Multifunkční soustružnickofrézovací centrum//
Wielofunkcyjne centra
tokarsko-frezerskie
MULTICUT 500
www.kovosvit.cz
Charakteristika
strojů //
Charakterystyka
maszyn
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 02 / 03
Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum //
Wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie
MULTICUT 500 S / T
Multifunkční soustružnicko-frézovací centra jsou spojením mezi soustružnickými a frézovacími stroji, čímž rozšiřují technologické možnosti jednoho univerzálního stroje na více technologií (soustružení,
závitování, zapichování, vrtání, vyvrtávání, frézování, frézování vaček,
odvalování ozubení, broušení a měření). Standardně jsou stroje vybaveny osou - B, která v kombinaci s osou Y přináší možnost mimoosého vrtání a pětiosého frézování. V případě provedení MULTICUT 500
S (s pravým vřetenem) stroj umožňuje komplexní obrábění z obou
stran obráběných dílců.
Wielofunkcyjne centra frezerskie łączą w sobie tokarki i frezarki w
wyniku czego rozszerzają możliwości technologiczne jednej uniwersalnej maszyny na wiele operacji technologicznych (toczenie,
gwintowanie, przecinanie, wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie, frezowanie, frezowanie krzywek, frezowanie obwiedniowe uzębienia,
szlifowanie i mierzenie). Maszyny są standardowo wyposażone w
oś - B, która w kombinacji z osią Y umożliwia wiercenie pozaosiowe
oraz frezowanie pięcioosiowe. W przypadku wersji MULTICUT 500 S
(z prawym wrzecionem) maszyna umożliwia kompleksową obróbkę z
dwóch stron obrabianych detali.
www.kovosvit.cz
Skelet stroje MULTICUT 500 //
Szkielet maszyny MULTICUT 500
6
4
5
3
1
2
7
MULTICUT 500 S
1
Levé soustružnické vřeteno // Lewe wrzeciono tokarskie
2
Pravé soustružnické vřeteno pro komplexní obrábění dílce z obou stran // Prawe wrzeciono tokarskie do kompleksowej obróbki detalu z obu
stron
3
Saně Y se zdvihem 370 mm // Sanie Y ze skokiem 370 mm
4
Nástrojové vřeteno 12 000 min-1 // Wrzeciono narzędziowe 12 000 min-1
5
Osa B pro pětiosé obrábění // Oś B do obróbki pięcioosiowej
6
Zásobník pro 78 nástrojů // Zasobnik dla 78 narzędzi
7
Luneta - zvláštní příslušenství // Podtrzymka - specjalne wyposażenie
FEM - model
Nosná konstrukce stroje je z hlediska statické tuhosti a dynamických
vlastností optimalizována metodou konečných prvků.
Konstrukcja nośna maszyny jest pod względem sztywności statycznej
i właściwości dynamicznych optymalizowana metodą elementów
końcowych.
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 04 / 05
Dominantní přednosti strojů // Przeważające zalety maszyn:
 osa Y = 370 mm
 zásobník na 78 nástrojů
 nástrojové vřeteno 13,2 kW (pohon průvlakovým motorem chlaze-
ným kapalinou)
 pracovní vřetena 59 kW (pohon průvlakovým motorem chlazeným
kapalinou)
 až čtyři soustružnické nástroje v jednom držáku (rychlá výměna řez
- řez)
 standardně osa B - kontinuální pohyb
 oś Y = 370 mm
 zasobnik na 78 narzędzi
 wrzeciono narzędziowe 13,2 kW (napęd przy pomocy silnika przelo-
towego chłodzonego płynem)
 wrzeciona robocze 59 kW (napęd przy pomocy silnika przelotowego
chłodzonego płynem)
 aż cztery narzędzia tokarskie w jednym uchwycie (szybka wymiana
skrawanie - skrawanie)
 standardowo oś B - ruch ciągły
Varianty provedení strojů // Wersje wykonania maszyny
MULTICUT 500 nabízí dvě provedení, a to // MULTICUT 500 oferowany jest w dwóch wersjach, to jest:
MULTICUT 500 S  v provedení s pravým vřetenem // w wersji z prawym wrzecionem
MULTICUT 500 T  v provedení s koníkem // w wersji z konikiem
www.kovosvit.cz
Hlavní rysy // Główne cechy
1
2
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 06 / 07
3
4
1
Řetězový zásobník nástrojů - až 78 nástrojů // Łańcuchowy
zasobnik narzędzi - aż 78
2
Prostor výměny nástroje s měřící sondou nástroje // Przestrzeń
wymiany narzędzia z sondą pomiarową narzędzia
3
Proces výměny nástroje - čas výměny 3 s // Proces wymiany
narzędzia - czas wymiany 3 s
4 Kinematický uzel stroje, saně X, Y, Z // Węzeł kinematyczny
maszyny, sanie X, Y, Z
5
Řídící systém SINUMERIK 840 D // System sterowniczy
SINUMERIK 840 D
5
www.kovosvit.cz
Řešení pracovního prostoru stroje // Rozwiązanie przestrzeni
roboczej maszyny
Řešení pracovního prostoru stroje MULTICUT 500 S // Rozwiązanie przestrzeni roboczej maszyny MULTICUT 500 S
Řešení pracovního prostoru stroje MULTICUT 500 T // Rozwiązanie przestrzeni roboczej maszyny MULTICUT 500 T
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 08 / 09
Nástrojové vřeteno // Wrzeciono narzędziowe
OSA B – NÁSTROJOVÉHO VŘETENA // OŚ B – WRZECIONA NARZĘDZIOWEGO
°
-120 / +105
Kroutící moment (S1/S6 40%) // Moment skręcający (S1/S6 40%)
Maximální úhel natočení // Maksymalny kąt przekręcenia
Nm
447/850
Kroutící moment přes brzdu // Moment skręcający za pośrednictwem
hamulca
Nm
6 000
Maximání otáčky // Maksymalna prędkość obrotowa
min
Programovatelný inkrement // Programowalny przyrost
°
-1
55
0,001°
Osa B zajišťuje natáčení nástrojového vřetena. Osa B může pracovat v
režimu plynulého řízení, čímž umožňuje plynulé pětiosé obrábění, nebo
v případě soustružení, lineárního frézování, vrtání pod úhlem atd. je
možné osu B naklonit do požadovaného úhlu a pro zvýšení momentu
osu B zpevnit brzdou. Pohon osy B je realizován pomocí přímého náhonu
torquemotorem chlazeným kapalinou.
Nástrojové vřeteno je poháněno průvlakovým motorem, který je opět
chlazený kapalinou (tzv. motorvřeteno). Do téhož nástrojového vřetena
je možné upínat rotační i nerotační nástroje, které jsou ze zásobníku
nástrojů vkládány rychlou automatickou výměnnou rukou přímo do
nástrojového vřetena. Abychom zajistili přesnou a tuhou vazbu soustružnického nástroje k nástrojovému vřetenu je toto vřeteno vybaveno
hydraulickou aretační spojkou, která umožňuje aplikaci až čtyř soustružnických nástrojů v jednom držáku. Výměna soustružnického nástroje pak
probíhá pouhým pootočením vícenožového držáku řádově v desetinách
vteřiny. Vřetena jsou aretována po 30-ti stupních čímž je rozšířena
možnost upínání o třínožové držáky.
Oś B zapewnia przekręcanie wrzeciona narzędziowego. Oś B może pracować w trybie ciągłego sterowania, przez co umożliwia płynną obróbkę
pięcioosiową lub w przypadku toczenia, frezowania liniowego, wiercenia
pod kątem itp. Oś B można przechylić pod wymaganym kątem a wcelu
zwiększenia momentu, oś B zablokować mechanicznie hamulcem.
Napęd osi B realizowany jest przy pomocy bezpośredniego napędu
silnikiem chłodzonym płynem.
Wrzeciono narzędziowe napędzane jest przez silnik przelotowy ś, który
także jest chłodzony płynem (tzw. silnik-wrzeciono). W tym samym
wrzecionie narzędziowym można mocować nażęcia rotujące i nie rotujące, które z zasobnika narzędzi wkładane są przy pomocy szybkiej ręki
automatycznej wkładającej narzędzia bezpośrednio do wrzeciona narzędziowego. Celem zapewnienia dokładnego i sztywnego sprzężenia narzędzia tokarskiego z wrzecionem narzędziowym, jest ono wyposażone w
hydrauliczny sprzęg unieruchamiający, który umożliwia zastosowanie aż
czterech narzędzi w jednym uchwycie. Wymiana narzędzia tokarskiego
odbywa się przez proste przekręcenie wielonożowego uchwytu a czas
wymiany jest rzędu dziesiątek sekund. Wrzeciona unieruchomione są
co 30 stopni, przez co rozszerzona jest możliwość zamocowywania o
uchwyty trójnożowe.
www.kovosvit.cz
Výkonová a momentová charakteristika motorů vřeten //
Charakterystyka mocy i momentu silników wrzecion
Hlavní vřeteno // Główne wrzeciono
Nástrojové vřeteno // Wrzeciono narzędziowe
S1 (S2) = 59 kW (3 500 min-1)
S3 = 13,2 kW (12 000 min-1)
120
25
100
800
80
600
60
400
40
200
20
0
0
500
1000
1500
2000
Otáčky / Obroty [min -1]
2500
3000
Moment
Moment/ Moment
/ Moment S1
Moment
- 40%
Moment/ Moment
/ Moment S6
- 40%
Výkon
/ Moc
Výkon
/ MocS1S1
Výkon
/ Moc
Výkon
/ MocS6
S6- -40%
40%
100
0
3500
Moment / Moment [Nm]
Moment / Moment S1
Moment / Moment S6 - 40%
Výkon / Moc S1
Výkon / Moc S6 - 40%
Výkon / Moc [kW]
Moment / Moment [Nm]
1000
80
20
60
15
40
10
20
5
0
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Otáčky / Obroty [min -1]
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 10 / 11
12000
Výkon / Moc [kW]
1200
Technologické možnosti strojů //
Możliwości technologiczne maszyn
Vnější soustružení,
závitování, zapichování
Vrtání
Wiercenie
Zewnętrzne toczenie,
gwintowanie,
rowkowanie
Vnitřní soustružení,
závitování, zapichování
Wewnętrzne toczenie,
gwintowanie, rowkowanie
Mimoosé vrtání
Pozaosiowe
wiercenie
Frézování
Vyvrtávání
Frezowanie
Rozwiercanie
Frézování vaček
Odvalování ozubení
Frezowanie krzywek
Frezowanie
obwiedniowe
uzębienia
Pětiosé frézování
Obrážení
Pięcioosiowe
frezowanie
Dłutowanie
Frézování pod úhlem
Měření obrobku
Frezowanie pod kątem
Pomiary
obrabianego
przedmiotu
www.kovosvit.cz
Technická data // Dane techniczne
TECHNICKÁ DATA // DANE TECHNICZNE
MULTICUT 500 S
MULTICUT 500 T
PRACOVNÍ ROZSAH // ZAKRES PRACY
Maximální průměr soustružení (B=45°) // Maksymalna średnica toczenia (B=45°)
mm
690
Max. průměr soustružení (B=0°) // Maksymalna średnica toczenia (B=0°)
mm
549
Max. frézovaný profil // Maksymalny profi l frezowania
mm
Max. délka obrábění // Maksymalna długość obróbki
mm
486×486
1 527
PRACOVNÍ VŘETENA (S1,S2) // WRZECIONA ROBOCZE (S1,S2)
Přední konec vřetena S1 a S2 (DIN 55026) // Przedni koniec wrzeciona S1 i S2 (DIN 55026)
1 693
S1 a S2 // S1 i S2
S1
-
A8
Vrtání vřetena S1 a S2 // Przelot wrzeciona S1 i S2
mm
106
Upínací sklíčidlo - průměr // Uchwyt zaciskowy - średnica
mm
400; 315; 250
Max. průměr při obrábění z tyče // Maksymalna średnica przy obróbce materiału
mm
94
Výkon vřetena S1 a S2 (S1/S6 40%) // Moc wrzeciona S1 i S2 (S1/S6 40%)
kW
59/74
Kroutící moment vřetena S1 a S2 (S1/S6 40%) // Moment skręcający wrzeciona S1 i S2 (S1/S6 40%)
Nm
760/1 000
Maximální otáčky vřetena S1 a S2 // Maksymalne obroty wrzeciona S1 i S2
min
Zdvih v ose Z2 vřetena S2 // Szybki suw w osi Z2 wrzeciona S2
mm
Rychloposuv v ose Z2 vřetena S2 // Szybki suw w osi Z2 wrzeciona S2
Max. posuvová síla v ose Z2 vřetena S2 // Max siła suwu w osi Z2 wrzeciona S2
3 500
-1
m . min
-1
kN
C-OSA (C1, C2) – PRACOVNÍCH VŘETEN (S1, S2) // Oś C (C1, C2) – WRZECION ROBOCZYCH (S1, S2)
1 490
-
20
-
15
-
C1 a C2 // C1 i C2
C1
Maximální kroutící moment // Maksymalny moment skręcający
Nm
Maximání otáčky // Maksymalne obroty
min -1
350
°
0,001°
-
HSK - A 63 (CAPTO C6)
kW
13,2/22
Kroutící moment vřetena (S1/S6 40%) // Moment skręcający wrzeciona(S1/S6 40%)
Nm
60/100
Max. otáčky vřetena // Maksymalne obroty wrzeciona
min-1
12 000
Programovatelný inkrement // Programowalny przyrost
700
NÁSTROJOVÉ VŘETENO (S3) // WRZECIONO NARZĘDZIOWE (S3)
Upínací kužel nástrojů // Stożek zaciskowy narzędzi
Výkon vřetena (S1/S6 40%) // Moc wrzeciona (S1/S6 40%)
Zdvih v ose X1/Y1/Z1 // Przesuw w osi X1/Y1/Z1
Rychloposuv v ose X1/Y1/Z1 // Szybki suw w osi X1/Y1/Z1
Max. posuvová síla v ose X1/Y1/Z1 // Max siła suwu w osi X1/Y1/Z1
S3
mm
640 / 370 / 1 600
m . min -1
50 / 40 / 50
kN
12,5 / 11 / 18
OSA B – NÁSTROJOVÉHO VŘETENA // OŚ B – WRZECIONA NARZĘDZIOWEGO
Maximální úhel natočení // Maksymalny kąt obrotu
B
°
-120 / +105
Nm
447/850
Kroutící moment přes brzdu // Moment skręcający za pośrednictwem hamulca
Nm
6 000
Maximání otáčky // Maksymalne obroty
min-1
55
°
0,001°
Kroutící moment (S1/S6 40%) // Moment skręcający (S1/S6 40%)
Programovatelný inkrement // Programowalny przyrost
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 12 / 13
ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ // ZASOBNIK NARZĘDZI
Počet míst v zásobníku // Liczba miejsc w zasobniku
-
78
Maximální průměr nástroje – vedlejší pozice obsazená/ volná // Maksymalna średnica narzędzia –
sąsiednia pozycja zajęta/wolna
mm
90 / 130
Max. délka nástroje // Maksymalna długość narzędzia
mm
350
Max. hmotnost nástroje // Maksymalna masa narzędzia
kg
8
Čas automatické výměny nástroje // Czas automatycznej wymiany narzędzia
s
3
mm
1 218
LUNETA // PODTRZYMKA
Zdvih lunety v ose Z3 // Przesuw podtrzymki w osi Z3
KONÍK // KONIK
Kužel pro hrot // Stożek dla ostrza
-
-
Mo6
Zdvih pinoly // Przesuw tulei konika
mm
-
170
Rozsah přítlačné síly // Zakres siły dociskowej
kN
-
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM // SYSTEM STEROWNICZY
3,2 - 28,6
SINUMERIK 840 D
ROZMĚRY A HMOTNOST STROJE // WYMIARY I MASA MASZYNY
Délka × šířka × výška // Długość × szerokość × wysokość
Hmotnost stroje // Masa maszyny
mm
6 500 × 3 950 × 3 760
kg
22 800
www.kovosvit.cz
Rozměry stroje // Wymiary maszyny
multifunkční soustružnicko-frézovací centra | wielofunkcyjne centra tokarsko-frezerskie | 14 / 15
Příslušenství // Wyposażenie
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
MULTICUT 500 S
MULTICUT 500 T
Upínací válec průchozí (pro levé vřeteno) // Przelotowy cylinder zaciskowy (dla lewego wrzeciona)


Upínací válec neprůchozí (pro pravé vřeteno - MULTICUT 500 S) // Nie przelotowy cylinder zaciskowy (dla prawego
wrzeciona - MULTICUT 500 S)


Vnější chlazení nástrojů 7 bar // Zewnętrzny układ chłodzenia narzędzi 7


Oplach pracovního prostoru strojní // Maszynowe spłukiwanie przestrzeni roboczej


Automatické centrální mazání // Automatyczny układ centralnego smarowania


Dopravník třísek // Przenośnik wiórów


Příprava pro podavač tyčí // Przygotowanie dla podajnika prętów


Osvětlení pracovního prostoru // Oświetlenie przestrzeni roboczej


Signalizace stavu stroje (maják) // Sygnalizacja stanu maszyny („kogut“)


Klimatizace rozváděče // Klimatyzacja w szafie rozdzielczej


Indikace pravidelných údržbářských činností // Wskaźnik regularnych czynności konserwacyjnych


Kotevní materiál // Materiał mocujący


Průvodní dokumentace // Dokumentacja towarzysząca


Pojízdná luneta // Ruchoma podtrzymka


Čelisťová sklíčidla // Szczękowe uchwyty zaciskowe


Kleštinové upínání // Mocowanie w tulei zaciskowej


Nožové unášeče // Zabieraki nożowe


Speciální upínače // Specjalne zabieraki


Otočný hrot pro koníka // Kieł obrotowy do konika


Otočný hrot do pravého vřetena // Kieł obrotowy do prawego wrzeciona


Nástrojové držáky // Uchwyty narzędziowe


Středové chlazení nástrojů 23 bar // Środkowy układ chłodzenia narzędzi 23 barów


Redukce HSK - A63 / CAPTO C6 // Redukcja HSK - A63 / CAPTO C6


Ofukování upínače obrobků // Odmuchiwanie zacisku detali


Oplach pracovního prostoru ruční // Ręczne spłukiwanie przestrzeni roboczej


Automatická kontrola nástrojů // Automatyczna kontrola narzędzi


Automatická kontrola obrobku // Automatyczna kontrola detalu


Automatické odsouvání krytu pracovního prostoru // Automatyczne odsuwanie osłony przestrzeni roboczej


Automatické vypnutí stroje // Automatyczne wyłączanie maszyny


Podavač tyčí // Podajnik prętów


Vedení tyčí // Prowadnica prętów


Zařízení pro odebírání obrobku // Urządzenie do odbioru detali


Odsávání par z pracovního prostoru // Odprowadzanie oparów z przestrzeni roboczej


Dálková diagnostika // Zdalna diagnostyka


Kontejner pod dopravník třísek // Kontener pod przenośnik wiórów


Zvedací zařízení // Urządzenie podnoszące


ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Na přání zákazníka je možné stroj dodat s jiným připojovacím napětím a kmitočtem. // Na życzenie klienta dostarczana maszyna może być na inne napięcie i częstotliwość
sieci.
Stroj je konformní s // Maszyna jest zgodna z
Vzhledem k neustálému vývoji a inovaci strojů jsou údaje v tomto propagačním materiálu nezávazné. // Ze względu na nieustanny rozwój oraz innowacje maszyn, dane
zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie są wiążące.
www.kovosvit.cz
KOVOSVIT MAS, a.s.
náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Czech Republic
KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Polna 1A, 62 025 Kostrzyn
Wielkopolski k/Poznania
Polska
CZ/ T:
F:
T: F: T: K: +48 61 817 82 65
+48 61 817 82 65
+48 61 817 80 37 /serwis
+48 500 097 752
E: [email protected]
www.kovosvit.pl
E:
PL/ T:
F:
E:
+420 381 632 501
+420 381 633 570
[email protected]
+420 381 632 597
+420 381 634 469
[email protected]
servisní centrum MAS: +420 381 74 74 74
WWW.KOVOSVIT.CZ
Download

FEM - model - Kovosvit MAS