Odlučovače ropných látok - SEPURATOR BLUE®
TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16,
835 05 Bratislava
Slovenská republika

Overená technológia

Moderné prevedenie

Kompaktná dodávka

Kvalitné komponenty

Prevedenie podľa požiadaviek:
EN 858—1, 2

a OÚ ŽP SR

Výborný pomer kvalita - cena

Krátke dodacie termíny
Tel.: +421(0)2 4464 9515
Fax: +421(0)2 4464 9511
Web: www.technotip.sk

Banka
č.ú.
IČO
IČ DPH
TatraBanka, a.s., Bratislava
2628041229/1100
35730927
SK2020228815
SEPURATOR BLUE® - koncept
Odlučovače ropných látok s optimalizovaným prietokom SEPURATOR BLUE pre ropné látky sú zhotovené
podľa smerníc Európskej normy EN 858. Tento inovatívny koncept je patentovo chránený. Môže byť dodávaný
v kruhovej aj hranatej nádrži.
Dizajn
Jednoduchá údržba
Dizajn série SEPURATOR
BLUE® bol stanovený pomocou
modelov simulácie prietoku pre
optimalizáciu výkonu odlučovania.
Vtoková rúra zabezpečuje optimálny prietok kvapalín, pokiaľ ide o plynulosť a najdlhšiu možnú vzdialenosť odlučovania. Odlučovanie sedimentov a olejov od
vody sa výrazne zlepšilo. V dôsledku toho je pracovná
záťaž koalescenčnej jednotky znížená a zlepšená prevádzková spoľahlivosť odlučovača. Všetky ostatné
diely systému SEPURATOR BLUE® sú takisto hydraulicky optimalizované. To zabezpečuje ideálne podmienky prietoku vo vnútri odlučovača, čo vedie k maximalizácii výkonu čistenia.
Jednou z kľúčových funkcií systému SEPURATOR
BLUE® je jednoduchá manipulácia a údržba. Štandard ľahkého prístupu: jednoduché otváranie poklopov s pántmi, bezpečná fixácia otvoreného
poklopu s tlmiacou
vložkou (tesnením).
Na všetky komponenty dosiahnete jednoducho cez otvory
údržby. Likvidácia odpadu z odlučovača nasávaním povrchového
alebo spodného kalu je
rovnako jednoduchá
priamo cez poklopy.
Komponenty SEPURATOR BLUE® s optimalizovaným prietokom sú vyhotovené ako monolitické diely,
vyrobené z polyetylénu - PE. To bráni charakteristickému dlhodobému poškodzovaniu, napr. praskaniu zvarov, korózii v dôsledku starnutia, atď.
 Údržbový otvor v časti
kalojem
 Údržbový otvor v odlučovacej časti
 Údržbový otvor malých
nádrží
 Koalescenčná/prípadne
+PURASORB jednotka
 Aut. plavákový uzáver
 Pripojenie hadice
(voliteľné príslušenstvo)
Inovatívny syntetický filter
pre ideálne koalescenčné
odlučovanie:
Kvapky oleja sa zachytávajú na povrchu filtra. So zvyšujúcim sa objemom oleja sa
väčšie kvapky oddeľujú od
povrchu filtra a posúvajú sa
na vodnú hladinu. Mikrovíry
vytvorené vo filtri zvyšujú adhéziu a znižujú prietok zaolejovanej vody.
Každý typ SEPURATOR
BLUE® bol otestovaný – podľa EN 858 so všetkými možnými veľkosťami nádrží. Výsledky SEPURATOR BLUE®
výrazne presiahli požadovanú
efektivitu podľa normy!
Výstupná kvalita voda do 5
mgNEL/l a s PURASORB
jednotkou do 0,1 mgNEL/l.
Všetky testy vykonal nezávislý
certifikačný orgán.
Download

SEPURATOR BLUE - Purator – Techno Tip, sro