Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ť o zmenu povolenia prev
ádzky pod
Žiados
iadosť
prevá
podľľa zákona o
ťovania životn
Integrovanej prevencii a kontrole zne
zneččis
isť
ivotnéého
prostredia
ť
Základn
kladnáá čas
asť
ť:
Žiados
iadosť
„o vydanie povolenia na odber povrchov
povrchovýých vôd
úšť
anie odpadov
a povolenia na vyp
vypúšť
úšťanie
odpadovýých vôd a vôd
z povrchov
povrchovéého odtoku do povrchov
povrchovéého toku
toku““
Prev
Preváádzkovate
dzkovateľľ:
Prev
á
dzka
Prevádzka::
KOVOHUTY, a.s.
a.s.,, Polianky 5, 841 01 Bratislava
KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta č. 586, 053 42 Krompachy
Vypracoval:
Mgr. Miroslav Vrábeľ, PhD., Kovohuty, a.s.
Táto žiados
ť je du
iadosť
dušševn
evnýým majetkom spolo
spoloččnosti KOVOHUTY, a.s. Krompachy.
marec 2014
1
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBSAH
úce prev
ádzkovate
A Údaje identifikuj
identifikujú
prevá
dzkovateľľa................................................................................... 3
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................33
B Typ žiadosti
iadosti..............................................................................................................................
ádzke a jej umiestnen
C Údaje o prev
prevá
umiestneníí....................................................................................... 3
D
.................................................
.................................................44
Podklady pre vydanie súhlasov pre nakladanie s vodami
vodami.................................................
D.1.
Podklady o povolen
povoleníí na odber povrchov
povrchovýých vôd...................................................................... 4
D.2.
.............5
úšť
anie odpadov
5
Podklady žiadosti o povolenie na vyp
vypúšť
úšťanie
odpadovýých vôd do povrchov
povrchovýých vôd.............
D.3.
....................................... 9
é mno
úšť
an
Žiadan
iadané
množžstv
stváá a druh vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vôd cez výuste
uste.......................................
P
........................................................................................................................ 12
ásenie
Prehl
Prehlá
senie........................................................................................................................
2
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
úce prev
A Údaje identifikuj
identifikujú
preváádzkovate
dzkovateľľa
Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa
www adresa, e-mail
Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Splnomocnená kontaktná osoba
KOVOHUTY, a.s
akciová spoločnosť
Polinky 5, 841 01 Bratislava
ul. 29. augusta č. 586, 053 42 Krompachy
www.kovohuty.sk, e-mail: [email protected]
Ing. Jozef Dzuruš, člen predstavenstva
Ing. Darina Holdová, člen predstavenstva
36 200 867
27 440
NOSE – P: 105.12
Mgr. Miroslav Vrábeľ, PhD. – pracovník ŽP
tel.: +421-(0)53 4161 413, mobil: 0905 235 404
e-mail: [email protected]
Peter Kaľavský – technický pracovník,
tel.: +421-(0)53 4161 617, mobil: 0905 724 133,
e-mail: [email protected]
B Typ žiadosti
Druh žiadosti
Zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia
Zoznam súhlasov
a povolení, o ktoré
v rámci zmeny
integrovaného povolenia
žiada:
v oblasti povrchov
povrchovýých a podzemn
podzemnýých vôd
o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 3, ods.3, písm. b), bod 1.2.
o povolenie na odber povrchových vôd podľa zákona č. 39 /2013 Z.
z. o IPKZ, § 3, ods.3, písm. b), bod 1.1.
o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 3, ods.
3, písm. b), bod 1.3.
Zoznam prebiehajúcich
konaní o udelenie iných
súhlasov a povolení
súvisiacich s danou
prevádzkou
C Údaje o prev
preváádzke a jej umiestnen
umiestneníí
Názov prevádzky
Variabilný symbol
Adresa prevádzky
KOVOHUTY, a.s.
570 730 105
ul. 29. augusta č. 586, 053 42 Krompachy
3
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kategória činnosti,
2.Výroba a spracovanie kovov
do ktorej prevádzka 2.5. b) Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných
spadá podľa prílohy kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov
č.1 zákona o IPKZ
a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium,
alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy.
Lokalita prevádzky
Priemyselný areál Kovohuty.
Okres Spišská Nová Ves, kat. územie Krompachy
D
D.1.
Podklady pre vydanie súhlasov pre nakladanie s vodami
Podklady o povolen
povoleníí na odber povrchov
povrchovýých vôd
I. Vydanie povolenia na odber
Povolenie na odber povrchových vôd bolo vydané SIŽP IŽP Košice odborom
integrovaného povoľovania a kontroly pod číslom 5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11, dňa
31.08.2010 v znení neskorších zmien.
el odberu
II. Úč
Účel
Odber vody je realizovaný pre technologické účely:
•
chladenie výrobných zariadení
•
výrobu síranu zinočnatého
•
chemickú úpravu vody
III. Povolen
Povolenéé mno
množžstvo odberu
3
m /s
0,05
Maxim
Maximáálne mno
množžstvo odoberanej vody Qmax
m3 /deň
4 320
m3 /rok
1 576 800
IV. Časov
asovýý interval odberu
24 hod / deň, 365 dní / rok
V. Popis odbern
odbernéého miesta
Odber vody je realizovaný z rieky Hornád cez vodnú stavbu - Akumulačnú nádrž
Krompachy. Voda je privádzaná prívodným kanálom z objektu – Hať Krompachy do
Akumulačnej nádrže Krompachy. Pre odber vody do areálu Kovohuty, a.s. slúži odberný
objekt v hrádzi nádrže odkiaľ je voda privádzaná samospádom - potrubím ø 500 mm do
čerpacej stanice v areály spoločnosti.
Údaje o mieste odberu:
kód miesta (SHMÚ)
názov toku
riečny kilometer
poloha odberu
2040H4
Hornád
98,00
ľavý breh
4
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VI. Popis merania mno
množžstva odberu vody
Vodomer je umiestnený v čerpacej stanici spoločnosti KOVOHUTY, a.s.. Ide o
schválené a pravidelne overované určené meradlo.
Spôsob merania množstva odberu: odčítaním z vodomeru
Typ meradla:
D.2.
skrutkový vodomer WP – DINAMIC / DN 150
úšť
anie odpadov
Podklady žiadosti o povolenie na vyp
vypúšť
úšťanie
odpadovýých vôd do povrchov
povrchovýých vôd
Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd bolo vydané SIŽP IŽP Košice odborom
integrovaného povoľovania a kontroly pod číslom 5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11, dňa
31.08.2010 v znení neskorších zmien. Platnosť povolenia končí 30.04.2014.
I. Charakteristika odpadov
odpadovýých vôd
a) Chladiace vody
b) Vody po regenerácii iónových filtrov a zmäkčovača vody
c) Vody z povrchového odtoku
d) Splaškové odpadové vody
a) Chladiace vody sú používané na chladenie výrobných zariadení a na kontaktné chladenie
odlievaných medených anód a troskového pásu.
Hlavné druhy vôd z chladenia
• Chladiace vody z chladenia šachtovej pece a konvertorov chladia vsádzkovací otvor
pece (rám a dvierka) a následne postupujú na chladenie zákrytov konvertorov.
Vypúšťané sú do kanalizácie a následne cez výusť č. 2 do rieky Hornád.
• Chladiace vody troskov
troskovéého pásu chladia odlievanú trosku na troskovom páse.
Vypúšťané sú do kanalizácie cez lapač olejov a cez výusť č. 2 do rieky Hornád.
• Chladiace vody z chladenia kondenz
kondenzáátora pary pri kotle anódovej pece MAERZ
cirkulujú v okruhu cez chladiace veže a čiastočný odkal je vypúšťaný do kanalizácie
a následne cez výusť č. 2 do rieky Hornád. Odkal a odpar je dopĺňaný čerstvou vodou.
• Voda v chladiacom systéme je chemicky ošetrovaná pridávaním chemických látok –
stabilizátor vodného kameňa, aditívum zabraňujúce usadzovaniu nečistôt,
biodispergátor, biocid. Chemické látky sú dávkované cez vyhodnocovacie a riadiace
zariadenie.
• Chladiace vody z chladenia an
anóód cirkulujú cez chladiace veže. Časť vôd, po
prečistení na kalolise, je vypúšťaná ako predchádzajúce vody cez výusť č. 2. Úbytok
je dopĺňaný čerstvou vodou.
• Chladiace vody z chladenia kry
kryšštaliz
talizáátorov pri výrobe síranu zinočnatého sú
vypúšťané do kanalizácie a následne cez výusť č. 2 do rieky Hornád. Ide o prietočné
chladenie.
5
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Chladiace vody z chladenia pri výrobe Cu dr
drôôtu cirkulujú v okruhu cez chladiace
veže a čiastočný odkal je vypúšťaný do kanalizácie a následne cez výusť č. 3 do rieky
Hornád. Úbytok (odkal a odpar) je dopĺňaný čerstvou vodou. Vody ochladzujú média
cez doskové chladiče a horáky šachtovej pece.
b) Vody po regener
regeneráácii iónov
novýých filtrov v chemickej úpravni vody sú neutralizované
okamžite po procese regenerácie, prechádzajú sedimentáciou v kalovom poli a následne sú
vypúšťané kanalizáciou cez výusť č.1 do rieky Hornád.
Taktiež kal z číriča vstupnej vody do CHÚV je vypúšťaný do kalového poľa kde
sedimentuje a číra voda je vypúšťaná ako po regenerácii.
c) Vody z povrchov
povrchovéého odtoku sú z hlavného areálu spoločnosti odvádzané kanalizáciou
spolu s chladiacimi vodami cez výuste č. 1 a 2 do rieky Hornád. Vody z parkoviska
administratívnej budovy sú vypúšťané cez inštalovaný železobetónový prefabrikovaný
odlučovač SEPURATOR BLUE 10 +PURASORB o prietoku max. 10,0 l/s s integrovaným
kalojemom a z parkovacej plochy kamiónov a manipulačných plôch strediska doprava sú
vypúšťané cez inštalovaný železobetónový prefabrikovaný odlučovač SEPURATOR MOA
50 + PURASORB o prietoku max. 50 l/s. Pred ORL sa inštaloval kalojem (t.j. lapač
splavenín) na zachytávanie nečistôt, ktoré na základe špecifickej objemovej hmotnosti
sedimentujú na dno nádrže v dôsledku spomalenia prúdenia rýchlosti kvapaliny z potrubia
kanalizácie.
Vody z povrchového odtoku z are
areáálu výroby Cu dr
drôôt sú vypúšťané cez lapač piesku
a ropných látok KGO 80 do rieky Hornád cez výusť č. 3.
Pri prestoji anódovej pece MAERZ (280 t) môže byť v prevádzke anódová pec 150 t.
Chladiace vody z tejto pece a z odlievania anód sú vypúšťané do kanalizácie a následne
cez výusť č. 1 do rieky Hornád.
Ďalej sú do kanalizácie vypúšťané odluhy a odkaly parn
parnýých kotlov (pri peci MAERZ
alebo plynovej kotolni).
d) Spla
Splašškov
kovéé odpadov
odpadovéé vody z hlavného areálu spoločnosti a z areálu výroby Cu drôtu sú
odvádzané samostatnou splaškovou kanalizáciou do privádzača na mestskú ČOV
Krompachy.
úšť
an
ých vôd z jednotliv
II. Mno
Množžstvo vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadový
jednotlivýých výrobn
robnýých činnost
innostíí
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z jednotlivých výrobných činností nie je
sledované. Merané sú celkové množstvá vypúšťané cez jednotlivé výuste: č. 1, č. 2 a č. 3.
úšť
an
III. Celkov
Celkovéé mno
množžstvo vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vôd
Celkové množstvo vypustených odpadových vôd sa pohybuje v rozsahu platného
integrovaného povolenia a pravidelne je monitorované, zaznamenávané a archivované.
Pravidelne sú zabezpečované odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov
odpadových vôd tak, ako je to uvedené v platnom rozhodnutí.
6
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ňovania odpadov
IV. Sp
Spôôsob zne
znešškod
kodň
odpadovýých vôd
Odpadové chladiace vody vznikajúce pri chladen
chladeníí an
anóód sú mechanicky znečistené
barytom. Barytová suspenzia sa používa na postrek foriem pre odlievanie anód. Tieto vody sú
pred vypúšťaním čistené na kalolise. Vody chladiace troskov
troskovýý pás pretekajú do kanalizácie
cez lapač olejov ORL 3/15. Ostatn
Ostatnéé chladiace vody nie sú čistené.
ácii iónov
Odpadové vody po regener
regenerá
novýých filtrov v chemickej úpravni vody sú
neutralizované vápenným mliekom, potom prechádzajú sedimentáciou v kalovom poli
a následne sú vypúšťané. Kaly z číriča vstupnej vody sú taktiež odvádzané do kalového poľa,
kde sedimentujú a číra voda je vypúšťaná cez výusť č. 1.
Vody z povrchov
povrchovéého odtoku spoločnosti sú z parkoviska administratívnej budovy
vypúšťané cez inštalovaný železobetónový prefabrikovaný odlučovač SEPURATOR BLUE
10 + PURASORB o prietoku max. 10,0 l/s s integrovaným kalojemom a z parkovacej plochy
kamiónov a manipulačných plôch strediska doprava sú vypúšťané cez inštalovaný
železobetónový prefabrikovaný odlučovač SEPURATOR MOA 50 + PURASORB o prietoku
max. 50 l/s. Pred ORL sa inštaloval kalojem (t.j. lapač splavenín) na zachytávanie nečistôt,
ktoré na základe špecifickej objemovej hmotnosti sedimentujú na dno nádrže v dôsledku
spomalenia prúdenia rýchlosti kvapaliny z potrubia kanalizácie. Ostatné vody z povrchového
odtoku hlavného areálu spoločnosti nie sú čistené. Vody z povrchov
povrchovéého odtoku areálu
výroby Cu drôtu prechádzajú cez lapač piesku a odlučovač ropných látok KGO 80, ktorý je
vybavený koalescenčnou vložkou a sorbčným stupňom (lapač zabudovaný december 2009).
Spla
Splašškov
kovéé vody z areálu výroby Cu drôtu sú cez kanalizačnú prípojku odvádzané do
zberača na mestskú ČOV Krompachy. Splaškové odpadové vody z hlavného areálu
spoločnosti sú taktiež odvádzané samostatnou splaškovou kanalizáciou do privádzača na
mestskú ČOV Krompachy.
ácia výust
V. Lokaliz
Lokalizá
ustíí
ť č. 1:
Výus
usť
miesto vypúšťania odpadových vôd:
názov toku:
riečny kilometer:
poloha vypúšťania:
NEC (SHMÚ) H0850SVA
Hornád
97,800
pravý breh
Výus
ť č. 2:
usť
miesto vypúšťania odpadových vôd:
názov toku:
riečny kilometer:
poloha vypúšťania:
NEC (SHMÚ) H0850SVB
Hornád
97,500
pravý breh
ť č. 3:
Výus
usť
miesto vypúšťania odpadových vôd:
názov toku:
riečny kilometer:
poloha vypúšťania:
NEC (SHMÚ) H0850SVC
Hornád
98,570
pravý breh
úšť
an
VI. Údaje o vyp
vypúšť
úšťan
aníí - po
poččet dn
dníí v roku
Odpadové vody sú vypúšťané 24 hod/deň, 365 dní/rok.
7
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VII. Údaje o druhu meradiel prietoku
ť č.1
Výus
usť
.1::
Meradlo:
Výrobca:
Typ meradla:
Výrobné číslo:
Merací rozsah:
meradlo pretečeného objemu vody s voľnou
hladinou
Danfoss - prim
primáárne zariadenie
Parshallov merný žľab EMAF-3
08245
0 až 50,0 cm, 0,717 až 57,781 l/s
Výrobca:
Typ meradla:
Výrobné číslo:
Merací rozsah:
Siemens-Miltronics – sekund
sekundáárne zariadenie
OCM III
OCM01
3,0 až 50,0 cm, 0,717 až 57,781 l/s
ť č.2
Výus
usť
.2::
Meradlo:
Výrobca:
Typ meradla:
Výrobné číslo:
Merací rozsah:
meradlo pretečeného objemu vody s voľnou
hladinou
Danfoss - primárne zariadenie
Parshallov merný žľab EMAF-3
08244
3,0 až 40,0 cm, 0,862 až 41,189 l/s
Výrobca:
Typ meradla:
Výrobné číslo:
Merací rozsah:
Siemens-Miltronics – sekund
sekundáárne zariadenie
OCM III
OCM02
3,0 až 40,0 cm, 0,862 až 41,189 l/s
ť č.3
Výus
usť
.3::
Typ meradla:
Výrobné číslo:
Merací rozsah:
Thomsonov merný priepad - prim
primáárne
zariadenie
Prietokomer Badger Flow L206 – sekund
sekundáárne
zariadenie
4281 / 001335
0,00 – 10,00 cm
0,00 – 4,439 l/s
VIII
VIII.. Evidencia nameran
nameranýých hodn
hodnôôt
Namerané hodnoty sú odpisované zo sekundárnych zariadení overených meradiel
prietoku. Sú odpisované hodnoty: m3/deň, max. l/s (na výustiach č. 1, č. 2, č. 3.). Mesačne je
spracovaný a archivovaný záznam o vypustenom množstve odpadových vôd za jednotlivú
výusť so sledovanými údajmi podľa platného rozhodnutia. Podklady a prevádzková
dokumentácia je archivovaná päť rokov.
8
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
úšť
an
D.3. Žiadan
iadanéé mno
množžstv
stváá a druh vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vôd cez výuste
Žiadané množstvá a druh vypúšťaných odpadových vôd cez jednotlivé výuste žiadame
v zmysle doteraz platného povolenia.
úšť
anie odpadov
I. Vyp
Vypúšť
úšťanie
odpadovýých vôd
ť č . 1:
Cez výus
usť
•
•
•
•
vody z chladenia sklopnej rafinačnej pece a chladenia anód
z regenerácie iónových filtrov a číriča chemickej úpravne vody
odluh a odkal z parného plynového kotla
vody z povrchového odtoku
Mno
Množžstvo odpadov
odpadovýých vôd
Priemern
Priemernýý prietok
Maxim
Maximáálny prietok
Q24 l/s
Qmax. l/s
20
35
ň
Qd m3/de
/deň
3
Qro
ročč m /rok
1 728
630 720
úšť
an
Ukazovatele zne
zneččistenia vo vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vod
vodáách
Ukazovate
Ukazovateľľ
Limitn
Limitnéé koncentra
koncentraččné
Bilan
Bilanččné hodnoty
-1
hodnoty [mg. l ] „p“
ň-1]
[kg. de
deň
[t. rok-1]
pH
Reakcia vody
6,0 – 9,0
Nerozpustené látky NL
40
69,12
25,23
Meď
Cu
0,8
1,38
0,50
Zinok
Zn
2,0
3,40
1,26
Nikel
Ni
0,8
1,38
0,50
Kadmium
Cd
0,2
0,35
0,13
Nepolárne extrahovateľné
1
1,73
0,63
látky (UV,IČ)
NEL
Sírany
SO42500
864,00
315,36
Cl
Chloridy
100
172,8
63,07
Mangán
Mn
0,9
1,56
0,57
Chemická
spotreba
35
60,48
22,06
kyslíka
CHSKCr
Rozpustené látky po
600
1036,80
378,43
žíhaní 550°C
RL
Teplota
t
30°C
ť č . 2:
Cez výus
usť
•
•
•
•
•
•
•
vody z chladenia anód pri rafinačnej peci MAERZ
odkal z chladiacich veží
odkal a odluh z parného kotla za pecou MAERZ
vody z chladenia šachtovej pece a zákrytov konvertorov
vody z chladenia troskového pásu
vody z chladenia kryštalizátorov z výroby ZnSO4
vody z povrchového odtoku
9
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mno
Množžstvo odpadov
odpadovýých vôd
ý prietok
Priemern
Priemerný
Maxim
Maximáálny prietok
Q24 l/s
Qmax. l/s
20
35
ň
m3/de
/deň
m3/rok
1 728
630 720
úšť
an
Ukazovatele zne
zneččistenia vo vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vod
vodáách
Ukazovate
Ukazovateľľ
Limitn
Limitnéé koncentra
koncentraččné
Bilan
Bilanččné hodnoty
-1
hodnoty [mg. l ] „p“
ň-1]
[kg. de
deň
[t. rok-1]
Reakcia vody
pH
6,0 – 9,0
Nerozpustené látky
NL
40
69,12
25,23
Meď
Cu
0,4
0,69
0,25
Zinok
Zn
2,0
3,40
1,26
Nikel
Ni
0,8
1,38
0,50
Kadmium
Cd
0,1
0,18
0,065
Nepolárne
extrahovateľné
0,5
0,865
0,32
látky (UV,IČ)
NEL
Sírany
SO42500
864
315,36
Chloridy
Cl100
172,80
63,07
Mangán
Mn
0,9
1,56
0,57
Chemická spotreba kyslíka
35
60,48
22,06
CHSKCr
Rozpustné látky po žíhaní 550
600
1036,80
378,43
°C
RL
Teplota
t
30 °C
-
ť č . 3:
Cez výus
usť
• odkal z chladiacich veží
• vody z povrchového odtoku
Mno
Množžstvo odpadov
odpadovýých vôd
ý prietok
Priemern
Priemerný
Maxim
Maximáálny prietok
Q24 l/s
Qmax. l/s
2,5
4,439
ň
m3 /de
/deň
m3 /rok
216
78 840
úšť
an
Ukazovatele zne
zneččistenia vo vyp
vypúšť
úšťan
anýých odpadov
odpadovýých vod
vodáách
Ukazovate
Ukazovateľľ
Limitn
Limitnéé koncentra
koncentraččné
hodnoty [mg.l-1] “p”
Reakcia vody
Nerozpustné látky
Meď
Zinok
Nikel
BSK5
NL
Cu
Zn
Ni
6,0-9,0
40
0,8
2,0
0,8
10
Bilan
Bilanččné hodnoty
ň-1]
[kg.de
[kg.deň
[t.rok-1]
8,64
0,17
0,43
0,17
3,15
0,06
0,16
0,06
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ)
0,5*
0,11
0,04
NEL
Chemická spotreba kyslíka
CHSKCr
35
7,50
2,76
Teplota
t
30 °C
XI. Situ
Situáácia stokovej siete
Situácia stokovej siete je znázornená v prílohe tejto žiadosti.
Zoznam pr
prííloh
Výpis z obchodného registra
Výpis z listu vlastníctva
Vypúšťanie odpadových vôd – schéma
Situácia stokovej siete
astn
Zoznam a adresy úč
účastn
astnííkov konania, ktor
ktoríí sú prev
preváádzkovate
dzkovateľľovi zn
znáámi:
•
•
•
•
KOVOHUTY, a.s., Polinaky 5, 841 01 Bratislava
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania,
Rumanova 14, 040 53 Košice
Slovenský vodhospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Okresný úrad ŽP v SNV, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
11
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku podľa zákona o IPKZ
Variabilný symbol: 570 730 105
Prevádzkovateľ : KOVOHUTY, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P
Prehl
Prehláásenie
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Vypracoval:
Mgr. Miroslav Vrábeľ, PhD.
pracovník životného prostredia
Schv
Schváálil:
Ing. Jozef Dzuruš
člen predstavenstva
Ing. Darina Holdová
člen predstavenstva
Dátum
tum:: 17.03.2014
Pečiatka alebo pečať podniku:
12
Download

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa