných podnikateľských subjektov. V mene všetkých spolupracovníkov
prevzal ocenenie konateľ Horst Keller.
„Každý jednotlivec vo firme HORSCH,
od montéra až po vedenie, sa zaslúžil
o tento firemný úspech. Táto cena je výsledkom nášho veľkého rastu za posledné roky. Prial by som si, aby potvrdila
www.Bezorebne.cz
Hodnotiace kritériá:
Celkový vývoj spoločnosti
Tvorba / zabezpečenie
pracovných miest a vzdelávanie
Modernizácia a inovatívnosť
Regionálna aktivita
Servis, zákaznícka podpora
a marketing
Horst Keller
z najinovatívnejších spoločností svojho
druhu a dlhodobo patrí medzi TOP 10
v odbore poľnohospodárskej techniky, a to predovšetkým svojou hlavnou kompetenciou v sejacej technike,
v technike pre spracovanie pôdy a teraz tiež v ochrane rastlín. Obrat spoločnosti (165 mil. € netto v roku 2011)
a počet zamestnancov (950 v roku 2012)
sa darí trvalo masívne zvyšovať. Spoločnosť je aktívna aj sociálne – v roku 2006
bola založená nadácia HORSCH. Jej
účelom je investičná podpora projektov na prekonávanie chudoby na báze
a v duchu kresťanskej organizácie MEDA.
Jej účastníci poskytujú svoje schopnosti
a prostriedky, aby naplnili ľudské potreby prostredníctvom hospodárskeho
rozvoja. HORSCH okrem toho podporuje regionálne aktivity v oblastiach svojich závodov a pobočiek vo Schwandorfe, Ronneburgu a v Landau.“
DLG Image barometer 2012
Pozemok po zbere slnečnice s výmerou 66 ha spracoval vlani koncom septembra kyprič Terrano
4 FX do hĺbky 27 cm - Štefan Bertók s Ing. Izsófom z firmy HORSCH kontrolujú hĺbku a kvalitu
spracovania. Pšenica tam bola zasiata koncom októbra.
Rovnomerne zapojený porast ozimnej repky zasiatej sejacím strojom Pronto 4 DC. Prípravu osivového lôžka zabezpečil kyprič Terrano 4 FX do hĺbky 5 cm.
22
motiváciu všetkých spolupracovníkov
na nasadenie v záujme našej rodinnej
spoločnosti. Veľmi nás teší, že vďaka
tomuto oceneniu môžeme celej verejnosti ukázať, ako výkonné a konkurencieschopné sú stredne veľké spoločnosti
aj v ekonomicky zložitých časoch.“
Rozhodcovská komisia okomentovala ocenenie okrem iného aj nasledujúcim vyjadrením: „HORSCH je jednou
mienkach s ním farmár za deň zasial
aj 50 hektárov ozimnej pšenice.
„Linka na spracovanie pôdy a siatie
HORSCH nám jednoznačne priniesla
urýchlenie všetkých prác, úsporu vlahy v našej suchšej oblasti, úsporu ľudí
a zníženie nákladov. Výkonnosť je dostatočne vysoká na zvládnutie prác
v optimálnych termínoch. Sú to bezproblémové stroje vyžadujúce len minimálnu údržbu. Linku by som rád doplnil
o kyprič Terrano 4 MT, ktorý je vybavený diskami. To by bola správna voľba,
ak by som mal zabezpečiť ďalšiu novú
techniku,“ naznačil možný smer ďalšieho vývoja na farme v Kameníne Štefan
Bertók.
V
ýsledky Image barometra
2012, ktorý každoročne zostavuje združenia nemeckých poľnohospodárov DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft), ukazuje, že renomované značky nemeckého
agrárneho trhu posilnili v uplynulých
rokoch svoju váhu a profil. Dôvera poľnohospodárov v konkurencieschopnosť
týchto firiem a v kvalitu ich výrobkov aj
v týchto ekonomicky nepokojných časoch výrazne vzrástla.
Už po piatykrát od roku 2008 obsadila firma HORSCH štvrtú priečku
v celkovom poradí, a to s postupným
zosilňovaním svojho bodového náskoku. Tým sa HORSCH stáva najviac oceňovaným výrobcom závesnej techniky.
Metódy spracovania pôdy a sejby
sa dostali do popredia záujmu poľnohospodárov, motivovaných k ich modernizácii a zefektívňovaniu tlakom na
úsporu nákladov a vplyvom extrémnych
výkyvov počasia. Výrobcovia techniky,
ktorí sa zodpovedajúcim vývojom dlhodobo zaoberajú, sú teraz v obzvlášť
silnom ohnisku pozornosti. Rozšírením
o techniku pre ochranu rastlín sa znač-
ke HORSCH podarilo zosilniť svoje bodové hodnotenie v ďalších kategóriách
Image barometra. Tento krok vnímajú
poľnohospodári ako ďalší prejav silnej
firemnej inovatívnosti.
IMAGE-BAROMETER LANDTECHNIK 2012. Výrobcovia s najvyšším bodovým ohodnotením.
*) max. 100 bodov
www.Bezorebne.cz
23
terra
FITZentrum
hľadu našich vlastných technikov a vývojárov a obsluhu zabezpečovali vybraní spolupracovníci, ktorí všetko trvalo
sledovali. Teraz prišla tvrdá prax.
terraHORSCH: Aké problémy sa teda
vyskytli?
Získané skúsenosti
HORSCH Maestro sa prezentoval na výstave Agritechnica 2011 ako obzvlášť precízny presný sejací stroj pre
vysoké pracovné rýchlosti. Za svoju inovatívnu konštrukciu získal výrobca vyznamenanie „Stroj roka 2012“.
O skúsenostiach z prvej sezóny v tvrdej prevádzkovej praxi hovoríme s Philippom Horschom.
terraHORSCH: Obstálo Maestro vo
svojej skúške ohňom?
Philipp Horsch: Áno. Svoje schopnosti preukázalo Maestro okrem iného
napríklad pri uskutočnenom svetovom
rekorde, ktorý prebehol spoločne s firmou Claas, pri presnom výseve kukurice. Počas 24 hodín stroj Maestro 24.70
SW s ťahačom Xerion 5000 zasial a súčasne prihnojil 448,29 hektára. Cieľom
spoločnej akcie bolo dosiahnuť vysoké
pracovné tempo – priemerná rýchlosť
24
www.Bezorebne.cz
bola 14,7 km/h – pri veľmi dobrej kvalite
sejby. To sme docielili. Okrem toho sme
uviedli do prevádzky prvú obmedzenú
sériu 100 kusov strojov Maestro do poľnohospodárskych podnikov prevažne
v západnej a východnej Európe. Tieto
stroje pracovali väčšinou veľmi dobre
a zasiali veľké rozlohy cukrovky, kukurice, slnečnice a sóje.
terraHORSCH: Prečo „väčšinou“?
Philipp Horsch: Nechcem tu nič prikrášľovať. Objavili sa body, ktoré za
určitých okolností nefungovali tak, ako
som si predstavoval.
terraHORSCH: Čo k tomu viedlo?
Philipp Horsch: V poľnohospodárskej
praxi nie je nikto ušetrený pred nečakanými vplyvmi. Do sezóny sme vstúpili
veľmi obozretne, predsériové stroje už
dva roky pracovali k našej plnej spokojnosti v najrôznejších podmienkach po
celej Európe. Tu si ale musíme priznať,
že po túto dobu pracovali stroje za do-
Philipp Horsch: V mnohých prípadoch sme neboli spokojní s presnosťou
uloženia zŕn. Naše podrobné analýzy
ukázali, že problémy spočívali v troch
faktoroch:
Bod 1: Pri výseve cukrovky do vlhkej piesčitej pôdy sa na niektorých výsevných jednotkách zvyšoval odpor
otáčania dávkovacích kotúčikov. Tu sa
nachádzali veľmi malé rozmerové tolerancie a každá usadenina sa prejavuje
väčším prúdovým odberom. Ak tento
presiahol stanovenú hranicu, stretla sa
obsluha s chybovým hlásením.
Bod 2: Za určitých podmienok dochádzalo k zovretiu alebo odskakovaniu zŕn v mieste, kde dávkovací kotúčik
odovzdáva zrná k priamočiaremu pohybu do pádovej trubice. Niektoré osivo
sa vplyvom svojej veľkosti alebo tvaru
dostávalo do tolerančných medzier na
hrane dávkovacích drážok, kde mohlo
dôjsť k ich poškodeniu. Jednotnou príčinou boli výrobné tolerancie, ktorým
nezodpovedalo konštrukčné riešenie,
ktoré by ich vplyv vylúčilo.
Bod 3: Nespokojnosť vyvolal výpočet
a zobrazovanie variačného koeficientu na displeji. Variačný koeficient (VK)
pozdĺžneho rozmiestnenia zŕn v riadkoch je pritom jedným z hlavných rozhodovacích kritérií obsluhy pre voľbu
správnej pracovnej rýchlosti. Na zistenie
VK sa používajú veľmi presné senzory,
ktoré zachytávajú let jednotlivých zŕn
pred ústím pádovej trubice. Výpočet VK
sa odohrával podľa jednotného algoritmu nemeckého združenia poľnohospodárov (DLG), ktorý pre stanovenie
VK zahŕňa výhradne správne obsadené
pozície zŕn, nie však už chýbajúce pozície alebo násobne obsadené pozície.
V praxi toto potom spôsobovalo, že
zobrazovaný variačný koeficient vychádzal vždy dobre, pretože k výpočtu
neboli zahrnuté chybové pozície zŕn!
Obsluha potom podľa zobrazovaného
VK stále zvyšovala pracovné tempo,
pretože udávaná hodnota zotrvávala
v požadovaných medziach. Výsledkom
bolo, že sa siatie odohrávalo často za
príliš vysokej rýchlosti, z časti aj pri 18
km/h, a to aj za nepriaznivých pôdnych
podmienok. Pochopiteľne potom kvalita výsevu nespĺňala naše nároky.
terraHORSCH: Ako sa podarilo tieto
príčiny odstrániť?
Philipp Horsch: Ako som už hovoril
úvodom – väčšina z prvej série Maestro
fungovala dobre. Od zistenia komplikácií sme samozrejme po mnoho mesiacov pracovali na spomínaných témach a na ich riešení. Úpravou tvaru
dávkovacieho kotúčika pre výsev cukrovky teraz úplne odstraňujeme vplyv
prenikajúcich nečistôt, čím výrazne
poklesli príkonové nároky dávkovacích
agregátov. Tiež ich prípadné zablokovanie je teraz vylúčené. Následne sme
tiež zväčšili vôle okolo stien kotúčikov
určených pre výsev cukrovky.
Bod 2 sme vyriešili viacnásobnou
úpravou dávkovacích agregátov. Vylúčili sme konštrukčne možnosť vzniku
medzier, ktoré by spôsobili priškripnutie alebo ustrihnutie zŕn. Pevná stierka,
ktorá presúva zrná na okraj dávkovacích drážok, je teraz odpružená, aby
sa mohla stále prispôsobovať polohe
dávkovacieho kotúčika. Tiež sme doplnili sortiment kotúčikov o typy určené
pre extrémne veľkosti a tvary osív. Tieto
úpravy definitívne odstránili zachytávanie zŕn a nerovnomernosti pri odovzdávaní zŕn do pádovej trubice. Mechanické záležitosti sú teda vyriešené.
Aj pre zobrazovanie na displeji sme
podnikli rad úprav, ktoré obsluhe uľahčia jasné rozhodovanie o kvalite výsevu. Pre výpočet VK sa teraz používa
plný počet pozícií zŕn, teda obsadené
pozície, prázdne pozície a viacnásobne obsadené. Zobrazovaný údaj teda
plne informuje o situácii v riadku. Súčasne sme podľa minuloročných skúseností doplnili zobrazovanie o jednu
veľmi užitočnú funkciu – obsluha môže
zvoliť zjednodušené zobrazovanie prevádzkových stavov, pri ktorom je o kvalite výsevu informovaná v podobe semaforu. V centre našej pozornosti teda
bola nielen zmena výpočtového algoritmu VK, ale aj zlepšenie a zjednodušenie informácií zasielaných obsluhe.
terraHORSCH: Tieto zmeny sa objavia až na tohtoročných strojoch?
Philipp Horsch: Nie, samozrejme na
všetkých doteraz predaných strojoch
Maestro kompletne vymeníme dávkovacie agregáty a všetky stroje naprogramujeme novým softvérom.
terraHORSCH: Čo vám dáva istotu,
že teraz je všetko v poriadku?
Philipp Horsch: V septembri sme
odoslali štyri stroje Maestro do Juhoafrickej republiky, ktorá je svojou pestovateľskou sezónou o pol roka pred
nami a so sejbou sa tu začína na začiatku októbra. Naše stroje tu pracovali
na veľkých farmách pri výseve kukurice
a sóje. Pre nás sa táto základňa teda
stala ideálna pre testovanie konštrukčných zmien v reálnych prevádzkových
podmienkach. Uistili sme sa, že v nasledujúcej sezóne u nás bude všetko fungovať – a vyzerá to veľmi dobre!
Porast kukurice na pozemku svetového rekordu v júni 2012.
www.Bezorebne.cz
25
terra
FITZentrum
Pásové obrábanie
pôdy pod repku
– cielené kyprenie, cielené hnojenie
Technológia výsevu repky a obilia, pri ktorej sa pôda obrába v pásoch, sa v posledných rokoch na trhu už zabývala. Avšak aj naďalej sa o tejto metóde intenzívne diskutuje. Magazín terraHORSCH vám chce ukázať doterajšie
výsledky prebiehajúceho pokusu, ktorý skúma vplyv pásového obrábania pôdy pri pestovaní repky, so súčasným
ukladaním hnojiva pod pätu a do hĺbky pod osivo. Pokus bude trvať celkom päť rokov, aktuálne sa nachádzame
v tretej sezóne.
Dátum
Ozimná repka / úkon
Prípravok
Dávka
Informácia
02.08.2011
zber predplodiny
03.08.0211
podmietka
Joker 3 CT
6 cm
celoplošne
16.08.2011
obrábanie pôdy
Terrano 3 FX
12 cm
celoplošne
obrábanie pôdy
Terrano 3 FX
22 cm
radlič. bez krídiel
18.08.2011
výsev repky
19.08.2011
herbicíd
19.08.2011
moluskocíd
19.08.2011
hnojenie
15.09.2011
29.09.2011
odroda Dimension
moridlo Premium
len parcela 22
podľa rozpisu Focus TD, Pronto DC
Quantum
2,0 l/ha
širokospektrálny
Echelon
150 g/ha
širokospektrálny
Delicia
3 kg/ha
Schneckenlinsen
DAP
SA
Patentkali
všetky parcely
nahnojenie všetkých parciel
na 50 N, 70 P, 30 K
herbicíd
Agil S
1,0 l/ha
výdrv
fungicíd
Folicur
0,6 l/ha
phoma
morforegulátor
Carax
0,6 l/ha
insekticíd
Kararte Zeon
0,075 l/ha
bór kvapalný
0,8 l/ha
Carax
0,4 l/ha
fungicíd
skočka
krátenie
31.10.2011
herbicíd
Kerb flo
1,25 l/ha
všetky parcely, stoklas
13.03.2012
hnojenie
SA 25/12
300 kg/ha
75 kg/ha N; 36 kg/ha S
krytonos
23.03.2012
05.04.2012
insekticíd
Trebon 30 EC
0,3 l/ha
hnojenie
bór kvapalný
2,0 l/ha
insekticíd
Plenum 50 WG
150 g/ha
blyskáčik
fungicíd
Folicur
0,6 l/ha
krátenie
krátenie
fungicíd
Carax
0,4 l/ha
hnojenie
bór
1,0 l/ha
05.04.2012
hnojenie
LAV
200 kg/ha
54 kg/ha N všetky parcely
02.05.2012
insekticíd
Biscaya
0,3 l/ha
blyskáčik
insekticíd
Fastac SC
0,1 l/ha
fungicíd
Cantus Gold
0,3 l/ha
fungicíd
Ortiva
0,5 l/ha
hnojenie
DAM
50 l/ha
18 kg/ha N
Produkčný postup – repka 2011/2012
Pokus
Pokus s názvom „Pásové pestovanie
repky“ prebieha na stanovišti Sitzenhof
(Bavorsko, Nemecko) a je súčasťou osevného postupu ozimná repka – ozimná
pšenica – silážna kukurica – ozimná
pšenica.
Predplodinou k repke bola ozimná
pšenica, ktorej slama sa rozdrvila a po-
26
www.Bezorebne.cz
nechala na pozemku. K podmietke sa
použil tanierový HORSCH Joker CT pri
pracovnej hĺbke 6 centimetrov, aby sa
urýchlilo vzchádzanie výdrvu. Dva dni
pred sejbou repky sa vykonalo mierne
prehĺbenie podmietky pomocou kypriča HORSCH Terrano 3 FX. Trojradový
stroj niesol radličky s bočnými krídlami
a pracoval do hĺbky 12 centimetrov.
Tento pracovný úkon bol nutný, pre-
tože august 2011 bol v Bavorsku veľmi
daždivý a bolo nutné urýchliť preschnutie povrchovej vrstvy pôdy. Referenčná
parcela 22 bola dodatočne prekyprená
Terranom 3 FX do hĺbky 22 cm. K tomu
sa odmontovali bočné krídla radličiek
a k práci sa použili iba stredové špičky
so šírkou osem centimetrov. Dôvodom
k tomu bolo, že parcela 22 slúži svojím
klasickým postupom ako referenčná.
Na siatie sa použil sejací stroj HORSCH
Pronto 3 DC a hlboké prekyprenie bolo
nevyhnutné na vyrovnanie podmienok
s pásovou metódou.
Výsev repky prebehol 18. augusta
2011 za dobrých, ľahko nadpriemerne vlhkých pôdnych podmienok. Ako
sejačky sa použili HORSCH Pronto 3 DC
a HORSCH Focus 3 TD. Za odrodu bola
vybraná ozimná repka Dimension. Ide
o odolnú a zdravú odrodu, ktorá má
razantne raný vývoj a je osvedčená pre
výsev do mulča.
Varianty výsevu a hnojenia boli vykonávané podľa pokusného plánu. Hĺbka pásového kyprenia pomocou sejačky HORSCH Focus 3 TD bola nastavená
na 22 centimetrov. Hlbšie kyprenie by
v tunajšej lokalite nemalo zmysel, pretože potom by sa už vynášala na povrch
hlušina. Osivo repky sa ukladalo do hĺb-
ky 1,5 cm, aby sa dostatok vlahy využil
pre čo najrýchlejšie vzchádzanie.
Bezprostredne po zasiatí sa aplikovalo herbicídne ošetrenie, skladajúce sa z 150 g/ha Echelon (500 g/kg
Clomazone) plus 2,0 l/ha Quantum
(600 g/l petoxamid). To bolo doplnené
o 3 kg/ha Delicia Schneckenlinsen, pretože v aktuálnych vlhkých podmienkach
a po očakávaných zrážkach bolo nutné
počítať so silnejším výskytom slimákov.
Všetky parcely boli vyhnojené na
rovnakú úroveň 50 kg/ha N; 70 kg/ha
P2O5; 30 kg/ha K2O. Vzchádzanie a raný
vývin repky bol rýchly a rovnomerný.
Intenzívny rast a dlhá jesenná vegetácia
si vynútili druhé krátenie, aby sa zabránilo nadmernému predĺženiu. Porast
repky vo všetkých variantoch vstúpil do
zimy veľmi dobre vyvinutý. Raný nástup
vegetácie v januári ani extrémne mrazy vo februári na porastoch nespôsobili
škody.
Po štartovacom prihnojení dusíkom
sa na jar porasty vyvíjali veľmi dobre.
Nasledujúce sucho, trvajúce od februára do apríla, porasty dôkladne preverilo. V tejto fáze bolo možné miestami
sledovať rozdiely medzi variantmi. Dažďové zrážky od konca apríla potom stačili práve k dosiahnutiu v lokalite priemerného výnosu.
Úroda sa zberala 28. júla 2012 pomocou parcelkového kombajnu. Pre vyhodnotenie bol zberaný vždy len stredový pruh z každého variantu – jeho
plocha predstavovala 36 m2 na každej
Porast repky dňa 11. 10. 2012
www.Bezorebne.cz
27
terra
FITZentrum
Ukladanie hnojiva
Ukladanie hnojiva: na hĺbku kyprenia
Ukladanie osiva
Ukladanie osiva
Funkčný princíp sejacieho stroja Pronto DC PPF
Č.p. Zŕn/ha Hnojenie do depa
N/ha
P/ha
K/ha
S/ha
Čistý výnos
Informácie
t/ha
1
15
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
hlboko a k päte 50/50
3,74
2
25
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
hlboko a k päte 50/50
3,76
3
35
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
hlboko
3,99
4
35
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
k päte
4,09
5
35
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
hlboko a k päte 50/50
3,72
6
35
0,8 KST+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
17
hlboko
3,67
7
35
0,8 KST+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
17
k päte
3,89
8
35
0,8 KST+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
17
hlboko a k päte 50/50
3,63
9
35
1,5 DAP
27
70
hlboko
3,46
10
35
1,5 DAP
27
70
k päte
3,66
11
35
1,5 DAP
27
70
hlboko a k päte 50/50
3,45
12
35
0,8 KST
16
hlboko
3,23
13
35
0,8 KST
16
k päte
3,51
14
35
0,8 KST
16
hlboko a k päte 50/50
3,52
15
35
1,6 KST
32
hlboko
3,83
16
35
1,6 KST
32
k päte
3,44
17
35
1,6 KST
32
hlboko a k päte 50/50
3,70
18
35
2,5 KST
50
hlboko
3,60
19
35
2,5 KST
50
k päte
3,61
20
35
2,5 KST
50
hlboko a k päte 50/50
2,89
21
35
bez
3,40
22
35
referenčný postup
3,52
0,7 SSA+1 DAP+1 Pkali
33
46
30
34
SSA = síran amónny
DAP = diamonfosfát
Pkali = Patentkali
KST = dusíkaté vápno
parcele. Okrem hmotnosti zozbieranej
hmoty bola tiež zisťovaná aj vlhkosť
a obsah olejnatých látok.
Výsledok
Výsledky prenesené do tabuľky vyjadrujú hodnoty výnosov pri deväťpercentnej vlhkosti. Referenčný sejací stroj
HORSCH Pronto 3 DC PPF (Precision Placement of Fertilizer) s hnojením k päte
(70 kg/ha síran amónny + 100 kg/ha
diamonfosfát + 100 kg/ha Patentkali)
dosiahol v pokuse výnos 3,52 t/ha (parcela 22). Hnojivo sa ukladá 7,5 cm vedľa
každého riadku a osem centimetrov
28
www.Bezorebne.cz
Pronto 3 DC PPF
pod hĺbku siatia. V porovnaní s tým sa
podarilo sejacím strojom HORSCH Focus
3 TD pri rovnakej dávke hnojiva dosiahnuť výnos 4,09 t/ha (variant 4).
Hnojivo môže byť strojom Focus
uložené tromi spôsobmi:
1. Hlboko – takmer do hĺbky spracovania; v konkrétnom prípade do cca
20 cm
2. Plytko – k päte; podľa sypkosti
pôdy do hĺbky asi päť až desať centimetrov
3. Plytko a hlboko – kombinácia variantov 1 a 2; dávka hnojiva je rozdelená na 50 %
Pri voľbe spôsobu uloženia hnojiva je v zásade nutné zvážiť, ako silno
je potreba stimulovať vývin mladých
rastlín. Pri včasnom termíne siatia za
dobrých podmienok je vhodnejšie ukladať hnojivo hlboko, aby rastliny repky
neprerastali. Pri normálnych termínoch
výsevu sa osvedčilo kombinovať plytké
a hlboké rozloženie dávky hnojiva, aby
jeho účinok na rastliny bol rovnomerný.
Pri neskorších termínoch a pri siatí do
Ukladanie hnojiva: k päte osiva
Ukladanie osiva
Ukladanie hnojiva: hlboko
Ukladanie hnojiva: 50% / 50%
Ukladanie osiva
Funkčný princíp sejacieho stroja Focus TD
chladnej, mokrej pôdy je potrebné ukladať hnojivo plytko, aby čo najsilnejšie
podporilo rastliny v ranom vývoji, pre
dosiahnutie dostatočného vzrastu pred
vstupom do zimy.
V pokuse sa porovnávali rôzne hnojivá, respektíve ich kombinácie. Pre výber hnojiva sa zohľadňovala jeho vhodnosť pre koncentrované uloženie do
pôdneho depa a tiež atraktivita jeho
živín pre vývoj koreňov rastlín.
Živiny, ktoré zotrvávajú v depe:
amónny dusík, draslík. Živiny s vysokou
atraktivitou: amónny dusík, vodorozpustné fosfáty.
Ako obzvlášť vhodný z oboch uvedených hľadísk je DAP (diamonfosfát).
Jeho kombinácia so síranoamónnym
hnojivom zvyšuje podiel dusíka a navyše prináša pre mnohé biotopy potrebnú síru. V pôdach s obmedzenou
dostupnosťou draslíka je tiež veľmi
vhodné uloženie draselného hnojiva do
koncentrovaného depa. V predchádza-
HORSCH Focus 3 TD
www.Bezorebne.cz
29
terra
FITZentrum
Úhrny zrážok
Zhrnutie:
120
Karbidová špička HM Plus
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY BEZ KOMPROMISOV
Pásové obrábanie pôdy pod
repku je veľmi zaujímavá metóda
k lepšiemu využívaniu výnosového
potenciálu cestou cieleného hlbokého kyprenia a cieleného ukladania hnojív.
100
80
60
Ext
á ž rém
ivo
n
tno e
sť
dlh
mm/m2
40
20
0
Ja
n
11
b
Fe
11
1
1
ar
M
1
pr
A
1
áj
M
11
n
Jú
12
2
12
12 12
12
12
l1
t
p
ov Dec
ug
Jú
Se Ok
N
A
Záznamy meteostanice Sitzenhof (august 2011 až júl 2012)
júcom príklade ide o Patentkali, ktoré
navyše poskytuje rastlinám aj horčík.
Pre niektoré stanovište bude určite
veľmi zaujímavá možnosť aplikácie dusíkatého vápna. Najmä tam, kde pôsobí
problémy Plasmadiophora alebo Sclerotinia, je možné dosiahnuť uložením
dusíkatého vápna do pôdy dobrého
účinku. Lokalita Sitzenhof nie je po tej-
to stránke riziková, a preto sa tu spomínanou aplikáciou nedá dosiahnuť
zvýšenie výnosu. Varianty aplikácie boli
zvolené tak, aby odporúčaná povrchová
aplikácia 250 kg dusíkatého vápna na
ha priamo susedila s pásovou pôdnou
aplikáciou 80 kg/ha. Ak sa týmto spôsobom zvyšuje koncentrácia trojnásobne,
mal by tiež účinok byť zhodný.
Voľba vhodného hnojiva je rovnako dôležitá ako správna hĺbka
jeho uloženia. Tu ponúka HORSCH
Focus TD možnosti ukladania hnojiva tromi rôznymi spôsobmi: hlboko, plytko, hlboko a plytko.
Pln
a h á odo
úže
lno
vna sť
tos
ť
Výber hnojiva by sa mal orientovať na konkrétne formy živín.
Obzvlášť dobre sa hodia amónne
a fosfátové hnojivá alebo kombinované s oboma formami.
Pokus v tejto fáze ukazuje zaujímavé výsledky. Hnojivám a ich formám bude preto venovaná veľká
pozornosť, aby sa dosiahla optimálna účinnosť.
kon
tro Prec
la v ízn
ýro a
by
pre
Vys
vád ok
spo
á
z
k
ľah ová
livo
sť
Totožná kvalita práce od prvého
do posledného hektára. Špičky trvalo
udržujú svoju dĺžku a tvar.
30
www.Bezorebne.cz
Informujte sa priamo u svojho dodávateľa
náhradných dielov HORSCH!
Poľnohospodárstvo z vášne
www.horsch.com
Leeb GS 8000
BUDÚCNOSŤ TECHNIKY NA OCHRANU RASTLÍN
- Vysoká plošná výkonnosť
- Moderná konštrukcia
- Kompaktná stavba s nízkym ťažiskom
- Antikorová nádrž a armatúry
- Automatické navádzanie ramien BoomControl
- Nízka výška nad cieľovou plochou pre zásadné
zníženie úletu a pre lepšiu pokryvnosť
Poľnohospodárstvo z vášne
www.horsch.com
Download

Controlled Traffic Farming – prvé kroky Dôkladná