PROHLÁŠENÍO VLASTNOSTECH
é. cz002-001
1
Jedinečný identifl kačníkód
EXTRAPOR 70 F Fasádní, EPS 70 F NEO
EPs-EN 13í63-Tl-L2-W2-s2-P3-Ds(7o,9o)1-Bs115-cs(1o)70-Ds(N)2-TR1oo-WLo)s-WL(P)o,5-
rný,robku
MU40
2
Typ, série nebo sériové číslo
Tepelně izolačnídeska EXTRAPoR 70 F Fasádní / EPs 70 F NEo;
číslošarže: Viz etiketa
obvyklé použltí\^ýrobku ve stavebních
Kontaktní zateplovací systémy ETlcs
c/l,c/1 -ETlcs,c 12,Cl2-Eílcs,clg,c/3-ETlcs,c/9,c/í
konstrukcích
4
Jméno, firma nebo registrovaná
obchodní známka a kontaktní adresa
uýrobce
BACHL, spol,s r,o,
Evropská 669, 664 42 Modřice, Mail: [email protected]
6
systém posuzování a ověřovaní stálosti
Vlastností stavebních uýrobkŮ
systém 3
0,C/1
1
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka o5oo Předměřice nad Labem
certiíikát č. 050 - 020497
7
zkušební laboratoř
Centrum staVebního inženýrstvi a.s.
Požárně technická laboratoř, Pražská
,16,
102 oO Praha 1o
Deklarované parametry
základní charakteristika
vlastnosti
Harmonizovaná
Tepelný odpor R6
RD Viz štítek
Součinitel tepelné vodivosti X6
Xo
Tloušťka
= 0,032
W(mK)
EN 13163:2012
T,1
Délka
L2
ĎlrKa
w2
pravoúhlost
techntcká norm.
EN
1
31
63:201 2
EN,l3163:2012
EN 13163:2012
s2
EN 13163:2012
RoVinnosi
P3
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
TR100
PeVnost V ohybu
Bs1 ,l5
EN 13163:2012
EN 13163:2012
EN 13163:2012
Rozměrová Stabilita:
- při stálých laboralorních podmínkách
-při určených podmínkách teploty a
Ds(70,90)1
klasifikace reakce na oheň
E
DIouhodobá nasákavost při ponoření
WL(T)5
Propustnost pro Vodní páru
MU40;
VIhkosti
9
/r.
Ds(N)2
EN 13163:2012
EN 13501-,í+A'l:2o1o
<
EN 13163:2012
40
EN 13163:2012
Parametry \^irobku uVedené v bodech 1 a 2 jsou shodné s deklarovanými
parametry V bodě 8.
(Jméno a funkce):
(Místo a datum Vydání):
lng, Františef
Modřice, 6.říjen 2o14
l
ilť'"hachl,
Ev
,eor.
ropská
!,o
69
664 42 \4op lct
l 450 60:
Download

EXTRAPOR 70 F Fasádní