BEYAZIT
Revision Rhinoplasty: from Local
Rearrangement to DCF and Rib
Enrico ROBOTTI
Moderatörler
Akın YÜCEL
afak UYGUR
Mamaplasti/Mastopeksi Ameliyatlarında Pedikül Seçimi: Farklı Pedikül
Tiplerinin Güvenlik ve levsellik Açısından Kar ıla tırılması
smail KÜÇÜKER
New Silicone Breast Implants –
Science, Materials and
Structural Testing
Brian KINNEY
Mastopeksi Sırasında Üst Pol Dolgunlu u: Protez ve Otoprotez
Seçeneklerinin De erlendirilmesi
Mehmet BAYRAM ÇL
Meme Küçültme Ameliyatlarında Alt Pol Sorunu: “Bottoming Out” ve “Star
Gazing Nipple” Sorunlarına Çözüm Önerileri
Akın YÜCEL
Moderatörler
Güler GÜRSU
Tuncalp DEM R
Ziynet ÖZÇEL K
KONFERANS - 8
Local Flap Reconstruction of Nasal
Defects: A Single Institution
Overview
Enrico ROBOTTI
Rekonstrüktif Cerrahi ve Sorunları
smail KURAN
Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Olgularımız Kamuran
Tanı, Evreleme, Cerrahi Tedavi
Arif TÜRKMEN
S73
Radyoterapi Endikasyonları
Esra KAYTAN
EM RGAN 1
Periorbital Bölge Esteti inde Temel
Yakla ımlar
Nuri ÇEL K
Kemoterapinin Yeri
Adnan AYDINER
SERBEST B LD R OTURUMU - 10
Alt Kapak Cerrahisi
Metin YAVUZ
Moderatörler
Nuri ÇEL K
Ahmet DEM R
Eksizyon Sonrası Mikroskopik Cerrahi Sınırında Tümör zlenen Bazoselüler Karsinom Olgularında
Reeksizyon Gerekli Mi ?
KONFERANS - 9
Moderatörler
Mustafa YILMAZ
Ay in Karasoy YE LADA
Non-Surgical Facial Rejuvenation in
Combination with Surgery –
Evaluation of Techniques
Brian KINNEY
Bildiri Kategorisi: Uzman Ara tırma Yarı ması Bildirileri
KAHVE MOLASI
SALONLAR
EM RGAN 2
DENEY M AKTARIM SINIFI 10
Facial Fractures
Mimis COHEN
Moderatörler
Derya ÖZÇEL K
Gökhan TUNÇB LEK
Yenido anda Solunum Yolu Güvenli inin Sa lanmasında DO
Halil brahim CANTER
Facial Rehabilitation with Osseo
-Integrated Implants
Mimis COHEN
Kraniyofasiyal Sendromik ve Non-Sendromik Olgularda DO
Gökhan TUNÇB LEK
S74
Bariatrik Cerrahiye Genel Bakı
Tayfun KARAHASANO LU
Postbariatrik Hastalarda Otolog Dokularla Gluteal
Augmentasyon
Erhan ERYILMAZ
PANEL-10
Lenfatik Cerrahi
Ö LE YEME
SERBEST B LD R OTURUMU - 11
Moderatörler
Zeki GÜZEL
Gökhan TUNÇB LEK
Bildiri Kategorisi: Uzman Ara tırma Yarı ması Bildirileri
Maksillo-Mandibuler Deformitelerde DO
Kemal FINDIKÇIO LU
Moderatörler
Murat TOPALAN
Yener DEM RTA
KONFERANS - 10
SERBEST B LD R OTURUMU - 13
Moderatörler
Murat TÜREGÜN
Ay in Karasoy YE LADA
Bildiri Kategorisi: Meme ve Gövde
Moderatörler
Murat TOPALAN
Saime RKÖREN
Lenfödem Nedir?
M. Onur ÇUKURLUO LU
Microsurgical Techniques for
Lymphedema Surgery
Valerie LEMAINE
Deneysel Mikrolenfatik Cerrahi
Barı Y
T
Lenfödem Fizyoterapisinde Kullanılan Önemli Anatomik Alt
Yapılar
Gülsün GÜREL
Mikrolenfatik Cerrah
Yener DEM TA
IX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hem ireli i Kurultayı
IX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hem ireli i
Kurultayı
Oturum 3 - Beslenme ve Plastik Cerrahi
Moderatörler: Burak KAYA, Derya ALTUNSEVEN
Oturum 4 - Cerrahi Sonrası Bakım
Moderatörler: Tuba H. KARADA , erife ERDOST
Sa lıklı Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Doruk GÜÇLÜ
Mikrocerrahi ve Hem irelik
Birgül AH NER
Ba Boyun Cerrahisi Sonrası Beslenme
Kadriye ÖZTÜRK
Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ameliyat Sonrası Hem irelik
Bakımı
Derya ALTUNSEVEN
Trakeostomi Bakımı
Emine ELVERD
Meme Rekonstrüksiyonu ve Hem irelik Bakımı
Tuba ÇOPUR
Yanıklı Hastada Hem irelik Bakımı
Dilek AK N
Kozmetik Cerrahide Hem irenin Rolü ve Sorumlulu u
Tuba H. KARADA
Temel Yanık Yakla ımı
Gülbeyaz GÜR
Tartı ma
Tartı ma
Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme
erife ERDOST
Ameliyat Sonrası yile me Sürecinde Beslenme Önerileri
Doruk GÜÇLÜ
Tartı ma
ENDÜSTR
S76
IX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hem ireli i Kurultayı
Oturum 5 - Yara Bakımı ve Yanıkta Plastik Cerrahi Hem ireli i
Moderatörler: Heval Selman ÖZKAN, Ne e KIRBA
Trakeostomi Bakımı
Emine ELVERD
19:30
19:15
19:00
18:45
18:30
18:15
18:00
17:45
17:30
17:15
17:00
16:45
LE BULU MA - 2
"ALLERGAN"
O uz Çörtük
S77
Silikon Protez Ve Titanyum Kaplı Polipropilen Me
Moderatör
Mustafa YILMAZ
le Meme Rekonstrüksiyonu Zeynep Öz
S78
Sütyen Askı Deformitesi: Tanımı, Sınıflaması Ve Tedavisi
Re it Burak Kayan
Hasta Ne ster, Doktor Ne Söyler?
smail KURAN
S79
Ya
Çekme Ameliyatının (Liposuction) Yarattı ı Travmanın Aksiyel Paternli Dei Fleplerinin Sa
Kalımına Etkisi Ve Flep Geciktirme Tekni i Olarak Kullnaılabilirli inin Ara tırılması: Deneysel Bir
Çalı ma
Ali Cem Akpınar
S80
Olu umuna Etkisi
Mustafa Akyürek
SERBEST B LD R OTURUMU - 14
Moderatörler
Murat TOPALAN
Yener DEM RTA
Bildiri Kategorisi: Alt Ekstremite
S81
Fleplerdeki Venöz Konjesyon Problemini Çözmek çin ntravenöz Kateter Kullanımı
Rekonstrüktif Amaçlı Ya Grefti
Uygulamaları
Naci KOSTAKO LU
Meme Rekonstrüksiyonunda
Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları
Sühan AYHAN
16:30
Epidemiyolojiden Farkının De erlendirilmesi
Postbariatrik Hastada Vücut ekillendirme Yöntemleri
Ay in KARASOY YE LADA
DENEY M AKTARIM SINIFI 11
BEYLERBEY 2
16:15
S75
Hasta Havzamızda Bulunan Malign Melanom Epidemiyolojisinin Batı Toplumlarında Bildirilen
Jinekomastide Bir Risk Faktörü Olarak Adenovirus 36'nın Rolü Var Mı?
DO olgularında Ortodontik De erlendirme ve Yakla ım
lken KOCADEREL
DENEY M AKTARIM SINIFI - 12
16:00
Türk Plastik Cerrahi Asistanının E itiminde Öneriler
Göktekin Tenekeci
S82
Alt Ekstremitenin Deglovıng Tarzı Yaralanmalarına Yakla ım - Dört Olgudan Yapılan Çıkarımlar
Serhat Atalay Evi
S83
Adipoz Kökenli Kök Hücre Nakli le Obez Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flebinde
Deri Canlılı ının Ara tırılması: Deneysel Çalı ma
Erhan Co kun
S84
Tırnak Batması Tedavisinde Dü üm Tekni i Ve Winograd Tekni inin Kar ıla tırmalı Analizi
Serhat Yarar
S85
Karma ık A il Tendon Ve Çevresi Cilt Eksikliklerinin Serbest Karma Anterolateral Uyluk-Damarlı
BEYLERBEY 1
Dünden Bugüne Radyofrekans ile Yüz Gençle tirme
Laurence KIRMAN
Ksenotransplantasyon Modelinde nsan Amnion Zarının Silikona Ba lı Peri - mplant Kapsül
PANEL- 6
Kraniyomaksillofasiyal Cerrahide Distraksiyon Osteogenezi ve
Yeni Ufuklar
Moderatörler
Zeki GÜZEL
Gökhan TUNÇB LEK
TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE
ve EÇ M
Kistik Derialtı Kitlelerin Cerrahi Yötemle Çıkarılması: 1314 Olgudan Edinilen Tecrübelerimiz Ve
Moderatörler
Murat TÜREGÜN
Ay in Karasoy YE LADA
Postbariatrik Cerrahi Komplikasyonları ve Tedavisi
Özay ÖZKAYA
KONFERANS - 7
15:45
Ekrem Keskin
PANEL-9
Post Bariatrik Cerrahi
Alt Kapak Komplikasyonları ve Tedavi Yakla ımları
Nuri ÇEL K
KAYIT
Moderatörler
Nuri ÇEL K
Ahmet DEM R
Dudu Dilek Yavuz Yalçın
Alt Kapak Anatomisive Cerrahi Uygulamaları
Osman OYMAK
Alt Göz Kapa ı Problerinin Tedavisinde Filozofi, Strateji ve Teknik
Serdar EREN
Algorithm for Facelift Surgery
Laurence KIRMAN
15:30
S72
Göz Kapa ı Yerle imli Tümörler
Celal Alio lu
Estetik Cerrahi ve Sorunları
Mehmet BAYRAM ÇL
Moderatörler
Nuri ÇEL K
Ahmet DEM R
Moderatörler
Eksal KARGI
Ahmet DEM R
LE BULU MA - 1
"SOLTA"
hsan Eren
Burak Sercan Erçin
PANEL-5
Estetik Göz Kapa ı Cerrahisi
DENEY M AKTARIM SINIFI 9
15:15
15:00
14:45
Moderatörler
Ayhan NUMANO LU
KEN
Tonguç
Protez Mastopeksi Sorunu: Neden ki Seansta Yapıyorum?
Hakan GÜNDO AN
KONFERANS - 6
ENDÜSTR
S71
Moderatörler
Ayhan NUMANO LU
KEN
Tonguç
Maksillofasiyal Cerrahi ve Sorunları
Figen ÖZGÜR
14:30
14:15
14:00
13:45
13:30
13:15
13:00
12:45
12:30
12:15
12:00
11:45
11:30
11:15
PANEL-7
Çakı an Alanlar ve Biz
KAHVE MOLASI
DENEY M AKTARIM SINIFI 8
KONFERANS - 5
Moderatörler
Akın YÜCEL
Haldun KAMBURO LU
SERBEST B LD R OTURUMU - 12
Moderatörler
Ayhan NUMANO LU
KEN
Tonguç
Bildiri Kategorisi: Deri Tümörleri
PANEL-8
Nadir Rastlanan Deri Kanserlerinde ( Merkel, Deri
Adneks Tümörleri, Dermatofibrosarkom vb.) Hasta
Yönetimi
KAHVE MOLASI
PANEL-4
Meme Küçültme/Dikle tirme Ameliyatlarında Sorunlar ve Çözüm
Arayı ları
11:00
10:45
10:30
10:15
10:00
9:45
9:30
9:15
9:00
8:45
8:30
8:15
8:00
7:45
7:30
7:15
7:00
30 EK M 2014, PER EMBE
Fasya Lata Flebi le Tek A amalı Rekonstrüksiyonu
Osman Enver Aydın
YETERL L K
GENEL KURULU
E
T M ÜST
KURULU
GENEL KURULU
Download

30 Ekim 2014, Perşembe