3/2012
EUROPEAN ENGINEERING MAGAZINE
| T RE NDOVÉ
INFORM ÁCIE
–
ročník XVI.
ÚSPE CH
A
3 € / 90 Kč
Z I SK
OPRAVDU MULTIFUNKéNÍ STROJE!
MCU 630VT-5X
Multifunkêní pøtiosé vertikální obrábøcí centrum
Tribológia – tribotechnika
Novinky v obrábaní
Elektrotechnika
w w w.engineering.sk
www.kovosvit.cz
www.echolot.de
#SPVvFOÈ
&SPEPW¼OÈ
.öĭFOÈ
4PGUXBSF
4MVyCZ
c5övÈNTFOBOPWJOLZƀSNZ8"-5&3B&8"(o
1ĭJQSBWUFTFOBWFMFUSyOÈQSF[FOUBDJ7BvJDIQBSUOFSŁUØLBKÈDÈTFLPNQMFUOÈIP
[QSBDPW¼OÈO¼TUSPKŁ4SEFèOö7¼TWÈU¼NF6WJEÈUFOBQĭOPWÄXBMUSPWTLÄ
ĭFvFOÈQSP[QSBDPW¼OÈO¼TUSPKŁEPDFMLPWÄEÄMLZNN/FCPOBJOPWBUJWOÈ
MBTFSPWPVUFDIOPMPHJJOBTUSPKJ&8"(-"4&3-*/&%¼MFOBJOTQFLèOÈLBNFSV
QSP8"-5&3)FMJDIFDL#BTJDOFCPOBOPWÄJOPWBUJWOÈ[BĭÈ[FOÈLQPE¼W¼OÈQBMFU
QSP&8"(*/4&35-*/&B$0.1"$5-*/&,UPNV7¼NOBCÈ[ÈNFKFvUöNOPIP
EBMvÈDIQPESPCOØDIOPWJOFLWFWØWPKJBTMVyC¼DILUFSÄ7¼NQPNPIPVVèJOJU7BvJ
QS¼DJIPTQPE¼SOöKvÈBQSPEVLUJWOöKvÈ
letrhu
nás na ve TIW
Navštivte
DW
U
I
W
X|#
)TKPF6GE GEMQ
0øO
ĴG\PC
sD GM
P
V½
U
JCNC
5övÈNFTFOBTFUL¼OÈT7¼NJOBOBvFNTU¼OLVW"VHTCVSHV
/BWvUJWUFO¼TUBLÄOBwww.walter-machines.comBwww.ewag.com
,POUBLUVKUFO¼TOBJOGPXD[!XBMUFSNBDIJOFTDPN
Creating Tool Performance.
Medzinárodný
Strojársky
Veltrh
19. medzinárodný strojársky veľtrh
22. – 25. 5. 2012
WWW.AGROKOMPLEX.SK
Z obsahu...
Elektrické servopohony
v jadrových elektrárňach
Electric Servo-Drives for
Nuclear Power Plants
From the Contents...
Tribológia a svet okolo
nás
Tribology and the World
around Us
58
Inovace v upínání
nástrojů
6
Innovation in the Tool
Holding
45
Podpora exportu
je nevyhnutná
Export Support
is Necessary
88
Pfronten odštartoval
svetové premiéry
Elixírom podnikania sú
rovnaké podmienky
Elixir of Business Are
the Same Conditions
Pfronten Got Started the World
Premiere
50
18
93-120
Požiadavky na
vzorkovanie mazív
Sampling Requirements
for Lubricants
MEDIA/ST ďalej vydáva:
Inovace stroje MCU
22
Innovation of Machine
MCU
52
Príloha
Enclosure
Už len pár dní nás na Slovensku delí od predčasných parlamentných volieb. Posunieme do
pozícií prvých žien a mužov krajiny – áno prvých – tak, ako by to v slušnej a zabehnutej
demokracii malo byť, ľudí, ktorí nás povedú k lepšej budúcnosti? Chcem veriť, že v nás prevládne realizmus a zodpovednosť a rozhodneme sa zväčša múdro. „Podľa činov ich súďme,“
povedal by klasik. Zodpovednosť za krajinu, jej súčasnosť i budúcnosť v spoločnej Európe,
je našou spoločnou zodpovednosťou!
Marcové vydanie vášho Strojárstva/Strojírenství v tejto súvislosti v niektorých z príspevkov
reflektuje pohľady podnikateľov, zamestnávateľov a združení na budúci ekonomický vývoj
Slovenska. Náš redakčný hosť v rozhovore za základ úspešného podnikania označil jasné
a férové pravidlá pre podnikanie. Pútavý a poučný rozhovor na tému podnikania si prečítajte vo Fóre manažéra. Problematika trenia, opotrebovania a mazania je predmetom modernej tribológie a tribotechniky. Netýka sa len strojariny. V príspevkoch od našich dopisovateľov približujeme tento dôležitý odbor priemyslu.
Informácie o novinkách moderného náradia, určeného na trieskové obrábanie materiálov,
sú našimi čitateľmi pravidelne vyhľadávané. Tentoraz sme k nim priložili aj porovnávaciu
technologickú informáciu o abrazívnom, oblúkovom a laserovom delení materiálov.
V ďalšom z plejády redakčných materiálov sa venujeme našej účasti na výnimočnom podujatí v nemeckom Pfrontene. Novinky z oblasti obrábacích strojov prezentoval jeden zo
svetových lídrov branže. Marcové vydanie prináša celý rad ďalších zaujímavosti. Napríklad
aj z oblasti elektrotechniky, robotiky, automobilového priemyslu, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou nášho odvetvia. Marec v našich končinách tradične štartuje obdobie prezentácií.
Už o niekoľko dní sa s vami stretneme v Prahe na veľtrhu For Industry a v Brne na veľtrhu Amper.
Viac o týchto a ďalších európskych veľtrhoch a prezentácií prinesieme v aprílovom vydaní. Bude už orientované aj na vaše prezentácie na nitrianskom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu!
Dni otvorených
dverí
Robotiky ABB
26. – 30. marec 2012
Centrum Robotiky ABB v Trnave
Srdečne Vás pozývame!
Príďte a dozviete sa viac o tom, ako znížiť
náklady a zvýšiť efektivitu v procese výroby
vďaka robotizácii.
Sami si vyskúšajte
ovládanie robota.
Čakajú Vás reálne ukážky robotov ABB:
− oblúkové zváranie na robotickej bunke
− robotická montážna linka
− robotická lakovacia bunka
− robot na prekladanie, triedenie a iné
Ochutnajte pivo a kofolu, ktoré
u nás čapuje robot ABB ;-)
Budeme Vám k dispozícií celých 5 dní –
vyberte si deň, ktorý Vám najviac vyhovuje.
Svoju účasť nám, prosím, potvrďte:
e-mailom: [email protected]
telefonicky: 0908 676 497
Ján Minár
šefredaktor
Teší sa na Vás tím robotiky ABB
www.abb.sk
Pozývame Vás do našich expozícií na veľtrhoch:
FOR INDUSTRY – stánok 5B31 v dňoch 13. – 16. marca na výstavisku PVA v Prahe
AMPER – stánok F 087 v dňoch 20. – 23. marca na výstavisku v Brne
Viac na www. engineering.sk
T
É
M
A
Tribológia a svet okolo nás
TEXT:
Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku, SjF, Žilinská univerzita FOTO: archív redakcie
Tribológia sa venuje oblastiam trenia, opotrebovania a mazania. Jej cieľom je
dosiahnuť prevádzkový stav, pri ktorom je technický alebo prirodzený biologický
tribologický systém schopný optimálne, ekonomicky, ekologicky a efektívne spĺňať
požadovanú funkciu.
Prof. Marián Dzimko
Z
tohto pohľadu uplatnenie existujúcich tribologických poznatkov
vedie v prevažnej väčšine produkčných systémov a zariadení k minimalizovaniu a predikovaniu rozsahu opotrebovania formou optimalizácie úrovne trenia
za pomoci tvarových, materiálových a energetických parametrov a podmienok. Takto
sa dosahuje prevádzková spoľahlivosť strojov a zariadení, čo sa potom premieta do
zníženia výrobných nákladov, zdrojov, úspory energie a emisií.
Súvislosti tribologických systémov
Človek je schopný so svojimi zmyslami intenzívne vnímať svet okolo seba do tej miery, pokiaľ mu to ich „citlivosť“ vyšľachtená
vývojom umožňuje. Dnešná technika, ktorá nám uľahčuje existenciu, sa rozmerovo
vmestí do asi 10 až 12 rádov, vyjadrené v dĺžkových jednotkách to znamená, že sme konfrontovaní s technickými zariadeniami makro až nano metrickými. Kým tie prvé reálne
vnímame a niekedy aj intuitívne vieme pre
ne nájsť riešenia, v oblasti mikro, submikro
a nano rozmerov naša rokmi vypestovaná
6
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
predstavivosť končí a bez špeciálnej techniky a metodiky nie sme schopní v tejto oblasti byť kreatívne činní.
V rámci výučby fyziky sme sa naučili, že súčiniteľ trenia je „nula celá xy“, čo je pravda
a dodnes platia základné poznatky vyslovené Leonardom da Vincim, neskôr opäť objavené Amontonsom a doplnené a preformulované Coulombom. Predstava, že súčiniteľ
trenia môže byť väčší ako „jedna“, alebo dokonca, že môže byť „päťdesiat“, je nám cudzia a nepredstaviteľná. Napriek tomu sa
s takýmto faktom stretávame veľmi často
v našom prebyrokratizovanom svete napríklad, keď potrebujeme urobiť kópiu dokladu alebo správy. Polyuretánová lišta, stierajúca prebytočný toner z valca kopírovacieho
stroja musí prekonávať trecie sily, ktoré sú až
50-násobne väčšie ako sily normálové. A to
je len jeden príklad, akých by sme mohli
nájsť a vymenovať veľmi veľa.
Tieto tribologické rozmerové alebo dimenzionálne oblasti platné pre tribologické procesy nachádzajú uplatnenie v inžinierskych vedách, v medicíne, ale aj vo fyzike a chémii.
Je príznačné predovšetkým pre inžinierske
vedy, a tu najmä pre oblasť konštruovania
a dizajnu, že sa venujú využívaniu poznatkov platných pre makro oblasť, kde platia zákonitosti klasickej newtonovskej mechaniky, s dominanciou zotrvačných síl, vplyvom
rýchlostí a zrýchlení, ale aj tlmiacimi úcinkami materiálov a konštrukčných foriem. To sa
týka celej oblasti trenia a opotrebenia, vrátane mazania, a patria sem aj zodpovedajúce
medzifázové interakcie medzi kontaktujúcimi sa telesami vytvorenými z pevných látok
a oddelenými kvapalinami alebo plynmi.
Biotribológia
Tribológia je však veda a technológia o interakciách povrchov vo vzájomnom pohybe. Povrch je integrujúcim parametrom,
kde dochádza k neoddeliteľnej súčinnosti medzi makro, mikro a ďalej nano svetom.
Výsledné spracovanie funkčného povrchu
základného materiálu má dôležitú funkciu
pre správnu funkciu tribologického systému. Uplatnenie tu nachádzajú vrstvy aj povlaky. Povrchová kvalita je charakterizovaná
mikrogeometriou, mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami, spôsobom výroby a spracovania. Hodnotenie makro a mikro parametrov v prevažnej miere postačuje pre náš
prakticky orientovaný a aplikovaný svet, ale
na pochopenie týchto dôsledkov potrebujeme poznať ich príčiny. Vývoj mikrotribológie je prezentovaný skúmaním povrchu
a medzipovrchových síl. V oblasti vlastného
T
kontaktu aktívnych povrchov povrchu pôsobia veľkosťou rôzne tribologické sily. Zatiaľ
čo zotrvačné sily jednoznačne determinujú mechanizmy v newtonovskom svete, pri
kontakte povrchov na mikroúrovni, vo svete
rozmerov, ktoré dosahujú jednotky až stovky
nanometrov, je pôsobenie viskozity prítomných kvapalín, povrchových napätí extrémne významné a pôsobenie zotrvačnej sily sa
stáva zanedbateľným vzhľahom na minimálne hmotnosti.
Nedá sa dnes už nespomenúť na výrazný
prienik tribológie do oblasti humánnej biológie. Termín biotribológia zahŕňa všetky aspekty týkajúce sa biologických systémov a jej
hlavný prínos je v konštrukcii umelých náhrad kĺbov, riešeniach opotrebenia zubného
tkaniva, zlepšeniach odolnosti umelej chlopne srdca, skrutiek a platničiek pri liečbe fraktúr kostí a chorôb chrbtice a v poslednom
období aj mäkkých tkanív, najmä cievneho
systému. Navonok je biotribológia charakterizovaná syntézou klasických tribologických
poznatkov s využitím dostupných a aplikovateľných inžinierskych, konštrukčných, materiálových a výpočtových technológií. Sem
patria metódy 3D-skenovania, rapid prototypingu, simulačné programy, pokročilé materiály, ku ktorým patria aj povrstvené a povlakované materiály.
Aj tu vidieť dve rozdielne oblasti uplatnenia: náhrady časti „biologického systému“
umiestnené mimo, napríklad celkové a čiastočné protézy končatín a náhrady umiestnené priamo „in vivo“ vo vnútri živého organizmu, ako sú kompletné kĺby a ich jednotlivé
časti. Napriek doterajšej snahe a neodškriepiteľnému pokroku, ľudským umom vytvorené náhrady však zaostávajú, napríklad
v úrovni trenia vyjadreného jeho súčiniteľom, 10 až 100-násobne za biologickým originálom. Biologický proces starnutia organizmu je „nahradený“ fenoménom biologickej
tribokorózie, vyskytujúcej sa v mnohých oblastiach, kde spôsobuje poškodenie umelých kĺbov a iných implantátov. Výskumníci
sa preto stále viac zaujímajú o kĺbové implantáty rôzneho materiálového zloženia
so zameraním na ich opotrebovanie a koróziu. Postavenie proteínov v kĺbových tekutinách a ich naviazanie a prenikanie do
náhradných povrchov je považované za kľúčové. Chemicko-mechanické mechanizmy
biotribokorózie však nie sú doteraz celkom
dobre pochopené a sú nesmierne zložité.
Ich pochopenie obmedzuje experimentálna komplikovanosť v charakterizujúcom jave
vyskytujúcom sa vo vnútri biologického tribokontaktu.
Tribológia a tribotechnika vs. vzdelávanie
Doteraz sme sa venovali predovšetkým prvkom tribologického systému, ktoré zabezpečujú prenos síl a momentov. Nesmieme však
zabudnúť na mazanie, ktoré je najúčinnejším
prostriedkom na zníženie trenia a na obmedzenie alebo až na úplné potlačenie prejavov opotrebenia tuhých trecích telies. Treba
pri tom dosiahnuť stav, pri ktorom sa v trecom uzle oddelia pohybujúce sa povrchy
tuhých telies od seba vrstvou maziva, v ktorej prebieha vlastný proces trenia. Mazivo je
rovnocenný, plnohodnotný, aktívny prvok
systému, pretože jeho vlastnosti pôsobia a určujú funkčné závislosti, vytvárajú štruktúru
systému a zároveň ovplyvňujú veľkosť mechanických, energetických a materiálových
strát, čím ohraničujú technickú životnosť
É
M
A
tribologického systému. Ako mazivá slúžia v prevažnej miere minerálne a syntetické
oleje, ktoré sú podľa daných prevádzkových
podmienok upravované vhodnými aditívami.
Na garantovanie požadovanej čistoty maziva, predovšetkým olejov, je nutná filtrácia.
V každodennom živote sa stretávame s filtráciou priamo pri výrobe, na ktorú sú naviazané ostatné druhy odvetví aj pri výmene
oleja a procesných médií. Technické systémy musia využívať svoje technické danosti tak, aby pri maximálnom výkone nedochádzalo k zbytočnému zaťaženiu okolia,
aby sa dodržali environmentálne požiadavky a bezpečnosť. Tieto požiadavky sú v mnohých prípadoch splniteľné len vtedy, ak sú
dodržané zásady tribológie a tribotechniky,
čo platí aj pre aplikáciu filtrov a filtračných
zariadení. Voľba vhodného spôsobu filtrácie
na výrobných zariadeniach má veľký vplyv
na životnosť, prevádzkyschopnosť a bezporuchovosť zariadenia, životnosť použitého
nosného kvapalného média (napríklad oleja, procesnej kvapaliny).
Všetky úspechy a celý pokrok v tribológii
a tribotechnike je nemysliteľný bez príslušného vzdelávania sa. Rád by som pripomenul,
že v tomto roku uplynie 20 rokov od ustanovenia a zaregistrovania Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku – SSTT.
Spoločnosti, ktorá je priamym pokračovateľom činnosti Odbornej skupiny pre tribológiu a tribotechniku. Táto odborná činnosť
má svoju históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že sme si v minulom roku pripomenuli 40. výročie samostatnej organizovanej
činnosti a organizovanej tribológie a tribotechniky na Slovensku. SSTT si kladie za cieľ
rozvíjať a pestovať tribológiu a tribotechniku na Slovensku, podporovať kontakty medzi výskumom, vzdelávajúcimi inštitúciami
a praxou, poskytovať rady a pomoc v konkrétnych otázkach týkajúcich sa problémov
trenia, opotrebovania a mazania, organizovať a rozvíjať výmenu skúseností v tribológii
a tribotechnike. V medzinárodných kontaktoch reprezentovať odborne aj spoločensky
slovenskú tribologickú komunitu.
www.engineering.sk \ 3/2012
7
Očakávania strojárov
TEXT:
Ing. Milan Cagala, CSc., prezident ZSP SR FOTO: archív redakcie
V situácii, keď sa svet prakticky nachádza v druhej vlne recesie a Slovensko stojí pred
predčasnými parlamentnými voľbami, je nevyhnutné, aby naša ekonomika bola
stabilizovaná bez ohľadu na to, ktoré politické zoskupenia sú alebo budú pri moci.
P
ráve strojársky priemysel, ktorého
súčasťou dlhé roky bol a stále je, aj
automobilový priemysel, sa rozhodujúcou mierou podieľa na tvorbe
HDP i na slovenskom exporte. Naše očakávania od novej vlády sú preto spojené s nádejou, že po voľbách nás budú politici počúvať oveľa pozornejšie, ako doteraz a že im
budeme rovnocennými partnermi.
Výzva k partnerstvu
Aj preto manažéri slovenských strojárskych
podnikov vyzývajú budúcich novozvolených poslancov NR SR a rozhodujúce politické strany, aby považovali také zamestnávateľské zväzy, akým je aj Zväz strojárskeho
priemyslu SR (ZSP SR) za svojich skutočných
partnerov pri tvorbe a najmä uplatňovaní legislatívnych aj vecných pravidiel a zásad do
každodennej praxe s cieľom celkovo zlepšiť
podnikateľské prostredie. Pred voľbami sme
od mnohých takéto sľuby a ubezpečenia dostali, no očakávame, že po voľbách sa proklamácie zmenia na reálne skutky. Zároveň od
politikov očakávame že koordinovane, spoločne s odbornou obcou, do ktorej patrí aj
ZSP SR, na Slovensku vytvoria spravodlivé
pravidlá pre všetky podnikateľské subjekty,
teda systémové opatrenia na podporu nielen zahraničných, ale aj domácich investorov
a výrobcov. Nie je mysliteľné, aby zahraničný
investor, ktorý príde na Slovensko montovať
technologické celky či výrobky, dostal daňové prázdniny, alebo iné investičné stimuly, na
úkor domácich výrobcov, ktorí sú schopní
a pripravení vyrábať podobný alebo rovnaký sortiment s vlastnými kapacitami. Týmto
sa likviduje domáci nielen výrobný, ale aj vývojový potenciál, deformuje sa trh práce
a mrhá sa štátnymi prostriedkami, ktoré by
sa dali využiť oveľa efektívnejšie a v prospech
slovenských subjektov.
Navyše, naše odvetvie patrí medzi tie, kde
sa vytvára tak veľmi žiadaná pridaná hodnota. Aj preto je nevyhnutné, aby budúca vláda prizývala odborníkov nielen z nášho, ale
aj z príbuzných zamestnávateľských zväzov
a združení ku všetkému podstatnému, čo
ovplyvní kvalitu podnikateľského prostredia
u nás. Zároveň sme opäť pripravení pokračovať v dialógu s vládou aj s odbormi s cieľom
nájsť konštruktívne riešenia, prijateľné pre
všetky strany, napríklad v otázke tvorby kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ako dôležitej súčasti kolektívneho vyjednávania. Týmto
postupom chceme byť garantom serióznych
rokovaní s vládou a odbormi v náročnom
procese sociálneho dialógu, pretože jedine
odbornými názormi a argumentmi môžeme tripartite prinavrátiť jej zmysel a vážnosť.
Odborníkov na to máme pripravených a vyškolených. Zároveň chceme byť aj naďalej garantom sociálneho zmieru, vďaka schopnosti dohodnúť sa práve na pôde tripartity so
sociálnymi partnermi. Aj vďaka nám sa u nás
zatiaľ neštrajkuje, na rozdiel od mnohých
iných, aj vyspelejších krajín.
Venovať pozornosť školstvu
Politici by mali oveľa väčšiu pozornosť venovať napríklad záchrane slovenského stredného odborného školstva, ktoré sa dostalo do
kritickej situácie, keď chýbajú stredoškolsky
vzdelaní odborníci pre rozhodujúce odvetvia
Ing. Milan Cagala
nášho priemyslu, akým je aj strojárstvo. Ak sa
štát nezačne touto otázkou zaoberať okamžite, zaniknú mnohé strojárske či iné príbuzné odbory, ktoré boli doteraz zásobárňou
kvalifikovanej pracovnej sily. Súčasne zanikajú mnohé stredné odborné školy strojárskeho zamerania kvôli nezáujmu samotných
žiakov, ich rodičov, ako aj absenciou vhodnej
formy propagovania týchto profesií školami, či samotnými firmami. Očakávame oveľa vyššiu súčinnosť nielen rezortov školstva,
práce a sociálnych vecí, ale aj rezortu hospodárstva s vyššími územnými celkami, so samotnými školami a univerzitami.
Chýba tu aj oveľa kvalitnejšia a masívnejšia
osveta zo strany štátu, predovšetkým verejnoprávnych médií a najmä oveľa väčšia popularizácia štúdia technických odborov na
stredoškolskej aj vysokoškolskej úrovni. Tu
očakávame zo strany novej vlády celkom iný
prístup, ako doteraz a naozaj predovšetkým
veľmi seriózny dialóg, ktorý posunie našu
spoločnosť dopredu.
www.engineering.sk \ 3/2012
9
P R I
O K R Ú H L O M
S T O L E
Čo očakávate od novej vlády?
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív firiem a redakcie
Slovensko žije očakávaním predčasných parlamentných volieb. Podnikatelia vnímajú zmeny v exekutíve ako možnosť
a nádej na zmenu niektorých právnych noriem. Prijatie legislatívneho rámca, ktorý by mal zjednodušiť podnikanie, odstrániť
z podnikateľského prostredia, a nielen z neho, korupčné javy, zabezpečiť vymožiteľnosť práva a podobne.
N
a redakčnú otázku v ankete o očakávaniach podnikateľov po voľbách o nastavení ekonomického a právneho prostredia nám podnikatelia odpovedajú na nasledujúcich riadkoch. Tú najdôležitejšiu odpoveď nám však o niekoľko týždňov prinesie programové vyhlásenie novej vlády SR…
Ing. Ján Horvát, konateľ,
Pramet Slovakia, s. r. o.
V prvom rade očakávam, že do ministerských kresiel, ktoré by mali podnikateľskému prostrediu pomôcť, si nesadnú politickí nominanti, ale skutoční profesionáli. Nová
vláda by sa mala venovať svojej práci v prospech občana, a nie svojim „kšeftom“.
Prvé kroky musia smerovať k odbúraniu byrokracie na štátnych úradoch vo vzťahu
k podnikateľskému prostrediu; to znamená odbúrať papierovanie, výkazy, štatistiku...
Dnes žijeme v elektronickom svete, nie v období, keď sa vynašiel papier. Ihneď potrebujeme riešiť vymožiteľnosť práva a zabrániť zneužívaniu „medzier“ v zákonoch. Dnes je viac
chránený neplatič, ako zodpovedný podnikateľ. No a hlavne začať„gumovať korupciu a klientelizmus“, ktoré sú rakovinou tejto
doby. Slovensku prajem viac nových pracovných miest a občanom dôstojný život.
firiem – dovozných, exportných, výrobných
i personálnych. To znamená aj zákonníka
práce, ďalej čo najefektívnejší prístup bánk,
teda prístup k úverom, iný spôsob využitia
eurofondov, čo najlepšiu vymožiteľnosť práva, vrátane dodatočnej dane a registra neplatičov. Momentálne sú veľmi progresívne aj inovácie. Inovácie a rýchlosť inovácií sú
v tomto období kľúčovou otázkou.
Ivan Brezovský, account manager,
Anasoft, s. r. o.
Ing. Peter Ivánka, konateľ, AGI s. r. o.
Očakávame, že sa budú hľadať nejaké spoločné témy, ktoré by prospeli všetkým stranám, nielen politickým, ale i hospodárskym.
Čo očakávame najviac, je zjednodušenie
všetkých prístupov k riešeniu úloh z hľadiska
10
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Od novej vlády očakávam, aby čo najskôr
začala pracovať a nevyhovárala sa na predchádzajúce vlády a krízu. Verím, že ponechá
v platnosti terajší Zákonník práce a nechá
ľudí pracovať. Je dôležité konečne sa venovať
odbornému školstvu, pre prax je prioritou
kvalita, nie kvantita. Je nutné podporovať
školy, ktoré učia žiakov remeslu, diferencovať
podporu na žiaka v tých odboroch, kde sú
pre výučbu potrebné drahé stroje a náradie.
Podporovať malé a stredné firmy, poskytovať
im daňové a odvodové úľavy, až kým sa nepostavia na vlastné nohy. Podporovať firmy,
ktoré majú nápady a inovácie, a tak môžu
tvoriť produkty s vyššou pridanou hodnotou. Za transparentných podmienok pokračovať vo výstavbe diaľnic. Zlepšiť vymožiteľnosť práva, zjednotiť databázy na úradoch.
Myslieť na budúcnosť našich detí a na zlepšenie imidžu Slovenska vo svete.
Ing. Miloš Jochman, konateľ,
ANDRITZ-JOCHMAN, s. r. o.
Naše očakávania od novej vlády sa odvíjajú od skúseností, ktoré sme získali po každej zmene vlády. Či už pozitívnych, alebo
negatívnych. Každá zmena zachovávajúca
P R I
integritu prostredia, v ktorom pracujeme,
obsahujúca dlhodobejšiu stratégiu smerovania a aktualizovaná podľa stavu ekonomiky,
je vždy dobrou správou. Pre nás, ako dodávateľa informačných priemyslových (MES) systémov na riadenie a vizualizáciu výrobných
procesov, ostáva dôležitá podpora automobilového priemyslu, ktorému sa na Slovensku
darí aj vďaka úzkemu historickému naviazaniu na strojárstvo. Bez podpory investícií do
odborného vzdelávania a implementácií nových IT a výrobných technológií však v budúcnosti nebudeme na Slovensku dlhodobo
schopní konkurovať.
O K R Ú H L O M
S T O L E
stredné až po vysoké. Treba tomu dať oveľa väčšiu váhu, ak chceme rozvíjať strojárske technológie či automobilový priemysel. Veď tu zaniká jedna učňovka za druhou.
Nevieme udržať cenu práce. Vychováme
si nedostatočne kvalifikovaný personál zo
škôl, ostanú štyri – päť rokov a potom odídu do zahraničia, lebo ich nemôžeme preplatiť. Sociálny zákon je proti nám. Síce sa
upravil zákonník práce, ale ako ho upravili? Nevidím tu žiadne systémové nástroje zo strany vlády, ktoré by viedli k zmene.
Nemyslí sa na budúcnosť, nemyslí sa na slovenských podnikateľov.
Igor Straka, riaditeľ spoločnosti
IT Association, s. r. o.
Vladimír Bielik, generálny riaditeľ,
BOST SK, a. s.
Prof. Ján Košturiak, riaditeľ,
Fraunhofer IPA Slovakia, s. r. o.
Od novej vlády očakávame lepšiu vymožiteľnosť práva. Potom dostať vývoj produktov na Slovensku na takú platformu, ako
bola pred rokom 1989. Treba podporiť možnosť vývoja vlastných slovenských výrobkov
a podporovať ho exportnou organizáciou.
Keby to bolo aspoň na úrovni Českej republiky, tak by to bolo v poriadku.
Ďalším okruhom problémov, ktorého riešenie očakávame, je situácia toho najvzácnejšieho kapitálu, ktorý máme – vzdelaných
ľudí. Odborníci sú už chráneným druhom.
Treba vybudovať technické školstvo od samého začiatku. Od základných škôl, cez
Osobne od každej vlády očakávam iba jedno: Aby dala podnikateľom pokoj a nechala
ich podnikať. A keby som mal byť na novú
vládu veľmi náročný, očakával by som elimináciu korupcie na všetkých úrovniach štátu, vymožiteľnosť práva v oblasti podnikania, lepšie služby podnikateľom a občanom
za vysoké odvodové zaťaženie a dane, z ktorých sú tieto služby financované, zásadné
zmeny v školstve, aby sa zastavil jeho, vyše
20-ročný úpadok. Očakával by som, že vláda prestane podporovať stimulmi zahraničných investorov na úkor domácich podnikateľov. Takže, snívajte s nami…
Ako podnikateľ očakávam od novej vlády
zodpovednosť a silu dovládnuť až do konca volebného obdobia. Očakávam podporu domácim podnikateľským subjektom na
úrovni zahraničných investorov, ktorí sa tešia záujmu cez dotácie, úľavy a stimuly. Treba
si uvedomiť, že slovenské spoločnosti nie sú
tie, ktoré krajinou len prechádzajú, ale sú tu
stále, v čase hojnosti, aj v čase krízy s pevnými väzbami na prostredie a ľudí.
Ako zástupca spoločnosti zameranej na inovačné technológie držím palce novej vláde,
aby našla spôsob ako skutočne podporiť inovácie. Dovolím si povedať, že podpora inovácií, vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov v slovenskom ponímaní zabíjala výskum
na Slovensku. Z vedcov a výskumníkov sa
stali úradníci. Peniaze a čas sa preinvestovali na generovanie správ, hodnotiacich kritérií
a na prispôsobovanie sa sústavným zmenám
v pravidlách rozbehnutých projektov.
Očakávam usmernenie pôsobenia vysokých škôl – prepojenie technických vysokých škôl s praxou je nevyhnutné. Je to cesta, ako v študentoch prebudiť záujem o to,
čo študujú. Vždy som bol optimista a som
ním aj teraz. Pevne verím, že skutočná podpora podnikania sa dostane do programového vyhlásenia vlády. S akou prioritou? To už
závisí od výsledkov volieb.
www.engineering.sk \ 3/2012
11
A K T U Á L N E
Z
D O M O V A
Tramvaje pro Seattle
Česká společnost Inekon Group uzavřela smlouvu s americkým
městem Seattle o dodávce šesti tramvají. Hodnota podepsaného
kontraktu činí 26,6 milionů dolarů (500 milionů korun). Zástupci
Seattlu si zároveň vyhradili opci na pořízení dalších 20 tramvají. ČTK
o tom informoval Michal Dolana z mediálni firmy DdeM.
Inekon Group neuspěl v Seattlu poprvé. „V roce 2007 jsme do Seattlu
dodali naše první tramvaje. Od té doby jezdí prakticky se stoprocentní spolehlivostí. Především tato reference byla základem našeho úspěchu ve výběrovém řízení, které město uspořádalo v loňském roce,“
uvedl místopředseda představenstva společnosti Jan Hušek.
Dodal, že Seattle má právo převést opci na dalších 20 tramvají na jiného zákazníka. „Ten tak nemusí vypisovat vlastní, nové výběrové řízení. Díky tomu se nám otevírají dveře do celé Ameriky. Již nyní projevilo zájem město Dallas z Texasu o dodání tří tramvají z této opce,“
doplnil Hušek. Výrobu objednaných tramvají zahájí Inekon Group
v druhé polovině letošního roku v dílnách ostravského Dopravního
podniku. První dokončená tramvaj by měla do Seattlu dorazit začátkem roku 2014.
Obrat vyšší o 15 percent
Spoločnosť Universal Media Corporation
(UMC) z Nového Mesta nad Váhom vlani vyrobila 1,2 milióna televízorov, čo je
o 200 tisíc viac, ako v roku 2010. Obrat spoločnosti sa tak zvýšil o 15 percent zo 154,9 na
180,4 milióna eur.
Ako informoval PR manažér spoločnosti Ľudovít Tóth, počet vlastných zamestnancov medziročne stúpol o 57 na 691, no
na rozdiel od roku 2010, v decembri 2011
v UMC pomáhalo aj 400 brigádnikov z pracovných agentúr. „Najlepších z brigádnikov dnes postupne zamestnávame na trvalý pracovný pomer. Denne podpíšem desať
až pätnásť nových pracovných zmlúv. Pre
náš rast a kvalitnú výrobu nestačí zamestnať
kohokoľvek,“ hovorí prezident spoločnosti
Vladislav Khabliev. „Pracovná zmena zostavená z našich stálych zamestnancov vyrobí priemerne dvakrát viac ako zmena z ľudí
dodaných pracovnými agentúrami. Zaúčanie
nových ľudí nie je lacná záležitosť. Dnes však
v spolupráci s vládou pri zamestnávaní nových ľudí cítime veľké rezervy,“ dodal.
Obchodnému oddeleniu UMC sa už podarilo zabezpečiť odbyt celej výroby na najbližších šesť mesiacov a dnes už pracuje
na objednávkach pre druhý polrok 2012.
Tento rok plánuje vyrobiť približne 1,6 milióna televízorov.
KOPS – výroba v novom závode
Nový závod na výrobu dielcov do hydraulických systémov postavila v obci Kriváň v okrese Detva spoločnosť KOPS. Už o niekoľko
týždňov by mala doňho presťahovať všetky
technológie aj s kanceláriami z prevádzky, ktorú firma doteraz obhospodarovala v priestoroch bývalého strojníckeho učilišťa v Detve.
Ako povedal konateľ spoločnosti Vladimír
Trebuľa, do haly na výrobu strojárenských
súčiastok investovali asi 1,5 milióna eur, a to
bez akejkoľvek štátnej pomoci. Do Kriváňa by
malo prejsť aj všetkých 41 pracovníkov firmy.
Polovica komponentov presného strojárstva,
ktoré firma vyrába, sa vyváža do Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Tento
rok k nim pribudlo aj Taliansko.
O polovinu nižší produkce
Výroba nákladních aut v Česku se za posledních deset let snížila na méně než polovinu.
Zatímco v roce 2001 dodali čtyři výrobci na
trh 2 718 vozů, loni to bylo jen 1 293 aut od
dvou automobilek. Vyplývá to z informací
Sdružení automobilového průmyslu.
Jednou ze čtyř domácích značek bývala
i Praga, která, stejně jako Škoda Mnichovo
12
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Hradiště, již nákladní auta nevyrábí. Od vyrobení prvního prototypu legendární Pragy
V3S uplyne v sobotu 60 let. Největším výrobcem nákladních aut je kopřivnická Tatra,
které ale loni klesla produkce o čtvrtinu, na
702 vozů. Naopak, letňanská Avia výrobu zvýšila o 23 procent na 591 vozů. Celkem 995 aut
z tuzemských automobilek mířilo na export.
Zatímco domácí výroba loni zaznamenala meziroční propad o osm procent, celkový prodej nákladních aut na českém trhu
se zvýšil o 46 procent – na 7 962 vozů.
Nejprodávanější Mercedes Benz prodal
1 660 aut, Avia 151 a Tatra 92 vozidel.
V ČR je registrováno přes 187 tisíc nákladních aut. Jejich průměrné stáří je 16,5 roku.
A K T U Á L N E
Z
D O M O V A
Tempo rastu inflácie v Česku sa zrýchlilo
Tempo rastu inflácie v Česku sa v januári zrýchlilo, a to viac, ako analytici očakávali. Oznámil to Český štatistický úrad. Z najnovších údajov vyplýva, že medziročná miera
inflácie v ČR sa v prvom mesiaci roka vyšplhala
na 3,5 % z decembrových 2,4 % a dosiahla tak
najvyššiu úroveň za ostatné tri roky. Analytici
pritom odhadovali, že stúpne na 3,2 %. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny
v Česku v januári vzrástli o 1,8 %. To je tiež viac
ako 1,4-percentný rast cien tovarov a služieb,
ktorý predpovedali analytici vzhľadom na zvýšenie spodnej sadzby dane z pridanej hodnoty
na 14 % z 10 % od 1. januára 2012.
Výraznejšie, ako očakávané zrýchlenie inflácie v ČR sa odráža nielen rast DPH, ale aj
zdraženie energií a nákladov na bývanie, predovšetkým elektriny, vody a plynu, ako aj
ďalších palív. Ceny tovarov pritom v januári
stúpli medzimesačne o 1,6 % a ceny služieb
sa zvýšili o 2 %.
Nemecký certifikát kvality
V spoločnosti Tatravagónka, a. s., Poprad
a prevádzkarni Trebišov v decembri 2011
uskutočnili rozsiahly zákaznícky audit zástupcovia najväčšieho vlastníka nákladných vagónov v Európe Deutsche Bahn AG
(DB), ktorý sa radí medzi stabilných partnerov spoločnosti. Na základe tohto auditu
sa môže popradská spoločnosť, ako jediná
mimo skupiny DB, pýšiť certifikátom kvality Q1 pre výrobu nákladných vagónov a ich
opravu.
Spoločnosť Deutsche Bahn AG je lídrom vo
vnímaní kvality v Európe. Ich interné stupne kvality Q1 – najvyšší stupeň až Q3 – najhorší stupeň, sú nadstavbou systému manažérstva kvality ISO 9001 a stali sa etalónom
porovnávania kvality v oblasti nákladných
vagónov. Audit komplexne preveril procesy a systém riadenia kvality v spoločnosti
Tatravagónka, a. s., a potvrdil jej významnú
pozíciu v oblasti kvality výroby nákladných
vagónov v Európe.
Produkce roste, ceny klesají
Globální produkce solárních panelů v loňském roce vzrostla o 30 procent, na 24 gigawattů. Naopak, průměrná prodejní cena
o 30 procent klesla a tržby výrobců dosáhly
31 miliard dolarů (asi 582 miliard korun).
Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila analytická společnost Gartner. Z prognózy vyplývá, že produkce solárních panelů v následujících letech poroste průměrným tempem
17 procent ročně a v roce 2016 dosáhne
53 GW. Tržby výrobců ale zůstanou na úrovni 30 miliard dolarů, protože průměrná cena
na watt výkonu klesne ze současných 1,30 na
0,57 dolaru.
Hlavním faktorem, který ovlivňuje budoucnost solární energetiky, jsou vládní dotace.
„Ze světa přitom přicházejí smíšené signály. V Německu tamní ministr hospodářství
Philipp Rösler navrhnul limit pro celkovou
instalovanou solární kapacitu pro rok 2012
na pouhý jeden gigawatt, zatímco dosud
platné odhady počítaly se sedmi gigawatty,“
stojí ve zprávě.
Naopak čínská vláda přehodnotila plán
a v roce 2015 plánuje mít instalovanou solární kapacitu 15 GW namísto původních deseti GW. Poptávka v Číně má být podle zprávy
Gartneru klíčovým impulzem pro další rozvoj fotovoltaického byznysu. Loni vzrostl instalovaný výkon solárních elektráren podle
údajů České průmyslové fotovoltaické asociace (CZEPHO) jen o zhruba 20 MW.
(Zo spravodajského servisu TASR a ČTK pripravil: -min-)
Odpoveď z predposlednej strany:
1) Tieň na pravom dolnom rohu obrazu 2) Chýbajúci palec na ruke 3) Chýbajúca gulička na grafike obrazu 4) Farba na remienku
pokračuje pod spoločnou značkou HELIOS
hodiniek 5) 20-ročný odkaz informačných systémov
pasik_strojarenstvo_215x20.indd 1
2/28/12 9:18 AM
www.engineering.sk \ 3/2012
13
E
U
R
O
I
N
F
O
Nemeckí podnikatelia dôverujú ekonomike
Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku aj vo februári vzrástla, už štvrtýkrát
po sebe, a dosiahla najvyššiu úroveň od júla
2011. To signalizuje, že najväčšia ekonomika
eurozóny je na tom oveľa lepšie ako mnohé
krajiny bloku, ktoré zápasia s dlhovou krízou.
Z najnovšieho prieskumu mníchovského
ekonomického inštitútu Ifo vyplýva, že index
podnikateľskej klímy v Nemecku sa vo februári 2012 vyšplhal na 109,6 bodu z januárových 108,3 bodu. Analytici, ktorých oslovila
agentúra DPA, pritom odhadovali, že stúpne
na 108,8 bodu. Aj separátny index očakávaní
podnikateľov sa tento mesiac zvýšil z januárových 100,9 bodu na 102,3 bodu a index súčasných podmienok vzrástol na 117,5 bodu
zo 116,3 bodu v januári. To vyvoláva nádej,
že ekonomika krajiny sa vyhne recesii. Jej výkon totiž v poslednom štvrťroku 2011 klesol
medziročne o 0,2 %.
Ifo zostavuje index podnikateľskej klímy
pravidelne každý mesiac na základe ankety
medzi približne 7 000 firmami z najrôznejších oblastí.
Bilancia spolupráce
Za 36 rokov bilaterálnych vzťahov narástol
objem vzájomného obchodu zo 4 miliárd
eur (1978) na 395 miliárd eur v roku 2010.
EÚ je dnes pre Čínu hlavným cieľom jej exportov. Pre Európu je Čína až na druhom
mieste jej vývozu, po Spojených štátoch, ale
situácia sa rýchlo mení v prospech čínskeho trhu. Európania sú po Japonsku druhým
najväčším dodávateľom súčiastok na čínskom trhu.
V rokoch 2006 – 2010 obchod EÚ s Čínou
vzrástol o 11,2 %, kým objem obchodu so
zvyškom sveta v rovnakom období vzrástol
iba o 3,2 %. V roku 2010 EÚ doviezla z Číny
tovary v hodnote 282 miliárd eur (nárast
o 31 % voči predošlému roku), čo predstavovalo 18,8 % z celkových dovozov únie. Údaje
do konca novembra 2011 poukazujú na ďalší
5-percentný nárast dovozov EÚ z Číny oproti
predcházajúcemu roku.
V roku 2010 bol vývoz EÚ do Číny v hodnote 113 miliárd eur (o 37 % viac ako rok
predtým) a ukazovatele za január – november 2011 indikujú nárast vývozov o 21 % voči
rovnakému obdobiu 2010. V reálnych číslach
to znamená 124 miliárd eur. Vyše 60 % z exportov EÚ tvoria stroje a komponenty pre
dopravný priemysel.
EÚ patrí medzi piatich najväčších priamych
investorov v Číne. V roku 2009 dosiahli priame investície 5,8 miliardy eur, pričom o rok
neskôr to už bolo 7,1 miliardy eur. Od začiatku finančnej krízy v roku 2008 rapídne rastú
aj priame investície čínskych bánk a podnikov na trhoch EÚ. Informácia bola zverejnená počas summitu Čína – EÚ.
Paříž a Londýn – dohody v jaderné energetice
Francie a Británie podepsaly dohody o společných konkrétních průmyslových projektech, především v jaderné energetice, ale také ve
vojenské oblasti. Na setkání francouzského prezidenta Nicolase
Sarkozyho a britského premiéra Davida Camerona v Paříži se podle
jejich úřadů hovořilo také o vývoji a řešení situace v Sýrii a Íránu.
14
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Kontrakt na brzkou výstavbu jaderné elektrárny v anglickém Hinkley
Pointu má hodnotu kolem 500 milionů liber (15,1 miliardy korun).
Do roku 2025 chtějí Britové podle stanice BBC postavit s pomocí
Francouzů celkem osm nových jaderných elektráren.
Ve vojenské oblasti hodlají vyvinout především bezpilotní bojový letoun nové generace. Rozvinout chtějí také moderní telekomunikační velitelské systémy svých armád. Některé zdroje hovoří o společném
vývoji nové rakety proti lodím.
„Jsme dvě velmoci s jadernou energetikou a dáme dohromady naše
odborné znalosti, abychom posílili naše průmyslové partnerství, zlepšili jadernou bezpečnost a podpořili zaměstnanost. Dnes podepsané dohody vytvoří v Británii více než 1 500 pracovních míst,“ řekl
Cameron. Dohody v jaderné energetice označil za „nejvyšší úroveň bilaterální spolupráce obou zemí od druhé světové války“. Francouzskobritský summit měl podle komentářů zmírnit napětí, které mezi oběma zeměmi vyvolalo hlavně nedávné odmítnutí Londýna připojit se
ke smluvním opatřením k řešení dluhové krize v Evropě. Británie také
těžce nesla, že Francie nedávno přesvědčila bývalou britskou kolonii
Indii, aby koupila francouzské, a ne britské stíhačky.
Aktivita čínskeho priemyslu neožila
Aktivita čínskeho výrobného sektora ani vo februári nezačala rásť, a to už štvrtý mesiac po sebe.
Dôvodom je prudký pokles nových objednávok zo
zahraničia. Index nákupných manažérov z čínskeho
výrobného sektora v tomto mesiaci sa síce zvýšil na
49,7 bodu z januárových 48,8 bodu, ale neprekročil
zlomovú hranicu 50 bodov. Tá totiž oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.
Prieskum odhalil, že aktivita sektora je naďalej slabá,
a to aj napriek miernemu zlepšeniu. A keďže výraznejšie oživenie domáceho dopytu je v nedohľadne,
pokles záujmu o čínske produkty v zahraničí si začína vyberať svoju daň. Svedčí o tom aj zníženie indexu nových exportných objednávok vo februári na
47,4 bodu z januárových 50,4 bodu. Európska dlhová
kríza tak „vrhá tieň“ na čínsky vývoz.
Inflácia vo Francúzsku – spomalenie
Produkcia ocele vo svete klesla
Svetová produkcia ocele klesla v januári takmer
o 8 %, pričom produkcia Číny, ktorá je najväčším výrobcom ocele, klesla až o 13 %. Uviedlo to Svetové
združenie pre oceľ. Dôvodom je pokles dopytu zo
strany priemyselných sektorov, keďže vývoj ekonomiky je stále neistý.
V januári sa vo svete vyprodukovalo 117 miliónov ton ocele, čo v porovnaní s januárom 2011 znamená pokles o 7,8 %. Čína vyprodukovala celkovo
52,1 milióna ton. „Minulý rok bol mimoriadne silný a priemysel očakával, že dopyt bude prudko rásť.
Aj keď tento rok sa zatiaľ neukazuje ako vyslovene
hrozivý, dopyt v niektorých priemyselných odvetviach, napríklad v čínskom stavebníctve, je relatívne slabý,“ povedal Colin Hamilton, analytik pre sektor
ocele a železa v spoločnosti Macquarie.
Produkcia ocele v Japonsku, druhom najväčšom výrobcovi tejto komodity, klesla medziročne o 10,6 %
na 8,6 milióna ton. Vlani výrobu ocele v Japonsku tvrdo zasiahla konkurencia z ostatných ázijských krajín,
ako aj slabší domáci dopyt v dôsledku presunu niektorých japonských firiem do lacnejších štátov v Ázii.
Situáciu zhoršil aj silný jen, ktorý komplikuje život japonským vývozcom.
Dvanásť nestabilných ekonomík
Dvanásť ekonomík Európskej únie (EÚ) je z dlhodobého hľadiska nestabilných. Patria k nim aj veľké
štáty, ako sú Francúzsko, Taliansko či Británia. K tejto skupine však nepatrí najväčšia európska ekonomika, Nemecko. Vyplýva to z prvej štúdie Európskej
komisie (EK) týkajúcej sa nerovnováh v únii. Komisia
bude teraz pozornejšie sledovať vývoj v týchto 12
krajinách, medzi ktoré okrem spomenutých patria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko,
Maďarsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Komisár
EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn
a jeho experti si posvietili napríklad na vývoj jednotkových nákladov na prácu alebo obchodné deficity. V rámci európskeho paktu stability môže komisia
po novom zasiahnuť, ak existujú výraznejšie odchýlky pri normatívnych ukazovateľoch. EÚ pakt sprísnila
koncom vlaňajška. Sprísnenie dohľadu má zamedziť
rizikovým trendom, napríklad v nedávnej minulosti
sa v Španielsku a Írsku nafúkli realitné bubliny a únia
nereagovala. Krajinám eurozóny hrozia dokonca pokuty vo výške až 1 % hrubého domáceho produktu (HDP).
. PROFIKA . CZ
úrovni 2,7 %. V medzimesačnom porovnaní sa ceny
tovarov a služieb vo Francúzsku v januári znížili
o 0,4 %, kým analytici očakávali, že klesnú o 0,2 %.
Dôvodom výraznejšieho zníženia spotrebiteľských
cien boli zimné výpredaje.
Jadrová inflácia, teda inflácia bez započítania nestálych cien potravín a energií, v januári 2012 vzrástla medziročne o 1,5 % a v porovnaní s decembrom
2011 klesla o 0,1 %.
WWW
Rast inflácie vo Francúzsku v januári mierne spomalil.
Podľa najnovších údajov štatistického úradu INSEE sa
harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HCPI),
ktorý sa v celej Európskej únii (EÚ) určuje podľa jednotnej metodiky, v prvom mesiaci 2012 zvýšil medziročne o 2,6 %, kým v decembri 2011 vzrástol o 2,7 %.
Analytici pritom odhadovali, že tempo rastu spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny zostane v úvode nového roka na decembrovej
FOR INDUSTRY
13. 3. – 16. 3. 2012
PROFIKA OPEN HOUSE
máj / květen 2012
MSV NITRA
22. 5. – 25. 5. 2012
(Zo spravodajského servisu TASR a ČTK pripravil: -min-)
IMT BRNO
10. 9. – 14. 9. 2012
ZAUJÍMAVOSTI VEDY A TECHNIKY
Mořské řasy jako biopalivo
Pohonné hmoty z ukuřice, obilí nebo cukrové třtiny už nejsou žádnou novinkou. Tým
z Bio Architecture Lab (BAL) přišel s průlomovou technologií, která umožní získávat
potřebné složky z mořských řas a převádět
je do biopaliva. Využití kukuřice či obilí pro
výrobu biopaliv je často kritizováno kvůli
tomu, že zabírá velké množství zemědělské
půdy, která by mohla být využita spíše pro
pěstování plodin ke konzumaci. U mořských
řas tento problém nehrozí, jejich růst a pěstování neovlivňuje životní prostředí a navíc, řasy mají vysoký obsah cukru, kterého
je pro výrobu biopaliv třeba. Mořské řasy se
tak mohou stát relativně levným a účinným
zdrojem energie, jelikož obsahují 60 % sacharidů a neobsahují lignin, který se objevuje v mnoha suchozemských rostlinách. Tým
BAL dnes pracuje na čtyřech mořských farmách u pobřeží Chile. Odborníci odhadují,
že méně než tři procenta pobřežních vod by
mohly stačit pro výrobu více než 227 miliard
litrů fosilních paliv ročně.
Európska raketa Vega odštartovala
Z kozmodrómu v juhoamerickej Francúzskej
Guyane odštartovala nová európska raketa Vega. Nová štvorstupňová raketa je
dlhá 30 metrov. Prvé tri stupne sú poháňané tuhými pohonnými látkami, štvrtý stupeň je vybavený jedným motorom na skvapalnené pohonné látky, ktorý bude spaľovať
asymetrický dimethylhydrazin a oxid dusičitý. Zároveň ho bude možné niekoľkokrát
zastaviť a reštartovať, aby sa zariadenie ľahšie dostalo na správnu dráhu. Členské štáty
Európskej vesmírnej agentúry (ESA) investovali do projektu viac ako miliardu eur.
Európskym štátom by mal zabezpečiť predovšetkým väčšiu kontrolu nad ich vesmírnymi projektmi a umožniť vynášať do
vesmíru malé satelity s hmotnosťou do
2,5 tony. Tie v momentálne dopravujú na
orbitálnu dráhu upravené medzikontinentálne rakety ruskej výroby a často trvá mesiace, kým sa pre ich cestu do vesmíru uvoľní miesto.
Elektřinu vyrábí pohupováním se po vlnách
Společnost Ecotricity přišla s prototypem
nové technologie využívající síly mořských
vln – modelem speciální vodní pumpy Searaser. Při pohybu vodní masy se plovák pumpy pohupuje na vlnách a stlačuje
tak prostor ve válci umístěném pod vodní
hladinou. Přínosem je předevšim to, že zařízení negeneruje elektřinu přímo v oceánu. „Pokud instalujete jakékoliv zařízení do
moře, musíte neustále počítat s tím, že při
první bouři nabere velké množství vody,“
konstatuje vynálezce Alvin Smith. „V praxi to znamená, že všechno musí být zcela
uzavřené. Navíc, mořská voda je velmi agresivní a korozivní prostředí, což ovlivňuje výběr použitých materiálů.“ Podle Smithe
prostě voda a elektřina nejdou dohromady,
a už proto se zbytečně prodražují náklady
Kontajnerová loď na zemní plyn
Nákladní lodní doprava patří mezi největší
znečišťovatele. Jako lodní palivo se dnes používá ta nejméně kvalitně zpracovaná ropa.
Budoucnost je ale možná ve zkapalněném
zemním plynu (LNG). Japonská společnost
Kawasaki Heavy Industries (KHI) aktuálně
dokončila vývoj kontejnerové lodi s pohonem na zkapalněný zemní plyn. Tento nový
gigant byl zároveň schválen světovou certifikační organizací DNV. Ta přislíbila, že provede studie proveditelnosti zavedení LNG
jakožto lodního paliva ve třech belgických
16
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
přístavech – Antwerpy, Zeebrugge a Ghent.
Nová nákladní loď od KHI je schopna uvézt
až 9 000 nákladních kontejnerů. Jde navíc
o hybrid – loď využívá jako palivo jak zkapalněný zemní plyn, tak i diesel. LNG je skladován ve speciální nádrži (typ B) o objemu
7 000 m3.
Kontejnerová loď je dlouhá 308 metrů, má
ponor 14,5 metru a pohání ji dvoutaktní
dual-fuel hlavní elektronicky ovládaný motor. Ten může být doplněn systémem EGR
pro recirkulaci výfukových splodin.
na výrobu a údržbu. Přenést ale energii stlačované tekutiny z pumpy do generátoru na
pobřeží je podle něj mnohem užitečnější nápad. „Princip, ne nepodobný cyklistické hustilce, je tak jednoduchý, až je geniální,“ říká.
„Nepotřebujeme žádné mazadla, lubrikanty ani hydraulické oleje, a není to žádná obří
struktura, která by se nechala volně unášet
oceánem.“
ZAUJÍMAVOSTI VEDY A TECHNIKY
Lepidlo udrží až 318 kilogramů
Američtí vědci vyvinuli speciální lepidlo, které na hladké zdi nebo skle udrží váhu až 318
kilogramů. Inspirací pro vědce byly polštářky na prstech nohou gekonů, díky nimž tito
malí ještěři dokážou běhat po stropě či hlavou dolů po stěnách, aniž by spadli. Výzkum
prováděl tým Massachusettské univerzity. Vědcům se podařilo zjistit, jak přesně
přísavný efekt na nohou gekonů funguje.
Výsledkem je Geckskin – vysoce nosné, odnímatelné a suše adhezivní zařízení, které nabízí celou škálu možných využití.
Na hladké povrchy je s jeho pomocí možné připevnit takové objekty každodenního
použití, jako jsou televizní nebo počítačové obrazovky, stejně jako například lékařské
přístroje a další předměty. „Podobné kombinace vlastností v takovém rozsahu ještě nikdy předtím nebylo dosaženo,“ řekl člen týmu
Alfred Crosby. „Náš Geckskin má zhruba
40 čtverečních centimetrů, tedy asi jako kartotéční lístek, a po přilepení na hladký povrch, jako je třeba sklo, udrží až 318 kilogramů,“ dodal.
Baterie ukládají elektřinu v tekutině
Na americké univerzitě MIT aktuálně probíhá
slibný výzkum v oblasti baterií. Nový typ pracující za vysokých teplot, využívá tekuté materiály, které se díky odlišné hustotě ukládají
v jednotlivých vrstvách. Všechny tři jejich vrstvy se skládají z levných a snadno dostupných
materiálů. Tyto tekuté materiály zformují pozitivní i negativní pól baterie, stejně jako elektrolyt mezi nimi. V současné době se pátrá
po správné kombinaci prvků. Slibnými kandidáty jsou hořčík pro anodu (nejvyšší vrstva),
solný roztok obsahující chlorid hořečnatý
jako elektrolyt (střední vrstva) a antimon jako
katoda. Baterie pak funguje za teplot kolem
700 °C. Vědci v současné době testují prototypy těchto baterií zhruba o velikosti autobaterie. Cílem je vylepšit všechny aspekty
systému, zejména obal, ve kterém je baterie
umístěna a snížit pracovní teplotu. Řeší ale
také další praktické problémy: odpařování
elektrolytu, korozi komponentů – a stále vysokou cenu. Nové baterie by mohly otevřít
cestu k levným velkokapacitním bateriím pro
větrné a solární elektrárny.
Nový zdroj nanoenergie
Nanotrubičky se dají využít k lecčemu. Nejnovější objev univerzity RMIT
v Melbourne je představuje jako miniaturní zdroje energie. Za objevem stojí profesor Kourosh Kalantar-zadeh a nanotechnologická skupina kolem docenta
Michaela Strana. Strano původně měřil akceleraci chemických reakcí v nanotrubičkách. Posléze ale zjistil, že reakce generují
energii. „Potažením nanotrubičky nitrocelulózovým palivem a zažehnutím jednoho konce v ní spustíme vlnu spalování.
Zjistili jsme, že nanotrubičky jsou vynikající vodič tepla ze spalování paliva. Navíc
při něm vzniká i silný elektrický proud,“
vysvětluje Kalantar-zadeh. Objev, že tepelná vlna pracuje nejlépe v nanotrubičkách
díky jejich duální vodivosti, staví konvenční termoelektrické poznatky na hlavu. „Je
to první dostupné řešení výroby energie
v oblasti nanotechnologií, které využívá
termoelektrického jevu tím, že řeší problémy proveditelnosti spojené s minimálními rozměry,“ dodává.
Antény ve spreji
Technologie antén, které jsou určeny pro
bezdrátový přenos informací, se během posledního století příliš nezměnila. Přichází
ale nanotechnologie s novými možnostmi. Společnost Chamtech úspěšně vyvinula
sprej, jehož složení vytvoří takřka na jakémkoli povrchu nanotechnologický povlak, fungující jako velmi výkonná a efektivní anténa.
Nejedná se o úplnou novinku, protože tato
technologie již byla vyzkoušena ve vojenské
oblasti. Dle současného stavu můžeme předpokládat, že by se tato technologie mohla
komerčně prosadit již během nejbližších let.
Výsledky jsou více než dobré. Tento typ antény se totiž velmi hodí pro zapadlé kouty světa, kde není žádná forma běžného připojení
k síti a tedy snadného spojení. Podle výsledků testů podává tato technologie mnohem
lepší výsledky než běžné přenosné výkonné
antény, které jsou v současnosti používány.
Rozdíl výkonu je několikanásobný a přidává
se mnohem lepší efektivita a méně spotřebované energie. Testy proběhly i pod vodní
hladinou, kde byly výsledky rovněž výborné.
(Podľa ekobydleni, hybrid, eurozpravy zostavil -mm-)
www.engineering.sk \ 3/2012
17
F Ó R U M
M
A N A Ž É R
A
Elixírom podnikania
sú rovnaké podmienky
TEXT/FOTO:
Eleonóra Bujačková FOTO: archív redakcie
Generálny riaditeľ Chemosvitu Svit Ing. Michal Ľach (1948) vyštudoval zahraničný
obchod na Vysokej škole ekonomickej. Od roku 1972 pracuje v Chemosvite, začínal
ako referent predaja a vývozu, v osemdesiatom druhom začal budovať obchodnoservisné stredisko. V roku 1989 ho zamestnanci zvolili za riaditeľa.
T
rápi ho, že Slovensko má stále vysokú nezamestnanosť a argumentuje,
že každý dobrý štát dáva priestor,
aby svojim občanom pomohol vytvoriť slušné podmienky na život, najmä vtedy, ak si nezamestnanosť nezavinili sami.
Tvrdí, že naši manažéri nie sú o nič horší ako
tí na západe, často sú dokonca aj lepší, odolnejší. Musíme však nastúpiť cestu expanzie.
Ing. Michal Ľach
18
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
V hospodárskej praxi sa pohybujete už od
roku 1972, zažili ste rôzne ekonomické modely – plánované hospodárstvo i voľný trh. Ešte
v roku 2000 ste povedali, že veríte v čo najužšie prepojenie: akcionár – zamestnanec –
manažér. Zmenilo sa niečo odvtedy?
Celé obdobie od politických zmien v roku
1989 je okrem živelného začiatku tohto procesu poznamenané aj nepripravenosťou hospodárskych reforiem, ich krátkodobosťou a nekoncepčnosťou. Napriek
tomu, že zamestnávateľské zväzy žiadali najvyšších predstaviteľov Slovenska o vypracovanie dlhodobého programu ekonomického rozvoja, dodnes neexistuje. Je
to na škodu veci, lebo s každými voľbami
– a zvlášť v poslednom období – sa menia koncepcie. To dáva len mizivú garanciu
podnikateľskej sfére na rozvoj a budovanie
dlhodobých zámerov. Nie je to len môj poznatok, ale myslím si, že väčšiny podnikateľských subjektov a aj zo zahraničia. Lebo
prílev zahraničného kapitálu, ktorý tu bol
v prechádzajúcich obdobiach výrazný, klesá a začína sa dostávať do polohy nezáujmu o Slovensko aj napriek všetkým výhodám, ktoré deklarujeme.
To zvyšuje požiadavky na organizátorskú
a riadiacu prácu v mikrosubjektoch, teda
v malých podnikateľských jednotkách, ktoré nie sú podporované štátom, ale musia sa
sami popasovať s vnútornými legislatívnymi
i vonkajšími podmienkami, na ktoré sú zvlášť
citlivé, a to sú finančné krízy. Skladám klobúk pred všetkými podnikateľmi a živnostníkmi, ktorí sa rozhodli podnikať sami, lebo
je to neskutočná obeť tvoriť čosi nielen pre
seba, ale i pre spoločnosť.
Myslíte si, že sme neboli na radikálne ekonomické zmeny dostatočne pripravení?
Obdobie od roku 1989 ukázalo, že ľudia vo
väčšine prípadov nie sú pripravení na zmeny. Očakávajú od svojich lídrov na najvyšších štátnych postoch alebo v podnikoch
jasnú líniu a smerovanie a určitým spôsobom aj vedenie „za ruku“. Skrátka vytváranie podmienok. Skúsenosti ukazujú, že ak
chceme byť úspešní v tomto zložitom hospodárskom svete, v tvrdom konkurenčnom
boji, ktorý sme tu chceli – veď sme predsa
všetci súhlasili, že tu bude čistý trh – musíme
hľadať riešenia, ktoré sú niekedy aj bolestivé.
Predovšetkým to však musia byť riešenia dlhodobé, popri krátkodobých.
Z dlhodobých treba zamerať pozornosť na
odbornú prípravu ľudí, na zmenu ich myslenia a prístupu k problémom. To, že ľudia potrebujú byť vedení, sa stále potvrdzuje, zvlášť
v podnikoch, ktoré majú historickú pôsobnosť. Je to tak, že si ľudia zvykli prísť do podniku, dostať prácu, ochranné pomôcky, po
štyroch hodinách ísť na obed. A keď sa skončí zmena, odchádzajú a vo väčšine prípadov
F Ó R U M
svoju prácu púšťajú z hlavy. Zároveň si však
myslím, že za tých vyše 20 rokov sa ľudia postupne menia. Ten kontakt akcionár – zamestnanec, akcionár – manažér a manažér
– zamestnanec sa postupne prebudováva
a vytvárajú sa vzťahy, ktoré prepájajú záujmy
dlhodobého fungovania podnikateľských
subjektov. To je jeden pohľad.
Na druhej strane sa časť zamestnancov, zvyčajne v odborovej organizácii a pod vplyvom vonkajších vzorov, napríklad Francúzska
či Talianska a pod vplyvom médií, snaží do
týchto vzťahov vnášať čosi tvrdšie. Požaduje
viac, ako je reálne splniť. Obrazne povedané – dajte nám 20 a my sa možno uspokojíme aj so štyrmi. Tento problém nastáva
každý rok pri kolektívnych vyjednávaniach
a zástupcovia časti zamestnancov sa často
správajú iracionálne, aby potom postupne
dosiahli splnenie svojich racionálnych požiadaviek. Je to veľmi zložitý proces, do ktorého
vstupujú hlavne vonkajšie vplyvy, ktoré my
nemôžeme regulovať.
Ďalším faktorom, ktorý negatívne vplýva na
podnikanie, je nejasná dlhodobá politika vlády, o ktorej som hovoril, ale aj niektoré operatívne zásahy, predvolebné sľuby a rôzne
kauzy, ktoré celý politicko-hospodársky život
prináša. Čo sa však zmenilo pozitívne, to je
záujem tvoriť u väčšiny mladých ľudí. Chcú
sa porovnávať so svetom a tento benchmarking prináša svoje pozitíva.
V čom sa zmenili podmienky na podnikanie?
Ako hodnotíte súčasné podnikateľské prostredie na Slovensku?
V rôznych odvetviach je diferencované.
Niekde žijú z podpory z Európskej únie, inde
to tak celkom nie je. Takže nie sú rovnaké
podmienky pre všetkých. Z tohto by som
však vyňal daňovú reformu spred niekoľkých
rokov, ktorá bola pre všetky podnikateľské
subjekty rovnocenná a mala svoje pozitíva.
Zlepšili sa veci z hľadiska právnych vzťahov
a vymožiteľnosti práva, hoci ešte stále je veľa
prípadov, ktoré sa dlhodobo neriešia a majú
negatívny vplyv na fungovanie podnikateľských subjektov.
Som optimista a verím, že podnikateľské prostredie sa aj pod vplyvom poznatkov, skúseností a preberania zákonov v rámci EÚ bude
postupne zlepšovať. Chce to dokonalú súhru
M
A N A Ž É R
A
Michal Ľach medzi zamestnancami
všetkých zúčastnených na trhu, od štátu, cez
občana, zamestnanca až po podnikateľov.
Bez komunikácie asi ťažko niečo zmeníme.
Ostatné dva roky, poznamenané finančnou i hospodárskou krízou, ovplyvnili výrobu a odbyt takmer všetkých firiem. Ako tieto
otrasy zvláda chemický priemysel?
Nerád by som hodnotil celý chemický priemysel. Sami sme však pocítili nielen v našej
firme, ale na celom Slovensku, že tento fenomén negatívne vplýva na každého. Na
druhej strane je pozitívne, že ľudia sa musia trochu hlbšie zamyslieť nad problémami
a nad tým, ako oni môžu prispieť k riešeniu
negatívnych dôsledkov vecí, ktoré nemôžu
sami ovplyvniť.
Myslím si, že vo firmách, ktoré majú určité
rezervy a silu, tam sa tie otrasy na zamestnancoch tak neprejavili – iba ak v nezvyšovaní zárobkov. V našej spoločnosti napríklad
nedošlo k zásadnému znižovaniu počtu pracovných miest, skôr naopak.
Nové investície za ostatné roky, aj tie čo
budeme realizovať tento a na budúci rok,
vytvárajú priestor pre dlhodobú stabilitu,
čo je základ toho, aby sa firma dlhodobo
udržiavala na trhu. Tento problém však ľudia nechápu, lebo investované peniaze nemôžeme spotrebovať momentálne, napríklad na zlepšenie príjmov zamestnancov.
Vytvárajú však dlhodobú stabilitu. Každý
by sa mal uvedomiť, čo je lepšie – krátkodobý príjem alebo dlhodobá stabilita príjmu? Skúsenosť, ktorú máme za celé toto
obdobie, jasne hovorí, že treba dať prednosť dlhodobému systematickému rozvoju pred krátkodobými veľkými skokmi
v oblasti spotreby.
Ktoré reformy by malo Slovensko urobiť čím
skôr?
Z pohľadu ďalších rokov sa treba opäť vrátiť
k problematike prípravy dlhodobej hospodárskej politiky. Bez ohľadu na to, kto vyhrá
voľby, mal by tu byť určitý fenomén rozvoja
„Skúsenosti ukazujú, že ak chceme byť úspešní v tomto zložitom hospodárskom svete, v tvrdom konkurenčnom boji, ktorý sme tu chceli – veď sme predsa všetci súhlasili, že tu bude čistý trh – musíme hľadať
riešenia, ktoré sú niekedy aj bolestivé. Predovšetkým to však musia byť riešenia dlhodobé.“
Michal Ľach
►
pokračovanie na str. 20
www.engineering.sk \ 3/2012
19
F Ó R U M
◄ dokončenie
M
A N A Ž É R
A
zo str. 19
štátu na základe prírodných daností, očakávaných zámerov v rámci určitého integračného zoskupenia, očakávaných celosvetových vplyvov, ktoré môžu mať negatívny
dosah aj na samotnú Európsku úniu, a tým
aj na nás.
Je nevyhnutné zásadným spôsobom sa zaoberať reformou školstva, prípravou ľudí.
Súčasný stav nepridáva na kvalite absolventov a nemá na prax žiadny pozitívny vplyv.
Školy by sa nemali hodnotiť podľa počtu absolventov, ale podľa kvality a úspešnosti ich
uplatnenia sa na trhu. Pri spolupráci so školami máme zmluvy, ktoré garantujú absolventom, že ich príjmeme do zamestnania, ale po
istom čase polovica z nich neobstojí, odchádza preč a sú to zbytočne vynaložené peniaze. Ttreba dosiahnuť užšie prepojenie vysokých a stredných škôl s praxou.
Prechod odborného stredného školstva
a zlikvidovaného učňovského školstva pod
VÚC sa neosvedčil. Treba vytvoriť podmienky aj z hľadiska odvodov a daní pri výchove
a príprave mladých ľudí. Chce to jasný zámer,
jasné povinnosti a práva zmluvne dohodnuté medzi školou a zamestnávateľom. Tým by
sme zvýšili cielenosť odbornej prípravy už na
stupni vzdelávania, ktoré je z hľadiska ďalšieho fungovania v praxi zásadné.
Riešiť by sa mali aj niektoré zákony, ktoré súvisia s realizáciou investičnej výstavby. Proces
schvaľovania nových investícií je veľmi zdĺhavý a keď sa investícia konečne realizuje,
často je už zastaraná.
Treba prehĺbiť – a to nespraví žiadna reforma – komunikáciu medzi politickými lídrami
a predstaviteľmi podnikateľov. Nemá to týkať jednotlivých strán ale celkového systému
a podmienok na podnikanie. Demokraticky
volení predstavitelia štátu by mali viac počúvať tých, ktorí hodnoty vytvárajú, nielen tých,
čo ich prerozdeľujú a míňajú.
Podnikanie u nás nemá dobrý imidž. Čo
s tým?
Za prvé, už historicky žiadny podnikateľ
u nás nemal na ružiach ustlané, lebo sa od
ostatných vždy niečím odlišoval. Raz to bolo
oblečenie, potom auto, príjmy… Dnes je to
horšie aj preto, že si závidíme, ako o tom hovoria aj posledné kauzy v súvislosti napríklad so športom. Viete, v tomto demokratickom systéme má možnosť – ako sa hovorí
– chytiť sa lopaty a podnikať. Ale nie každý chce zobrať zodpovednosť sám za seba,
lebo je to na úkor vlastného ja, voľného času,
záujmov. Na podnikateľov sa netreba pozerať ako na zbohatlíkov, ale ako na tvorcov
dlhodobej stability v rámci regiónov aj celého Slovenska.
Ale príčinou súčasného stavu je i sociálna
nerovnosť, veľké rozdiely, ktoré sú neprimerané podmienkam na Slovensku. Preto veľa
ľudí odchádza za prácou aj mimo republiky.
Potom sa vracajú často sklamaní. Chceli by
sa zamestnať, ale často im chýba odbornosti
a skúsenosti v niektorých činnostiach, kde by
sa mohli na Slovensku uplatniť.
Som presvedčený, že vývoj vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi sa
bude vyostrovať z hľadiska vonkajších vplyvov, ktoré majú negatívny dopad na rast
cien, na spotrebu, sociálnu stabilitu, školstvo a zdravotníctvo, ktoré je tiež v zložitej
situácii. Ľudia sú z toho všetkého nervózni a potom všetky tieto problémy vybíjajú
v priestore, kde trávia najviac času – v zamestnaní. Z tohto dôvodu sa treba zaoberať tým, čo je lepšie – primerané mzdy
a určitá zamestnanosť, alebo vyššie mzdy
a nižšia zamestnanosť? Sú to protichodné veci, ktorým sa treba venovať nielen na
úrovni mikrosubjektov – regiónov, ale celoštátne. Priestor na to, aby sa tie obrovské
rozdiely v príjmoch postupne eliminovali,
by mali vytvoriť reformy daňového a odvodového zaťaženia.
Streda 14. marca
Wire a Tube
s novým rekordom
TEXT:
Ľuboš Podolský FOTO: Rene Tillmann/Messe Düsseldorf
V Düsseldorfe sa už o mesiac uskutočnia veľtrhy Wire a Tube
– prvýkrát v histórii ich organizovania prekonali hranicu
100 000 m² obsadenej čistej výstavnej plochy
V
dňoch 26. až 30. marca 2012 sa v Düsseldorfe uskutočnia celosvetovo najvýznamnejšie veľtrhové podujatia:
veľtrh wire, medzinárodný odborný veľtrh drôtov a káblov
a veľtrh Tube, medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí,
ktoré sa spoločne konajú na výstavisku v Düsseldorfe už od roku 1988.
Na veľtrh wire bolo už v decembri 2011 prihlásených 1 142 vystavovateľov zo 47 krajín. Z Európy ide predovšetkým o vystavovateľov z Talianska, Belgicka, Francúzska, Rakúska, Holandska, Švajčiarska,
Turecka, Veľkej Británie, Nemecka a Švédska. Z mimoeurópskych krajín majú najsilnejšie zastúpenie USA, Čína, India a Taiwan. Prihlásené
firmy obsadili celkovú výstavnú plochu 56 000 m².
Veľtrh wire 2012 prezentuje stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špeciálne drôty. Okrem toho budú prezentované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej, regulačnej a kontrolnej techniky a špeciálne
oblasti, ako napríklad logistika, dopravné systémy a obaly, Fastener
Technology a Spring Making.
Tube
Veľtrh Tube sa môže prezentovať podobne pozitívnou priebežnou
bilanciou ako veľtrh wire. 918 vystavovateľov zo 44 krajín. Z európskych krajín sú najsilnejšie zastúpené firmy z Talianska, Francúzska,
Holandska, Rakúska, Poľska, Švajčiarska, Španielska, Turecka, Nemecka
a Veľkej Británie. Silnou účasťou vystavovateľov sa môže pochváliť
tiež Česká republika. V súčasnosti obsadzujú vystavovatelia veľtrhu
Tube čistú výstavnú plochu 47 000 m².
Veľtrh Tube bude prezentovať kompletnú ponuku oblasti výroby, obrábania a spracovania rúr a potrubí. Ponuka zahŕňa materiály, rúry
a príslušenstvo, stroje na výrobu rúr, nástroje a procesnú techniku,
pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku.
Ponuku dopĺňajú OCTG – technológia, potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti ako napr. automatizačná
skladová technika, riadiace a kontrolné centrály.
Viac informácií pre vystavovateľov a návštevníkov môžete získať na
stránkach www.wire.de a www.tube.de.
Wire, Cable,
Fibre Optic,
Wire Products
and Machinery
Spring
Making
Fastener
Technology
Plant and
Machinery
Profiles
Pipe and Tube Processing Machinery
Tube Trading and
Manufacturing
Tube Accessories
Bending and
Forming Technology
Fokus na inovácie
Vitajte na celosvetovo vedúcich odborny´ch vel’trhoch priemyslu
vy´roby rúr, potrubí, drôtu a káblov! Tu stretnete medzinárodny´
odborny´ svet, sˇpecialistov, inovátorov a svetovy´ch lídrov odvetvia.
A získate komplexné informácie o aktuálnom stave a trendoch budúceho
vy´voja v priemysle vy´roby a spracovania rúr, potrubí, drôtu a káblov.
Fokus vel’trhu wire 2012 bude zamerany´ na: Fastener a Spring-Making
technológie, najmodernejsˇie stroje a vy´robné linky na vy´robu pruzˇín
a upevnˇovacích elementov. A fokus vel’trhu Tube: technológia profilov,
najnovsˇí vy´voj v oblasti OCTG, plastové a flexibilné rúry.
Pevná velicˇina vo Vasˇom kalendári –
návsˇteva vel’trhov wire a Tube 2012 v Düsseldorfe.
join the best
26 – 30 March 2012
Düsseldorf, Germany
Medzinárodny´ odborny´ vel’trh
drôtov a káblov
www.wire.de
Medzinárodny´ odborny´ vel’trh
rúr a potrubí
www.tube.de
Informácie pre návštevníkov,
predaj vstupeniek, komplexné
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: [email protected]
www.alfacon.sk
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Požiadavky
na vzorkovanie mazív
TEXT:
Ing. Jozef Stopka FOTO: archív redakcie
Vzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej
diagnostiky. Odber vzorky oleja sa vykonáva pre určitý účel a ten má zásadný vplyv
na efektívnosť, výsledok kontroly stavu. Získaná reprezentatívna vzorka nám dá
pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému
stroja a zariadenia.
V
praxi existujú dva základné ciele,
postupy, ako získať reprezentatívnu vzorku. Prvým cieľom, požiadavkou je zistiť obsah všetkých
prítomných látok, zložiek – teda maximalizovať prítomnosť týchto látok v oleji (zistiť
hustotu oleja). Ide o informácie, ktoré sa týkajú čistoty, vlhkosti (vysušenia) oleja, úbytku prísad a prítomnosti častíc z opotrebovania trecích uzlov strojov.
Druhým cieľom je minimalizovať všetky vplyvy tak, aby neboli narušené údaje o vzorkách. Vzorka použitého oleja by sa
mala vyhodnocovať tak, aby informácie boli
koncentrované, jednotné a reprezentatívne.
To znamená uistiť sa, či vzorka oleja nebola
počas odberu kontaminovaná. V opačnom
prípade by to mohlo narušiť údaje o vzorke a potom by sa dalo ťažko rozlíšiť, čo bolo
V tribologickom laboratóriu
pôvodne v oleji a čo sa dostalo do vzorky
počas jej odberu. Úspešný program pre analýzu použitých olejov si preto vyžaduje určité investície, čas a správne vzorkovacie zariadenie a príslušenstvo.
Všeobecné požiadavky na vzorkovanie použitých mazacích olejov
Hneď v úvode treba upozorniť, že na odber
vzoriek platí norma STN 65 6005. Vzhľadom
na nové požiadavky, vyplývajúce z tribotechnickej diagnostiky, uvedieme informácie, ktoré súvisia s danou technologickou činnosťou.
Z praxe vyplýva, že vzorky sa najčastejšie
odoberajú pre tieto účely:
1. Vizuálnu kontrolu
2. Analýzu v chemickom laboratóriu
Podľa vizuálnej kontroly môžeme určiť, odhadnúť stupeň znečistenia oleja a na základe
Mazivá a oleje pod drobnohľadom
toho stanoviť ďalší postup kontroly. Pri analýze vzorky v chemickom laboratóriu býva
často cieľom stanoviť, resp. zistiť tieto údaje:
► či je olej vhodný na ďalšie použitie,
► stanoviť výmenný interval oleja,
► určiť pôvod a rozsah znečisťujúcich látok
v oleji,
► zistiť stav oleja zodpovedajúceho danému tribologickému problému,
► určiť efektívnosť čistiacich postupov pri
ošetrovaní olejov a iné.
Spôsoby a postupy vzorkovania
V praxi sa najčastejšie stretávame s požiadavkami na odber vzorky mazacieho oleja
pre jeho analýzu, tribotechnickú diagnostiku.
Okrem toho existujú aj požiadavky na vstupnú kontrolu mazív, ktorá súvisí s dodávkami
a skladovaním mazív. Na základe toho môžeme konštatovať, že vzorkovanie mazív môže
byť statické a dynamické.
Statické vzorkovanie
Predstavuje vzorkovanie pri pokoji kvapaliny napríklad zo zásobníkových nádrží, stacionárnych obalov, kontajnerov, sudov
a podobne. Postupy vzorkovania sú veľmi rozdielne a treba rešpektovať platné pokyny. Ak ide napríklad o nádrže s obsahom
do 200 litrov, vzorka sa odoberá zo stredu
v spodnej tretine objemu nádrže. V prípade
nádrže s obsahom nad 200 litrov sa vzorky
odoberajú najmenej z troch miest.
22
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
T
Dynamické vzorkovanie
V tribotechnickej diagnostike je tento typ vzorkovania základný a smerodajný. Všeobecne platí, že zariadenie musí byť
v prevádzke minimálne 20 minút, aby sa
ustálila prevádzková teploty a dokonale sa
rozptýlili všetky častice v oleji jeho cirkuláciou. V praxi sú známe tri hlavné postupy dynamického vzorkovania:
1. In-line, pri ktorom sa vzorka oleja odoberá priamo,
2. On-line, vzorka sa odoberá paralelne
s hlavným okruhom a kontroluje sa obtokovým ventilom (bypassom),
3. Off-line, vzorka sa odoberá vypúšťaním
oleja do samotnej odbernej nádoby, vzorkovnice.
Odber vzorky a vzorkovnice
Dôležitým faktorom pre získanie reprezentatívnej vzorky je zabezpečiť postup vzorkovania tak, aby boli dodržané všetky zásady súvisiace s čistotou vzorkovníc, vzorkovacieho
zariadenia, odberných miest a iné. Pre konkrétny odber sa musí vybrať vzorkovnica,
a to čo do veľkosti v mililitroch a materiálu
vzorkovnice. V praxi sa stretávame s veľkosťou vzorkovníc 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml
a 500 ml. Tento pestrý rozsah veľkostí vzorkovníc vyplýva aj z toho, že sa rešpektujú
požiadavky z hľadiska rozsahu kontroly jednotlivých kvalitatívnych ukazovateľov a tiež
podľa viskozity daného oleja. Treba poznamenať, že niektoré vzorkovnice musia mať
určitý voľný priestor, ktorý súvisí s úpravou
vzorky pred jej analýzou. Preto platia všeobecné pokyny pre plnenie vzorkovníc, čo
sa týka viskozity mazacieho oleja:
► oleje s nízkou viskozitou do ISO VG 32 sa
plnia do vzorkovníc cca do 3/4 celkového
objemu,
► oleje viskozitných tried ISO VG 32 až 100
sa plnia do cca 2/3 celkového objemu,
► oleje viskozitných tried nad ISO VG 100
sa plnia do cca 1/2 celkového objemu.
V prípade materiálu vzorkovníc rovnako platí určitý výber a ten treba v niektorých prípadoch rešpektovať. Veľmi často sa používajú plastové vzorkovnice (polyetylén), ktoré
sú nepriehľadné (mliečne), čo je často nevýhodné. Ďalej sú to plastové (PET – polyetylén tereftalat) vzorkovnice, ktoré sú
priehľadné a podľa skúseností kompatibilné s väčšinou mazacích olejov. Sú dostupné v rôznych veľkostiach. U nás sa ešte často
používajú sklenené vzorkovnice. Pri porovnaní s plastovými treba povedať, že sú drahšie, je tu väčšie riziko poškodenia (rozbitia),
ale možno ich čistiť a opätovne používať.
Čistota sklenených vzorkovníc je väčšia ako
plastových. Okrem toho sa občas používajú aj kovové (hliníkové) vzorkovnice. Tie sa
používajú, napríklad v pri vzorkovaní syntetických polyolesterových olejov (POE). Podľa
ostatných informácií bola stanovená definícia čistoty vzorkovníc podľa ISO 3722 tak,
ako je uvedené v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1
Trieda čistoty
Počet častíc
väčších ako 10 μ/ml
Čistá
100 častíc
Super čistá
10 častíc
Ultra čistá
1 častica
Vzorkovanie použitých mazacích olejov
V praxi sa často stretávame s požiadavkami,
ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť vzhľadom
na problémy, kde treba stanoviť nové odberné miesto, aby sme mohli určiť príčinu poruchy, resp. navrhnúť opatrenia na jej odstránenie. Nasledujúce otázky by nám mali dať
odpoveď, kedy a ako navrhnúť vzorkovacie
miesta:
► Kde je najlepšie miesto na odber vzorky oleja, ktoré má najlepšiu vypovedaciu
schopnosť pre dosiahnutie správnych informácií?
► Aké sú najlepšie zariadenia a pomôcky na
odber vzoriek zo špecifických miest?
► Kto bude zodpovedný za odber vzoriek
a kto stanoví správny termín ich odberu?
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Všeobecne platí, že vzorky olejov odoberáme najčastejšie vtedy, keď chceme určiť, či
je olej ešte schopný ďalšej prevádzky, teda
vhodný na ďalšie použitie. Na odber vzoriek olejov sa používajú vzorkovacie pištole
(vákuové pumpy) alebo vzorkovače (sklo),
ktoré môžu byť použité napríklad na odber
z plniaceho otvoru nádrže. Ak sa vzorka oleja odoberá na stanovenie efektívnosti čistiacich operácií, potom treba brať do úvahy tieto dve možnosti:
► V prípade kontroly efektívnosti čistiaceho
zariadenia sa musí odobrať vzorka oleja
na prítoku aj na odtoku z čistiaceho zariadenia na porovnávaciu skúšku.
► Ak však treba zistiť, či čistiace zariadenie
udržiava mazací olej v požadovanom stave, treba odobrať vzorku, ktorá reprezentuje celý objem mazacieho systému.
Odberné miesta
Odberné miesta sú klasifikované do dvoch
kategórií – primárne a sekundárne, ako je to
uvedené na obrázku č. 1.
Pri riešení tribologických problémov pomocou tribotechnickej diagnostiky sa často
stretávame s tým, že pri niektorých strojoch
a zariadeniach treba stanoviť väčší počet odberných miest. Vyplýva to z toho, že niektoré
odberné miesta nám neposkytujú potrebné
údaje, a preto okrem tzv. primárnych odberných miest treba určiť aj ďalšie, tzv. sekundárne odberné miesta.
Obr. 1 Odber vzoriek z prevodovky
www.engineering.sk \ 3/2012
23
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Všeobecné pokyny a praktické skúsenosti
Všeobecne platí zásada, že vzorky by sa mali
odoberať v tej časti mazacieho systému, kde
sú silné turbulentné prúdenia. Laminárny
tok oleja nie je výhodný. Je známe, že pri odbere vzorky pomocou obtoku (bypassu) nedostaneme reprezentatívnu vzorku oleja.
Preto sa uplatňujú tlakové redukčné ventily, ktoré sa umiestňujú na ostré ohyby (kolena) potrubia a podobne Spätné potrubia
a vypúšťacie ventily dávajú najreprezentatívnejšie vzorky oleja. Je všeobecne známe, že
filtre a rôzne separátory odstraňujú nečistoty. To znamená, že odberné miesta by mali
byť jednoznačne pred týmito zariadeniami.
Občas sa stretávame s odberom vzorky
z nízkotlakovej časti, vtedy sa s výhodou používa vzorkovač (vákuová pumpa).
Informácie o vzorkách
Na vypracovanie odborného posudku potrebného na riešenie daného problému treba okrem analýzy kontrolovaných kvalitatívnych ukazovateľov doplniť aj ďalšie údaje:
► názov a klasifikácia oleja,
Primárne miesta sú tie, ktoré bežne používame na odber vzoriek pri pravidelnej kontrole mazacieho oleja v prevádzke, napríklad
odber oleja z olejovej nádrže stroja. Vzorky
olejov z týchto odberných miest sa obyčajne
používajú na kontrolu nečistôt v oleji, tuhých
častíc, chemických a fyzikálnych vlastností
oleja. Primárne odberné miesta by mali byť
uvedené aj v mazacom návode stroja, mazacej karte a mali by sa nachádzať vzhľadom na
mazací systém stroja v časti spätného potrubia, ktoré vstupuje do nádrže.
Pre sekundárne odberné miesta sa rozhodujeme vtedy, keď máme riešiť konkrétne tribologické problémy. Vtedy pozornosť
venujeme napríklad jednotlivým častiam
mazacieho systému stroja, strojovým súčiastkam, ložiskám a podobne a navrhujeme nové odberné miesta v príslušnej vetve
mazacieho systému. Ide o získanie potrebných individuálnych informácií o nečistotách a o množstve kovových častíc z opotrebovania z konkrétnych trecích uzlov,
strojových súčiastok. Na základe toho potom vieme stanoviť triedu čistoty oleja podľa ISO 4406:99 pre jednotlivé trecie uzly, napríklad 16/13/10. V praxi sa často stretávame
s otázkou, ako často odoberať vzorky a čo
má na to vplyv. Podľa skúseností možno povedať, že treba rešpektovať tieto vplyvy:
► vplyv okolitého prostredia (vlhkosť,
prach, agresívne látky a iné),
24
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
► vplyv prevádzkových podmienok (teplota, zaťaženie a iné),
► prevádzka stroja podľa pracovných hodín, stála alebo občasná prevádzka,
► výrobca a typ kontrolovaného stroja,
► presné miesto odberu,
► dátum odberu vzorky,
► vek stroja a zariadenia (výskyt častejších
porúch, konštrukcia mazacieho systému,
veľkosť náplne, obehové číslo oleja
a iné),
► celkové prevádzkové hodiny stroja,
► životnosť oleja (čerstvý, resp. starší olej,
kvalita oleja a iné),
► obsah oleja v systéme,
► termíny odberu vzoriek a dopĺňanie
oleja,
► prevádzková teplota oleja,
► tesnosť mazacieho systému (vplyv na
obsah nečistôt, triedy čistoty a iné).
► ošetrovanie oleja v prevádzke,
Vzorkovanie pri vysokom tlaku
► predchádzajúci olej,
Je všeobecne známe, že vzorkovanie sa vykonáva najmä pri atmosférickom tlaku, napríklad odber vzorky z olejovej nádrže, resp. zo
spätného potrubia. Často sa stáva, že vzorku oleja treba odobrať z tlakovej časti, napríklad z hydraulického okruhu. Preto sa na tento účel používajú tlakové redukčné ventily,
ktoré sú bezpečné a znižujú tlak z 35 MPa až
na odberný tlak 0,3 MPa. Vzorkovač sa pripojí na tlakový redukčný ventil, kde je vnútorný priemer hadičky 2 mm. Okrem tohto
spôsobu odberu sa používa aj systém využívajúci malú špirálu (cievku), ktorá umožní
odber vzorky z tlakovej časti hydraulického
systému, resp. odber vzorky pomocou guľového ventilu.
► popis problému a iné.
Záver
Na záver treba pripomenúť, že každá skupina mazacích olejov má svoje špecifické vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich formulácií, teda
z výberu základových olejov a vhodných prísad. Pre jednotlivé skupiny, resp. druhy mazacích olejov, treba stanoviť správne kvalitatívne ukazovatele, ktoré budú vystavené na
kontrolu. Je to dôležité a môže to značne
ovplyvniť výsledok kontroly a celkové náklady na vzorkovanie. V tomto prípade je veľmi
dôležité rešpektovať aj uvedené požiadavky
na vzorkovanie mazív.
ZO SVETA EL EK TROTECH N I K Y
Smartfon pomohol LG Electronics
Juhokórejská spoločnosť LG Electronics sa
vo 4. kvartáli minulého roka vrátila do zisku,
keď jej najnovší model inteligentného telefónu pomohol divízii mobilov dosiahnuť po
šiestich stratových štvrťrokoch menší zisk.
Prevádzkový zisk za obdobie od októbra do
konca decembra dosiahol 23 miliárd wonov
(15,56 milióna eur), kým za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka mala firma stratu 246 miliárd wonov a v 3. štvrťroku 2011
stratu vo výške 32 miliárd wonov. Napriek
tomu nesplnila očakávania trhov, ktoré počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni
64 miliárd wonov.
Divízia mobilných telefónov LG Electronics,
druhého najväčšieho výrobcu televízorov na
svete, dosiahla prevádzkový zisk 9,9 miliardy wonov. To je výrazný obrat oproti strate vo výške 262 miliárd wonov v rovnakom
kvartáli 2010 a 140 miliárd wonov v 3. štvrťroku 2011. K zmene pomohol najmä dobrý predaj nového modelu Optimus LTE. Od
uvedenia na trh v októbri minulého roka
predala firma už okolo milióna kusov tohto modelu. Celkový predaj mobilných telefónov však vo 4. kvartáli klesol medzištvrťročne z 21,1 milióna na 17,7 milióna kusov.
Do zisku sa vrátila aj divízia televízorov. Tá
zaznamenala zisk 150 miliárd wonov, keď ju
podporil najmä zvýšený predaj na kľúčovom
trhu USA v predvianočnom období.
Uznání anebo lobbing
Čeští vědci pomáhají americkému námořnictvu vylepšit jaderné reaktory. Fyzici pracují na výpočtech, které mají zvýšit výkon
reaktorů, snížit spotřebu paliva a omezit produkci radiace. Píše to týdeník Ekonom. Vědci
připouštějí, že nabídka spolupráce souvisí s tím, že se americká firma Westinghouse
uchází o zakázku na dostavbu české jaderné
elektrárny Temelín. Výzkum se soustředí na
plzeňské Západočeské univerzitě a spolupracovat na něm bude i pražské České vysoké
učení technické (ČVUT). Američané poskytli
českým vědcům grant ve výši devět milionů
korun. „Pracujeme na rovnicích, pomocí kterých bude možné lépe počítat pohyb neutronů v jaderném reaktoru. Našim cílem je,
aby se výpočty, které nyní trvají týdny, daly
uskutečnit během pár minut,“ řekl fyzik
Radek Škoda z ČVUT, který projekt s americkou stranou dojednával.
Pro českou jadernou fyziku je to ze strany americké vlády první takovýto kontrakt.
Podle vědců není náhoda, že přichází právě v době, kdy zahraniční společnosti, včetně americké, usilují o zakázku na dostavbu
Temelína. „Je logické, že zrovna v době tendru na Temelín se Američané snaží prohlubovat spolupráci právě na poli jaderné fyziky, a nikoli třeba při výzkumu leteckých
motorů,“ uvedl Škoda.
Další vědci přiznávají, že rozšiřování vědecké spolupráce je jistým druhem lobbingu.
Stejně tak prý lobbují i Francouzi, jejichž společnost Areva je dalším účastníkem tendru
na Temelín. „Jak Francouzi, tak Američané
s námi začali aktivně vyjednávat. Přímo
s Arevou máme nyní podepsanou dohodu
o vědecké spolupráci. Podobné partnerství
se rozbíhá také s Američany, i když na jejich
straně Westinghouse nikde oficiálně nefiguruje,“ sdělil týdeníku odborník z ČVUT na jaderná zařízení, Václav Dostál.
Samotní Američané spojitost grantu s tendrem na Temelín odmítají. „Při tom projektu
je pro nás hlavní práce, kterou čeští vědci odvádějí,“ řekl Ekonomu Paul Losiewicz z agentury Office of Naval Research, který má za
americké námořnictvo projekt na starosti.
Evropská energetická politika
Vládní představitelé Česka a dalších 15 zemí
Evropské unie, které se rozhodly pro pokračování v jaderné energetice, v Paříži na své
první schůzce definovali základy evropské
energetické politiky. Podle agentury AFP
se také rozhodli pokračovat ve spolupráci
a prohlubovat ji.
Účastníci, včetně 12 ministrů, se shodli, že
energetická politika v EU se musí budovat
na čtyřech pilířích, kterými jsou bezpečnost
dodávek energií, kupní síla spotřebitelů, průmyslová konkurenceschopnost a boj proti
oteplování klimatu, upřesnil francouzský ministr průmyslu Eric Besson po zasedání.
Český ministr průmyslu Martin Kuba podle
AFP zdůraznil, že evropské země musejí své
úsilí vzájemně koordinovat, aby byly s to řešit problémy s energetickými sítěmi. Tyto sítě
podle něj v současnosti nejsou s to vydržet období spotřebních špiček. Další podpora obnovitelných zdrojů energie proto musí
s sebou nést výstavbu energetické infrastruktury, aby se problémy v přenosu energie neprohlubovaly. Podle své mluvčí Veroniky
Forejtové Kuba v Paříži upozornil i na to, že
pro Česko je nemyslitelné, aby Evropská komise jednotlivým státům určovala, jaký mají
mít energetický mix. „Uspořádání energetického mixu musí zůstat v kompetenci každého jednotlivého státu. Myšlenka centrálního
určení mixu z úrovně Evropské komise je pro
nás nepřijatelná,“ řekl.
Zástupce Británie James Sassoon usoudil,
že se nejedná jen o jadernou energetiku, ale
současně i o rozvoj kontinentu. „Musíme
hovořit o významných iniciativách, které
podpoří trvalý růst pro budoucí konkurenceschopnost Evropy,“ řekl Sassoon, jehož
země bude hostit příští schůzku nově vytvořené neformální skupiny zemí podporujících jadernou energetiku. Termín schůzky
zatím nebyl stanoven.
První pařížské schůzky se zúčastnily kromě
Francie, Británie a Česka také Švédsko, Finsko,
Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Polsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Bulharsko a Rumunsko. Naopak, Německo
a některé další evropské země se rozhodly od
jaderné energetiky v příštích letech odstoupit.
(Podľa TASR, ČTK: -jm-)
www.engineering.sk \ 3/2012
25
Převodové oleje, které stojí za to
TEXT:
Hermann Siebert FOTO: Klüber Lubrication
Správné mazání je jedním z nejefektivějších způsobů jak zvýšit účinnost a výkon
strojního zařízení, a tím dosáhnout zajímavých úspor ve spotřebě energie. Dnes je
k dispozici velké množství nejrůznějších maziv a nejrůznějších složení, ale mnoho
průmyslových odvětví má svoje nařízení a normy, které je nutné dodržovat. Výsledkem
je, že se výběr správného maziva pro danou aplikaci stává klíčovou záležitostí.
K
oncoví uživatelé strojního zařízení se většinou spoléhají na prvovýrobce, že pro danou aplikaci určí
nejlepší mazivo. Prvovýrobce tedy
musí mazivo považovat za strojní součást
stejným způsobem, jakým uvažuje tvrdost
převodů, výběr ložisek, materiálů, nebo geometrii. Jako všechny tyto ostatní fyzické součásti převodovky umožní výběr správného
maziva dosáhnout jejího optimálního výkonu. Přínosem pro konečného uživatele bude
menší stupeň opotřebení, nižší provozní teploty a větší energetická účinnost.
Dodavatelé maziv již po několik desetiletí vyvíjejí a produkují speciální maziva připravená podle požadavků pro jednotlivé průmyslové aplikace. Všechna maziva musí splňovat
základní technické požadavky a v závislosti na provozních podmínkách a výrobních
procesech ve vašem závodě by měla nabízet také řadu dalších vlastností. Oleje, plastická maziva, pasty a vosky představují
26
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
nejběžnější kategorie průmyslových maziv.
Typický mazací olej obsahuje 95 % základového oleje (většinou ropného oleje) a 5 %
aditiv. Plastická maziva se skládají z mazacích základových olejů, které jsou smíchány s mýdlem pro vytvoření pevné struktury.
Pasty obsahují základové oleje, aditiva a pevná maziva. Mazací vosky se skládají ze syntetických uhlovodíků, vody a emulgačních
látek. Mazací vosky zkapalní při dosažení určité teploty.
Výběr nejlepšího maziva
Klíčovým požadavkem pro výběr správného
maziva je viskozita základového oleje. Pro výběr správné viskozity je nutné vzít do úvahy
následující informace pro aplikaci:
► provozní rychlost (proměnná, stálá),
► specifický typ tření (kluzné tření, valivé
tření),
► zatížení a okolní podmínky,
► průmyslové normy.
Například některá maziva na bázi polyalkylenglykolových olejů (PAG) jsou vhodná pro
kluzné tření, ale nehodí se pro valivé tření.
Podobně jsou oleje na bázi polyalfaolefínů
(PAO) používány pro valivé tření a mohou
také snižovat kluzné tření, zatímco maziva
na bázi silikonu a PFPE jsou typicky používána pro extrémně vysoké teploty.
Syntetické oleje a mechanické aplikace
Pokud je zvolen syntetický olej, je to všeobecně za účelem zlepšení mechanických
a chemických vlastností, než jaké poskytují
tradiční produkty na bázi ropných olejů.
Syntetické oleje poskytují mnoho výhod,
a to včetně:
► dobrých viskozitních vlastností při nízkých nebo vysokých teplotách,
► snížené ztráty odparem,
► sníženého tření,
► sníženého opotřebení,
► zlepšené účinnosti,
► chemické stability,
► odolnosti proti tvorbě zbytků,
► prodloužených intervalů výměny oleje,
► snížených provozních nákladů na základě kratších prostojů,
► zlepšeného využití pracovního fondu
(méně času potřebného pro mazání
a údržbu),
► měřitelné úspory energie a zvýšeného
výkonu strojního zařízení.
Oproti uvedeným výhodám mají syntetická maziva také jednu nevýhodu, a to jsou
náklady na pořízení. Nicméně tyto náklady
mohou být sníženy delšími intervaly pro výměnu maziva, protože syntetická a speciální
maziva mohou mít pětkrát i vícekrát delší životnost než maziva na nesyntetické bázi, je-li
použit vysoce kvalitní základový olej.
Převážná část mazacích olejů, včetně mnoha
motorových, jsou ropné destiláty, ačkoliv maziva na bázi syntetického oleje jsou používána také. Syntetické oleje, jako např. PAO nebo
syntetické estery, jsou umělé produkty vyráběné z ostatních sloučenin. Z tohoto důvodu je jejich složení zcela odlišné od složení
T
ropných olejů. Jejich vyšší čistota a stejnorodost poskytují lepší viskozitní index, oxidační
stabilitu a barvu. K dispozici jsou také polosyntetické oleje (syntetické směsi), které jsou
směsí ropných a syntetických olejů. Tato třída maziv poskytuje mnoho výhod syntetických olejů za zlomek ceny.
Mnoho prvovýrobců zjišťuje, že z důvodu
usnadnění distribuce je výhodné používat
produkt s registrací pro kategorii H1, protože
syntetické převodové oleje pro tuto kategorii představují vysoce výkonná maziva s přidanou hodnotou – a tou je možnost použití
v potravinářském průmyslu. Proto je možné
je používat jak v potravinářství, tak i v ostatních průmyslových aplikacích. Je důležité se
zmínit, že normy pro převodové oleje používané v potravinářském průmyslu jsou stejně tak přísné jako pro ostatní převodové oleje, a že syntetické oleje jsou výkonnější než
standardní ropné oleje.
Syntetické oleje a energetická účinnost
Co se týče energetické účinnosti, některé převodové oleje jsou energeticky účinnější než jiné z důvodu nižšího součinitele
tření. Například polyglykolové oleje se zdají
být nejúčinnějšími oleji s nejnižším stupněm
opotřebení zejména v aplikacích s vysokým
podílem kluzného tření, který se vyskytuje
například ve šnekových a hypoidních převodech. V těchto aplikacích PAG oleje poskytují nižší součinitel tření v převodovce, což
má za následek menší ztrátu výkonu.
Syntetické oleje mají vyšší energetickou
účinnost, protože mají lepší oxidační a tepelnou stabilitu, což znamená, že mají daleko delší životnost. Lze očekávat, že výměna maziva na bázi ropného oleje by měla být
provedena po každých 5 000 provozních hodinách, zatímco produkty na bázi PAO nebo
syntetických uhlovodíků mají životnost
15 000 provozních hodin, než musí být vyměněny. Navíc, maziva na bázi PAG mohou
být při stejné teplotě
používány až 25 000
provozních hodin.
Jak lze vidět, nutnost
výměny převodového
oleje ze strany výrobce
závisí na chemickém
složení používaného
produktu. Pravidlo 10K
říká, že pro každých
10 stupňů, o které se zvýší teplota maziva, se
životnost maziva zkrátí o polovinu.
Je také nutné mít na paměti, že působením
oxidace v čase dochází k rozkladu maziva.
Číslo celkové kyselosti se mění a aditiva se
spotřebovávají. Zatímco výměnou převodového oleje se tato aditiva opět doplní a zároveň se odstraní částice vzniklé opotřebením,
do hry vstupuje také prostoj z důvodu údržby. Výběrem vysoce výkonného převodového oleje se již od začátku snižuje množství
zoxidovaných látek v oleji a zároveň také klesá počet výměn oleje a prostojů nutných pro
údržbu zařízení.
Pro prvovýrobce převodový olej ovlivňuje
některá konstrukční rozhodnutí, včetně spolehlivosti konečného produktu. Do jaké míry
výrobce zvýší energetickou účinnost převodovky použitím vysoce kvalitního převodového oleje, závisí na typu převodu.
Největší přínos pro zvýšení energetické účinnosti může být realizován v typech převodů s nižší účinností, jako je tomu například ve šnekových převodech. Se zvýšením
účinnosti klesá teplota převodovky. Tento
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
pokles teploty zvyšuje životnost převodového mechanismu. Možná se to nebude zdát
jako velká výhra, pokud máte jednu nebo
dvě převodovky v celém závodě, ale pokud
jich provozujete stovky, potom to na využití
energie zcela jistě bude znát.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že většina prvovýrobců a konečných uživatelů zjišťuje, že přídavná investice do pořízení vysoce kvalitního převodového oleje se vyplácí a že se
nejvíce osvědčují syntetické oleje. Výběrem
vysoce kvalitního převodového oleje koncoví uživatelé ušetří energii a sníží provozní náklady prostřednictvím nižší frekvence údržby, prodlouží intervaly pro výměnu oleje
a sníží opotřebení.
Klüber Lubrication CZ, s. r. o.
Pražákova 10, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 544 526 200
Fax: +420 544 526 207
[email protected]
www.klueber.cz
Převodové oleje s přidanou hodnotou.
Vyšší výnosy, lepší souznění s životním prostředím:
speciální oleje vyráběné společností Klüber Lubrication vám pomohou dosáhnout těchto cílů. Zajišťují dlouhé intervaly mezi jednotlivými
výměnami, nebo dokonce celoživotnostní náplň, vysokou účinnost a trvalou ochranu komponent. Naši specialisté Vám doporučí ideální olej
pro vaše požadavky. Společně můžeme na minimum snížit náklady na údržbu, spotřebu energie a emise CO2.
Klüber Lubrication
[email protected] / www.klueber.cz
your global specialist
a
T E C H N O L Ó G I E
Galvanický systém ZINGA aplikovaný na oceľovom moste nad cestou R1
Bratislava – Nitra (2 x 40 μ ZINGA + 1 x 80 μ 2K PUR)
S T R O J E
Zinganizácia – studené
zinkovanie oceľových výrobkov
TEXT/FOTO:
Ing. František Jaš, CSc
Na ochranu oceľových konštrukcií pred napadnutím koróziou možno použiť
viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novo koncipovaných noriem,
ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou, je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové
látky – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami“, ktorú
v roku 2001 prebrala aj STN.
U
vedená norma sa zaoberá ochranou oceľových konštrukcií náterovými systémami a povlakmi
tak, aby sa tým dosiahla primeraná protikorózna ochrana, aby bolo možné jej priebežné i prevádzkové hodnotenie
a kontrola.
Na zabezpečenie účinnej ochrany oceľových
konštrukcii je potrebné, aby investori, projektanti, konštruktéri, technológovia, realizátori a kontrolóri povrchových úprav, ale aj výrobcovia náterových hmôt mali pri vytváraní
ochranných povrchov a realizácii systémov
protikoróznych ochrán čo najkompletnejšie, jednoznačné a zrozumiteľné informácie
o požadovanej protikoróznej ochrane, aby
sa vyhli prípadným problémom a nedorozumeniam pri jej realizácii.
Zvlášť aktuálna je ochrana proti korózii tých
časti oceľových konštrukcií, ktoré boli zvárané, ohýbané, alebo iným spôsobom došlo
28
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
k aktivácii atómov v kovových štruktúrach.
Napríklad v mieste zvaru a v prechodovej
oblasti zvaru a základného kovu je najaktívnejšie prostredie pre rýchly priebeh korózie. V praxi je veľmi dobre vidieť, ako práve
v okoli a v miestach zvarov oceľových konštrukcií sú organické ochranné nátery najskôr poškodené a vznikajú tam produkty
oxidácie železa.
ZINGA – základ zinganizácie
Galvanický systém ZINGA je jednozložkový kompozit, obsahujúci elektrolytický zinkový prach s čistotou 99,995 %, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov.
Je to unikátny systém a môže byť použitý aj
ako alternativa k zinkovaniu v tavenine (žiarové zinkovanie), metalizácii či galvanickému zinkovaniu.
Ďalšími zložkami v ZINGE sú pigmenty a aromatické riedidlá, neobsahujúce toluén, xylén
ani methyl-ethyl-ketóny. Po aplikácii v suchom stave obsahuje minimálne 96 % zinku.
Fyzikálne vlastnosti
– fyzikálne skupenstvo (pri 20 °C): hustá
kvapalina,
– relatívna hustota (pri 20 °C): 2,67 kg/dm³,
– veľkosť zinkových častíc: cca 1 až 4 μ (pozri obr. 1),
– obsah sušiny: 79,6 % hmotnostných, 58 %
objemových,
– bod vzplanutia: 47 °C (horľavina II. triedy),
– farba: kovovo sivá, odtieň závisí od vzdušnej vlhkosti,
– viskozita (DIN 4/20 °C): 66 sek.,
– VOC 474 gr/lit.
Použitie
Galvanický systém ZINGA sa môže použíť ako primárny alebo finálny náterový systém antikoróznej ochrany kovových konštrukcií, oceľových objektov,
mostov, lodí a iných kovových výrobkov, na opravu poškodených žiarovo alebo galvanicky upravovaných kovových
výrobkov, na konštrukcie, ktoré z hľadiska rozmerov alebo nepriaznivého vplyvu vysokej teploty nemôžu byť klasicky
za tepla galvanizované, ako aj na lokálne
opravy už existujúcich galvanicky, alebo
S T R O J E
za tepla upravených povrchov, napríklad
v miestach po zváraní, abrázii, miestnom
poškodení a podobne.
Úprava povrchu pred nanášaním
Kovové povrchy musia byť pred vlastnou
aplikáciou náterovej hmoty ZINGA čisté, odmastené a zbavené pevne nedržiacich častí
koróznych produktov. Ak sa vyžaduje katodická ochrana porovnateľná s galvanizáciou
za tepla, je nutné očistiť povrch otryskaním
v kvalite najmenej Sa 2,5 pri drsnosti povrchu Ra 50 – 70 μ podľa ISO 8503-21.
V prípadoch menšej protikoróznej náročnosti možno náterovú hmotu ZINGA aplikovať i na mierne korózne napadnutý povrch. Hladké povrchy treba pred aplikáciou
zdrsniť na úroveň ST 2,5.
Spôsoby nanášania
Aplikácia tzv. studeného zinkovania hmotou
ZINGA je možná:
1. a) natieraním štetcom v hrúbke jednej
vrstvy cca 25 až 30 μ
b) nanášaním valčekom v hrúbke jednej
vrstvy cca 40 μ
2. nízkotlakovým striekaním pomocou stlačeného vzduchu, tlak 0,3 – 0,4 Mpa
priemer dýzy 2,2 – 2,5 mm, riedidlo
Zingasolv cca 5 – 7 %.
kompatibilných náterov možno aplikovať
do 24 hodín. V prípade vytvorenia zinkových solí, tieto treba odstrániť okefovaním
pri použití čistej vody.
Teoretická výdatnosť galvanického systému
ZINGA – studeného zinkovania je podľa použitého spôsobu a požadovanej hrúbky vrstvy. Pri hrúbke 50 μ suchého filmu je vydatnosť cca 4,2 m²/kg.
Princíp ochrany ZINGANIZÁCIOU – systémom studeného zinkovania
Základným princípom, ktorým je dosahovaná ochrana systémom ZINGA oproti ostatným náterovým systémom, je princíp katódovej ochrany, dosahovaný spôsobom
elektródového spotrebovania (obetovania
elektródy). Princíp je založený na skutočnosti, že jeden kov (zinok) sa spotrebuje (obetuje) na ochranu iného kovu (oceľ).
Pri korodovaní sa z kovov uvoľňujú elektróny a kladné ióny (katióny), tak ako je zobrazené v schéme:
Me  Mez+ + z e–
Elektróny vzniknuté touto reakciou sú spotrebované pri inej reakcii, ktorou je najčastejšie redukcia kyslíkom. Zobrazuje to nasledujúca schéma:
O2 + 2 H2O + 4 e–  4 OH–
Vzniknuté hydroxylové anióny (OH–) reagujú s kovovými katiónmi opačného náboja za
vzniku novej, ťažko rozpustnej zlúčeniny, tak
ako zobrazuje nasledujúca schéma:
x Mez+ + y OH–  Mex(OH)y
Toto je spôsob, ktorým sa pokrýva oceľ oxidom železa FeO.OH. Ak by bolo možné extrahovať elektróny, potrebné na redukciu
kyslíka z iného kovu ako železa, korodovanie
železa sa zastaví, kým iný kov sa spotrebúva
a v dôsledku toho produkuje elektróny potrebné k procesu redukcie. Takýmto kovom
môže byť napríklad zinok.
T E C H N O L Ó G I E
Celý proces je zobrazený na obr. 2. Na ľavej
strane vidieť korodujúcu reakciu železa, na
pravej strane vidieť reakciu zinku pri ochrane železa.
Z ilustrácie je jasné aj to, že by mal existovať
vodivý kontakt medzi zinkom a železom, bez
ktorého by nebol možný prechod elektrónov
vznikajúcich pri rozpúšťaní zinku.
V prípade masívnej zinkovej žiarovej galvanizácie nie je problém prechodu elektrónov
medzi zinkovou masou a medzi zinkovou
vrstvou a oceľou.
V prípade zinkového práškovania musí
množstvo zinku a jeho granulometrická
distribúcia v priestore dovoľovať perfektnú elektrickú vodivosť medzi časticami zinku a oceľovým povrchom. Elektróny vzniknuté na rozhraní zinok/médium, v ktorom
je zinok rozpúšťaný, musia byť, samozrejme,
schopné transportu k oceli.
Ak by zinkové častice neboli vo vzájomnom
kontakte, elektróny by nemohli byť transportované a nedochádzalo by k ochrane.
To vysvetľuje, prečo suchý zinkový film musí
obsahovať minimálne 92 % zinku. Vyššie
koncentrácie, ako je to v prípade ZINGA
(96 %), zvyšujú ochranný účinok pri rovnakej hrúbke ochranného náteru.
Z praktického hľadiska môžeme proces systému studeného pozinkovania – ZINGA
zhrnuť do troch bodov:
a) vytvorenie bariéry náterom alebo nástrekom zinku obsiahnutého v ZINGA proti
vplyvu agresívnych látok z ovzdušia,
b) reakciou zinku s časticami z ovzdušia
vznikne tvrdý barierový povlak, ktorý
spomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych
látok do väčšej hlbky,
c) vďaka svojim elektrochemickým vlastnostiam zinok blokuje proces oxidácie
podkladového železa.
3. vysokotlakové striekanie (airless – bezvzduchové), tlak 8 – 12 MPa, priemer
dýzy 0,43 – 0,78 mm, riedidlo Zingasolv
cca 2 – 4 %.
Obr. 1 Štruktúra nástreku ZINGA (elektrónový
riadkovací mikroskop, zväčšenie 1 000 x)
Doba schnutia je relatívne veľmi krátka, náter je nelepivý po 10 minútach, pri teplote okolia 18 °C, mechanicky odolný je po
48 hodinách. Ďalšiu vrstvu ZINGA možno
aplikovať po cca 1 hodine, ostatné druhy
a
Obr. 2 Principiálna schéma ochrany tzv. obetovanou elektródou
S T R O J E
Životnosť ochrany ZINGANIZÁCIE – systému
studeného zinkovania
Za predpokladu dôkladne pripraveného
podkladu podľa vyššie uvedeného postupu
je životnosť zinkovej ochrany v rôznych prostrediach veľmi vysoká, čo potvrdzujú skúšky
vykonané podľa britskej normy BS 5493 nezávislou inštitúciou BBA (British Board of
Agrement London).
2.
3.
4.
5.
Obr. 3 Životnosť galvanického systému ZINGA
podľa hrúbky vrstvy a prostredia
Desať dôvodov, prečo použiť ZINGU
1. ZINGA chráni kov proti korózii dvoma
cestami: aktívne – katodická, galvanická
ochrana vďaka vysokému obsahu zinku
a pasívne – bariérová ochrana vďaka soli
6.
7.
a
T E C H N O L Ó G I E
zinku v hornej časti plochy a vďaka väzbe
v ZINGE znižuje rozpad zinku.
Aplikácia ZINGY je veľmi jednoduchá.
Môže sa nanášať na povrch štetcom,
valčekom alebo maľovaním rukavicami.
Môže sa aplikovať aj nástrekom pištoľou
a v kúpeli. Nie je potrebné sofistikované zariadenie, ktorým ju môžete nanášať
v dielni. ZINGA sa môže použiť na mieste, a to aj neprofesionálmi.
ZINGA sa môže použiť aj pri zlom počasí. Vlhkosť môže dokonca posilniť katodickú akciu a proces sušenia.
Nie vždy je nutné kovový povrch otryskávať. Príprava povrchu môže byť znížená na
minimum. ZINGA sa môže aplikovať na
čistý, drsný, hrdzavý, ale aj vlhký povrch.
ZINGA sa môže aplikovať na skorodovaný povrch. Hneď, ako budú uvoľnené častice korózie odstránené, ZINGA sa perfektne spoji s povrchom.
ZINGA sa vždy aplikuje pri teplote okolia, takže jemné kovové častice sa nemôžu deformovať. Aj prípadné máčanie
do ZINGY sa vykonáva pri teplote okolia. Nevyžaduje sa žiadna zbytočná energia na zohriatie ZINGY, ktorá je nutná pri
hot-dip galvanizácii (až do 620 °C).
ZINGA veľmi rýchlo schne.
ZINGA sa neodlupuje a nie je krehká.
V prípade mechanického poškodenia
sa vrstva ZINGY vďaka svojej flexibilite zníži, alebo pomliaždi, ale nepopraská.
8. Jednou z rozhodujúcich výhod ZINGA je,
že ochrana ZINGANIZÁCIOU sa môže
obnovovať. Každá nová vrstva ZINGY sa
perfektne spojí s predchádzajúcou. Ďalšie
vrstvy sa zmiešajú spolu do jednej homogénnej vrstvy. Neexistuje žiadne riziko pre
akumuláciu vrstiev, ktoré sa líšia v štruktúre, ktorá by mohla spôsobiť odlepenie. Iné systémy, napríklad nátery farbou,
vyžadujú pred nanesením novej vrstvy
komplikovanú a často nákladnú prípravu
povrchu.
9. Túto možnosť opakovaného nanášania ZINGY možno využiť v prípade, že
treba vykonať nejaké vŕtanie či zváranie na povrchu, alebo ak štruktúry ešte
majú byť prepravované. V tomto prípade je prvá vrstva mienená ako základný
náter a je možné zachytiť prípadné škody. Možné je dokonca aj zváranie na povrchu ZINGY. Potom sa aplikuje finálna
vrstva ZINGY a miestne poškodenie sa
dá bez problémov opraviť.
10. Systém galvanizácie ZINGA spĺňa najprísnejšie kritériá ochrany proti atmosférickej korózii v zmysle normy EN ISO
STN 12944 v prostredí C5i (2 x 60 μ)
a C5m (2 x 90 μ).
Znížili hodnotenie ratingovým agentúram
TEXT:
Ján Minár
Ako znížiť závislosť od ratingových agentúr a zvýšiť ich transparentnosť, to bola
téma diskusie europoslancov a odborníkov, ktorú viedol predseda Hospodárskeho
výboru EP, španielsky ľudovec Pablo Zalba Bidegain.
P
o nedávnom kole znížení hodnotenia
viacerých európskych krajín sa riešil aj
návrh rotačného systému pre ratingové agentúry Európskej komisie.
Alternatíva „Veľkej trojky“
Európska komisia navrhuje „rotačný“ systém, kde by boli firmy nútené rotovať služby od rôznych ratingových agentúr. Tri americké agentúry, tzv. „Veľká trojka“ – Standard
and Poors, Moody Investor Services a Fitch
Ratings tvoria približne 95 percent svetového trhu. Poslanci a odborníci preto diskutovali o možných dôsledkoch zrušenia ich monopolu s cieľom diverzifikácie trhu.
Podľa francúzskeho ľudoveckého poslanca Jeana Paula Gauzèsa však takéto rotačné
opatrenie neprispeje k zvýšeniu hospodárskej súťaže. Jeho názor podporila aj hlavná
právna zástupkyňa Fitch Ratings pre Európu
Susan Launi, podľa ktorej rotácia skôr prinesie „menej súťaže a transparentnosti a väčšie
spoliehanie sa na ratingové agentúry“, pretože firmy by s najväčšou pravdepodobnosťou
používali naraz dve ratingové agentúry, čo by
viedlo k „duopolu“.
Načasovanie
Nemecký liberál Wolf Klinz poukázal na
to, že agentúry zverejňujú svoje hodnotenia v nevhodných časoch. Negatívne hodnotenie môže tiež nútiť politikov, „zavádzať
nové predpisy, ktoré nútia ratingové agentúry zverejňovať také informácie, aké by sa
páčili verejnosti,“ varoval český poslanec Ivo
Strejček (Európski konzervatívci a reformisti).
Agentúra = regulátor?
Ratingové agentúry sa správajú „takmer ako
regulačné orgány“, lebo určujú podmienky
na trhu, ale „potom z nich tvoria zisk,“ kritizoval Portugalec Miguel Portas zo skupiny
Európskej zjednotenej ľavice. Podobný názor
zdieľal aj generálny tajomník Finance Watch
Thierry Philipponnat.
Autor parlamentnej správy, taliansky sociálny
demokrat Leonardo Domenici, uviedol, že parlament by sa mal zamerať na štátny dlh a podporu hospodárskej súťaže, ale zároveň by si
mal ponechať otvorené dvere na vytvorenie
Európskeho regulačného úradu pre ratingové
agentúry. Výbor bude o jeho správe opäť rokovať v týchto dňoch (28. 2. – pozn. red.).
Len štyri krajiny EÚ si udržali najlepší rating AAA: Nemecko, Fínsko, Holandsko
a Luxembursko
(Podľa europa.eu)
30
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Robot so zápästím
TEXT/FOTO:
Bohdan Kopčák
Vo svete sa ich už predali stovky, v Európe desiatky. V strednej
a juhovýchodnej Európe zatiaľ iba prvé kusy. Jeden z nich je
dokonca aj na Slovensku – v Žiline ho dostala pre potreby
vývojového projektu miestna univerzita.
R
eč je o malých japonských 4- a 6-osových priemyselných robotoch s unikátnou kinematikou, patentovaným tzv. zápästím, ktoré sú určené na manipuláciu či presnú montáž malých dielov do hmotnosti jedného kilogramu.
Sľubuje rýchlosť a presnosť
„Na prvom mieste je zvýšenie produktivity vďaka vysokej rýchlosti, dosahovanej paralelnou kinematikou. Je tam i veľká flexibilita, ktorá nahradí človeka. A vzhľadom na to, že ten robot je pomerne malý, aj náklady na jeho nákup sú nižšie,“ zhrnul pre Strojárstvo/Strojírenství hlavné
prednosti japonských robotov výrobného radu FANUC M-1iA Petr
Duchoslav, generálny manažér spoločnosti FANUC Robotics Czech.
Cena týchto malých robotov, v závislosti na perifériách, sa pohybuje rádovo v tisíckach a desiatkach tisíc eur. Svoje uplatnenie
Robot FANUC M-1iA triedi „pilulky“ podľa farby. Rýchlo a bezchybne.
Generálny manažér českej pobočky spoločnosti FANUC Petr Duchoslav demonštruje
prednosti malého robota, ramená ktorého majú 6 osí a patentované „zápästie“.
nachádzajú vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle, ale
najmä v elektronike, napríklad pri montáži pamäťových slotov, či pri
skrutkovaní. Opakovateľnosť vykazuje presnosť +/– 0,02 mm, rozsah pohybu je 100 mm na výšku a 280 mm v priemere. Inštalované
2D kamery dávajú robotickému zariadeniu schopnosť rozlišovať
nielen tvar, ale prípadne aj farbu. Zároveň sa snímanie obrazu môže
použiť na bleskovú optickú výstupnú kontrolu. Vyšším stupňom je
3DL, kde sa využíva aj zameriavací laserový kríž.
„Roboty tohto typu boli doteraz maximálne 3- až 4-osové. Zásadne
nové je to „zápästie“, ktoré dáva paralelnej kinematike flexibilitu
a rýchlosť. Pokiaľ ide o väčší typ robota, 6-osovú sériu M-3iA, je ďalším artiklom nosnosť. Konkurenčné roboty unesú 2 – 3 kilogramy.
Ten náš dokáže uniesť až 6 kg. To otvára ďalšie možnosti pre jeho
použitie,“ dodal Petr Duchoslav s tým, že „zápästie“ môže dosahovať
rýchlosť otáčania 3 000 až 4 000°/s.
Tieto roboty, ak sú inštalované k výrobnému pásu, svojimi rozmermi,
resp. pôdorysom, potrebujú priestor, ktorý zodpovedá jedenému pracovníkovi. Ani nie dvadsať kilogramov vážiace zariadenie možno namontovať v rôznych polohách, horizontálne i vertikálne.
Japonská spoločnosť FANUC, výrobca robotov, CNC strojov, servo-motorov a ďalších komponentov, patrí v tomto segmente medzi najväčších svetových výrobcov s trhovým podielom až 29 %. V ponuke
spoločnosti je 15 radov robotov. Závody FANUC v Japonsku ročne
vyrobia tisícky robotov a CNC strojov a vyše 100 000 servo-motorov
až v dvoch tisíckach modifikácií.
7. MEZINÁRODNÍ VELETRH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,
RECYKLACE, PRŮMYSLOVÉ A KOMUNÁLNÍ EKOLOGIE
Poprvé na podzim souběžně s 23. mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH
www.forwaste.cz
18. – 22. 9. 2012
Sklady
s požiarnou odolnosťou
TEXT/FOTO:
Radek Zajíc, DENIOS, s. r. o.
Riešite skladovanie horľavých látok? Potrebujete tieto látky umiestniť do výrobných
priestorov alebo do už existujúcich skladov?
U
ž viac ako 25 rokov sa spoločnosť
DENIOS zaoberá vývojom a výrobou prostriedkov a systémov pre
bezpečnú manipuláciu a skladovanie pohonných hmôt, olejov, odpadov
a iných nebezpečných látok.
Tento kompletný výrobný program predstavuje širokú škálu ponúkaných riešení
od samotných záchytných vaní z ocele alebo z plastu s rôznymi záchytnými kapacitami, podlahových plošín, regálov, skladovacích skríň až po skladovacie kontajnery
určené na vonkajšie i vnútorné umiestnenie. Vrcholom ponuky a technických možností sú individuálne projekty, v ktorých naši
projektanti a technici dokážu pripraviť skladovací systém presne podľa zadania a potrieb zákazníka. Pri navrhovaní týchto projektov vychádzame z dlhoročných praktických
32
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
skúseností získaných pri realizácii zákaziek po
celej Európe.
Jedným z týchto výrobkov, ktorý DENIOS
prezentoval okrem iných podujatí aj na veľtrhu požiarnej techniky PYROS 2011 v Brne, je
sklad s požiarnou odolnosťou, typ BMC.
Kontajnery s požiarnou odolnosťou typu
BMC a FBM
Skladovanie horľavých látok podlieha zvláštnemu režimu, v ktorom musí byť zohľadnených niekoľko základných podmienok,
ako napríklad odvetrávanie skladovacieho
priestoru alebo dodržanie predpísaných odstupových vzdialeností. Na toto špeciálne
využitie DENIOS vyvinul skladovací kontajner s požiarnou odolnosťou, ktorá dosahuje až 90 minút pri vnútornom i vonkajšom
požiarnom zaťažení. Zárukou takejto odolnosti sú certifikované protipožiarne panely, špeciálne
konštrukcie a protipožiarne dvere s protipanikovým
zámkom a požiarnym hlásičom. Samozrejmou súčasťou konštrukcie je integrovaná vaňa s príslušným
objemom.
Hlavnou výhodou týchto systémov je možnosť
ich umiestnenia vo vnútri budovy alebo na voľnom priestranstve, a to
bez potreby dodržiavania
inak nutných odstupových
vzdialeností. Celý sklad je vybavený vetracím zariadením
a zároveň môže byť aj vykurovaný, resp. klimatizovaný. V ponuke sú rôzne štandardné
veľkosti, a to od najmenšej skrine s rozmermi
cca 1,5 x 1,5 m až po pochôdzny skladovací
kontajner s rozmermi 6 x 2,5 m. Okrem týchto bežných veľkostí dokáže DENIOS navrhnúť špeciálne riešenia až po rozmery 9 x 3 m.
Absolútnou novinkou v skladoch s požiarnou odolnosťou je typ FBM, ktorého kapacita umožňuje skladovať až 8 IBC nádrží s objemom 1 000 litrov alebo 12 europaliet. Vďaka
svojej konštrukcii regálového skladu šetrí
priestor potrebný na jeho umiestnenie a zároveň uľahčuje manipuláciu s veľkými nádobami.
Okrem skladovania horľavých látok môžu
tieto kontajnery nájsť rôzne iné uplatnenia.
S využitím špeciálneho podlahového rámu
sa dajú použiť aj ako požiarno odolný systém na umiestnenie rôznych technických
zariadení, akými sú napríklad trafostanice,
rozvodné skrine, riadiaca, počítačová a telekomunikačná technika. Samozrejmosťou je
opäť možnosť vykurovania alebo klimatizovania vnútorného priestoru.
Obidva tieto skladovacie systémy boli úspešne testované a od Technického a skúšobného ústavu stavebného v Prahe získali platnú
Požiarnu klasifikáciu pre ČR.
So žiadosťou o ďalšie informácie, objednanie hlavného katalógu s kompletným sortimentom, či dohodnutie stretnutia s naším obchodným zástupcom sa obracajte na
našich odborníkov na bezplatnej linke 0800
118 070 alebo navštívte naše webové stránky
www.denios.sk.
Zároveň si vás dovoľujeme pozvať na návštevu nášho stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre.
EKOLOGIE & BEZPEČNOST
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Posunout hranice
pohonné techniky
TEXT/FOTO:
REM-Technik s. r. o.
Německý výrobce převodovek a servomotorů, společnost STÖBER Antriebstechnik,
představila novinku ve svém sortimentu – servopohon PY. Klíčovými vlastnostmi
tohoto jedinečného servopohonu jsou kompaktní krátká konstrukce a neobvykle
velký vnitřní průměr duté hřídele 28 nebo 38 mm, který umožňuje snadné protažení elektrických vedení motorem.
S
ervopohon tvoří servomotor EZF
s integrovaným planetovým převodem, který byl nově vyvinut pro
dosažení velkého průměru duté
hřídele. Jelikož se jedná o zcela nový design,
byly přepočítány i všechny ostatní komponenty. Výsledkem je servopohon poskytující rovnováhu mezi výkonem motoru, kroutícím momentem, vysokým dynamickým
rozsahem a synchronizací. Dynamiku motoru lze navíc upravovat.
Servopohon PY existuje v 1, 2 nebo
3-stupňovém provedení s převodovým
poměrem 3 / 9 / 27, dosahuje jmenovitého kroutícího momentu 14 – 362 Nm,
rozběhového momentu 47 – 500 Nm
a vysoké rychlosti až 1 500 ot/min. Pro
dosažení vyššího jmenovitého momentu je možné zvolit kapalinové chlazení.
Servopohony PY najdou svoje uplatnění v aplikacích, kde je nutné pohybovat
s motorem.
Výhradním dodavatelem produktů STÖBER
pro ČR a SR je společnost REM-Technik s. r. o.
www.rem-technik.cz
Bezpečnost
průmyslového provozu
TEXT/FOTO:
REM-Technik s. r. o.
Společnost REM-Technik s. r. o., dodavatel produktů pro průmyslovou a domovní
automatizaci, představuje svého nového partnera, společnost REER, která již
50 let působí na trhu průmyslové bezpečnosti především v oblasti bezpečnostních
závor.
S
polečnost REER poskytuje široký výběr z mnoha typů a délek
bezpečnostních závor s profily 28
x 30 mm, 35 x 45 mm nebo 50 x
60 mm v bezpečnostních kategoriích 2, 4,
SIL 2 a SIL 3.
Jednotlivé typy závor nabízejí řadu výhod,
jako například integrované bezpečnostní
funkce, Master/Slave konfiguraci pro kaskádové zapojení, nebo funkci blanking, floating blanking a muting. Speciálním řešením
firmy REER jsou modely s L a T konfigurací
mutingových ramen, která nahrazují externí
mutingové senzory.
Díky rozložení čoček mají závory aktivní pole
až do konce profilu. S ochranným polem 160
až 1 810 mm a rozlišením 14-20-30-40-5090 mm bezpečnostní závory REER spolehlivě
ochrání prsty, ruce i tělo před úrazem.
Krytí IP67 zajišťuje odolnost bezpečnostních závor proti vodě a prachu. Při použití
ochranných pouzder, vhodných také do potravinářství, může být krytí závor zvýšeno až
na IP69K.
Bezpečnostní závory REER uvidíte na veletrhu AMPER 2012 v Brně v stánku REMTechnik s. r. o., v hale V.
www.rem-technik.cz
www.engineering.sk \ 3/2012
33
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Porovnávacia analýza
technológií AWJ
TEXT:
Vincent Peržel, Pavol Hreha, Milan Mičko, FVT Prešov FOTO: archív redakcie
V dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí rozvoj nových technológií, ich
pokroky a aplikácie v praxi presadzuje využitie multikritérií rozhodovacích procesov
pre výber vhodných technológií. Efektívnosť výberu vhodných kritérií je daná
mnohými parametrami a premennými, ako je technologický pokrok, charakter
suroviny, množstvo výrobkov alebo polotovarov, požiadavky na kvalitu a podobne.
P
ri porovnaní technologických
a ekonomických prínosov vo využívaní technológií v oblasti rezania
kovov, môžu byť tieto kritériá rozhodujúce. Umožňujú prijať rozhodnutie pre
reálne porovnanie a hodnotenie vhodnej
technológie, ktorá bude používaná v procese rezania:
• kvalita rezu (t. j. drsnosť povrchu) môže
byť uvedená v rôznych jednotkách,
• tepelný účinok rezaného materiálu
(HAZ) do hĺbky [mm],
• maximálna hrúbka rezaného materiálu
alebo rozsah hrúbky materiálu vhodného
na rezanie vybranou technológiou [mm],
• rozmerové, tvarové a uhlové deformácie,
čo vedie k procesu odchýlky od požadovanej presnosti (t. j. rozmery a tvar tolerancie) môžu byť uvedené v mm, v uhlových rozmeroch,
• šírka medzery rezu, ku ktorému dochádza
v procese degradácie materiálu [mm],
• vznik nežiaducich prvkov – oká, prelepky,
ktoré musia byť mechanicky odstránené,
• použiteľnosť, flexibilita rezacích zariadení
v rôznych podmienkach,
• možnosť mechanizácie procesu vynásobením počtu rezacích hláv, mechanizácia
súčinnosti a prevádzkové procesy,
• možnosť riadenia procesov,
• vstupné náklady na nákup technologického zariadenia,
• prevádzkové náklady,
• ekonomické parametre procesu vyplývajúce z technických požiadaviek, prevádzkových nákladov a podmienok technologického procesu.
Delenie materiálu abrazívnym vodným
prúdom
Technologický postup využíva transformáciu vysokotlakového prúdu na vysoko rýchlostný vodný lúč ako nástroj na rezanie materiálov. Pridaním jemných abrazív (pevné
častice) sa dosiahla lepšia účinnosť rezania, čím sa rozšírili možnosti využitia rezania vodným lúčom. Chladiaci účinok procesu AWJ umožňuje rezanie viaczložkových
materiálov vo všetkých smeroch s jednoduchým tvarovým rezaním.
Medzi hlavné výhody patria: schopnosť rezať niektoré zložené materiály, použitie na
mäkkých a tvrdých materiáloch, netreba
upevňovať obrobok, heterogénny tvar, rezanie bez iskier, vysoká presnosť, spoľahlivosť
a jednoduchosť prevádzky a možnosť ukončenia alebo začatia rezania na akomkoľvek
mieste, možnosť rezania viacvrstvových materiálov.
Výhodou sú vynikajúca šetrnosť k životnému prostrediu, AWJ a vlastnosti, ktoré v praxi možno zhrnúť takto:
• vysoká presnosť delenia,
• geometrický tvar a stabilita deleného materiálu,
• možnosť kontrolovať kvalitu povrchu
zmenou rýchlosti posuvu,
• žiadne tepelné ovplyvnenie rezaného
materiálu,
• možnosť použiť na rezanie kovov a nekovových nepórovitých materiálov,
• tvar a priestorové rezy,
Tab. 1. Výpočet fixných nákladov na použitie rôznych technológií delenia materiálu uhlíkovej konštrukčnej ocele, šírka dosky 10 mm
Popis nákladovej položky
Investičné – obstarávacie náklady na technológiu
Jednotka
Laser
Plazma
Autogén
AWJ
€
415 000
200 000
135 000
235 000
hod./rok
1 350
1 350
1 350
1 350
Hodnota ročných odpisov
€/hod.
61,48
29,63
20,00
34,81
Spátky úveru (5 % úrok)
€/hod.
9,22
4,44
3,00
5,22
Poistné (0,25 % z ceny)
€/hod
0,77
0,37
0,25
0,44
Náklady na plochy – 80 m2 (prenájom, príp. odpisy)
€/hod
3,56
3,56
3,56,
3,56
Vnútorné náklady (údržba)
€/hod
9,22
4,44
3,00
5,22
Náklady na el. energiu 1 kWh – 0,15 €
€/hod
5,55
0,15
0,15
0,15
Pracovné médiá
€/hod
0,80
–
Náklady na náradie
€/hod
0,20
0,20
0,20
0,20
Náklady na manipuláciu
€/hod
0,50
0,50
0,50
0,50
Celkové náklady
€/hod
91,30
43,27
30,66
50,10
Strojový čas pri 80 % využití 1 pracovnej zmeny
–
–
Zdroj: Praktiker 2009/11 (upravené), Watting s.r. o., Prešov, AGES, s. r. o.
34
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Tab. 2. Výpočet celkových nákladov na meter rezu pre rôzne technológie rezania materiálu – uhlíková konštrukčná oceľ, hrúbka dosky 10 mm
Popis nákladov
Jednotka
Laser
Plazma
Autogén
AWJ
1
Rýchlosť
m/min
1,00
2,45
0,62
0,38
2
Fixné prevádzkové náklady
€/hod.
91,30
43,29
30,66
50,10
3
Celkové personálne náklady
€/hod.
14,00
14,00
14,00
14,00
4
Spotreba technických plynov
€/hod.
7,80
4,04
4,33
–
5
Spotreba abrazív
€/hod.
–
–
–
7,56
6
Náklady na vodu
€/hod.
–
–
–
2,64
7
Náklady na el. energiu
€/hod.
1,95
2,75
0,15
2,64
8
Náklady na doplnkové príslušenstvo (optika, dýzy, katódy)
€/hod.
0,35
9,89
2,19
3,75
9
Suma za spotreby (4, 5, 6, 7, 8)
€/hod.
10,10
14,68
6,67
14,36
10
Náklady spolu (2, 3, 8)
€/hod.
115,40
71,98
51,33
78,46
11
Náklady na 1 m rezu
2,09
0,56
1,65
3,88
€/m
Zdroj: Praktiker 2009/11, Mair, H-Piebuch – Linde 2005, Watting s. r. o., Prešov, cenové a prospektové materiály
technologického procesu. Tieto údaje boli
konzultované a spracované v súlade so skúsenosťami slovenských spoločností, ktoré sa
profesionálne zaoberajú spracovaním a delením materiálov (Watting, s. r. o., AGES, s. r. o).
Závery:
Povrch titánu vytvorený abazívnym vodným
prúdom
• vysoká opakovateľná presnosť delených
materiálov,
Tak, ako ostatné technológie, aj AWJ má niektoré nevýhody:
• vysoká investičná náročnosť,
• vyššie požiadavky na výrobných miestach,
• vyššie požiadavky na vzdelávanie obsluhy,
• energetické požiadavky (spotreba energie).
Pre presnejší výber vhodného technologického procesu delenia materiálu a z hľadiska
ekonomických parametrov procesu je nutné porovnať investičné a prevádzkové náklady, ktoré sú spojené s konkrétnou technológiou, jej nákupom a uvedením do prevádzky
v jednej zmene.
Príklady možného prístupu k výpočtu nákladov procesu rezania kovových materiálov sú
uvedené v tab. 1.
Údaje v tabuľke 1 a 2 sú prevzaté z podnikateľského prostredia na Slovensku v rokoch 2005 až 2009. Osobné náklady (mzdové náklady, vrátane odvodov), ktoré sú
uvedené, sú považované za maximálne
a môžu obsahovať nejaké regionálne rozdiely. V konečnom dôsledku majú iba malý
vplyv na náklady procesu a celkové náklady
1. Technológia rezania materiálu musí byť
individuálne porovnaná v každom jednotlivom prípade podľa stanovených priorít, napríklad posun frekvencie, hrúbka rezaného
materiálu, oblasť vplyvu na reze materiálu,
náklady procesu, najmä pre jeden kus a malosériovú výrobu.
2. Požiadavky na kvalitu povrchu rezaných
materiálov – musí byť nielen presná, ale aj
vysoko kvalitná na povrchu rezu, a to najmä
v parametroch geometrickej presnosti a rovine, aby nedošlo k neúmernému zvýšeniu nákladov v technologickom procese.
3. Najväčší vplyv na pomer medzi nákladmi
procesov na rezanie kovov, majú nákupy materiálu, teda vstupné náklady na nákup technologického zariadenia, ktoré sa potom odrazia vo výške odpisov. To je dôvodom určitej
nízkej kapitalizácie spoločností na slovenskom
trhu, najmä v rehabilitácii vedecko-technickým parkom v súvislosti s rezaním materiálu.
4. Najvyšší pomer nákladov na jednotku času
technologického procesu je evidentný pri rezaní laserom, ktorý je však perfektne vyvážený kvalitou povrchu materiálu, rýchlosťou
procesu, hoci s určitými obmedzeniami na
hrúbke rezu materiálu.
5. Najvyšší podiel nákladov na jednotku dĺžky je podľa rezaného materiálu pri technológii abrazívneho vodného lúča (AWJ). Je to
dané vysokými odpismi (vysoké vstupné náklady) a nižšou rýchlosťou posuvu pri rezaní
kovov a nekovových materiálov.
Technológia abrazívneho vodného lúča má
však technologické výhody, ktoré budú prijaté v budúcich technológiách:
• vysoká geometrická presnosť v tvare rezných plôch a materiáloch,
• rezanie bez tepelného efektu rezaných
plôch,
• úroveň hygieny v priebehu technologického procesu,
• možnosť využitia na rezanie rôznych kovových a nekovových materiálov,
• nízka záťaž životného prostredia výrobnými operáciami a aj v globálnom meradle,
• stále väčšia presnosť parametrov dosiahnutými škrtmi, najmä zníženie rozmeru rezných štrbín (0,05 mm), zníženie
drsnosti (Rz 1,6 – 3,2), čo je dosiahnuté
prostredníctvom vysokotlakových čerpadiel a abrazívom so zrnitosťou MESH
160 – 200,
• ďalšie možnosti zlepšovania technických
parametrov rezných materiálov poskytuje online riadenie technologických procesov v regulačnom toku, ktorý umožňuje
v reálnom čase kontrolu procesu rezania
pomocou analýzy zvukového spektra na
výsledné technológie prevádzky abrazívnych vodných trysiek na rezaný materiál.
resumé
Comparative Analysis of Technologies AWJ
Paper deals with a comparative analysis
and comparison Abrasive Water Jet cutting
technology with oxy-fuel, plasma and laser
unconventional manufacturing processes.
Paper is intended to provide initial technical
and economic information relating to the
comparison of technologies.
www.engineering.sk \ 3/2012
35
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Výhody a nedostatky technológií delenia
kyslíkom, plazmou a laserom v praxi
Delenie kyslíkovým plameňom
Výhody a nevýhody technológií rezania plazmou:
Pri rezaní kyslíkovým plameňom spôsobí plameň rezacieho horáka
ohrev kovu a pri teplote rezania prúdom kyslíka dochádza k rozdeleniu materiálu. Vzniká rez (zárez) a oxid trosky (Lotz, 1995). Prvky rezania kyslíkovým plameňom sú: predohrev plameňa, prúd kyslíka, plameňová rezacia tryska, rezné rýchlosti a delený materiál (Engblom,
2000). Hlavnou nevýhodou tejto technológie je pomalší proces delenia ako v iných systémoch, tepelné delenie nepriaznivo pôsobí na
materiál obrobku (Lotz, 1995).
Výhody:
Výhody rezania plameňom v praxi možno zhrnúť takto:
• vyššie požiadavky na dodávky, najmä priemyselné plyny a kovy,
• nižšia kvalita povrchu rezu, najmä pri jednoduchších typoch plazmových horákov,
• riziko oka v mieste rezu,
• riziko šikmého zrezania,
• obmedzená hĺbka rezu bežne používaná na zníženie až do hrúbky
150 mm z ocele, na hrubšie materiály je delenie plazmou neekonomické a rezné plochy sú zlej kvality. Vyššie požiadavky na energiu
pre špeciálnu techniku, napr pre rezanie presných rezov u hliníka,
• zvýšené žiarenie, takže spaliny z procesu musia byť z priestorov
haly odsávané.
• možnosť rezania veľkých priemerov kovových materiálov až
do 1 000 mm, s použitím špeciálnych horákov aj do hĺbky až
1 500 mm – dizajn a stavebná oceľ,
• dostupná cena technologických zariadení,
• dostupnosť spotrebného materiálu, najmä priemyselných plynov,
• prenosnosť – mobilita technologických zariadení,
• možnosť zamestnancov s nižším vzdelaním vo výrobe.
Nevýhody:
• nevhodné na rezanie hliníka alebo hliníkovej zliatiny,
• veľký tepelný tok energie v plameni, vysoká energetická spotreba,
• veľká hĺbka tepelného účinku závisí od hrúbky materiálu či rýchlosti reznej hlavy. Rozsah tepelného vplyvu je napríklad pri spaľovaní silnej ocele s hĺbkou materiálu od 50 mm do 1 – 1,5 mm,
• nízka kvalita – drsnosť povrchu v reze,
• nízka rozmerová a tvarová presnosť (odchýlka dokonca v mm),
• možnosť šikmého sklonu rezu,
• v hraniciach hrúbky 100 – 150 mm sa vyskytujú veľké rezné priestory,
• tvorba plynov, mechanické nečistoty, potreba odsávania.
Delenie plazmovým oblúkom
Plazmové delenie sa používa na delenie ocele a ďalších kovov rôznych
hrúbok (niekedy aj iných materiálov) pomocou plazmového horáka. V tomto procese je inertný plyn (v niektorých prípadoch stlačený
vzduch) fúkaný vysokou rýchlosťou von z trysky a zároveň sa elektrický oblúk tvorí plynom plazmy z trysky na povrch rezaného či sústruženého obrobku/materiálu (Chen et all, 2009). Plazma je dostatočne horúca na roztavenie rezaného kovu a pohybuje sa dostatočne
rýchlo na oddelenie roztaveného kovu rezom (Colombo et all, 2009;.
GOK, 2010;. Hamada et all, 2010).
• relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zariadenia,
• prenosnosť, mobilita a kompatibilita technologických zariadení,
• možnosť delenia rôznych kovových materiálov,
• vysoká rýchlosť technologického procesu, najmä v novšej technológii a automatizovaných zariadeniach.
Nevýhody delenia plazmou v praxi možno charakterizovať ako:
Delenie laserom
Laserové delenie je technológia, ktorá sa používa na laserom obrobiteľné materiály, a zvyčajne sa používa vo výrobnom sektore, no začne
sa používať v školách, a obľúbené je aj v malých podnikoch. Delenie
materiálu laserovým lúčom je vysoko účinný spôsob riadený počítačom. Materiál sa potom topí, horí, odparí sa alebo je unášaný prúdom
plynu (Sulaiman Al., et all, 2009), zanechávajúc vysoko kvalitne opracovaný povrch. Priemyselné laserové rezačky (El-Taweel, et all, 2009,
Kurt et all, 2009, Shen a Lei, 2011) sa používajú na opracovanie rovných povrchov materiálov , ako aj konštrukcií potrubí (Sundar et all,
2009, Wang, 2000).
Povrch titánu vytvorený laserom
Výhody laserového delenia v praxi možno zhrnúť takto:
Povrch titánu vytvorený obrábaním plazmovým oblúkom
36
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
• vhodný na delenie materiálov do hrúbky 10 mm, max. 15 mm,
• zvlášť vhodný na delenie mäkkej ocele a zliatin ocele, hliníka
a jeho zliatin,
• vysoká rýchlosť delenia, možnosť mechanizácie a množenie technologického procesu,
• vysoko kvalitný rez rezných plôch (hladký, homogénny povrch),
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
• vysoká geometrická a tvarová presnosť rezaných materiálov,
• minimálny tepelný vplyv na delený materiály (HAZ), sa vyjadruje
len v stotinách či desatinách milimetra,
• laser možno použiť vo vysoko produktívnych zariadeniach a pri
opakovanej hromadnej výrobe s garantovanými technickými parametrami procesu a výrobkov vychádzajúcich z laserového rezacieho procesu,
• menej energeticky náročné na jednotku produkcie ako porovnateľné tepelné technologické výrobné procesy,
• práca s laserovým zariadením je veľmi prepracovanou a má vysokú pridanú hodnotu.
Nevýhody rezania laserom v praxi možno charakterizovať ako:
• vysoké počiatočné náklady na obstaranie technického zariadenia,
• vysoké počiatočné náklady na inštaláciu technológie do výrobných zariadení,
• potreba neustáleho získavania plynu z laserového zariadenia,
• emisie žiarenia z laserového lúča,
• potreba kontinuálnej dodávky technických kvapalín a plynov,
• pracovné miesto vysoko náročné na údržbu,
• vyššie požiadavky na úroveň vzdelania pracovníkov na laserovom
pracovisku,
• potreba minimálne dvojzmennej prevádzky s vysokým stupňom
využitia časového fondu na pracovisku kvôli vysokej ekonomickej
nákladovosti laserovej technológie.
Vhodnosť použitia vybraného technologického rezania materiálu
podľa hrúbky materiálu a požiadavky na presnosť vyrábaných dielov
je uvedená na obrázkoch.
a) Grafické znázornenie relatívnych nákladov na hodinu technologického procesu a delenia 1 metra deleného materiálu v €/hod. (uhlíková oceľ o šírke 10 mm)
b) Grafické znázornenie relatívnych nákladov na hodinu technologického procesu a delenia na 1 meter rezaného materiálu v €/m (uhlíková oceľ, šírka 10 mm)
Závery
Tento dokument je určený na poskytovanie počiatočnej technickej
a ekonomickej informácie týkajúcej sa porovnania technológií na
rezanie kovových materiálov. Porovnaním niektorých parametrov,
napríklad výhod používania technológie pre rôzne hrúbky materiálu (oceľ), ale najmä porovnávaním nákladov na nákup technologických zariadení, úverové náklady a náklady na použitie rôznych technologických zariadení vo výrobnom procese. Štatistiky zobrazujú aj
najnižšiu úroveň nákladov na nákup a používanie technológie rezania kovu plameňovým horákom (acetylén/kyslík). Najrýchlejší je
proces rezania kovu laserovým lúčom. Najpomalším procesom je
delenie pomocou AWJ, ten však ako jediný umožňuje zachovať chemické a fyzikálne vlastnosti rezaného materiálu a delenie bez tepelného efektu.
Zobrazenie vhodnosti použitia technologického procesu v závislosti na
požadovanej rýchlosti delenia materiálu a hrúbke materiálu
Vyjadrenie vhodnosti využitia technologického procesu v závislosti od
požadovanej rýchlosti rezania materiálu a hrúbky materiálu
www.engineering.sk \ 3/2012
37
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Literatúra
Al-Sulaiman F, Yilbas, BS, Ahsan M & Karatas C (2009). CO2 laser cutting of kevlar laminate: Influence of assisting gas pressure.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 45 (1 – 2), s. 62 – 70.
Cakicier N, Erdinler S, Ulay G, Korkut S (2010).The effect of protective dye layer applied with different thicknesses on the paper coated
blockboard to the roughness and color characteristics. Int. J. Phys. Sci. 5 (14), 2143 – 2149.
Chen JC, Li Y, & Cox RA (2009). Taguchi-based six sigma approach to optimize plasma cutting process: An industrial case study.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 41 (7 – 8): 760 – 769.
Colombo V, Concetti A, Ghedini E, Dallavalle S, Fazzioli R, & Vancini M. (2009). Optimization of plasma arc cutting of mild steel thin plates.
H. Temp. Mat. Proc. 13 (3 – 4): 267 – 285.
El-Taweel TA, Abdel-Maaboud AM, Azzam BS, & Mohammad AE (2009). Parametric studies on the CO2 laser cutting of kevlar – 49 composite.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 40 (9 – 10): 907 – 917.
Engblom, G. (2000). National safety regulations for oxy-fuel cutting and welding equipment. Welding in W., 44 (4): 10.
Ergincan F, Cabuk A, Avdan U (2010). Advanced technologies for archaeological documentation: Patara case. Sci. Res. Essays. 5 (18):
2 615 – 2629.
Gök MS (2010). The effect of different ceramics on the abrasive wear behavior of coating surface produced by the plasma process.
Int. J. Phys. Sci. 5 (5): 535 – 546.
Gursoz EL, Prinz FB (1988). Use of robotics and expert systems for the manufacture of structural beams. J. Offshore Mech. Arct. Eng. 110 (4):
330 – 336.
Hamada S, Mogi M, Kanda S (2010). The latest technology of plasma cutting. Yosetsu Gakkai Shi. Jap. Welding Soc. 79 (2): 11 – 23.
Hloch S, Valíček J, Samardzić I, Kozak D, Mullerova J, Gombar M (2008). Experimental study of surface topography created by abrasive
waterjet cutting. Strojarstvo. 49 (4): 303 – 309.
Hloch S, Valíček J, Simkulet V (2009). Estimation of the smooth zone maximal depth at surfaces created by Abrasive Waterjet.
Int. J. Surf. Sci. Eng. 3: 347 – 359
Hreha P, Hloch S, Valíček J, Monkova K, Monka P, Harnicarova M, Fusek M, Konjatic P (2010). Impact of abrasive mass flow rate when
penetrating into a material on its vibration. Tech. Gazette. 17 (4): 475 – 480
Hreha P, Hloch S, Magurová D, Valíček J, Kozak D, Harničárová M, Rankin M (2010). Water Jet Technology Used in Medicine.
Tech. Gazette. 17 (2): 237 – 240.
Kurt M, Kaynak Y, Bagci E, Demirer H, Kurt M (2009). Dimensional analyses and surface quality of the laser cutting process for engineering
plastics.. Int. J. Adv. Manuf. Tech. 41 (4): 259 – 267.
Lotz M (1995). New developments in oxy fuel cutting of slabs and billets. MPT Int. 18 (5): 52 – 54.
McQuade K (2010). Plasma, oxyfuel and laser: Matching metal cutting needs with the right cutting process. Welding and Cutting, 9 (2): 91 – 94.
Sharma V, Chattopadhyaya S, Hloch S (2011). Multi response optimization of process parameters based on taguchi– fuzzy model for coal
cutting by water jet technology. Int. J. Adv. Manuf. Tech. DOI: 10.1007/s00170 – 011 – 3258-x
Shen X, Lei S (2011). Experimental study on operating temperature in laser-assisted milling of silicon nitride ceramics.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 52 (1 – 4): 143 – 154.
Sun S, Brandt M, Dargusch MS. (2010). Thermally enhanced machining of hard-to-machine materials A review.
Int. J. Mach. T. Manuf. 50 (8): 663 – 680.
Sundar M, Nath AK, Bandyopadhyay DK, Chaudhuri SP, Dey P K, Misra D (2009). Effect of process parameters on the cutting quality in lasox
cutting of mild steel. Int. J. Adv. Manuf. Tech. 40 (10): 865 – 874.
Valíček J, Hloch S, Drzik M, Ohlidal M, Madr V, Luptak M, Radvanska A. (2007) An investigation of surfaces generated by abrasive waterjets
using optical detection. Stroj. Vestn-J. Mech. Eng. 53: 224 – 232.
Valíček J, Hloch S (2009). Optical measurement of surface and topographical parameters investigation created by Abrasive Waterjet.
Int. J. Surf. Sci. Eng. 3 (4): 347 – 359
Valíček J, Hloch S (2010) Using the acoustic sound pressure level for quality prediction of surfaces created by abrasive waterjet.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 48 (1 – 4): 193 – 203.
Valíček J, Hloch S, Kozak D (2009) Surface geometric parameters proposal for the advanced control of abrasive waterjet technology.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 41 (3 – 4): 323 – 328.
Wang J. (2000). Experimental analysis and optimization of the CO2 laser cutting process for metallic coated sheet steels.
Int. J. Adv. Manuf. Tech. 16 (5), 334 – 340.
Willett K (1996). Cutting options for the modern fabricator. Weld. Metal Fab. 64 (5), 186 – 188.
Zaghbani I, Songmene V, Kientzy G, LeHuy H (2010). Evaluation of sustainability of mould steels based on machinability data.
Int. J. Mach. Machinability Mat. 7 (1 – 2): 58 – 81.
38
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
KARTA
VÝHOD!
o / Strojírenství
Predplaťte si časopis Strojárstv
TU zdarma!
za 25 € na rok a získajte OFFKAR
Viac ako 3000 akceptačných miest na Slovensku
Zľavy môžete čerpať vo všetkých prevádzkach
označených logom OFFKARTA®
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Strojárstvo / Strojírenství za akciovú cenu 25,- € na rok + OFFKARTA zdarma
Meno a priezvisko / Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČ DPH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica / Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto / Město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pečiatka / Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Rolované pružné kolíky
TEXT/FOTO:
Václav Kraus
Spirol vynalezl rolované pružné kolíky a jejich výrobu před více než 60 lety. Od té
doby se tento druh kolíku velmi osvědčil v mnoha různých odvětvích a ukázalo se,
že jde o nejuniverzálnější pružný kolík na trhu.
R
olované kolíky nejsou jen spojovacím materiálem, ale také pružným
členem spoje, kde absorbují vibrace
a rázy, a jsou tak aktivním prvkem.
Je také důležíté, že Spirol rolovaný kolík nabízí
nejnižší náklady na celkový spoj, tedy na kolík samotný a rovněž na jeho instalaci. Mohou
být použity v nespočetné řadě aplikací z různých průmyslových a výrobních odvětví, kde
je třeba spojit díly dohromady. Následující tři
ukázkové aplikace patří mezi ty nejčastější:
1. Poziční lícování
Jakmile je rolovaný kolík nainstalován v jednom z komponentů, může sloužit jako reference (lokační kolík) nebo pro poziční lícování druhého dílu sestavy.
Jako příklad aplikace můžeme uvést lícování
skříně a víka klikového hřídele motoru, lícování víka a skříně olejové pumpy, lícování víka
a těla z odlitku u přímočaré elektrické pily atd.
Výhody použití rolovaného kolíku oproti jiným spojovacím materiálům v tomto typu
aplikací jsou:
a) Otevřenější tolerance rozměru díry, snížení nákladů na přípravu díry, která stačí být vrtaná, čímž se sníží opotřebení nástroje a zvýší se produktivita.
b) Mohou být použity v dírách s nedokonalou
kruhovitostí, v dírách ražených či odlitých.
c) Díky své pružnosti se snáze přizpůsobí vzniklé nepřesnosti v pozičních tolerancích děr montovaných komponentů,
čímž usnadňují instalaci a zpřesňují výsledné spojení.
40
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
2. Permanentní statické spojení
Rolovaný kolík slouží k pevnému spojení
dvou a více komponentů dohromady bez
vzájemného relativného pohybu.
Jako příklady aplikací tohoto druhu uvádíme
například řadící skříň automatické převodovky, kde rolovaný kolík upevňuje skříň k základně, nebo dieselový vstřikovač, kde kolík
drží vinutou pružinu v pozici či připevnění
hřídele k unašeči diferenciálu.
Výhody použití rolovaného kolíku oproti jiným spojovacím materiálům v tomto typu
aplikací jsou:
a) Nabízejí tři různé varianty, od lehkého,
přes střední, až po těžký kolík. Každá varianta je vhodná pro jiný typ aplikace.
Kolíky se liší poměrem flexibility a pevnosti na stříh spolu s instalační sílou potřebnou k zalisování.
b) Design Spirol rolovaných kolíků je uzpůsoben tak, že kolíky zůstanou flexibilní
i po zalisování a ochraňují tak díru před
poničením, neboť pohlcují vibrace a rázy.
c) Vyžadují nižší sílu na zalisování v porovnání s jinými typy kolíků, čímž usnadňují instalaci a snižují náklady na samotné lisovací zařízení.
d) Zaoblené sražení na obou koncích, nepřítomnost ostrých hran a šikmého, nerovnoměrného zakončení zaručují bezproblémovou instalaci.
3. Panty, osy otáčení (bez tření nebo s třením)
Když dochází k volné rotaci alespoň jednoho dílu sestavy – volný pant, nebo k rotaci
se třením, rolovaný kolík je dobrou volbou
pro osu otáčení. Jako příklady aplikací tohoto typu můžeme uvést pant ramena otáčení ruční kotoučové pily, pant otáčení ráčnového klíče, pant madla dveří u automobilu,
panty plastových kosmetických krabiček atd.
Výhody použití rolovaného kolíku oproti jiným spojovacím materiálům v tomto typu
aplikací jsou:
a) Při dodržení doporučeného rozměru
děr je možné navrhnout použití stejného typu kolíku pro rozdílné typy pantů,
buď s volným otáčením nebo s otáčením
s různými úrovněmi tření.
b) Spirol tým inženýrů může prostudovat
daný typ aplikace a na základě požadavků doporučit desing pantu otáčení.
c) Díky své pružnosti se snáze přizpůsobí vzniklé nepřesnosti v pozičních tolerancích děr montovaných komponentů.
d) Široká škála standardních průměrů pro
aplikace v různých odvětvích, od 0,8 mm
do 20 mm.
Kromě těchto klasických aplikací zmíněných výše se rolované pružné kolíky
často používají i jako kolíky zabraňující
rotaci či jinému pohybu – střihové kolíky, vodící kolíky atd., a to v různých odvětvích a aplikacích, jako jsou motory, stroje, nářadí, elektronická zařízení, nábytek
a jiné.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně Spirol
rolovaných pružných kolíků nás neváhejte
kontaktovat.
SPIROL SAS, organizační složka
Václav Kraus, Aplikační inženýr pro Čechy
a Slovensko
tel.: +420 417 537 979
e-mail: [email protected]
VRTÁKY GEOMETRIE CZ
Vyzkoušejte si je, vzorek dle vašeho
pĥání Vám zašleme zdarma
1÷
Testováno na
VUT Brno
°
103
°
°--±2
Snadné pĥeostĥení
Vysoká produktivita
Velká stabilita a tuhost
Otvory není nutno pĥedvrtávat
Vysoká geometrická pĥesnost otvorĵ
Revoluìní geometrie promünlivé tloušıky jádra
Naše brusky pĥedvedeme u Vás
na pracovišti a zaškolíme obsluhu.
Kontaktujte obchodní oddülení.
18
40
Tel: +420 777 581 299
50
50
E-mail: [email protected]
3
www.nastrojecz.cz
D
NOVÁ GENERACE VRTÁKĴ
DO KOVĴ CZ002 a CZ004
JEDINÁ BRUSKA NA VRTÁKY
S GARANTOVANOU KVALITOU VÝROBCE VRTÁKĴ
3D
°±2
118
BRUSKA NA VRTÁKY
Bližší informace o bruskách najdete na www.nastrojecz.cz
990
9
990
9
9
990
6
690
Kì
Kì
Kì
Kì
€ 788
€ 1 699
€ 2 099
€ 149
BV13 + Sada vrtákĵ CZ002 91PP
BV1
91PP zdarma
BV26 + BV13 zdarma
BV2
BV26 MAX + BV13 a sada vrtákĵ CZ002 91PP
BV2
91PP zdarma
SV338RCZ002HSS91PP + Meruėkovice zdarma
SV3
ROZSAH BRUSEK
BV13 2-13; BV26 12-26; BV26 MAX 8-32mm
SV338RCZ002HSS91PP
Sada vrtákĵ 91 dílná,
1,00-10,00x0,1mm
Uvedené ceny jsou bez DPH. Tisková chyba vyhrazena. Doprava zdarma od 18 990 Kì (€
(€ 788), jinak dle ceníku PPL, DHL
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Štandardné vrtáky
s novou geometriou
TEXT:
Ing. Emil Nečesánek FOTO: Nástroje CZ, s. r. o.
Firma Nástroje CZ, s. r. o., vložila svoje dlhoročné skúsenosti do vývoja nových
typov špirálových vybrusovaných vrtákov s valcovou stopkou podľa vlastného
vývojového radu CZ. Cieľom firmy je vyvinúť a vyrábať ucelený sortiment vrtákov
pre jednotlivé skupiny obrábaných materiálov, ktorých geometria bude zaručovať
nielen vysokú geometrickú presnosť vŕtaných otvorov, ale aj dosiahnutie dlhej
životnosti a trvanlivosti vrtákov, a tým i produktivity práce.
Výhody novej geometrie
á sa ešte niečo zmeniť na geometrii štandardných vrtákov do kovu?
Samozrejme, že áno. Po takmer
12 mesiacoch intenzívneho vývoja a skúškach nielen vo vlastnej skúšobni, ale i v prevádzkach u koncových zákazníkov, uviedla firma Nástroje CZ, s. r. o., na
trh dva nové typy vrtákov do kovu vlastného vývojového radu CZ s označením CZ002
a CZ004.
sily potrebnej na vŕtanie a následný vývin
tepla pri zachovaní veľkej tuhosti vrtáka vďaka niekoľkonásobnému nárastu hrúbky jadra
smerom ku stopke vrtáku. Revolučná geometria jadra vrtáku súčasne umožňuje jeho
prebrusovanie pri zachovaní rovnakej geometrie jeho špice. Vrtáky CZ002 sú určené
nielen na vŕtanie ocelí do pevnosti 900 Mpa,
ale aj neželezných kovov, ako sú hliník a jeho
zliatiny, mosadz a meď.
Vrtáky CZ002
Vrták CZ004
Vrtáky nahrádzajú sortiment celosvetovo najrozšírenejších a tým i najviac používaných vrtákov označených podľa medzinárodnej normy DIN 338 RN HSS, alebo
tuzemskej normy PH 2913. Výnimočnosť vrtákov CZ002 nespočíva v odlišnom materiáli použitom na ich výrobu (ide o štandardnú oceľ ČSN19830 alebo DIN W. Nr. 1.3343),
ale v novej, úplne prevratnej geometrii celého nástroja. Špička vrtáku CZ002 vďaka svojej optimálne zvolenej geometrii výrazne prispieva k vysokej stabilite vrtákov aj pri vŕtaní
veľkými reznými rýchlosťami a súčasne zaručuje vysokú rozmerovú a geometrickú presnosť vŕtaných otvorov. Veľmi tenké jadro,
ktoré je konštantné v určitej dĺžke v prednej
časti vrtáka, výrazne znižuje veľkosť osovej
Vrtáky boli vyvíjané špeciálne na vŕtanie
otvorov do húževnatých ocelí odolných
proti korózii a od vrtákov CZ002 sa líšia nielen úpravou geometrie ich špice, ale i použitím viaclegovaných materiálov na ich výrobu. Tieto materiály obsahujú predovšetkým
5 % kobaltu (oceľ DIN W. Nr. 1,3243, M35)
alebo 3 % vanádu (oceľ DIN W. Nr. 1.3344,
HS 6-5-3). Vrtáky CZ004 nahradzujú vrtáky vyrábané podľa medzinárodných noriem
DIN 338 RTi HSSCo5 a DIN 338 RN HSSCo5,
alebo podľa tuzemskej normy PN2907.
Vrtáky DIN 338 RTi HSSCo5 a PN2907 boli
v uplynulých rokoch a sú i naďalej označované za univerzálne pre vŕtanie do nehrdzavejúcich a vysokopevnostných ocelí. Ich široké jadro je na špici odľahčené špeciálnym
Nová geometria vrtákov do kovu CZ002
a CZ004 vyššie spomenuté nedostatky minimalizuje. Výsledkom vŕtania je presná, kvalitne opracovaná diera bez nutnosti
predvŕtania, pri podstatne vyšších rezných
podmienkach a s podstatne vyššou životnosťou oproti vyššie uvedeným bežným typom vrtákov. Nemenej dôležitá je skutočnosť, že vrtáky CZ002 a CZ004 je možné
jednoducho opakovane nabrúsiť pri dosiahnutí rovnakej geometrickej presnosti. Vrtáky
CZ004 sú určené predovšetkým na vŕtanie
nehrdzavejúcich rýchlorezných a húževnatých vysokolegovaných ocelí s pevnosťou
v ťahu do 1 200 MPa.
O výhodách, ktoré prináša nová geometria vrtákov CZ002 a CZ004, svedčí ocenenie
zo 14. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu
v Nitre, kde tieto vrtáky získali Cenu veľtrhu za novú generáciu vrtákov do kovu. Ich
prevratnosť vypovedá aj skutočnosť, že pre
túto geometriu vrtákov bolo v Českej republike udelené Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, ktoré je evidované pod číslom
17 537 a značkou spisu PUV 2007-18528.
Prihláška Európskeho patentu je evidovaná
pod č. EPO 7005754.
Vrtáky CZ002 a CZ004 v súčasnosti tvoria nosný výrobný program firmy Nástroje
CZ, s. r. o., a sú k dispozícii v priemeroch od
0,30 do 16,00 mm.
Geometria špičky vrtáku CZ002
Geometria špičky vrtáku CZ004
Geometria špičky vrtáku podľa normy DIN 338 RTi
D
42
krížovým výbrusom typu C podľa normy
DIN 1412. Takto upravená špička pri vnikaní do materiálu vrták nedostatočne centruje, ten je „nepokojný“ a „tancuje“, čím trpí
predovšetkým geometrická presnosť následne vyvŕtanej diery. Vedľajšie ostrie vytvorené
priečnym podbrusom je náchylné na rýchle otupenie, čo vedie k nutnosti vynaložiť
značnú osovú silu pre ďalšie pokračovanie
vŕtania. Výsledkom je veľký vývin tepla, ktoré spôsobuje rýchle opotrebenie ostria vrtáku, a tým samozrejme zapríčiňuje veľmi nízku životnosť. Navyše, vzhľadom na špeciálnu
geometriu podbrúsenia špice, je v praxi veľmi náročné vrták s požadovanou presnosťou
opakovane nabrúsiť.
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Testy vrtákov s novou geometriou
TEXT:
Ing. Emil Nečesánek FOTO: Nástroje CZ, s. r. o.
Firma Nástroje CZ, s. r. o., nadviazala v roku 2007 odbornú spoluprácu s Vysokým
technickým učením v Brne, konkrétne s Ústavom strojárenskej technológie na
Fakulte strojárenskej technológie, kde boli podrobené dlhodobému testovaniu nové
vrtáky CZ002.
Na základe uvedených výsledkov možno
konštatovať, že vrtáky CZ002 výrazne prekonali doteraz používané vrtáky PN 2913 a DIN
338 RN HSS nielen v oboch sledovaných veličinách, ale i v geometrickej presnosti a kvalite povrchu vŕtaných otvorov.
A
B
V
súčasnosti bola zavŕšená jedna
z etáp skúšok, počas ktorej boli
vykonané krátkodobé testy silového zaťaženia vrtákov CZ002.
Súčasne bolo vykonané porovnanie vrtákov
CZ002 s vrtákmi vyrábanými podľa tuzemskej normy PN 2913 a medzinárodnej normy
DIN 338 RN HSS dvoch popredných českých
výrobcov, ktoré tieto vrtáky nahradzujú. Cieľom skúšok bolo porovnanie rezných
vlastností vrtákov pomocou krátkodobých
testov ich silového zaťaženia vyjadrených
pomocou posuvnej sily a rezného momentu. Prehľad skúšaných vzoriek a podmienky reznej skúšky sú uvedené v tabuľkách. Na
meranie posuvnej sily a rezného momentu
bol použitý piezoelektrický kremíkový dynamometer Kistler 9257B, vybavený nábojovými zosilňovačmi Kistler 9011A, plne riadenými počítačom.
Tab. 1: Prehľad testovaných vrtákov
Označenie
vzorky
Norma výrobcu
Materiál
vrtáka
A
CZ002
HSS
B
PN 2913
HSS
C
DIN 338 RN HSS
HSS
Testované typy vrtákov boli podrobené krátkodobej reznej skúške a dosiahnuté výsledky možno porovnať s referenčným
rezným nástrojom s označením A. Rezná
skúška spočívala v zázname posuvnej sily
a rezného momentu pri vŕtaní prvého a následne každého ďalšieho desiateho otvoru
z celkových 122 otvorov každým z testovaných nástrojov. Voľba rezných podmienok vychádzala z odporučení výrobcu pre
referenčný rezný nástroj a tieto podmienky
boli počas celej skúšky konštantné. Na základe zmluvných požiadaviek prebiehalo vŕtanie jednotlivých otvorov bez prerušenia
do hĺbky 3 x D = 18 mm.
C
Geometrická presnosť otvorov
Výsledky
Analýzou silového zaťaženia bolo zistené, že
najnižšiu priemernú hodnotu posuvnej sily
pri vŕtaní všetkých otvorov vykazoval vrták
s označením A, teda vrták CZ002. Najnižšiu
priemernú hodnotu rezného momentu pri
vŕtaní všetkých otvorov vykazoval aj vrták
s označením A, teda opäť CZ002.
Navyše, otvory obrábané vrtákom s označením A vykazovali podstatne vyššiu geometrickú presnosť a výrazne nižšiu drsnosť obrobeného povrchu v porovnaní s otvormi
obrábanými vrtákmi s označením B a C, čo
svedčí o jeho veľkej stabilite a veľmi dobrom
odvode triesok.
Tab. 2: Podmienky reznej skúšky
Vrtáky
Materiál obrobku
Hĺbka vŕtania
Rezná rýchlosť
Otáčky
Posuvová rýchlosť
Posuv na otáčku
Obrábací stroj
Riadiaci systém
Spôsob upnutia nástroja
Spôsob upnutia obrobku
Rozmery polotovaru
Chladenie
Rozteč vŕtaných otvorov
A
B
C
Drsnosť obrobeného povrchu
D = 6,00 mm
Oceľ 12 050.3, pevnosť Rm = 568 MPa
3 x D = 18 mm
Vc = 52,53 m.min-1
N = 2 788 min -1
vf = 223,04 mm.min -1
Fot = 0,08 mm
Konzolová vertikálna frézka FV 25 CNC A
Heidenhain ITNC530
Vŕtačkové skľučovadlo JIS B 6339 (MAS BT)
Strojový zverák ČSN 243135
300 x 80 x 38 mm
Emulzia 5 % Fuchs Ecocool 68 CF-2, prietok 8 l.min-1
7,00 mm
www.engineering.sk \ 3/2012
43
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Novinky z veletrhu EMO v Hannoveru
TEXT:
Luděk Dvořák FOTO: Paul Horn GmbH
Firma Paul Horn GmbH představila na loňském veletrhu
EMO v Hannoveru mnoho zajímavých novinek a inovačních
programů svých produktů. Firmu zastupuje na českém
a slovenském trhu společnost SK Technik.
Diamantové nástroje se silnou vrstvou CVD
Firma Horn rozšířila svůj program o nástroje povlakované silnou
vrstvou CVD. Materiál CVD je tvrdší než PKD a dvakrát tak odolný
proti opotřebení. Díky této a dalším vlastnostem CVD se nabízí mnoho výhod při frézování a soustružení, a to od hrubování až po dokončování. Je výhodný zejména při obrábění slitin hliníku a magnesia, hliníku s vysokým podílem křemíku, jakož i slitin drahých kovů, umělých
hmot s abrazivními plnidly, tvrdokovu nebo keramiky.
Díky kombinaci extrémně vysoké životnosti diamantových nástrojů
a nového utvařeče třísek na CVD – diamantovém břitu je možné dosáhnout zvýšení produktivity až o 35 % a snížení nákladů až o 80 %.
Pro vysoce produktivní vnitřní a vnější soustružení byly vyvinuty
mimo jiné břitové destičky s geometrií označenou „Wiper“.
Segmenty, které se nanáší na jednobřité destičky nebo frézy, jsou vyřezávány pomocí laseru z CVD-D polotovarů a potom ve vakuu naletovány. Také utvařeče třísky a hrany břitu jsou obráběny laserem.
Nový vlnovitý utvařeč redukuje kontakt třísky s plochou čela, což
značně přispívá ke snížení tvorby tepla a spotřeby energie. Extrémní
úhel čela až 25° vytváří měkký řez a snižuje tvorbu otřepů na minimum. Tím se oproti PKD břitům zvyšuje životnost, kontrolovatelný lom třísek zajišťuje vysokou bezpečnost výroby a snížení řezného
tlaku šetří vřeteno stroje a umožňuje u velmi přesných dílů dosažení malých tolerancí. Ostré břity nabízí výhody obzvláště při obrábění
CFK, GFK a jejich kompozitů. V první výrobní řadě jsou povlakovány
CVD vrstvou destičky ISO tvaru C, D a V. Následně pak nástroje řady
Supermini a Mini, jakož i různé druhy fréz.
ocel-tvrdokov přesvědčuje díky vysoké tuhosti a přesnosti obvodového házení. Bezpečné spojení zajišťuje segmentovaný závit, který
umožňuje také automatickou výměnu nástroje a tím i zřetelné snížení vedlejších časů. Při ruční výměně se tvrdokovová hlavička nasadí,
zajistí podobně jako u bajonetového zámku a pomocí momentového klíče zafixuje. Výměnné hlavičky jsou k dispozici v různých provedeních s rohovou fasetkou, rohovým rádiusem nebo s ostrým rohem.
Obr. 2 Rychlovýměnné hlavičky systému DG
Celotvrdokovové frézy pro obrábění drážek DCX
Celotvrdokovové frézy DCX byly vyvinuty pro frézování kruhovou interpolací hlubokých a úzkých drážek v oceli a nerezavějících ocelích.
Hlavní oblast jejich nasazení je výroba chirurgických nástrojů a kleští.
S průměry 20, 30 a 40 mm je možné s šestibřitovými nebo osmibřitovými frézami vyrábět drážky hluboké 6,5; 10 a 13,5 mm s šířkou od 1,5
a 2 mm. Speciální provedení pro jiné rozměry jsou pak k dodání v krátkých časech. Jako materiál pro výrobu břitů se používá třída jakosti
Horn ST35. Ta se vyznačuje dlouhými životnostmi a malými řeznými
silami speciálně při frézování ocelí a kalených ocelí. Celotvrdokovové
frézy DCX rozšiřují možnosti použití systému DC, který byl představen
na začátku roku 2011. Frézy tohoto nástrojového sytému jsou vhodné především pro výrobu závitů, drážek s rádiusy nebo pravoúhlých
profilů, jakož i pro srážení hran. Nástroje dodávané v několika třídách
tvrdokovu vykazují obzvláště velkou výkonnost při obrábění kobaltu,
chromu, titanu, nerezavějících ocelí a umělých hmot.
Obr. 1 ISO-držák, břitové destičky povlakované silnou vrstvou CVD
Frézovací systém s výměnnými hlavičkami DG
Modulární frézovací systém s patentovaným rychlovýměnným rozhraním se používá pro frézování rohů, drážek, srážení hran, pro kopírovací a vysokorychlostní frézování. Výměnné hlavičky jsou z tvrdokovu a dodávají se ve čtyřech velikostech o průměru 10, 12, 16
a 20 mm. Aktuální oblast použití nově vyvinutých fréz je obrábění oceli. Geometrie pro ostatní materiály se připravují. Provedení
nástroje děleného na stopku a výměnnou hlavičku v kombinaci
44
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Obr. 3 Fréza DCX se šesti břity
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Inovace v upínání nástrojů
TEXT:
Luděk Dvořák FOTO: SMW Autoblok GmbH
Výrobce upínacích systémů, firma SMW Autoblok, kterou na českém a slovenském
trhu zastupuje společnost SK Technik představuje řadu inovací svých produktů.
čelistí. Předností je snadná obsluha. V případě potřeby mohou být čelisti vyměněny
bez nutnosti jejich dalšího přetočení, což šetří
pracovní čas. Výměna za stejný typ a velikost
pak probíhá bez vlivu na přesnost upnutí.
SLU-X je plně kompatibilní s dosavadní řadou SLU a prémiovou řadou SR. Program
zahrnuje osm různých typů, které pokrývají
průměry od 6 do 350 mm. Všechny velikosti
jsou k dodání skladem.
Elektronicky ovládaná luneta
Průchozí tříčelisťové sklíčidlo
Nově vyvinutá řada lunet SLU-tronic se vyznačuje elektrickým pohonem. Ovládání
není řešeno jako u dosavadní konstrukce lunet pomocí hydraulického válce, ale pomocí elektromotoru. Upínací síla obrobku, stejně jako rychlosti otevření a uzavření lunety,
mohou být plynule řízeny. Bezpečnost systému při výpadku proudu je zajištěna samosvorným pohonem. Navíc je elektrický
pohon vybaven integrovaným měřícím systémem, který poskytuje ochranu před kolizí
ramene s nástrojem. Kromě toho nabízí vyloučení hydraulického ovládání i velkou výhodu v podobě úspory energie. Hydraulický
systém totiž musí být nepřetržitě zásobován elektrickou energií, zatímco při elektronickém řízení lunety je energie potřebná jen
v okamžiku vlastního ovládání.
Průchozí tříčelisťové sklíčidlo AcuGrip zaručuje díky nově vyvinutému vedení čelistí nejvyšší přesnost obvodového a rovinného házení. Jeho použití je vhodné především pro
dokončování velmi přesných dílů. Proti vniknutí nečistot a chladící kapaliny je chráněno
speciálním těsněním. Dále je opatřeno permanentním mazáním, které prodlužuje servisní intervaly a vyrovnáním odstředivé síly, takže je vhodné i pro použití za vysokých otáček.
Variabilní membránové sklíčidlo
D-Vario je membránové sklíčidlo určené pro
brusky k obrábění otvorů ozubených kol.
Obrobky jsou upínány na roztečné kružnici pomocí systému nastavitelných modulárních čelistí. Díky systému „Key Lock“ je
možné rychlé zapolohování čelistí i u obrobků s různým dělením zubů. Navíc je možné i přesné (mikronové) nastavení středu
broušení. Obzvláště velký přínos pro uživatele spočívá ve vysoké flexibilitě, protože se
stejnou sadou čelistí je možné obrábět různé obrobky. Krátké přípravné časy znamenají vysokou produktivitu. Použití membránového sklíčidla D-Vario je vhodné zejména
u malých a středních sérií s proměnlivou výrobou, ale i pro velkosériovou produkci.
Přístroj pro měření upínací síly
Nový standard lunet
Produktová řada SLU-X představuje novou a vylepšenou verzi standardních lunet.
Ta disponuje mimo jiné i speciálně utěsněným krytem. Ten chrání lunetu před proniknutím nečistot a umožňuje také úsporu stlačeného vzduchu. Navíc jsou ramena lunety
kaleny. Výhodou pro uživatele je vyšší odolnost proti opotřebení, která je znatelná i ve
vyšší životnosti. Rychlejší ovládání válce zaručuje snížení vedlejších časů. Výrobní řada
Rychlovýměnné čelisti RV
RV je nový rychlovýměnný systém čelistí, který je vhodný nejen pro vnější, ale i pro vnitřní upínání obrobků. Díky vlastnímu vyvinutému systému radiálního osazení je možné
dosahovat vysoce přesného zapolohování
Nový přístroj GFT-X pro měření upínací síly
může být použit jak při statickém měření, tak
i při rotaci. Upínací síla je změřena pomocí
měřící hlavy a bezdrátovou technologií přenesena na ovládací zařízení, které je vybaveno vysokokapacitní baterií a velkým přehledným barevným displejem. Přes integrované
USB rozhraní je pak možné zařízení připojit
k PC a načíst například hodnoty upínací síly
při různých otáčkách. Přístroj je možné dodat
se čtyřmi měřícími hlavami v provedení pro
tří- nebo šestičelisťové sklíčidlo.
www.engineering.sk \ 3/2012
45
Niederstetten, výrobní závod high tech nástrojů firmy Bass
Závitořezné nástroje
se silným zvukem
TEXT:
Kamil Skřivan FOTO: Neskan, s. r. o.
V
roce 1990 byla masivně rozšířena
výroba, která však nestačila poptávce ze zámoří, a tak byla v roce
2001 založena pobočka firmy
BASS USA přímo v ocelovém srdci Ameriky,
v Detroitu. V roce 2003 absolvovala certifikační proces a získala osvědčení dle DIN EN
ISO 9001: 2000 a certifikát VDA 6.4, který je
obzvlášť cenný – jedná se totiž o certifikát
osvědčující vysokou jakost nástrojů dodávaných do automobilového průmyslu.
V současnosti jsou sídlo a hlavní výroba firmy situovány do nově vystavěné budovy
o výrobní ploše 6 500 m2.
Atypické závitníky i v malých sériích
Jako rodinná firma se německý výrobce již
od počátku orientoval především na potřeby zákazníků. Vstřícnost a schopnost vyrábět atypické závitníky vysoké kvality i v malých sériích jsou jedním z důvodů, proč se
na společnost obrací například výrobci
Formule 1 (F1), výrobci letadel, nebo výrobci
46
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
nejmodernějších medicínských technologií. Se stejnou důvěrou přistupují k nástrojům firmy zákazníci z běžných strojírenských i montážních firem, které od nástrojů
požadují především vysokou produktivitu.
Firma BASS podporuje své zákazníky v dosažení tohoto cíle tím, že poskytuje nástroje, které zrychlují výrobní procesy a mají vysokou životnost.
Produkční nabídka je velice široká – obsahuje standardní řady řezných závitníků v provedení z HSSE, PM HSSE i monolitní závitníky
ze slinutých karbidů. Základní řada nástrojů
je v rozměrech M1 – M56. Tam, kde končí standardní řady nástrojů, začínají atypické nástroje dle požadavků zákazníků. Tvářecí
závitníky vyrábí v rozměrové řade od M1 po
M48 rovněž z materiálů HSSE, PM HSSE a SK.
Závitníky s prodlouženou stopkou se vyrábí
od M3 po M36.
…síla a elegance
Firma BASS GmbH & Co. KG z Bádensko-Würtemberského města Niederstetten se
zabývá výrobou závitořezných nástrojů již od roku 1947. V roce 1986 překročila její
produkce hranice Německa a od té doby získává dobrý zvuk pro jméno své firmy
po celém světě.
a dovedla k nejlepším výsledkům závitníky pro obrábění niklu a jeho slitin s pevností vyšší než 1 200 N/mm2, rovněž z titanu
a jeho slitin s pevností vyšší než 700 N/mm2.
Díky bohatým zkušenostem s obráběním
těžkoobrobitelných materiálů může firma
BASS nabídnout řešení výroby závitů i vaší
firmě. Desítky provedených testů i výsledky
dlouhodobé spolupráce stále znovu dokazují, že při správné volbě nástroje a dodržení
doporučených řezných parametrů jsou tyto
nástroje neporazitelné.
Zástupci firmy Neskan, s. r. o., vám pomohou
najít řešení, se kterým budete jistě spokojeni.
Závitořezné frézy
Dalším typem nástrojů ve výrobním programu firmy jsou závitořezné frézy ze slinutých
karbidů ve třech základních provedeních:
1. pouze pro frézování závitu,
2. pro frézování závitu a sražení hrany otvoru,
3. kombinovaná vrtací závitořezná fréza.
Dále následují závitořezné frézy s VBD pro
hluboké závity – až 4 x D. Novinkou v sortimentu jsou HST synchronní upínací pouzdra
pro rychlostní závitníky. Za léta dodávek nástrojů do firem vyrábějících součástky pro letecký průmysl a pro F1 společnost vyvinula
Zástupce firmy pro Slovenskou republiku:
pan Branislav Húska
tel.: +421 917 450 070
[email protected]
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Nová generácia vrtákov
TEXT/FOTO:
Kamil Čech
Keď sa človek pozrie na najnovšiu generáciu vrtákov Seco Tools s vymeniteľnou
korunkou Crownloc Plus, prebehne mu mysľou: je to úplne prepracované. Aby
bolo možné spĺňať stále rastúce požiadavky na produktivitu, trvanlivosť a kvalitu
otvoru, bol pôvodný vrták prekonštruovaný od začiatku až po koniec.
N
ajvýznamnejšia zmena je v upínaní korunky. Stefan Freid, vedúci vývojového oddelenia, hovorí:
„Keď sme začali s vývojom, postavili sme si najdôležitejšiu požiadavku, že
nový vrták môže pozostávať len z dvoch častí: z korunky a telesa.“ Výsledkom je bajonetový zámok, ktorý drží korunku v telese vrtáka. Potrebný je pohyb v dĺžke iba štvrtiny
otáčky.
Produktový manažér Göran Melin si myslí, že pri vŕtaní je najväčšou výzvou kontrola
tvorby triesky. „Ak sú drážky v telese vrtáka
navrhnuté tak, že nestačia odvádzať triesky,
natlačené triesky poškodzujú povrch obrábaného otvoru a zhoršuje sa presnosť otvoru. Nehovoriac o opotrebovaní alebo poškodení samotného vrtáka“, hovorí.
Crownloc Plus má priestranné drážky na odvod triesok a geometriu rezných hrán, ktoré umožňujú efektívne vynášanie triesok.
Povlak tiež znižuje trenie triesky o teleso
a chráni ho pred opotrebovaním. Dva kanáliky na prívod chladiacej kvapaliny vyúsťujú pri reznej hrane. Minimálny požadovaný tlak chladiacej kvapaliny pri dĺžke vrtáka
do 3 x D je 10 bar, nad 3 x D je to 30 bar.
Odporúčaná koncentrácia chladiacej kvapaliny je 6 – 8 percent, pri vŕtaní nehrdzavejúcej ocele a vysoko legovaných zliatin je to
10 percent.
Zvýšenie produktivity
Melin zdôrazňuje, že vlastnosti vymeniteľnej korunky zvyšujú produktivitu. „Je odstránené prebrusovanie,“ hovorí, „a ak vymeníte korunku namiesto výmeny celého vrtáka,
nemusíte premerať celý nástroj, aby ste sa
dostali do pôvodnej správnej pozície.“ Bez
nutnosti premeriavania dĺžky nástroja je výmena korunky oveľa kratšia.
Aj keď sú vrtáky celé vyrobené zo spekaných
karbidov o niečo tuhšie, výhodou je vyššia
pružnosť oceľového telesa vrtáka Crownloc
Plus. Najmä v prípade, keď nástroj stojí a otáča sa obrobok. Tu môže aj malá odchýlka nastavenia nástroja od osi otáčania obrobku
poškodiť vrták zo spekaných karbidov, zvlášť
pri dlhších vrtákoch.
Konštruktéri firmy Seco Tools vynaložili veľa
úsilia pri vývoji korunky pre novú generáciu
vrtákov, aby dosiahli malé opotrebovanie
v kombinácii s vysokou tepelnou odolnosťou. „Na všetkých nástrojoch sa opotrebovanie objavuje na reznej hrane,” hovorí Melin.
„Snažili sme sa posunúť opotrebovanie von
na okraj reznej hrany, kde sa dá ľahšie zistiť.“
Zároveň s tým sa podarilo dosiahnuť trvanlivosť, ktorá je približne dvojnásobná ako v prípade iných podobných výrobkov na trhu.
Testy ukazujú, že nová geometria spolu s novým povlakom (TiAlN) výrazne znižujú hĺbku
kráterového opotrebovania. Crownloc Plus
znižuje riziko zväčšenia priemeru na začiatku
otvoru a dosahuje toleranciu otvoru IT9.
Fakty o Crownloc Plus:
► Nová generácia vrtákov s vymeniteľnou
korunkou
► Vhodné pre všetky materiály
► Aktuálny rozsah priemerov: 14,00 – 17,99 mm
► Aktuálne dĺžky: 3 x D a 5 x D
► Jedno teleso pre viac priemerov
Prínosy pre používateľov:
► Bezpečnosť procesu
► Vyššia produktivita
► Menšie skladové zásoby nástrojov
► Žiadne náhradné diely
► Bez prebrusovania
SECO TOOLS SK, s. r. o.
Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava
e-mail: [email protected]
www.secotools.com/sk
www.engineering.sk \ 3/2012
47
Pramet vo vašom počítači
O kúsok bližšie
k zákazníkom
TEXT:
Ing. Radek Hudos FOTO: Pramet Tools
Na konci roku 2011 sa slovenská pobočka výrobcu nástrojov pre trieskové obrábanie
Pramet Tools presťahovala do nových reprezentatívnych priestorov v Žiline.
1. januára 2012 bola spustená prvá verzia internetového katalógu produktov
Pramet. K našim súčasným aj budúcim zákazníkom sme tak opäť o kúsok bližšie.
N
a Slovensku pôsobí tím obchodných zástupcov pod hlavičkou dcérskej spoločnosti Pramet
Slovakia už od roku 1995. Od založenia pobočky už teda ubehlo mnoho rokov,
počas ktorých urobila spoločnosť veľký skok
v rozsahu i kvalite produktového portfólia.
Takzvané „staré“ pobočky, akou je aj tá slovenská, doplnili napríklad pobočky v Brazílii, Indii
a Číne. Pri rozširovaní našich aktivít na nové
trhy však rozhodne nezabúdame na našich dlhoročných slovenských zákazníkov. Zmenou
Výber podľa aplikácie
Úvodná obrazovka on-line e-katalógu
48
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
sídla Pramet Slovakia sme pre nich vytvorili špičkové zázemie, ktoré nám umožní ďalej
skvalitňovať servis, ktorý chceme poskytovať
na vysokej profesionálnej úrovni. Na reprezentatívnosť nových priestorov sme kládli dôraz aj z dôvodu potreby komunikovať pozíciu,
ktorú si Pramet Tools vydobyl medzi výrobcami rezných nástrojov. Výrazom súčasného
postavenia spoločnosti bolo aj zaradenie medzi 100 obdivovaných firiem v Českej republike v roku 2010. Nové sídlo Pramet Slovakia
nájdete v Žiline na Závodskej ceste 2945/38.
Pretože podporu našich partnerov myslíme naozaj vážne, investovali sme do vývoja
desktopovej verzie e-katalógu, ktorá ponúka
kompletné informácie o štandardnom sortimente Pramet a rovnako obsahuje CAM
dáta k jednotlivým nástrojom. Tento e-katalóg vstupuje do roku 2012 s radom vylepšení. Okrem prehľadnejšieho ovládania prináša
predovšetkým oveľa širší záber v oblasti poskytovaných CAM dát a rezných podmienok pre používateľom špecifikované nástrojové zostavy. Rozšírenie tejto funkcie
ocenia predovšetkým technológovia a aplikační technici. Pomyselnou čerešničkou na
torte je potom možnosť priameho prepojenia s logistickým systémom Pramet ProLog.
Používateľ vďaka tomu získa dokonalý prehľad o nástrojoch uložených vo svojich zariadeniach Pramet ProLog, čo môže zohľadniť
pri zostavovaní výrobného postupu.
Pramet na internete
Pre čo najväčší používateľský komfort
sme pripravili aj on-line podobu e-katalógu, ktorá je od 1. januára 2012 k dispozícii
na internete. Tento nástroj tak sprístupňuje produkty Pramet všetkým záujemcom
o trieskové obrábanie. Práca s on-line katalógom nevyžaduje ani inštaláciu, ani registráciu. Zachovanie funkčnosti, rýchlosti, aktuálnosti a intuitívneho ovládania boli
hlavnými požiadavkami na prechod do internetového prostredia. Nechýba jednoduché prechádzanie štruktúrou produktov či
výber nástrojov podľa spôsobu použitia.
Systém záložiek, známy napríklad zo systému Windows, je aktivovaný pre výber konkrétneho nástroja a používateľovi efektívne
sprístupňuje príslušné vymeniteľné rezné
doštičky a náhradné diely. Priloženie súvisiacich produktov k nástroju vytvára nástrojovú zostavu. Tú možno uložiť ako lokálny súbor na disk počítača a využiť ju pri
ďalšej komunikácii. E-katalóg neumožňuje nástrojovú zostavu priamo objednať. To
však ani nie je cieľom tejto aplikácie (nejde o e-shop).
Internetové prostredie však prináša aj isté
obmedzenia. Jedným z nich je nemožnosť
výpočtu CAM dát, ktoré v on-line verzii chýbajú. Použitie predovšetkým základných internetových techník však na druhej strane
sprístupňuje elektronický katalóg na mobilných telefónoch, smartfónoch, tabletoch
a ďalších prenosných zariadeniach, vybavených prehliadačom a dátovým prístupom na
internet.
On-line katalóg je k dispozícii na adrese
www.pramet.com/ecat.
N Á R A D I E ,
N Á S T R O J E
Software Helitronic Tool Studio
TEXT/FOTO:
Walter Maschinenbau GmbH
Feedrate optimizer
Novou verzí 1.9 osvědčeného softwaru Helitronic Tool Studio
nyní nabízí WALTER pro brousící stroje řady Helitronic další
řešení pro broušení nástrojů. Verze 1.9 mimo to nabízí také
nové možnosti zvýšení jeho výkonu.
Reeditace průvodce pro frézy
Tool balancer
Nabízí možnost rozšířit stávající IDN nástrojů o další operace. Takto
můžeme například přidat ke stávajícímu IDN geometrii čela nebo lom
hran jen pomocí pár kliků na myši. Toto platí pro výrobu i ostření.
Měření kotoučů ToolStudiem na měřícím stroji
Měření standardních sad kotoučů pomocí QCM (Quick Check
Modular) na měřícím stroji Walter. Rychlý přenos dat přímo z a do
brousícího stroje probíhá pomocí stávající sítě nebo přes přenosné
paměťové médium. Není nutné dvojité zadávání dat, neboť aktualizace měřícího setu proběhne automaticky pomocí ToolStudia.
Helitronic Wheel Shape
Výpočet požadovaného tvaru brusného kotouče založeném na profilu hlavní drážky zadané uživatelem. Ten může být definován pomocí
CAD souboru (formát DXF) nebo použít hodnoty pro výpočet drážky (jako například Helidrill-Form). Výhodou je maximální flexibilita
při výpočtu hlavní drážky.
S novinkami „Tool balancer“ a „Feedrate optimizer“ nabízí WALTER
nová výkonově rostoucí řešení softwaru.
„Feedrate Optimizer“ sleduje zatížení na vřeteni a upravuje optimální posuv ve všech osách. Takto se například zrychlí pohyb broušení
s nepatrným zatížením kotoučů a obráceně se zabrání příliš velkému
zatížení na kotouč redukcí rychlosti posuvu. Touto optimalizací procesu může být dosažena redukce doby broušení až o 40 procent –
podle typu nástroje.
Pomocí „Tool balancer“ je analyzována nevyváženost nástroje a automaticky se provádí odpovídající opravná opatření, aby se dosáhlo
perfektně vyváženého nástroje. To prodlužuje životnost a vede k lepší kvalitě povrchu vyroběných nástrojů.
www.engineering.sk \ 3/2012
49
Pfronten odštartoval svetové
premiéry
TEXT/FOTO:
Ján Minár
Podhorie Álp na nemecko-rakúskom pomedzí nie je len rajom
dovolenkárov. V horskej oblasti sa v nedávnej minulosti úspešne
etabloval vysoko sofistikovaný strojársky priemysel. Jeho hlavným
zástupcom je produkcia obrábacích strojov.
V prezentačných priestoroch bolo vyše 60 obrábacich strojov
V
mestečku Pfronten úspešne pôsobí najväčšia firma Deckel Maho
Gildemeister, člen globálnej skupiny DMG/MORI SEIKI. Práve sem
na tradičný Open House, vždy začiatkom
februára smerujú kroky obchodníkov a špecialistov v oblasti výroby obrábacích strojov
z celého sveta. Skupina touto akciou každoročne štartuje prezentácie svojho výrobného portfólia.
Týždeň v znamení high technológií
V prezentačných priestoroch spoločnosti mohlo vyše päťtisíc návštevníkov vidieť
priamo v akcii viac ako 60 špičkových CNC
obrábacích strojov z toho päť v absolútnej svetovej premiére. Súčasťou týždňového
podujatia pre obchodníkov, konštruktérov
a technológov boli aj technologické semináre, prednášky a skupinové exkurzie priamo
v montážnom závode.
50
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Podujatie mapovala takmer stovka zástupcov svetových médií. Vďaka spolupráci s českou spoločnosťou DMG Czech a jej generálnym riaditeľom Ing. Jiřím Marekom, sme boli
pri tom ako jediný zástupca Slovenska!
O tom, že vedenie skupiny považuje úvodnú prezentáciu za veľmi dôležitú, svedčí
účasť všetkých najvyšších funkcionárov na
podujatí. Nechýbali Rüdiger Kapitza, predseda správnej rady Gildemeister AG a prezident Mori Seiki Co.Ltd., Masahiko Mori.
Ako sme sa dozvedeli v kuloároch, skupina očakáva len počas trvania prezentačného týždňa uzavretie obchodov v hodnote
100 mil. eur…
V oblasti HMC obrábania predstavuje produktové portfólio spoločnosti DMG pre tento rok 16 typov strojov v troch produktových radoch:
– NHX s označením NHX 4 000 až po
NHX 10 000.
– DMC predstavujú stroje DMC H duo Block
s označením 55 H až 160 H.
– Dvoch zástupcov má produktový rad H
lineár (DMC 60 H a 80 H lineár).
Svetové premiéry
Stredobodom pozornosti odborníkov bola
pätica zástupcov špičkových CNC obrábacích strojov, prezentujúca výrobkové portfólio DMG/MORI SEIKI.
O 25 percent vyššia produktivita obrábania
vďaka lineárnemu pohonu – tak znie slogan
predstavujúci DMC 60 H linear s možnosťou
rozšírenia na 5-osovú verziu. Jeho charakteristickým znakom je vysoká a dlhodobá presnosť opakovanej masovej výroby pri minimálnej údržbe. Výnimočnosť stroja charakterizuje
aj možnosť jeho osadenia náradím v trojitom
kruhovom zásobníku s rozsahom 63 – 303 kusov pri rýchlosti výmeny len 2,2 sek.
DMU 80eVo
O B R Á B A C I E
Rad DMC reprezentovalo kompaktné 5-osové univerzálne CNC centrum DMC 65 mono
Block s rýchlou a automatizovanou výmenou
pracovného stola s modulárnym riešením.
Stroj predstavuje kombináciu špičkového frézovania s maximálnou flexibilitou. Z hľadiska ergonómie pracoviska je zaujímavý aj údaj
o pracovnom priestore – 16,5 m2 aj s paletou.
Zásobník obsahuje 180 nástrojov. Pracovný
priestor stroja je 650 x 650 x 560 mm pri maximálnej veľkosti obrobku 630 x 500 mm
s hmotnosťou 500 kg. Ďalším z predstavených „monoblokov“ pfrontenskej prezentácie bol DMU 85 FD mono Block. Sústruženie
a frézovanie 5-osového centra s hmotnosťou
obrobku až 1 tisíc kg. Ide o pokračovanie novej generácie úspešných FD strojov, ktorých
sa za 12 rokov vyrobilo 800 kusov.
DMU 80 eVo s výmenným pracovným stolom predstavuje 5-osový frézovací kompakt.
Výmenu pracovného stola možno realizovať
za 12 sekúnd. Rýchlosťou posuvu po osiach
a obrábaním sa radí k vysoko produktívnym
a univerzálnym obrábacím strojom.
Posledným zástupcom svetových premiér skupiny DMG/MORI SEIKI, bol zástupca radu CTX s označením CTX beta 800 4A.
Ide o twin koncept 4-osového sústružníckeho obrábacieho CNC stroja s riadiacim systémom Siemens, podobne ako ostatné novinky.
Druhú – po hannoverskom veľtrhu EMO
2011 – premiéru absolvoval aj stroj NHX
4 000 (MAPPS) s riadiacim systémom
Siemens 840 D. Vychádza z v minulosti úspešného konceptu NHX, ktorých sa vo
svete predalo vyše šesť tisíc. Tentoraz ide
o spoločný produkt DMG s japonským partnerom MORI SEIKI. My sme mohli sledovať
jeho montáž priamo vo výrobných priestoroch pfrontenského závodu.
V nasledujúcich vydaniach postupne detailne predstavíme jednotlivé svetové novinky, ktoré sa už onedlho dostanú aj na český
a slovenský trh.
S T R O J E
Na montážnej linke závodu DMG v Pfrontene
Taliansky sektor obrábacích strojov
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív redakcie
Aj napriek spomaleniu na konci roka priemerný index objednávok talianskych
výrobcov za rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 zaznamenal vzostup o 12,8 percent,
na celkovú hodnotu 93, čo je najvyššia zaznamenaná hodnota za posledné tri roky,
uvádza správa talianskeho inštitútu UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE.
V
ýsledok posledného výskumu,
vychádzajúceho zo siedmich po
sebe nasledujúcich štvrťrokoch,
keď bol zaznamenaný vzostup, sa
pripisuje faktu, že bol porovnávaný so zvlášť
pozitívnym obdobím, čo potvrdzuje celkový
index posledného štvrťroku 2010, keď dosiahol hodnotu 108,6.
Na ročnom základe index objednávok zhromaždených výrobcami na domácom trhu
padol o 11,9 percent (na celkovú hodnotu 55,2). Na druhej strane, index zahraničných objednávok v porovnaní s minulým
rokom zaznamenal vzostup o 20,9 percenta (na celkovú hodnotu 116,3).
S ohľadom na zahraničné trhy podľa posledného výskumu uskutočneného výskumným
ústavom UCIMU založenom na ISTAT dátach, v čase od januára do októbra 2011 (v
porovnaní s prvými 10 mesiacmi roka 2010)
boli hlavnými trhmi pre dodávky talianskych
obrábacích zariadení nasledujúce krajiny
(rast v percentách):
Čína
+11,5 %
Nemecko
+55,9 %
Spojené štáty
+104 %
Giancarlo Losma
Brazília
+60,2 %
Optimizmus potvrdzujú štatistiky
Francúzsko
+20,1 %
India
+13,5 %
Rusko
+16,3 %
Turecko
+59,2 %
Poľsko
+42,3 %
Španielsko
+16,3 %
„Vzhľadom na tieto údaje,“ povedal prezident Giancarlo Losma, „vyplýva že v súčasnosti neexistujú žiadne znaky, poukazujúce
na spomalenie produkcie a tým aj na začiatok nového negatívneho cyklu pre talianske
obrábacie stroje, roboty a automatizačný
priemysel. Naopak, skutočnosť poukazuje na úroveň efektívnosti, ktorá charakterizuje odvetvie sektora: index kapacity výroby vo štvrtom štvrťroku roka 2011 dosiahol
80 percent.“
www.engineering.sk \ 3/2012
51
Inovace stroje MCU
TEXT/FOTO:
KOVOSVIT MAS, a. s.
MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený, souvisle řízený
pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu
vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem. V minulém roce
se proto dočkal inovačního projektu a rozšíření o novou variantu.
S
troj vyniká bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která
skrze tuhost přináší stabilitu a dlouhodobě stálou kvalitu obráběných rovinných i obecných tvarových ploch.
Pro oko technika je dostatečně vypovídající pohled na obrázek skeletu stroje s patrnou koncepcí horní gantry a otočně sklopným stolem.
Hlavními výhodami v porovnání s konkurenčními produkty jsou důležité detaily, a to hlavně konstrukční. Jedná se o uložení vertikálního smykadla v saních. Mimo
jiné, i dvou-osý stůl je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Těmi jsou tři torque
motory s průtokovým chlazením a hydraulickou indexací v libovolné poloze. Stroj si
našel své zákazníky zejména v oborech, jako
jsou výrobci forem a nástrojů, přesného strojírenství a v neposlední řadě i v průmyslu
52
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
energetickém a automobilovém. Potenciál
má pro oblasti zdravotnických pomůcek.
Právě v subdodávkách pro automobilový
průmysl se již před pár lety realizoval prodej jednoho kusu stroje. Jednalo se o ostravskou firmu VAMOZ – servis, a. s., kde na
stroji MCU 630V-5X v provedení POWER
obrábí formy pro litá kola osobních automobilů a různé další součásti pro automobilový průmysl z lehkých slitin. Další dodávky byly do firem Volkswagen Bratislava
a EDSCHA TOOLS.
Doplnění portfolia
Na základě velmi dobrých zkušeností se
KOVOSVIT MAS, a. s., rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje MCU. Pro doplnění
portfolia o stroj, který bude kompletně obrábět složité součásti přírubového charakteru,
bylo nutné stroj vybavit vysokými otáčkami
na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce, a hlavně jeho potenciální zákazníci,
získali výrobní nástroj vhodný pro frézování,
vyvrtávání, vystružování a především soustružení, které přináší ještě větší geometrickou kvalitu a přesnost na rotačních plochách
s obráběným průměrem, až 1 000 mm při
otáčkách až 500 ot/min. Jelikož stroj vychází z předchozích, byl i pro multi-profesní centrum zvolen CNC systém Sinumerik 840D.
Předpoklady byly naplněny, první testovací „špony“ již padají ze stroje a první výsledky předznamenávají výborné vlastnosti. O takto inovovaný stroj se již teď zajímají
přední tuzemští výrobci v oblasti leteckého
průmyslu a první signály naznačují, že spolupráce bude i se zahraničními partnery v oblastech energetického a těžebního průmyslu.
Jednoduše řečeno, stroj je vhodný pro každého, kdo před, nebo po frézování nechce
přepínat součásti na soustruh nebo karusel.
O B R Á B A C I E
S T R O J E
Univerzální
soustruhy
s CNC řízením
TEXT/FOTO:
KOVOSVIT MAS, a. s.
Léty prověřená kvalita, vynikající parametry strojů MASTURN, až přes dva tisíce spokojených zákazníků – tak by se dala
charakterizovat historie produktu, u kterého většina menších firem začínala. Byl to první CNC řízený stroj, který si zákazník pořídil.
Nyní po několika letech KOVOSVIT MAS opět přichází s inovací těchto strojů, a tím již s celkově pátou vývojovou verzí stroje.
S
troje MASTURN 550i a MASTURN
820i jsou jednoduché CNC soustruhy vhodné pro kusovou
a malosériovou výrobu dílců, které se vyznačují vysokou přesností, výkonností a jednoduchou obsluhou. Stroje umožňují
obrábění v módu konstantní řezné rychlosti, což zaručuje kvalitně opracovaný dílec. Již
předchozí verze strojů a jejich řídícího systému umožňovaly grafickou simulaci obrábění, nyní jsou funkce v systému posunuté
o několik úrovní výše.
Obrábění je možné provádět v ručním řízení jako na běžném konvenčním soustruhu, nebo v automatickém cyklu s podporou CNC systému, pracujícího na bázi
pevných cyklů. Program lze tvořit konturovým programováním TEACH IN nebo DIN
programováním. Řezné podmínky a geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány
přes klávesnici do řídícího systému a v něm
automaticky zpracovány. Na přání zákazníka lze dodat software pro tvorbu programů
a jejich realizaci mimo stroj na PC zákazníka.
Změna řídicích systémů
Hlavní oblastí inovace strojů je změna řídicích
systémů. U Siemensu se přechází na systém
Sinumerik 828D, u Heidenhainu na systém
Manual Plus 620. V tomto článku zůstaneme detailněji u druhého jmenovaného systému. HEIDENHAIN MANUALplus 620 je přehledný a uživatelsky přátelský nástroj. Použití
sběrnice HSCI v tomto systému redukuje nezbytnou kabeláž, a tím výrazně snižuje poruchovost celého systému a následně i stroje.
Řídící systém je integrován v ovládacím panelu,
což redukuje nutnou kabeláž, snižuje náklady
na servis a příznivě ovlivňuje celkovou spolehlivost stroje. V systému je použit operační systém HeROS, který výrazně zvyšuje spolehlivost
řídícího systému oproti MANUALplus4110
s OS Windows. Veškerá data jsou umístněna na flash paměti což opět znamená výrazné
zvýšení spolehlivosti oproti systémům s pevným diskem. Na nové verzi systému je pro obsluhu komfortně umístěn USB port přímo na
ovládacím panelu, což umožňuje jednoduše přenášet NC programy a ostatní data na
USB flash disk. Systém MP 620 nyní obsahuje také vertikální lištu soft-kláves pro intuitivní
ovládání funkcí stroje. Samozřejmostí je opět
možnost TEACH-IN programování s grafickou podporou pro vytváření programů a jejich
okamžité odlaďování pomocí simulace i reálného obrábění s mnoha novinkami.
Vylepšené vany na třísky
Novinky a inovace řady MASTURN 550i
a 820i se týkají především nových vylepšených
van na třísky, které zlepšují práce s třískovým
hospodářstvím a umožňují úspornější hospodaření s chladicí kapalinou. U řady MASTURN
820i je nyní u všech variant průchod vřetene
128 mm. MASTURN 820i bude mít shodně
s menším kolegou 550i ovládací prvky zabudovány do jedné skříně s monitorem, uchycené na posuvné konzole nezávislé na pohybu saní suportu stroje, což bude umožňovat
snadnější obsluhu stroje, bezpečnost a komfort. U varianty MASTURN 820i /4500 je nyní
zvýšená bezpečnost obsluhy použitím bezpečnostních lišt krytů pracovního prostoru.
www.engineering.sk \ 3/2012
53
O B R Á B A C I E
S T R O J E
Frézování
a soustružení
v pěti osách
TEXT/FOTO:
DMG Czech, s. r. o.
Společnost DMG/MORI SEIKI úspěšně prezentovala na tradiční
výstavě Open House 2012 v Pfrontenu centrum DMU 85 monoBLOCK
v nové soustružnicko-frézovací variantě pro nejširší možnosti obrábění
s nejvyšší přesností.
V
obráběcím centru DMU 85 FD
monoBLOCK NEXT GENERATION
se skrývají všechny zkušenosti společnosti DECKEL MAHO z 12 let
aplikací soustružnicko-frézovací techniky
a z více než 800 instalovaných strojů. Tak,
jako již menší DMU 65 FD monoBLOCK,
i tento model segmentu kompaktních univerzálních strojů otevře novou dimenzi kompletního obrábění. Nejmladší soustružnickofrézovací stroj z produkce DMG/MORI SEIKI
se vyrovná i s nejnáročnějšími frézovacími
a soustružnickými operacemi. Na pozadí rostoucích požadavků na flexibilitu a přesnost
nabývá kompletní obrábění stále více na významu. Obráběcí centrum bylo vyvíjeno právě s ohledem na tyto tendence. Výsledek
přesvědčí jak svými osvědčenými vlastnostmi
nejnovější varianty konstrukce monoBLOCK,
tak i vrcholným uplatněním soustružnickofrézovací technologie.
Výhody pro uživatele jsou zřejmé: když stačí jediný stroj tam, kde jindy byly zapotřebí
dva nebo tři, vyžaduje méně místa i investic.
Kompletní obrábění frézováním a soustružením na jedno upnutí navíc zvyšuje přesnost
a minimalizuje průběžné časy, díky eliminaci
dob uskladnění a přípravných časů a zkrácením vedlejších časů.
Soustružnicko-frézovací technologie
ze strojů duoBLOCK
Po technologické stránce společnost DECKEL
MAHO Pfronten vložila do tohto stroje všechno své know-how z oblasti soustružnickofrézovací technologie. To je vidět zejména
u soustružnicko-frézovacího stolu s pohonem
DirectDrive, který nabízí jedinečný kroutící
moment 2 050 Nm při až 800 ot/min a maximálním zatížení stolu 1 000 kg.
54
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Rozměry obrobku mohou dosáhnout až
ø 850 x 590 mm. Vyšší stabilitu a dynamiku
s až 40 ot/min u naklápěcí osy nabízí naklápěcí otočný stůl v provedení TandemDrive
s oboustranným pohonem. Celé spektrum
soustružnicko-frézovacích možností završuje výkonné motorové vřeteno s 18 000 ot/
min, výkonem 35 kW a upínáním HSK-A63.
Volitelně je k dispozici i výkonnější vřeteno
HSK-H100 (44 kW, 288 Nm).
V rámci vývoje soustružnicko-frézovací technologie společnost DECKEL MAHO vytvořila
také exkluzivní soustružnicko-frézovací cykly,
které ještě více usnadňují kompletní obrábění.
Mimo jiné je možné automaticky zjišťovat
a kontrolovat nevyváženost, automaticky
upravovat otáčky za účelem eliminace vibrací
nebo zaklápět dlouhé nástroje do obrobku.
Toto doplnění k standardním soustružnickofrézovacím cyklům pro zapichování, upichování nebo použití vícebřitých nástrojů
zaručuje maximální produktivitu.
Výkonný kompletní paket v konstrukci
Nejen soustružnicko-frézovací technologie,
nýbrž i osvědčená konstrukce v provedení nové generace, propůjčuje stroji DMU 85
FD po stránce produktivity značné výhody. Vnějšími znaky jsou kompaktní konstrukce a z ní plynoucí malá ustavovací plocha
11,6 m2. Vnitřní prostor je oproti tomu nadprůměrně velký a umožňuje pojezd 850 mm
ve směrech X a Y a 650 mm ve směru Z.
Ergonomické zaoblené dveře umožňují pohodlnou manipulaci s obrobky shora jeřábem.
Dynamika a rychlost soustružnicko-frézovacího stolu se zrcadlí i v ostatních pohonech stroje, které umožňují zrychlení až 6 m/s2 a rychloposuv až 40 m/min. Patřičně rychlý výměník
nástrojů dosahuje časy od řezu k řezu 5,9 s.
Highlights
• Soustružnicko-frézovací paket
včetně naklápěcího otočného stolu
se soustružnicko-frézovací funkcí
a motorovým vřetenem 18 000 ot/
min / HSK-A63 / 35 kW s hydraulickým
zpevněním pro soustružnický režim,
• Technika soustružnicko-frézovacího stolu
z řady duoBLOCK: stůl s 800 ot/min
/ 2 050 Nm,
• Velké obrobky do ø 850 x 590 mm a hmotnosti 1 000 kg,
• Naklápěcí otočný stůl také v provedení
TandemDrive s oboustranným pohonem
pro ještě lepší stabilitu a dynamiku,
• Exkluzivní soustružnicko-frézovací cykly,
například vyvažování, soustružení
s naklopenou osou, variabilní otáčky
pro eliminaci vibrací, atd.
• Kompletní obrábění na jednom stroji
s frézováním a soustružením na jedno
upnutí, volitelně i možnost broušení,
• Nízké investice a malé nároky na prostor,
díky použití pouze jednoho stroje,
• Rychlejší obrábění na méně upnutí značí
nižší kusové náklady při vyšší přesnosti,
• Více než 12 let zkušeností se
soustružnicko-frézovací technologií na
více než 800 instalovaných strojích.
Technická data:
Pojezd X / Y / Z
Otáčky max.
mm
850 x 850 x 630
ot/min
800
Příkon
kW
36
Kroutící/přídržný moment
Nm
2 050 / 3 400
Rozměry obrobků (ø x výška)
mm
850 x 590
kg
1 000
ot/min
18 000
kW
35
Hmotnost obrobku
Otáčky vřetena
Příkon
Ideálne
5-osové centrum
TEXT/FOTO:
SELOS, s. r. o.
Zákazníci značky EMCO si teraz môžu dopriať nové,
flexibilné vertikálne CNC frézovacie centrum na 5-osové
obrábanie v podobe stroja MAXXMILL 500. Na jedno
upnutie môžu byť efektívne a presne obrábané komplexné
súčiastky s maximálnymi rozmermi 500 x 500 x 500 mm.
Kompaktná konštrukcia stroja a skvelý pomer kvality a ceny
zabezpečia používateľom tohto stroja opakované úspory.
[
E[M]CONOMY
znamená:
]
O
pracovanie piatich strán na jedno upnutie, kompaktný
dizajn stroja, maximálna presnosť, najnovšie riadiace systémy, a to všetko za skvelú cenu! Všetky tieto technické,
kavalitatívne i cenové parametre spĺňa nové obrábacie
centrum MAXXMILL 500 od rakúskej firmy EMCO.
Vďaka uzavretému zváranému dizajnu je maximálne stabilný a teplotne vyvážený. Krátke toky síl zaručujú optimálnu presnosť a excelentnú kvalitu povrchu obrobku. V základnej zostave stroja je reťazový dopravník triesok, zabezpečujúci priebežné čistenie pracovného
priestoru. Keďže bubnový zásobník nástrojov má kapacitu až 30 nástrojov, stroj efektívne a bez prerušenia zvládne prácu i na zložitých
komplexných súčiastkach.
Podľa výrobných požiadaviek používateľa je stroj osadený výkonným
mechanickým vretenom s maximálnymi otáčkami 10 000 ot/min,
alebo elektro vretenom s otáčkami až 15 000 ot/min.
[NOVÉ]
Ideálne centrum
MAXXMILL 500 môže byť programovaný priamo z riadiaceho
panela alebo pomocou CAM softvéru Esprit, ktorý je voliteľným
príslušenstvom stroja. Používateľ má na výber najmodernejšie riadiace systémy SIEMENS, alebo Heidenhain. Riadiaci panel je umiestnený na otočnej konzole, čo obsluhe výrazne uľahčuje prácu a celkovo zlepšuje ergonómiu stroja.
Pre všetky tieto dôvody je ideálnym vertikálnym frézovacím centrom
na 5-osové obrábanie súčiastok v malých a stredných výrobných dávkach. Typickými zákazníkmi sú priemyselné výrobné podniky zamerané na výrobu automobilových komponentov, subdodávatelia, všeobecná strojárska výroba, ako aj high-tech školiace strediská.
O kvalitách stroja MAXXMILL 500, ako aj iných CNC strojov značky EMCO sa môžete osobne presvedčiť počas Dní otvorených dverí
v Halleine, 28. – 30. marca 2012. Viac informácií o tejto akcii nájdete na www.kovo-stroje.sk
resumé
Šetrite čas, peniaze a miesto.
MAXXMILL 500
■ Vertikálne frézovacie centrum pre 5-stranové
obrábanie na jedno upnutie
■ Ideálne pre malé, alebo stredné výrobné dávky
■ Extrémna termostabilita a presnosť obrábania
■ Mechanické, alebo elektro vreteno
■ Kompaktný dizajn stroja
■ Najmodernejšie riadiace systémy:
Siemens, alebo Heidenhain
■ Nízka cena
■ Made in the Heart of Europe
Ideal 5-sided machine
EMCO customers can now enjoy a new, flexible vertical CNC milling machine
for 5-sided machining in the form of the MAXXMILL 500. In just one
operation, complex workpieces with an edge length of 500 x 500 x 500 mm
can be efficiently and precisely machined. The compact machine structure
and excellent value for money also enable customers to make further
advantageous savings.
Pre viac informácií o strojoch Emco navštívte:
www.kovo-stroje.sk
SELOS, s. r. o.
Ľudovíta Stárka 16A 911 05 Trenčín, Slovenská republika
tel: 032 2851 331, fax: 032 2851 399, [email protected]
Na plný plyn!
S 2,5 tunami v 5-ti osách
Společnost Hermle, přední výrobce 5-ti osých obráběcích center, rozšiřuje své výrobní portfolio: dokonalá přesnost,
spolehlivý servis a kompetence v oblasti automatizace od nynějška i pro obrobky do 2500 kg.
Firemní výstava v Gosheimu
18. – 21. dubna 2012
www.hermle.de
Miloš Branda, tel. +420 731 479 033, [email protected], Martin Skukálek, tel. +421 915 747 600, [email protected]
E L E K T R O T E C H N I K A
Rychlé a kvalitní služby
TEXT:
Ing. František Kysela FOTO: Dreamland, spol. s r. o.
Mladoboleslavská společnost DREAMland se zabývá opravami, prodejem
a nákupem náhradních dílů z oblasti automatizační techniky od spoločnosti
Siemens.
Z
dají se vám nové díly příliš drahé
nebo výrobce náhradní díl již nedodává? Společnost Dreamland nabízí
opravy, opravy výměnou, díly repasované nebo díly nové, jejichž obaly byly pouze otevřené. Své služby poskytuje společnost zákazníkům ze všech oborů průmyslové
výroby z celé České republiky i ze zahraničí,
od malých firem až po velké průmyslové podniky. Spolupracuje s firmami, které poskytují
služby v oblasti návrhu a údržby řídících systémů. Podívejme se na jednotlivá řešení.
Opravy dílů
Opravy dílů je možné uskutečnit dvěma spůsoby. Prvním způsobem je oprava
vadného dílu. Je to nejlevnější možnost, která trvá dva až tři týdny. Samotná oprava
trvá určitou dobu a potom se opravený díl
ještě testuje pod plnou zátěží, což je časově náročné. Opravený díl se repasuje a testuje komplexně, aby zákazník neposlal po
pár týdnech díl zpět s jinou chybou. Proto
se mění všechny součásti, u nichž se předpokládá, že jsou těsne před koncem svého
technického života.
Druhý způsob opravy je o něco dražší než
předchozí varianta, ale výrazně rychlejší.
Když zákazník s opravou spěchá, je možné
zvolit opravu výměnou. Jde-li o běžný díl,
který je na skladě u nás nebo u zahraničního partnera, dostane repasovaný díl do
druhého dne a zákazník má týden na to, aby
vrátil svůj porouchaný díl.
Prodej dílů
Nabízíme díly nové v otevřených i uzavřených obalech, nebo nové díly bez obalu.
Díly repasované jsou odzkoušené a funkční.
Záruka na jakýkoli díl je 12 měsíců. Odeslání
dílů probíhá druhý den po přijetí objednávky, v urgentních případech v den objednávky
nebo je možné domluvit osobní vyzvednutí.
Odkup dílů
Zákazník se na nás může obrátit také v případech, kdy přechází na nové výrobní technologie. Stávající řídící systémy již nedokáže uplatnit, ačkoliv jejich životnost ještě není
vyčerpána. Navíc má na skladě náhradní díly,
často ještě nepoužité, které jsou najednou
nepotřebné. Takové díly můžeme od zákazníka odkoupit a tím mu snížit investice do
nové technologie. Vykoupené díly projdou
kompletní repasací a testováním, poté ještě
mohou posloužit dalším zákazníkům.
www.engineering.sk \ 3/2012
57
E L E K T R O T E C H N I K A
Elektrické servopohony
v jadrových elektrárňach
TEXT:
Vladislav Miko FOTO: Regada
Vzhľadom na klesajúce zásoby klasických palív a úroveň pokrytia potrieb energie
zdrojmi z alternatívnych solárnych a veterných zdrojov sa aj napriek rizikám
vyplývajúcim z využívania jadrovej energie jej význam z dlhodobého hľadiska
posilňuje. A práve tu pri výrobe jadrovej energie nachádzajú uplatnenie elektrické
servopohony značky REGADA.
B
ez výstavby nových jadrových
elektrárni (JE), resp. predlžovania životnosti jadrových energetických zariadení, ktoré sú v prevádzke, nebude možné dlhodobo pokrývať
stále rastúcu potrebu energetických zdrojov. Bez jadra nie je možné splniť požiadavky na obmedzenie emisií skleníkových plynov. Nové JE sa stavajú hlavne vo východnej
Ázii a v Rusku.
Pritom aj Slovensko je značne závislé od importu primárnych energetických zdrojov,
ktorý predstavuje až 3/4 domácej spotreby.
Najdôležitejšie položky dovozu primárnych
energetických zdrojov sú ropa, plyn a čierne
uhlie z Ruska.
Bezpečnosť prevádzky JE
Aby bola jadrová energetika bezpečná, musia byť spoľahlivé aj všetky jej komponenty.
Na zvýšenie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární sa požaduje zaručenie funkčnej spôsobilosti bezpečnostných systémov,
čo môžu zabezpečiť kvalifikačné typové
skúšky ich jednotlivých zariadení.
Elektrické servopohony patria k najdôležitejším komponentom bezpečnostných systémov jadrovej elektrárne. To znamená, že
servopohony musia ovládať armatúry spoľahlivo, v súlade s definovanými podmienkami a musia ostať schopné bezpečnej prevádzky aj za podmienok seizmickej udalosti
a po jej skončení. Elektrickými servopohonami ovládané armatúry zabezpečujú dôležité
funkcie v centralizovaných riadiacich systémoch jadrovej energetiky a tvoria významný
príspevok k hospodárnosti, efektívnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti staníc, v ktorých pôsobia. Dôraz na bezpečnosť zvýšila úroveň
požiadaviek na technológie pre široký okruh
zariadení spájaných s týmito systémami.
58
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Bezpečnostná klasifikácia elektrických zariadení a systémov, ktoré sú podstatné pre núdzové odstavenie reaktora, chladenie aktívnej zóny a odvádzanie tepla z reaktora, alebo
sú inak nevyhnutné v prevencii vplyvu rádioaktívneho materiálu na životné prostredie, je
v norme IEEE 323 stanovená ako trieda 1E.
Použitie servopohonov na JE je podmienené ich kvalifikáciou. Pre zaradenie servopohonov do seizmickej kategórie 1a sa vyžaduje ich seizmická odolnosť s preukázaním
funkčnej spôsobilosti až do úrovne maximálneho výpočtového zemetrasenia (SSE, resp.
MP3), počas pôsobenia havarijného prostredia havárie HELB (High Energy Line Break
– roztrhnutie potrubia pary alebo napájacej vody) na JE. Záverečným kritériom prijateľnosti kvalifikačných typových skúšok je
funkčnosť servopohonov pri zachovaní požadovaných technických parametrov po
skončení skúšky odolnosti na havarijné prostredie HELB.
Pre havarijné prostredie LOCA (Loss-OfCoolant Accident) je ďalšou typovou
skúškou navyše oproti havarijnému prostrediu HELB simulované radiačné starnutie
a havarijné pôsobenie zvýšenej radiácie, teploty a tlaku parovzdušnej zmesi.
Kvalifikačné skúšky
V súlade s požiadavkami medzinárodných
kvalifikačných predpisov a noriem na podmienky JE bola v Ústave jadrového výskumu
Řež, a. s., v Českej republike vykonaná kvalifikácia servopohonov firmy Regada všeobecne uznávanou kvalifikačnou metódou, t. j.
kvalifikačnými typovými skúškami. Skúšky
boli vykonané v súlade s požiadavkami národných legislatívnych dokumentov SR a ČR
(zákony a vyhlášky), noriem IEEE Std. 3822006, ČSN/STN IEC 60780, ČSN/STN IEC 980,
predpisov a noriem Ruska OTT 87 a NP-06805 a Príručky kvality ÚJV Řež, a. s.
Servopohony boli podrobené testom
v zmysle kvalifikačného plánu, ktorý pozostával z previerky s inšpekciou a kontrolou dokumentácie, z funkčných skúšok, skúšok tepelného a mechanického starnutia
(spoľahlivosť), seizmickej a vibračnej skúšky,
skúšky odolnosti na havarijné prostredie
HELB a záverečnej kontroly.
Elektrické servopohony absolvovali všetky
požadované typové kvalifikačné skúšky. Aby
kvalifikačné skúšky čo najvernejšie simulovali ich používanie na JE, boli pri kvalifikačných skúškach servopohony skúšané s armatúrami. Parametre skúšok mali podstatne
väčšie bezpečnostné rezervy než bolo požadované pre JE typu VVER predpismi OTT87
a NP-068-05.
Na potvrdenie o úspešnom absolvovaní kvalifikačných skúšok servopohonov firmy Regada vydal ÚJV Řež certifikáty a kvalifikačné správy, s deklarovaním zaradenia
do seizmickej kategórie 1a (t. j. plná funkčná
spôsobilosť a integrita), overenia životnosti 40 rokov, funkčnej odolnosti na seizmicitu s budením 8 g vo frekvenčnom intervale
4 – 35 Hz a funkčnej odolnosti na havarijné
prostredie HELB.
Obr. 1 Certifikát OIT
E L E K T R O T E C H N I K A
Skupiny výrobkov, ktorým boli vydané certifikáty na základe splnenia
požiadaviek kvalifikačných skúšok:
Typové označenie výrobkov Výstupný moment / sila
1. Modulárne elektrické servopohony typového radu MODAKT:
otočné viacotáčkové: MO 3-A,
MO 4-A a MO 5-A
od 40 do 1 000 Nm (viď. obr. 3)
lineárne: MT 3-A
od 4,8 kN do 36 kN (viď. obr. 4)
2. Kompaktné elektrické servopohony typového radu ISOMACT:
otočné viacotáčkové: SO 2-A
od 4 do 90 Nm (viď. obr. 2)
otočné jednootáčkové:
SP 0-A, SP 0.1-A, SP 1-A, SP 2-A
a SP 3-A a odvodené
lineárne:
ST 0-A, ST 0.1-A, ST 1-A, ST 2-A
od 4 do 1 200 Nm
Na všetky servopohony určené do JE boli spracované súbory dokumentov, ktoré dokazujú ich využiteľnosť a prevádzkovú spôsobilosť.
Ide najmä o technické podmienky, montážne návody, plány kontrol
a skúšok (typové, kontrolno-kusové a spoľahlivostné), pevnostné výpočty a ďalšie. Okrem toho bol certifikačnej spoločnosti predložený súbor dokumentov z certifikačných a skúšobných inštitúcií, dokumentácie systémov kvality, sprievodnej a skúšobnej dokumentácie,
konštrukčnej a technologickej dokumentácie a dokumentácie použitých komponentov. Pracovníci AromTechnoTest a VO Bezopasnosť
vykonali previerku v objektoch spoločnosti a zároveň aj previerku servopohonov SO 2-A (obr. 2) aj za účasti odberateľa.
Certifikát OIT platí pre výrobky:
Typové označenie výrobkov
od 250 N do 25 kN
3. Kompaktné elektrické servopohony typového radu UNIMACT:
otočné viacotáčkové:
UM 1-A, UM 2-A
od 4 do 100 Nm
otočné jednootáčkové:
UP 0-A, UP 1-A, UP 2-A
od 4 do 300 Nm
lineárne:
UL 0-A, UL 1-A, UL 2-A
od 2,9 kN do 25 kN (viď. obr. 5)
Výstupný moment / sila
1. Modulárne elektrické servopohony typového radu MODAKT:
otočné viacotáčkové:
MO 3-A, MO 4-A a MO 5-A
od 40 do 1 000 Nm (viď. obr. 3)
2. Kompaktné elektrické servopohony typového radu ISOMACT:
otočné viacotáčkové: SO 2-A
od 4 do 90 Nm (viď. obr. 2)
Spoločnosť Regada doposiaľ realizovala dodávky elektrických servopohonov pre jadrové elektrárne Dukovany (ČR), Mochovce (SR),
Kudan Kulam (India), Kalininská a Bilibinská JE (Rusko) na armatúry
4. triedy a pre Belojarskú JE (Rusko) na armatúru 2. a 3. triedy.
Certifikácia systému kvality výroby
Plány do budúcnosti
Spoločnosť Regada, s. r. o., získaním certifikátu OIT (obr. 1) zo strany
AtomTechnoTest Moskva v závere roku 2011 získala oprávnenie na
dodávky elektrických servopohonov na projekty ruských JE realizovaných podľa dokumentácie AEP (AtomEnergoProjekt) so špeciálnymi
bezpečnostnými armatúrami 2. a 3. triedy v obsluhovaných priestoroch mimo hermetickej zóny JE.
Vstupom do segmentu jadrovej energetiky naše ambície nekončia.
Už v roku 2012 plánujeme zúročiť skúsenosti z uvedených projektov a modifikáciou (použitím vhodných komponentov a materiálov)
servopohonov Unimact UM 2-A a vykonaním kvalifikačných skúšok v havarijnom prostredí LOCA pripraviť vyhotovenie pre použitie
v primárnych okruhoch JE.
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 3
REGADA, s. r. o.
Strojnícka 7, 080 01 Prešov
tel.: 051/7480 460, fax: 051/7732 096
http://www.regada.sk, e-mail: [email protected]
www.engineering.sk \ 3/2012
59
ZO SVETA EL EK TROTECH N I K Y
Electrolux – pokles o takmer 40 percent
Švédska firma Electrolux, ktorá je druhým
najväčším výrobcom domácich spotrebičov
oznámila, že jej jadrový zisk minulý rok klesol
o takmer 40 percent. Na príčine je slabý dopyt po tzv. bielej technike vo vyspelých štátoch na oboch stranách Atlantiku, preto sa
snaží expandovať na rozvíjajúce sa trhy.
„Už v roku 2010 začal dopyt po domácich
spotrebičoch klesať, kým ceny vstupných
materiálov vzrástli a ceny našich produktov
sa začali znižovať,“ vyhlásil generálny riaditeľ
firmy, Keith McLoughlin. Electrolux sa preto v roku 2011 rozhodol premietnuť zdražovanie výrobných materiálov do konečných
cien produktov.
Podľa najnovších údajov vlaňajší zisk spoločnosti pred úrokmi a zdanením, tzv. jadrový zisk, medziročne klesol o 39 percent, na
3,98 miliardy švédskych korún (447,71 milióna eur). V poslednom kvartáli 2011 však
Electrolux dosiahol o niečo lepšie ako očakávané výsledky, keď sa jeho jadrový zisk znížil
o 16 percent, na 1,44 miliardy SEK, kým analytici odhadovali, že dosiahne 1,40 miliardy SEK.
Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o tri percentá, na 28,34 miliardy SEK z 27,56 miliardy SEK v 4. kvartáli 2010,
ale jej čistý zisk sa prepadol o 67 percent,
na 286 miliónov SEK zo 667 miliónov SEK
v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Dôvodom je okrem zdražovania materiálov
aj posilňovanie švédskej koruny, ktoré znížilo
jej príjmy zo zahraničia.
Sony vykázal stratu 159 miliárd jenov
Japonský koncern Sony vykázal v ostatných
troch mesiacoch minulého roka čistú stratu.
Na príčine je posilňovanie japonskej meny,
klesajúci predaj televízorov a prerušenie výroby pre povodne v Thajsku. Čistá strata výrobcu hracích konzol Play Station v 3. kvartáli obchodného roka 2011/2012 dosiahla
159 miliárd jenov (1,58 miliardy eur), kým
v rovnakom období predchádzajúceho roka
2010 koncern hospodáril so ziskom 72,3 miliardy JPY. Sony predpovedá, že finančný
rok, ktorý sa končí 31. marca 2012, ukončí
Whirlpool zaznamenal pokles tržieb
Aj americký výrobca bielej techniky, firma
Whirlpool, zaznamenal v poslednom kvartáli 2011 pokles tržieb. Dôvodom bolo posilnenie dolára a slabý globálny dopyt po jej
produktoch. Aj zdraženie vstupných surovín,
ktoré koncern premietol do cien výrobkov,
malo negatívny vplyv na jeho odbyt. Tržby
najväčšieho svetového producenta bielej
techniky za tri mesiace do konca decembra
klesli na 4,9 miliardy USD (3,72 miliardy eur)
z 5 miliárd USD v 4. kvartáli predchádzajúceho roka 2010. Americká spoločnosť vykázala slabšie výsledky nielen v Európe, ale aj
v Ázii, kde, ako sa zdá, stráca svoj podiel na
trhu s umývačkami riadu. Whirlpool z Ázie
vytláčajú kórejskí výrobcovia nižšími cenami.
Zakázka na osm satelitů pro Galileo
Evropská komise ve čtvrtek udělí německé společnosti OHB Technology zakázku na
osm satelitů pro evropský navigační systém
Galileo. Tvrdí to zdroje agentury Reuters.
Němci by tak v soutěži porazili západoevropskou společnost EADS, která se o zakázku rovněž ucházela. Hodnota zakázky by se
měla pohybovat kolem 250 milionů eur (asi
6,3 miliardy Kč).
„OHB dostane zakázku na dodání osmi satelitů,“ řekl jeden ze zdrojů, na který se agentura
odvolává. Konkurenční nabídku předložilo
také konsorcium pod vedením společnosti
EADS Astrium.
Evropská agentura pro vesmírný systém
Galileo (GSA) se minulý týden dohodla s českou vládou na přesunu své centrály z Bruselu
do Prahy. Úkolem administrativní části GSA
bude koordinovat vznik evropského vesmírného programu Galileo, který má být ekvivalentem známého amerického navigačního systému GPS (Global Positioning System).
(Podľa TASR, ČTK: -jm-)
60
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
v červených číslach a odhaduje, že jeho čistá strata sa bude pohybovať okolo 220 miliárd JPY, čo je výrazné zhoršenie oproti strate 90 miliárd JPY, ktorú očakával vlani na
jeseň. Prevádzková strata Sony od začiatku
októbra do konca decembra 2011 dosiahla 91,7 miliardy JPY. Na porovnanie, v rovnakom období roka 2010 mal koncern prevádzkový zisk 137,5 miliardy JPY. Tržby
spoločnosti v ostatných troch mesiacoch
vlaňajška klesli medziročne o 17,4 percent,
na 1,82 bilióna JPY.
Čistý zisk spoločnosti v období október
– december však vzrástol na 205 miliónov USD, čo predstavuje 2,62 USD na akciu
z 171 miliónov USD alebo 2,19 USD na akciu
v ostatných troch mesiacoch 2010.
Whirlpool sa snaží znížiť náklady aj výrobné kapacity a premietnuť vyššie ceny surovín do cien výrobkov, aby eliminoval negatívny vplyv klesajúceho dopytu na svoj
zisk. Stavil aj na technicky vyspelé a úsporné spotrebiče.
Snímače farieb
pre náročné úlohy
TEXT:
Juraj Devečka FOTO: Micro-Epsilon
Spoločnosť Micro-Epsilon zaradila do svojho portfólia snímače farieb. Vývoj
a výrobu zabezpečuje dcérska firma Micro-Epsilon Eltrotec, ktorá má v senzorickom
rozpoznávaní farieb dlhoročné skúsenosti. Vďaka vysokej citlivosti, širokej variabilite
osvetlenia a optických prvkov sú snímače Micro-Epsilon úspešné v náročných
úlohách, kde iné senzory farieb nedosahujú spoľahlivé výsledky.
Farebný priestor a ΔE
Pre meranie farieb je nutná ich matematická
interpretácia. V praxi sa používajú rôzne modely farebných priestorov, ktoré sú definované typickými parametrami, napríklad: X/Y
INT, s/i M, L*a*b, L*u*v, RGB, RGB, DIN 99,…
Pri snímačoch Micro-Epsilon si používateľ
môže pri konfigurácii vybrať z niekoľkých
možností, a to podľa vhodnosti pre danú
aplikáciu. Často využívaným priestorom je
L*a*b. Parameter „a“ vyjadruje posun vo farebnom spektre od zelenej (-100) po červenú (+100), „b“ od modrej po žltú a „L“ reprezentuje stupeň jasu (čierna = 0, biela = 100).
Parameter ΔE je miera vnímaného rozdielu
medzi dvoma farbami. Je vyjadrená dĺžkou
úsečky medzi dvomi bodmi v trojrozmernom L*a*b priestore. Minimálna hodnota ΔE
určuje citlivosť konkrétneho snímača.
Snímače pre rozpoznávanie farieb
Senzory colorSENSOR LT sa k objektu približujú cez optické vodiče s možnosťou zaostrovacej šošovky. K dispozícii je až 2 000 rôznych káblov a optických prvkov. Snímače
typu OT majú optiku a systém osvetlenia zabudovaný priamo v tele snímača v tvare tubusu so závitom M34. Jednotlivé modely OT
sú určené pre špeciálne povrchy: matný, lesklý, odrazivý, štruktúrovaný, fluorescenčný,
pre meniacu sa vzdialenosť, pre veľké odstupy až do 800 mm. Model WLCS-M-41 sa
konfiguruje bez použitia PC. Citlivosť ΔE začína od 0,5, frekvencia snímania je až 30 kHz.
Snímače majú vysokú teplotnú stabilitu.
Súčasťou dodávky je konfiguračný softvér
slúžiaci na rýchle naučenie sa až 255 farieb,
nastavenie tolerancií a výstupných signálov.
Zaujímavá je funkcia GROUPING pre kontrolu sekvencií za sebou nasledujúcich farieb.
O vyhodnotenie merania sa postará samotný snímač a výsledok oznámi cez digitálne
výstupy alebo sériovú linku (RS232, USB).
Snímače sa používajú na všetky typy úloh,
kde je rozpoznanie farby užitočnou informáciou alebo priamo požadovanou úlohou:
určenie pozície, kontrola prítomnosti dielov
pri montáži, kontrola odtieňov krytov svetlometov, detekcia technologických značiek,
kontrola povrchovej úpravy, kontrola správnosti poradia farebne odlíšených súčiastok
(poistky, vodiče)…
Snímače pre testovanie LED diód
Špeciálnou úlohou je kontrola svietiacich
objektov. Veľmi častou aplikáciou je analýza LED diód a svetelných polí. Systém colorCONTROL MFA dokáže vyhodnotiť funkčnosť, intenzitu a farbu až 100 rôznych diód
za menej ako 1 sekundu, a to s presnosťou
4 – 10 nm. Signál je od každej jednej diódy
privedený optickým vodičom do dĺžky 5 m.
ColorCONTROL vďaka svojej kapacite často
kontroluje viac modulov naraz, a to online.
Typickým príkladom použitia je kontrola dosiek plošných spojov, predných panelov bielej techniky, osvetlenia automobilov, osvetľovacích telies.
Online spektrometer
Spektrometer colorCONTROL ACS 7000 je
určený na presné meranie farieb na úrovni spektrálnej analýzy s ΔE menšou ako 0,1.
Vďaka svojej rýchlosti 1, resp. 2 kHz je vhodný na online použitie priamo vo výrobnom
procese. Spekrometer sa používa na určenie
farieb a odtieňov pri karosárskych prácach,
pri zisťovaní plagiátorstva, pri výrobe papiera, vo forenznej kriminalistike, tlačiarenstve,
pri výrobe liekov, atď.
Navštívte nás na výstave AMPER 2012, ktorá sa koná v Brne 20. – 23. 3. 2012 v hale V,
stánok č. 30.
SNÍMAČE FARIEB
PRE NÁROČNÉ
ÚLOHY
ƒ možnosť uloženia až 255 farieb
ƒ verzie pre rôzne povrchy
ƒ možnosť detailného nastavenia
citlivosti
ƒ Δ E od 0.5, farebný priestor podľa
výberu
ƒ snímacia frekvencia až do 35 kHz
ƒ pre vzdialenosti 2 až 800 mm
ƒ rôzne typy výstupov: analog, RS422,
USB, PNP, NPN
ƒ softvér zdarma
ƒ vhodné do EX prostredia
ƒ viac ako 2000 optických vodičov
www.micro-epsilon.sk
MICRO-EPSILON Czech Republic
391 65 Bechyně · Tel. +420 381 213 011
SK mobil: +421 911 298 922
[email protected]
E
N
E
R
G
E
T
I
K
A
Odmietnuté
energetické zákony
TEXT:
Ján Minár, MH SR FOTO: archív redakcie
Dosluhujúca Národná rada SR – jej Hospodársky a Ústavnoprávny výbor sa
začiatkom februára zaoberali v treťom čítaní aj tzv. Tretím energetickým balíčkom.
Konkrétne išlo o Návrh zákona o energetike a Návrh zákona o regulácii v sieťových
odvetviach. Predkladateľom oboch zákonov bolo ministerstvo hospodárstva.
P
oslanci výborov však návrhy rezortného ministra Juraja Miškova
neschválili. Ten ich bezprostredne
po hlasovaní stiahol z rokovania.
„Neschválenie týchto zákonov pre SR znamená, že si nesplní záväzky, ktoré jej vyplývajú zo smerníc tzv. tretieho energetického balíčka a pokuta zo strany Európskej komisie sa
tak stala reálnou hrozbou,“ povedal Miškov.
„Pri príprave zákonov boli za najvyššiu prioritu pokladané riešenia v prospech koncového
odberateľa energie. Za hlavné pozitíva považujeme možnosti a jasné podmienky zmeny
dodávateľa elektriny a plynu, ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami rôznych
dodávateľov, ako aj možnosti mimosúdneho
riešenia sporov. Okrem zlepšenia práv spotrebiteľov podporujú liberalizáciu a transparentnosť trhu s elektrinou a plynom, regionálnu a celoeurópsku spoluprácu a, čo
osobitne zdôrazňujeme, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačného úradu,“ uviedol v stanovisku tlačový odbor MH SR.
Návrh zákona o energetike
Návrh zákona o energetike z dielne MH SR
výrazne posilňuje práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu domácností a zraniteľných odberateľov.
Ustanovuje totiž možnosť zmeniť dodávateľa
62
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
elektriny a plynu v priebehu troch týždňov,
a to bez poplatkov. Ďalej je to právo spotrebiteľa dostať konečné vyúčtovanie do štyroch týždňov po zmene dodávateľa, právo
odberateľov na zrozumiteľné údaje o svojej
spotrebe a cene elektriny a plynu a právo na
informácie o spotrebiteľských právach uvedených na faktúrach a webových stránkach
energetických podnikov.
Slovenská republika je podľa novej legislatívy
povinná zabezpečiť dodávku elektriny a plynu v určenej kvalite a za primerané, transparentné a porovnateľné ceny. Tým sa zabezpečuje väčšia konkurencia pri súčasnom
dodržiavaní vysokého štandardu ochrany
práv spotrebiteľa.
Domácnosti majú byť lepšie chránené proti prípadným nečestným praktikám dodávateľov a to poskytnutím sedemdňovej lehoty
na rozmyslenie a poradenie sa, či nie je podpisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Budú
mať aj právo bezplatne odstúpiť od zmluvy
pri neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene iných podmienok, ako aj
možnosť mimosúdneho urovnania sporov,
ak sa odberateľ v domácnosti rozhodne nepostupovať súdnou cestou, ale využiť toto
rýchlejšie konanie. Najzávažnejším opatrením je nový režim možností, ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky
prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete. V oblasti plynárenstva sa oddelenie
uskutoční zriadením nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete ITO (Independent
Transmission Operation), čo znamená posilnené účtovné a právne oddelenie prevádzkovateľa prepravy. V prípade elektroenergetiky bude použitý model úplného oddelenia
vlastníctva (Ownership Unbundling). Toto
riešenie výrazne stransparentňuje pôsobenie
energetických subjektov na trhu a vytvára
podmienky na jeho ďalšiu liberalizáciu.
Návrh zákona o regulácii v sieťových
odvetviach
Návrh zákona o regulácii definuje postavenie a kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Rady pre reguláciu.
Niektoré kompetencie Rady sa presúvajú na
ÚRSO s cieľom posilniť jeho postavenie v súlade so smernicami ako jediného národného regulačného orgánu. Rada tak bude pôsobiť predovšetkým ako odvolací a konzultačný orgán.
V porovnaní s doterajšou úpravou sa regulačnému úradu zveruje napríklad právomoc
kontrolovať transparentnosť a súťaž na trhu
a prijímať sankcie za nedodržiavanie stanovených pravidiel trhu. Ďalej je to právomoc
konať ako orgán, riešiaci mimosúdne urovnanie sporov, týkajúcich sa povinností regulovaných subjektov, ako aj vydávať vzorové
prevádzkové poriadky distribučných spoločnosti s cieľom zabezpečiť rovnaké postupy voči účastníkom trhu. Úprava zákona
tiež poveruje ÚRSO certifikovať a monitorovať súlad prevádzkovateľa prepravnej sústavy
alebo prepravnej siete s ustanoveniami, vyžadujúcimi oddelenie vlastníctva.
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH OBRANNEJ TECHNIKY BRATISLAVA
INTERNATIONAL DEFENCE EXHIBITION BRATISLAVA
MODERNÉ OBRANNÉ TECHNOLÓGIE, NOVÉ PARTNERSTVÁ
ADVANCED DEFENCE TECHNOLOGIES, NEW PARTNERSHIPS
2. – 4. 05. 2012
BRATISLAVA – SLOVAK REPUBLIC
www.ideb.sk
www.ideb-news.com
Hydromobil
– vozidlo
budoucnosti
TEXT/FOTO:
Dana Meissnerová
Hydromobil je experimentální vozidlo vytvořené v rámci výzkumu rekuperace pohybové energie často brzděných a znovu se
rozjíždějících těžkých vozidel. Cílem výzkumu je uložení pohybové energie brzděného vozidla, která se běžně mění na neužitečné
teplo v brzdách, na energii využitelnou pro rozjezd vozidla. Úložištěm energie je hydraulický akumulátor, úspora paliva se očekává
kolem 25 procent.
K
onstrukční návrh byl vytvořen diplomanty Ústavu konstruování Fakulty
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Na podrobnosti vývoje tohoto netypického vozidla jsme
se zeptali vedoucího projektu prof. RNDr. Ing.
Josefa Nevrlého, CSc.
zřetelem na to, že oblast optimální účinnosti spalovacího motoru při určitých otáčkách,
při určitých provozních poměrech, není totožná s oblastí, kde je možné účinně uplatnit hydrauliku. A právě tyto problémy byly
důvodem, proč se zatím hydromobily nepoužívaly ve větším měřítku u strojů, pro které jsou určeny. Tedy pro vozidla těžká, která
se pravidelně zastavují a pravidelně rozjíždějí, kde rekuperace energie dozná největšího
uplatnění a rozšíření.
Kdy se začala Fakulta strojního inženýrství
VUT tímto projektem zabývat?
Proč již někdo tento nápad nevyužil a hydromobily nejsou v praxi dávno využívány?
Myšlenka uplatnit rekuperaci energie není
nová. Na druhé straně, její realizace už tak
snadná není. A to z toho důvodu, že prvky, které byly v hydraulice využívány pro
tento účel, neměly dostatečně velkou účinnost, nebyly příliš spolehlivé a také nastala řada problémů s řízením. Musíme si uvědomit, že v případě kombinace hydrauliky
a mechanického pohonu spalovacím motorem se jedná o dva do určité míry odlišné
světy. Sladit je není jednoduchá záležitost se
64
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Požadavek rekuperace energie je všeobecně znám, v našem regionu vznikl na základě
dlouhodobé spolupráce s průmyslem. V současnosti jde v podstatě o další stupeň komunikace s firmou Bosch-Rexroth, která má
sídlo své pobočky v Brně. Předloni jsme sestavili ve spolupráci s touto firmou tzv. pneumobily. Jednalo se o malá studentská vozítka poháněná energií stlačeného vzduchu.
Vývoji hydromobilu jsme se začali věnovat
v loňském roce, přičemž cílem je uspořit
energii zejména u těžkých užitkových vozidel. Tato energie se v brzdách či v zastaveních de facto „ničí“, neboť je převedena
na teplo, jež uniká do okolí zcela bez užitku. Naší snahou je tuto energii zachytit a při
rozjezdu znovu využít tak, abychom dosáhli
zvýšení užitečnosti vozidla, zlepšení účinnosti a snížení spotřeby energie.
Je vaše fakulta první vlaštovkou, které se podařilo sestavit funkční model hydromobilu?
Jsme první u nás na fakultě a snad i v republice pokud se týče provedení takového experimentálního vozidla. Nikoli ale ve světě a v oblasti využití rekuperace jako takové.
Můžeme uvést řadu pokusů, které byly prováděny v různých částech světa – Spojených
státech, Německu, ve Skandinávii nebo
v Austrálii. Ale vždy se dospělo k určitým
mezím. Záleží na dalším pokroku nejen v oblasti strojního inženýrství ve vývoji dalších
hydraulických uzlů a prvků, které by pracovaly s vyšší účinností i spolehlivostí, ale také
na vývoji dalších komponentů. Jde například
o elektronické řízení, jak dokonale dokážeme
nasimulovat řízení a provoz jednotlivých částí, abychom dosáhli optimálního výsledku.
Jakou budoucnost má tento systém, bude se
rozvíjet, aby na konci byla sériová výroba?
Oblast dalšího postupu se bude zaměřovat
především na oblast simulace řízení jednotlivých částí tak, abychom byli schopni nějakým způsobem zrentgenovat tento systém
již dopředu, ještě než jej vyrobíme. To znamená, že musíme mít náležitě přesné matematické modely hydraulických uzlů mechanických částí řízení, abychom byli schopni
vybrat optimální sestavu. Počítáme s tím, že
v dlouhodobějším výhledu by se hydromobily, jakmile k tomu dospěje stav techniky,
vyráběly sériově
A U T O M O B I L O V Ý
Hydromobil by mohl ušetřit až pětadvacet
procent paliva, je to konečná hodnota, anebo by mohly být tyto vozy ještě úspornější?
Po stránce teoretické můžeme očekávat, že
výsledky by mohly být lepší. Naše odhady
jsou zatím střízlivé, i když očekáváme, že by
mohly stoupnout až k 40 procentům uspořeného paliva. Jsme k této záležitosti spíše opatrní, ale optimismus z naší strany existuje.
Úspora paliva není jediným benefitem, který
získáváme u hydromobilu. Další je například
v ušetření brzd a mohou lépe plnit stále se
zpřísňující emisní limity. Navíc tyto hydromobily navyšují výkon, který získáváme pomocí pneumatické plynové dusíkové pružiny, jež je uvnitř hydraulického akumulátoru.
Tato technologie je vhodná pro nákladní
auta. Je možné, že se výzkum bude ubírat
tak, že se objeví i v osobní dopravě?
Celosvětový trend směřuje k tomu, že
tyto systémy budou využívány u takových
P R I E M Y S E L
vozidel, která mají časté rozjíždění a zastavování ve svém pracovním režimu. Jde o městské autobusy, vozy pro svoz komunálního
odpadu, ale mohou to být i vozidla z jiné
oblasti – jeřáby, u kterých je rameno daleko
těžší než samotné břemeno nebo lokomotivy, které slouží k posunování apod. Paleta
může být značně široká. Jako raritu bych
chtěl uvést, že se s tímto systémem můžeme setkat i při pokusech o aplikaci na závodních autech.
Od modelu ke zprovoznění
skutečného stroje
TEXT/FOTO:
Dana Meissnerová
Využít tlakovou energii uloženou v hydraulickém akumulátoru pro rozjezd a jízdu vozidla – tzv. hydromobilu – bylo náplní
diplomové práce dvou studentů Ústavu konstruování a průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Toto
malé experimentální vozidlo, navržené diplomanty Martinem Mikulou a Michalem Stodolákem, pohání tlak kapaliny, který
u skutečného vozidla bude nastřádán při brzdění v procesu rekuperace pohybové energie.
P
ři rekuperaci zde v podstatě jde o klasický hybrid, ale namísto elektromotorů a baterií se využívá hydraulický obvod
s hydromotorem a hydraulickými akumulátory. Veškerá
energie je v hydromobilu uložena ve třech hydraulických
akumulátorech. V každém akumulátoru je vak plněný dusíkem, jenž
vytváří prvotní tlak. Tento vak je při brzdění hydraulickým olejem
stlačován, přičemž tlak v akumulátoru roste. Při rozjezdu se tlakový
olej pouští do hydromotoru, který uvádí vozidlo do pohybu. Při rekuperaci vozidlo vybavené hydraulickým akumulátorem získává energii při brzdění. Střádá energii, která by se jinak v brzdách jen neúčinně přeměnila v teplo.
Návrh a konstrukce modelu za půl roku
Pro začátek bylo vytvořeno testovací vozítko, které zvládne pouze polovinu popsaného cyklu – díky akumulátorům v hydraulickém okruhu se úspěšně rozjede a s volnoběžkou dokáže ujet téměř 1 km při
nižší rychlosti. Testovací vozítko ale nemá dostatečně velkou hmotnost k tomu, aby akumulace energie do hydraulických zásobníků byla
náležitě efektivní. Model popelářského vozu nebyl zvolen náhodou.
Právě popelářská auta nebo městské autobusy jsou příkladem ideálních adeptů pro systém využití brzdné energie. Čím častěji se rozjíždějí a zastavují, tím více paliva jim mohou hydraulické akumulátory ušetřit. Hlavním cílem je uspořit na provozních nákladech těžkých
vozidel, které mají velkou spotřebu.
Práce na návrhu a konstrukci hydromobilu zabrala přes půl roku.
Dalším cílem pracovníků Ústavu konstruování a průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství VUT je připravit ve spolupráci s průmyslovými tuzemskými i zahraničními partnery rekuperaci energie
pro skutečný hybridní stroj a otestovat jej v běžném provozu.
Ústav konstruování získal grant se zahraniční účastí
„Podařilo se nám získat grant se zahraniční účastí, práce na něm
bude zahájena v letošním roce. Na výzkumu se budou podílet jak
vysoké školy, tak průmyslové podniky. Grant bychom chtěli využít
jednak pro účely průmyslového výzkumu a jednak pro výuku,“ říká
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc., vedoucí Odboru metodiky konstruování
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Vývoj hydromobilu bude na
brněnském VUT pokračovat ve spolupráci s průmyslovými partnery
z Česka, Slovenska a Švýcarska. Pod vedením prof. RNDr. Ing. Josefa
Nevrlého, CSc., se výzkumný tým Ústavu konstruování FSI VUT zaměří na zkonstruování efektivního hydraulického systému rekuperace funkčního prototypu pracovního hydromobilu.
www.engineering.sk \ 3/2012
65
A U T O M O B I L O V Ý
P R I E M Y S E L
Osvetlenie pre priesvitné strechy áut
FOTO:
archív redakcie
Prelom vo vývoji technológie OLED spoločne dosiahli BASF a Philips. Technológia
môže byť odteraz integrovaná aj priamo do striech automobilov. V off-line režime
zostávajú OLED priehľadné a umožňujú voľný výhľad do exteriéru. Po ich zapnutí
sa interiér vozidla osvetlí.
Výhody technológie OLED sú založené jednak na ich vysokej účinnosti, ako aj na použitej technológii umožňujúcej nové riešenia
dizajnu. OLED sú 1,8 mm tenké zdroje svetla, ktoré môžu byť aj priesvitné. Takto vyprodukované žiarenie je rozptýlené rovnomerne
po celej ploche, čo zvyšuje komfort posádky
vozidla, lebo na rozdiel od klasických bodových zdrojov neoslepujú a vďaka nim vznikajú menej ostré tiene.
Budúcnosť je v OLED
P
rezentovaný koncept OLED je výsledkom dlhodobej spolupráce oboch
spoločností pri výskume v oblasti
OLED modulov. Toto svetelné riešenie však neponúka len nové možnosti v oblasti
dizajnu, ale umožňuje aj nové spôsoby v tvorbe samotnej konštrukcie automobilov – môže
byť použitá kombinácia priesvitných OLED
s rovnako priesvitnými solárnymi článkami.
Pre komfort aj bezpečnosť
„Kombinácia oboch systémov umožňuje vodičovi vychutnať si jedinečný pocit otvoreného priestoru. Navyše, cez deň produkuje elektrickú energiu a v noci interiér obklopí príjemné
teplé osvetlenie z priesvitných a vysoko účinných OLED,“ podotkol Dr. Felix Görth, vedúci
oddelenia Organických svetelných diód a organickej fotovoltiky v BASF Future Business GmbH.
„Projekt veľmi pôsobivo ukazuje možnosti, ktoré predstavujú OLED. Prezentovaný systém je aj
ukážkou kvality našej technológie pri konštrukcii nových typov osvetlení, ktoré môžu priespievať k vyššej kvalite ľudského života,“ doplnil Dr. Dietrich Bertram, vedúci aktivít spojených
s OLED v spoločnosti Philips. Spoločnosti úzko
spolupracujú od roku 2006 v rámci tzv. „OLED
2015“ – iniciatíva nemeckého spolkového
Ministerstva pre vzdelávanie a výskum. BASF vyvíja organické chemické materiály ako napríklad
farbivá, ktoré ďalej vo svojom výskume a výrobe
systémov OLED používa Philips. Nezanedbateľný
je aj bezpečnostný aspekt. Toto osvetlenie zvyšuje viditeľnosť vozidla v noci.
OLED – (skratka anglického Organic light-emitting diode) je typ displeja využívajúceho technológiu organických elektroluminiscenčných diód. Technológia pochádza z roku
1987, keď bola vyvinutá firmou Eastman
Kodak. Hromadné využitie má v súčasnosti
najmä v prístrojovej technike, ako sú mobilné
telefóny alebo MP3 prehrávače.
Princíp spočíva v tom, že medzi priehľadnou
anódou a kovovou katódou je niekoľko vrstiev
organickej látky, napríklad vyžarujúca vrstva
a vrstva prenášajúca elektróny. V momente, keď
je do niektorého políčka privedené napätie, sú
vyvolané kladné a záporné náboje, ktoré sa spájajú vo vyžarujúcej vrstve, a tak produkujú svetelné žiarenie. Štruktúra a použité elektródy sú
uspôsobené tak, aby dochádzalo k maximálnemu stretávaniu sa nábojov vo vyžarovacej vrstve. Preto má svetlo dostatočnú intenzitu.
Dnes existujú dva základné druhy – displeje s pasívnou matricou (PMOLED – Passive
Matrix Organic Light Emitting Diode) a displeje s aktívnou matricou (AMOLED –
Active Matrix Organic Light Emitting Diode).
(Podľa Basf upravil -min-)
Nový študijný odbor
TEXT:
Ivana Pavelková FOTO: archív redakcie
Od septembra 2012 otvára spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia
v spolupráci so Strednou odbornou školou automobilovou v Trnave nový
študijný odbor Mechanik automobilových liniek.
V
ýrobný závod francúzskej automobilky tak pokračuje
v úspešnej spolupráci so školami trnavského regiónu. Nový
technický odbor bude môcť od septembra 2012 študovať 28 žiakov. Trnavský závod prepojí vzdelávanie s praxou
a pripraví si svojich budúcich zamestnancov.
Počas odbornej prípravy žiaci spoznajú systém fungovania spoločnosti, výrobné haly, zariadenia a kultúru automobilky. Po ukončení
66
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
štúdia budú absolventi nielen kvalifikovanými odbornými pracovníkmi v rôznych prevádzkach využívajúcich automobilové výrobné linky, ale aj technicky vzdelaní, vybavení odbornými vedomosťami z oblasti ekonomiky a podnikania, pracovného práva
a finančnej gramotnosti. Po štyroch rokoch teoretickej a praktickej prípravy sa úspešní absolventi budú môcť zamestnať priamo
v trnavskej automobilke.
A U T O M O B I L O V Ý
P R I E M Y S E L
Ešte viac elektroniky a plastov
TEXT/FOTO:
BASF Slovensko, spol. s r. o.
V dnešnej dobe je väčšina inovačných technológií vo vozidlách založená na
elektronickom ovládaní a káblové prepojenie sa stalo takmer najväčším osobitým
komponentom v aute. Popri bezpečnosti a pohodlí cestujúcich sú, prirodzene,
centrálnymi otázkami aj znižovanie emisií a spotreba paliva. Práve tu sa odráža
spoľahlivosť jednotlivých komponentov.
N
a to, aby sme splnili všetky požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti,
plast ako výrobný materiál získava
na dôležitosti. Výhoda plastu spočíva v jeho ľahkosti, ktorá je doplnená úžasnou tvarovateľnosťou, vďaka čomu sa dajú
skombinovať rôzne vlastnosti. Práve z tohto
dôvodu je pomer využitia plastových komponentov v elektrických rozvodoch a elektronických systémoch väčší ako v iných
častiach vozidla. Kým ešte v šesťdesiatych
rokoch automobil obsahoval elektrické systémy, ale takmer žiadnu elektroniku, dnes
nájdeme v aute okolo 70 elektronických
ovládacích systémov.
Mechatronické komponenty
Rastúci záujem o mechatronické komponenty sa zaraďuje medzi súčasné trendy
v oblasti elektrických/elektronických systémov vozidiel. Zároveň sa zmenšuje priestor
na manipuláciu pri inštalácii a hmotnosť
súčiastok je redukovaná na minimum.
Výsledkom je dopyt po prípojkách a senzoroch s ešte tenším profilom stien, ako aj vyššie požiadavky na vlastnosti materiálov.
Ovládacie prvky prevodovky sú typickými mechatronickými komponentmi, ktoré sa neustále vyvíjajú. Ultradur B4300 G6
od BASF sa používa pri riadení pomocou
dvojspojkovej prevodovky, ktorú uvedla na
trh firma Volkswagen v roku 2006 a vyrába
sa dodnes. Tento PBT komponent je vhodný
do komponentových skupín, ktoré sú odolné voči horúcemu oleju a integruje skoro
dva tucty senzorov a ovládacích prvkov s potrebnou prepájacou technológiou do jednej
súčasti. Pre ďalšie generácie ovládacích prvkov dvojspojkovej prevodovky sa však využíva výrobný koncept tepelne vysoko stabilného plastu Ultramid A3WG6. Keďže
prevodovkové oleje sú agresívnejšie a menej
stabilné ako motorové oleje a v určitých momentoch dosahujú vysokú teplotu, pretrvávajúce využívanie prevodovkového riadiaceho systému predstavuje náročnú aplikáciu.
V pôvodných, ako aj v najnovších riadiacich
modeloch, možno dosiahnuť špecifické požiadavky rozmerovej stability a chemickej
odolnosti používaním vhodných materiálov.
na elektronike, ktoré by mohli vzniknúť dôsledkom vibrácií, ktoré sa pri iných technikách vyskytujú. Navyše, komponenty
sa laserovým zváraním mimoriadne dobre pečatia. Počas laserového zvárania priľne transparentný komponent na absorbujúci komponent, pričom energia sa prevedie
do absorbujúcej časti. To spôsobí roztavenie
a následné vytvorenie spoja. Laserové zváranie vyžaduje špeciálny materiál, ktorý je dostatočne a predovšetkým jednotne laserovo transparentný. Popri známom čiernom
laserovo transparentnom plaste Ultramid
A3WG6 LT (PA 66) BASF ponúka už aj vylepšený typ Ultraduru, ktorý zabezpečí vysokú úroveň procedurálnej bezpečnosti. Portfólio PBT špeciálne odstupňovaných
materiálov sa naďalej vyvíja, aby zodpovedalo aj budúcim trhovým požiadavkám.
www.basf.sk
resumé
Laserové zváranie
Even more electricity and plastics
Spájacia technika v oblasti automobilovej
elektroniky, ktorá sa stretáva s rastúcim záujmom, je laserové (prevodovkové) zváranie. Vďaka nemu sa dajú plastové komponenty spojiť bezkontaktne, bez vytvárania
prachu či mechanického zaťaženia. Nejde
len o čistejší spôsob ako lepenie, ale vďaka
nemu možno zabrániť aj možným škodám
Today the majority of innovations in vehicles
are based on electronic control and the cable
loom has now become almost the largest
single component in a car. Whilst in the sixties
a car had electrical systems, but practically no
electronics, today a top of the range automobile
can contain up to 70 electronic control
systems. The growing interest in mechatronic
components is amongst the current trends in
electrical/electronic systems in automobiles.
At the same time the installation space is
shrinking further and component weights have
to be as low as possible. This leads to demand
for even thinner wall sections in connectors
and sensors as well as growing requirements
for particular material properties. Hydrolytic
stability and laser weldability of plastics are
examples of these properties. On top of this
there is the demand for materials that are
resistant to calcium chloride and biofuels and
can withstand a large number of thermal shock
cycles. The most commonly found classes of
material are therefore polyamide (PA) and
polybutylene terephthalate (PBT).
www.engineering.sk \ 3/2012
67
Milión prekonaný
TEXT/FOTO:
Michal Múdrý
Z výrobných liniek závodu Kia Motors Slovakia (KMS) v Tepličke
nad Váhom pri Žiline vyšiel začiatkom roka v poradí už miliónty
automobil. Jubilejným vozidlom sa stal model Kia cee´d_sw
s 1,6-litrovým dieselovým motorom.
M
iliónty automobil vyrobila spoločnosť po viac ako piatich
rokoch. Závod spustil sériovú výrobu na konci roka 2006.
Fabrika počas tohto obdobia vyrábala model Kia cee´d v troch karosárskych verziách,
športovo-úžitkové automobily Kia Sportage
a Hyundai ix35 a malé MPV Kia Venga.
Jubilejným automobilom sa stalo päťdverové kombi Kia cee´d_sw. Biele vozidlo najvyrábanejšieho modelu závodu, z ktorého sa už
vyrobilo vyše 600 000 kusov, spoločnosť darovala občianskemu združeniu Červený nos
Clowndoctors. Cieľom zdravotných klaunov
je formou humoru odpútať malých pacientov od strachu, napätia a úzkosti spojenej
s liečbou, terapiou či rehabilitáciou.
Nárast produkcie pokračuje
KMS vlani zaznamenala 10-percentný medziročný nárast výroby automobilov a 12-percentný medziročný nárast výroby motorov,
keď v roku 2011 vyrobila vyše 252 000 vozidiel a 359 000 motorov.
Nové výzvy čakajú automobilku aj v tomto
roku. „Rok 2012 je pre našu spoločnosť veľmi
dôležitý. Začiatkom januára sme spustili tretiu pracovnú zmenu. Od druhého štvrťroka
plánujeme spustiť výrobu druhej generácie
modelu Kia cee´d. Naším cieľom bude aj stabilizácia tretej pracovnej zmeny a dosiahnutie pozitívnych ohlasov na nový model u našich zákazníkov,“ uviedol Eek-Hee Lee, nový
prezident a CEO spoločnosti Kia Motors
Slovakia. Závod plánuje v tomto roku vyprodukovať vyše 285 000 vozidiel. „V tomto roku sa bude vyrábať aj nový typ motora. V budúcnom roku sa plánuje maximálne
využitie výrobných liniek, teda 300 000 vyrobených automobilov ročne,“ doplnil výpočet
plánov na najbližšie obdobie hovorca KMS
Dušan Dvořák.
V Kvasinách slavili
FOTO:
archiv redakce
Automobilka Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku
vyrobila auto s pořadovým číslem 14 milionů. Vůz Škoda
Superb v edici Laurin&Klement v hnědém metalickém
odstínu je určen pro německého zákazníka, informoval
tiskový mluvčí automobilky Jozef Baláž.
„T
éměř dvě třetiny z dosud vyrobených 14 milionů vozů
společnost vyrobila a prodala za posledních 20 let, čtyři
miliony z toho za posledních pět let,“ řekl předseda představenstva Winfried Vahland. Podle údajů automobilky
jde o 14-miliontý vůz vyrobený od roku 1905. Pět milionů vyrobených vozů od stejného roku firma hlásila v roce 1991, deset milionů
pak v roce 2006.
Více novinek
Automobilka v rámci své růstové strategie chce v příštích letech
uvádět na trh každých šest měsíců jeden nový model. S prvním,
pětidveřovým vozem Citigo, se veřejnost seznámí v březnu na ženevském autosalonu.
Do roku 2018 Škoda Auto plánuje zvýšit roční prodeje na minimálně 1,5 milionu vozů, připomněl Baláž. Za uplynulý rok firma prodala rekordních 875 000 vozů, nejvíce ve své 117-leté historii. Podle
Vahlanda by jich za letošní rok mohla prodat o 80 000 více.
Automobilka zvyšuje kapacity ve svých českých i zahraničních závodech. V Mladé Boleslavi plánují zvýšit výrobu modelu Octavia z 800
na 1 200 vozů, v závodě v Kvasinách se zdvojnásobila kapacita na
100 000 vozů Yeti ročně, dodal Baláž. Yeti se od konce roku 2012 bude
vyrábět také v Číně, od začátku roku 2013 se tamtéž počítá s výrobou
nové kompaktní limuzíny. Další výrobní závody jsou v ruské Kaluze,
kde se vyrábí model Yeti, v indické Púně od roku 2011 firma produkuje kompaktní limuzínu Rapid.
(Podle ČTK: -min-)
68
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
A U T O M O B I L O V Ý
P R I E M Y S E L
New Small Family v tretej zmene
TEXT:
Juraj Podhájsky FOTO: archív redakcie
Výroba mestských vozidiel radu New Small Family – Volkswagen up!, Škoda Citigo
a SEAT Mii v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK) prejde v apríli
na trojzmennú prevádzku.
„V
olkswagen Slovakia rastie aj
v roku 2012. Výroba v trojzmennej prevádzke od 16. apríla vytvorí viac ako 650 nových
pracovných miest priamo v závode. Ďalšie
stovky vzniknú u dodávateľov,“ uviedol
Wilfried von Rath, člen predstavenstva pre
personálnu oblasť VW SK.
Spoločnosť začala nábory pre tretiu zmenu
už od 1. februára a potrvajú do konca marca.
Každý zo 650 novonastúpených pracovníkov totiž absolvuje kvalifikačný tréning v dĺžke minimálne štyroch týždňov v závislosti
od pracovného miesta. Spoločnosť potrebuje obsadiť predovšetkým pozície v produkcii,
od karosárne, cez lakovňu, výrobu agregátov
až po montáž. Uchádzači by mali mať technické vzdelanie, najlepšie strojárskeho alebo
elektrotechnického zamerania, výhodou je
prax v automobilovom priemysle.
Noví zamestnanci budú mať pracovné
podmienky na vysokej úrovni. K dispozícii
budú mať zamestnanecké benefity, medzi
ktoré patria napríklad letný dovolenkový,
či vianočný príspevok. Rovnako aj príspevky na dovolenky, pri narodení dieťaťa, na
Viac ako len hra
FOTO:
TMHE
Zvýšiť povedomie o bezpečnosti a nákladoch na škody
pri manipulácii s materiálom si dáva za cieľ nová hra pre
mobilné zariadenia.
doplnkové dôchodkové sporenie, bezúročné pôžičky, príspevky na stravovanie, možnosť využívať služby zdravotného strediska
pri závode, v prípade potreby možnosť využiť zmluvnú autobusovú dopravu, či niektorú z bratislavských ubytovní. Ako zamestnanci VW SK budú môcť využívať aj
zľavy na kultúrne podujatia, športové aktivity, na nákupy v obchodoch či pri kúpe
vozidiel značiek Volkswagen, Škoda, Audi
a SEAT.
náklady na škody – alebo dokonca dostane trest v podobe absolvovania kola navyše a straty produktivity.
Hra bola špeciálne vytvorená pre ilustráciu výhod, ktoré získajú zákazníci od Systému aktívnej stability v oblasti bezpečnosti a riadenia
nákladov. Zábavným a dynamickým spôsobom zákazníkom a vodičom vysokozdvižných vozíkov predstavuje skúsenosti s používaním
práve tohto systému. Pokiaľ ide o získavanie nových zručností a dosiahnutie nového spôsobu myslenia, pochopiteľne, nejde o náhradu
za „učenie sa praxou“.
(Podľa TMHE upravil -mm-)
H
ra pre mobilné aplikácie „Forklift Challenge“ od spoločnosti Toyota Material Handling Europe (TMHE) umožní
používateľom stať sa vodičom a vyskúšať si prácu pri manipulácii s materiálom – rovnako, ako zistiť náklady, ktoré vznikli pri nebezpečnej manipulácii s materiálom. Počas hry hráč
využije špeciálne funkcie Toyota Systém aktívnej stability (SAS), aby
sa znížilo riziko nehôd a optimalizovala sa produktivita. V realite sú
funkcie systému aktívne stále a fungujú spoločne na ochranu vodičov, vozíkov a tovaru – čo je spôsob, ako vozíky japonského výrobcu
s aktívnou stabilitou pomáhajú zákazníkom znížiť náklady.
Dosiahnite maximálnu produktivitu!
Cieľom hráča je dosiahnuť maximálnu produktivitu v plnení úloh pri
manipulácii s materiálom, a to všetko o závod s časom. V každom
kole je niekoľko miest, kde hráč musí bezpečne zdvihnúť a odložiť
náklad – a SAS funkcia musí byť aktivovaná, aby sa zabránilo nehodám či strate nákladu. Pri pochybení môžu vodičovi vzniknúť ďalšie
www.engineering.sk \ 3/2012
69
A U T O M O B I L O V Ý
P R I E M Y S E L
Autoservis v Európe
TEXT/FOTO:
Michal Múdrý
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14 v Trenčíne je jedným z partnerov
medzinárodného projektu Car service in Europe, ktorý je súčasťou programu
Comenius – Školské partnerstvá. Európska Únia finančnou podporou tohto
projektu umožňuje žiakom a učiteľom pracovať na témach kompatibilných so
záujmami študentov, škôl a Únie.
automobilov je neoddiskutovateľná. Všetky
školy mali vo svojom edukačnom portfóliu
študijné odbory pre diagnostiku automobilov, takže výsledok bol jednoznačný: Car service in Europe. Návrh projektu bol s malými
úpravami prijatý a v novembri minulého roka
sa v Nemecku uskutočnilo prvé stretnutie.
V čom vidíte význam partnerstva?
O
význame projektu hovoria koordinátori projektu za slovenskú, nemeckú a fínsku stranu
Vladimír Bobot, Alfred Psutka
(Carl-Benz-Schule, Koblenz) a Risto Peltonen
(Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Äänekoski).
Ako vznikla idea projektu?
Alfred Psutka: Po úspešnom ukončení robotického projektu Rokey v roku 2010 sme hľadali novú oblasť, ktorá by bola zaujímavá pre
žiakov, prospešná pre rozvoj školy a v súlade
s prioritami vzdelávania v štáte. Spájacím motívom uvažovania všetkých sa stal automobil.
Slovensko je lídrom vo výrobe automobilov
na jedného obyvateľa, Fínsko má geniálnych
jazdcov v rally súťažiach a kvalita našich
Risto Peltonen: Mali ste už technický problém s autom v zahraničí? Povedali ste si,
že nejako dôjdete a necháte si ho opraviť
doma? Alebo ste sa spoľahli na technickú
zručnosť pracovníkov servisu napríklad na
Slovensku? Určite by ste privítali druhú možnosť – zákazník musí dostať rovnako kvalitné služby kdekoľvek v Európe. Práve poznanie dnešných rozdielov a hľadanie ciest ako
ich stierať, sú hlavnými cieľmi projektu. Žiak
sa učí na základe vyjadrenia zákazníka definovať problém, navrhnúť jeho alternatívne
riešenia, vybrať najpravdepodobnejšie riešenie, diagnostikovať ho a odstrániť poruchu.
Projekt je dvojročný, prvé stretnutie sa uskutočnilo v Koblenzi. Ako ho s odstupom času
hodnotíte?
Vladimír Bobot: Ako typicky nemecké: precízne pripravené, každá polhodina presne naplánovaná a naplno využitá. Merania senzorov,
Koordinátori projektu zľava Risto Peltonen, Vladimír Bobot a Alfred Psutka
70
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
diagnostika pohonnej jednotky, simulácia
poruchy spojky alebo chybný termostat boli
v dielňach školy. Pri príprave druhého stretnutia v Trenčíne sme však chceli pridať niečo navyše – viesť študentov k väčšej samostatnosti v uvažovaní, nedávať im návody na riešenia
problémov, ale ukázať im súvislosti.
Čo sa vám na trenčianskom stretnutí páčilo
a čo treba do ďalšieho v Äänekoskene zlepšiť?
Risto Peltonen: Tri dni, ktoré sme od 12. 2.
do 16. 2. strávili v Trenčíne, boli zamerané na
elektriku a elektroniku automobilu. Študenti
pracovali v štyroch trojčlenných jazykovo
zmiešaných skupinách v škole, v školských
dielňach a v servise automobilov – teoreticky aj na simulovaných poruchách na reálnych
autách, všetko v angličtine. Z úloh sa mi najviac páčila paralelná diagnostika lambda sondy, testovanie CAN zbernice, montáž testera
napätia batérie a prístup zamestnancov servisu. V duchu myšlienky „každá diagnostika je taká múdra ako jej používateľ“ sa u nás
ešte viac zameriame na paralelnú diagnostiku,
teda na osciloskopické meranie priebehov napätí elektronických komponentov.
Čo by ste na slovenskom stretnutí vyzdvihli
a čo zlepšili?
Alfred Psutka: Počas posledného súťažného dňa som sa rozprával s ministrom školstva pánom Jurzicom. Hovorili sme o najväčšom probléme študentov – jazykovej bariére.
Technicky sú na podobnej úrovni, ale chýba
im znalosť anglického jazyka. A to sa netýka len slovenských žiakov. Stretnutie hodnotím ako vynikajúco organizačne zabezpečené s jednou chybou – mrazom a snehom.
A pohľad znútra od koordinátora?
Vladimír Bobot: Mrzí nás, že sme sa z rôznych
dôvodov nedostali do niektorého z výrobných závodov automobilov u nás. Teší nás, že
sme dosiahli všetko ostatné. Exkurzia v Leoni
Slovakia, testovanie poskytnutia prvej pomoci, záujem médií počas posledného súťažného
dňa, návšteva hradu, športové aktivity pre študentov a hlavne, že sme urobili veľa práce. Web
stránka csie.eu bude doplnená novými dátami
a do septembra budeme spolu so žiakmi premýšľať nad štruktúrou publikácie na tému najreálnejších porúch automobilov a hľadania ich
pravdepodobných dôvodov – najskôr s použitím hlavy a až potom diagnostiky.
Projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tomto dokumente.
Päť mýtov
o digitálnom podniku
TEXT:
FOTO:
Ing. Martin Morháč, SOVA Digital, a. s., Ing. Andrej Štefánik, PhD., CEIT, a. s.
Siemens PLM Software
1. Mýtus – „Máme ERP systém, máme MS Office, používame mailovú komunikáciu, my už
sme Digitálny podnik.“
Digitálny podnik predstavuje virtuálnu kópiu reálneho podniku, v ktorom sa digitálne navrhne výrobok (CAD/CAM systémy) a v digitálnej forme (DM – digital manufacturing) sa navrhne a odsimuluje jeho výroba. To všetko skôr, ako sa spustí jeho fyzická výroba.
Nie každý softvér možno považovať za súčasť digitálneho podniku. Pod digitálnym podnikom
treba vnímať všetky tie softvérové nástroje, ktoré súvisia s tvorbou výrobku, s riadením jeho životného cyklu a s návrhom spôsobu jeho výroby.
2. Mýtus – „Digitálny podnik je vzdialená budúcnosť, my potrebujeme riešiť súčasné problémy.“
Dnes prakticky každý podnik potrebuje znižovať náklady, zvyšovať produkciu a efektívnosť. Mnohým manažérom sa zdá, že sú na hranici kapacitných možností. Cestu vidia jedine
v rozsiahlych investíciách do technológií, budov, počtu pracovníkov. Nemusí to byť pravda.
Niekedy stačí „len“ zmena organizácie a riadenia výroby, či zmena materiálových tokov a formy zabezpečenia logistiky. To je doména digitálneho podniku.
3. Mýtus – „Digitálny podnik je len pre automobilky, my sme príliš malí.“
Je pravdou, že modely digitálneho podniku ako prvé implementovali veľké firmy. Digitálny
podnik možno využiť pre spoločnosti s vysokou sériovosťou výroby, ako aj pre malé a stredné podniky, ktoré riešia projekty optimalizácie výroby a logistiky. Viaceré z nich máme i na
Slovensku. Uplatňujú sa najmä v strojárskom a elektrotechnickom priemysle.
4. Mýtus – „Zavedenie a prevádzka digitálneho podniku je veľmi nákladná a zdĺhavá.“
Takmer každá firma dnes konštruuje svoje výrobky v CAD systéme. Časť firiem využíva systémy na
riadenie a správu výrobných dát (PDM – Product Data Management) a len zopár firiem využíva nástroje DM. Toto sú tri základné skupiny softvérového pokrytia potrieb digitálneho podniku. DM nástroje sú o niečo nákladnejšie ako napríklad CAD systémy. Firma ich však nemusí kupovať. „Digitálny“
návrh a optimalizáciu výroby možno realizovať formou služby cez špecializované spoločnosti (napr.
CEIT, a. s). Pre menšie firmy je to odporúčaný a často aj využívaný postup.
5. Mýtus –„Prínosy digitálneho podniku sú neisté.“
V dnešnej dobe nie je možné realizovať zmeny iba na základe dlhodobých skúseností a overovať navrhnuté riešenie až po jeho zrealizovaní. Každé nesprávne rozhodnutie znamená dodatočné náklady, a tým zhoršenie konkurencieschopnosti. Digitálny podnik je nástroj, ktorý „povie“, aké výsledky budú dosiahnuté pri samotnej realizácii a pomôže nám robiť rozhodnutia
zodpovedne a s minimálnym rizikom.
Inteligentné softvéry
TEXT:
Karol Rafaj FOTO: archív
Automatizácia pracovných tokov už našla uplatnenie aj v spracovaní papierových
dokumentov. Konečne. Vďaka tomuto fenoménu podniky získavajú vhodné
riešenie otázky efektívneho nastavenia tlačového strediska. Úspora nákladov môže
dosiahnuť rádovo výšky tridsiatich percent.
P
odľa prípadovej štúdie Univerzity
Berkley je ročne až 85 percent
z nich v neštruktúrovanej podobe
(text, obrázky, video). Často však
potrebujeme z každého dokumentu vytiahnuť len určité údaje. Firmy sa s dokumentmi stretávajú denne. Oddelenie ľudských
zdrojov disponuje obsiahlymi záznamami
o svojich zamestnancoch. Hotely vedú rozsiahle záznamy o svojich hosťoch, ich objednávkach, objeme a rozsahu využitých
služieb. Účtovníčky sa topia vo fascikloch
prijatých či odoslaných faktúr, mzdových listov zamestnancov, objednávkových a dodávateľských listov. Bankoví pracovníci evidujú nespočetné množstvo žiadostí o pôžičky,
založenie bežných účtov, vybavenie finančných produktov. Hovoríme o dôležitých informáciách, potrebných pre plynulý chod
biznisu, no ich prehliadateľnosť je značne
obmedzená. Ak niekto potrebuje získať relevantný údaj, musí sa prehrabať kartotékou,
vyhľadať konkrétny dokument a v ňom nájsť
požadovanú informáciu.
softvéry využívajúce túto technológiu dokážu dokonca rozoznávať rukou písaný text
a prispôsobovať sa rukopisu dokumentu.
Podniky vybavené firemným serverom môžu
využiť softvér Konica Minolta ScanFlow, ktorý stačí nainštalovať len raz, a to priamo na
server. Na displeji multifunkčného zariadenia
potom používateľ vyberá z možností skenovania dokumentov do viacerých možných
formátov – do prehľadávateľného PDF súboru, dokumentu Word, Excel alebo skenovať do archívu. Papierové dokumenty v tejto
fáze nadobudli elektronickú podobu.
Bez zbytočných administratívnych zásahov
Po digitalizácií dokumentov prichádza na
rad spracovanie informácií, ktoré obsahujú. Serverová aplikácia Document Navigator
slúži na extrakciu špecifických informácií z elektronických dokumentov. Môže ísť
o čiarové kódy, zaškrtnuté odpovede na vybrané otázky, rukou písané texty alebo texty a čísla v presne vymedzených častiach
dokumentov. Prostredníctvom týchto riešení bude vyhodnocovanie rôznych formulárov a dotazníkov hračkou. Aplikácia zbiera vybrané údaje z dokumentov do vopred
nastaviteľného prehľadaváteľného formátu. Najviac využívané sú DOC, DOCX, PDF,
XLSX, TXT, XML.
Aplikácia zvláda zónovú extrakciu údajov.
Vďaka tomu môže jej používateľ napríklad
z vypracovaných testov vytiahnuť len meno
a jeho výsledok, a priradiť ich k metadátam.
Posledným krokom je archivácia získaných
informácií. Používateľ si môže vybrať, či chce
konečný dokument uložiť na sieťový server, odoslať ho emailom, uložiť na firemný
SharePoint portál alebo dokonca do internetovej aplikácie Google Docs. Informácie
získané z dokumentu súčasne možno uložiť do databázy. Voľba moderných technológií odbremení zamestnancov firmy od
časovo náročných úkonov. V konečnom dôsledku sa môžu venovať svojej primárnej náplni práce, čím šetria nielen čas, ale i náklady podniku.
Papier nahrádza digitalizácia
Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a predajom kancelárskej a produkčnej tlače dávno
pochopili, že nestačí vyrábať len hardvér. Bez
duše, softvéru, by išlo len o hromadu železa. Prvým krokom je teda skenovanie papierových dokumentov. Kľúčovým faktorom je
však dokázať vyťažiť informácie z naskenovaných dokumentov. Technológia OCR (optické rozoznávanie znakov) dokáže prevádzať obraz tlačených alebo písaných znakov
do textovej editovateľnej podoby. Pokročilé
72
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Document Navigator umožňuje prístup k dokumentom, ich spracovanie a odovzdanie jediným dotykom
I N F O R M A Č N É
T E C H N O L Ó G I E
PLC integrované
do riadenia robota
Riadenie aplikácie s robotom pomocou PLC AC500
TEXT/FOTO:
S novou myšlienkou vo vývoji robotov prišla spoločnosť ABB, keď do riadenia
robota integrovala priemyselné PLC a tým vytvorila jeden funkčný celok.
N
a začiatku, keď projektanti navrhujú robotizované pracovisko s robotmi, vždy musia uvážiť,
akým spôsobom bude prebiehať jeho riadenie. V jednoduchých aplikáciách či aplikáciách s jedným robotom, stačí
na spracovanie signálov, riadenie dopravníkov a jednoduchých periférií len riadenie robota. V aplikáciách, kde je nasadených viac
robotov, alebo ide o aplikáciu, kde je nutné riadiť viac zložitejších periférií a vykonávať množstvo výpočtov, sa využíva spojenie
robota s PLC.
Integrované PLC
Funkčný celok integrovaného PLC v riadení
robota ponúka spoločnosť ABB vo svojom
portfóliu priemyselných robotov ako jednu
z množstva opcií, pričom ju možno kombinovať s riadením typu IRC5. Výnimkou
je verzia riadenia IRC5P, ktorá je určená
pre lakovacie roboty a verzia kompaktného riadenia IRC5C. V ponuke je spolu s integrovaným PLC aj programové prostredie
a rozhranie slúžiace na programovanie priemyselných PLC.
Do riadenia robota sa integruje nezávislé priemyselné PLC typu AC500-PM582, ku
ktorému možno doplniť vstupno-výstupné
moduly podľa požiadaviek aplikácie a zákazníka. PLC je montované na štandardnej DIN
lište na dverách riadenia robota spolu s rozširujúcimi vstupno-výstupnými modulmi.
Takto dodané PLC v riadení robota je plne
integrované a zapojené do systému, čo odbúrava potrebu riešenia ďalšieho rozvádzača.
Funkčný celok je pripojený k riadeniu robota
prostredníctvom Ethernetu pre programovanie PLC cez štandardný servisný port robota.
Ten sa využíva aj na zobrazovanie a riadenie
stavu PLC na ovládacom paneli robota, na
ktorom možno sledovať stav procesora, pripojených rozširovacích vstupno-výstupných
modulov a taktiež ich priamo ovládať. Na
prepojenie robota a PLC na binárnu komunikáciu slúži rozhranie DeviceNet. Všetky tieto
komunikačné rozhrania sú pred dodaním pripojené a otestované. Na zákazníkovi už ostáva
len pripojiť napájanie rozširujúcich vstupno-výstupných modulov a samotných zariadení.
Priemyselné PLC AC500-PM582
PLC integrované do riadenia robota možno priamo pred objednaním robota vybaviť
až tromi rôznymi rozširujúcimi vstupno-výstupnými modulmi podľa potreby priamo
pripojenými k PLC. V ponuke sú tri druhy
modulov, a to:
• modul s digitálnymi vstupmi a výstupmi
(16 vstupov a 16 výstupov),
• modul s relátkovými vstupmi a výstupmi
(8 vstupov a 8 výstupov) pre galvanicky
oddelené pripojenie,
• modul s analógovými vstupmi a výstupmi (4 vstupy a 4 výstupy).
PLC je k riadeniu robota pripojené aj prostredníctvom DeviceNetu. Toto pripojenie sa
dá jednoducho rozšíriť a pripojiť ďalšie roboty, čím sa vytvorí skupina robotov, pre ktoré
bude PLC master (úloha hlavného riadiaceho
prvku). Pre rozšírenie možností funkčného
celku ho možno konfigurovať tak, aby úlohu
mastera zastávalo PLC, ako sa to štandardne
používa vo väčšine aplikácií. Alebo ho možno
nakonfigurovať tak, aby úlohu mastera prebralo riadenia robota. Potom už PLC slúži len
ako komunikačné rozhranie s ďalšími pripojenými perifériami a zariadeniami. Prepínanie
medzi funkciami Master a Slave (vykonávač
úloh) je možné prostredníctvom ovládacieho panela robota jednoduchým výberom.
ABB, s. r. o.
Oba prípady definovanej úlohy mastera sú
podporené rôznymi programovými balíkmi a funkciami. Pre prípad, keď PLC zastáva úlohu mastera, sú vopred definované bloky najmä pre spúšťanie robota po prepnutí
z manuálneho do automatického režimu,
kontrola stavu robota, hlásenie chýb, reset
chýb a podobne. V opačnom prípade, keď
robot je master, možno v jeho štandardnom
programovom rozhraní nájsť vopred definované funkcie na priame čítanie vstupov a zapisovanie výstupov PLC, reštartovanie PLC
a iné. Pri oboch stavoch je preddefinovaný komunikačný rámec a funkčný blok pre
voľbu programu. Všetky tieto funkcie a bloky umožňujú rýchle a jednoduché programovanie a odbúravajú nutnosť navrhovať,
programovať a ladiť štandardne požadované
funkcie robota alebo PLC.
Záver
Funkčný celok pomáha znížiť náklady spojené nielen s návrhom pracoviska už na samom počiatku, ale aj pri inštalácii robota
a PLC do procesu. Finálne vyhotovenie rozvádzača zaberá len miesto na jeden rozvádzač,
pričom ten sa dá rozširovať o ďalšie nadstavby – kompatibilné rozvádzače. Investíciou
do robota s integrovaným PLC možno ušetriť investičné náklady pri plne funkčnom,
otestovanom a odladenom systéme.
Programové vybavenie
Veľkou výhodou, ktorú funkčný celok integrovaného PLC v riadení robota od ABB ponúka, je množstvo vopred definovaných
programových blokov, či už na strane PLC
alebo robota.
IRC5 riadenie s integrovaným PLC
www.engineering.sk \ 3/2012
73
T E C H N O L Ó G I E
Osud dohody ACTA je aj v rukách europoslancov.
I N F O R M A Č N É
Boj proti plagiátom sa zostruje
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: archív redakcie
Obchodná dohoda proti falšovaniu, známa pod skratkou ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement), predstavuje novú vlnu boja proti nelegálnym
kópiám. Nie len tým počítačovým…
H
istória kontroverznej dohody ACTA je dlhšia, ako by sa na
prvý pohľad mohlo zdať. Hoci
sa o nej začalo nahlas hovoriť až
na prelome rokov 2011/2012, prvé myšlienky na jej vznik sa datujú už do roku 2006.
Najskôr išlo len o bilaterálnu úroveň medzi
Spojenými štátmi americkými a Japonskom.
Až neskôr sa k nej začali pripájať Európska
únia, Austrália a ďalší. Samotné oficiálne rokovania sa začali až v roku 2008. Prvé krajiny
prijali konečný text dohody už 1. novembra
2011. Menovite Austrália, Kanada, Japonsko,
Južná Kórea, Maroko, Nový Zéland, Singapur
a USA. 26. januára 2012 sa k nim pripojilo 22
z 27 členských štátov Európskej únie. Päticu
štátov Únie, ktoré sa k dohode zatiaľ neprihlásili, tvoria Cyprus, Estónsko, Holandsko,
Nemecko a Slovensko.
Posilniť duševné vlastníctvo
Cieľom novej dohody je vytvoriť pravidlá na
posilnenie dodržiavania práv k intelektuálnemu vlastníctvu. ACTA zasahuje do širokého
spektra oblastí. Okrem počítačového pirátstva bojuje aj proti falšovaniu a šíreniu falzifikátov v hudobnom, filmovom, odevnom,
elektrotechnickom či farmaceutickom priemysle. Práve v oblasti liečiv by nová dohoda
mohla priniesť úplne nové obchodné vzťahy, napríklad v súvislosti s výrobou generík.
Vlny protestov, ktoré sa objavili v celej
Európe, však poukazujú predovšetkým na
dôsledky novej dohody pre internetovú komunitu. Internet ako symbol „neobmedzeného“ a slobodného prístupu k informáciám
74
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
dostáva silnú ranu. Dôsledky novej dohody
pocítila väčšina internetovej komunity, keď
americká administratíva zakročila proti serveru megaupload.com. Portál s priestorom
na zdieľanie súborov bol zrušený, jeho obsah vymazaný a majitelia zadržaní. Po tomto
akte sa zľakli prevádzkovatelia viacerých podobne ladených serverov. Používateľ, ktorý si
napríklad svoje vlastné fotografie z dovolenky uložil len na internetový server, sa k nim
už asi nikdy nedostane…
Prečo nové pravidlá?
Európska komisia (EK) uvádza, že nová dohoda má len zabrániť v činnosti zločineckým organizáciám, v dôsledku ktorých len
Európska únia ročne prichádza o osem miliárd eur. Množstvo falšovaného tovaru sa medzi rokmi 2005 a 2010 dokonca strojnásobilo.
„ACTA sa netýka spôsobu, akým ľudia využívajú internet vo svojom každodennom živote,“ zdôrazňuje EK na svojich web stránkach.
Internetová komunita má však na celú záležitosť odlišný názor a dáva do pozornosti niekoľko sporných bodov. Predovšetkým
ide o nejasné a nepresné formulácie, ktoré
Po odhalení sa falzifikáty znehodnotia.
môžu byť široko definovateľné. Dohoda navyše zasahuje do základných ľudských práv.
Prevádzkovatelia webových serverov a poskytovatelia internetových pripojení budú
mať povinnosť poskytnúť osobné údaje
o používateľoch. Na rozdiel od dnes platných zákonov, kde môžu byť poskytnuté len
vyšetrovateľovi a na základe súdneho príkazu, v prípade ACTA sa údaje poskytujú už
na základe žaloby, a to aj majiteľom autorských práv. Na báze dobrovoľnosti oproti
pôvodným plánom ostala možnosť kontroly elektronických zariadení colníkmi a úradmi. Nové pravidlá umožňujú aj odpojiť porušovateľov od internetu a nevyhýbajú sa ani
definovaniu vysokého odškodného za spôsobenú ujmu.
Ďalší postup
ACTA teraz musí byť v štátoch, ktoré k nej
pristúpili, ratifikovaná. Pre začiatok jej platnosti na území EÚ je nevyhnutný aj súhlas
Európskeho parlamentu, ktorý by sa touto otázkou mal zaoberať koncom leta.
Slovensko, Česká republika, Poľsko, Estónsko
i Nemecko však k zmluve zatiaľ zaujali vyčkávací postoj. Očakáva sa širšia verejná diskusia na túto, najmä pre mladých ľudí, citlivú otázku.
Na dohodu má nadväzovať jednotlivá legislatíva, ktorá sa na európskej pôde práve pripravuje. Čo prinesie, je zatiaľ otázne, lebo
tak, ako samotná obchodná dohoda, aj legislatíva sa pripravuje mimo zrak verejnosti.
E
K
O
L
Ó
G
I
A
Stratégia pre obnoviteľné zdroje
TEXT:
Juraj Podhájsky FOTO: archív redakcie
Európska komisia (EK) prijala stratégiu prechodu európskeho hospodárstva na rozsiahlejšie a udržateľnejšie využívanie
obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na to, že veľkosť celosvetovej populácie dosiahne v roku 2050 takmer 9 miliárd ľudí a prírodné
zdroje sú obmedzené, Európa potrebuje obnoviteľné biologické zdroje pre bezpečné a zdravé potraviny a krmivo, aj pre materiály,
energiu a iné produkty.
N
ávrh stratégie uviedla komisárka pre výskum, inovácie a vedu
Geoghegan-Quinnová. V dokumente nazvanom „Inovácie
pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre
Európu“ sa načrtáva jednotný medzisektorový a medziodborový prístup k tejto otázke.
Cieľom novej stratégie je inovatívnejšie
hospodárstvo s nižším množstvom emisií,
v rámci ktorého budú zosúladené potreby
udržateľného poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, potravinovej bezpečnosti a udržateľného využívania obnoviteľných
biologických zdrojov na priemyselné účely, pričom sa zabezpečí ochrana biodiverzity a životného prostredia.
Ekonomika po ére ropy
Plán sa zameriava na tri kľúčové aspekty: vývoj nových technológií a procesov v oblasti
biohospodárstva; rozvoj trhov a konkurencieschopnosti v sektoroch biohospodárstva
a presadzovanie užšej spolupráce tvorcov
politiky a zainteresovaných strán.
„Európa sa musí pretransformovať na ekonomiku v období po skončení ropnej éry.
Väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov už
nie je iba jednou z možností, je nevyhnutnosťou. Výskum a inovácie musia byť našou hnacou silou prechodu spoločnosti založenej na fosílnych zdrojoch na biologickú
spoločnosť,“ uviedla komisárka GeogheganQuinnová. Táto stratégia bude podľa nej
prospešná životnému prostrediu a v budúcnosti zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť Európy.
Pod pojmom biohospodárstvo EK vníma
hospodárstvo, využívajúce biologické zdroje situované na pevnine alebo v mori, ako
aj odpad ako vstupný materiál pre výrobu
potravín a krmiva, priemyselnú výrobu a výrobu energie. Vzťahuje sa i na využívanie biologických procesov v udržateľných odvetviach. Biologický odpad má napríklad značný
potenciál ako alternatíva chemických hnojív alebo na pretransformovanie na bioenergiu a môže predstavovať 2 percentá cieľa EÚ
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
Obrat biohospodárstva EÚ už dnes dosahuje takmer dva bilióny eur a zamestnáva viac
ako 22 miliónov ľudí, čo je 9 percent zo všetkých zamestnancov v EÚ. Zahŕňa to poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo, výrobu potravín, buničiny
a papiera, ako aj časti chemického, biotechnologického a energetického odvetvia.
Očakáva sa, že každé euro investované do
výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva do roku 2025 prinesie v sektoroch biohospodárstva 10 eur pridanej hodnoty.
(Podľa TASR – krátené)
Emise je třeba srovnávat kompletně
Hybridní a elektrické automobily si nejčastěji spojujeme s čistým ovzduším
a ekologičtějším přístupem k životu. V Číně teď ale vznikla studie, která naznačuje,
že je to složitější.
A
utoři studie srovnávali, kolik zplodin vyprodukuje elektromobil,
a kolik vůz s klasickým pohonem. Auto na elektřinu v tomto souboji „zvítězilo“ – celkem vyprodukovalo výrazně více emisí skleníkových plynů.
Samozřejmě, že ne přímo automobil, studie však zkoumala všechny zdroje, které se
na jízdě vozu podílejí. Správa konstatuje, že
zdroje, které dodávají elektřinu bateriím, bývají většinou velmi „špinavé“. To znamená, že
znečištění vzniká přímo v uhelných elektrárnách, a ne až ve spalovacím motoru – o to
je ho však více. Zhruba stejné množství látek jako elektromobily, vypustí do vzduchu dieselové autobusy a vůbec nejhorším
způsobem dopravy je hlediska emisí dieselový automobil. Neproti tomu kola a motorky
s elektrickým pohonem vyšly ze studie jako
jasní vítězové. Pokud srovnáme dostupné
a zveřejněné údaje, tak nejhorší elektromobily vyprodukují 274 gramů CO2 na 1 km jízdy.
Zato elektrokolo vyprodukuje jen 17 gramů
CO2 na 1 km jízdy. Vědci tvrdí, že pokud by
se našel k přírodě ohleduplnější způsob, jak
vyrábět baterie do aut, výrazně by to posunulo elektromobily nad auta s benzínovým
nebo dieselovým motorem.
(Podle National Geographic: -mm-)
www.engineering.sk \ 3/2012
75
P
R
E
D
S
T
A
V
U
J
E
M
E
Nový rektor TU vo Zvolene
P
rezident SR Ivan Gašparovič vymenoval na najbližšie štyri roky do funkcie
rektora Technickej univerzity vo Zvolene
prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. (48). Vo
funkcii vystriedal doterajšieho rektora Jána
Tučeka, ktorý viedol univerzitu dve volebné obdobia.
Prof. Kropil je absolventom odboru lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte TU vo
Zvolene, ktorú ukončil v roku 1987. Do
praxe nastúpil na Správu Národného
parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici, kde
pracoval do roku 1989. Od toho roku začal pôsobiť na LF vo Zvolene. V roku 2005
bol vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo. V októbri 2007 bol zvolený do
funkcie dekana LF. Je vedúcim viacerých
projektov, medzi nimi i Centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy a ako
národný koordinátor riešil aj viacero medzinárodných projektov.
Zmena v komunikačnom oddelení
N
ovým vedúcim oddelenia pre vzťahy s médiami spoločnosti OMV sa
stal Johannes Vetter (35), ktorý zároveň prevzal funkciu hovorcu spoločnosti. Na oboch postoch vystriedal Michaelu
Huber, ktorá však naďalej zostáva v štruktúrach spoločnosti OMV. Johannes
Vetter je odborník na medzinárodnú
komunikáciu, a to najmä v energetickom
sektore. Až do leta 2011 bol vedúcim
oddelenia medzinárodnej komunikácie
v skupine MOL v Budapešti. Jeho predchádzajúcou úlohou bola práca konzultanta pre podporu početných národných
a medzinárodných klientov v oblasti priemyslu a verejných inštitúcií.
Vymenovali nového prezidenta
M
atthias Fischer, doteraz pôsobiaci ako
výkonný riaditeľ Toyota Handling
Deutschland, bol vymenovaný za nového prezidenta spoločnosti Toyota Material
Handling Europe (TMHE). Fischer má rozsiahle skúsenosti v odvetví manipulácie s materiálom, v oblasti predaja, marketingu, servisu a technických služieb,
získaných z niekoľkých pozícií v spoločnosti
Jungheinrich. Pred príchodom do Toyoty pôsobil ako výkonný riaditeľ v Taliansku a neskôr ako člen predstavenstva spoločnosti
Jungheinrich zodpovedný za predaj a marketing. Odchádzajúci prezident TMHE Håkan
Dahllöf riadil spoločnosť počas obdobia výrazných zmien. Bol zároveň jedným z hlavných architektov štruktúry Toyota Material
Handling Group.
Avízujeme
111. Kantonský veľtrh
Open House Hermle
N
S
ajväčší obchodný veľtrh v Číne sa začne 15. apríla v Canton Fair
Complex v meste Guangzhou. V priebehu posledných rokov
sa miestny veľtrh stal jedným z najdôležitejších podujatí pre malé
a stredne veľké podniky, ktoré sa snažia dostať na lukratívny čínsky
trh a podporiť ich konkurencieschopnosť vo zvyšku sveta. Kantonský
veľtrh potrvá až do 5. mája.
poločnosť Maschinenfabrik Berthold Hermle AG usporadúva
v dňoch od 18. do 21. apríla tradičnú firemnú výstavu „Open
House“ vo výrobnom závode v Gosheime. V technologickom a školiacom stredisku budú vystavené všetky výrobky spoločnosti so zaujímavými obrobkami z najrôznejších odborov. Veľký priestor bude venovaný aj oblasti automatizácie.
Konferencia ozubené prevody
V
dňoch 26. – 27. apríla sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave uskutoční medzinárodná konferencia Výroba
a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov, organizovaná
Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku. Účastníci
76
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
konferencie budú dva dni rokovať o všetkých aspektoch výroby a poruchovosti ozubených prevodov a prevodoviek, najmä z hľadiska
tribologických poznatkov. Bližšie informácie záujemcom poskytne
dr. Pavol Klucho na adrese [email protected]
K
O
N
O
M
I
K
A
Bývalý guvernér Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet (vpravo)
E
Európa v centre diania
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: archív redakcie
Kapitalizmus je fenomén, ktorý hýbe svetom. O jeho budúcom smerovaní každý
rok diskutujú najvýznamnejšie osobnosti ekonomického a politického života vo
švajčiarskom Davose. Ako sa dalo predpokladať, tohtoročnou ústrednou témou sa
stali problémy v eurozóne.
A
zda aj preto otvárala Svetové ekonomické fórum 2012 nemecká kancelárka Angela Merkelová.
Primárne stanovisko Nemecka,
hlavného motora eurozóny, ale i samotnej
Európskej únie, má v rukách ďalší osud týchto zoskupení.
Európa sa ešte ani nestačila pozviechať
z krízy v rokoch 2008 – 2009, a už musela celý minulý rok riešiť novú dlhovú krízu.
Nedôverčivé trhy si postupne „posvietili“
na Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko
či Taliansko. Záchranná brzda v podobe eurovalu a stáleho Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) je nateraz
v rukách najsilnejšej európskej ekonomiky s najdôverihodnejším ratingom na trhu
AAA – Nemecka.
Nemecko pod paľbou kritiky
Nemecká kancelárka na fóre čelila kritike
niektorých európskych krajín, ako aj USA,
že Nemecko by malo urobiť ešte viac na
zmiernenie súčasnej nerovnováhy v eurozóne. Berlín sa dlhodobo zasadzuje za
riešenie vyliečiť dlhovú krízu v eurozóne
okresávaním deficitov verejných financií. Poprední svetoví ekonómovia a finančníci Nouriel Roubini a George Soros však
s takýmto striktným postupom zásadne nesúhlasia. Európa potrebuje masívnu
monetárnu expanziu a fiškálnu stimuláciu, nie rozpočtové úspory, hlása Roubini.
„Nemecko diktuje európsku politiku ako jej
najväčší veriteľ, ale môže uvrhnúť Európu
do deflačnej špirály,“ dopĺňa ho Soros.
Merkelová zároveň odmietla názor, že ďalšie zvýšenie úverovej kapacity záchranného
fondu upokojí trhy. „Mnohí v súčasnosti tvrdia, že úverová kapacita (ESM) by mala byť
dvakrát väčšia. Ak však Nemecko bude dávať sľuby za ostatné európske krajiny, ktoré
nebude schopné dodržať, práve vtedy bude
Európa ešte citlivejšia na prípadné útoky trhov. Trhy prestali eurozóne dôverovať najmä
preto, že už niečo sľúbila, čo však nakoniec
nedodržala,“ povedala pre agentúry Reuters
a DPA Merkelová a dodala, že „práve dôveryhodnosť je momentálne vo svete najdôležitejšou devízou.“
Podľa doterajších plánov by mal mať
ESM k dispozícii 500 miliárd eur. Šéfka
Medzinárodného menového fondu Christine
Lagardeová však žiada jeho navýšenie. Pri tejto príležitosti vyzvala aj ostatné štáty mimo
eurozóny, aby sa prostredníctvom fondu podieľali na jeho navýšení. „Ak bude euroval dostatočne silný, nebude sa musieť použiť. Ak
sa aj použije, budú vklady do neho veľmi bezpečnou investíciou. MMF je veľmi bezpečným dlžníkom.“
Osud Grécka zostáva nejasný
Veľký otáznik neprestajne visí aj nad osudom
Grécka. Či sa jeho budúcnosť bude aj naďalej spájať s eurom je stále nejasné. Ešte nedávno mu malo pomôcť odpísanie dlhov vo
výške 20 percent. V súčasnosti sa už hovorí
o 50 – 70 tich percentách. Európa však nevie,
ako grécky problém riešiť. Priznal to aj britský
minister financií George Osborne: „Je fakt, že
keď sa teraz na začiatku roku 2012 stále hovorí o Grécku, znamená to nevyriešený problém.“ Americký ekonóm Roubiny však už vidí
jeho osud spečatený. Grécko bude prvým
štátom, ktorý bude reštrukturalizovať svoj
dlh a eurozónu opustí v horizonte jedného
roka. A nasledovať majú ďalší. Euro sa podľa neho musí oproti americkému doláru obchodovať o 20 až 30 percent nižšie. Jedine to
pomôže ekonomikám na periférii Únie.
Ako dlho však bude dlhová kríza strašiť
Európu si v súčasnosti nikto netrúfa odhadnúť. Rovnako ani to, aký bude mať globálny dosah.
www.engineering.sk \ 3/2012
77
E K O N O M I K Y
S V E T A
Krajina veterných mlynov a tulipánov je lákadlom pre turistov
Oficiálny názov štátu: Holandské kráľovstvo
Hlavné mesto: Amsterdam (736 000 obyvateľov)
Rozloha: 41 526 km2
Počet obyvateľov: 16,5 mil. (údaj z r. 2010)
HDP na obyvateľa: 42 330 USD (údaj z r. 2011)
Holandsko
TEXT:
Branislav Koscelník FOTO: archív redakcie
Siedma najvyššie postavená krajina v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti,
deviata na zozname štátov s najpríťažlivejším podnikateľským prostredím.
Holandsko vďačí za svoje „áčkove“ ekonomické parametre najmä stabilnému
politickému prostrediu, strategickej polohe, vzdelanej a jazykovo podkutej pracovnej
sile, nadštandardnej infraštruktúre a priaznivým daňovým podmienkam.
N
a svete sú len dve krajiny, kde sa
žije lepšie ako v Holandsku. Po
Nórsku a Austrálii je tento šestnásť a pol miliónový štát podľa
indexu Programu OSN pre rozvoj (Human
Development Index) tretím najpríťažlivejším miestom pod Slnkom. Je to najmä odvetvie služieb, ktoré dáva obyvateľom územia „ukradnutého“ oceánu prácu a robí
ho jedným z najlepších miest pre život. Až
takmer tri štvrtiny bohatstva neveľkej krajiny pochádzajú zo služieb, najmä z dopravných a finančných. Dopravný sektor sa koncentruje v okolí amsterdamského letiska
Schiphol a v prístave Rotterdam. Ten bol až
do roku 2004 najväčším prístavom na svete.
Po vyše štyroch desaťročiach mu hegemóniu prebral čínsky Šanghaj. Vďaka ich výkonom (ale aj činnosti ďalších významných prístavov v mestách Amsterdam, Oosterhout,
Werkendam, Gouda, Cuxhaven, Terneuzen,
Vlissingen a Hengelo) je Holandsko považovane za bránu tovarov z celého sveta do
Európy. Sú to práve prístavy kráľovstva vybudovaného na vode, cez ktoré prichádza
na starý kontinent najväčší objem čínskych
78
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
výrobkov. Holandsko doviezlo za prvých šesť
mesiacov roku 2011 z Číny tovar za takmer
35 miliárd eur. Je to o vyše tretiny viac ako
v rovnakom období roka 2010. Zosadilo tak
susedné Nemecko z pozície najväčšieho importéra čínskych výrobkov do Európy.
Centrum ďalšieho reexportu
Holanďania vedia robiť obchody. Obchodnícka
krv im koluje v žilách už po stáročia. Dodnes
tvoria svetovú špičku v štatistikách medzinárodného obchodu. Na celosvetovom vývoze tovarov sa Holandské kráľovstvo podieľa štyrmi percentami. Po Nemecku, Číne, USA
a Japonsku je piatym najväčším exportérom.
Časť objemu však tvorí reexport tovarov pochádzajúcich najmä z Číny, Taiwanu, Južnej
Ameriky a USA. Tie sa potom odtiaľ distribuujú ďalej do Európy. V dovoze je štát s rozlohou menšou ako územie Slovenska svetovou
sedmičkou. Holandským „rodinným striebrom“
je aj finančný sektor. Neveľká krajina je sídlom
mnohých nadnárodných spoločností v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva. Amsterdamská
burza patrí medzi najvýznamnejšie burzy sveta.
Do spravovania peňazí je zapojených asi osem
tisíc firiem. Z nich najväčšie – ING a Rabobank
– patria k svetovej špičke.
Chémia a strojárstvo na špici
Z Holandska pochádza šesť z desiatich kvetov predávaných v európskych kvetinárstvach. V krajine tulipánov má poľnohospodárstvo a potravinárstvo svetové parametre.
Patrí medzi najväčších producentov mlieka a je tretím najvýznamnejším vývozcom
poľnohospodárskych produktov a potravín
na svete. Napriek špičkovým parametrom
Rotterdamský prístav – brána do Európy
E K O N O M I K Y
poľnohospodárskej výroby nedosahuje tento sektor ani trojpercentný podiel na celkovom HDP Holandska. Výroba potravín
je tretím najsilnejším priemyselným odvetvím v krajine. Syry, mliečne výrobky, či pivo
z Holandska však už nedokážu držať krok
s rýchlo rastúcimi odvetviami strojárskej
a chemickej výroby. Práve tieto obory sú na
špici holandského priemyslu, každé s približne 30-percentným podielom na celkovej
priemyselnej výrobe.
4 500 strojárskych firiem dáva prácu asi
90 tisícom zamestnancov. Veľká väčšina, až
95 percent z týchto podnikov, sú malé firmy.
60 percent strojárskej produkcie ide na vývoz, predovšetkým do susedného Nemecka.
Vysoké náklady na pracovnú silu predstavujú pre holandských strojárov permanentnú
hrozbu. Firmy sa nezriedka sťahujú do krajín
s nižšími výrobnými nákladmi.
Chemický priemysel spolu so strojárstvom patria
k najvyšším tvorcom HDP Holandska
Rovnaká tendencia zasiahla aj elektronický priemysel. Ten je štvrtým najvýznamnejším v krajine a dominuje mu koncern Philips.
Odvetvie zahŕňa 1 200 podnikov s celkovým
počtom 80 tisíc zamestnancov. Zabezpečuje
výrobu káblov, transformátorov, generátorov, telekomunikačných zariadení, osvetľovacej techniky či počítačov. Holandský priemysel má mimoriadne silné vedecko-výskumné
zázemie. To je ťahúňom celého priemyselného sektora. Z celkového balíka výdavkov na
vedu a výskum v Holandsku sa až 90 percent
koncentruje v priemysle.
TOP investor
Vďaka svojej polohe i kvalitnej infraštruktúre sa Holandsko v minulosti stalo magnetom
pre zahraničné investície. V krajine sídlia európske centrály viacerých nadnárodných
spoločností, ako Nike, Eastman Chemical,
S V E T A
Špičkovú úroveň strojárstva krajiny reprezentuje výstavba lodí
Babcock, Cisco a distribučné centrá Fedex,
Cisco či Coca-Cola. Holandsko kapitál nielen prijíma, ale v cudzine veľmi aktívne aj investuje. Tamojšie spoločnosti sú investične
mimoriadne aktívne i na Slovensku. Vďaka
nim je Holandské kráľovstvo najvýznamnejším investorom pod Tatrami. Až pätina
všetkých investícií k nám prišla práve z tohto kúta Európy. Z krajiny, ktorej štvrtina územia je pod úrovňou mora, u nás zakotvili
také esá ako AEGON, Heineken, ING BANK,
LEAF, Brinkers Food, Royal Dutch Shell,
Royal Ahold, Royal Philips Electronics of the
Netherlands, TPG, Unilever alebo UPC. Treba
však povedať, že časť holandských investícií
pochádza z tretích krajín, najmä z Nemecka,
Francúzska, Talianska a USA, ktoré využívajú Holandsko kvôli výhodnejším daňovým
podmienkam.
V hľadáčiku tamojších investorov sú najmä sektory strojárstva, logistiky, stavebníctva a cestovného ruchu. V našom zahraničnom obchode je Holandsko už tradične
v desiatke najvýznamnejších obchodných
teritórií. Počas prvých jedenástich mesiacov
vlaňajška sa však dynamika slovenských vývozov úplne zastavila. Popri krízou zmietaných ekonomikách Portugalska, Španielska
a Grécka je holandský trh jediným miestom
z krajín Európskej únie, kde sme vyviezli
v medziročnom porovnaní menej. Hoci len
o 0,1 percenta. Hodnota vývozu predstavovala za minuloročný január až november
1 295,5 miliárd eur. Aj napriek miernemu poklesu exportu patrí saldo obchodnej bilancie
medzi najvyššie spomedzi našich obchodných partnerov (+756,8 miliárd eur). Dovoz
z Holandska pritom stúpol v rovnakom období takmer o pätinu.
Podľa údajov Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu by sa slovenské spoločnosti
v Holandsku mohli presadiť najmä v strojárskom sektore. Nielen vo vývoze štandardných dielov, ale aj špecifických komponentov, vyrobených podľa presnej špecifikácie.
Takisto elektrotechnické výrobky predstavujú perspektívnu oblasť holandského dovozu.
Ide najmä o dovozy elektromotorov, transformátorov, rozhlasových a televíznych prijímačov, rozvodových systémov a zariadení
pre energetiku. Výraznú položku holandského dovozu predstavuje nábytok. Dopyt na
holandskom trhu vytvára predpoklady na
zvýšenie importu nábytku pre domácnosti,
kancelárie, školy a iné interiéry.
Rovnako, ako v prípade Slovenska, aj v Českej
republike je Holandsko najaktívnejším investorom. O priazeň českých zákazníkov sa
uchádza množstvo významných firiem s holandskými koreňmi. Pochádzajú z rôznych
oblastí: telekomunikácií (UPC), elektroniky (Philips, Océ), potravinárskeho priemyslu (Unilever), petrochémie (IOC, Shell), bankovníctva a poisťovníctva (ING, ABN Amro)
a obchodu (C&A, Ahold s reťazcami maloobchodných predajní Albert a Hypernova).
Okrem týchto silných nadnárodných spoločností pôsobí v Čechách aj množstvo
malých a stredných podnikov s holandskou účasťou. Z krajiny preslávenej tradíciou obchodovania vyváža do Českej republiky svoje produkty 6 800 firiem. Vývozom
do Holandska sa živí len polovičné množstvo spoločností. Najaktívnejší v obchodoch
s týmto západoeurópskym štátom sú českí
strojári a výrobcovia automobilov. Ich výrobky tvoria až takmer tri štvrtiny českého vývozu. Z českých značiek je na tamojšom trhu
najznámejšia Škoda. Mladoboleslavský producent motorových vozidiel predal v roku
2010 v deviatej najbohatšej krajine sveta
16 tisíc automobilov.
www.engineering.sk \ 3/2012
79
TEXT:
Eleonóra Bujačková FOTO: archív redakcie
Zamestnávatelia majú skúsenosti, že politici pred voľbami sľubujú – a po voľbách je to celkom inak. Aj preto prišla Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení s výzvou budúcej vláde bez ohľadu na to, aké bude jej zloženie. Zamestnávatelia
očakávajú najmä politickú stabilitu. Politikov pozvali pred televízne kamery, takže diváci aj odborníci získali dostatok informácií
o postojoch jednotlivých strán a o ich ochote viesť vecný dialóg.
A
sociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) chce
mať v novej vláde odborníkov,
ktorí dokážu riešiť najaktuálnejšie
problémy slovenskej spoločnosti a podnikateľského prostredia, vedia realizovať programy. Menej populizmu, viac odbornosti, kvalitný program a jeho dôsledná realizácia,
vzdelanosť, zmena politiky, nie Zákonníka
práce a podpora podnikania, a tým aj vznik
nových pracovných miest.
To sú podľa AZZZ základné priority, ktoré by
si mala osvojiť aj vláda, ktorá vzíde po marcových parlamentných voľbách. Ako reprezentant zamestnávateľov Asociácia sformulovala desať priorít, ktoré by mala budúca
vláda realizovať, ak chce byť úspešná a prospešná pre Slovensko. Prezident Asociácie
Ing. Tomáš Malatinský, MBA zdôrazňuje,
že krajina potrebuje najmä stabilné politické prostredie. „Vládu do zlého počasia, ktorá ponúkne namiesto populizmu odbornosť, bude schopná nielen napísať kvalitný
program, ale ho aj počas celého volebného obdobia dôsledne plniť. Sme súčasťou
Európy, ktorá sa nachádza v zložitom období dlhovej krízy a problémov eurozóny, preto
bude kľúčová politická stabilita, zhoda vládnej reprezentácie na orientácii k európskej
agende a pokračovanie v konsolidácii verejných financií.“
80
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Politici kontra zamestnávatelia
Pozvanie do verejnej diskusie prijali zástupcovia najsilnejších politických strán, ktorých
pozorne počúvali, ale im aj oponovali, reprezentanti všetkých vyše dvadsiatich členských
zväzov a asociácií združených v AZZZ. Je to
po prvý raz, keď rozhodujúca ekonomická
skupina zaväzuje vládny kabinet, hoci nie je
jasné, aké bude mať zloženie. Asociácia má
za dvadsať rokov s rotáciou vlády skôr negatívne skúsenosti. Aj preto chcú s politickými stranami spolupracovať už pri vytvorení
programu vlády. Treba riešiť nezamestnanosť,
šetrenie fiškálnych financií… Politici sa musia naučiť spolupracovať nielen navzájom, ale
aj s podnikateľmi, lebo všetky dôležité témy
a ich riešenie presahujú jedno volebné obdobie, takže bez spolupráce to nepôjde.
Podľa predsedu strany SMER-SD Róberta
Fica vážnosť situácie vyžaduje i zodpovedajúce riešenia. Budúca vláda by mala zriadiť
akúsi „krízovú radu“, ktorá by za účasti všetkých relevantných subjektov, teda zástupcov
ZMOS, zamestnávateľov a, samozrejme vlády, odborov a ďalších napomáhala konsenzu
pri riešení situácie.
Predseda KDH Ján Figeľ v súvislosti s rastúcou mierou nezamestnanosti absolventov
vysokých škôl navrhuje odvodové prázdniny
pre tých zamestnávateľov, ktorí takýchto absolventov zamestnajú.
Tomáš Malatinský
Richard Sulík, predseda SaS, poznamenal,
že pri prijímaní rôznych opatrení, formujúcich podnikateľské prostredie, si úradníci myslia, že sú múdrejší ako podnikatelia.
Podpredseda SNS Andrej Danko by v oblasti školstva výrazne zredukoval počet vysokých škôl.
Ivan Švejna (Most-Híd) vyjadril ľútosť, že sa
súčasnej koalícii nepodarilo dotiahnuť pripravované reformy do konca. Podľa jeho slov
by napríklad daňová a odvodová reforma
znamenali zásadný obrat vo fiškálnej politike.
Lídri politických strán
Výzva budúcej vláde
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Odbornosť je najdôležitejšia
Ku kľúčovým bodom podnikateľskej výzvy patrí menej populizmu, viac odbornosti, kvalitný program, dôsledná realizácia. Ján
Figeľ vníma výzvu budúcej vláde ako ilúziu, priestor vidí skôr v diskusii s politickými
stranami. „Ak chceme, aby bolo menej populizmu, musí ho byť menej v politických
stranách. Ak chceme, aby bolo viac programovosti, odbornosti, musí to tak byť najskôr
v stranách. Potom sa tieto atribúty dostanú
aj do vlády, legislatívy, do verejného života.“
Róbert Fico si myslí, že sme na Slovensku vytvorili atmosféru, akoby každé voľby mali byť
akousi revolúciou. „Ale voľby nie sú revolúciou, sú legitímnou výmenou politickej garnitúry. Hlásim sa predovšetkým ku kontinuite. Pokiaľ bude sociálna demokracia vo vláde,
tak nám bude záležať, aby dobré veci, ktoré fungujú, ostali. Chcem ponúknuť určitý
model správania sa po parlamentných voľbách. My dnes ani tak netrpíme nejakou obrovskou finančnou či hospodárskou krízou,
pretože krajina má stále pozitívny hospodársky rast, hoci odhady sa znižujú a predpokladáme, že v roku 2012 to bude menej
ako jedno percento. Je tu veľká kríza dôvery, kríza schopnosti prijímať rozhodnutia. Ak
bude Smer vo vláde, tak by som sa rád vrátil
k modelu, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny,
k modelu takzvanej krízovej rady. Musí to byť
širšia zostava ako len štandardní sociálni partneri, teda vláda, zamestnávatelia, zamestnanci, mestá, obce a určite by som pripojil vedu
a výskum, finančné inštitúcie aj cirkvi.“
Podľa Ivana Štefanca nielen schopnosť presadiť veci, ale i schopnosť dohodnúť sa, patria
k základnej politickej výbave. „Nám sa podarilo dohodnúť na veľmi podstatných veciach
koncom minulého roka. Ústavný zákon
o rozpočtovej zodpovednosti – všetky politické strany sa dokázali dohodnúť na tom, že
je to dobrá vec. Som rád, že tento návrh sme
presadili a že vytvára aj podmienky hospodárenia pre každú ďalšiu vládu.“
Rétorika SaS k možnému konsenzu v záujme
stability, či už budúcej vlády alebo slovenskej
ekonomiky, je ostrejšia. Richard Sulík formuluje stranícke postoje: ,, Naša pozícia v prípade eurovalu je jednoznačná. Kde sa však
určite zhodujeme, to je rozpočtová zodpovednosť. Naša strana má záujem, aby štátny rozpočet uvažoval s čo najmenším deficitom. Samozrejme, keď sa má dodržať deficit,
výdavky štátu musia klesať. Myslím si však,
že je vylúčené, aby ktorákoľvek strana splnila
všetko zo svojho programu.“
Vecné a reálne programové vyhlásenie očakávajú podnikatelia od každej vlády. „Žiaľ,
táto vláda nemala dosť času na to, aby splnila to svoje. Preto ostalo veľa vecí otvorených, ku ktorým sa dá určite vrátiť – napríklad odvodová reforma,“ vraví podpredseda
Most-Hid Ivan Švejna.
Andrej Danko, podpredseda SNS, bol aj zamestnávateľom aj zamestnancom a myslí si,
že každý politik by si to mal vyskúšať. „Veľmi
dobre chápem zúfalstvo zamestnávateľov
keď vidia vládu, ktorá dehonestuje podnikateľský stav. Myslím si, že ľudia, ktorí zamestnávajú, si zaslúžia úctu a obdiv a nie trest...
Nefungujú základné kompetencie medzi
ústrednými orgánmi štátnej správy, medzi
samosprávami, domáci podnikatelia musia zápasiť s nezmyselnými normami. A to
už nehovorím o investičných stimuloch. My
vyznávame pronárodnú politiku, nie servilnú
voči Európskej únii.“
Sociálny dialóg
Róbert Fico nevidí problém prizvať k tvorbe
programu vlády aj predstaviteľov zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších. Priznáva, že
je niekoľko zásadných tém, kde budú politické strany ťažko hľadať kompromis. „My máme
večný problém s privatizáciou a nebudeme
súhlasiť, aby v programovom vyhlásení bola
napríklad privatizácia strategického majetku. A iné politické strany tiež budú mať nejaké podobné mantinely. Takže budeme musieť
pristúpiť k veľmi intenzívnemu sociálnemu
dialógu, aby sa zrodil kompromis.“ Na potrebe mechanizmu vecnej spolupráce podnikateľskej sféry, politických strán a zainteresovaných združení sa zhodli všetci diskutujúci.
Prezident AZZZ Tomáš Malatinský nie je príliš optimisticky. ,,Darmo budeme všetci deklarovať, že to, či ono je kľúčovou témou,
ak nezvládneme presadenie priorít v praxi.
Slovensko si nemôže dovoliť byť dlhodobo
v štádiu neriešenia problémov. Všetky body
našej výzvy považujeme za mimoriadne dôležité. V tejto súvislosti by som rád upriamil
pozornosť na vzdelávanie, vedu a výskum.
Zásadné zmeny pri každej výmene vlády neprospievajú a dôsledky znášame všetci. Úrady
práce sú plné absolventov škôl, ktorých prax
nechce a profesie, ktoré potrebuje, zasa nemáme vyškolené.“ Zamestnávatelia čoraz častejšie upozorňujú, že v odborných profesiách
populácia starne a starších nemá kto nahradiť.
Chýba fórum, dialóg medzi firmami a akademickou sférou. „Fórum by definovalo stratégie, špecifické nástroje, aj mobilitu a financovanie v školstve,“ argumentoval Ján Figeľ.
www.engineering.sk \ 3/2012
81
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Ivan Švejna si myslí, že vzdelanie musí byť
regulované. Na jednej strane je trh práce
a podnikateľské prostredie, na druhej strane školy. „Štát by mal vedieť, aké odbory potrebuje trh. Potom by sa nestalo, že 30 percent absolventov nemá prácu. Teda regulácia
je zlá. Musíme spojiť trh práce so vzdelaním.
Musíme motivovať podnikateľov, aby investovali do vzdelania. Voľakedy boli podniky
viac prepojené so školstvom, existovali rôzne podnikové štipendiá...“
Richard Sulík je presvedčený, že rovnováhu
medzi vzdelaním a potrebou trhu musí garantovať štát. „Je to odvetvie, ktoré je zle regulované. Treba zmeniť systém a financovanie. A, samozrejme, podstatne zvýšiť aj
nároky na študentov. My sme za to, aby vysoké školy boli čiastočne spoplatnené a vtedy si aj študenti budú vyberať také odbory, s ktorými na trhu práce uspejú.“ Róbert
Fico si myslí, že pokiaľ sa nezhodneme na
tom, aké smerovanie má mať Slovensko, nikdy nevyriešime problém študentov, ktorí vychádzajú zo stredných a vysokých škôl.
„Hlásim sa k tomu, čo urobila Slovenská akadémia vied, keď sme v spolupráci s ňou dali
vypracovať stratégiu rozvoja krajiny na obdobie 15, 20 a 30 rokov. A tak opäť vyzývam
všetkých, poďme sa dohodnúť na strategickom dokumente, na vízii Slovenska na 30 rokov. Ale potom to rešpektujme. Oceňujem
aktivitu Asociácie aj Klubu 500, že prichádzajú s veľmi dobrými podnetmi pokiaľ ide
o stredné odborné školstvo. V tejto sfére by
mala budúca vláda s nimi maximálne spolupracovať.“
Neuralgický bod – Zákonník práce
Keď diskutujúci prešli k najdôležitejšej
právnej norme, Zákonníku práce, debata
82
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
nabrala na dynamike. Zhodu našli v jednom
– dnešná podoba už zrejme dlho platiť nebude. Zástupcovia podnikateľov jednoznačne argumentujú, že nie je možné zákonník
práce meniť každú sezónu. To zamestnanosti neprospieva. Mení sa s každou novou vládnou garnitúrou a charakterizuje ho politický
rukopis. Preto zamestnávatelia, ale aj odbory, už neraz navrhovali, aby sa zákon schválil ústavne. Tak by bol záväznou normou
pre všetky vlády. Tomáš Malatinský zdôrazňuje, že zamestnávatelia rešpektujú povinnosť ochrany zamestnanca, aj to, že ako člen
Európskej únie musíme niektoré európske
zákony implementovať do nášho ZP. ,,Nielen
zákonník práce, ale i ďalšie témy, ako napríklad zmena odvodového zaťaženia, presahujú jedno volebné obdobie. Preto je nevyhnutné, aby sme témy definovali ako
celospoločenský záujem,“ povedal.
Aj Ján Figeľ považuje ZP za jeden z dôležitých pilierov nielen pre trh práce, ale i pre
ekonomiku a perspektívu spoločnosti. Podľa
neho Slovensko patrí k negatívnej špičke
v Európskej únii z hľadiska nezamestnanosti absolventov, a to iba potvrdzuje, že pripravujeme takých, ktorých potom nevieme zamestnať. „Podľa mňa odborné praxe by mali
byť pravidlom, nie výnimkou.“ Richard Sulík
je presvedčený, že práve trh vyrieši veľmi
veľa, len netreba doň zasahovať. „Lebo úradníci pri zelenom stole si myslia, že sú múdrejší ako podnikatelia, ako zamestnávatelia
a vymýšľajú pravidlá, aby obhájili svoju existenciu. Keď počúvam volanie po strategickom plánovaní, plánovacej komisii, tak to
sme tu už predsa mali... každý je iný a len trh
dokáže na to reagovať. Som presvedčený, že
urobíme veľmi dobre, keď sa do toho nebudeme miešať.“
Optimizmus na záver
Prvá verejná konfrontácia politikov s podnikateľmi sa niesla v korektnom duchu a viacerí vyslovili želanie, aby sa všetci sústredili
na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje. „Chcem veriť, že tak ako tu bolo prisľúbené, nech už ktokoľvek z vás bude pri
hlavnom stole keď sa bude tvoriť programové vyhlásenie, nezabudnete na ochotu viesť
vecný dialóg. Aby sme spoločne zabezpečili
lepšie podnikateľské prostredie, zvýšili kvalitu života, vytvorili nové pracovné príležitosti. To všetko generuje zamestnanosť, úspešné Slovensko, ktoré si všetci želáme. Sme
súčasťou Európy, ktorá sa nachádza v zložitom období dlhovej krízy, preto bude kľúčová politická stabilita, zhoda vládnej reprezentácie na orientácii k európskej agende
a pokračovanie v konsolidácii verejných financií,“ povedal na záver verejnej diskusie
Tomáš Malatinský.
prvý strojársky server
…od roku 1997
Trendové informácie v novom dizajne
• Aktuálne informácie zo strojárskeho diania
• Elektronický časopis – informačný náskok
• Katalóg strojárskych firiem
• Foto a videoreportáže z veľtrhov, výstav, konferencií
• Pozvánky, avíza
• Newsletters
• Recenzované odborné články
• 30 000 návštev mesačne
www.engineering.sk
Ing. Petr Goliáš vystúpil s prednáškou Základy odmasťovania
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Aktuálne trendy
povrchových úprav
TEXT/FOTO:
Michal Múdrý
Prvý utorok mesiaca február sa česká i slovenská odborná verejnosť z oblasti
povrchových úprav už pravidelne stretáva v Jihlave. Záujemcovia z odboru sa
na 45. celoštátnom aktíve galvanizérov oboznámili s novými trendmi nielen
v teoretickej rovine, ale aj prostredníctvom prednášok odborníkov z praxe.
A
ktuálny ročník podujatia organizovaného Českou spoločnosťou
pre povrchové úpravy (ČSPÚ) bol
venovaný využitiu nanotechnológií v galvanotechnike, bezkobaltovej pasivácii a aktuálnym zmenám legislatívnych podmienok v technológiách povrchových úprav.
dostávajú nové technológie. Budú najbližšie roky odboru povrchových úprav patriť
nanotechnológii? Odpoveď na túto otázku sa pokúsili priniesť i viaceré príspevky na
tomto stretnutí. „Nanotechnologie nabývá poměrně velkého vzrůstu a bylo potřeba
úvest v tom trochu systém, pořádek a odbornou veřejnost seznámit s tímto vývojem. Už se nejedná o nějakou módní novinku. Jde o skutečně nový obor, který se rozvíjí,
bude se rozvíjet a určitě se uplatní,“ uviedol
na margo výberu tejto témy prezident ČSPÚ
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Nanočastice u povrchárov
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Rok 2011 konečne priniesol oživenie aj v tomto priemyselnom segmente. Do popredia sa
84
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Všeobecný úvod na tému nanotechnológií
predniesol Jan Hošek z Českého Vysokého
učení technického v Prahe. Nanotechnológia
je novo zavedený, veľmi široký technický odbor, ktorý zažíva intenzívny rozvoj. Kvôli
jeho všeobecným vplyvom na všetky oblasti ľudskej činnosti je štandardizácia tohto
odboru jednou z priorít vlád na celom svete. Všeobecne uznávaná definícia hovorí, že
za nanotechnológie môžeme označiť všetky
materiály, systémy, ich aplikácie alebo spôsoby tvorby štruktúr a materiálov, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
• majú minimálne jeden rozmer alebo svoju vnútornú štruktúru vo veľkosti 1 – 100
nm,
• využívajú fyzikálne alebo chemické vlastnosti na úrovni atómov a molekúl, takže majú neobvyklé charakteristiky oproti
rovnakým materiálom alebo systémom,
ktoré nemajú zložky s nanorozmermi,
• musia byť umelo pripravené, pričom
môžu byť kombinované tak, aby vytvárali väčšie štruktúry s využiteľnými dôsledkami do makrosveta.
Príklad využitia nanotechnológií v praxi povrchových úprav priblížil Jiří Slivanský zo
spoločnosti COVENTYA, ktorá využila svoju prvú nanopasiváciu už v roku 2005 v prípravku LATHANE TR 175. Navyše, od roku
2010 ponúka novú, bezkobaltovú verziu
tohto prípravku. Lubrikanty na zníženie súčiniteľa trenia a na zvýšenie odolnosti proti korózii teraz využívajú tri typy pasivácie
– obsahujúce nanočastice, kobalt a bezkobaltový variant.
Fosfátové povlaky
Petr Pokorný z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe prezentoval vývoj nového
kúpeľa zinočnato-vápenatého fosfátovania
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
urýchľovaného neoxidačným urýchľovačom
hydroxylaminsulfátom. Cieľom bolo nahradiť klasický dusitan sodný, ktorý v kúpeli nie je dlhodobo stály a navyše podporuje
tvorbu kalu. Pri testovaní oboch urýchľovačov bol využitý rovnako stály kúpeľ. Dusitan
sodný bol do kúpeľa pridávaný ako 10 hm. %
roztok, hydroxylaminsulfát sa do paralelného kúpeľa pridával ako pevná kryštalická látka. Hoci výsledky chemických analýz ukazujú, že povlaky vytvorené z oboch druhov
fosfatizačných kúpeľov sú rovnocenné, treba dodať, že o zložení amorfnej vrstvy, ktorá vzniká v prvotnej fáze fosfátovania, neboli
zistené bližšie informácie. Zloženie tejto vrstvy a jej hrúbka pritom môžu ovplyvňovať
priľnavosť a rovnako aj kvalitu poskytovanej
protikoróznej odolnosti. Navyše, alternatívny
kúpeľ treba otestovať v priemyselných podmienkach za bežnej prevádzky.
Výsledky porovnávacích skúšok fosfátových
povlakov predniesla Ing. Kateřina Kreislová
zo spoločnosti SVÚOM, s. r. o. Na viacerých
skúšaných povlakoch práškových farieb nanesených na fosfátové povlaky bol v zrýchlenej koróznej skúške NSS zistený viditeľný
vplyv hrúbky povlaku na koróznu odolnosť.
Na získanie súvislého povlaku je podľa ČSN
EN 13439 potrebná hrúbka minimálne 60
μm. Pri vyšších hrúbkach povlaku je predpoklad, že by mali vykazovať lepšie ochranné vlastnosti, teda vyššiu koróznu odolnosť,
ale často vykazujú vyššiu delamináciu. Pri
väčších hrúbkach povlaku treba zabezpečiť správne a dokonalé vypálenie. Pri voľbe technológie povrchových úprav, vrátane
predúpravy povrchu, však nemožno ochranný účinok fosfátových povlakov preceňovať.
Degradácia galvanicky vylúčeného duplexného povlaku chrómu – to bol názov príspevku, s ktorým vystúpila Ing. Xenie Ševčíková
z Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava. V baníckom prostredí využívajú
na protikoróznu ochranu strojov a zariadení mikrodiskontinuálne katódové povlakové
systémy na báze dvojvrstvového chrómovania. Pri použití kúpeľov tretej generácie však
začal výrazne klesať význam tejto duplexnej
technológie. Veľmi ťažké korózne podmienky a silné mechanické zaťaženie vo vlhkom
a prašnom prostredí si vyžiadali hľadanie nových technológií. Jednou z možností riešenia je použitie žltého bronzu s obsahom 12
– 16 % cínu namiesto modifikovaného variantu mliečny chróm + finálna vrstva z kúpeľa tretej generácie. V Českej republike táto
technológia kombinácie povlakov bronz/
tvrdý chróm z kúpeľov tretej generácie zatiaľ
nebola aplikovaná, ale z celosvetového hľadiska je už táto technológia nasadená všade tam, kde sa vyžaduje extrémna odolnosť
voči korózii a opotrebeniu.
Softvérová simulácia korózie
Celkom nový prístup k riešeniu modelovania
koróznych stavov a dejov a predikciu priebehu korózie ponúka využitie softvérových
analýz v oblasti povrchových úprav. Na základe aplikácie elektrochemických javov
na jednoduchšie konštrukčné prvky možno sledovať a odhadnúť degradáciu materiálu, druh korózneho napadnutia a rozsah
poškodenia. Navrhnuté konštrukčné prvky sa ľahko aplikujú na väčšinu konštrukcií
a kombináciou jednotlivých prvkov možno
vytvárať zložitejšie konštrukčné uzly. Vopred
Čestné ocenenia za rozvoj odboru povrchových úprav si prevzali:
zľava Ing. Pavel Vodehnal, Ing. Miroslava Banýrová, Stanislav Hospodka a Ing. Ladislav Obr, CSc.
Ing. Roman Konvalinka
definované konštrukčné body sú vystavené
presne definovanému prostrediu, ktorého
zloženie je vymedzené stanovením okrajových podmienok. Informácie získané na základe softvérovej analýzy ponúkajú pohľad
na priebeh korózie materiálu a povrchových
úprav a jej zmenu v čase. O využití simulácie
poškodenia materiálu prítomných informoval Ing. Miroslav Valeš z Výskumného a skúšobného leteckého ústavu.
Zmena pravidiel
Zmenu legislatívnych podmienok v podobe schválenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia ČR č. 175/2011 Sb. účastníkov
oznámil Ing. Jindřich Kuběna. Nová vyhláška mení vyhlášku č. 450/2005 Sb., o náležitostiach nakladania so škodlivými látkami.
Hlavnou zmenou je, že vodným zákonom
požadované pravidelné skúšky tesnosti potrubí a zariadení, v ktorých sa skladujú alebo
sa inak nakladá so škodlivými látkami, môžu
uskutočňovať len odborne spôsobilé osoby.
Ďalšie zmeny, až na jednu výnimku, smerujú skôr k zmierneniu podmienok pre nakladanie so škodlivými látkami. Pomerne veľký
objem zmien má upresňujúci charakter, prípadne zjednodušuje doteraz platné definície
a podmienok.
Prevzali si ocenenia
Počas stretnutia galvanizérov sa už piaty rok
odovzdávajú tým, ktorí celú svoju kariéru venovali rozvoju oblasti povrchových úprav, čestné
ocenenia. Tento rok bolo na základe rozhodnutia výboru ČSPÚ ocenených päť osobností:
Ing. Miroslava Banýrová, Stanislav Hospodka,
Vladimír Šimek, Ing. Pavel Vodehnal a prezident spoločnosti, Ing. Ladislav Obr, CSc.
Na podujatí odzneli viaceré podnetné
prednášky. Vybrané príspevky vám prinesieme aj v niektorom z nasledujúcich vydaní nášho časopisu.
www.engineering.sk \ 3/2012
85
Veľtrh pracovných
príležitostí
TEXT/FOTO:
Eleonóra Bujačková
Stovka zamestnávateľov a 3 500 pracovných miest. To je vizitka veľtrhu práce
Profesia days, ktorý sa konal na výstavisku Incheba Expo v Bratislave v polovici
februára. Aj keď slovenský trh práce zažil v januári tohto roka zvrat a pribudli tisíce
nových pracovných miest, úrady práce stále evidujú veľa nezamestnaných.
K
u koncu minulého roka bolo v ich
evidencii najviac nezamestnaných
vo veku od 20 do 29 rokov. Podľa
štatistík miera nezamestnanosti bola
v decembri na úrovni 13,4 %. Profesia days tak
bol vhodnou príležitosťou nájsť si prácu.
Spoločnosť Profesia, ktorá podujatie zorganizovala, prizvala na 3. ročník medzinárodného veľtrhu práce renomované slovenské
a medzinárodné spoločnosti. Medzi najväčších zamestnávateľov patrili IT firmy, všetky tri automobilky pôsobiace na Slovensku,
ktoré v ostatnom roku patria medzi ťahúňov
slovenskej ekonomiky, najväčšie banky aj celoslovenské obchodné reťazce. Okrem tradičných zamestnávateľov, ktorí chodia na veľtrh
práce pravidelne každý rok, ako poisťovne či
niektoré nadnárodné koncerny, prišli tento
rok hľadať ľudí napríklad aj mobilní operátori.
Pridaná hodnota
Organizátor sústredil na jednom mieste
komplexnú ponuku pracovných príležitostí, ako aj potrebné informácie, ako postupovať pri hľadaní práce. Medzi záujemcami
sme našli nielen uchádzačov z Bratislavy, ale
i z Prešova, Žiliny či Popradu.
Uchádzači, ktorí prišli z iných kútov
Slovenska, mohli využiť cestovný lístok na
86
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
vlak s 50-percentnou zľavou. Počas dvoch dní
sa záujemcovia stretli s personálnymi agentúrami, priamo so zamestnávateľmi a s ľuďmi
zo štátnych inštitúcií zastrešujúcich zamestnávanie. Vstup na veľtrh i na všetky prezentácie a prednášky bol zadarmo. V programe
dominovali odborné semináre a konzultácie,
ukážky assessment centier, kompletná psychodiagnostika, testovanie jazykových a počítačových znalostí, pestrý sprievodný program
obohatený súťažami o ceny. Uchádzači získali
aj zľavy na školenia a kurzy do výšky 60 alebo
70 percent. Viacerí oslovení tieto sprievodné
benefity hodnotili veľmi vysoko.
,,Ocenila som, že zástupcovia firiem prišli
s konkrétnymi ponukami i návrhmi možných alternatív. A zaujalo ma aj veľa konzultantov, ktorí mi poradili, ako postupovať
pri pohovoroch, na čo sa sústrediť. Strednú
školu so zameraním na chémiu som skončila pred dvoma rokmi a veľmi sa mi nedarí nájsť si primeranú prácu,“ vraví Tereza zo
Senice. Uvítala by zamestnávateľa, ktorý by
vyzdvihol aj jej jazykové vedomosti a ponúkol možnosť ubytovania.
Motívy sú rôzne
Túžite po práci, ktorá bude finančne zaujímavá a zároveň vás bude baviť? Samozrejme,
kto by si to neželal. Ale nie každý má predpoklady na to, aby vo svojej profesii spojil
príjemné s užitočným. Jeden z prieskumov
personálnej spoločnosti potvrdil, že väčšina
ľudí sa síce nebojí o robotu v dôsledku krízy,
trápi ich však neistota pri jej udržaní si a nízka mzda. Ten istý prieskum potvrdil, že v oblasti motivačných faktorov dlhodobo vedie
finančné ohodnotenie pred náplňou práce
a kariérnym rastom.
„Preferujem hľadanie vhodnej práce prostredníctvom agentúr, alebo sa obraciam na
priateľov a známych,“ pridáva svoje poznatky Juraj zo Šale. ,,Pravidelne sledujem aj pracovnú ponuku na internete aj s tým rizikom,
že nemusí byť vždy verifikovaná.“ Na podobnom podujatí bol prvý raz, vyzdvihol bohatú ponuku a seriózny prístup zástupcov jednotlivých firiem. ,,Mali jasnú predstavu koho
potrebujú, čo od neho očakávajú a čo mu
môžu ponúknuť.“ Jeho priateľka Vlasta bola
tiež spokojná. ,,Mňa oslovilo poradenstvo pri
hľadaní práce, testovanie jazykových a počítačových zručností. A pod dohľadom odborníkov som si zopakovala, ako má vyzerať
životopis a motivačný list. Možno teraz už
vytipovaného zamestnávateľa presvedčím
o svojich schopnostiach.“
Podľa organizátorov si nájde prácu každý, kto
chce. Treba však byť aktívny a prácu hľadať.
Ponuky sa totiž neustále menia a dopĺňajú,
lebo na Slovensko prichádzajú aj nové firmy. Pravda, adept musí byť ochotný za prácou i cestovať a znížiť aj svoje požiadavky.
Viacerí zástupcovia zamestnávateľov netajili
rozčarovanie, že chýbajú zruční remeselníci,
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
ktorých by potrebovali oveľa viac. Majú ťažké srdce na školskú politiku, ktorá nerešpektuje potreby trhu.
Výber a ponuka
Veľtrh navštívilo vyše 18 000 záujemcov. Nie
všetci však prišli pripravení, a tak zažili aj sklamanie. Úspešnejší boli tí, ktorí si pred pohovorom zistili informácie o potenciálnom zamestnávateľovi a pracovnej pozícii.
Sebavedomý Tomáš z Bratislavy netají spokojnosť. „Firmy, kde by som chcel pracovať o mňa majú záujem. Láka ma finančníctvo, dve banky ma pozvali na ďalší pohovor,
tak verím, že to vyjde. Vyhrá lepšia ponuka,
nielen finančná. Mám čo ponúknuť, viem
sa oceniť.“ Tomáš študuje matematiku a fyziku, plynule ovláda angličtinu a nemčinu.
,,Myslím si, že vzdelanie nie je zanedbateľné, ako sa to často prezentuje. Práve naopak.“
Sondujúc v stánkoch zamestnávateľov zisťujeme, že na veľtrh síce prišlo rekordné
množstvo návštevníkov, ale, žiaľ, veľká časť
ich požiadavky na budúceho zamestnanca
nespĺňa. ,,Chýba im energia, dynamika, nápad,“ povedal nám zástupca automobilky.
Sebavedomie je skvelá vec, ale musí byť podložené vedomosťami, jazykovou vybavenosťou i disciplínou, dodal.
Prácu si na veľtrhu si hľadali nielen mladí.
Medzi tisíckami návštevníkov bol aj 52-ročný Dušan z Banskej Bystrice, ktorý je nezamestnaný vyše pol roka. Doma si prácu hľadá len veľmi ťažko. Práve takýto veľtrh mu
preto príde vhod. „Páči sa mi, že je tu toľko firiem na jednom mieste. Som vyučený
sústružník, tak dúfam, že si prácu nájdem,“
dodal. Jeho partnerka je vyštudovaná učiteľka pre 1. stupeň základnej školy. ,,V našom
meste nie je pre mňa miesto, z fakulty ročne odchádza veľa absolventov, takže už pol
roka hľadám miesto aj v blízkom okolí. Ale je
to ťažké. V Bratislave by som si aj našla, ale
problémom bude bývanie.“
Chcem… ponúkam… viem…
Najväčšou prekážkou sú pre väčšinu kandidátov jazykové zručnosti. To priznávajú firmy aj uchádzači. „Angličtinu potrebujú všade, aj pri administratívnych pozíciách. Keby
som ju vedela lepšie, určite by som si ľahšie
našla prácu,“ myslí si absolventka filozofie.
Vyskúšala si aj prácu predavačky a dnes vraví, že si to mala so špecializáciou vysokoškolského štúdia lepšie premyslieť. To, že na pohovory chodia ľudia s praxou, no väčšinou
nespĺňajú jazykové požiadavky, priznali viacerí manažéri. Ich ďalšou skúsenosťou je, že
na veľtrh prišli väčšinou seriózni záujemcovia
o prácu a radi privítali dobrú radu a nasmerovanie. Zamestnávatelia ocenili, že burzu
práce navštívili ľudia zo všetkých cieľových
skupín, s rôznou úrovňou pracovných skúseností, vzdelania a jazykovou vybavenosťou.
Zástupcovia Volkswagen Slovakia hľadali stovky pracovníkov. V súčasnosti má fabrika otvorených 12 typov pracovných
pozícií. Pre študentov, ktorí ešte školu neabsolvovali, je určený program IngA – Inžinier
v automobilovom priemysle. V rámci neho
absolvujú odbornú prax a najlepší z nich získajú štipendium na celý akademický rok.
Talenty na medzinárodnom veľtrhu pracovných príležitostí hľadala i spoločnosť Henkel.
Podľa manažéra Martina Resutíka hľadajú
,,všetkých talentovaných ľudí, ktorí sú otvorení novým skúsenostiam, hľadajú nové nápady pre inovatívne značky a moderné technológie.“ Vítaní sú nielen absolventi, ale
i skúsení odborníci s praxou.
Cesta úspechu
Veľtrh ponúkal veľa, každý mal príležitosť konzultovať, radiť sa, učiť sa. Odborný
program Cesta úspechu zaujal najmä mladých. ,,Tak nanečisto som si mohol vyskúšať psychodiagnostické testy, ktoré sú pre
mňa doslova strašiakom,“ vraví tridsiatnik
Juraj. Koučovací rozhovor si vraj doslova užíval a verí, že teraz už na ozajstný pohovor
pôjde bez trémy. Podobne sa vyjadrili viacerí aktéri, ktorí si počas jedného dňa vyskúšali nové metódy náboru, otestovali si svoje IT
a jazykové znalosti a získali certifikáty. Na záver si vyskúšali ako prebieha pohovor s personalistami.
Aj novinka veľtrhu, Remeslo má zlaté dno,
zaujala. Predstavili sa nielen majstri, ale i študenti odborných škôl. Potenciálni záujemcovia sa mohli inšpirovať a vyskúšať si drevorezbu, zlatníctvo, spracovanie kože,
pekárstvo, aranžérstvo, cukrárstvo, ale i barmanstvo či patchwork.
Organizátori i návštevníci veľtrhu svorne konštatovali, že takéto akcie sú dôležité
v každom období. Situácia na trhu práce nie
je ani tento rok z pohľadu uchádzačov ideálna, hoci sa zlepšuje. Profesia days zvyšuje ich
šancu uspieť na pracovnom trhu.
www.engineering.sk \ 3/2012
87
Podpora exportu
je nevyhnutná
TEXT/FOTO:
Eleonóra Bujačková
Ak sa o exporte všade na svete hovorí ako o nesmierne dôležitej súčasti ekonomiky
a jeho podpora tvorí často chrbtovú kosť hospodárskej politiky, potom to pre
Slovensko platí dvojnásobne. Štátu chýba stratégia podpory, exportéri už dlho
volajú po prehodnotení celého systému. Podpora exportu bola ústredným motívom
konferencie, ktorú 16. februára zorganizovala v Bratislave EXIMBANKA SR.
vybraných významných exportérov a bánk
na Slovensku vyslovili zásadnú podporu exportu. Pretože o nevyhnutnosti zvyšovania
exportu ako hlavného motora ekonomického rozvoja niet pochýb.
Navýšiť kapitál
Mario Schrenkel, predseda Rady banky a generálny
riaditeľ EXIMBANKY SR
N
a potrebe tvorby efektívnych nástrojov na podporu slovenského
exportu sa zhodli všetci účastníci
konferencie. Predstavitelia rezortov financií, zahraničných vecí a hospodárstva, poslanci NR SR, akademici a zástupcovia
88
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Exportno-importná banka pôsobí ako nástroj štátnej podpory vývozu v oblasti poistenia úverových rizík a podpory financovania
vývozu. Podľa názoru slovenských exportérov vyhovuje princípom trhovej ekonomiky.
Jedným dychom však dodávajú, že jej finančné zdroje sú nedostatočné. Štátny tajomník
ministerstva financií Vladimír Tvaroška pripustil, že štát je pripravený posilniť kapitál
Eximbanky. „Pôjde o transakciu, ktorá nezvyšuje deficit verejných financií,“ s tým, že export potrebuje na svoju podporu špecifické
nástroje. Podľa neho to však nie je jediný nástroj podpory. Ďalším je „podpora prezentácie Slovenska ako krajiny v zahraničí, ale aj
konkrétnych produktov firiem.“ V diskusii
všetci účastníci jednoznačne zdôrazňovali,
že export je naozaj kľúčovou témou pre slovenskú ekonomiku, keďže je najvýraznejším
prispievateľom k ekonomickému rastu krajiny. Pre podporu exportu je najdôležitejšie
podnikateľské prostredie, aby fungovali súdy,
štátny aparát, aby sme mali nízke dane, aby
podnikatelia mali k dispozícii kvalifikovanú
pracovnú silu. Štátny tajomník ministerstva
hospodárstva avizoval, že rezort pripravuje
novú verziu proexportnej politiky Slovenska.
Opozičný poslanec za Smer-SD Peter
Kažimír je presvedčený, že treba prehodnotiť celý systém exportu, aby mohli byť financie efektívnejšie využívané. A hoci slovenskú
ekonomiku čaká „obdobie krutej konsolidácie verejných financií založené na príjmovej
aj výdavkovej stránke, financie na export by
sa primárne nemali znižovať.“
Stav slovenskej politickej scény podľa slov
šéfa Exportno-importnej banky Mária
Schrenkela nevplýva na fungovanie slovenského exportu, či na banku. Banka je totiž
primárne v kontakte s exportérmi. „V rámci
našich zdrojov a ľudských kapacít vykonávame našu činnosť korektne a štandardne.“
Lacná pracovná sila už nestačí
Kritické slová vyslovil Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Možnosti pre slovenských
exportérov pri súčasnom systéme podpory
sú vyčerpané, ak abstrahujeme od zahraničných investorov. Presadiť sa voči ktorejkoľvek expandujúcej ekonomike je v súčasnosti
ekonomicky aj politicky prakticky vylúčené.
Aby sme uspeli v globálnej súťaži, nestačí využívať lacnú pracovnú silu a geografickú polohu, musíme vyťažiť čo najviac zo svojich
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Sprava V. Tvaroška, P. Kažimír, K. Takáč (ŠT MH SR), Z. Vališ ( zástupca MPO ČR), M. Mevald ( Czech Trade)
predností.“ Riešenia vidí v hospodárskej súťaži medzi firmami, ktorá musí mať svoje pravidlá hry. Úlohou štátu je takéto pravidlá
tvoriť a kontrolovať ich dodržiavanie.
Väčšina
vyspelých
krajín
pripravuje stratégie, ktorých cieľom je zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky pre rast
vlastného exportu. Efektívna stratégia sa vyznačuje partnerstvom – je koncipovaná vládou a podporovaná podnikateľskou sférou.
Príčiny nefungovania stratégií, ktoré na slovenskej pôde vznikli, vidia mnohí odborníci
a zástupcovia podnikateľskej verejnosti najmä v tom, že sa prakticky nerealizujú. Preto
prítomní upozornili zvlášť na fakt, že tieto
strategické priority treba zapracovať priamo
do vládneho programu a výraznejšie sa zasadzovať za jeho dôsledné napĺňanie.
Eximbanka je jediným priamym nástrojom štátnej podpory slovenského exportu. Ako potvrdil Mario Schrenkel, predseda
Rady EXIMBANKY SR a jej generálny riaditeľ,
presmerovaním ťažiska aktivít z refinančného financovania na priame a orientáciou na
podporu malých a stredných podnikateľov
banka v ostatných rokoch podporuje svojimi aktivitami 5 až 7,5-percentný podiel na
celkovom exporte Slovenskej republiky. „Aj
v budúcnosti sa chceme prioritne zameriavať na podporu tohto segmentu podnikateľskej sféry.“
zastupujú podnikateľov, sú aktívne aj v úsilí o dialóg s vládou. Pravda, teraz krátko pred
voľbami politické strany prejavujú záujem
diskutovať s nami, tak by sme si želali, aby
vyslovená myšlienka, že proexportná politika bude súčasťou programového vyhlásenia,
bola aktuálna a naplnená aj po voľbách. Rád
by som zdôraznil, že všetky prognózy o veľkej kríze sú prehnané. Isto, aj my sme opatrnejší v podnikateľských rozhodnutiach ako
v minulých rokoch, ale predpokladáme, že
tento rok nebude zlým rokom. Takže pripravujeme i väčšie investície a hľadáme aj nové
teritóriá, do ktorých by sme chceli expandovať. Podarilo sa nám opäť vrátiť na trhy do
Japonska, máme kontakty v Brazílii... A pokiaľ tu dnes hovoríme o proexportnej politike, tak do tohto balíka určite patrí aj podpora cestovného ruchu.
Ing. Ján Badžgoň (Zväz elektrotechnického priemyslu) priznáva, že ak hovoríme
o Slovensku, veľmi obozretne premýšľa nad
proexportnými nástrojmi, ktoré tu fungujú. Priznáva, že určitý posun nastal, najmä
v exportno-importnej banke, kde boli navýšené limity, ale ešte stále je poddimenzovaná.
„Na konferencii často zaznelo, že keď banka
minie fondy alebo limity, tak sa jej navýšia. My
to však považujeme za nesprávny, nesystémový krok. Banka musí mať financie navýšené ešte predtým, ako ich potrebuje. Ak chceme pomáhať exportu, musí mať banka vyššie
limity. Potom sa môžeme zaujímať aj o väčšie kontrakty.“ Za nerozumné považuje aj to,
že dnes máme na Slovensku pomerne veľa organizácií, ktoré sa majú venovať rozvoju nejakého odvetvia biznisu. „Ibaže sa to nedeje na
akejsi systémovej platforme. K tvorbe mnohých strategických dokumentov sme ani neboli prizvaní. My nepotrebujeme desať organizácii, ktoré podporujú export, nech máme
jednu, ktorá však bude silným nositeľom.
Nech už je to nejaká proexportná rada štátu
pri SARIO či Eximbanke, ale nech je to jeden
zodpovedný subjekt. Rozhodne by to však
nemalo byť ministerstvo hospodárstva alebo
ministerstvo zahraničných vecí. Oni by mali
byť len jednou súčasťou. Samozrejmým a nevyhnutným predpokladom by malo byť, aby
to boli odborníci a aby sa po každých voľbách
všetci nevymenili a nezačínali na zelenej lúke.“
Cesta na nové trhy
Vyvážať do zahraničia je dnes pre mnohé podniky rutinou. Rôzne typy poradenstva, a najmä konkrétna finančná pomoc,
sú vítané všetkými exportérmi. Podľa väčšiny diskutujúcich na konferencii by však štátna podpora exportu mala zohľadniť stagnáciu tradičných európskych trhov a slovenský
vývoz by sa mal začať orientovať i na rastúce
trhy v Ázii či v Južnej Amerike.
Pri vstupe na nový trh je okrem vlastného
produktu zásadná aj analýza dodávateľov,
konkurencie a zákazníkov. Dôkladné zváženie všetkých súvisiacich aspektov môže aspoň čiastočne eliminovať hroziace riziká.
Teritoriálna štruktúra podporeného exportu z poistných činností za rok 2011 – neobchodovateľné riziko
Proexportné opatrenia
Ing. Marián Kurčík, ekonomický riaditeľ
Železiarne Podbrezová, považuje postupy
Eximabanky za efektívne exportné opatrenia, hoci jej možnosti sa vôbec nedajú porovnávať s českými. Kritické slová adresuje
štátnej správe, ktorá reaguje nepružne a nehľadá efektívnejšie a cieľavedomejšie opatrenia na podporu exportu. „Združenia, ktoré
www.engineering.sk \ 3/2012
89
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Školáci predviedli
vlastných robotov
TEXT/FOTO:
Michal Múdrý
Už po siedmy raz sa v Trenčíne stretli mladí vedátori a technici, aby predviedli
svoje technické zručnosti pretavené do funkčných modelov robotov.
Robotické rameno zostrojené študentami SOŠ v Handlovej.
N
a medzinárodnú súťažnú prehliadku autonómnych robotov,
Trenčiansky robotický deň, si priniesli predovšetkým študenti stredných odborných škôl osem desiatok rozličných
robotov. Aby si ich medzi sebou mohli porovnať, boli pre
nich pripravené aj súťaže. A to hneď v štyroch kategóriách: Driver A
a Driver B – trate, po ktorých museli roboty prejsť za čo najkratší čas,
skladačky robotov a Free style – voľná kategória. Väčšina návštevníkov
si okrem súťaží nenechala ujsť ani zápas majstrov sveta v robotickom
futbale z Technickej univerzity v Košiciach a ďalšie sprievodné aktivity.
Zostrojili robotické rameno
S robotickým ramenom prišli na robotický deň študenti Strednej odbornej školy v Handlovej. Ako nás informoval jeden zo spoluautorov, študent
štvrtého ročníka Tomáš Tonhajzer, rameno možno ovládať automaticky
alebo ručne. Rameno je vďaka riadiacej jednotke počítačovo riadené. Jeho
zhotovenie trvalo autorom zhruba trištvrte roka a participovala na ňom
strojárska aj elektrotechnická časť školy. Inšpiráciou im bol podobný projekt, s ktorým sa minulý rok v Trenčíne prezentovali študenti nemeckej
vysokej školy. Potom už túto inšpiráciu „len“ zrealizovali. „Bolo to v rámci
krúžku robotika, ktorý vedie pani profesorka v škole. Keďže som už štvrták, je to aj časťou praktickej maturity,“ priblížil nám Tomáš a pokračoval:
„Už máme aj ďalší plán, ktorý by sme chceli zostrojiť, a to CNC frézu formátu A3. V škole sa už podarilo zostrojiť CNC gravírovačku, ale ešte nie
je natoľko hotová, aby sme ju tu prezentovali,“ doplnil nám Tomáš ďalšie
projektové ciele v škole. On sám by sa chcel problematike automatizácie
a riadeniu ďalej venovať počas štúdia na vysokej škole v Brne.
Strojárska olympiáda
TEXT/FOTO:
Dr. Pavol Klucho
Existujú rôzne olympiády, ale Strojárska olympiáda, organizovaná Strojníckou
fakultou STU v Bratislave je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Tohtoročná
olympiáda spolu s Dňom otvorených dverí SjF STU bola už piata v poradí.
S
trojárska olympiáda vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelania na Slovensku a zlepšiť informovanosť o technickom
vzdelávaní na technických univerzitách prostredníctvom vedomostných súťaží.
Priebeh súťaže
Strojárska olympiáda má tri kolá, z ktorých
posledné kolo je vyvrcholením snaženia všetkých zúčastnených študentov stredných
škôl, učilíšť s technickým zameraním a maturitou, gymnázií a v neposlednom rade aj
Víťazi sekcie aplikovaná mechanika a mechatronika Lukáš Jelínek (vpravo), Andrej Vozár (druhý zľava)
a Martin Markovič (vľavo).
90
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
vysokoškolákov s technickým zameraním.
Najmä strojári, elektrikári a chemici majú šancu na úspech. Do súťaže sa prihlásilo 241 škôl
a 460 študentov z celého Slovenska. Po dvoch
vyraďovacích kolách dostalo 50 súťažiacich
študentov z piatich prihlásených škôl poverenie vypracovať a prihlásiť súťažné práce na
tému z niektorej z týchto oblastí:
1. Automobily, lode a spaľovacie motory
2. Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika
3. Aplikovaná mechanika mechatronika
4. Automatizácia a informatizácia strojov
a procesov
5. Strojárska výroba, manažérstvo kvality,
strojárske technológie a materiály.
Odborná porota posudzovala kvalitu oponovanej práce predovšetkým na základe kvality
nápadu pri riešení úlohy, úrovne prezentácie,
myšlienky, inovatívnosti a vyhotovenia prezentácie vlastného modelu alebo výkresov.
Najlepšie výsledky dosiahli študenti zo
Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad
Váhom, keď získali sedem z celkovo pätnástich možných ocenení.
V E ĽT R H Y, V Ý S TAV Y, K O N F E R E N C I E
Rozvíjať dopravnú infraštruktúru
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: NDS, a. s.
Doprava a jej význam neustále rastie. Región s rozvinutou dopravnou
infraštruktúrou získava jasnú konkurenčnú výhodu oproti regiónu, cez ktorý
prechádza len základná dopravná cesta. Výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, ale aj
moderných železničných koridorov by sa preto nemala spomaľovať.
S
lovensko má v súčasnosti prepojenie diaľnicou na Českú republiku,
Rakúsko a Maďarsko. Napojenie
na diaľničnú sieť Poľska a Ukrajiny
sa nielenže nerealizuje, ale navyše sa aj neustále odkladá. Prioritu dostavby diaľnice D1 a jej dôležitosť pre slovenskú ekonomiku dnes už pritom nikto nespochybňuje.
Obmedzené množstvo finančných zdrojov
tiež nie. Preto s nimi treba rozumne nakladať.
Podľa prepočtov Výskumného ústavu dopravného je najvyššia ekonomická návratnosť najmä pri výstavbe diaľnic D1 Bratislava
– Žilina – Košice (– Ukrajina) a D3 Žilina –
Čadca – Skalité – Poľská republika. Tovarové
prúdy medzi Slovenskom a Poľskom sú primárne nasmerované po trase plánovanej diaľnice D3. Význam D3 a následnej R5
Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR ešte zvýšila výstavba dvoch výrobných závodov
koncernu Hyundai – Kia Motors Slovakia
v Tepličke nad Váhom a Hyundai Motor
Manufacturing Czech v Nošoviciach.
Výzva na urýchlenú výstavbu
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v Žiline spolu s partnerskými
organizáciami preto na slovensko-poľskom
podnikateľskom fóre vyzvala vládu, aby aj pri
nedostatku financií v národných rozpočtoch
prednostne financovala a urýchlila dokončenie hlavného multimodálneho európskeho koridoru, diaľnice, resp. rýchlostnej cesty
D3/E75/S69 a diaľnice D1 s tunelom Višňové
– Dubná Skala. „Posledných desať rokov sme
svedkami toho, že každá nová vláda, ktorá príde na Slovensku, si dá ambiciózne plány najmä v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest. Zhruba po prvom polroku prichádza
vytriezvenie, keď sa začínajú tieto plány redukovať, upravovať a potom nastáva druhá etapa, kde sa hľadajú dôvody a výhovorky, prečo
sa to nedá,“ otvorene hovorí Dušan Haluška,
predseda predstavenstva SOPK ŽRK.
Poľsko a Česko kontinuálne financujú napojenie svojej cestnej siete na severné
Slovensko od roku 2001. Výsledkom sú dokončené a využívané rýchlostné cesty v dĺžke 45 km. Poľsko predpokladá ukončenie
výstavby rýchlostnej cesty S69 Bialsko Biala
– SR v roku 2014, rovnako ako Česká republika pri R68/11. Na Slovensku sa však nestavia.
V Poľsku sa preto stále stupňujú argumenty,
či má vôbec zmysel ďalej stavať S69.
Plánová diaľnica D3 a rýchlostná cesta R5 prechádza územín Kysúc – zelenou farbou sú vyznačené plánované
úseky, čiernou postavené a červenou farbou sú označené úseky vo výstavbe.
Ako uviedol Andrzej Krawczyk, poľský veľvyslanec na Slovensku, pre Poľsko nie je dôležitá
len kompletizácia D3/S69, ale aj európskeho
koridoru po trase R4/S19, prechádzajúceho
východným Slovenskom a v neposlednom
rade tiež R3/S7 cez stredné Slovensko. Poľská
strana si rovnako uvedomuje potrebu koridorizácie železničného spojenia Katowice –
Zwardoň – Čadca, ktoré ma stále len lokálny charakter.
D1 a D3 sú prioritou
Ako prítomných uistil Ján Hudacký, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pre vládu SR je po dobudovaní R1 prioritou práve dostavba D1 a D3.
„V tomto období sa realizujú projekty výstavby diaľnice D1 pri Levoči a Prešove. Ďalej môžeme spomenúť významný úsek D1 Lietavská
Lúčka – Višňové – Dubná skala. Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa tohto úseku
bolo vyhlásené v januári tohto roka,“ uviedol
Hudacký a pokračoval: „V súčasnosti sa pripravuje úsek D3 Svrčinovec – Skalité tak, aby
sa v dohľadnej dobe mohlo spustiť verejné
obstarávanie na výber zhotoviteľa.“ Výstavba
tohto úseku by sa mohla začať už v lete tohto roka. Naďalej pokračujú práce na niektorých úsekoch R3 na Orave a vo výstavbe je R4
Košice – štátna hranica SR/Maďarsko.
Intermodálny terminál
Pri Žiline sa vo februári začala výstavba
Terminálu intermodálnej prepravy (TIP),
ktorý má v budúcnosti ťažiť najmä z napojenia na diaľnice D1 a D3. Jeho výstavba nadväzuje na práve finišujúcu výstavbu zriaďovacej stanice Žilina – Teplička. Ide o jeden
zo štyroch plánovaných TIP svojho druhu
na Slovensku. Súčasťou výstavby naplánovanej do roku 2015 je vybudovanie koľajiska
na prípravu ucelených vlakov s maximálnou
dĺžkou do 750 metrov, výstavba dvoch mostových koľajových žeriavov a po 21 stanovíšť na vstupe aj výstupe pre nákladné automobily. Kapacita terminálu je navrhnutá
tak, aby mohol byť ucelený vlak spracovaný do jednej hodiny a cestné nákladné vozidlá na náklad nečakali dlhšie ako 20 minút. Predpokladaná výkonnosť na vstupe je
200 tisíc ton tovaru, na výstupe 300 tisíc ton,
teda približne 30 tisíc intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) za rok. Pri zapojení Kia Motors Slovakia by to mohlo byť až
40 tisíc IPJ ročne.
www.engineering.sk \ 3/2012
91
KONGRESOVÝ CESTOVNÝ RUCH
Babylon – z lyží
do aquaparku
TEXT/FOTO:
Jiří Valášek/archiv
Město Liberec je stotisícovou metropolí severní části České
republiky. Je přirozeným centrem obchodu, kulturního
a společenského života s velkým množstvím atraktivních
turistických cílů a nabídky volnočasových aktivit. Je
obklopeno horami, protnuté dálnicí.
Incentiva
• AQUAPARK – tematický aquapark se soustavou bazénů, toboganů,
dále vířivky, sauny a nejrůznější vodní atrakce
• LUNAPARK – zábavní areál ve stylu staročeské pouti
• iQpark – interaktivní zábavně-naučné centrum pro všechny generace
• LABYRINT – zrcadlové bludiště a klamy
• Bowling, herny se zábavními i výherními automaty, laser game,
diskotéka, XD Theater, Indoor golf, kasino…
Wellness & RELAX
O své zdraví a krásu můžete aktivně pečovat v saunách aquaparku,
solno-jodové jeskyni, na relaxačních lůžkách, využít služeb masážních
či kosmetických salonů… Novinkou je babylonské wellness centrum,
nabízející přes dvacet relaxačních terapií ve stylu antických lázní.
Liberec – „český Innsbruck“
Liberec je městem, kde se nahoře lyžuje a dole panuje čilý společenský ruch se spoustou zábavy a příležitostí k relaxaci. Vedle sportovních aktivit nabízí celodenní vyžití od kulturních památek, návštěv divadel, muzeí a galerií, až po nejrůznější zábavu a relaxaci.
Nepřehlédnutelnou dominantou je stavba století na hoře Ještěd, kam
vede lanová dráha. Naleznete zde novorenesanční radnici, historické
památky či moderní sportovní arénu. Novou turistickou dominantou
je zábavní a společenský komplex Centrum Babylon – známý hlavně svým tematickým aquaparkem, hotelem, iQparkem, lunaparkem
a wellness centrem.
Liberec a okolí v zimě nabízejí několik zimních středisek pro vyznavače sjezdového lyžování i pro milovníky běžeckých tras. Světoznámá
je Jizerská magistrála, na níž se každoročně koná tradiční masový běh
„Jizerská 50“, ale i řada dalších turistických tratí.
Centrem zimních sportů je Ještědský lyžařský areál, který v posledních letech doznal mimořádného rozmachu a stal se druhým největším lyžařským střediskem v České republice. Nabízí sjezdové lyžování
na několika sjezdovkách, od těch méně náročných až po černé, nejnáročnější. K dispozici jsou sedačkové lanovky, moderní vleky a vše
potřebné pro kvalitní zimní dovolenou; snowpark, půjčovna, ski škola s profesionální výukou, ale i pět komfortních stravovacích míst.
Centrum Babylon – ideální základna pobytu
Ubytování a služby
Čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 1 000 lůžek, kongresové centrum
až pro 2 000 osob, desítka stylových restauračních zařízení různých
velikostí, zaměření a cenových úrovní. Unikátní tematický aquapark,
wellness a fitness služby a další prostory pro relaxaci, rekreaci a aktivní využití volného času. A to vše pod jednou střechou rozsáhlého polyfunkčního komplexu.
92
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Tourist Service
Babylonský TOURIST SERVICE vám zajistí potřebné informace a služby související s vaším pohodlím: • zapůjčení sportovního vybavení
• transfery z letiště • návštěvu pamětihodností či exkurze po Liberci
a okolí • v zimním období skiaquabusy od hotelu do lyžařských středisek • výhodné balíčky služeb • fakultativní výlety, exkurze do pivovarů a skláren • teambuilding a akce na míru • ubytování v okolí
Liberce a jiných místech České republiky…
Tourist service Liberec, Nitranská 1, 460 12 Liberec, Czech Republic
tel.: +420 485 249 202, e-mail: [email protected]
GPS: 50°45‘32‘‘ N, 15°03‘08‘‘ E
!
www.BabylonLiberec.cz
CENTRUM BABYLON je partnerem sítě
BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF
největší hotelová síť v České republice
• Hotely • Wellness hotely • Pensiony • Farmy
• Luxusní apartmány • Golfová hřiště
Garance atraktivního prostředí, kvality a ceny
www.bhc.cz
Strojárstvo
Strojár
odborné a vedecké články
Obsah \ Contentss
02
Experimentálny
prístup k určovaniu
tribokoróznych vlastností
An experimental approach
to determination of
tribocorrosion characteristics
14
Inovatívne metódy
vstrekovania
The utilization using of inovative
methods of composites injection
molding
04
Testovanie tribologických
dvojíc vo vysokom vákuu
20
Pružnosť
a rekonfigurovateľnosť
výrobných systémov
Testing of tribological pairs
in high vacuum
Flexibility and Reconfigurability
of Production Systems
10
Recirkulačný systém
vysokotlakového čerpadla
High Pressure Water Pump
in Non-conventional
Technologies
22
Modelovanie
dynamických programov
Modeling of dynamics programs
28
Burza / Exchange
SStrojárstvo
St
roojá
árrssttvvo EEX
EXTRA
XTRA
TR
T
RA – mi
m
miesto
ieesssto
ttoo p
pre
ree rrecenzované
eccen
nzzoova
vané
n od
odborné
dbor
orné
rné
né p
príspevky
rísp
rí
spev
evkkyy
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Experimentálny prístup k určovaniu
tribokoróznych vlastností
TEXT:
Ing. Ján Kunda, Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, Sjf, Žilinská univerzita
Rozvoj spoločnosti a priemyslu je v súčasnosti nemožný bez využívania poznatkov, ktoré ľudstvo nazhromaždilo počas svojej
existencie. Potreba vybrať alebo navrhnúť nové povrchy pre budúce zariadenia, ako aj minimalizovať prevádzkové náklady
a predlžovať životnosť existujúcich zariadení viedli k požiadavkám oveľa lepšie pochopiť degradačné procesy povrchu najmä pri
tribologických súčiastkach pracujúcich v koróznych prostrediach.
T
o dalo podnet k aktívnemu výskumu tribokorózie, ktorá sa
zaoberá pochopením povrchových degradačných mechanizmov, keď nastáva vzájomné pôsobenie mechanického
opotrebenia a chemických alebo elektrochemických pro-
Degradácia materiálu spôsobená súčasnými chemickými a mechanickými účinkami môže nastať pri rôznych podmienkach, ako je to
znázornené na obr. 2.
cesov.
Princíp, definície a klasifikácia tribokorózie
Pri tribokorózii hovoríme o spojení tribológie a korózie [1, 2].
Tribológia je veda o trení, opotrebení a mazaní, zatiaľ čo korózia je
degradácia materiálov v technických systémoch z chemického hľadiska [3]. Tribokorózia je všeobecný pojem zahŕňajúci všetky mechanické a chemické interakcie (obr. 1), ktoré vyvolávajú degradáciu materiálov v relatívnom pohybe.
Obr. 2 Možné interakcie medzi koróziou a rôznymi mechanizmami opotrebenia
Obr. 1 Základná koncepcia a definícia tribokorózie
Tribokorózia zahŕňa interakciu medzi procesmi mechanického opotrebenia a elektrochemickými alebo aj chemickými koróznymi procesmi, ktoré vedú k strate materiálu tvorenej vplyvom týchto účinkov. Táto téma sa začala skúmať koncom 80. rokov a ukázala sa ako
atraktívna výskumná oblasť pokročilých experimentálnych techník,
ktoré boli vyvinuté na pochopenie komplexných procesov v tribokoróznych kontaktoch. Uvedená problematika zahŕňa vzájomné pôsobenie korózie a erózie (tuhé látky, kvapky alebo kavitačné bubliny),
abrázie, adhézie, kontaktných a únavových procesov opotrebenia.
Tribokorózia zahŕňa vzájomné pôsobenie korózie s • eróziou pevných častíc,
• abráziou,
• kavitačnou eróziou,
• fretingom (zadieraním),
• biologickými roztokmi,
• opotrebením pri klznom pohybe a tribooxidáciou.
02
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Z fyzikálneho hľadiska tribokorózia zahŕňa rôzne javy mechanickej
a chemickej degradácie, a to korozívne opotrebenie, erozívne opotrebenie, opotrebenie urýchľované koróziou, erozívnu koróziu, oxidačné
opotrebenie, koróziu spôsobenú fretingom, korózne praskanie a koróznu únavu [2].
Faktory ovplyvňujúce tribokorózne procesy a mechanizmy
Tribokorózne správanie závisí od:
• vlastností kontaktných materiálov,
• mechanizmu tribologického kontaktu,
• fyzikálno-chemických vlastností prostredia.
Tieto aspekty sú silne previazané, môžu spolupôsobiť alebo byť aj
protipôsobiace, môžu mať priaznivý alebo aj škodlivý vplyv na činnosť tribologického systému. Preto je potrebné študovať tribokoróziu
zo systémového hľadiska, lebo zahŕňa integráciu niekoľkých subsystémov. Obr. 3 ukazuje dôležité parametre ovplyvňujúce tribokorózne správanie v prípade klzného kontaktu pod elektrochemickou kontrolou [3, 4].
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Elektrochemické parametre
V tribokorózií sú elektrochemické aspekty veľmi dôležité, lebo korózia je sledovaná na základe elektrochémie. Základné parametre, ako
aplikovaný potenciál, ohmický odpor, vzrast pasívneho filmu, aktívny
rozklad, atď. sú uvedené na obr. 3. Tribokorózne javy môžu byť skúmané z elektrochemického aj tribologického pohľadu. Elektrochémia
sústreďuje pozornosť na štúdium kinetík repasivácie kovových povrchov aktivovaných mikroryhovaním, zatiaľ čo tribológia sa zaujíma
o to, ako povrchová oxidácia počas odierania ovplyvňuje mieru mechanického opotrebenia [2, 4].
Obr. 3 Faktory vplývajúce na tribokoróziu
Mechanicko-prevádzkové parametre
Miera tribokorózie pre danú kombináciu kov – prostredie závisí od
aplikovaných síl a typu kontaktu – napríklad kĺzanie, vibrácia, valenie.
Geometria kontaktu podporovaná tvarom a veľkosťou kontaktných
povrchov je ďalším dôležitým parametrom a určuje veľkosť kontaktnej zóny a usporiadanie odieraných povrchov. Rozdielne mechanické
procesy majú parametre, ktoré ovplyvňujú procesy tak, ako v prípade
erózie, kde energia a uhol dopadu narážajúcich čiastočiek a ich tvar
sú kritickými premennými veličinami.
Materiálové parametre
Vlastnosti všetkých materiálov zahrnutých v tribologickom kontakte,
vrátane tých produktov reakcií, ktoré sa vytvárajú na odieranom povrchu, sú dôležité. Za neprítomnosti korózie odolnosť proti opotrebeniu materiálu závisí od vlastností, ako sú napríklad tvrdosť, tuhosť,
húževnatosť a medza klzu. Vzťah medzi týmito vlastnosťami a intenzitou tribokorózie nie je doposiaľ celkom jasný. Doterajší výskum bol
zameraný na synergické účinky medzi procesmi opotrebenia a korózie, ktoré majú za následok zrýchlenú stratu materiálu a v niektorých
prípadoch aj zníženie tejto straty materiálu.
Široký okruh korózií odolných materiálov je založený na pomerne
tenkom oxidovom filme na povrchu, ktorý vytvára bariéru prenosu
medzi relatívne aktívnym základovým materiálom a koróznym prostredím. Tento film robí povrch pasívnym, ale vo vnútri tribologických
kontaktov môže byť pasívny film odstránený mechanickým opotrebením alebo procesmi narážania. Na ktoromkoľvek mieste, kde je
tento film mechanicky poškodený alebo odstránený, môže nastať
prenos bez akéhokoľvek odporu pôvodne vytvoreného bariérovým
filmom. Táto interakcia medzi tribologickými a elektrochemickými
koróznymi účinkami významne zvyšuje straty materiálov. Tie budú
omnoho vyššie ako sumárne straty materiálov pri čistej korózií (bez
tribologických pohybov) a pri čistých podmienkach opotrebenia (zamedzenie korózie pri katodických podmienkach) [5, 6].
V prípade kovov vystavených vysokým teplotám mechanické a chemické vlastnosti vytvorených tenkých oxidových vrstiev určujú intenzitu tribokorózie.
Parametre roztoku (vplyv prostredia)
Pre dané podmienky kontaktu kovovej alebo nekovovej dvojice majú
pri tribokorózií účinky prostredia významnú úlohu. Vplyv je badateľný vo forme média v rozhraní, ktoré je tuhé, kvapalné alebo plynné
a s vlastnosťami, ako je viskozita, vodivosť, pH hodnota, koróznosť,
teplota, atď. Napríklad, keď sú kovy vystavené vzduchu, relatívna vlhkosť bude určovať, či môže tenký kvapalný elektrolytický film vytvárať zmeny korózneho mechanizmu. V prípade vodných systémov
koncentrácia kyslíka, pH a koncentrácie istých aniónov ako iónov
chloridu vplýva na koróznosť.
Záver
Tribokorózia ako jav, vyskytujúci sa v zaťažených technických aj biologických systémoch, vyžaduje systematické štúdium v teoretickej aj
experimentálnej oblasti. Podľa definičných odborov tribológie patrí
tribokorózia k opotrebeniu, pričom dominantnú úlohu majú tribologické procesy charakterizované základnými druhmi opotrebenia
– abrazívnym, eróznym a adhezívnym, zosilnené tribochemickými
a chemickými reakciami prebiehajúcimi v kontaktujúcich sa povrchoch tribologického uzla. Vlastná podstata týchto rozborov je predmetom intenzívneho výskumu a ukazuje sa, že pre ich pochopenie
je nutné experimentálne skúmanie doplnené analytickým rozborom
vplyvu zaťaženia, prostredia i materiálivých vlastností.
Táto práca bola podporená projektom VEGA V11-012-00 Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Literatúra
[1] Celis, J.-P., Ponthiaux, P.: Tribocorrosion – editorial, Wear,
vol. 261 937 – 8, 2006
[2] Landolt, D.: Electrochemical and materials aspects
of tribocorrosionsystems, Journal of Physics D, vol. 39, no. 15,
pp. 3 121 – 3 127, 2006
[3] Celis, J.-P., Ponthiaux, P., Wenger, F.: Tribo-corrosion of materials:
interplay between chemical, electrochemical, and mechanical
reactivity of surfaces, Wear, vol. 261, no. 9, pp. 939 – 946, 2006
[4] Mischler, S.: Triboelectrochemical techniques and interpretation
methods in tribocorrosion: a comparative evaluation, Tribology
International, vol. 41, no. 7, pp. 573 – 583, 2008
[5] Wood, R. J. K.: Tribo-corrosion of coatings: a review,
Journal of Physics D, vol. 40, no. 18, pp. 5 502 – 5 521, 2007
[6] Ponthiaux, P., Wenger, F., Drees, D., Celis, J. P.: Electrochemical
techniques for studying tribocorrosion processes, Wear, vol. 256,
no. 5, pp. 459 – 468, 2004
resumé
An experimental approach to determination of tribocorrosion
characteristics
The tribocorrosion is phenomenon occurring in a strain of technical
and biological systems. It requires a systematic study of theoretical and
experimental areas. The domain of definition of tribocorrosion in the field
of tribology is the wear. The dominant role of the tribological processes is
characterized by the basic types of wear – abrasion, erosion and adhesion
supported by tribochemical and chemical reactions carried out in the
contacting surfaces of the tribological nodes. The actual nature of this
analysis is the subject of intense research and it turns out for them that it is
necessary to understand the experimental study by analysis of impact load,
environmental and material properties.
www.engineering.sk \ 3/2012
03
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Testovanie tribologických
dvojíc vo vysokom vákuu
TEXT:
Ing. Ján Vidiečan, Ing. Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, Sjf, Žilinská univerzita
Príhovor prezidenta Svetovej tribologickej rady, profesora H. P. Josta v Kjote v roku 2009 prináša niekoľko zaujímavých informácii
o smerovaní tribológie a konštatuje sa v ňom, že trenie je veľmi dôležité pre našu existenciu. Život na zemi bez trenia by bol
nemožný, neboli by sme schopní chodiť, autá by stáli, alebo by skĺzli na najnižšie položené miesto, vlaky by nemohli fungovať,
vtáky a lietadlá by nemohli lietať a podobne. Trenie však musí byť kontrolované a riadené.
U
platňovanie tribologických princípov pomáha zvládať trenie a znižovať opotrebovanie, teda ovládať plytvanie energiou a znečisťovanie atmosféry [1].
Tribologické skúšky materiálov v definovanom prostredí
umožňujú získať poznatky, ktoré výrazne ovplyvňujú návrh nových
strojov alebo zariadení.
Vákuum sa využíva pre rôzne aplikácie tenkých povlakov. Napríklad
nanášanie kovových povlakov na rôzne základové materiály, v laboratórnych prístrojoch sa vákuum využíva na dosiahnutie požadovaných
dejov (napríklad tok elektrónov) a tam, kde treb počas merania dosiahnuť vysokú čistotu prostredia. Známe je aj využitie vákua v metalurgii pri tavení kovov.
Vákuum
Získavanie vákua
Slovo vákuum sa používa pri popise širokého rozsahu podmienok.
V jednom extréme je vákuum úplná prázdnota, priestor bez hmoty
alebo, presnejšie povedané, priestor, v ktorom nie je vzduch ani ostatné plyny. V druhom extréme je vákuum objem priestoru, v ktorom je
tlak vzduchu alebo plynu nižší ako atmosférický [2]. V realite však žiaden objem priestoru nemôže byť dokonalé prázdny. Perfektné vákuum s tlakom plynu rovným absolútnej nule je len filozofický koncept
a v praxi je nedosiahnuteľné. Vo fyzike sa pre reálne vákuum zvyčajne používa názov čiastočné vákuum. Kvalita vákua je ukazovateľom
toho, ako blízko sa približuje k perfektnému vákuu [3].
Prostriedkom na získavanie vákua je výveva, ktorú v zásade možno
považovať za čerpadlo, ktoré odčerpáva z evakuovaného priestoru
molekuly plynu. Vývevy sa dajú rozlíšiť podľa spôsobu, akým dosahujú zníženie tlaku, na vývevy transportné a adsorpčné. Transportné
vývevy odčerpávajú z evakuovaného priestoru molekuly plynu, ktoré cez vývevu prechádzajú, zatiaľ čo vývevy adsorpčné tieto molekuly zachytávajú vo vnútri vývevy.
Klasifikácia vákua
Experimentálne zariadenie
Pri návrhu koncepcie experimentálneho zariadenia boli uvažované
viaceré možností konštrukčného riešenia zariadenia. Tie vychádzali
z požiadaviek na konštruované zariadenie [5, 6].
Z praktických dôvodov je užitočné uviesť hrubú klasifikáciu tlaku
podľa hodnôt. Táto klasifikácia umožňuje rýchlejšiu orientáciu v dostupnosti a použiteľnosti technologických postupov pri generovaní
a meraní tlaku. Uvedené rozsahy majú iba informačný charakter.
VÁKUUM [PA]
TLAK PROSTREDIA [PA]
DOKONALÉ VÁKUUM – 0
(TEORETICKÁ SITUÁCIA)
ATMOSFÉRICKÝ TLAK 101,25.103
EXTRÉMNE VYSOKÉ VÁKUUM < 10-10
ZVÝŠENÝ TLAK, DO ~ 3.106
ULTRA VYSOKÉ VÁKUUM 10-10 – 10-7
VYSOKÝ TLAK, DO ~ 4.107
VYSOKÉ VÁKUUM 10-7 – 10-2
VEĽMI VYSOKÝ TLAK, DO ~ 5.108
NÍZKE VÁKUUM 10-1 – 102
ULTRAVYSOKÝ TLAK, NAD ~ 5.108
Obr.1. Schéma vákuového zariadenia
Všetky zariadenia a ich súčasti,
ktoré budú umiestnené vo vákuovej komore, sú volené tak,
aby boli schopné vo vákuu pracovať a zároveň, aby bolo možné ich prepojenie so zariadeniami umiestnenými v okolitom
prostredí.
Schéma na obr. 1. určuje vzťahy
medzi jednotlivými komponentmi, resp. súčiastkami a požiadavky kladené na ne. Testovacie zariadenie je poháňané motorom,
ktorý predstavuje pohonnú
Tab.1. Rozdelenie vývev podľa spôsobu akým znižujú tlak [4]
ADSORPČNÉ
VÝVEVY
TRANSPORTNÉ
KRYOKONDENZAČNÉ, KRYOSORPČNÉ, GETROVÉ
MECHANICKÉ
HYBNOSTNÉ
04
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
PIESTOVÉ
MEMBRÁNOVÉ, SPRENGLEROVÉ, TOEPLEROVÉ
ROTAČNÉ
OLEJOVÉ, ORTUŤOVÉ, ROOTSOVÉ
VODNÉ, DIFÚZNE, MOLEKULÁRNE, IÓNOVÉ
T
R
I
B
O
L
Ó
G
I
A
Tab. 2. Požiadavky na funkciu a komoru experimentálneho zariadenia [5, 6]
POŽIADAVKY
ÚROVEŇ
POŽIADAVKY
2
3
4
5
MODULÁRNA KONŠTRUKCIA NA VÝMENU SKÚŠOBNÉHO STAVU
REGULÁCIA KLZNEJ RÝCHLOSTI
REGULÁCIA PRÍTLAČNEJ SILY
JEDNODUCHOSŤ ZARIADENIA
JEDNODUCHÁ, RÝCHLA ROZOBERATEĽNOSŤ
NUTNÁ
NUTNÁ
VÍTANÁ
NUTNÁ
6
JEDNODUCHOSŤ VNÚTORNÉHO PRIESTORU KOMORY
NUTNÁ
7
MINIMÁLNY MOŽNÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR KOMORY
NUTNÁ
8
9
10
11
12
13
14
KOMPAKTNOSŤ EXPERIMENTÁLNEHO ZARIADENIA
MOŽNOSŤ VYUŽIŤ KOMERČNE DODÁVANÉ KOMPONENTY
MOŽNOSŤ PRÍDAVNÉHO OHREVU KOMORY
MOŽNOSŤ SKÚŠKY V RÔZNYCH ATMOSFÉRACH (VZDUCH, DUSÍK,...)
APLIKÁCIA SNÍMAČOV ZAŤAŽENIA, MOMENTOV, TEPLOTY...
BEZPEČNOSŤ
INÉ, ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÉ
VÍTANÁ
VÍTANÁ
VÍTANÁ
VÍTANÁ
NUTNÁ
NUTNÁ
1
jednotku. Čerpací systém zabezpečuje vo vákuovej komore udržanie
alebo určitý priebeh tlaku. Z priebehu nameraných veličín sú pomocou meracieho zariadenia zaznamenané a ďalej spracované zložky, ako
je prítlačná normálová sila FN, trecí moment, MT. Rovnako sú zaznamenávané otáčky, priebeh zrýchlenia, spomalenia, počet cyklov, atď.
Experimentálne meranie tribologických vlastností
Stanoveniu parametrov skúšky treba venovať veľkú pozornosť. Medzi
najčastejšie patrí použitie trecieho telieska z vhodného materiálu
a stanoveného geometrického tvaru. Oceľová guľka sa používa najčastejšie a je aj najdostupnejšia. Problém však nastáva pri analýze tvrdých tribologických systémov, ako sú spekané karbidy s tenkou oteruvzdornou vrstvou. Preto je pre tvrdé materiály vhodné použiť iný
tvar trecieho telieska, napríklad valček s malým priemerom, kde sila
pôsobí na stále rovnakej nominálnej ploche (tlak je konštantný).
Dôležitými vlastnosťami sú potom predovšetkým súčiniteľ trenia
dvojice oceľ – systém, tenká vrstva – základný materiál a podmienky
vzniku adhéznej vrstvy.
Prevádzkové podmienky
Pre samotné testovanie sú stanovené prevádzkové podmienky a požiadavky, pričom niektoré požiadavky vyplývajú až so samotnej konštrukcie alebo testu. Testovacie zariadenie je konštruované na podmienky vysokého vákua, teda 10-2 – 10-10Pa.
Dôležitou úlohou pre celkové záverečné vyhodnotenie merania je
zber a spracovanie dát počas samotného testu. Na zníženie, prípadne odstránenie zmätočných alebo nepresných nameraných údajov je
celý systém riešený ako komplexný celok na zber a spracovanie údajov, ako je uvedené na obr. 2.
VÍTANÁ
POZNÁMKA
VARIABILITA EXPERIMENTOV
(BALL-ON-DISK, PIN-ON-DISK)
VARIABILITA EXPERIMENTU
VARIABILITA EXPERIMENTU
VYBERANIE VZORKY, ČISTENIE
VYŠŠIA RÝCHLOSŤ
DOSIAHNUTIA POŽADOVANÉHO STUPŇA VÁKUA
VYŠŠIA RÝCHLOSŤ
DOSIAHNUTIA POŽADOVANÉHO STUPŇA VÁKUA
UMIESTNENIE V LABORATÓRIU
NIŽŠIA CENA, VYŠŠIA SPOĽAHLIVOSŤ
VARIABILITA EXPERIMENTU
VARIABILITA EXPERIMENTU
HLAVNÉ VÝSLEDKY EXPERIMENTOV
KRYT, UZÁVER
Záver
Znalosť vplyvu vonkajších parametrov a jednotlivých štádií tribologického opotrebenia je dôležitou podmienkou pre porozumenie sledovaných tribologických vlastností systému tenká vrstva – základný
materiál. Ďalším dôležitým faktorom je vyhodnotenie získaných dát
a tribologických charakteristík, kam patria veľkosť zaťaženia a materiál trecieho telieska. Okrem koeficientu trenia sú veľmi dôležitými
hodnotiacimi kritériami veľkosť a charakter opotrebenia tribologickej stopy a trecieho telieska, profil tribologickej stopy, ktorý je možné získať z profilometra, prípadne z priečneho výbrusu alebo lomu.
Táto práca bola podporená projektom VEGA V11-012-00 Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Literatúra
[1] Dzimko M.: Zelená tribológia, Strojárstvo/strojírenství /11/2009, str. 8 – 9
[2] Hablanian M.: High-vacuum technology: A practical guide, 1997,
CRC Press, ISBN 0-8247-9834-1
[3] Popularizačné
prednášky
v internetovej
forme,
http://w w w.ho dinav e dy.sk/index .php?p=pre dna sk y_
spravy&t=a&xp=2&stheme= 1&MId=&Lev=&Ind=7&P=index,sl,
[4] Učebný text Katedry obecnej a anorganickej chémie: Vákuová technika,
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 2008
[5] Vidiečan, J., Hlušek, P.: Konštrukčné usporiadanie tribologického
zariadenia pracujúceho v špecifických podmienkach, Medzinarodná
doktorandská konferencia „Nekonvenčné technólogie 2010”.
Žilina – Strečno 2010, str. 80, článok na CD, ISBN 978-80-554-0217-8, ISBN
978-80-554-0222-2.
[6] Vidiečan, J., Hlušek, P.: Návrh experimentálneho zariadenia pracujúceho
v oblasti vysokého vákua, Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej
dokumentácie 2010 Nitra, ISBN 978-80-552-0383-6
resumé
Testing of tribological pairs in high vacuum
Obr. 2. Schéma záznamu nameraných veličín
The tribological testing of materials in a defined environment allows an
acquisition of knowledge, which significantly affects the design of new
machines and equipments. The obtained knowledge thus describes the friction
mechanism, size, sliding speed and amount and type of wear, the shape and
dimensions of wear traces, changes of material characteristics during the test,
and the ratio of material damage, depending on the number of load cycles,
and so on. Sufficiently precise and reliable evaluation of the quality of the data
is achieved using several methods particularly in high vacuum.
www.engineering.sk \ 3/2012
05
Simulácia v plánovaní
a optimalizácii
TEXT/FOTO:
Marek Kňažík, Pavol Božek
Simulácia v plánovaní a optimalizácii umožňuje lepšie a rýchlejšie porozumieť procesom a zaručuje, že prevádzkové prostriedky
budú pracovať na vrchole učinnosti. Simulácia totiž umožnuje inžinierom vizualizovať ich výstupné návrhy plánov závodu, haly,
linky, pracoviska do virtuálnych dynamických modelov, pričom ich komplexne overuje.
T
ýmto spôsobom minimalizuje prevádzkové náklady spoločností a bráni ich mrhaniu v reálnom podniku. Mnoho
úspešných firiem sa rozhodlo využiť simuláciu v procese
plánovania výroby a logistiky. Ich rozhodnutie vyplynulo
z presvedčenia, že simulácia svojimi riešeniami ponúka:
– rýchlosť,
– precízny pohľad na proces,
– presnosť,
– komplexnosť riešeného problému.
Možnosti využitia simulácie v plánovaní a optimalizácii (SimPlan) vo
výrobnom podniku:
1.
2.
3.
4.
detailné plánovanie výroby podporené simuláciou,
simulácia logistiky,
simulácia personálu,
plánovanie využitia strojov pre jedno– a viacstupňové výrobné
procesy,
5. emulácia – softvérový test pomocou simulácie,
6. SCSI – Supply Chain Based Supplier Integration = optimalizácia
vo výbere dodávateľov.
Detailné plánovanie výroby podporené simuláciou
Stúpajúci konkurenčný tlak, kratšie dodacie lehoty a zväčšujúci sa
sortiment výrobkov si od výroby vyžadujú rýchle a flexibilné reakcie.
Ostať dlhodobo konkurencieschopný na rýchlo sa meniacom trhu
znamená mať nízke skladové zásoby, vysoké vyťaženie kapacít a krátke priebežné časy výroby. Na splnenie týchto podmienok je vhodné nasadiť systémy určené na optimalizáciu kapacitného plánovania a radenia zákaziek. A to najmä vtedy, keď treba zobraziť procesy
výlučne staticky. Cieľom spoločnosti SimPlan v detailnom plánovaní výroby je optimalizácia prípravy plánovania z pohľadu dynamicky
06
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
sa meniacich podmienok, ako aktuálna disponibilita, resp. poruchy,
zdroje, zásoby, stupeň naplnenia zariadení a podobne. Vtedy slúži simulácia ako doplnok k plánovaciemu alebo riadiacemu systému, ktorý má podnik k dispozícii. Nasadenie optimalizačných nástrojov, napríklad heuristiky, prinesie nájdenie najlepšieho riešenia. Simulačný
model zároveň ukáže prognózu plánovaného priebehu výroby.
SimPlan ponúka riešenie, kde ešte pred začiatkom vlastnej výroby budú zobrazené údaje o vyťažení strojov, možnosti vzniku úzkych miest pri určitých pracoviskách, dieloch alebo pracovníkoch.
Disponent má možnosť plánovať vyrovnávacie opatrenia, alebo zabezpečiť dodatočné kapacity. Takto možno realisticky odhadnúť
priebežný čas výroby a realizovateľnosť výrobnej objednávky.
Obr. 1 Príklad štatistickej správy výsledkov simulácie
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Simulácia logistiky
Simulácia personálu
Moderné logistické procesy sú poznačené vplyvom ich vysokej dynamiky a komplexnosti. O optimálnom umiestnení dopravníkov nemožno uvažovať izolovane. Príkladom sú sekvenčné alebo konsolidačné stratégie. Z týchto dôvodov je vhodné zaradiť do rôznych fáz
plánovania logistického projektu metódy, využívajúce simuláciu a ich
nástroje. Oblasti ich použitia sú od štúdií uskutočniteľnosti, cez včasnú podporu hrubého a detailného plánovania, až po realizačnú fázu
a nábeh logistického systému. Nasadením simulačnej techniky môžu
získať logistické projekty najmä istotu a úsporu času od počiatočnej
fázy až po uvednie do prevádzky, a to včasným overením všetkých relevantných procesov v modeloch a ich optimalizáciou.
Súčasné metódy simulácie a optimalizácie ako digitálneho podniku
sú zamerané v podstate na zlepšovanie technických procesov, vrátane procesov výroby a logistiky. Personál stále hrá vo väčšine činností rozhodujúcu úlohu, najmä v našich krajinách, kde je pracovná
sila konkurenčnou výhodou. Napriek tomu je len zriedka predmetom
optimalizačných aktivít.
Simulácia personálu umožňuje dynamicky overovať vzájomné pôsobenie medzi výrobnými alebo logistickými procesmi, pracovným
miestom a dostupným personálom z nasledujúcich hľadísk:
– technického/logistického (napríklad aký vplyv má dostupnosť personálu na logistické ukazovatele ako priechodnosť, priebežný čas výroby alebo presnosť dodávky,
– nákladového (napríklad akú úsporu nákladov prinesie flexibilita
personálnych kapacít pri kolísavých objednávkach,
– organizačného (napríklad možnosť dosiahnuť vyššiu produktivitu
vďaka dynamickej pracovnej pozícii v systéme komisionovania).
Simulácia personálu umožňuje nájsť optimálne riešenia bez rizika a s ohľadom na všetky relevantné vplyvy. Hľadanie riešenia môže
prebiehať vo viacerých dimenziách. To znamená, že podmienky výrobného procesu (napríklad stratégie radenia objednávok) možno
upravovať podľa predpokladov a podľa toho určovať ľudské zdroje
a definovať pracoviská (Poljovka, 2008). Tým možno napríklad overovať vzájomný vplyv plánovania personálu a procesného plánovania.
Obr. 2 Simulácia logistickej haly
V čoraz kratších realizačných lehotách, v akých sa uskutočňujú logistické projekty, je simulácia nástrojom, ktorý významne prispieva
k istote plánovania a tým aj úspechu projektu. Kľúčovým faktorom
úspešného nasadenia simulácie je pritom rýchle a kvalifikované modelovanie.
SimPlan na to používa špeciálne knižnice a referenčné modely, ktoré obsahujú všetky potrebné logistické prvky a stratégie. Doplnkové
nástroje podporujú efektívne modelovanie, realizáciu experimentov
a ich vyhodnocovanie. Samozrejmosťou je možnosť napojenia na databázy údajov o plánovaní, o výsledkoch procesov a využitie online
dát počas projektu. Rovnako prirodzená je aj vizualizácia s využitím
2D alebo 3D animácie s vysokou výpovednou hodnotou.
Priebežné spravovanie informácií, ktoré je nezávislé od dátového zariadenia, vedie k väčšej prehľadnosti výsledkov (Schlempp, 2005).
Pomocou simulácie možno už od ranej plánovacej fázy overovať
vplyv predradených a priradených systémov, ako napríklad výroba
a montáž na celý systém. Modulárna stavba umožňuje rýchlo zosúladiť simulačný model so stavom plánovania a tým aktívne prispieť
k tvorbe a ďalšiemu vývoju logistického systému.
Ako príklad môže poslúžiť aktuálny vývoj elektronického obchodovania, kde treba vybavovať zákaznícke objednávky s malým počtom
druhov tovarových položiek a v malých množstvách. Optimálnu prepravu možno v takýchto prípadoch modelovať pomocou simulácie.
Obr 3 Optimalizácia naplánovaných logistických procesov
PSPLAN – plánovanie využitia strojov pre jedno a viacstupňové
procesy
Cieľom plánovania využitia strojov v každej firme je optimalizácia vyťaženia strojov cez minimalizáciu nastavovacích časov a zníženia času
chodu „naprázdno“, resp. čakania na proces. Náš softvér pod názvom
psPlan zaručuje stanovenie optimálnych výrobných dávok, dodržanie
poradia zákaziek a termínov ich zhotovenia. PsPlan umožňuje pomocou interaktívnej plánovacej tabule (Gannt diagramu) prostredníctvom drag&drop komfortne určovať poradie zákaziek (jednostupňovo alebo viacstupňovo). Časové vplyvy (nastavovacie časy, prázdny
chod, dodržanie zmluvných termínov) softvér okamžite a prehľadne
zobrazuje v diagrame pomocou farebných značiek. Na transparentné
plánovanie stačí niekoľko kliknutí.
Pomocou optimalizačných prvkov systém zostaví automaticky návrh najlepšieho využitia. Tu prichádza k slovu „Metaheuristik TabuSearch“. Pravdaže, tento návrh možno podľa potreby ručne doplniť
alebo prepracovať.
Popri grafickom zobrazení vo forme Gannt diagramu sa môžu zobrazovať štatistické veličiny, napríklad efektívne využite strojov, chod
naprázdno, nastavovacie časy, počty kusov výrobkov a dodržanie
termínov (Poljovka & Šulc, 2010). Plán využitia strojov môže byť generovaný vo forme reportov, pričom sa dajú zvoliť rôzne formáty (tlačený v PDF, HTML alebo Excel).
resumé
Simulation and optimatization in planning
Your manufacturing operations play a crucial role in growth and
profitability of your company. No matter how efficient your company is to
develop innovative products‘. Reach your business goals and increase your
competitive advantage in manufacturing facilities will operate at maximum
performance from management to operational level. World producers
to earn money throughout the value chain and product life acquire
a competitive advantage.
www.engineering.sk \ 3/2012
07
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Ciele/prínosy:
Virtuálny test riadiacich softvérov
– lepšie vyťaženie strojov vďaka jednoduchému a prehľadnému plánovaniu,
– grafické interaktívne ovládanie,
– automatické zhotovenie návrhu využitia strojov na základe optimalizácie,
– jasné časové úspory v práci plánovača,
– skrátené
reakčné
časy
v prípade
preplánovania.
Oblasť použitia: Plánovanie využitia strojov a zariadení v jednoa viacstupňových výrobných procesoch, napríklad lisovne, zlievarne,
chemické závody.
Kvôli ušetreniu nákladov a často aj nutnosti drasticky skrátiť úvodnú
fázu implementácie riadiaceho softvéru možno uskutočniť tzv. online väzbu. SimPlan na to vyvinul technológiu, ktorá umožňuje výmenu dát medzi riadiacim softvérom reálneho zariadenia a zodpovedajúcim simulačným modelom. Týmto spôsobom možno riadiaci
softvér otestovať už pred nábehom, a to v podmienkach blízkych realite. V nich model presne simuluje vzájomné pôsobenie všetkých
zdrojov. Na rozdiel od konvenčných testovacích softvérov pritom
možno dynamicky zobraziť správanie sa riadiaceho softvéru počas
celej pracovnej periódy, napríklad pri dennej alebo týždennej prevádzke. Tak možno včas zistiť a upraviť prípadné problémy.
Technická realizácia
Obr. 4 Využitie strojov a transportnej techniky (psPlan)
Komunikácia medzi systémami na správu skladov, počítačmi na riadenie materiálového toku alebo SPS a simulačným modelom prebieha cez softvér, ktorý tvorí rozhranie. Ten dokáže spracovávať rôzne protokolové a telegramové formáty. Preto je pružne použiteľný.
Umožňuje overovať jednotlivé rozhrania, ako aj kompletne prevádzkové testy všetkých riadiacich softvérov. Keďže testy sa vykonávajú
nezávisle od reálnych zariadení, možno vytvoriť situácie za niekoľko
minút a exaktne ich opakovať. Tak sa dá otestovať, či sú riadiace softvéry schopné pracovať v extrémnych podmienkach, napríklad pri
preťažení. Deje sú optimalizované v interakcii riadiacej a fyzickej úrovne. Popri tom možno takto bez rizika overovať zmeny súbežne s prebiehajúcou prevádzkou zariadenia.
Obr. 6 Skladovacie regálové systémy (téma emulácia)
Emulácia – softvérový test pomocou simulácie
Pri nábehu systémov na správu skladov, počítačov na riadenie materiálového toku a podradených riadiacich systémov (PLC) sa často vyskytujú problémy spôsobené netestovanými softvérmi a s tým spojené zdĺhavé hľadanie chýb v reálnom systéme. Ich odstraňovanie môže
viesť k meškaniu a časovému tlaku. Testy blízke realite sú pred vlastným nábehom sotva možné. S touto problematikou sú konfrontovaní prevádzkovatelia, plánovači logistiky, resp. podnikatelia a ľudia zodpovední za implementáciu takmer v každom projekte.
Obr. 5 Skrátenie času nábehu nového zariadenia prostredníctvom emulácie už
počas vývoja softvéru
Ciele a prínosy:
Skrátenie času nábehu
– nižšia náročnosť
– nižšie náklady
– vysoká spokojnosť zákazníka.
Porovnanie rôznych programovaní
Overenie poruchových scenárov: simulačný model zabezpečuje pomocou testovacích prípadových štúdií („stresový test“) a dosahuje
vyššiu kvalitu softvéru
Zabezpečenie plánovania
Zredukovanie náročných softvérových testov na reálnom zariadení:
prvé testovacie objekty komunikácie
(telegramová prevádzka a databanka, routingové návody)
08
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E
Oblasti použitia: Implementácia riadiacich softvérov
Update riadiacich softvérov počas prevádzky
Možnosť preverenia dodávateľov softvérov
SCSI – supply chain based supplier integration
Logistické siete sú často zostavované prakticky „neplánovane“ prostredníctvom výberu dodávateľov. Preto treba včas získavať kritické veličiny o Supply Chain a pri výbere dodávateľov ich zvažovať.
Spolupráca a koordinácia v reťazcoch skrýva už pred nábehom výroby vážne riziká, ale obsahuje aj možnosti zlepšení. Riziká možno pomocou SCSI lokalizovať už vopred. Strategické plánovanie sietí začína
výberom dodávateľov. Máte určené minimálne požiadavky na výrobu
či logistiku pre všetky komponenty? S podporou SCSI analyzátora ich
možno definovať. Vyhodnotenie hneď ukáže, že reťazec v určitom
kritériu nespĺňa minimálne predpoklady. SCSI automaticky zostaví tabuľku s poradím predložených ponúk.
1. Porovnajte ponuky v rámci vyhodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov.
2. Nájdite odchýlky a kritické faktory v ponukách prostredníctvom
jednoduchých Drop-Down funkcií v SCSI.
3. Preverte logistický koncept ponúkaných bezpečnostných šírok
a cyklov dodávok pomocou simulačných prvkov so zameraním
na možné úzke miesta v zásobovaní alebo previsy.
5. Použite optimalizačné prvky na oznamovanie teoreticky optimálnych šírok zásob a cyklov dodávok.
6. Porovnajte výsledky s údajmi dodávateľov.
7. Odhaľte možnosti zlepšení.
8. Spolupracujte s vašimi dodávateľmi od začiatku.
9. SCSI je štandardizácia, prehľadnosť, vizualizácia a automatizácia
výberu vašich dodávateľov.
Optimalizácia vo výbere dodávateľa
V čase vzniku dopytu plánovač často nemá k dispozícii niektoré informácie:
– počet medziskladov, prekladísk, miest výmeny dopravných prostriedkov,
– počet dodávateľských kvót.
Model dodávateľskej siete býva obvykle vytvorený v MS-Excel z rôznych dát, ktoré musia byť softvérovo navzájom zosieťované. Údaje
o dodávateľskej sieti nie sú rozdelené podľa vopred definovaného množstva dát a môže sa stať, že každý dopyt si vyžiada osobitné
programovanie. SCSI ponúka integrované a automatizované prehľady dát a ich vyhodnotenie. Počas vypĺňania dotazníka sa nezávisle od odpovedí dynamicky generujú ďalšie otázky. Pre dodávateľov
kvót „SCSI-Quest“ automaticky vytvorí ďalšie dotazníky. Vizualizácia
a
T E C H N O L Ó G I E
ponúka dodávateľské reťazce a vyhodnocuje údaje nad rámec reťazcov. SCSI nezjednoduší len vypňlňanie, ale aj import a analýza dát sa
stane detskou hračkou.
Obr. 7 Schéma procesu SCSI s integrovanou optimalizáciou a simuláciou
Ciele a prínosy:
– štandardizácia, prehľadnosť, vizualizácia a automatizácia pre výber
dodávateľov,
– priebežné, konzistentné a jednoduché získavanie dát o prvých dodávateľoch,
– vyhodnocovanie a porovnávanie dodávateľov v procese výberu,
– kontrola logistických nákladov pozdĺž dodávateľskej siete,
– matematické a simulačné procesy na odkrytie rizík a potenciálov
ponúkaných logistických reťazcov,
– zníženie nákladov a rizík pri výbere dodávateľov.
Oblasti použitia: Všetky procesy v Supply Chain, vrátane prípadov,
keď je logistika kritickým miestom.
Záver
O ďalšich témach efektívneho plánovania a optimalizácie vo výrobe
a logistike využitím simulačných riešení spoločnosti SimPlan sa dočítate na www.SimPlan.sk.
Acknowledgements
The contribution was elaborated within the research project
KEGA project No. 3-7285-09 Contents Integration and Design of
University Textbook „Specialised Robotic Systems“ in Print and
Interactive Modules for University of Technology in Zvolen, Trenčín
University and Slovak University of Technology in Bratislava.
Literatúra
Poljovka, P., Šulc, I.: 2010. Energy Management Systems in Organisations. In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. – Bratislava:
STU v Bratislave. – Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy: 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia,
18. – 20. 5. 2010. – Bratislava: STU v Bratislave, 2010 – ISBN 978-80-89402 – 23-6, s. 68 – 69
Schlempp, H. 2005. UGS eM-OLP und eM-Calibration mit VKRC. Tecnomatixe M-Workplace V7.12, pp. 3 – 19
Poljovka, P.: Management System Quality. 2008. In: Quality, environment, health protection and safety management development trends: Proceedings.
International scientific conference. Neum, Bosnia and Herzegovina, 2. – 6. 9. 2008. – Brno: Tribun EU, ISBN 978-80-7399-479-2. – s. 246 – 249
www.engineering.sk \ 3/2012
09
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Recirkulačný systém
vysokotlakového čerpadla
TEXT/FOTO:
doc. Ing. Ján Kmec, CSc., Dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD., KTaM, SjF, TU v Košiciach
Základným zariadením technológie vodného lúča je vysokotlakové vodné čerpadlo, v ktorom sa natlačuje voda na
dimenzovaný vysoký tlak, a to v multiplikátorovej časti, ktorú poháňa olejové čerpadlo pevne spojené s elektromotorom. Výkon
vysokotlakového vodného čerpadla sa určuje podľa toho, koľko vysokotlakovej vody dokáže vyrobiť za minútu.
T
lak vody sa dosahuje v multiplikátorovej časti na požadovaný dimenzovaný tlak. Multiplikátor, nazývaný aj násobič
tlaku, pracuje tak, že plocha piesta olejovej časti je v pomere napríklad 20: 1 k ploche piesta tlakujúceho vodu. Olejový
piest pritom pracuje pri tlaku 200 bar, čím sa 20-násobne zvyšuje tlak
na plochu piesta tlakujúceho vodu, čím v podstate dosahujeme výstupný tlak vody 4 000 bar, resp. 400 MPa.
Vysokotlakové čerpadlo predstavuje určitú úroveň spoľahlivosti jeho
jednotlivých zložiek, ktoré podliehajú priemyselným štandardom pre
hydrodynamické aj hydroabrazívne použitie.
Vysokotlakové čerpadlo
Vysokotlakové čerpadlo, obr.1 a obr. 2, je vybavené dvomi súčasne
prevádzkovanými (riadenými) hydraulickými multiplikátormi, akumulátorom tlaku, motorovým hydraulickým vzostupovým výtlačným olejovým čerpadlom, elektrickým štartovým panelom, kontrolnými senzorami, solenoidmi, kontrolným deliacim panelom
a nízkotlakovým vodným okruhom s filtrom.
Konštrukčne je zakomponované v ráme s rozmermi: dĺžka – 197 cm,
šírka – 91 cm a výška – 144 cm. Vysokotlakový systém je vhodne
postavený na odkvapovej vani. Všetky zložky sú pre zjednodušenie
údržby ľahko prístupné aspoň z dvoch strán.
Obr. 1 Vysokotlakové vodné čerpadlo STREAMLINE™ SL-IV 100HP
Štandardne vybavenie vysokotlakového čerpadla:
•
•
•
•
•
•
•
•
10
systém nízkotlakovej vody,
hydraulický systém,
multiplikátor,
akumulátor tlaku,
recirkulačný systém,
chladiaci systém oleja,
elektrický systém,
oddelené vodné a olejové odkvapové vane.
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Obr. 2 Zadná časť vysokotlakového vodného čerpadla
1 – vysokotlaková voda „OUT“ (von)
2 – vzduch „IN“ (dnu)
3 – chladiaca voda „IN“ (dnu)
4 – chladiaca voda „OUT“ (von)
5 – rezacia voda „IN“ (dnu)
6 – odtok
Maximálny tlak vysokotlakovej vody je limitovaný hydraulickým poistným ventilom. Čerpadlo je vhodné pre rôzne potreby produkcie,
pre malé i veľké rozsahy.
Vysokotlakový multiplikátor má obojstranný vodný piest, zavesený na olejovom pieste, ktorý kmitá z jednej strany na druhú a opačne. Z multiplikátora alebo multiplikátorov, ktoré pracujú paralelne, sa
privádza vysokotlaková voda do akumulátora tlaku. Kompresný pomer je 20:1 s maximálnym hydraulickým tlakom 214 bar.
Recirkulačný obvod pre chladenie a filtráciu oleja beží, keď beží hlavný elektromotor.
Hlavnou funkčnou črtou vysokotlakového vodného čerpadla je:
• nominálny tlak 4 150 bar (60 000 psi),
• pracovný tlak 3 800 bar (55 000 psi).
Recirkulačný systém vysokotlakového čerpadla
Recirkulácia udržiava hydraulický olej pri prevádzkovej teplote, ak sa
používa minimálne množstvo prietoku vody. Systém recirkulácie, obr.
3, zabezpečuje aj nevyhnutnú olejovú klimatizáciu a filtráciu na udržanie čistoty oleja. Klimatizácia hydraulického oleja zahŕňa jeho chladenie, čistenie a spolu s hydraulickou nádržou odstraňovanie vzduchových bublín vznikajúcich v oleji, kvôli miešaniu a turbulentnému
toku v hlavnom čerpadlovom obvode.
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Vodný modulovaný ventil reguluje chladiaci prietok, ktorý vstupuje otvorom „D“ do výmenníka tepla (3) a potom sa vyprázdňuje cez
otvor „C“ do odpadu.
Prevádzková teplota oleja je továrensky nastavená na 46 °C na základe teploty a toku chladiacej vody vo výrobe. Nastavenie môže byť
nevyhnutné.
Systémový tlak vyšší ako 4,2 bar je chránený poistným ventilom (8)
umiestneným na filtrovej hlavici (5). Prevádzková teplota a tlak oleja
sa nastavuje podľa tab. 1.
Tab. 1 Prevádzková teplota a tlak oleja
Nastavenie
Kontrola
Nárast
Obr. 3 Vysokotlaké čerpadlo – recirkulačný systém
1 – recirkulačné čerpadlo
2 – vodný modulovaný ventil
3 – výmenník tepla
4 – vizuálny ukazovateľ
5 – olejový filter
6 – olejový plniaci otvor
7 – olejový plnič
8 – nádrž hydraulického oleja
Nastavenie
Ventil
Teplota oleja
2
v smere
hod. ručičiek
Tlak oleja
8
Fixný
Pokles
Maximum
proti smeru
52 °C (125 °F)
hod. ručičiek
fixný
Minimum
41 °C (110 °F)
4,2 bar (60 psi) 3,8 bar (55 psi)
Chladiaci a filtračný systém je charakterizovaný zostavou:
Náhľad na údržbu
• recirkulačné čerpadlo (zubové/prevodový typ) – prečerpáva olej
z olejovej nádrže,
• výmenník tepla – chladiaca voda je kontrolovaná vodným modulovaným ventilom,
• olejová filtračná zostava – zahŕňa ukazovateľ, ktorý ukazuje stav
filtračnej olejovej zložky. Zahŕňa aj odtok – poistný ventil, filtračná vložka sa môže upchať odpadom alebo znečisťujúcimi látkami.
Prevádzka systému spočíva v tom, že recirkulačné čerpadlo (1) berie olej z nádrže (6) a čerpá ho do vodného výmenníka tepla (3), potom preteká cez olejový filter späť do nádrže. Vizuálny ukazovateľ (4)
udáva, či filtračný člen potrebuje výmenu. To by malo byť udané, ak
čerpadlo beží a teplota oleja je približne 46 °C. Ak ukazovateľ ukazuje
žltú alebo práve prešiel do červenej zóny, treba filtračný člen vymeniť.
Olejový plniaci otvor sa musí používať, ak sa pumpuje olej do nádrže na udržanie čistoty. Plnením v tomto bode hydraulický olej musí
prechádzať cez hydraulický filter, aby sa dostal do nádrže čistý. Tým
sa garantuje, že olej ide do nádrže aspoň jedným smerom cez správny filter. Na obr. 4 je schéma recirkulačného obvodu.
Za normálneho stavu prevádzky bude olej udržiavaný na prevádzkovej teplote a vizuálny ukazovateľ bude čitateľný v zelenej zóne. Aby
sme dostali najlepšiu hodnotu z hydrauliky (vrátané recirkulácie), má
sa zmeniť filtračný člen ak ukazuje, že je na to čas. Hydraulický olej
má byť vymenený po 3 000 hodinách alebo 1 roku prevádzky (čo
bude skôr), alebo kedykoľvek, keď kvapalina ukazuje, že je kontaminovaná a fixovaná jednoduchou prevádzkou filtra. Kvôli reakcii s vodou sa neodporúča používať oleje s prísadami.
Olejový filter slúži na to, ak vizuálny ukazovateľ je v žltej zóne alebo
vstupuje do žltej zóny. Olejový filter treba vtedy vymeniť (obr. 5) podľa servisného postupu.
Obr. 5 Olejový filter hydraulického obvodu
1 – olejový filter
2 – kryt olejového filtra
3 – vizuálny ukazovateľ
resumé
High Pressure Water Pump in Non-conventional Technologies
Obr. 4 Recirkulačný obvod
Prevádzková teplota je nastavená otočením vodného modulovaného
ventilu (3), ktorý nastavuje tlačidlo. Teplota oleja stúpa v smere hodinových ručičiek.
Abstract: The technology water jet is complex hydrodynamic process at
ultrahigh pressures, which can be characterized at present days as the
area of jet technologies. The process alone requires the most effective and
economical utilisation of energy of water jet. It directly is connected with the
most convenient determination of production – technology parameters of
jet fluid, according to respect of basic physical properties of fluid as a cutting
medium and the respect of hydrodynamic rule.
www.engineering.sk \ 3/2012
11
S T R O J E
a
Olejová nádrž (obr. 6) je vybavená nasledujúcimi časťami:
• vizuálna teplota a ukazovateľ úrovne,
• vzdušný odvzdušňovač a filter, ktorý bráni tomu, aby špina nebola
nasávaná do nádrže, kým kvapká olej, potom keď sa zdvihne úroveň, umožňuje to vzduchu vytekať,
• odpadový ventil,
• plniace zložky.
Plniace zložky pozostávajú z olejovej filtrovej hlavice, plniaceho otvoru a plniacej otvorenej čiapočky. Odvzdušňovač nie je plniaca zložka
a nemusí byť použitá ako plniaci bod. Po 3 000 hodinách prevádzky
alebo raz za rok (čo bude skôr) treba hydraulický olej vymeniť.
T E C H N O L Ó G I E
Zubové generátory sú vďaka svojej jednoduchej konštrukcií a výrobe
najrozšírenejším typom. Bežne sa konštruujú pre tlaky 3 – 5 MPa (špeciálne konštrukcie s vymedzovaním bočných vôlí umožňujú pracovné tlaky 16 i viac MPa). Generátory sa konštruujú na množstvo dodávané jedným párom kolies maximálne 80 – 100 dm3.min-l. Základným
elementom zubového generátora je pár spoluzaberajúcich čelných
ozubených kolies, najčastejšie s priamymi zubami. Súkolesie je uložené s minimálnou obvodovou a bočnou vôľou v skrini, ktorú tvorí teleso a dve veká – viď obr. 7.
Pri plnení oleja treba dodržať niekoľko zásad:
– nikdy nepredstierať, že nový valec oleja je oslobodený od ničiacich
znečisťujúcich látok;
– olej z nového valca nespĺňa požiadavky čistej hydrauliky. Preto je
dôležité používať olejovú transferovú pumpu, ktorá núti pretekať
olej cez vratný filter do nádrže;
– olej musí byť filtrovaný cez ekvivalentný filter ako je od výrobcu
čerpadla;
– poškodenie základných hydraulických zložiek, podliehajúcich záruke, môže zapríčiniť neúspech;
– zlyhanie pri naplnení čerpadlového puzdra olejom poškodí čerpadlo kvôli vzduchu uzavretom vo vnútri čerpadla.
Obr. 7 Zubové čerpadlo
(Firma KMT používa takéto čerpadlo na recirkuláciu oleja)
Jedno z kolies, hnacie, je poháňané cez spojku elektromotorom.
Otáčaním ozubených kolies sa v mieste, kde kolesá vychádzajú zo
záberu, neustále otvárajú nové zubové medzery. Tým vzniká v týchto miestach malý podtlak. Atmosférický tlak na hladinu nádrže vytláča kvapalinu do sacieho priestoru generátora. Kvapalina zapĺňa
zubové medzery na obvode kolies a je dopravovaná do výtlačného
priestoru. Sací účinok zubových generátorov je veľmi malý. Najlepšie
pracujú, ak sú ponorené pod hladinu kvapaliny v nádrži. Je jasné, že
všetka kvapalina dopravovaná zubnými medzerami sa nevytlačí do
výtlačného potrubia. Obvodovými a bočnými vôľami medzi kolesami a skriňou sa časť kvapaliny v dôsledku tlakového spádu medzi nasávaním a výtlakom vracia späť do nasávania. Toto „stratené“
množstvo kvapaliny určuje tzv. objemovú účinnosť generátorov, teda
pomer medzi množstvom teoreticky dodávaným a skutočne vytlačeným. Objemová účinnosť jednoduchých generátorov je asi 0,75,
pri konštrukciách s vymedzovaním vôlí sa dosahuje účinnosť cez 0,9.
Mechanická účinnosť je asi 0,95.
Záver
Obr. 6 Olejová nádrž vysokotlakového čerpadla
1 – filtrovacia zostava 2 – olejový plniaci otvor
4 – olejová plniaca otvorená čiapočka
6 – zatvárací ventil
7 – odvzdušňovač
3 – teplotný senzor
5 – kryt olejovej nádrže
Zubové čerpadlo sa používa ako objemové čerpadlo, ktoré dopravuje kvapalinu po presne definovaných objemových kvantách, daných objemom pracovného priestoru čerpadla (napríklad zdvihom
piestu). Hlavnou úlohou v hydraulickom obvode je udeľovať pracovnej kvapaline tlakovú energiu a energiu kinetickú, nutnú pre dopravu
kvapaliny obvodom. Keďže tlaková energia rádovo prevyšuje energiu
kinetickú, používa sa pre čerpadlá v hydraulických obvodoch výraz
generátor tlaku alebo hydrogenerátor.
12
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Jednotlivé zložky hydrauliky, ktoré vyžadujú pravidelnú kontrolu
a údržbu, sú elektromotor a rozvodové časti potrubia. Motor treba
kontrolovať po každých 5 000 hodinách prevádzkovania. Prevádzkové
tlakové nastavenia potrubia treba kontrolovať denne a nastaviť podľa potreby. V prípade potreby znovunastavenia hodnoty nízkeho tlaku, teda minimálnej hodnoty tlaku, pri ktorom bude prebiehať recirkulácia oleja a prípadné prestrely krehkých a chúlostivých materiálov,
sa nastaví nízkotlakový kontrolný ventil na hodnotu podľa displeja
a uzamkne sa uzatváracou maticou.
Podobný postup sa volí aj pri nastavení vysokého tlaku, ktorým sa
bude rezať v prevádzkovom režime a nakoniec sa nastaví vysokotlakový kontrolný ventil na hodnotu podľa displeja a uzamkne sa uzatváracou maticou.
S T R O J E
Nízkotlakový a vysokotlakový nastavovací kontrolný ventil sú umiestnené na prietokovom difúzore olejového hydraulického čerpadla.
Hydraulický systém vysokotlakového čerpadla pre technológiu vodného lúča je najdôležitejšou časťou čerpadla, lebo poháňa samotný
multiplikátor, ktorý tlakuje vodu na požadovaný (nastavený) tlak pre
a
T E C H N O L Ó G I E
proces rezania hydroeróziou. Správnosť nastavenia hydraulického systému podstatne vplýva na celkovú kvalitu reznej plochy výrobku.
Poďakovanie
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu VEGA č. 1/0396/11.
LITERATÚRA
[1] Vasilko K., Kmec J.: Delenie materiálu. DATAPRESS Prešov, Prešov 2003, 232 st. ISBN 80-7099-903-9.
[2] Kmec,J., Sobotová,L.: Progresívne delenie hydroeróziou, 2011. In: Strojírenská technologie – Plzeň 2011: IV. ročník mezinárodní konference:
25. – 26. 1. 2011: Plzeň, Ćeská republika – Plzeň: ZČU v Plzni, 2011 s. 1 – 6. ISBN 978-80-7043-934-0.
[3] Badida, M., Majerník, M., Šebo, D., Hodolič, J.: Strojárska výroba a životné prostredie. Vienala Košice, 2001, s. 253, ISBN 80-7099-695-1
[4] Kmec, J., Sobotová, L.: Delenie hydroerózneho lúča – 1 elektronický optický disk (CD-ROM), in: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch: 12. medzinárodná vedecká konferencia: zborník príspevkov v elektronickej forme: Košice, december 2009: TU, SjF, 2009
s. 1 – 5, ISBN 978-80-553-0330-7.
[5] Kmec, J., Sobotová, L.: Vodný lúč 25 rokov na Slovensku. In: Transfer inovácií. č. 18 (2010), s. 160 – 164, ISSN 1337-7094,
prístup: www.sjf.tuke.sk/transfer-inovacii/.
[6] Kmec, J., Sobotová, L. Bičejová, Ľ.: Kategórie faktorov vplývajúcich na hydroeróziu, 2010, 1. elektronický optický disk (CD-ROM), In: Trendy
a inovatívne prístupy v podnikových procesoch: 13. medzinárodná vedecká konferencia: zborník príspevkov: 8. 12. 2010, Košice: SjF TU,
2010 s. 1 – 10, ISBN 978-80-553-0570-7.
[7] Kmec, J.: Skúsenosti s automatizáciou procesu delenia materiálov novými technológiami. 1. medzinárodný seminár IDEE 9. Trenčín 1994, 6 st.
[8] Kollárová, M., Kmec, J.: Analysis of enviromental system for recycling abrasive Material used in waterjet cutting, 11th Conference on
Environment and Minereal Processing – Part III. Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1431-5. str. 227 – 230.
[9] Hloch S., Fabian, S.: Modeling of abrasive waterjet cutting process by means of full Factorial design. In.: The 47 th Conference on Simulation
and Modeling. Helsinky. September 2006, Suomi.
[email protected]
strojarskykalendar.sk
na nás sa môžete spoľahnúť
e
e
e
e
e
kalendar inzerat a4.indd 1
kontakty na strojárske firmy
trojjazyčné prevedenie
termíny odborných akcií
k dispozícii pred MSV Brno
vyberte si svoj týždeň už dnes
23. 2. 2012 10:57:04
www.engineering.sk \ 3/2012
13
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Inovatívne metódy vstrekovania
TEXT/FOTO:
Ing. Ján Varga, PhD., Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., KTM, SjF TU Košice
Technológiou vstrekovania sa v súčasnosti vyrába podstatná časť výliskov z plastov. Snaha o úspory plastu i práce viedla
k metóde vstrekovania plastov bez vtokového zvyšku, teda realizáciou prostredníctvom vyhrievaných vtokových sústav. Ide
o tzv. bezodpadové vstrekovanie.
S
účasným typom vyhrievaných vtokových sústav predchádzal rad jednoduchších sústav, ktoré sa postupne zdokonaľovali. Najprv sa pracovalo so zosilnenými vtokmi, izolovanými vtokovými sústavami a predkomôrkami. Dnešné
vyhrievané vtokové sústavy majú trysky charakterizované minimálnym poklesom tlaku i teploty v systéme a optimálnym tokom taveniny [1, 2].
Princíp horúcej vtokovej sústavy
Horúca vtoková sústava predstavuje predĺženie plastickej komory vstrekovacieho stroja. Roztavený plast sa tu však ďalej homogenizuje, je len vedený priamo do dutiny formy, alebo je tok taveniny
rozdelený do viacerých tvarových dutín, pričom sa plast vo vtokovej
sústave stále udržiava v stave taveniny. To dovoľuje použiť len bodové vyústenie s malým prierezom, ktoré je vhodné pre širokú oblasť
vyrábaných výstrekov. I napriek tomu možno pracovať s dotlakom.
Vyhrievanú trysku s jej jednotlivými časťami zobrazuje obr. 1.
Obr. 2 Konštrukčné časti ohrievanej vtokovej sústavy [3]
Horúce vtokové sústavy môžeme deliť podľa počtu a využitia horúcich trysiek (vtokových ústení vzhľadom na počet vstrekovaných
plastových dielcov) – obr. 3 takto:
• viac ako jeden plastový diel na jednu trysku – tvorí sa časť studeného vtoku,
• jeden plastový diel na jednu trysku – jednobodové vstrekovanie,
• viac trysiek na jeden plastový diel – viacbodové vstrekovanie [4].
Obr. 3 Ukážky vtokových sústav vzhľadom na počet dielcov [5]
Obr. 1 Vyhrievaná tryska a jej časti [1]
Izolovaná vyhrievaná horúca vtoková sústava
Formy s horúcou vtokovou sústavou sa od foriem so studenými
vtokmi líšia tzv. horúcou polovicou formy, v ktorej sa plast vstrekovaný zo vstrekovacej jednotky stroja ďalej udržiava v stave taveniny
rovnakej teploty, s akou opustil trysku vstrekovacieho stroja a prostredníctvom vyhrievaných rozvádzacích kanálikov sa dopravuje do
dutiny formy. Jednotlivé konštrukčné časti ohrievanej vtokovej sústavy zobrazuje obr. 2.
Druhy horúcich vtokových sústav
V praxi sa prevažne uplatňujú tri hlavné typy horúcich vtokových
sústav:
• izolovaná vyhrievaná horúca vtoková sústava,
• vnútorne vyhrievaná horúca vtoková sústava,
• externe vyhrievaný horúci vtokový systém.
14
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Izolované vtokové sústavy pracujú na princípe vlastnej termoplastickej izolácie vtokových kanálov alebo predkomôrky. V tomto systéme
tryska nemá vlastné vyhrievanie. Jej teplotu udržiava buď väčšia vrstva taveniny svojou tepelnoizolačnou schopnosťou, alebo sa ohrieva
nepriamo. Kanáliky izolovanej vtokovej sústavy majú oveľa širší priemer (10 až 15 mm).
Pri vstrekovaní dielcov z termoplastu s vysokou teplotou tavenia
vznikajú problémy spôsobené väčším rozdielom teploty taveniny, termoplastu a formy. Vplyvom šírky kanálikov izolovanej horúcej vtokovej sústavy zostáva termoplast v jadre týchto kanálikov dostatočne
tekutý, kým stuhnutá vrstva termoplastu v blízkosti stien vtokovej sústavy tvorí tepelnú izoláciu horúceho jadra vtoku [6].
Izolovaná vtoková sústava je relatívne lacná na výrobu a ideálna pre
termoplasty citlivé na degradáciu vplyvom tepla. Rovnako dobre ju
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
možno použiť aj v prípade, ak treba veľmi často meniť farbu plastových dielcov. Jej konštrukcia je podobná studenej vtokovej sústave
s koncepciou trojdoskovej formy, ako je uvedené na obr. 4 [7].
Obr. 5 Spôsoby vstrekovania
a) priame vstrekovanie s hrotom, b) otvorené vstrekovanie, c) rôzne varianty
predkomôrok [9]
plastového dielca, hrúbkou stien, dĺžkou tokových dráh a šmykovým
napätím vznikajúcim v tavenine plastu pri toku vtokovým systémom,
ktorý je časťou horúcej trysky. Jednotlivé typy vtokových vyústení
ukazuje obr. 6.
Obr. 4 Izolovaná vtoková sústava, trojdosková koncepcia formy
a) studený vtokový systém
b) horúci vtokový systém
Vnútorne vyhrievaná horúca vtoková sústava
Túto vtokovú sústavu tvoria širšie vtokové kanáliky, napríklad s kruhovým alebo trapézoidným tvarom prierezu, ale s vnútornými vyhrievacími vložkami vo všetkých kanálikoch tejto sústavy. Plast prúdiaci
okolo povrchu vyhrievacích vložiek sa udržiava v stave taveniny pomocou kazetových ohrievačov a termočlánkov, ktoré sú zabudované
vo vnútri týchto vložiek.
Steny vtokovej sústavy formy netreba temperovať na vysokú teplotu
ako vyhrievané vložky. V prípade stuhnutia vrstvy plastu na stenách
vtokovej sústavy stuhnutá vrstva slúži ako tepelná izolácia. Pre väčšinu technických plastov je neprípustné, ak v horúcej vtokovej sústave dochádza k stuhnutiu taveniny, opätovnému roztaveniu a následnému obnoveniu pohybu termoplastu. Tento jav sa vyskytuje hlavne
v tzv. stagnačných zónach, teda v miestach, kde má tavenina plastu
istý čas nulovú rýchlosť toku [8].
Tento systém je vhodný pre vysoko objemovú výrobu termoplastov,
ktoré nie sú tepelne citlivé (napríklad PE, PP). Cena vnútorne vyhrievaného horúceho vtokového systému je nižšia ako externe vyhrievaného vtokového systému, ale jeho čistenie vyžaduje demontáž formy
a výmenu tlakových tesnení vyhrievaných vložiek, pričom hrozí poškodenie formy.
Externe vyhrievaný horúci vtokový systém
Externe vyhrievaný horúci vtokový systém väčšinou tvoria vyvážené
vtokové kanáliky s hladkým povrchom bez tzv. stagnačných oblastí. V dôsledku toho sa zlepšuje kvalita vyrobených dielcov (z hľadiska
mechanických vlastností), znižuje sa počet nepodarkov a obmedzuje
sa prerušovanie výroby. Na ohrev sa používajú rôzne typy systémov,
napríklad kazetové alebo trubicové ohrievače, ohrievače v tvare cievky, resp. ohrievače v tvare vločiek a ďalšie [7].
Funkciou ohrievačov je zabezpečiť úplný prenos tepla pri dostatočne rýchlom nábehu na pracovnú teplotu. Navrhujú sa na prenos vysokých vstrekovacích tlakov (až 200 MPa) a vysokých teplôt s ohľadom na rozdielnu teplotnú rozťažnosť častí horúcej vtokovej sústavy
a oceľových dosiek formy, v ktorých je horúca vtoková sústava uložená. Na vstrekovanie možno použiť rôzne spôsoby vstrekovania ako
ukazuječ obr. 5.
Vtokové ústie horúcich trysiek
V externe vyhrievaných horúcich vtokových sústavách je dôležitý najmä použitý typ trysiek. Výber typu trysiek je ovplyvnený zložitosťou
Obr. 6 Typy vtokových vyústení externe vyhrievaných horúcich trysiek
a vtokových zvyškov
a) mini – vtokový kužeľ, b) štandardné ústie horúceho vtoku, c) torpédový
horúci vtok, d) ventilový horúci vtok [10]
Tryska má byť dostatočne veľká vzhľadom na veľkosť vstrekovanej
dávky a viskozitu taveniny plastu. Vzhľad vtokového zvyšku závisí od
typu vtokového ústia, viskozity taveniny a typu plastu (semikryštalický, amorfný, plnený, neplnený).
Záver
Veľmi častým zdrojom problémov je pri aplikácii horúcich vtokových sústav kontrola teploty. Veľmi dôležitý je vysoký stupeň tepelnej homogenity v horúcej vtokovej sústave, aby sa zabránilo degradácii plastu a dosiahnutiu rovnomerného plnenia, dotlaku, zmrštenia,
vzhľadu a pod. Z toho vyplývajú výhody a nevýhody použitia týchto systémov. Jednou z veľkých nevýhod je náročná konštrukcia vstrekovacej formy.
K výhodám v rámci zavedenia horúcich vtokov patria:
• zlepšenie kvality plastových dielcov,
• zkrátenie doby vstrekovacieho cyklu,
• dosiahnutie rovnomernej viskozity počas celej doby toku,
• lepšia kvalita vstrekovacieho tlaku,
• redukcia veľkosti vstrekovanej dávky materiálu
• nakoľko nedochádza k stuhnutiu vtokovej sústavy, netreba riešiť
jej oddelenie a následnú recykláciu [11,12].
resumé
The utilization using of inovative methods of composites injection
molding
The main of plastic parts are produced by injection moulding technology.
The possibilities of produced plastic parts without jet residual, allows the use
of hot runners. Today‘s hot runners have nozzles, which are characterized
by minimal pressure drop and temperature in the system and the optimal
flow of the melt.
www.engineering.sk \ 3/2012
15
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Horúce vtokové systémy sa používajú na vstrekovanie dielcov malých rozmerov vo viacnásobných formách, napríklad malé plastové ozubené
kolesá, alebo na viacbodové vstrekovanie dielcov väčších rozmerov, napríklad palubné dosky, nárazníky ako je na obr. 7.
Obr. 7 Vstrekované dielce vyrábané použitím vyhrievaných horúcich trysiek [13]
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu ,,Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites“ (PIRSES-GA-2010-269177) na základe podpory medzinárodného projektu realizovaného v rámci 7. rámcového projektu (FP 7), Marie Curie Actions, PEOPLE, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES).
LITERATÚRA
1. GREŠKOVIČ, F. et al.: Nástroje na spracovanie plastov vstrekovacie formy, Košice TU, SjF – 2010, 220 s., ISBN 978-80-553-0350-5.
2. John P. BEAUMONT. J.: Runner and Gating Design Handbook: Tools for Successful Injection Molding, 2nd Edition, Carl Hanser Verlag,
Munich, 2007, str. 156 – 180.
3. MOLD-MASTERS – firemné materiály.
4. CAMPO, Alfredo: Complete Part Design Handbook: For Injection Molding of Thermoplastics [online]. Hanser Publishers, 2006.
5. Synventive Molding Solutions. Hot runner guide: Layout and Design [online]. Trademark of Synventive Molding Solutions, 2008.
6. HANZLÍK, S.: Inovativní a progresivní technologie společnosti Incoe international, 47. Mezinárodní strojírenský veletrh, TT 18/2005, str. 9.
7. UNGER, P.: Hot Runner Technology, Hanser Publishers, 2006.
8. KANDUS, Bohumil: Technologie zpracování plastů (HTZ). Přednášky a cvičení. Odbor technologie tváření kovů a plastů,
Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno, 2009.
9. EWIKON – firemné materiály, Systémy horkých vtoků a regulační technika.
10. LANXESS Inc. Engineering Plastics: Part and Mold Design [online]. LANXESS registered trademark. Printed in U.S.A., 2007.
11. ORYCON – firemné materiály, Systémy horkých vtoků, regulátory, komponenty.
12. SPINA. R.: Injection moulding of automotive components: comparison between hot runner systems for a case study, Proceedings
of the International Conference on Advances in Materials and Processing, Volumes 155 – 156, 30. november 2004, pages 1 497 – 1 504.
13. SYNVENTIVE – firemné materiály.
16
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
E
R
G
O
N
Ó
M
I
A
Workplace ergonomic settings
based on image processing
TEXT/PHOTO:
Martin Ondriga
The proposal of measuring system for length dimensions of the human body is
based on the shape of a human body, characteristic features of the skeleton and
the ability to assume different positions in space, depending on the musculoskeletal
limitations of human.
S
ome positions are better for work
than others. According to a suitability of the working positions,
which a worker takes up during
work, we can split them generally to the positions without limitations, positions with limited time and restricted work postures.
The analysis of basics for the workplace in
the sitting position
The general parameters of the workplaces in
SR are regulated by Decree of the National
Council SR no. 542/2007 of Statute Book.
Annex No. 1 entitled “The requirements for
Fig. 1 The required dimensions in the reference position
a working place depending from increased
physical stress” deals with the design of working place, concretely in the sitting and standing positions. The Decree allows individual
assessment of workplaces based on employees anthropometric parameters.
The required dimensions for the workplace design
The required dimenssions:
– shoulder height in the sitting position,
abbreviation SHst,
– elbow height in the sitting position,
abbreviation EHst,
– thigh height above the seat, abbreviation
MTHast,
– knee height in the sitting position, abbreviation HKst,
– the hollow of the knee height in the sitting, abbreviation FPH,
– length of arm in flexion, abbreviation
UAL (Hatiar & Caganova, 2009).
The image (Fig.1) shows the location of the
required dimensions of the human body. In
the picture below the person is situated in
the reference position according to the mentioned decree.
The unknown points:
Point Olecraniale (ol.) – the farthest point
of processus olecrani at 90 ş flexion of the
forearm.
Femoral point (fe.) – the highest point of
the thigh from the horizontal plane Basis sedens (bs.), on which a man sits and rests on
the lower surfaces of her thighs.
Point Genion superior (ges.) – the highest
salient point at the top of the patella in extension of the tibia in 90° flexion in the knee.
The positions of other anthropometric points can be computed from informations
about workplace and the parameters summarized in paragraph called as “The unknown points”.
resumé
Nastavenie ergonomických parametrov
pracoviska založené na spracovaní obrazov
Príspevok poukazuje na možnosti získavania
antropometrických dát prostredníctvom analýzy
špecifických obrazov. V našom prípade je
predmetom analýzy špecifická snímka človeka,
pričom sa zameriavame na unikátne kontúry
ľudského tela, nesúce podstatné informácie
o zosnímanej osobe. Spracovanie týchto
kriviek nám prináša informácie potrebné pre
definovanie základných parametrov pracoviska.
www.engineering.sk \ 3/2012
17
E
R
G
O
N
Ó
M
I
A
Publishing steps THe Proposal of measurement
New reference position
A determination of a new position for measurement (Fig. 2) occurred after a previous discussion with ergonomic professional supervisor. New reference position allows obtaining required dimension with
proposed procedures for image processing.
The delimitation of measuring area is realized with attachment of reflective identifiers on the wrist of measured person and on the fixed
point of the workplace, in the expected position of the lower half of
the shank (Fig. 3). Such a placement of reflective strips also defines
position of all planes needed for measurement (basis, basis sedens,
basis dorsalis). This type of workplace assumes a flexible basis (b) plane with the possibility of determining of its position.
Image segmentation
The problem of object (foreground) separation from the background
is solved by segmentation methods (Hlavac et al., 1999). The measured system use one of the most advanced segmentation techniques, methods Grab Cut.
Figure 2 The required dimensions in the new reference position
The new position differs from the original reference position with 90
degree shoulder flexion combined with 90 degree forearm flexion, as
shows figure (Fig.2).
Image requirements
Object should be photographed isolated on a white background for
creating of high contrast with human skin color, what could facilitate the process of an image segmentation. The isolation of an object
will be reached by placing a white canvas under and behind the measured object. It is also needed to over-expose the canvas by lights
to avoid to creating of shadows. The professional softboxs must be
used, when we want to shine a person reliably (Nixon, 2002).
Figure 4 The image after applying of Grab Cut method
The result of applying the method in an image, determined for measurement, is shown in the figure below (Fig. 4).
Grab Cut method reliably separates a measured object from its
background, and thus it creates suitable conditions for further image processing (Jahne, 2005).
The delimitation of measurement area
The delimitation of measuring area between the reflective strips are
realized by direct scanning of the image, looking for positions, which
correspond to the color patterns typical for the captured reflective
material (Fig. 3). The next image operations will be conducted exclusively for a limited part of the picture.
Figure 3 The example of a image suitable for measuring and allocated reflective
stripes
18
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
Figure 5 The image after cutting and a set of discrete points of the edge
E
The allocated measuring space will be scanned to the border line of
the object from the right side. The result of this procedure is a set of
discrete points in space of two-dimensional images (Fig. 5). Line points and information about location of reflective strips give us inevitable information about the proposal of a workplace.
The determination of anthropometric positions
We can take into consideration several ways of determining of
anthropometric positions in places, where a contour evidently changes its direction.
For detection of bending sites we tested a number of conventional
approaches in the sphere of corner operators and Hough transformation. These approaches were not suitable for the specificity of a human image. The assigned locations do not always correspond with
searching areas and the system was generally unreliable.
R
G
O
N
Ó
M
I
A
Solving of the problems bases in a searching of new approach. This
new approach results in an algorithm. The accuracy and reliability
of this algorithm is a starting point for a practical using. The algorithm works by scanning the body contour, where monitors directional shift of modifiable groups consisting of image elements and simultaneously allows setting of quantity of these elements in a group
and deviation for individual anthropometrical positions. By this way
it is possible to accurate subtle deviations between measured and
real values of required positions, and thus to increase the accuracy of
the proposed method of measurement.
CONCLUSION
In the paper we presented a measurement procedure, which offers
a solution for automated workplace designing. A measurement of
required dimensions is proposed in accordance with an actual legislation, which deals with the requirements for a workplace and with
limitations of increased physical activity at work and assume all its
postulates.
References
Decree of the National Council SR no. 542/2007 of Statute Book.
Annex No. 1 entitled The requirements for a working place depending from increased physical stress.
HATIAR, K.; CAGANOVA, D.: 2009. Workplace Dimension Adaptation
to Worker as one of Tools for Increasing Human Work Effectiveness.
In: Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium.
Vienna, pp. 1703-1704, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679
HLAVAC, V.; SONKA, M.; BOYLE, R.: 1999. Image processing, analysis
and Machine Vision. Boston: PWS Boston, ISBN 0849397745
JAHNE, B.: 2005. Digital Image Processing. Berlin, Springer, ISBN 3-54024035-7
NIXON, M. S.: 2002. Feature Extraction and Image Processing. London,
Newnes, ISBN 0 7506 5078 8
Acknowledgements
Figure 6 Result of the proposed algorithm
The contribution was elaborated within the research project KEGA project No.
3-7285-09 Contents Integration and Design of University Textbook “Specialised
Robotic Systems” in Print and Interactive Modules for University of Technology
in Zvolen, Trenčín University and Slovak University of Technology in Bratislava.
www.e
www.engineering.sk
www.engineering.sk \ 3/2012
19
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Pružnosť a rekonfigurovateľnosť
výrobných systémov
TEXT/FOTO:
doc. Ing. Anton Palko, PhD., Prešov
Súčasný rozvoj priemyselných (strojárskych) výrob je ovplyvňovaný znakmi trendov strategického vývoja trhov (globalizácia,
konkurencieschopnosť, vysoká produktivita, inovácie), svojou dimenziou a charakteristikou priamo vplýva na celý systémový
reťazec realizujúci výrobu „výrobný proces – výrobný systém – výrobné prostriedky – pracovný (ľudský) faktor výrobného procesu“.
V
šeobecné požiadavky na rýchlu reakciu na trhové prostredie a z toho vyplývajúce vysoké inovačné schopnosti vedú
k účelovému zoskupovaniu výrobných aktivít do centier –
clastrov. Tieto centrá sa vyznačujú vysokou adaptabilitou
zdrojov, štruktúr, logistiky a pod. Model budúceho rozvoja takýchto
výrob predstavuje obr. 1.
• štruktúra systému je realizovaná integráciou funkcií modulov systému do systémovo usporiadaného technologického komplexu
(systém SM), definovaného funkciami technologických (T), manipulačných (M) a riadiacich (R) modulov a ich funkciami a väzbami (V). Systém možno popísať formou matematického, systémového a štruktúrneho modelu.
SM  T  M  R
Zostavu modulov tvorí súbor unifikovaných jednotiek, funkčných uzlov, stavebnicových blokov a pod., ktoré podľa významnosti k funkciám
SM zabezpečujú hlavnú funkciu (počet l z celkového počtu a modulov,
napríklad pohybové moduly), vedľajšiu funkciu (počet m – l z celkového počtu a modulov, napríklad spájací modul), resp. pomocnú funkciu (zostávajúci počet z celkového počtu a modulov, napríklad nosič).
Modulárne a rekonfigurovateľné technologické moduly
Obr. 1 Model rozvoja priemyselných výrob
Dominantnou charakteristikou je pružnosť tohto systému, ktorá je
postavená na operatívnej pružnosti, ako aj na minimalizácii potreby
času a prostriedkov nevyhnutných na prechod od výroby jedného
výrobku na druhý v rámci stanoveného výrobného programu.
Moderné technológie sú systémovo založené na koncepte modulárnych systémov so schopnosťou rýchlej rekonfigurácie prvkov systému (technologických modulov, výrobných strojov a pod) na novú
technologickú úlohu. Táto koncepcia využíva konečný počet modulov na zabezpečenie nekonečných (teoretických) zmien vo výrobnom prostredí.
Charakteristickým znakom je, že moduly sa vyznačujú vysokým stupňom zhody (typizácia, štandardizácia) a autonómnosti (môžu pracovať ako samostatné systémy).
resumé
Flexibility and Reconfigurability of Production Systems
Pružnosť výrobného systému
Pružný výrobný systém, chápaný ako technický, resp. strojový systém,
má svoje charakteristické znaky:
• predstavuje sústavu zostavenú z uzavretého počtu (súboru) vzájomne pevne (pevná väzba), resp. pohyblivo (premenná väzba)
spojených prvkov (modulov FM), ktoré vytvárajú stavebný reťazec systému odvodený od referenčnej základne,
• má schopnosť na báze zostaveného súboru modulov FM s flexibilným vybavením prestavovať sa do nových usporiadaní, t. j. prestavovať sa do nových stavebných reťazcov a tým vytvárať nové strojové systémy (modifikácie, vyššie systémové štruktúry, vyššie funkčné
úrovne) s novými úžitkovými vlastnosťami a parametrami,
20
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
The actual development of industry (mechanical engineering) productions
is influenced by trend characteristics of the strategic market development
(globalization, competitiveness and high productivity, innovation), of
its dimension and of its feature affects directly the entire system chain
undertaking the production: “manufacturing process – the production system
– the means of production – labor (human) factor of the production process”.
Production reconfiguration becomes the new economic criteria (in
addition to common as a acquisition cost, a payback period and the like).
Flexible manufacturing systems of modular, reconfigurable equipments
demonstrate, in addition to their basic benefit, i.e. flexibility, that are a real
way to ensure cost-effectively always growing demands of the customeroriented productions.
S T R O J E
Tento prístup umožňuje zostavovanie platforiem výrobkov a technológií, čo vedie k efektívnej a pružnej výrobe pri malých výrobných objemoch (vysoká variabilnosť výrobkov). Zostavovanie platforiem je
vhodné realizovať na princípe zoskupovania vhodných modulov FM
do zostáv modulárnych rekonfigurovateľných systémov, ktoré sú opakovateľne využiteľné vo forme konštrukčnej bázy pre určité typy aplikácie v architektúre SM. Tento princíp, obr. 2, má svoje znaky:
• platforma je množina modulov FM použitých vo viacerých úplných zostavách (MP – Modules of Platform), napríklad R1, R2,
• množina modulov FM podieľajúcich sa na viacerých zostavách
(MM – Multimachine Modules),napríklad M5,
• množina modulov FM podieľajúcich sa len na jednej zostave
(MS – Singlemachine Modules), napríklad M4,
• platformu je možné rozšíriť dopĺňaním ďalších stavebných modulov FM vhodných na rozšírenie funkčnosti a vlastností možných
variantov celkovej zostavy,
• umožňuje hodnotiť mieru modulárnosti vytvorených zostáv cez
stupne využitia stavebných modulov FM v konkrétnej zostave.
a
T E C H N O L Ó G I E
Takto prijatá koncepcia platformy sa chápe ako vyššia forma realizácie modulárnej koncepcie prvkov výrobného systému (z najmenšieho počtu modulov zostaviť čo najvyšší počet variantov).
Výrobná rekonfigurácia sa stáva novým ekonomickým kritériom
(okrem klasických ako obstarávacia cena, doba návratnosti a podobne). Príklad technologického modulu so schopnosťou rekonfigurácie je na obr. 3.
Obr. 3 Modulárny rekonfigurovateľný výrobný systém
Obr. 2 Model platformy
Pružné výrobné systémy modulárnych rekonfigurovateľných zariadení dokumentujú, že okrem ich základnej výhody, t. j. flexibility, sú reálnou cestou, ako ekonomicky efektívne zabezpečiť stále silnejúce požiadavky na zákaznícky orientované výroby.
Predplatím
– ušetrím
O
dborný časopis z oblasti strojárstva s viac ako 15-ročnou
tradíciou, mesačník Strojárstvo/Strojírenství, vychádza
na Slovensku i v Českej republike okrem printovej verzie aj v elektronickej podobe. S príchodom nového roka
2012 sme pre našich čitateľov pripravili zvýhodnené predplatné pre
printové aj elektronické vydanie časopisu.
Printové vydanie
Celoročné predplatné printového vydania časopisu Strojárstvo/
Strojírenství odteraz môžete získať na Slovensku už za 25 €, vrátane
poštovného a balného, resp. 650 Kč v prípade čitateľov z Českej republiky. Predplatiteľ tak oproti súčasnosti ušetrí 5 €, resp. 126 Kč. Študenti
a seniori nad 60 rokov môžu navyše získať ďalšiu 20-percentnú zľavu.
Elektronické vydanie
Každé číslo voľne prístupnej e-verzie časopisu Strojárstvo/Strojírenství
si v priebehu roka 2011 prečítalo niekoľko tisíc unikátnych návštevníkov. Bezplatnú skúšobnú prevádzku systému nahradí od novoročného vydania minimálny poplatok za službu.
E-verzia je aktuálne dostupná pre všetky PC, tablety, mobilné telefóny
s operačným systémom Android a Apple MAC, iPhone, iPad, iPod.
Šírená je prostredníctvom systémov floowie a publero. Pokiaľ ste si
obľúbili práve túto formu nášho mesačníka, môžete si od januára
2012 na Slovensku predplatiť 10 vydaní e-časopisu len za 9 € cez
systém floowie, alebo si prečítať jedno vydanie za symbolické 1 €. Pre
českých čitateľov je určený systém Publero, kde môžete získať jedno
číslo za 25 Kč, 10 vydaní za 225 Kč.
Prístup do systémov floowie.com a publero.com nájdete na web stránke www.engineering.sk, www.strojarstvo.sk.
Predplatné za zvýhodnené ceny v oboch formách si môžete objednávať už teraz na [email protected], www.engineering.sk alebo na
tel. č. +421/41/564 03 70.
www.engineering.sk \ 3/2012
21
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Modelovanie dynamických programov
TEXT/FOTO:
Peter Frankovský, Darina Hroncová, Ingrid Delyová
Simulovanie viachmotových mechanických systémov je v inžinierskej praxi bežným problémom. Existujú rôzne programové
prostriedky, ktoré pristupujú k tejto úlohe buď riešením rovníc v symbolickom tvare, alebo riešia úlohu numericky, na základe modelu
pomocou abstraktnejšej reprezentácie, napríklad pomocou blokových schém.
D
o tejto druhej kategórie patrí aj SimMechanics, ktorý bol
vytvorený ako rozšírenie pre programový systém MATLAB.
Nadstavba SimMechanics programu MATLAB/Simulink
rozširuje možnosti Simuliku o prostriedky na modelovanie
a simuláciu mechanických systémov. Obsahuje knižnice blokov, zodpovedajúce reálnym častiam mechanických systémov. Nachádzajú sa
tu bloky predstavujúce telesá, kĺbové spojenia, pohybové skrutky, tlmiče, pružiny, senzory a akčné členy. Pomocou týchto blokov možno
vytvárať aj modely zložitých mechanických systémov.
V danom programe sa riešia pohybové rovnice priamo použitím
funkcií na numerické riešenie diferenciálnych rovníc. V nadstavbe SimMechanics sa riešia mechanické systémy pomocou blokových schém podobne ako v Simulinku, ktorý je súčasťou programu.
Blokové schémy v SimMechanics sa líšia od blokov v Simulinku tým,
že predstavujú fyzické komponenty (napríklad pružina a tlmič), geometrické a kinematické závislosti priamo. Na rozdiel od toho bloky
v Simulinku reprezentujú matematické operácie. Fyzické modelovanie v nadstavbe SimMechanics je preto intuitívnejšie, časovo nenáročne a znižuje prácnosť pri odvodzovaní pohybových rovníc mechanického systému.
SimMechanics však zachováva schopnosť používať vo svojich modeloch aj bloky zo Simulinku. To umožňuje vytvárať mechanický model v SimMechanics a pripojenie riadiacej časti v Simulinku, v jednom
spoločnom prostredí.
Mechanický systém s jedným stupňom voľnosti pohybu
Analyzovaný mechanický systém s jedným stupňom voľnosti pohybu
tvorí teleso hmotnosti m upevnené pomocou pružiny a tlmiča s lineárnym tlmením o pevný rám (obr. 1). Hmotnosť pružiny zanedbáme.
Systém je budený harmonicky premennou silou F(t) a vykonáva priamočiary pohyb v smere osi pružiny a tlmiča.
Kde m = hmotnosť telesa, a, x = zrýchlenie telesa,
Fr = vratná sila pružiny, Fd = tlmiaca sila, F(t) = budiaca sila,
Vratná sila pružiny je
(3)
Tlmiaca sila je
(4)
Budiaca sila je
(5)
Kde k – je tuhosť pružiny, b – je koeficient viskózneho tlmenia,
x – je deformácia pružiny,  – frekvencia budiacej sily.
Po dosadení vzťahov (3), (4), (5) do rovnice (2) dostaneme zrýchlenie
mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v tvare
(6)
Odvodenú pohybovú rovnicu (6) ďalej riešime v programe MATLAB.
Výsledkom riešenia sú hľadané kinematické veličiny (posunutie, rýchlosť a zrýchlenie) mechanického systému v závislosti na čase t.
Riešenie dynamického systému
V programe MATLAB bolo vykonané numerické riešenie odvodenej
nehomogénnej lineárnej diferenciálnej rovnice 2. rádu s konštantnými koeficientmi (6) pre mechanický systém s jedným stupňom voľnosti pohybu metódou Runge-Kutta s nasledujúcimi parametrami:
– hmotnosť m = 1 [kg],
– koeficient viskózneho tlmenia b = 0 [N/(m/s)],
– tuhosť pružiny k = (2π)2 [N/m],
– budiaca sila F(t) = F0.sin(t), F0 = 1 [N],
s tromi rôznymi frekvenciami budiacej sily:
– frekvencia budiacej sily  = 1,
– frekvencia budiacej sily  = π,
– frekvencia budiacej sily  = √(k/m) = √[(2π)2/1] = 2π.
Začiatočné podmienky pre riešenie mechanického systému sú:
– x(0) = 0 [m],
– v(0) = 0 [m/s],
a časový interval riešenia je 0 ≤ t ≤ 20.
Pre riešenie v programe MATLAB vytvoríme dva m-súbory. Jeden
s obsahom funkcie v zmysle definície jazyka programu MATLAB
a druhý m-súbor, ktorý bude špecifikovať začiatočné podmienky
a časový interval integrácie.
resumé
Modeling of dynamics programs
Obr. 1 Mechanický systém s jedným stupňom voľnosti
Dynamická pohybová rovnica mechanického systému (obr. 1) vo
vektorovom tvare
(1)
je po úprave v smere osi x vyjadrená
(2)
22
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
This paper aims at determination of response of vibrating mechanical
system with one and two degrees of freedom that is being excited by
harmonic varying force. For the solution of nonhomogeneous linear secondorder differential equation with constant coefficients of mechanical system
under analysis we used programme MATLAB/Simulink and SimMechanics.
As a result, we gained displacement, velocity and acceleration courses in
particular parts of mechanical system in dependence on time t.
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Tvar m-súborov je nasledovný:
funkciaTDS_F.m
function dx = funkciaTDS_F(t,x)
m = 1; k = (2*pi)^2; b = 0;
F0 = 1;
omega = pi;
F = F0*sin(omega*t);
dx = [x(2); -k*x(1)/m – b*x(2)/m + F/m];
kmitanie.m
[t,x] = ode45 (@funkciaTDS_F,[0 20],[0.0;0.0]);
% [0 20] – doba simulácie, [0;0] – začiatočné podmienky (výchylka, rýchlosť)
% ode45 – numerické riešenie systémov diferenciálnych rovníc,
% aplikujeme metódu Runge-Kutta štvrtého rádu
figure (4)
plot (t,x)
title (’Priebeh x(t),v(t) v MATLAB-e:
F = sin (\omega*t), \omega = \pi ‚);
xlabel (’t [s]‘);
ylabel (’x [m], v [m/s]‘);
grid on;
legend (’x = x(t)‘, ‘v = v(t)‘);
Priebehy posunutí a rýchlostí mechanického systému pre frekvencie budiacej sily  = 1,  = π,  = √(k/m) = √((2π)2/1) = 2π v závislosti na
čase t sú graficky znázornene pomocou funkcie plot (t,x) programu MATLAB na obr. 2a, obr. 2b a obr. 2c.
Obr. 2 Priebeh výchylky x(t) a rýchlosti v(t) pre frekvenciu budiacej sily: a)  = 1, b)  = π, c)  = 2π
Riešenie dynamického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v simmechanics
SimMechanics je rozšírenie Simulinku vytvorené špeciálne pre modelovanie systémov s viacerými stupňami voľnosti pohybu. Obsahuje knižnicu blokov zodpovedajúcu reálnym častiam mechanizmov (napríklad telesám, väzbám medzi nimi, akčným členom, sensorom a ďalším). S týmito blokmi sa potom pracuje na fyzikálnej úrovni. Ich spájaním vytvárame model reálneho technického objektu. Prepojením fyzikálnych blokov je automaticky vytvorený matematický model pre riešenie v Simulinku. To umožňuje riešenie zložitých úloh, pri ktorých by bolo ručné
zostavenie pohybových rovníc časovo náročné, obtiažne až nemožné.
Výpočet kinematických veličín mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v SimMechanics urobíme pre rovnaké parametre
mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu ako pri riešení kinematických veličín v programe MATLAB.
V SimMechanics zostavíme blokovú schému (obr. 3) na základe geometrie telesa a väzieb vzhľadom ku vzťažnému priestoru. Blokovú schému ďalej riešime v Simulinku.
Obr. 3 Bloková schéma mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v SimMechanics
www.engineering.sk \ 3/2012
23
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Priebehy kinematických veličín (posunutie, rýchlosť, zrýchlenie) sú graficky zobrazené na obr. 4 pomocou funkcie plot m-súborom:
% priebeh simout – vykreslenie priebehu kinematických veličín %x(t), v(t), a(t) po vyriešení v SimMechanics
figure(3)
set(3, ‘Name‘, ‘priebeh x(t), v(t), a(t) v SimMechanics‘)
plot(simout.time, simout.signals.values(:,1:3), ’LineWidth‘, 2)
title(’Priebeh x = x(t), v = v(t), a = a(t), SimMechanics: m=1kg, F = sin(\omega*t), \omega = 2*\pi‘),
legend(’x = x(t)‘, ’v = v(t)‘, ’a = a(t)‘),
xlabel(’t [s]‘),
ylabel(’x [m], v [m/s], a [m/s^2]‘),
grid on
Obr. 4 Priebeh posunutia x(t), rýchlosti v(t) a zrýchlenia a(t) pre frekvenciu budiacej sily: a)  = 1, b)  = π, c)  = 2π
Priebehy kinematických veličín (posunutie, rýchlosť) sú graficky zobrazené na obr. 5 pomocou funkcie plot m-súborom:
% priebeh simout – vykreslenie priebehu posunutia a rýchlosti
% po vyriešení v SimMechanics
figure(2)
set(2,‘Name‘,‘priebeh x(t) a v(t) v SimMechanics‘)
plot(simout.time, simout.signals.values(:,1:2), ‚LineWidth‘, 2)
title(’Priebeh x = x(t),v(t) v SimMechanics:m = 1kg,F = sin(\omega*t),\omega = 2*\pi‘),
legend(’x = x(t)‘,‘v = v(t)‘),
xlabel(’t [s]‘),
ylabel(’x [m], v [m/s]‘),
grid on
Obr. 5 Priebeh posunutia x(t) a rýchlosti v(t) pre frekvenciu budiacej sily: a)  = 1, b)  = π, c)  = 2π
Výsledky riešenia v SimMechanics (obr. 5) sú podľa očakávania zhodné s riešením v programe MATLAB (obr. 2).
Analogicky sú následne vykreslené priebehy posunutí x(t) pre frekvencie budiacej sily:  = 1,  = π,  = 2π (obr. 6).
Obr. 6 Priebeh posunutia x(t) pre frekvenciu budiacej sily: a)  = 1, b)  = π, c)  = 2π
24
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Mechanický systém s dvomi stupňami voľnosti pohybu
V tejto časti príspevku je uvedené riešenie modelu mechanického systému s dvomi stupňami voľnosti pohybu v programe MATLAB
a SimMechanics. Model tvoria dve hmoty s hmotnosťami m1 a m2, ktoré sú upevnené k pevnému rámu pružinou tuhosti k1 a tlmičom so súčiniteľom lineárneho tlmenia b1. Navzájom sú viazané pružinou tuhosti k2 a tlmičom so súčiniteľom lineárneho tlmenia b2. Hmotnosti pružín
zanedbáme. Hmota m1 je budená vonkajšou silou harmonického charakteru F(t) = F0 sin (t), v smere osi pružiny a tlmiča, kde F0 = konst.
Výsledkom riešenia modelu mechanického systému na obr. 7 v MATLABE a SimMechanics budú priebehy posunutí, rýchlostí
a zrýchlení jednotlivých členov systému.
Obr. 7 Mechanický systém s dvomi stupňami voľnosti
Diferenciálne pohybové rovnice II. rádu mechanického systému na obr. 7
(7)
(8)
sa pre riešenie v programe MATLAB upravia do tvaru diferenciálnych rovníc prvého rádu nasledujúcou substitúciou:
(9)
pričom transformujeme diferenciálne rovnice (1) a (2) druhého rádu na štyri diferenciálne rovnice prvého rádu v tvare:
(10)
Po tejto úprave sa prepíše sústava rovníc (10) do M-súboru programu MATLAB v nasledujúcom tvare:
function dx = funkciaTDS_2(t,x)
m1 = 75; m2 = 150; k1 = 500; k2 = 250;
b1 = 10; b2 = 50; F = 100*sin(2*t);
dx = [x(2);...
(-(b1 + b2) * x(2) + b2 * x(4) – (k1 + k2)*x(1)+...
k2*x(3) + F)/m1;...
x(4);...
(b2*x(2)-b2*x(4)-k2*x(3)+k2*x(1))/m2];
Pre numerické riešenie diferenciálnych rovníc (10) má program MATLAB k dispozícii preddefinované funkcie, ktoré sa líšia integračnou metódou. Riešenie požadovaných kinematických veličín sa vykoná po spustení nasledujúceho m-súboru:
[t,x] = ode45(’funkciaTDS_2‘,[0 10],[0; 0; 0; 0]);
figure (1)
plot (t, x, ‘LineWidth‘,1.5)
grid on;
title (’Časový priebeh kinematických veličín – budenie silou F(t)‘);
xlabel (’t [s]‘);
ylabel (’x1 [m], dx1/dt [m/s], x2 [m], dx2/dt [m/s]‘);
legend (‚x1‘,‘dx1/dt‘,‘x2‘,‘dx2/dt‘);
www.engineering.sk \ 3/2012
25
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Vykreslenie časového priebehu hľadaných kinematických veličín
(obr. 8) skúmaného mechanického systému (obr. 7) získame štandardnou funkciou ode45.
Obr. 9 Bloková schéma mechanického systému s dvoma stupňami voľnosti
pohybu v SimMechanics
Obr. 8 Časový priebeh posunutí a rýchlostí mechanického systému získaný
programom MATLAB
Riešenie dynamického systému s dvomi stupňami voľnosti pohybu
v SimMechanics
Výpočet kinematických veličín mechanického systému s dvomi stupňami voľnosti pohybu v SimMechanics urobíme pre rovnaké parametre mechanického systému s dvomi stupňami voľnosti pohybu
ako pri riešení kinematických veličín v programe MATLAB.
V SimMechanics zostavíme blokovú schému (obr. 9) na základe geometrie telesa a väzieb vzhľadom ku vzťažnému priestoru. Blokovú
schému ďalej riešime v Simulinku.
Vykreslenie priebehov kinematických veličín pre jednotlivé členy mechanického systému (obr. 7) je urobené v programe MATLAB pomocou funkcie plot m-súborom:
%Vykreslenie priebehu kinematických veličín zo simout9 a simout10
figure(2)
set(2,‘Name‘,‘priebeh simout v Simulinku – simulovany pohyb‘)
subplot(2,1,1);
plot(simout9.time, simout9.signals.values(:,1:3), ‚LineWidth‘, 1.5)
title(’Člen 1‘),...
legend(’y1 [m]‘,‘v1 [m/s]‘,‘a1 [m/s^2]‘)
xlabel(’t [s]‘),...
grid on
subplot(2,1,2);
plot(simout10.time, simout10.signals.values(:,1:3), ‚LineWidth‘, 1.5)
title(’Člen 2‘),...
legend(’y2 [m]‘,‘v2 [m/s]‘,‘a2 [m/s^2]‘)
xlabel(’t [s]‘),...
grid on
Obr. 10 Časový priebeh posunutí, rýchlostí a zrýchlení mechanického systému v SimMechanics
26
3/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E
a
T E C H N O L Ó G I E
Výsledky riešenia v SimMechanics (obr. 10) sú podľa očakávania zhodné s riešením v MATLABE (obr. 8).
Záver
V príspevku bola uvedená ukážka tvorby simulačného modelu a vykreslenie výsledkov riešenia, priebehov kinematických veličín mechanického systému s jedným a dvoma stupňami voľnosti pohybu budeného harmonicky premennou silou v simulačnom prostredí MATLAB
a SimMechanics.
Program MATLAB neumožňuje riešiť diferenciálne rovnice vyššieho rádu, ale len systém diferenciálnych rovníc prvého rádu. Preto sa systém
rovníc 2. rádu musí pretransformovať do systému diferenciálnych rovníc 1. rádu. Súvisí to s tým, že MATLAB obsahuje predprogramované funkcie na riešenie diferenciálnych rovníc, ktoré sa ďalej pri riešení aplikujú. Tento postup riešenia sa ukazuje ako časovo náročnejší, vzhľadom na
potrebu odvodenia pohybových rovníc.
Simulink je určený predovšetkým na časové riešenie správania sa dynamického systému. Možno pomocou neho určiť časové priebehy výstupných veličín v závislosti na časovom priebehu vstupných veličín a začiatočnom stave. Poskytuje jednoduchý prístup k prepracovaným metódam MATLABU pre časové sústavy nelineárnych diferenciálnych rovníc, prostriedky pre jednoduchý zápis problému, vytvorenie modelu a vizualizáciu výsledkov.
SimMechanics je užitočným rozšírením Simulinku. Umožňuje pridávať mechanické subsystémy do modelov Simulinku bez nutnosti analytického popisu ich matematického modelu, ktoré môže byť v prípade zložitejších úloh časovo náročnejšie.
SimMechanics sa nemôže chápať ako náhrada špecializovaných programov na analýzu dynamických systémov, je však vhodný na riešenie
množstva problémov v oblasti výučby a praxe, nakoľko MATLAB sa stáva štandardným nástrojom technických výpočtov.
Poďakovanie
Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu „Centrum výskumu riadenia technických environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve“ (ITMS: 26220120060), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a s podporou vedeckej grantovej agentúry VEGA MŠ SR projektu č. 1/0265/10, grantového projektu
VEGA MŠ SR č. 1/0289/11 a grantového projektu VEGA č. 1/0102/11 „Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov“.
Literatúra
[1] DELYOVÁ, I., FRANKOVSKÝ, P., HRONCOVÁ, D.: Kinematic analysis of movement of a point of a simple mechanism. In: MMaMS 2011:
Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. – 22. 9. 2011.
Košice: TU, 2011 s. 53 – 58. ISBN 978-80-553-0731-2.
[2] FRANKOVSKÝ, P., DELYOVÁ, I., HRONCOVÁ, D.: Modelovanie mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v programe
MATLAB. In: Transfer inovácií. č. 21, 2011, s. 71 – 73., ISSN 1337 – 7094.
3 KARBAN, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink, Brno, Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1301-9.
[4] KOZÁK, Š. – K AJAN, S.: Matlab – Simulink I, Bratislava, STU Bratislava, 2006.
[5] POLÓNI, T., TAKÁCS, G., ROHAĽ-ILKIV, B.: Predicitve control of Mechatronic Systems with Fast Dynamics. In: Selected Topics on
Constrained and Nonlinear Control. Textbook. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-968627-4-0. – s. 289 – 349.
[6] SHABANA, A. A.: Computational Dynamics (2nd edition), John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
[7] SEGĽA, S., REICH, S.: Optimization and comparison of passive, active, and semi-active vehicle suspension systems, In: Proceedings of the
12th IFToMM World Congress on Mechanism Science, Besancon (France), 2007.
[8] SEGĽA, Š., SEGĽA, J.: Optimalizácia odpruženia zadného kolesa motocykla, In: 7th International Conference Dynamics of Rigid and
Deformable Bodies 2009, Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-153-9
[9] SEGĽA, Š., SEGĽA, J.: Modelling and Optimization of Vehicle suspension with Magnetorheological Dampers, In: 7th International
Conference Dynamics of Rigid and Deformable Bodies 2011, Ústí nad Labem, 2011. ISBN 978-80-7414-376-2
[10] VAVRINČÍKOVÁ, V., HRONCOVÁ, D.: Modelovanie kmitania v prostredí Simulink. Acta Mechanica Slovaca, Košice, 2008, s. 869 – 876. ISSN
1335-2393.
[11] VAVRINČÍKOVÁ, V., HRONCOVÁ, D.: Modelovanie dynamiky robotov v prostredí SimMechanics. AT&P journal PLUS 1/2009, Bratislava,
2009, s. 60 – 63. ISSN 1336-5010.
[12] VOLEK, J., SEGĽA, Š., SOUKUP, J.: Analytický výpočet vertikálních posuvů trolejbusu Škoda 21 Tr při přejezdu soustavy překážek dle ČSN
ve stanovených bodech. Výzkumná zpráva č. 05/07, FVTM UJEP v Ústí nad Labem, 2007.
[13] ZÁHOREC, O.  CABAN, S.: Dynamika, Košice, Olymp, 2002.
www.engineering.sk \ 3/2012
27
BURZA
marec – březen 2012, číslo 3
cena 3 € / 90 Kč
Zaregistrované MK SR, EV 3440/09
Automobilový priemysel
ISSN 1335 – 2938, tematická skupina: A/7
Talianska firma začína v najbližších mesiacoch s novou výrobou a hľadá kontakt na spoločnosti v banskobystrickom regióne, ktoré sa zaoberajú natieraním kovových častí (čierny náter,
kataforéza…). Ide o komponenty malých rozmerov s hmotnosťou od 30 g do 1 kg s rozmermi od 4 do 50 cm. Vzhľadom
na to, že ide hlavne o výrobky pre automobilový priemysel,
odporúča sa certifikácia pre takúto výrobu a schopnosť komunikovať v angličtine, francúzštine, taliančine alebo nemčine.
Vydáva:
Moyzesova 35, 010 01 Žilina
IČO: 36380849, IČ pre DPH: SK2020102568
RIADITEĽKA:
BB120001
Ing. Antónia Franeková, e-mail: [email protected], tel.: +421/41/507 93 39
Predaj – priemyselný pozemok 22 021 m2
ŠÉFREDAKTOR:
Ponúkame na predaj pozemok na priemyselnú výstavbu v obci Kúty v priemyselnom areáli (cca 3 km od diaľnice
Bratislava – Brno). Pozemok má pravouhlý obdĺžnikový tvar
so šírkou 95 m a dĺžkou 215 m. Po dĺžke je zhruba 8 m široká asfaltová cesta. Inžinierske siete sú súčasťou areálových rozvodov (kanalizácia a voda sú na pozemku). Elektrina a plyn
sú v dosahu cca 30 m od hranice pozemku. Celková predajná
cena pozemku s cestou v celkovej výmere 22 021 m2 je 160 tisíc eur. V areáli sú na predaj aj dve zrekonštruované výrobné
haly s kancelárskymi priestormi.
Mgr. Ján Minár, e-mail: [email protected], [email protected]
tel.: +421/41/507 93 35, mobil: 0905 749 092
REDAKCIA:
Mgr. Michal Múdrý, e-mail: [email protected]; tel.: +421/41/507 93 31
Mgr. Branislav Koscelník, e-mail: [email protected]
Ing. Eleonóra Bujačková, e-mail: [email protected]
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., [email protected]
tel.: +421/55/602 27 12
UR123260
REDAKČNÁ RADA:
HDPE, LDPE fólie, vrecia, plachty
Výpredajová ponuka za výhodné ceny: HDPE a LDPE vrecia,
fólie, stavebné fólie, plachty a suroviny granulát na výrobu.
V prípade otázok nás kontaktujte a vyžiadajte si aktuálnu ponuku.
NR120018
Konštrukčné materiály – predaj
Sprostredkovanie predaja konštrukčných/stavebných materiálov slovenských firiem v Rumunsku – určené najmä pre výrobcov špeciálnych konštrukčných materiálov.
UR123251
prof. Andrej Abramov, Dr.Sc, dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.,
Doc. Ing. Pavol Božek, CSc., doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.,
prof. Alexander Ivanovich Korshunov, DrSc., prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.,
doc. Ing. Marián Králik, CSc, doc. Ing. Ján Lešinský, CSc,
prof. Ing. Kamil Ružička, CSc, Ing. Štefan Svetský, PhD.
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
INZERTNÉ ODDELENIE:
Ľudmila Podhorcová – [email protected], 0903 50 90 91
Ing. Pavol Jurošek – [email protected], 0903 50 90 93
Roman Školník – [email protected], 0902 550 540
Ing. Slávka Babiaková – [email protected], 0903 027 227
Ing. Iveta Kanisová – [email protected], 0902 500 864
Žilina: Moyzesova 35, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/564 03 70, fax: +421/41/564 03 71
Banská Bystrica: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421/48/415 25 77
Prenájom priestorov v Zlatých Moravciach
Ponúkam na prenájom podnikateľské priestory vhodné na výrobu alebo skladovanie. Priestory s rozlohou 700 m2 výrobných priestorov + administratívna časť – 4-ročná novostavba
sa nachádzajú v Zlatých Moravciach.
UR123253
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Štúdio MEDIA/ST, Ing. Ján Jančo, tel.: +421/41/507 93 27
ROZŠIRUJE:
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s., Bratislava a súkromní predajcovia
PREDPLATNÉ:
Kontakt: [email protected]
Členovia SOPK: kontakty zadarmo
Nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 20 % DPH
Celoročné: 25 € / 650 Kč prijíma redakcia
tel.: +421/41/564 03 70, e-mail: [email protected]
Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia a nehonoruje.
Redakcia nezodpovedá za obsah a správnosť inzercie
a komerčných prezentácií.
Ing. Peter Lang - Predseda predstavenstva
spoločnosti zodpovedný za riadenie produktov
Nájdite správne odpovede na strane 13
v tomto čísle, alebo na blog.helios.eu
Ing. Peter Lang - Predseda predstavenstva
spoločnosti zodpovedný za riadenie produktov
nájdete všetkých päť rozdielov?
CTX beta 800 4A
4-osový CNC sústruh
http://cz.dmg.com
Kaštanová 8, 620 00 BRNO, tel.: 00420 545 426 311, fax: 00420 545 426 310, [email protected]
Czech
org. zložka Slovensko: Brnianska 2, TRENČÍN, tel.: 00421 32 649 48 24, fax: 00421 32 625 42 32, [email protected]
Download

Novinky v obrábaní