12
květen
2012
Značkový magazin
SECÍ STROJ
ROKU 2012
Maestro Secí stroj roku 2012
Philipp Horsch Náročný vývoj se skvělým výsledkem
Horsch Leeb Aplikační technika nejvyšší kvality
Z praxe pro praxi Tuzemské zkušenosti a doporučení
Přečtěte si
Blízká budoucnost Telematics ON Implement
NOVÁ TECHNOLOGIE
NOVÁ TECHNOLOGIE
HORSCH MAESTRO CC/SW
Jednocení a dopravu zrn uskutečňují
tři funkční principy jednotek Maestro:
také měří jejich rozestupy. Měřící software
funguje tak, aby obsluha měla trvalý přehled o přesném podílu vynechávek, násobných zrn, a také o hodnotě variačního
koeficientu v každém jednotlivém výsevním řádku. Na různé situace (kvalita osiva
a předseťové přípravy pozemku) může
řidič hned reagovat a maximálně využít
schopností stroje, například přizpůsobováním pracovní rychlosti požadované
přesnosti výsevu.
1. Jedinečný systém dávkování zrn
Ústřední součástí nové konstrukce
je podtlakový dávkovací kotouček, který
nemá obvyklé otvory, nýbrž směrem k obvodu otevřené drážky. Spolu s nově koncipovaným vynášením zrn z drážky se dosahuje vynikající přesnosti v mimořádně
širokém rozsahu frekvencí otáčení (0 až 30
Hz*). Rozhodující pro dosažení velmi dobrého výsledného rozmístění zrn v drážce je
naprosto plynulý přechod zrn z otáčivého
na přímý pohyb směrem do pádové trubky. Toho se dosahuje jedinečně tvarovanými drážkami v kotoučku. Po vyjednocení
zrn se podtlakově přisáté zrno pomocí
zakřivené stěrky plynule vysouvá směrem
k okraji. Tím se zcela eliminují odstředivé
síly a zrno se po opuštění kotoučku pohybuje absolutně přímočaře.
Protilehlá polovina agregátu s jednotícím hřebenem (vlevo) pro vyloučení
násobných zrn; kovová stěrka (vpravo)
vynáší zrna drážkou k obvodu a převádí
rotaci zrn v přímočarý pohyb.
rychlost. Maestro dosahuje dosud nedostižnou přesnost i při nejvyšších prakticky
použitelných rychlostech a dávkovacích
frekvencích.
(* 30 Hz odpovídá pracovní rychlosti
15 km/h při výsevku 90 000 zrn/ha)
Přesný dávkovací agregát HORSCH má
kompaktní stavbu s rozměry: šířka 270
mm; hloubka 165 mm; výška 250 mm.
2. Extrémně kompaktní výsevní ústrojí
HORSCH Maestro 24.75 SW v praktickém provozu podává čistou výkonnost 15 až 20 ha za hodinu.
Nový přesný secí stroj HORSCH
Maestro CC a SW se představil oficiálně na výstavě Agritechnica 2011. Nový
funkční koncept výrobní řady Maestro
charakterizují tři znaky:
Rychlý – Precizní – Všestranný
Rychlý: Rychlosti přesného výsevu
15 km/h a více.
Precizní: Vynikající přesnost jednocení a ukládání zrn i při vysokém tempu a při
vysokých výsevcích.
Všestranný: Vhodný pro přesný výsev
kukuřice, cukrovky, slunečnice, sóji, čiroku
a řepky.
1
www.Bezorebne.cz
Nová konstrukce tvoří dvě výrobní
řady: Maestro CC s 8 a 12 výsevními jednotkami a s roztečemi 45, 50, 70, 75 a 80
cm. Maestro CC se vyznačuje kompaktní
stavbou a velmi nízkým tahovým odporem. Zásobník hnojiva s vlastním podvozkem pojme 2 800 litrů. Osivo se plní do
samostatných zásobníků nad každou výsevní jednotkou.
Maestro SW s 12 a 24 výsevními jednotkami a s roztečemi 70 nebo 75 cm.
Maestro SW je vybaveno systémem Seed
On Demand. Díky němu se doprava osiva uskutečňuje z centrálního zásobníku
(objem 2 000 litrů) ke všem výsevním jednotkám. Pro hnojivo je vyhrazena komora
v zásobníku o objemu 7 000 litrů.
Nové Maestro používá zcela nově vyvinutý výsevní orgán. Skládá se z celku tvořeného dávkovacím ústrojím a dvojkotoučovou výsevní botkou. K vedení hloubky
slouží dvě kola na bocích výsevní botky.
Vnitřkem botky prochází pádová trubka
pro navedení osiva do drážky. V drážce se
dále odvaluje gumové přitlačovací kolečko, které fixuje polohu zrna hned po dopadu. Uzavření drážky a zakrytí osiva zajišťuje pár zadních V-koleček, jejichž přítlak je
možné plynule nastavovat, a tak přizpůsobit půdním a vláhovým podmínkám.
Dávkovací agregát strojů HORSCH Maestro CC/SW má zcela novou konstrukci,
která naplňuje požadavky současné praxe
na vyšší pracovní rychlosti.
Dávkovací agregát s nasazeným drážkovým kotoučkem.
Tento nový a unikátní princip zaručuje
stejný pád každého jednotlivého zrna, bez
ohledu na rychlost otáčení dávkovacího
kotoučku. Každé zrno vstupuje do pádové
trubky v přesně definovaném úseku, který
ho návazně uloží do seťové drážky tak, aby
se dopad zrna uskutečňoval téměř nulovou relativní rychlostí. Jsou vyloučeny nárazy a nerovnoměrnosti pohybu zrna v pádové trubce, které u obvyklých konstrukcí
zapříčiňuje vysoká nebo střídavá pracovní
Výsledná konstrukce nového přesného dávkování HORSCH Maestro, jejíž srdce tvoří jednotící agregát a integrovaný
elektropohon, má mimořádně kompaktní
rozměry. Díky malému průměru kotoučku
a jednotící komory není třeba používat
dotykové těsnění podtlakové části. K utěsnění dostačuje tenká vzduchová mezera
a díky tomu dávkování nemá žádné vlastní pasivní odpory a nedochází k žádnému
opotřebení těsnících ploch. Díky takové
konstrukci je proudový odběr každé výsevní jednotky mimořádně nízký (cca 1 A)
a k pohonu je možné použít velmi kompaktní elektromotor. Pohonná jednotka se
skládá z bezkartáčového elektromotoru,
převodovky, uložení a řídícího počítače
pro každý výsevní řádek. Celek je zapouzdřen v malém, vodotěsném tělese. Toto
konstrukční řešení redukuje počet pohyblivých součástí na minimum.
Dávkovací agregát pod jednotlivým
zásobníkem osiva.
3. Průběžné měření přesnosti výsevu
Další důležitý prvek inovace se nachází
v kontrole. Ultra přesné senzory, integrované ve specifické části pádové trubky, nejen snímají přesný počet prošlých zrn, ale
Dávkovací agregát s přísunem osiva
Seed On Demand.
www.Bezorebne.cz 2
ROZHOVOR
NOVÁ TECHNOLOGIE
Ostatní přednosti
Nově vyvinuté kabelové konektory
s kombinovaným proudovým napájením
a datovým rozhraním CAN-Bus v třídě
ochrany IP67k (odolnost proti vysokotlakému ostřiku vodou) zásadně redukují potřebnou kabeláž.
Každá výsevní jednotka disponuje tlačítkem pro funkční test na místě (zkouška
dávkování zrn).
Dávkování s vysokou přesností při
rychlosti kolem 15 km/h a více umožňuje
dosahovat maximální produktivity v krátkých časových oknech nejvhodnějších pro
výsev.
Rozhovor s Philippem Horschem
PŘESNÝ, RYCHLÝ
UNIVERZÁLNÍ
známým americkým výrobcem Kinze, který nám dodával svoje mechanické výsevní agregáty. První prototypy Maistra pak
pracovaly v nejtěžších půdách českého
zemědělství a fungovaly velmi dobře. Maistro pro nás bylo strojem, který jsme brzy
mohli uvést na trh jako vyzrálý.
Agregát v provedení pro jednotlivé zásobníky osiva.
Proč tedy další vývoj od Maistra
k Maestru?
Philipp Horsch: Naše Maistro funguje velmi dobře při setí kukuřice. Hlavně
z jihovýchodní Evropy jsme ale slyšeli požadavky, aby Maistro umělo stejně dobře
vysévat i slunečnici a sóju. Používané mechanické výsevní agregáty Kinze tato osiva
ale nezvládají nejlíp. Proto jsme ještě před
uvedením Maistra na trh začali s vývojem
vlastního ústrojí, které bude vhodné pro
kukuřici, slunečnici, sóju, cukrovku a řepku. Brzy nám bylo jasné, že toho dosáhneme jen podtlakovým principem dávkování. Ostatně už od roku 2002 paralelně
běží naše pokusy s přesným výsevem obilovin a řepky. Pro obiloviny dosud nemáme vyzrálou konstrukci, kterou můžeme
uvést na trh, ale tento vývoj se stal základnou pro výsevní principy dnešního stroje
Maestro.
Tělo agregátu s hřídelí hnacího motoru
a s unašečem dávkovacího válečku.
Trvalé sledování kvality výsevu umožňuje řidiči, aby ihned a přesně přizpůsobil
svoji práci přesně definovaným požadavkům.
Provozní parametry, které vypovídají
o přesnosti výsevu, rychlosti, přítlaku
apod., se neustále ukládají do paměti
stroje, a proto jeho majitel trvale získává
přesné informace o práci stroje a o jeho
výkonu.
Variabilně využitelné dávkování prodlužuje provoz secích strojů Maestro pro
Agregát v provedení pro přísun osiva
Seed On Demand z centrálního zásobníku.
výsev kukuřice, cukrovky, slunečnice, sóji,
čiroku a řepky.
Doprava osiva systémem Seed On Demand (permanentní přísun osiva pomocí
pneumatické dopravy) ke každé výsevní
jednotce umožnuje používat jeden zásobník osiva o velkém objemu, čímž se velmi
urychluje jeho doplňování.
To zní jako zdlouhavá a komplikovaná práce. Nebylo možné vyřešit to nákupem?
Philipp Horsch: Opravdu ne! Dlouhodobě je nákup komponent vždy složitý,
především tehdy, když pomýšlíte na další
vývoj… A navíc, pro nás platí: kde je napsáno HORSCH, to také vyrobil HORSCH.
Na loňské výstavě Agritechnica
patřil pneumatický přesný secí stroj
HORSCH Maestro mezi nejatraktivnější novinky. Povídali jsme si s vedoucím
vývoje, Philippem Horschem, o vzniku
Maestra a o tom, co tento stroj umí.
Pádová trubka se snímací senzorikou a ukázka displeje pro obsluhu se všemi měřenými
hodnotami variačního koeficientu chybějících nebo násobných zrn v každém řádku.
3
www.Bezorebne.cz
Kabelové konektory pro přívod proudu
a pro Bus-datovou komunikaci (stupeň
ochrany IP67k).
Na otázky, proč vyvíjíte nové stroje,
obvykle odpovídáte, že hledáte vhodnou
techniku pro svůj zemědělský podnik
v České republice. Bylo tomu tak i v případě secího stroje Maestro?
Philipp Horsch (se smíchem): Nejen
proto. Pochopitelně jako zemědělci chceme stále lepší stroje, ale v tomto případě
jsme ho tak moc nepotřebovali. Vždyť
máme už od roku 2004 v nabídce přesné
secí stroje Maistro. Výroba Maistra měla
pro nás zpočátku hlavně strategické důvody. HORSCH se řadí mezi specialisty na
secí techniku a mezi ně patří samozřejmě
i přesné secí stroje. Jejich trh má v segmentu zemědělské techniky velký podíl.
Tehdy jsme se rozhodli pro spolupráci se
Už jste se zmínil, že vaším cílem byla
univerzálně využitelná přesná secí technika. Měl jste ještě jiné záměry?
Philipp Horsch: Od začátku vývoje
jsme chtěli vysokou pracovní rychlost.
K tomu jsme museli zvýšit jednotící frekvenci. Například pro kukuřici bylo na trhu
15 Hz dosud jako maximum, my jsme
chtěli minimálně 30 Hz přinejmenším se
stejnou přesností. Dále jsme chtěli, aby
www.Bezorebne.cz 4
ROZHOVOR
dávkovací agregát byl poháněn elektricky,
aby bylo možné jednoduše realizovat například kolejové řádky, vypínání výsevních
jednotek nebo individuální meziřádkové
rozteče. Už jen kvůli těmto požadavkům
bylo potřeba vyvinout takovou konstrukci,
která bude mít extrémně nízkou spotřebu
točivého momentu. Posledním bodem
bylo, že potřebujeme systém, který je
schopen osivo dopravovat v režimu Seed
On Demand, tedy z centrálního zásobníku.
Které požadavky bylo nejnáročnější
splnit?
Z PRAXE PRO PRAXI
A tím to bylo vyřešené?
Philipp Horsch: Ještě zdaleka ne. Brzy
jsme sice dosáhli laboratorní přesnosti 99
procent, ale to bohužel nestačí! Dva lidé
celý rok naplno pracovali na tom, aby se
přesnost zvýšila na 99,8 procenta. U vakuových principů dávkování je totiž mnoho prvků, stejně jako při profilování dávkovacích kotoučků, které je třeba správně
zkombinovat. Když sečteme množství času při vývoji do jeho završení, pouze jednotící agregát představuje roční práci
osmi lidí.
To byl nákladný proces!
Philipp Horsch: Určitě přesnost při
vysoké pracovní rychlosti. Tady jsou tři
faktory: podíl chybějících zrn, podíl vícenásobných zrn a variační koeficient, který
je měřítkem dodržování vzdálenosti mezi
zrny v řádku. A nestačí být dobrý jen ve
dvou bodech, všechny tři faktory musí sedět na sto procent.
Philipp Horsch: Na první pohled to tak
vypadá. Ale díky němu jsme objevili mnoho dalších zásadních poznatků, které teď
má naše společnost k dispozici. Máme dále
nejmenší přesné dávkovací ústrojí se samostatným řízením každé výsevní jednotky, což nám umožňuje stavět stroje i pro
meziřádkové rozteče menší než 40 cm.
Jaký byl klíč k úspěchu?
Philipp Horsch: Podařil se nám geniální nápad – dávkovací kotouček s drážkami,
který umožňuje, aby zrna přecházela do
pádové trubky absolutně přímočaře, bez
odstředivých sil.
Jakou bude mít uživatel jistotu, že
všechno funguje podle jeho představ?
Philipp Horsch: Jádrem je sestava z motoru, převodovky, uložení a z řídícího počítače v každé výsevní jednotce. Přesnost
dávkování a ukládání zrn měří mimořádně
přesná senzorika v pádové trubce. Řídící
počítač okamžitě vyhodnocuje každý výsevní řádek. Náš ISOBUS terminál v kabině
může jednotlivě sledovat všechny řádky
a jejich kompletní kvalitativní parametry.
Při překročení nastavených limitů může
řidič okamžitě reagovat změnou přítlaku,
změnou pracovní rychlosti, nebo jinými
prostředky.
Nové stroje, jak je známo, mohou
mít svoje mouchy. Kolik zkušeností máte
s technikou Maestro?
Philipp Horsch: Dávkovací agregáty
Maestro jsme začali optimalizovat v praxi
už v roce 2008. Nejprve jsme odladili jejich
vlastnosti pro výsev kukuřice, slunečnice
a sóji, následně pak pro cukrovku a pro
řepku. Po mnoho roků tak několik desítek
strojů intenzivně a trvale pracovalo v Evropě a v Severní Americe. V současnosti se
tedy cítíme velmi jistě, ale přesto jsme pro
rok 2012 dostupnost nových strojů Maestro omezili. Teprve pro jaro 2013 budou
plně prodejné na všech trzích.
Souběžně s našimi vlastními testy
jsme nechali provádět zkoušky přesnosti
Maestra i na oficiálních místech. O výsledcích zveřejnilo vydavatelství DLG vlastní
zprávu.
Budoucnost zemědělské výroby si v Lesonicích spojují
S VÝKONNÝMI STROJI
ADW AGRO, a. s., respektive její
dceřiná Rolnická společnost Lesonice,
a. s., na Třebíčsku se s několika dalšími malými společnostmi specializuje na rostlinnou a živočišnou výrobu.
V současné době hospodaří celkem na
5 000 ha zemědělské půdy, z toho na
380 ha jsou trvalé travní porosty. V osevním postupu dominuje ozimá pšenice
a řepka, v poslední době pak díky výstavbě dvou bioplynových stanic také
kukuřice. V oblasti živočišné výroby se
zabývá chovem skotu se zaměřením na
produkci mléka od 470 dojnic a na pastvinách má stádo 90 masných krav.
Upřesníme-li výměry hlavních plodin,
pšenici ozimou pěstují v Rolnické společnosti Lesonice na 1 200 až 1 500 ha, jarního
ječmene sejí 100 ha, ozimé řepky kolem
1 000 ha, kukuřice na zrno 300 ha, na siláž kolem 700 ha a ze speciálních plodin
mák na 120 ha. Loni dosáhli u pšenice ozimé průměrný hektarový výnos 7,98 tuny,
u ječmene jarního 7,1 tuny, řepky sklidili
v průměru 4,6 tuny a zrnové kukuřice kolem 10 tun na lepších parcelách.
Pozemky Rolnické společnosti se nacházejí v několika katastrech v okruhu
zhruba 50 km. Nadmořská výška je tam
od 220 metrů až po pastviny ve výšce 650
metrů s průměrnými ročními srážkami 550
mm. Typické pro hospodaření na tak rozsáhlém území je velká půdní rozmanitost
– od lehkých kamenitých, přes středně
těžké hnědozemě, kterých je většina, až po
žluté slínové půdy. Nicméně půdní rozdíly
umožňují přesouvat techniku podle potřeby a polní práce efektivně organizovat.
Joker splnil představy
„Když jsme před několika lety koupili
zemědělský podnik v Lesonicích, rozhodli
jsme se tam kompletně změnit technologii a systém obdělávání půdy. Obnova se
týkala jak tažných prostředků, tak strojů na
zpracování půdy a setí. Poohlédli jsme se
po progresivních technologiích v Evropě
a oslovili jsme nejúspěšnějšího německého farmáře pana Michaela Horsche,“ uvedl
Miroslav Anděl, spolumajitel společnosti
5
www.Bezorebne.cz
Miroslav Anděl, spolumajitel akciové společnosti ADW AGRO, ukazuje, jak vypadala
řepka ozimá loni začátkem října. Její výměru 1 000 ha zaseli loni v Rolnické společnosti
Lesonice secím strojem Focus 7 TD. Rostliny zaseté Focusem byly na podzim vyrovnané a silné, mimo jiné díky mohutnému kořenu a dostatečnému prostoru, který je dán
nízkým výsevkem 35 jedinců na metr čtvereční. Stav porostů po zimě byl velmi dobrý.
ADW AGRO, a. s., se sídlem v Krahulově na
Třebíčsku.
Prvním strojem od firmy HORSCH,
který v roce 2009 putoval do Lesonic, byl
kompaktní talířový podmítač Joker 12 RT,
který je vhodný pro první rychlou podmítku i předseťovou přípravu. Dvanáctimetrovou verzi si zdejší pěstitelé měli možnost
vyzkoušet ve svých podmínkách a po dobrých zkušenostech tam stroj už zůstal.
„Malé disky nedělají velké hroudy a při
záběru 12 metrů je to jediný stroj, co splňoval moje představy o kvalitně připraveném pozemku. Parcely máme od 1 ha až
po 60 ha, průměr je 20 ha, a přitom manévrovatelnost s tímto strojem je i na ma-
lých polích velice dobrá. Za den je Joker
schopen udělat na těchto malých pozemcích kolem 200 ha. Loni měl za sebou přes
18 000 ha. Pracuje rychlostí do 15 km v hodině s pásovými traktory 560 a 360 koní,
které střídáme podle půdních a přírodních
podmínek. Oceňujeme nízkou spotřebu
nafty na hektar, mezi 4 až 5 litry, maximálně však do 6 litrů. Zajímavé je, že se silnějším traktorem má podmítač nižší spotřebu
než se slabším. Hlavními přednostmi je
nízká spotřeba, kvalitní práce, protože dělá
pěknou strukturu půdy, rychlost a vysoká
výkonnost. Mezi další výhody patří úspora
času a lidí, v pohodě stíháme agrotechnické termíny a návazné práce. Dobrá je jeho
www.Bezorebne.cz 6
Z PRAXE PRO PRAXI
provozní spolehlivost a jednoduchá údržba. Opotřebitelné součásti a talíře vydržely
do první výměny 2 600 ha. Spokojeni jsme
i s přístupem firmy HORSCH. Není to jako
u některých jiných značek, které prodají
stroj a další péče už nefunguje,“ oceňuje
Miroslav Anděl.
Podmítač Joker využívají v Lesonicích
na první podmítku za sklízecí mlátičkou
a na přípravu půdy před setím. Loni s ním
připravili veškeré pozemky pod ozimou
řepku, to je zhruba 1 000 ha. První podmítky zpracovává Joker do hloubky podle
podmínek od 7 do 12 cm. Využití má i na
jaře, podle potřeby otevře půdu a připraví
ji tak pro secí stroj. Joker pracuje ve dvou
směnách a tankuje přímo na poli. Pásové
traktory jsou vybaveny navigačním systémem GPS, takže mohou pracovat bez problémů i v noci.
Dva stroje na zpracování půdy
Třetí sezonu pracuje v Lesonicích výkonný osmimetrový radličkový kypřič
Tiger 8 AS v agregaci s pásovým traktorem
o výkonu 560 koní. Tiger pořídili se záměrem hlubokého kypření půdy v podzimní
přípravě a aby prohloubili utužené vrstvy
způsobené dlouhodobým mělkým zpracováním pouze do 15 cm v celém půdním
profilu. Tiger půdu zpracovává do hloubky 20 až 30 cm, podle typu půdy, přičemž
Z PRAXE PRO PRAXI
udělají kolem 200 ha. Joker a Tiger jsou
jediné stroje, které v Rolnické společnosti
Lesonice v současné době využívají na přípravu a zpracování půdy. Pro obsluhu je to
jednoduchá a spolehlivá technika.
Dva stroje na setí
V Lesonicích měli loni na podzim zaseto strojem Focus 7 TD přibližně 900 ha
ozimé pšenice. Po zimě byl stav porostů na některých pozemcích dobrý, ale
zaorávkám na části výměry se nevyhnuli ani v tomto podniku.
poslední dva roky už zvládá veškerou podzimní přípravu na jarní setí. Mezi podmítkami Jokerem a hlubokým kypřením Tigerem aplikují pěstitelé glyfosát na likvidaci
plevelů a výdrolu.
Spotřeba nafty u kypřiče je podle
hloubky zpracování od 9 do 16 litrů na
ha. V prvním roce rozpracovávání utužených půdních vrstev byla spotřeba vyšší,
postupně se snižovala. Také dláta s tvrdokovem zpočátku vydržela jen asi 50 ha
a opotřebení bylo rychlejší, dnes s nimi
Od poloviny minulé sezony pracují
v Lesonicích také dva secí stroje HORSCH.
Jedním je Focus 7 TD a druhým diskový
secí stroj Pronto 9 DC. Oba stroje zvládly
podzimní setí obilovin a řepky.
„Nadšeni jsme především ze stroje
Focus, který jsme poprvé viděli při práci
v Německu. Přesvědčilo nás zpracování
půdy v pásech úzkými radličkami, které
připraví pro kořen optimální podmínky.
Radličky současně vpravují do půdy pevné
hnojivo, takže rostliny pár týdnů po zasetí
mohou začít čerpat živiny kořeny. Tímto
strojem jsme loni zaseli bezmála 1 000 ha
ozimé řepky v agregaci s pásovým traktorem 560 koní. Hloubka uložení hnojiva je
volitelná nezávisle na pracovní hloubce,
podle toho, jaký je rok. Loni jsme ukládali
pod patu hnojivo NPK v čistých živinách
15-15-15 kg na hektar do hloubky 28 cm
a řepka byla naprosto exkluzivní. Brali
jsme vzorky rostlin s kořeny a v půdě, kde
nikdy nic pořádně nerostlo, měla řepka
tak silné kořeny, že jsme je nebyli schopni
pořádně vyrýpnout,“ řekl Miroslav Anděl.
Při výsevu obilovin se používá dvojnásobný počet secích botek TurboDisc. Tím se
zužuje meziřádková rozteč na 17,5 cm. Stejně jako u strojů Pronto i zde pracují za
každou pneumatikou pěchu vždy dvě botky v identických podmínkách. Hnojivo
se ukládá pod osivo.
Focus sel rychlostí 9 km za hodinu
a díky výkonnému pásovému traktoru
mohl jet stále stejnou rychlostí. V případě
setí řepky byla dláta nastavena na pracovní hloubku 28 cm a ukládání osiva do
hloubky 1,5 cm. Selo se 35 jedinců na metr
čtvereční, ale už letos by to mohlo být při
přesném setí 25 jedinců a do budoucna
dokonce jen 20 jedinců. Při prokypření
a zasetí 1 000 ha řepky se průměrná spotřeba pohybovala od 14 do 16 litrů nafty.
Spotřeba nafty na veškeré práce, to je přípravu a založení porostu s přihnojením,
vycházela něco málo přes 20 litrů na ha.
„Vzpomínám si, jak Michael Horsch
říkal, že špičková firma v normálních podmínkách, kde nejsou těžké půdy, by se
měla ve spotřebě nafty u všech prací za
rok dostat do 60 litrů na hektar. S technikou HORSCH nejsme od této hranice daleko,“ podotkl Miroslav Anděl.
Focus znamená výzvu
Při setí řepky ozimé strojem Focus 7 TD loni v polovině srpna bylo současně do hloubky 28 cm ukládáno hnojivo NPK v dávce 100 kg
na ha. V daném termínu a podmínkách, které umožňovaly rychlé a pravidelné vzcházení, byla celá dávka hnojiva uložena na dno
zpracování. Secí stroj byl agregován s traktorem o výkonu 560 koní, což bylo při daných půdních podmínkách, hloubce kypření 28 cm
a sedmimetrovém záběru optimální. Pracovní rychlost se pohybovala kolem 9 km za hodinu.
7
www.Bezorebne.cz
Strojem Focus seli loni na podzim také
ozimou pšenici. Výsevek začínal na 100 kg
a selo se většinou do půdy připravené kypřičem Tiger. Osivo pšenice ukládal Focus
do hloubky 2,5 cm a hnojivo pod patu do
15 cm, takže stačila agregace s pásovým
traktorem o výkonu 360 koní. Vyšší byla
denní výkonnost, protože traktor mohl jet
rychlostí 12 km v hodině, takže za prodlouženou směnu zvládl kolem 100 ha.
„Překvapilo nás, že Focusem lze set
většinu plodin, nejen řepku. Jsem přesvěd-
KOMENTÁŘ
PORADCE
Rolnická společnost v Lesonicích se
podle mého názoru stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemědělských firem u nás. Díky zaujetí pana Mirka Anděla
pro nové, moderní a pokrokové myšlenky,
přeskočili ve firmě rovnou k progresivním
technologiím, které uspoří nejen náklady
a čas, ale především umožní lepší naturální a ekonomické výsledky.
Ještě před tím, než došlo v Lesonicích
k rozhodnutí, jakou cestou se v rostlinné
výrobě vydají, hledal Miroslav Anděl společně s výkonným ředitelem Martinem
Divišem, inspiraci v zahraničí, a to nejen
v Evropě. Myslím, že velmi důležité bylo
především jeho první setkání s Michaelem Horschem, který neustále přichází
s novými myšlenkami, a také je uvádí do
praxe. V tom jsou si oba pánové podobní
a brzy našli společnou řeč.
Pokud se týká vlastních pracovních
postupů při zakládání porostů, v Lesonicích jsou velmi jednoduché, účinné a vyznačují se vysokou produktivitou práce.
Z vyprávění od sousedů cituji: „dlouhou
dobu se na poli nic neděje a najednou je
za dva dny připraveno a zaseto 300 ha“.
Celou výměru orné půdy zpracují pouze
dva stroje. Na mělkou práci je Joker 12 RT,
čený, že s ním půjde zaset i mák. U každé
plodiny je to otázka optimálního termínu
výsevu a výsevku. Při přesném setí možná
zkusíme Focusem i kukuřici. Je to výzva
pro další období,“ dodal Miroslav Anděl.
Přestože pěstitelé Rolnické společnosti Lesonice hovoří s respektem především
o secím stroji Focus, chválí také stroj Pronto, který najde uplatnění při setí dalších
plodin. V tomto případě vsadili na jistotu,
protože se jedná o ověřený stroj, který
spolehlivě funguje ve všech podmínkách.
„Chci zdůraznit, že dosahované výsledky jsou zásluhou celého týmu zkušených
pracovníků. Máme dispečerské centrum
a on-line sledujeme stroje, které pracují na
poli. Kolik mají hotové práce, jakou mají
spotřebu, jakou pracují rychlostí a další
parametry co se týká teploty, srážek apod.
Všechno jsme schopni sledovat z kanceláře, což nám ušetří spoustu času a rozhodovací procesy jsou kratší. Stále hledáme
nové možnosti pěstování a efektivní způsoby hospodaření a nechceme pokračovat tak, jak to dělají ostatní, to je tradičně
a konvečně,“ prozradil vize o budoucnosti
podnikání spolumajitel ADW AGRO, a. s.
který odvádí obrovské pracovní výkony
a k hlubokému kypření využívají Tiger
8 AS. Dodržují tak diferencované zpracování půdy a vyhoví všem plodinám.
K tomu, aby tyto stroje odváděly vysoké
a kvalitní pracovní výkony, jsou v agregaci s pásovými traktory o velkém výkonu.
Tímto spojením současně neničí půdní
strukturu častými přejezdy. Také veškeré setí zvládnou pouze dva secí stroje,
z nichž jeden, původně specialista na řepku Focus TD, zasel celou její výměru i významnou část pšenic. Další pracovní operace, jako jsou postřiky, hnojení či sklizeň,
mají opět řešeny výkonnou technikou.
V současné době hledají nejlepší řešení
pro zakládání kukuřice, která je velmi významnou plodinou, ať už tržní nebo pro
výrobu bioplynu. Ve hře je moderní technologie hrůbkování, kterou již několik let
vyvíjí pan Horsch v Černilově a stejnou
cestou se vydávají Rostěnice, nebo využití
stroje Focus TD, pokud bude v budoucnu
vybaven přesným dávkovacím ústrojím.
Na polích se v Lesonicích pohybuje
minimum techniky a tím také lidí. Již několikrát jsem uváděl, že čím méně lidí, tím
více kvalitní práce. Navíc zde existuje dobrá kontrola, která je částečně dotažena až
do provozní kanceláře. Přesto zůstává velmi důležitá i osobní kontrola. I to, jak kvalitní spolupracovníky si pan Anděl vybral
do týmu, svědčí o jeho schopnostech.
Vratislav Malina
www.Bezorebne.cz 8
ROZHOVOR
ROZHOVOR
ZEMĚDĚLSTVÍ
SE PROMĚŇUJE
Michael Horsch, zakladatel a jednatel HORSCH Maschinen GmbH, nám
v rozhovoru poskytl svůj pohled na minulou výstavu Agritechnica a osobní
názor na budoucí vývoj v oboru.
pro Maestro získat ocenění „Stroj roku
2012“. Nálada mezi návštěvníky byla od
začátku do konce výstavy dobrá, takže
pro letošní rok mám relativně dobrá očekávání.
Proč tak opatrný výhled?
Pane Horschi, jak hodnotíte výstavu
Agritechnica 2011?
Michael Horsch: Loňská Agritechnica
byla skutečně velmi dobrá. My jsme do
našeho stánku vložili velké úsilí, abychom
představili nové stroje a podařilo se nám
Michael Horsch: Podívejme se zpět na
rok 2007. Tehdy ceny obilovin téměř explodovaly. Zemědělci vydělali dost peněz a na
Agritechnice panovala skoro euforická nálada. V následujícím roce pod vlivem dobré sklizně ceny silně klesly. Současně byly
cítit první známky finanční krize. V roce
2009 se ceny skoro nezměnily, předpovědi
sklizně byly nevýhodné a trh se zemědělskou technikou se přesytil. V roce 2010 se
očekávání sklizně v Rusku nesplnila, a proto ceny obilovin také výrazněji nevzrostly.
Až rok 2011 byl dobrý, ceny zemědělcům
vyhovovaly a kvůli předchozím redukcím
investic výrobci techniky pocítili rostoucí
poptávku. Pro rok 2012 tedy očekávám, že
bude normální.
Přesto vaše značka enormně investuje…
Michael Horsch: To je správně. Tady
v centrále Sitzenhof jsme už loni začali
s výstavbou nového vývojového centra,
ve kterém bude pracovat 90 nových spolupracovníků. Tato investice bude obnášet
nejprve 4,5 milionu eur a centrum zahájí
činnost v polovině letošního roku.
Ve výrobním závodě Ronneburg investujeme 14 milionů eur. Rozšíříme sklad
ocelových profilů o plochu 3 400 m2. Výrobní plocha se rozroste o 5 300 m2 pro
další laserové technologie a pro nové svařovací roboty.
Za dalších 5 milionů eur postavíme na
4 500 m2 druhou linku pro práškové lakování malých dílů. K tomu přibyde skladovací a logistická hala pro příjem výrobních
součástí a rozšíříme kapacitu pro uskladnění a nakládku na 400 strojů.
V našich zahraničních pobočkách investujeme v Rusku do školících a správních
budov. Také v USA u HORSCH Anderson
vzrostou naše investice, ale o nich se bude
rozhodovat až v průběhu letošního roku.
To ale vypadá jako mohutný, nikoli
uměřený růst…
Michael Horsch (usmívá se): Mluvil
jsem o letošku jako o „normálním“ roce.
Pro nás to může znamenat opět dvouciferný nárůst obratu.
Jaký byl zájem o stroje na vašem
stánku Agritechnica?
Michael Horsch: Měli jsme stále silnou
návštěvnost. Jako obvykle jsme ale kromě
strojů představovali také zemědělské in-
9
www.Bezorebne.cz
formace a náš výzkum. Potěšitelné bylo,
že se projevila velká poptávka po našich
novinkách. Například postřikovače Leeb,
přesné secí stroje Maestro a lehké kypřiče Cruiser nestačíme letos ani vyrobit
v potřebném počtu. Hodně zemědělců se
ale zajímá i o naši klasiku, jako je Terrano,
Pronto nebo Joker.
Jaký ohlas měla projektová studie na
téma pásové zpracování půdy ve spojení
s přesným výsevem řepky?
Michael Horsch: Opět se ukázalo, že
pásové zpracování půdy je jedním z důležitých témat budoucnosti. V této oblasti
techniky zatím nevidím žádný velký obchod, ale jako zemědělec považuji toto
téma za vůbec nejnapínavější.
Ale přitom se k tomuto tématu v aktuálních přednáškách vyjadřujete spíše
skepticky…
Michael Horsch: Konkurence, která
se pásovým zpracováním půdy StripTill
zabývá, je teprve na začátku. My jsme už
nasbírali víceleté zkušenosti. Ty přitom neopíráme jen o jednotlivé pokusné plochy,
ale o stovky hektarů, například od počátku na naší farmě v České republice. Tam
jsme měli s touto technologií velmi dobré
ročníky, ale i méně vydařené. Když shrneme hlavní poznatky, StripTill, tak jak se
používá v praxi Severní Ameriky, nevede
k žádoucím výsledkům v našich evrop-
ských podmínkách. To je také pochopitelné: naše zemědělství se odehrává na 50°
severní šířky a nikoli na 40° jako v USA. Tam
klima vyhovuje kukuřici, protože slunce je
podstatně intenzivnější. Naopak cukrovka
má u nás po celou vegetaci výhodu z pozvolnější mineralizace. Považuji za důležité,
že i konkurence myslí stejným směrem a
nejen my sami. Ostatně, velmi se mi líbí
řešení od firmy Köckerling.
Kam se tedy zemědělství vyvíjí?
Tento systém má však Achillovu patu
technického rázu: Zemědělec potřebuje
ve svém traktoru autopilotní systém, který mu umožní přesně archivovat přejezdy
a celý podnik musí být pokryt signálem
RTK. Navíc musí být výbava schopná řízení
Implement-Steer, při které se navádí kromě traktoru i závěsný stroj. A toto zvládá
zatím jen málo výrobců. Jeden z nich tuto
funkci ze svých novějších modelů dokonce
vyřadil. V mých očích vypadá budoucnost
ale jinak.
Michael Horsch: Rostlinná výroba se
bude silně měnit. Hospodářsky určující se
brzy stanou náklady na nájmy a hnojiva.
Přijde mi opravdu zajímavé, jak samozřejmě se vyrovnáváme se zvýšením nájmu
o 200 eur na hektar, jen abychom si plochu udrželi. Když si vzpomenu, co všechno
jsme před 20 lety podnikali, abychom snížili náklady o 50 eur na hektar…
Vedle otázky, kdo v budoucnu zaplatí
nejvyšší nájem, bude také rozhodující, kdo
dokáže nejhospodárněji pracovat s živinami, a to především s fosforem a draslíkem.
Jsem přesvědčený, že s výjimkou dusíku
už brzy nebudeme žádné hnojivo plošně
rozmetat. Budeme živiny už při zpracování
půdy nebo při setí umísťovat cíleně k rostlinám. Také proto má pásové zpracování
půdy ještě větší potenciál. Například u kukuřice už dnes upřednostňuji hrůbkovou
metodu, o které jsme dostatečně informovali například v minulém vydání tohoto
magazínu.
www.Bezorebne.cz 10
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Minimální počet operací
vlhkosti půdy je porost za čtyři až pět dní
venku pěkně vyřádkovaný a všechny rostlinky vypadají úplně stejně,“ podělil se
o praktické zkušenosti a dodal, že se secím
strojem Pronto pracuje od jeho pořízení
v roce 2006.
Výsevek u řepky nastavuje František
Filip podle osevních jednotek na 2,4 až 3,8
kg, to je kolem 45 rostlin na metr čtvereční. Pšenice ozimé seje kolem 180 až 210 kg,
asi 4 miliony jedinců na hektar.
Přihnojování pod patu využívají ve Zdislavicích většinou jen pod řepku ozimou,
a to NPK v dávce 15+15+15 kg čistých živin
na hektar. Nevýhodou je podle hlavního
agronoma častější plnění zásobníků, a tím
o něco nižší denní výkonnost. Nicméně asi
hlavní roli v tomto směru hraje skutečnost,
že podnik má rozsáhlou živočišnou výrobu a intenzivně využívá organické hnojení, které zajišťuje dostatečný přísun živin
do půdy.
MEZI SKLIZNÍ A SETÍM
„Zemědělské půdy máme 2 126 ha,
z toho orné je 1 839 ha. Z pěstovaných
plodin je to přibližně 500 ha ozimé pšenice, 290 ha ozimého ječmene, 190 ha
řepky, 300 až 400 ha kukuřice, a protože jsme na Vysočině, tak sklízíme také
brambory, loni to bylo z 205 ha. Na orné
půdě pěstujeme ještě 300 ha jetele
a zbývající výměra jsou trvalé travní
porosty,“ uvedl Ing. František Škrle,
předseda Výrobně-obchodního družstva Zdislavice na Benešovsku.
Co se týká výrobního zaměření družstva, převažuje živočišná výroba, která
je nosným pilířem ekonomiky podniku.
Kromě řepky, brambor a něco málo potravinářské pšenice, směřuje produkce na
krmný fond. V družstvu chovají zhruba
2 500 kusů skotu, z toho je 800 dojnic.
Polovina dojnic je plemene holštýn s roční
užitkovostí kolem 10 000 kg mléka a druhou polovinu představuje šlechtitelský
chov plemene český strakatý skot s průměrnou užitkovostí 8 000 kg mléka. Veškeré býčky odchovávají na výkrm. Kromě
skotu se zabývají chovem prasat s roční
produkcí 10 000 jatečných zvířat.
Polabí na Benešovsku
Družstvo hospodaří na jednom středisku ve Zdislavicích a všechny pozemky
se nacházejí do vzdálenosti 15 km. Nadmořská výška v dané oblasti na okraji Vysočiny je od 450 do 540 metrů a vláhové
podmínky v průměru okolo 650 mm za
rok. Poslední dobou jsou však nerovnoměrné, konečně jako všude. Hlavní podíl
mají střední půdy, ve vyšších polohách
kamenité a písčité, zatímco v nižších polohách je kvalitní hlinitá půda. Ne nadarmo
se zdejší krajině říká Polabí benešovského
okresu. Odpovídají tomu i hospodářské
výsledky. Loni dosáhli u ozimého ječmene průměrný hektarový výnos 6,5 tuny,
u pšenice 7,5 tuny, u tritikale 7,9 tuny, oves
z podsevu dal 5,3 tuny a řepka ozimá 4,7
tuny. Za zmínku stojí rekordní výnos 5,9
tuny u středně rané hybridní odrůdy řepky a pšenici na jedné parcele sklidili s průměrným výnosem 8,5 tuny.
11 www.Bezorebne.cz
Hlavní agronom Bc. Josef Nedbal (vpravo) s Františkem Filipem, který pracuje se secím
strojem Pronto od jeho pořízení, to je od roku 2006. Stroj má zatím za sebou přibližně
7 500 ha včetně letošního jara. Podle zkušené obsluhy je jednoduchý na seřízení, přitom
v provozu velmi spolehlivý a výkonný.
Ing. František Škrle, předseda VOD Zdislavice na Benešovsku, o přednostech strojů
HORSCH nepochybuje: „Vyzkoušeli jsme si je a přesvědčily nás. Například kypřič Terrano
jsme měli na předvedení v našich podmínkách a hned u nás zůstal. Je to univerzální
stroj, který splňuje naše požadavky na kvalitní a rychlou práci,“ říká předseda.
Od firmy HORSCH využívají ve Zdislavicích od roku 2006 diskový secí stroj Pronto
6 DC PPF a o tři roky později pořídili radličkový kypřič Terrano 5 FX. Zatím mají
jen tyto dva stroje, ale uvažují, že do budoucna hospodaření na půdě ještě zefektivní nákupem hloubkového radličkového
kypřiče Tiger. Hodil by se jim hlavně při
podzimní přípravě půdy, kde by částečně
nahradil pluh, ale také na hlubší prokypření v přípravě před setím některých plodin
a případně i na zapravení hnoje.
„Zkušenosti s technikou HORSCH jsem
měl už z jiného zemědělského podniku,
takže když jsem přišel do Zdislavic, věděl jsem, že se jedná o velmi výkonnou
a spolehlivou techniku, která všechny
polní práce urychlí,“ říká Bc. Josef Nedbal,
hlavní agronom družstva.
Kypřič Terrano zvládne, pokud to termíny a podmínky dovolí, první podmítky
po sklizni všech plodin. Jelikož veškerá
sláma se z pozemků sbírá pro potřeby živočišné výroby, časově je toto období hodně vypjaté. Někdy následuje druhá hlubší
předseťová podmítka do hloubky 10 až 15
cm hned po první mělké, která strniště jen
lehce prokypřila v horní vrstvě kolem 5 cm.
Potom už jede secí stroj Pronto. Terrano
pracuje v agregaci s traktorem 180 až 200
koní, podle typu a vlhkosti půdy, ale i podle toho, který traktor je právě k dispozici.
Za rok udělá celkem asi 1 300 ha, z toho
1 000 ha na podzim.
„Hlavní výhody kypřiče Terrano vidím
v rychlosti, výkonnosti, kvalitně připravené
půdě, která je krásně a rovnoměrně promísená, a to i při zapravování průmyslových
hnojiv nebo většího množství rostlinných
zbytků. A to při minimálním opotřebení
a maximální provozní spolehlivosti. Například hodinu po sklizni brambor zpracoval
pozemek radličkový kypřič Terrano a za
další hodinu už jel secí stroj. Z hlediska
urychlení pracovních operací je to vynikající postup. Někde bych ovšem potřeboval
nahradit Terrano hloubkovým kypřičem
Tiger, který by pracovní postupy a přípravu půdy ještě zdokonalil. Podle potřeby
používáme na likvidaci výdrolu a plevelů
glyfosát, jinak stačí mechanická podmítka Terranem. Pracovní rychlost kypřiče je
většinou kolem 12 km v hodině, ale silnější traktor s ním podle půdních podmínek
může pracovat až rychlostí 15 km. Při vyšší
pracovní rychlosti je kypření rovnoměrnější a stroj přesně dodržuje stanovenou
pracovní hloubku,“ poznamenal Bc. Josef
Nedbal.
Do všech podmínek
Secím strojem Pronto 6 DC PPF sejí ve
Zdislavicích všechny plodiny kromě kukuřice. Denní výkonnost se pohybuje v průměru kolem 50 ha a stroj kvalitně zaseje
jak na pozemky připravené podmítkou,
tak i do půdy po orbě. Všechny varianty si
v družstvu vyzkoušeli a s výsledky byli spokojeni. „Způsob setí volíme podle půdního
typu a okolností, i když secí stroj Pronto je
schopen zaset prakticky do všeho. Například pozemek s písčitou půdou nepřipravujeme a sejeme přímo. Nutné je připravit
pole pod řepku, ječmen snese i nepřipravený pozemek, pod pšenici ozimou připravujeme podle toho, jak stíháme, ale na
pole po orbě sejeme tuto plodinu i přímo.
Tento systém však vyžaduje preciznost.
Porosty při dodržování všech zásad potom
vzcházejí velmi rovnoměrně a výsledkem
je prokazatelné zvyšování výnosů a jejich
stabilizace,“ uvedl poznatky z posledních
let hlavní agronom.
Sedm let zkušeností
Kvalitní setí si pochvaluje také obsluha
secího stroje František Filip:
„Je to spolehlivý stroj ve všech provozních podmínkách a zvládne několik
operací při jednom přejezdu. Nastavení
výsevku je otázkou několika málo minut.
Co naložím do zásobníku, to stroj do půdy
také dostane a osivo je skutečně uložené do přesně nastavené hloubky. Podle
KOMENTÁŘ
PORADCE
VOD Zdislavice hospodaří na okraji Vysočiny, na poměrně úrodných
a velmi dobře zpracovatelných půdách, rovnoměrně zásobených vodou.
Tento podnik má, oproti řadě jiných,
další významnou výhodu, kterou je
silná živočišná výroba a tomu odpovídající osevní postup.
Po ne úplně úspěšných pokusech
s vynecháním orby na Vlašimsku v 90.
letech byly Zdislavice prvním podnikem, který zde opět začal tento způsob zpracování půdy zkoušet a pořídil
si stroje HORSCH. Při té příležitosti si
nemohu nevzpomenout na agronoma Ing. Františka Vinše, který bohužel
nedávno zemřel. Stále mě mrzí, že
jsem mu nemohl poděkovat za spolupráci, a tak to činím alespoň tímto
způsobem. V tomto podniku nikdy
nepřešli na úplné vynechání orby, ale
velmi dobře zvládli zakládání ozimů,
především po sklizni brambor. Neměl jsem obavy, že po odchodu Ing.
Vinše nastanou problémy, ale musím
přiznat, že jsem s velkým uspokojením přijal zprávu o příchodu nového
agronoma Bc. Josefa Nedbala. Znám
se s ním několik let z jeho působení
v předchozím podniku a věřím, že
bude úspěšný.
Jan Šabatka
www.Bezorebne.cz 12
ROZHOVOR
ROZHOVOR
SILNÝ TÝM
HORSCH A LEEB
Horst Keller, jednatel společnosti
HORSCH, hovoří o vzájemné spolupráci, o sloučení firem a o cílech při výrobě
a prodeji aplikační techniky.
Pane Kellere, ještě než přejdeme
k aktuální situaci, můžete promluvit
o historii vztahů mezi firmami HORSCH
a Leeb?
Horst Keller: Obě firmy úzce spolupracují už mnohem déle, než deset let.
Na řadě dřívějších projektů se pan Leeb
externě podílel na vývoji. Tak tomu bylo
i u základů současného samojízdného
postřikovače PT 270 před zhruba deseti
roky. Kapacita vývoje v oblasti postřikovací techniky byla u firmy HORSCH omezená,
a tak pan Leeb přebíral více a více prací na
projektu. Nakonec jsme se rozhodli plně se
specializovat na oblasti zpracování půdy
a setí, ačkoli jsme i pro aplikační techniku
měli mnoho nápadů a originálních konstrukčních řešení. Přestože na projektu PT
270 pokračovala firma Leeb už sama, bylo
jasné, že se i u firmy HORSCH po čase k postřikovačům zase vrátíme.
Jak proběhlo sloučení do dnešního
silného partnerství?
Horst Keller: Za poslední čtyři roky
značka HORSCH sestavila vlastní tým vývojářů pro novou generaci postřikovačů.
Protože ale současně za tu dobu stále
více prodejců techniky HORSCH začalo
nabízet i výrobky Leeb, dohodly se obě
značky už v roce 2010 na vyloučení vzájemné konkurence. Tedy jsme v prvním
kroku definovali, které vývojové oddělení převezme konkrétní projekty. Že to je
ale provizorní řešení jsme pochopili brzy.
V roce 2011 jsme se proto rozhodli sloučit
se do jedné silné společnosti. Považuji za
důležité zdůraznit, že obě firmy se v oboru
postřikovačů skutečně propojily a veškeré
svoje vývojové a výrobní zázemí poskytly
nové společnosti HORSCH LEEB Application Systems GmbH s Theodorem Leebem
v pozici jednatele. Pro vývoj výrobků má
tato firma k dispozici nyní několikanásobně početnější a výkonný tým, který disponuje enormním know-how, plynoucím od
13 www.Bezorebne.cz
obou značek. Centrálně se také koordinuje
většina marketingových aktivit a HORSCH
poskytuje svoji kompletní síť obchodních
a servisních partnerů. Umíte si představit
lepší výchozí situaci k razantnímu vstupu
špičkové postřikovací techniky na nové
trhy?
Máte pravdu, to je opravdu výjimečně silná konstelace. Jak přesně bude vypadat prodej výrobků HORSCH Leeb?
Horst Keller: Zodpovědnost za prodej
přebírá kompletně HORSCH Maschinen
GmbH pod mým vedením. Cílem je propojit dosavadní obchodní partnery Leeb
a HORSCH tak těsně, nakolik je to možné
a smysluplné. Nabídneme našim zákazníkům širší spektrum výrobků a tím vzroste
naše atraktivita na trzích. Pro proces slučování sortimentu a k podpoře obchodních
partnerů, kteří budou naše postřikovače
prodávat, jmenovali jsme do pozice obchodního ředitele pana Rasso Schatze.
Jeho hlavním zájmem je společně s obchodními partnery dosáhnout integrace
nového sortimentu a bude-li to potřebné,
vyhledat další prodejce se špičkovým servisním zázemím.
To znamená, že prodej postřikovací
techniky poběží i na dalších evropských
trzích?
Horst Keller: Ano, i když chceme postupovat krok za krokem. Služba a servis zákazníkovi stojí u nás absolutně na prvním
místě, jako druhořadé vnímáme v tomto
období dosahované prodeje.
Tedy ve kterých zemích budou mít
zemědělci možnost si vyzkoušet a koupit už v roce 2012 postřikovače HORSCH
Leeb?
Horst Keller: Naplno jsme vstoupili na
trh v Německu, v České republice, v Polsku,
v Rakousku a v Anglii. V ostatních zemích
provádíme přípravné kroky tak, aby tam
import mohl splnit všechna naše stanovená kritéria.
Snaha je tedy o co nejrychlejší uvedení na všechny trhy?
Horst Keller: Nechceme spěchat, postupujeme opatrně a velmi pečlivě. Cílem
přirozeně je, aby náš importér v příslušné
zemi zajišťoval celý sortiment HORSCH.
Máme jasné kvalitativní standardy, které
náš obchodní partner musí splňovat. Jak
už jsem uvedl, na prvním místě stojí téma
kvality servisu, který má v postřikovací
technice výjimečnou důležitost. Tedy pouze ten prodejce, který má potřebnou výkonnost a špičkové servisní zázemí, může
převzít do svojí nabídky naši aplikační
techniku. Nespoléháme se přitom jen na
obchodní partnery, ale také naše servisní
oddělení se neustále rozrůstá o vyškolené
specialisty, kteří jsou schopni poskytnout
účinnou podporu zákazníkům za všech
okolností.
Jak z vašeho pohledu proběhla
první společná Agritechnica a jaké máte
budoucí záměry v oboru ochrany rostlin?
Horst Keller: Agritechnica byla velkolepým úspěchem. Poptávka po produktech
HORSCH Leeb je enormní. Pro mnoho zemědělců to byl první kontakt s našimi novými výrobky.
Co mě obzvláště těší je, že se nám
podařilo ze dvou značek během několika
málo měsíců vytvořit opravdu špičkový
tým. K tomu bývá obvykle potřeba několika roků. Díky velikému úsilí a obrovské
motivaci jsme toho dosáhli ve velmi krátké době. Proto se můžeme už teď naplno
věnovat další technice pro ochranu rostlin,
dokončení vývoje a rozběhu její výroby.
V závěsných postřikovačích tak doplníme
současnou nabídku o stroje s menším zásobním objemem, tedy 4 000 až 6 000 litrů. Na příštím veletrhu Agritechnica 2013
představíme také další typ samojízdného
postřikovače, který doplní aktuální produkty.
www.Bezorebne.cz 14
PRAKTICKÝ TEST
PRAKTICKÝ TEST
Nová aplikační technika se v praxi osvědčuje
JEŠTĚ BLÍŽ POROSTU
Normální výška postřikovacích trysek nad cílovou plochou je 50 cm. Pro
zemědělce Karla Gröschla je to příliš.
Proč a jaké výhody si slibuje od postřikovače, který umí postřikovat z výšky
30 cm nebo méně, zjišťovali jsme při
naší návštěvě.
Když v 9 hodin ráno přijíždíme na
farmu pana Gröschla, už netrpělivě čeká
u svého závěsného postřikovače. Typ Leeb
GS 6000 s rameny o záběru 27 metrů stojí zapojen za traktorem John Deere 6430
a je připraven k výjezdu. Pan Gröschl dnes
potřebuje postříkat porosty odrůdy Roseta proti plísni bramborové. Takže zpět
do vozu a postřikovač s nádrží 6 000 litrů doprovázíme na pole. Na pozemku si
pak povšimneme první zvláštnosti: Výška
27metrových ramen nad listy brambor je
nápadně nižší, než tomu obvykle bývá.
Namísto obvyklých 50 cm nebo více, je to
tentokrát dobrá polovina. Při bližším pohledu si povšimneme, že ramena nesou
dvojnásobný počet trysek.
Rozteč trysek 25 centimetrů
Injektorové trysky Agrotop TurboDrop
TD 80-015 jsou na ramenech vzdálené od
sebe jen 25 cm. Karl Gröschl vysvětluje
důvod: „V našich podmínkách s malými
pozemky a s členitým sousedstvím je trvale velkým problémem úlet postřikové
látky.“ Proto se rozhodl pro systém redukované výšky aplikace, který vyrábí Leeb.
Otec Karel Gröschl s vnučkou Emmou
a se synem Karlem jsou o výhodách nízké výšky postřiku přesvědčeni.
15 www.Bezorebne.cz
Výbava, potřebná pro výšku aplikace
pouze 30 cm, zahrnuje ultrazvukové senzory na obou křídlech ramen. Pomocí nich
ramena automaticky udržují nastavenou
výšku a navíc kopírují i tvar povrchu (viz.
grafické znázornění vlevo). Karl Gröschl je
s touto automatikou spokojený. Při otáčení pouze zapíná souvraťový režim, který
samočinně zdvihne ramena, aby nedošlo
k jejich kontaktu s povrchem. Po vypnutí
režimu pro otáčení se ramena opět vrátí
do nastavené pracovní výšky a režimu.
Srovnání úletu při výšce nad cílovou plochou 25cm / 50 cm
Procentuální pokrytí cílové plochy
Výška nad cílovou plochou 25 cm
2 x tryska Airmix 0,15
Výška nad cílovou plochou 50 cm
1 x tryska Airmix 0,3
Síla větru (m/s)
Menší výška nad porostem umožňuje používat trysky s užším kuželem. Kapky lépe
pronikají do porostu a jejich úlet je minimální.
Jeho efekt je možné si vysvětlit následovně: Kapky jsou při svém letu velmi stabilní
díky svojí rychlosti jen asi 35 cm počáteční
dráhy. Potom se zpomalí natolik, že je vítr
může snadno vychýlit nebo odnést. Jestliže tedy výška ramen nad cílovou plochou
nepřesáhne 35 cm, než může dojít k jejich
úletu, nachází se kapky už v porostu.
Kvůli přesnému pokrytí plochy je současně potřeba, aby na ramenech pracovaly trysky blíže u sebe. Rozteč 25 cm znamená, že jich je dvojnásobný počet. Trysky
s kuželem 80° mají další výhodu ve vyšší
dynamice kapek. Užším rozptylem postřikové kapaliny se tak dosahuje účinnějšího
pronikání do porostu.
Ramena postřikovače Karla Gröschla
nesou dvojpoziční držáky trysek s roztečí
50 cm, kde jsou umístěny trysky pro „normální“ výšku postřiku 50 cm a dále trysky
80-015 pro výšku aplikace 30 až 40 cm.
Uprostřed mezi nimi jsou další jednopoziční držáky s tryskami potřebnými pro
postřik z malé výšky. Tyto trysky se spínají
nezávisle pneumaticky, takže pak například může postřikovač pracovat při krajích
pole s uznanými nízkoúletovými tryskami
a na zbytku pozemku pak přepnout na
normál. K tomu účelu nabízí Leeb několik
různých řešení, využívající jednopoziční
až čtyřpoziční držáky trysek.
Automatické navádění ramen
Ve svažitém nebo nerovném terénu se
uplatní automatické navádění ramen
Boom-Control, při kterém se ramena
mnohem lépe přizpůsobují tvaru pozemku. K nezávislému klonění obou křídel se používají čtyři senzory rozmístěné
po celém záběru.
Nahoře – Injektorové trysky Agrotop TurboDrop TD 80-015 (zelené) mají vzájemnou
rozteč 25 cm. Jejich nezávislé spínání probíhá pneumaticky.
Dole – Vlastností trysek TD 80-015 je vysoký podíl kapek střední velikosti. Díky užšímu
kuželu mají kapky větší dynamiku a dobře pronikají do porostu.
Elektronika měří výšku nad cílovou plochou pomocí čtveřice ultrazvukových
senzorů. K plynulému a měkkému navádění jednotlivých oddílů ramen slouží
proporcionální řídící okruhy.
200 litrů při 6 barech
Karl Gröschl aplikuje do brambor mix
z 0,6 l přípravku Revus a 0,3 l Ortiva na
hektar. Množství vody mění od 180 do 200
litrů. Někdy ho snižuje až na 150 l/ha. Zkušeností z minulých let zemědělec potvrzuje: „Při tlaku postřikové kapaliny 6 barů
a při pracovní rychlosti 10 km/h dokážu
výskyt phytophtory dobře kontrolovat.“
Hlavní výhodu při tom vidí pěstitel
ve vysoké výkonnosti, kterou mu nízké
množství vody umožňuje a dále v zásadním omezení úletu. Trysky TD 80-015 při
tlacích od 3 do 7 barů produkují kapky
o velikosti od 250 do 350 µm. Karl Gröschl
je spokojený i s tím, že trysky i přes menší otvory se neucpávají. „Četnost případů,
že některá tryska 80-015 je neprůchodná, není vyšší než u standardních trysek,“
potvrzuje také Karl Gröschl mladší. Spolu
s otcem hospodaří na rozloze přes 300
ha a k tomu poskytují služby i sousedům.
Brambory jsou jejich hlavní plodinou.
Pěstují odrůdy pro průmyslové zpracování hranolek a čipsů. Kromě toho najdeme
u Gröschlů také plochy cukrovky, kukuřice a ozimou pšenici. Z důvodu zdravého
osevního postupu a kvůli vysokému podílu brambor, vyměňují si pole se sousedy. I díky této spolupráci zde každoročně
postřikovač Leeb GS 6000 odpracuje přes
3 000 hektarů.
Shrnutí
Otec a syn Gröschlovi souhlasně potvrzují: pořízení postřikovače s roztečemi
trysek 25 cm se jim vyplatilo. I když se jim
zpočátku zdála kapacita zásobníku 6 000
litrů příliš velká, jsou dnes velmi spokojeni, protože stroj je velice kompaktní. Také
o 5 000 eur vyšší investice do rozteče trysek
25 cm se těmto profesionálům vyplácí.
www.Bezorebne.cz 16
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Nejdůležitějším přínosem je
VELKÁ ÚSPORA ČASU
„Když jsme v roce 2006 zvažovali,
jaký secí stroj pořídit, měli jsme příznivé reference od jiných pěstitelů, že velmi kvalitní je technika HORSCH. I když
okolní podniky vsadily na jiné značky,
vybrali jsme si Pronto 6 DC, které nám
rozšířilo možnost set i za vlhčích podmínek, což je zejména na podzim hodně důležitý argument,“ uvedl Ing. Petr
Kuta, hlavní agronom Agrospolu, výrobního obchodního družstva Bubovice na Příbramsku.
Agrospol hospodaří na 1 992 ha zemědělské půdy, z toho je 1 729 ha orné
a ostatní výměra jsou trvalé travní porosty. Zaměřuje se na rostlinou a živočišnou
výrobu, přičemž tržby z obou odvětví jsou
v posledních letech víceméně vyrovnané.
Pozemky družstva se nacházejí v poměrně členitém terénu s nadmořskou výškou od 440 do 560 metrů. Půdy jsou tam
od písčitých až po hlinité. Největší plochu
616 ha zaujímá ozimá pšenice, jarní ječmen 261 ha, ozimý ječmen 145 ha, ozimá
řepka 298 ha, brambory 74 ha, kukuřice
celkem 210 ha a hrách 36 ha.
Obě novinky se osvědčily
„Nenahraditelnou součástí systému
výživy rostlin je pravidelné hnojení statkovými hnojivy. Skot chováme na podestýlce, takže máme dostatek hnoje, který vracíme zpět na pole a je to znát na
úrodnosti i struktuře půdy. Zhruba 300 ha
každoročně také vápníme, i když to stojí
nemalé finanční prostředky. Péče o půdu
se pozitivně projevuje v hektarových výnosech, které dosahujeme. Řepka loni
dala v průměru 3,6 tuny, ječmen ozimý
6,55 tuny, pšenice ozimá 6,24 tuny a ječmen jarní 5,25 tuny. Přitom hospodaříme
se střední intenzitou, nesnažíme se o maximální výnosy, ale aby rostlinná výroba
vycházela dobře ekonomicky, což se nám
daří,“ říká hlavní agronom a dodává, že
neméně důležitým činitelem z hlediska
úrodnosti půdy a dosahovaných výnosů je
osevní postup s účelným střídáním plodin.
Například brambory patří v jejich osevním
postupu ke zlepšujícím a odplevelujícím
plodinám, nenáročným na předplodinu.
17 www.Bezorebne.cz
Secí stroj Pronto 8 DC pracuje v Agrospolu VOD Bubovice na Příbramsku druhou sezonu,
stejně jako radličkový kypřič Terrano 5 FX. Podle hlavního agronoma Ing. Petra Kuty vyměnili původní šestimetrový secí stroj za osmimetrový hlavně proto, aby využili silnější
traktor, zvýšili produktivitu práce a denní výkonnost při setí až na 60 ha. Větší záběr také
uspoří čas pro kvalitní předseťovou přípravu půdy.
Minulý rok znamenal pro zdejší pěstitele sbírání nových zkušeností z hlediska
bezorebného zpracování půdy. S diskovým
secím strojem Pronto sice pracují už několik sezon, ale novinkou bylo pořízení Pronta
8 DC s osmimetrovým pracovním záběrem
a radličkového kypřiče Terrano 5 FX.
„Pronto 6 DC se nám velmi osvědčilo,
proto jsme neváhali a šli jsme najisto za
technikou HORSCH. První Pronto u nás zaselo celkem 9 500 ha. Osmimetrový stroj
by měl za sezonu zaset kolem 1 500 ha,“
podotkl hlavní agronom.
S termíny v pohodě
Optimální agrotechnický termín na
setí ozimé řepky mají v Agrospolu naplánovaný od 10. do 20. srpna. Pokud se ho
podaří dodržet, dosahují u této tržní plodiny solidní výnosy. U řepky dosud běžně
seli 55 jedinců na metr čtvereční a loni
poprvé zkoušeli hybridy, které seli na 40
až 45 jedinců. Ozimý ječmen sejí od 15. do
20. září a pšenici ozimou od 20. září do 10.
října. Všechny termíny nyní stíhají bez po-
tíží a v pohodě. Pozdní výsevy dělají pouze
po bramborách a zrnové kukuřici.
„Výsevky u pšenice ozimé se snažíme
držet na osvědčené hranici. Začínáme na
190 kg a končíme na 230 až 240 kg, takže
v průměru je to asi 220 kg. I když přesný
secí stroj Pronto nám dává možnost výsevky snížit a do budoucna budeme možná
začínat na 160 kg, ale určitá rezerva je pro
nás jistota, která nám vychází. O něco vyšší výsevek zaručuje dostatečnou hustotu
porostu během celé vegetace, a to za jakéhokoli počasí,“ podotkl hlavní agronom
a zdůraznil, že za dobu používání secího
stroje Pronto se výnosy prokazatelně zvýšily. „Daří se nám včas zaset a dodržovat
dané agrotechnické lhůty. Dříve jsme tyto
termíny stíhali jen těžko. Díky vysoké výkonnosti a kvalitní práci secího stroje jsme
úplně někde jinde, než kdysi se starými secími stroji. Nedá se to porovnat, především
rychlost práce je neskutečná. Také ovládání a seřizování stroje je pro obsluhu velmi
jednoduché a rychlé,“ dodal.
Do písčité půdy seje Pronto přímo,
střední a těžší půdy je lepší před setím při-
pravit. S kypřičem Terrano to jde nyní rychle a kvalitně. Využití našel hlavně na první
podmítky po sklizni obilovin a řepky, případně na druhou mechanickou podmítku
na likvidaci výdrolu a plevelů, protože glyfosáty nevyužívají.
Kvalitní příprava i pod řepku
U kypřiče Terrano mění pěstitelé různé typy radliček podle daných podmínek, přičemž nejlépe se osvědčily radličky
MulchMix. Co Terranem dosud nezkoušeli,
je zapravení statkových hnojiv. Půdu chtějí zatím zpracovávat diferencovaně, což
jim prý v daných podmínkách vyhovuje.
„Při podmítce strniště řepky naklepávacími radličkami ClipOn jsme pozemek
zpracovali dvěma přejezdy, jednou do
hloubky 12 cm, podruhé do 14 cm. Terranem jsme zkoušeli připravit i 50 ha před
setím řepky. Předplodinami pod 350 ha
řepky jsou jarní ječmen nebo ozimá pšenice a na zbývajících 150 ha ozimý ječmen,
po jehož sklizni pozemek vyhnojujeme
hnojem. Po jarním ječmenu a po pšenici
nás tak netlačí čas a právě na takovém pozemku jsme zkoušeli přípravu kypřičem.
Jednou jsme šli do hloubky 12 cm a podruhé do 20 cm. Použili jsme radličky MulchMix a přesvědčili jsme se, že tímto strojem
se dá pozemek dobře prokypřit a připravit
i pod tuto plodinu. Vzrostlé porosty řepky
byly pěkně vyrovnané. Tento postup by
nám mohl velmi urychlit kvalitní přípravu
před zakládáním další úrody. Proto jsme si
Terrano také pořídili,“ dodává s úsměvem
Ing. Kuta.
Terrano jezdí se dvěma traktory, pro
mělčí zpracování s výkonem 240 koní, který pracuje také se secím strojem Pronto
8 DC, pro hlubší zpracování s traktorem
270 koní. Pracovní rychlost kypřiče je podle hloubky zpracování a půdních podmínek 10 až 12 km za hodinu. Za rok by měl
kypřič udělat 700 ha podmítek pod pšenici
a 400 ha pod řepku.
Hlavní předností je rychlost
Plánovaných 1 100 ha výměry zpracovaných kypřičem se podle ekonoma družstva Ing. Milana Šustra rozhodně promítne
do úspor v hospodaření podniku – nižší
spotřeba nafty, kvalitně připravená půda
a předpoklad vyšších výnosů. „A nejen do
ekonomiky,“ zdůrazňuje hlavní agronom.
„K nezaplacení je hlavně rychlost zpracování a velká úspora času. To jsou přednosti
toho stroje, takže můžeme v klidu stíhat
dané agrotechnické termíny. Víme, že
s tímto strojem je zvládneme.“
Oba stroje, Pronto i Terrano, mají svoji
zkušenou obsluhu, vždy jen jednoho člověka, který má na starosti jejich údržbu,
seřízení a provozní spolehlivost.
KOMENTÁŘ
PORADCE
V Bubovicích nehospodaří zrovna
v ideálních podmínkách. Část půd je
lehkých s podílem kamenů, které špatně zadržují vodu, část je naopak těžkých
a hůře zpracovatelných. To byl v minulosti zřejmě jeden z důvodů, proč se
rozhodli pro techniku HORSCH. V čele
podniku je vedení, které si uvědomuje,
že v daných podmínkách je velmi důležité půdu zpracovat včas a to samé platí o setí. Podle mého názoru mají velmi
dobře vyřešeno setí a jsem rád, že patří
k těm klientům, kteří umějí využívat
více typů radliček při práci s Terranem
FX. Řekl bych, že po prvních zkušenostech s bezorebným způsobem zakládání řepky ozimé budou tento systém
dále rozšiřovat a vyzkouší i zapravení
hnoje. Také snížení výsevků a tomu odpovídající vedení porostů může v budoucnu nejen ušetřit některé náklady,
ale posunout výš hranici výnosů a tím
i ekonomiky. Jak znám předsedu Ing.
Antonína Vohnického a agronoma Ing.
Petra Kutu, myslím že takovou cestou
půjdou.
Vratislav Malina
Na snímku zleva ekonom Agrospolu Ing. Milan Šustr, prodejce strojů Miroslav Štefan, obsluha secího stroje Pronto 8 DC Pavel Fiřt,
který pracoval i s šestimetrovou verzí a hlavní agronom Agrospolu Ing. Petr Kuta. Snímek byl pořízený loni koncem října. Na pozemku
65 ha po sklizni zrnové kukuřice sel stroj Pronto za hodně vlhkých podmínek pšenici ozimou s výsevkem 230 kg na ha. Před setím
bylo pole zpracované pluhem a kompaktorem.
www.Bezorebne.cz 18
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
JEDEN Z PRVNÍCH
NA VÝCHODĚ
kon o půdě s ohledem na nájem a prodej
půdy nám komplikuje dlouhodobé hospodářské plány. Malé farmy jsou totiž dotovány více než velké. Ohrožené jsou tak
i aktuální investice.“
Gsukův podnik produkuje hodně řepy.
Kvůli reformě trhu s cukrem se její plocha
ale zredukovala na současných asi 800 ha.
Dlouhodobě se sklízí průměrně 60 až 80
tun. Část svojí strojní kapacity poskytuje
podnik GSD Agrarprodukt službou pro členy výrobního sdružení při setí a sklizni řepy
a v logistice. Stávajících 85 zaměstnanců
tak vykonává řadu různých činností.
Pěstuje se zde také řepka (3,5 až 4,2
tun z ha), potravinářská pšenice (5,5 až
8 tun z ha), kukuřice (7 až 10 tun z ha),
ozimý ječmen (5,5 až 7 tun z ha) a tritikale
(6 až 7 tun z ha).
Půdy jsou tu hodně rozdílné, písčité
a hlinité. Průměrná roční teplota dosahuje 10,5 až 10,7 °C, srážek přichází v posledních letech od 400 do 850 l/m2, tedy
nerovnoměrně a nepravidelně. To je také
důvod, proč má pro Helmuta Gsuka takovou důležitost vysoká okamžitá výkonnost
strojů. „Musím set velmi časně, abych využil zimní vláhu a co nejvíce prodloužil vegetaci,“ dodává k jarním pracím.
Přibližně 70 procent ploch obdělává
bez pluhu. „Podíl orby jsem v osevním
postupu zase o něco zvýšil. To má dva
důvody: likvidaci mykotoxinů, hlavně po
kukuřici a dále přísné předpisy k okamžitému zapravení organických hnojiv, jako
jsou kaly a drůbeží hnůj, které využíváme
opravdu rádi. Ale tam, kde nemusíme orat,
máme vyšší produktivitu a více vláhy.“
Do strojů Gsuk investoval hodně. Pro
zpracování půdy používá pásové tahače
Challenger. Vlastní jeden dvanáctimetrový
a jeden osmimetrový secí stroj HORSCH
Sprinter, dva kypřiče HORSCH Tiger 8 AS
s těžkým odpojitelným pěchem Optipack,
dva jedenáctiřádkové přesné secí stroje
HORSCH Maistro a pro výsev cukrovky používá tři secí stroje Kverneland Monopill.
Dále zde najdeme dva devítiradličné pluhy Lemken, jeden dvanáctimetrový talířový Rubin a jeden kompaktor o stejném záběru. Pro ochranu rostlin zde slouží jeden
samojízdný a dva závěsné postřikovače
o záběru 36 metrů a s nádrží 10 000 litrů.
Pro hnojení používá Rauch AGT a závěsný
Bredal. Sklizeň zvládá pěti Lexiony s lištami 10,5 metru a pro polní dopravu vlastní
čtyři šnekové překládací vozy, z toho dva
značky HORSCH. Cukrovku sklízí jeden
šestiřádkový a jeden devítiřádkový sklízeč
EuroRopa a dále jeden nakladač řepy. Pro
aplikaci organických hnojiv používá dva
rozmetače Tebbe. V logistice sází farmář
Gsuk na silniční velkoobjemovou přepravu kamiony.
Pro značku HORSCH představuje podnik Helmuta Gsuka vhodný testovací provoz, který kromě nekvalitních komunikací
je schopen každý stroj enormně pracovně
vytížit. V minulých letech se zde opakovaně pokusně sela řepka a ozimá pšenice
strojem HORSCH Focus TD. Ačkoli bylo při
setí většinou příliš vlhko, porosty byly vždy
nadprůměrně dobré. V loňské sezoně začal
Gsuk získávat vlastní zkušenosti s výsevem
kukuřice do hrůbkově připravené půdy
pomocí kypřiče Tiger DT. Dlouhodobé výsledky zatím chybí, ale jako jednoznačně
výhodná se ukázala možnost časnějšího
výsevu. Několikaletý provoz pak ukáže, jak
tato metoda hospodaří se zimní vláhou.
„Je pro mě důležité, abych využíval
domácí pracovní síly,“ říká zemědělec.
„Jejich odborná úroveň je dobrá, většina
traktoristů má střední školy. Ale zemědělští inženýři jsou podle mého názoru příliš
specializovaní a neznají praxi. Svoje spolupracovníky jsem zpočátku šokoval tím, že
všechny stroje umím sám ovládat a že dokážu poznat, jestli jsou dobře nebo špatně
seřízené.“
Helmuta Gsuka obzvláště těší, že pro
práci v zemědělství se rozhoduje i další
generace. Dcera jeho společníka řídí vlastní mlýny, Gsukova vlastní dcera se stará
o prodej komodit a řídí chov prasat s 1 250
prasnicemi a s 10 000 místy ve výkrmu.
Kde je to možné, pracuje Gsuk bezorebně. Výjimkou jsou plochy zatížené
mykotoxiny nebo pozemky po aplikaci
organických hnojiv, které podle předpisu je nutné hned zaorat.
Zleva: Helmut Gsuk, specialista na ochranu rostlin Josef Marketion a vedoucí provozu Antal Tajmel.
Od května 2004 je Maďarsko součástí Evropské unie. „Od toho okamžiku se
všechno o mnoho zlepšilo,“ říká Helmut
Gsuk, který se svým společníkem řídí
podnik GSD Agrarprodukt Kft se sídlem
v obci Sopronhorpács.
Centrální farma a dvě další, které leží
v okruhu 40 kilometrů, se nachází v západním Maďarsku, přibližně 100 km jihovýchodně od Vídně. Gsuk zdejší oblast už
dobře zná, je tu totiž zemědělsky aktivní
už od roku 1993 a v Maďarsku se cítí velmi
dobře. Původem je z Německa, kde nadále
vlastní farmu 300 ha poblíž Altöttingu. „Že
mě osud zanesl právě do Maďarska, byla
19 www.Bezorebne.cz
vlastně náhoda,“ vypráví Helmut Gsuk.
„První kontakty vznikly tak, že po dlouhou,
dlouhou dobu navštěvovaly můj statek
skupiny maďarských zemědělců. Potom
jsme tu postavili první elektrárnu na biomasu, kterou projektovala jedna rakouská
firma. Její majitel si právě v Maďarsku koupil prázdninový dům a to nakonec byl impuls, proč jsem se tu více porozhlédl. Pak
jsme se společníkem začali na 500 hektarech, druhým rokem to bylo 1 100 a dnes
přes 6 000 hektarů.“
První roky byly těžké. Skoro všechny
stroje si museli dovézt ze zahraničí, protože v Maďarsku byly nesmyslně drahé. Ke
všemu se tedy přidaly komplikace s dovozním clem. Ovšem to už je minulost. Jednu
výhodu pro expandujícího zemědělce volba zdejší lokality přece jen má. „Maďarsko
je z mého domova blíž, než Sasko,“ spekuluje a směje se.
Na většině svých polí platí nájem, který
se trvale a prudce zdražuje. Zdejší bonita půdy se udává ve zlatých korunách na
stupnici do padesáti. Půda, kde hospodaří
Gsuk, má bonitu od 30 do 40. Dříve se nájem vyměřoval tak, že z každého hektaru
se za každou zlatou korunu hradila cena
15 kg pšenice. Dnes je to už přes 50 kg za
každou korunu.
K tomu se přidaly politické nároky.
Nová vláda ztěžuje situaci nejen zahraničním zemědělcům. K tomu dodává Helmut
Gsuk: „Vývoj mi opravdu dělá starost. Zá-
Tato fotografie byla pořízena při celoevropské tiskové konferenci na podniku Helmuta
Gsuka.
www.Bezorebne.cz 20
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Zemědělský podnik Markgraf von Baden
Pro postupné zvětšování podílu mulče potřebuje zemědělský podnik Markgrafen von Baden víceřadý radličkový kypřič. HORSCH
Terrano 5 FM má díky velké obratnosti na zdejších malých pozemcích přednost.
KUKUŘICE OD HRABĚTE
Obec Salme u Bodamského jezera si
většina lidí v Německu spojuje s tamějším zámkem a s elitní internátní školou.
Kromě toho je region známý jako vinařská oblast. Jedním z nejznámějších
zdejších vinařů je hrabě von Baden.
„Přestože majitel je stejný, jsou vinařství a zemědělský podnik dvě oddělené
společnosti,“ vysvětluje Matthias Hagge
z hraběcí správy.
„Skutečnost, že se zde daří vinné révě,
vypovídá o zdejších klimatických podmínkách. Naše půdy jsou převážně písčitohlinité, vzniklé z horniny, přinesené
ledovcem za poslední doby ledové. Je zde
mnoho kamenů a krajina je zvlněná. Bonita sahá od 45 do 60 (z max. 100). Druhá
část zdejší oblasti má těžké, jílovité půdy.
Srážek je dostatek, průměrně od 800 do
950 mm za rok.“
Podnik hospodaří celkem na 700 ha,
z toho je 150 ha nájem. Matthias Hagge
dále vysvětluje: „Přestože jsou naše po-
21 www.Bezorebne.cz
Matthias Hagge (vlevo), má v plánu zakoupit pro podnik další generaci přesného secího
stroje. Na veletrhu Agritechnica si proto ihned domluvil zkušební zasetí novým strojem
HORSCH Maestro.
zemky rozložené příznivě, jejich průměrná
velikost je skutečně malá, a sice 5 až 5,5
ha. Mnoho z nich bylo v minulosti pronajatých, ale postupem času se jeden za druhým vrací do vlastního hospodaření.“
Správce podniku využívá následující
strojní vybavení: čtyři traktory John Deere o výkonu 200 až 240 koní, pětiradličný
pluh, dvouřadý radličkový kypřič o záběru
pět metrů, čtyřmetrový radličkový podmítač, závěsný postřikovač s nádrží 5 000
litrů a s rameny o šířce 30 metrů a jeden
osmiřádkový přesný secí stroj. Pro normální setí Hagge používá čtyřmetrový diskový
secí stroj HORSCH Pronto. Kromě toho využívá podnik také jednu sklízecí mlátičku
na pásovém podvozku se záběrem lišty
devět metrů, pro sklizeň širokořádkových
plodin pak osmiřádkový adapter. Podle
posledního je znát, že hlavní plodinou je
zde zrnová kukuřice.
Vedle správce zaměstnává podnik
ještě jednu stálou pracovní sílu, dva učně
a dvě pomocné síly. Pro inženýra Matthiase
Haggeho je zemědělství méně záležitostí
filozofie, ale spíše prostředím s hospodářským potenciálem. „Raději bych provozoval mnohem více ploch bez orby, ale kvůli
extrémnímu výskytu kamení není často
vůbec možné kukuřičné strniště mulčovat. A protože nás navíc tlačí výskyt zavíječe, který se u nás kvůli klimatu vyskytoval vždy, nemáme po kukuřici zatím lepší
možnost, než orbu. Hodně se spoléháme
na promrzání půdy.“ Správci se ale velice
zamlouvá hrůbkové zpracování půdy, jde
podle něj o zásadní inovativní přístup,
přestože se k němu ve svých speciálních
podmínkách staví zatím skepticky.
Jako spojovací plodina mezi kukuřicí
a řepkou, která současně poskytuje nejjistější výnosy, zde slouží pšenice. Proto se
často zařazuje kukuřice do osevního postupu jen jednou.
„Dosud jsme hlavní pozornost věnovali zrnové kukuřici. Aktuální prodejní ceny
do bioplynových stanic vedly ale k tomu,
že touto cestou obchodujeme stále více
produkce,“ říká Matthias Hagge. „Z hektaru
sklidíme zhruba 20 tun suché hmoty, kterou prodáme za 2 000 eur. Proto uvažuji
o tom, že pro tyto účely začneme pěstovat
speciální odrůdy.“
Další produkci pak obchoduje prostřednictvím výkupu. Podnik má vlastní
sušičku včetně skladů o kapacitě 1 400
tun. Vše ostatní putuje k odběratelům
přímo z pole. Dlouhodobý průměr hektarových výnosů činí 10 tun zrnové kukuřice, 4,6 tuny řepky a 8,2 tuny pšenice.
V roce 2011 dosáhl podnik historicky nejvyšší sklizně, a to zejména u kukuřice, které sklidili průměrně 11,5 tuny z ha.
Kvůli klimatu jsou výživa rostlin a hlavně chemická ochrana skutečně intenzivní.
Do řepky vstupuje postřikovač obvykle
až dvanáctkrát, z toho čtyřikrát až pětkrát
s insekticidem. Hnojení probíhá zatím jen
pomocí rozmetadel.
Loni Matthias Hagge otestoval kypřič
HORSCH Terrano 5 FM, který mu zapůjčila
firma Agrom Riedhausen. Původní záměr
byl pokusný výsev kukuřice do mulče, ale
nakonec kypřič využili hlavně před řepkou. Na třech pozemcích jím zpracovali
asi 100 ha. Agregovali ho s tahačem Claas
Axion 900, resp. Xerion 5000. S druhým
tažným prostředkem pracoval kypřič trvale do hloubky 30 cm a rychlostí 12 km za
hodinu, zatímco s Axionem pouze do 10
km za hodinu. Výsledek práce a především
urovnání pozemků hodnotí Hagge velmi
dobře. „Stroj je díky středovému podvozku opravdu mnohem obratnější, což je na
našich malých honech velkou výhodou.
Kromě toho se může pěch vyřadit, když
chceme nechat půdní strukturu otevřenou. Když jsme pěch plně zatížili, pracoval
stroj mimořádně klidně a stabilně.“
Pro příští rok plánuje podnik Markgrafen von Baden pořízení nového přesného
secího stroje. Na výstavě Agritechnica se
proto Matthias Hagge intenzivně zajímal
o nový stroj HORSCH Maestro. Jeho pracovní rychlost a slibovaná přesnost by pro
podnik byla velikým přínosem.
Maestro CC používá velmi robustní výsevní jednotky, které potlačují otřesy a rázy
od hrud nebo kamenů. Jejich klidnou jízdu podporuje i hydraulicky nastavitelný
přítlak 150 až 350 kg. Díky tomu se maximálně využije vysoká přesnost nových dávkovacích agregátů při rychlostech kolem 15 km/h.
www.Bezorebne.cz 22
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Speciální hloubkový kypřič Tiger DT pro
EXTRÉMNÍ PŮDY
Soukromá farma Petra Růžičky
z Dolních Ředic na Pardubicku začínala v roce 1990 pěstováním zeleniny na
ploše 7 ha. Postupně výměru rozšiřovala až na současných necelých 1 600 ha,
z toho je asi 30 ha luk. Pěstování zeleniny však v posledních deseti letech
postupně vytěsnila klasická rostlinná
výroba. V okolí Dolních Ředic farma obhospodařuje 1 200 ha a dalších 400 ha
má v pronájmu v třicet kilometrů vzdálené Hrušové. Celou výměru a chod
farmy zvládá Petr Růžička s pěti stálými
zaměstnanci, syn má na starosti mechanizaci a dcera ekonomiku.
Na Ředicku převládají velmi těžké jílovité půdy, které jsou hodně lepivé. Je tam
také vysoká hladina spodní vody a spadnutí třeba jen 20 mm srážek už může znamenat problémy při zpracování. Naopak
za sucha ztvrdne půda na kámen. Jedná
se o takzvané hodinové půdy, u kterých je
nejdůležitější vystihnout optimální termín
pro všechny práce. Farma v Hrušové se nachází v pěstitelsky příznivější řepařské oblasti se středně těžkými hlinitými půdami.
V rostlinné výrobě se farma specializuje na pěstování ozimé pšenice pro potravinářské účely, celkem 800 ha. Na Ředicku
dosahuje u této plodiny průměrný výnos
6 tun z ha a v Hrušové 8 až 8,5 tuny. Druhou tržní plodinou je kukuřice na zrno na
400 až 500 ha v okolí Dolních Ředic s průměrným výnosem kolem 7 tun. Z dalších
plodin zaujímala loni 210 ha ozimá řepka
a 160 ha cukrovka.
Třináctý rok bez orby
„Od klasického zpracování půdy, které
znamenalo stále vyšší provozní náklady,
jsme po roce 2000 postupně přecházeli
na bezorebné technologie. Nejdříve jsme
uplatňovali jen mělké kypření a v roce
2002 jsme pořídili první stroj od firmy
HORSCH, radličkový kypřič Terrano 6 FG,
který jsme už prodali. Následoval radličkový secí stroj Sprinter 6 ST PPF v roce 2006
a výborně slouží dodnes. Je to úžasný stroj
do vlhké půdy. Když už žádný z okolních
podniků neseje, tak my se Sprinterem bez
23 www.Bezorebne.cz
50 litrů nafty a dovolím si tvrdit, že za posledních 40 let se tady tak hluboko jako
s Tigerem do půdy nešlo. Jsme si vědomi, že to chce čas a přínos se neprojeví
hned po prvním roce. Očekáváme hlavně
zlepšení vláhových podmínek a struktury
půdy, což by se mělo odrazit na výnosech.
Kypření Tigerem provádíme několikrát
a postupujeme až do největší hloubky. Poprvé jdeme třeba do 18 cm, pak do 25 cm
a potřetí dosáhneme na 30 cm. Při prvním
přejezdu je Tiger osazen klasickými radličkami MulchMix 8 cm bez křidélek. Na
další zpracování používáme úzké radličky
4 cm. Mezi jednotlivými přejezdy se snažíme pokud možno zachovat odstup alespoň jeden týden. Bereme přitom v úvahu
růst plevelů a výdrolu, důležité je co nejrychleji je zaklopit kvůli křísům a virovým
chorobám, abychom neměli problémy
u následné plodiny. Když takto prokypřenou půdu rozhrneme lopatkou, je vidět spodní narušená vrstva. Loni jsme už
zaznamenali výsledky u řepky ozimé. Její
kořen se viditelně táhnul dolů, nikde neuhýbal, nedělal boční větvení, ale rostl stejnoměrně do hloubky,“ vysvětluje farmář.
Nový Sprinter SW používá dvoukomorový zásobní vůz pro 2 x 4 000 litrů osiva
a hnojiva. Jeho řiditelná náprava urychluje manévrování a přenos zátěže na závěs
zesiluje trakci tažného prostředku. Koncepce „pěch – radlička – pěch“ zpřesňuje setí
v nerovné půdě.
Farmář Petr Růžička (vlevo) rozebírá s poradcem firmy HORSCH Ing. Janem Šabatkou
pracovní postupy a úskalí při zpracování velmi těžkých půd, které v okolí Dolních
Ředic na Pardubicku převládají. Z praktického hlediska farmář zdůrazňuje, že čím je
půda těžší, tím méně má času na její obdělávání a zásahy v nevhodnou dobu by mohly
způsobit zbytečné komplikace při zakládání nové úrody.
problémů. Předloni jsme s ním v hodně
mokrém podzimu zvládli zaset 800 ha ozimé pšenice, zatímco jiné secí stroje, které
jsme v našich podmínkách zkoušeli, se lepily a nepracovaly spolehlivě. Sprinter seje
dobře i do suché půdy, která si při bezorebném zpracování uchovává dostatek vláhy
pro vzcházení rostlin,“ říká Petr Růžička
a zdůrazňuje, že rychlou a kvalitní přípravu půdy a setí mohou v jejich podmínkách
zajistit jen spolehlivé stroje v agregaci
s výkonnými tažnými prostředky.
Vymodlený stroj
Před čtyřmi lety pořídili na farmu talířový podmítač Joker 12 RT a minulý rok na
jaře hloubkový kypřič Tiger 6 DT zkonstruovaný především pro zpracování půdy do
hrůbků. Ty je možné vytvářet na středních
a těžkých půdách na podzim a u lehkých
půd na jaře. Navršený hrůbek umožní rychlejší prohřívání půdy a tím i dřívější výsev.
Seje se bez přípravy do vrcholu hrůbku, do
nakypřené a koly traktoru nepoškozené
půdy.
„Tiger DT je pro zpracování našich těžkých utužených půd rozhodujícím, já říkám
vymodleným strojem. Nevyhovoval nám
klasický Tiger, který má vzadu pneumatikový pěch, my potřebujeme, aby půda větrala. Používáme ho hlavně na vyrovnání
a prohloubení utužené spodní vrstvy půdy.
Pracuje v agregaci s našim nejsilnějším pásovým traktorem o výkonu 600 koní, abychom se dostali do hloubky kolem 30 cm
a vytvořili dobrou strukturu v podorničí.
Průměrná spotřeba nafty vychází na 17,4
litru i v nejhorších podmínkách a hloubce
zpracování 30 cm. Při orbě byla spotřeba
Hloubkový kypřič Tiger 6 DT pracuje na farmě v Dolních Ředicích druhou sezonu. Na snímku zpracovává pozemek po sklizni zrnové
kukuřice do hloubky 15 až 20 cm. Podle Petra Růžičky je to rozhodující stroj pro zpracování jejich extrémně těžkých půd. Využívají
ho hlavně na prohloubení utužených spodních vrstev v hloubce kolem 30 cm. Utužená půda se však zpracovává postupně. Poprvé
ji radličky široké 8 cm kypří do hloubky asi 18 cm, při dalších přejezdech užší radličky 4 cm postupně pronikají do větší hloubky.
Náročné zpracování těžké půdy vyžaduje odpovídající tažný prostředek, kterým je pásový traktor s výkonem 600 koní.
www.Bezorebne.cz 24
HANNOVER
Z PRAXE PRO PRAXI
všechny plodiny. „Myslíme si, že v těchto
těžkých a stresových půdách má přihnojování rozhodně význam. Urychlí raný vývoj
rostlin, porosty jsou vyrovnané a tento systém rozhodně ovlivňuje i dosahované výnosy. Když jsme začali využívat technologii
HORSCH, výnosy se z roku na rok zvýšily
v průměru o půl tuny na hektar,“ podotýká
farmář.
S čím si na farmě každoročně lámou
hlavu, jsou výsevky. To je podle Petra Růžičky, řečeno s nadsázkou, v jejich půdách
hotová alchymie. Otázkou je, kdy a kde
je zvýšit nebo naopak snížit. Když nastaví
nižší výsevek, na některých plochách osivo vzejde špatně. Při vyšším výsevku a příznivém počasí jsou zase porosty zbytečně
přehuštěné. Přesto se většinou jistí většími
výsevky, například u pšenice ozimé sejí
v průměru okolo 200 kg na ha. Za sezonu
Sprinter zaseje celkem přes 1 000 ha.
Jestli je struktura půdy z pohledu potřeb rostlin správná a nepoškozená
lze nejlépe zkoumat s pomocí rýče.
Při zmáčknutí v ruce se půda, která je
v dobrém strukturálním stavu, rozpadá
na malé agregáty. Velkou roli hraje pH
půdy, její chemické a biologické vlastnosti a míra utužení.
Tři přejezdy Tigerem jsou zcela dostačující na mechanickou likvidaci plevelů
a výdrolu. Pozemek zpracovaný hloubkovým kypřičem urovná a připraví pro setí
podmítač Joker 12 RT s pracovním záběrem 12 metrů. Potom už většinou jede secí
stroj Sprinter.
Optimální agrotechnický termín na
setí řepky je v dané oblasti od 20. srpna.
Sprinter zaseje v agregaci s traktorem 300
koní vybaveným navigací v průměru 60
ha za den, v prodloužené směně až 80 ha.
Pracovní rychlost při setí se pohybuje kolem 14 km za hodinu.
„Pomalu zvažujeme nákup nového secího stroje s pracovním záběrem 9 metrů.
Srovnáváme a konzultujeme, ale pořád
nám z toho vychází vítězně Sprinter vhodný pro setí do suché i vlhké půdy. Jeho síla
je v jednoduchosti a mimořádné provozní
spolehlivosti. Díky promyšlenému uspořádání pracovního nářadí si pěkně odhrnuje posklizňové zbytky a připravuje seťové
lůžko pro plošné a rovnoměrné ukládání
osiva výsevními radličkami,“ doplnil důvody ke spokojenosti Petr Růžička.
Výsevky jsou alchymie
Pozitivně hodnotí farmář i ukládání
hnojiva pod osivo, které využívají pod
25 www.Bezorebne.cz
Setí s využitím živin
Příprava pod ozimou pšenici představuje první podmítku Jokerem do hloubky
KOMENTÁŘ
PORADCE
Půdy na kterých hospodaří Petr Růžička se svým synem mohu směle označit za nejtěžší, které znám. Ostatně naši
předkové určitě věděli, proč v těchto
místech ve středověku zakládali rybníky.
Předloni po vydatných srážkách vypadaly některé pozemky při sklizni opravdu
jako dno nějakého rybníka. Alfou a omegou úspěšného hospodaření na těchto
půdách je zvládnutí zpracování půdy,
především zabránění jejímu utužení.
8 až 10 cm, jak to půda dovolí. Dvanáctimetrový talířový podmítač má za sebou tisíce hektarů a zatím nebylo nutné na něm
vyměnit ani ložisko. Pracuje vysokou rychlostí kolem 15 km v hodině s traktorem
300 koní. „Při vysoké rychlosti se hroudy
dokonale rozbíjejí a pole vypadá jako zahrádka,“ pochvaluje si farmář.
Po první podmítce následuje hlubší
zpracování kypřičem Tiger do hloubky 18
až 20 cm, potom pozemek opět urovná
a připraví pro setí Joker. Důležité je hlídat
a vystihnout vhodné podmínky, aby půda
nepřeschla. Optimální termín pro setí ozimé pšenice začíná 20. září, ale pozemky
po sklizni kukuřice a cukrovky sejí až do
listopadu. Secí stroj současně s osivem
dodává do půdy startovací dávku hnojiva,
v čistých živinách je to 16 kg dusíku, 5 kg
fosforu, 8 kg draslíku, asi 3 procenta manganu a také síran.
Podzimní přípravu pro jarní plodiny
zvládne kypřič Tiger. Na jaře stačí přejet
pozemek Jokerem, a pokud to půdní a povětrnostní podmínky dovolí, následuje už
přímo setí.
Pokud je půda vlhká, nelze použít kypřič
s vestavěným pěchem, protože by po
nakypření došlo k jejímu opětovnému
uzavření. Hodně jim v tomto směru pomohl radličkový kypřič Terrano 6 FG,
který však měl omezenou hloubku zpracování. Když se na trhu objevil Tiger DT,
ihned si ho pořídili. V současné době
ho nevyužívají k formování hrůbků, ale
k odstranění nebezpečného utužení
vrstvy půdy v hloubce pod 30 cm. Přiložený snímek je ze zkoušení talířového
podmítače Joker 12 RT v roce 2008, který si potom pořídili. Velmi se jim osvědčil při podmítce a předseťové přípravě
půdy.
Jan Šabatka
MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÁ
AGRITECHNICA 2011
Stříbrná medaile, Stroj roku 2012,
sedm novinek a interaktivní multimediální prezentace, umožňující znovu si
prohlédnout výstavní plochu značky
HORSCH se všemi exponáty.
Prezentace značky HORSCH na zemědělské výstavě Agritechnica 2011 byla
nejrozsáhlejší v historii firmy. Na ploše
2 500 čtverečních metrů vystavil HORSCH
celkem 21 strojů z oborů zpracování půdy,
setí a ochrany rostlin. Jejich celkový pracovní záběr by přesáhl 214 metrů.
Podle údajů DLG výstavu shlédlo 415
tisíc návštěvníků, z toho přes 100 tisíc ze
zahraničí. Podstatná část z nich se zajímala i o stroje v hale 12. V duchu hesla
„Zemědělství na celý život“ zde informace
ke strojům poskytovalo až 100 spolupracovníků značky HORSCH. Magnetem pro
publikum bylo bezesporu sedm novinek
a jedna projektová studie. Velkou část expozice tvořil rozšířený program techniky
pro zpracování půdy. HORSCH jej od roku
2012 dělí do čtyř produktových řad – talířové stroje Joker, radličkové kypřiče Cruiser, Terrano a Tiger.
Kompletně nový je lehký kypřič Cruiser pro mělké zpracování půdy. Hodí se
pro rovnoměrnou a velmi intenzivní podmítku, jako kultivátor poslouží při mechanické likvidaci zaplevelení, pro přípravu
seťového lůžka také po orbě na podzim
a na jaře.
Mezi úspěšné třířadé kypřiče Terrano
FX přibyl ještě univerzálnější čtyřřadý Terrano FM. Používá podvozek uvnitř stroje,
stejně jako typ Terrano MT, který je speciálně určen pro metodu „mělko promíchat
a hluboko prokypřit“. Coby výhodnější alternativa k pluhu zůstává v nabídce beze
změn řada nejtěžších kypřičů Tiger.
Poté, co HORSCH uvedl na trh opět
nesený secí stroj, a to typ Express 3 TD,
vrací se značka znovu ke svým kořenům
také nabídkou techniky na přímé setí pro
specifické trhy a klimatické regiony. Tak se
v tomto roce nabídka rozšířila o tři nové
secí stroje pro profesionální velké podniky. České a slovenské zákazníky osloví
především Pronto SW, které používá stejný princip jako velmi rozšířené Pronto DC
a doplňuje jej o velkoobjemový zásobní
vůz pro 17 000 litrů osiva a hnojiva.
Speciálně pro velké podniky ve východní Evropě, tedy hlavně v Rusku, na
www.Bezorebne.cz 26
HANNOVER
HANNOVER
Ukrajině a v Kazachstánu, představila firma HORSCH typy Pronto NT a Sprinter NT.
Jedná se o secí stroje do nezpracované
půdy o záběrech od 12 do 24 metrů.
Velmi úspěšně završil HORSCH svůj vývoj v oboru přesného setí v podobě strojů
Maestro SW a CC. Mezinárodní Jury DLV
(Deutscher Landwirtschaftsverlag) prohlásila Maestro strojem roku 2012! Jako hlavní zdůvodnění uvedla komise, že HORSCH
tímto principem jednocení zrn a jejich
ukládání předurčuje budoucnost pneumatického přesného výsevu. Maestro je
díky kompaktnímu dávkovacímu ústrojí
univerzálně vhodné pro přesný výsev kukuřice, sóji, slunečnice, cukrovky a řepky.
Absolutní přesnost při setí vysokou rychlostí až 15 km/h dokládá také aktuální DLG
Test. Dávkovací agregát je patentovaný,
robustní a tak malý, že už nyní umožňuje
rozteče výsevních řádků od 75 cm až pod
40 cm. Protože u stroje Maestro se osivo
do půdy ukládá téměř nulovou rychlostí
(namísto „vstřelování“), může pracovat například i za vlhkých půdních podmínek bez
přitlačovacích koleček. Stroj je navíc schopen dopravovat osivo systémem Seed On
Demand z centrálního zásobníku.
Společně se značkou Claas obdržel
HORSCH za stroj Maestro na výstavě také
stříbrnou medaili DLG. Obě firmy pak
dohromady s dalšími partnery získaly význačné ocenění za systém TONI – Telematics ON Implement. Pomocí něj je možné
ihned získávat provozní data o traktoru
a pracovním stroji. Přenos informací o výkonu, množství, poloze a nastavení stroje
se stejně jako telemetrie děje v reálném
čase. Pomocí dokumentace a (geo)grafické analýzy, nezávislých na výrobci, je tak
kvalita setí trvale pod kontrolou.
Poprvé bylo možné vidět na stánku
HORSCH techniku pro ochranu rostlin, a to
v podobě novinky postřikovače Leeb GS
On-line monitorování kvality výsevu pomocí nové senzoriky měří průběžně v každé
botce vzdálenosti mezi zrny (variační koeficient) a podíl vícečetných nebo chybějících
zrn. Podle toho obsluha může hned reagovat na měnící se podmínky. Provozní údaje se
průběžně ukládají do paměti pro pozdější vyhodnocení a optimalizaci.
27 www.Bezorebne.cz
8000. Pro všechny zúčastněné byl skvělý
zážitek vidět, jak se v nejkratší době propojily dvě firmy do jednoho špičkového
týmu, který ve vzájemné souhře dokáže
vyvolat u zemědělců nadšení pro prvotřídní výrobky Leeb. Velký zájem přitahoval
však nejen závěsný postřikovač GS 8000
(větší bratr GS 6000, který byl rovněž vyznamenán Strojem roku 2009), nýbrž i samojízdný postřikovač PT 270, určený pro
maximální výkonnost při ochraně rostlin.
„Dosud jsme program HORSCH pro ochranu rostlin dodávali zákazníkům pouze
v Německu. Od roku 2012 se tato inteligentní technika nabízí zemědělcům také
v Anglii, v Dánsku, v České republice, v Polsku, v Rakousku a Litvě. V tomto okamžiku
už máme v těchto zemích pro nový obor
našich výrobků k dispozici dobrou prodejní síť a především, jak je u firmy HORSCH
zvykem, špičkový servis,“ říká Horst Keller,
jednatel společnosti HORSCH.
„Agritechnica platí za světově nejdůležitější zemědělskou výstavu, a pro
nás, stejně jako pro většinu dalších výrobců, slouží jako barometr investiční
nálady zemědělců. Hospodářská krize,
jak ukázal loňský ročník této výstavy,
v oboru zemědělské techniky ustoupila
a podle mnoha rozhovorů s našimi zákazníky z celého světa, díváme se do budoucna s přiměřeným optimismem. Rok 2011
byl nejúspěšnějším rokem v historii značky
HORSCH s čistým obratem 165 milionů eur
(graf 1).
Důvodem našeho úspěchu je na jedné
straně dlouholetá profesionální spolupráce s našimi obchodními partnery, ale také
rozšíření palety našich výrobků. Například řada Joker významně povýšila obrat
půdozpracující techniky (graf 2). Nejvyšší
nárůst obratu zaznamenal náš tradiční
trh ve Francii, a to o téměř 13 milionů eur.
Kupní síla tamějších zemědělců je vysoká
i díky loňské vynikající úrodě ve většině
produkčních oblastí. Loni investovaly opět
mnohé regiony v zemích bývalého Sovětského svazu. Dalšími trhy, které trvale rostou, jsou Česká republika a Slovensko. Zde
profitujeme z velmi dobré obchodní sítě
a ze zkušených spolupracovníků. Také
v Německu, ačkoli loňské počasí bylo vůči
zemědělcům velmi nepřející, podařilo se
nám dosáhnout o 6 milionů vyššího obratu (graf 3).
Na erbu HORSCH stojí slova „Zemědělství na celý život“. A tedy nežijeme čísly,
nýbrž tak jako dosud intenzivním kontaktem s každým jednotlivým zákazníkem.
Podpora a poradenství, které poskytujeme, byly vždy, spolu se snahou o nejvyšší
kvalitu a perfektní servis, hlavními kompetencemi firmy HORSCH, které budeme
i v budoucnu stále posilovat,“ říká zakladatel společnosti Michael Horsch.
Jedním z největších témat, které se
nesly Agritechnicou, byla metoda „StripTill“. Svým Focusem TD, tedy sloučením
pásového zpracování půdy, cíleného
ukládání hnojiv a současného precizního
výsevu do jednoho pracovního přejezdu,
vykonává HORSCH pionýrskou práci. „Příslušně velká byla naše očekávání v tomto
mladém, ale enormně důležitém oboru
techniky. I za klimaticky extrémně složitých podmínek dosahují naši zákazníci
Focusem TD výnosovou stabilitu a za dobrých podmínek pak prokazatelně vyšších
výnosů, a to při enormní efektivitě hnojiv.
Mnoho vystavovatelů však na Agritechnice namísto hotových strojů představilo
pouze konstrukční návrhy. Naproti tomu
HORSCH svou projektovou studií ukazuje
na příkladu řepky, kam se technika „StripTill“ může ještě dále vyvíjet. Kombinace
Focusu TD s vysokorychlostním přesným
výsevem Maestro poskytuje v našich testovacích provozech další zvýšení výnosu,
podmíněné výhradně technikou. Tato zkušenost ovlivní naše budoucí plány vývoje,“
říká jednatel Philipp Horsch.
Nadšení pro značku, kvalita produktů,
servis a inovativnost se odráží také v DLG
Imagebarometru zemědělské techniky.
Krátce před výstavou Agritechnica zveřejněné výsledky ukazují značku HORSCH na
celkovém čtvrtém místě, a to už čtvrtým
rokem po sobě, hned za trojicí největších výrobců traktorů Fendt, Claas a John
Deere. I minulý rok tedy HORSCH obsadil jako „Obzvláště inovativní firma“ jednu z čelních pozic (viz. tabulka str. 26).
Každý, kdo nemohl navštívit expozici
HORSCH na výstavě Agritechnica loni na
podzim v Hannoveru, anebo by si chtěl
připomenout nejzajímavější exponáty
v klidu domova, ať tak učiní na adrese
www.horsch.com. Tentokrát poprvé přinášíme interaktivní výstavní plochu, na
které je možné se procházet a ke každému
stroji prohlížet informace a videa k novinkám. Kromě toho zde virtuální návštěvník může shlédnout krátký film k ocenění
Stroj roku, který dokumentuje naše motto:
Zemědělství na celý život.
TONI – Telematics ON Implement
Zkratka TONI znamená Telematics ON Implement a značí systém telemetrie
sjednocený pro všechny výrobce. Pomocí funkce Telematics-System se přenášejí procesní údaje prostřednictvím mobilní sítě průběžně na datový server. Přes
internet může zemědělec pak odkudkoli sledovat pozici stroje, jeho pracovní výkon a nastavení. Telematika je už delší dobu k dispozici ve sklízecích mlátičkách
a řezačkách firmy Claas. Nyní se rozšiřuje do traktorů. Větší smysl zde bude telematika mít až tehdy, když dojde k propojení s procesními daty pracovního nářadí
(„Implement“) za traktorem. Přes systém ISOBUS přenáší závěsný stroj svoje data
k dataloggeru telematiky v traktoru. Ten je v trvalém spojení s datovým serverem
na internetu. Zemědělec může prostřednictvím internetové aplikace s časovým
zpožděním několika vteřin nahlížet do informací o obou strojích.
Zobrazovat se můžou údaje o plošném výkonu, době nasazení a o aktuálním
nastavení stroje. Secí a přesné secí stroje HORSCH poskytují touto cestou informace jako například výsevek, dávka hnojiva, parametry kvality výsevu, přítlak výsevních botek a výsevních jednotek, a také chybové hlášky. Všechna data je také
možné v časovém a prostorovém sousledu zobrazovat přes Google Maps.
Průběžná a téměř okamžitá dostupnost procesních informací slouží nakonec
také k lepšímu plánování, k lepší analýze pracovních návazností, k lepšímu využití
strojního výkonu, ke korekcím obsluhy a k dokumentování. Vyloučení nesprávného nastavení a včasné rozpoznání chyb napomáhá k optimalizaci pracovních
procesů a ke snižování nákladů na údržbu a na opravy.
Stroj roku 2012 v oboru setí
HORSCH Maestro
Stanovisko Jury:
Univerzálně použitelný pro kukuřici, sóju, slunečnici, cukrovku a řepku
Vysoká pracovní rychlost při exaktním rozmístění rostlin
Nový jednotící a dávkovací princip plochého kotoučku s radiálně
otevřenými drážkami
Možnost permanentního sledování přesnosti počtu a přesnosti
rozmístění zrn
Schopnost dopravy osiva z centrálního zásobníku Seed On Demand
Krátká charakteristika:
Technikou Maestro vstupuje HORSCH do segmentu pneumatického přesného setí. Podstatnou součástí je přitom kompaktní dávkovací jednotka s integrovaným elektromotorem. Jednocení zrn probíhá pomocí drážkovaného kotoučku
s otevřenými drážkami. Díky tomu může zrno bez nežádoucích odstředivých sil
přecházet z rotačního pohybu na přímočarý do pádové trubky. Tak se dosahuje
vysoké přesnosti rozmístění zrn i při pracovních rychlostech kolem 15 km/h. Tento princip také dovoluje, aby výsevní jednotka pracovala například ve vlhké půdě
bez přitlačovacího kolečka!
Každá výsevní jednotka obsahuje vlastní senzoriku a řídící počítač. Údaje se
shromažďují v obslužném terminálu. Řidič dostává přesné informace o podílu
chybějících nebo násobných zrn a také o variačních koeficientech. Proto může
v každém okamžiku hned reagovat na měnící se podmínky, jako je kvalita osiva
nebo kvalita předseťové přípravy, například změnou přítlaku nebo změnou pracovní rychlosti.
Rámy a kinematika výsevních jednotek mají původ ve známých mechanických přesných strojích Maistro RC a CC, byly však v detailech rozšířeny. Každý pohyblivý díl na paralelogramových jednotkách, jako jsou hvězdicové odhrnovače,
botky, vodící a přitlačovací kola, používají stabilnější ložiska. Přítlak každé výsevní
jednotky je nastavitelný hydraulicky až na 350 kg.
Pneumatické přesné secí stroje Maestro se vyrábí v provedení CC se samostatnými zásobníky osiva o roztečích 45, 50, 70, 75 nebo 80 centimetrů a dále
v provedení SW o roztečích 70 nebo 75 cm. Verze SW využívá zásobní vůz Seed
on Demand pro 2 000 litrů osiva a 7 000 litrů hnojiva.
www.Bezorebne.cz 28
Z CENTRÁLY
AKTUALITY
Rostlinná produkce a její inovace
DNY PRAXE
Už popáté uspořádal HORSCH v loňském roce svoje Dny praxe. Ty poslední
byly ale jiné, než předchozí.
Dny praxe ve FITCentru (FIT jako zkratka pro výzkum, informace a technologie)
na centrální lokalitě Gut Sitzenhof v Bavorsku dlouhodobě představovaly značku
HORSCH v oboru zemědělské techniky
jako průkopnickou. Jako první výrobce poskytl těmito akcemi prostor pro všechna
témata, která zajímají zemědělce. Pátým
rokem v této řadě byla ale vybrána zcela
speciální lokalita pro uspořádání Dnů praxe. V Bukovině poblíž Hradce Králové provozují Michael a Philipp Horschovi společně se svými společníky HNG-CZECH, s. r. o.,
zemědělský podnik na rozloze téměř 3 000
hektarů.
Minulou akci tedy více než kdy jindy
uspořádali zemědělci pro zemědělce. Slogan značky HORSCH „Zemědělství na celý
život“ jsme proto mohli od konce května
až do poloviny července zažívat přímo
v praxi. Této jedinečné příležitosti využilo
více než 2 000 zemědělců.
Nově se změnilo trvání Dnů praxe.
V centrále Sitzenhof se dosud začínalo
vždy ráno a končilo večer. Při akci v České
republice přijížděli návštěvníci autobusy
z letiště vždy v poledne a hned na začátku se mohli posilnit společným obědem.
K tomu byl na zemědělském podniku vystavěn velký party stan. První den potom
proběhlo představení podniku, přednášky
na různá témata a praktické předvedení
používaných strojů. Noc strávili návštěvníci ve vybraných hotelech v regionu a druhý
Michael Horsch vysvětluje na Dnech praxe 2011 v Bukovině půdní a rostlinné souvislosti
zdejších mimořádně těžkých podmínek.
29 www.Bezorebne.cz
den odjížděli autobusy na pozemky zemědělské společnosti. Obzvláště silný dojem
si odnášeli z pokusných pozemků, kde
pracují testovací stroje HORSCH. Některé
vývojové projekty začínaly jako prototypy
právě v Bukovině z naléhavé potřeby specifických řešení pro zdejší podmínky, než
později po intenzivním a náročném vytížení zamířily jako sériové stroje k uživatelům
s podobnými nároky.
Zvláštní pozornost byla věnována
speciálním pěstitelským postupům, které uživatelé budou moci pravděpodobně
provozovat ve vlastní praxi a v širokém
měřítku. Jako příklad zde poslouží výsev
kukuřice na mimořádně těžkých půdách
po podzimní přípravě půdy. Pomocí kypřiče Tiger DT, nazývaným interně „Dammtiger“, tedy „Hrůbkovací Tiger“, se zde na
podzim půda intenzivně zpracuje při současném navršení až 40 cm vysokých hrůbků v rozteči 75 cm. Do nich se pak na jaře
vysévá kukuřice pomocí přesného secího
stroje Maestro CC a SW. Velmi důležitá je
přitom přesnost páce. Oba používané
stroje mají aktivní samostatné navádění pomocí talířových krojidel, využívající
RTK GPS (viz. minulé vydání Magazínu
HORSCH). V Bukovině také začala historie koncentrovaného ukládání amonných
a fosforečných hnojiv do větší hloubky pod
rostliny, současně při pracovním přejezdu
Tigra DT. Na podobném principu „StripTill“
funguje v Bukovině pro ostatní plodiny
také secí stroj Focus TD, který už druhým
rokem dodává HORSCH svým zákazníkům
také v ČR. V poledne následujícího dne pak
Dny praxe pro jednu skupinu skončily, zatímco druhá skupina už přijížděla – i v tom
je jistá logistická výzva.
Každému návštěvníkovi se nabízela
celá řada témat k diskuzi. Ještě na podzimní Agritechnice se spolupracovníci firmy
HORSCH setkávali s mnoha dotazy, například na konečný výnos toho nebo onoho
pokusného pozemku, který měli v létě
příležitost vidět. V současnosti běží naplno příprava Dnů praxe 2012 – tentokrát
opět na bavorské centrále ve FITCentru
a na přilehlých pokusných parcelách poblíž Schwandorfu. Jako první z výrobců
strojů založil HORSCH toto informační
a technologické centrum už v roce 1998.
Přijeďte se tedy i letos seznámit s jeho
dlouhodobými zkušenostmi.
LOGISTICKÉ CENTRUM
V PLNÉM PROVOZU
Údaje o novém skladovacím
systému
Na začátku září 2010 začaly stavební práce nového Logistického centra
HORSCH. Cílem investice byla optimalizace procesů skladování, manipulace
a expedice náhradních dílů tak, aby
byly uživatelům techniky HORSCH dostupné s nejvyšší jistotou a při rychlé
reakci od objednání po odeslání.
Od konce října probíhalo systematické naskladňování všech náhradních dílů
do výškového regálového skladu. Celkem
přes 13 000 nejrůznějších položek se zaevidovalo do plně automatického skladového managementu. Současná kapacita
naskladňování dosahuje 300 až 350 položek denně. Všechny nově registrované
díly se před vložením do systému váží
a fotografují. Zaevidování prochází několikastupňovým, vzájemně se kontrolujícím
procesem, který slouží k maximální možné koncentraci všech informací o daném
dílu. Fotografie každé položky spolu s její
hmotností slouží při expedici ke kontrole
správnosti. Ke všem údajům o náhradních
dílech mohou přistupovat servisní, konstrukční a vývojová oddělení. Kromě oka-
mžitého přehledu o stavu zásob jsou tak
širokému okruhu osob ihned k dispozici
veškeré údaje o každé součástce.
V listopadu 2011 byly stavební a instalační práce zcela dokončeny. Celková
investice dosáhla cca 6 mil. eur. Přes zimu
se na vrchní plochy budov nainstalovala
fotovoltaika o výkonu 200 kW s přebytkem
produkce, který bude dodáván do veřejné
sítě.
Naskladňování a přesun dílů z dosavadních skladových budov byl ukončen
v polovině ledna 2012 a celý systém je optimalizován pro jarní dodávky náhradních
dílů. Po skončení jarní sezony začne řídící
skladový management samočinně měnit
rozmístění skladových míst tak, aby se nejrychlejšího vyskladnění dosahovalo právě
u dílů potřebných pro letní polní práce.
Každým rokem fungování Logistického
centra bude tato sezonní optimalizace
účinnější.
Následující stavební projekt v centrále Gut Sitzenhof už běží v této době na
plné obrátky. Od listopadu 2011 se zde
staví nové HORSCH Výzkumné a vývojové
centrum pro devadesát nových vývojářů
a konstruktérů.
Výškový sklad palet
1 obslužný robotický manipulátor
2 400 skladových pozic pro europalety nebo gitterboxy pro max.
1 000 kg
40 rychloobrátkových pozic pro
hromadné nebo opotřebitelné díly
1 expediční pracoviště
1 naskladňovací pracoviště
Výkon 35 palet za hodinu
Výškový sklad drobných dílů
2 regálové robotické manipulátory
12 500 sklad. pozic á 1 plast. box
800x600 mm (max. 100 kg) resp.
á 2 boxy 600x400 mm (max. 50 kg)
Celková max. kapacita 25 000 boxů
Každý box se může vnitřně rozdělit
až na 8 podpozic
2 kombinovaná expediční a naskladňovací pracoviště s automatickým vážením a se světelným
zaměřením odběrové položky
Výkon 250 boxů 600x400 mm
za hodinu
Celkové náklady na vybavení
(technika, řídící systém) cca 1,9 mil. eur
www.Bezorebne.cz 30
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
se mimo jiné dočtete:
Nová řada kypřičů se středovým podvozkem
Terrano FM, Terrano MT a Cruiser XL v letošním roce obhájí svoje přednosti v kolísavých
klimatických podmínkách. Seznámíme se
se zkušenostmi z jejich provozu.
Změníme grafiku našeho časopisu a rozšíříme jeho obsah o reportáže ze světa. Nadále
budeme podrobně představovat naše úspěšné zemědělce a jejich tuzemské zkušenosti
a doporučení.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznická podpora v ČR
Ing. Vratislav Malina +420 602 436 243
Ing. Jan Šabatka, CSc. +420 602 436 249
+420 602 139 585
Karel Falta
Samojízdný postřikovač HORSCH Leeb PT 270 o výkonu motoru 270 koní používá
robustní mechanické nápravy. Na snímku s rameny 36 metrů, pracujícími v režimu
Boom-Control Plus ve výšce 30 cm nad porostem.
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz
Číslo 12/2012 dáno do tisku 23. 4. 2012
MK ČR E 17403
Download

Magazin HORSCH č. 12