Odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín
a splavenín - POINTSEP UV500

Alternatíva k ORL

Nerezové prevedenie

Jednoduchá montáž

Účinnosť 0,1 - 2 mgNEL/l
TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16,
835 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421(0)2 4464 9515
Fax: +421(0)2 4464 9511
Web: www.technotip.sk
Ban-
ka TatraBanka, a.s., Bratislava
č.ú.
2628041229/1100
IČO
35730927
IČ DPH SK2020228815
POINTSEP UV500 - koncept
Odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín osadené do uličnej vpuste zachytáva z dažďovej vody
ľahké kvapaliny, uhľovodíky a rôzne od vody oddeliteľné organické kvapaliny. Je vhodné na zachytenie
ropných produktov pochádzajúcich z motorových vozidiel a v prípade mimoriadnej udalosti je schopný
v rozsahu svojej kapacity pomôcť, prípadne znížiť dopady. Je ideálnym riešením aj v prípade extrémnych
výkyvov hydraulického zaťaženia a nerovnomerného stupňa znečistenia. V niektorých prípadoch môže byť
odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín ekonomickou alternatívou zaužívaných odlučovačov
ropných látok. Použitím sa môže hladina ľahkých kvapalín udržať pod limitnými hodnotami. Zabudovanie sa
odporúča hlavne na miestach s intenzívnym dopravným zaťažením. Môžu sa zabudovať aj do existujúcich
uličných vpustí.
Vyhotovenie zariadenia
Teleso odlučovacieho zariadenia je vyhotovené
z
nerezovej
ocele,
horného
límca,
dvoch
perforovaných valcov a selektívnej filtračnej náplne.
Horný límec slúži na usmernenie pritekajúcej vody
a zároveň zabraňuje prepadu zariadenia cez mrežu do
uličnej vpuste. Perforované telesá valcov spája
oceľová tyč, ktorá slúži aj ako madlo pri vkladaní/
vyberaní zariadenia do vtokovej mreže.
Pevné častice sa zhromažďujú v lapači
splavenín, odkiaľ ich treba podľa potrebného intervalu
odstrániť. Počas intenzívnych dažďov sa splachuje
najväčšie množstvo zaolejovaných vôd na začiatku,
kedy dochádza k filtrácii cez náplň a neskôr
pritekajúca už čistá voda preteká cez bezpečnostný
preliv, čím nedochádza k spätnému vzdutiu vody
v zariadení.
Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín
a splavenín sú inštalované už na mnohých miestach
ako novo inštalované, prípadne do rekonštruovaných
systémov. Zariadenie nevyžaduje nepretržitú ale len
občasnú kontrolu. Životnosť zariadenia je dlhá,
v závislosti od znečistenej vody aj niekoľko rokov.
V prípade potreby sa náplň jednoducho vymení
a likviduje sa ako nebezpečný odpad v spaľovni.
Technické parametre
Menovitá veľkosť:
Odvodňovaná plocha:
Adsorpčná schopnosť:
Výstupná kvalita vody:
Princíp činnosti zariadenia
Zariadenie pracuje na základe „výrobcom
patentovanom“ princípe SELEKTÍVNEJ FILTRÁCIE.
Dušou zariadenia je špeciálna olejo-selektívna
filtračná
náplň.
Základom
je
mikrovláknitý
polypropylén s veľmi jemnou štruktúrou, ktorý má
veľkú plochu a tým veľkú adsorpčnú kapacitu: je
schopný do seba nasiaknuť 10 až 15 násobok svojej
hmotnosti. Najdôležitejšou vlastnosťou náplne je
selektivita: je hydrofóbna a olejofilná, čiže nie vodou,
ale olejom nasiakavá. Pomocou tejto vlastnosti sa
stáva možná separácia nepolárnej kvapaliny
z polárnej.
Znečistená dažďová voda nateká cez stredový
otvor odlučovacieho zariadenia, kde prechádza
filtračnou náplňou a prečistená odteká ďalej.
10 - 12 l/s
max. 400 m2/ks
10 kg
NEL = 0,1 - 2 mg/l
Download

POINTSEP UV500 - Purator – Techno Tip, sro