Obchodné označenie výrobku
EPS 70 NEOFORM - FASÁDNE DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
Typ podľa STN EN 13163
príloha C
Použitie výrobku:
pre kontaktné zatepľovacie systémy s vysokými
požiadavkami na tepelnoizolačné vlastnosti
Názov a adresa výrobcu:
POLYFORM, s.r.o.
Vhodnosť pre konštrukcie podľa STN 72 7221-1: A/1,
A/3, A/4, B/4, C/1, C/2, C/3, C/6, C/8, C/9, C/10, C/11, C/13, D/1, D/2, E/1, E/2, E/3, E/4, E/6, F/1, F/2, F/4, G/1, G/4
Prevedenie
Menovitý rozmer dosky
rovná hrana
1000 mm x 500 mm
Deklar. tepelná vodivosť
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
Menovitá hrúbka
Terézie Vansovej 10
SK - 065 03 Podolínec
Tel. +421(0)52/4391214
Fax: +421(0)52/4391216
e-mail: [email protected]
www.polyform.sk
λD=0,031 W/mK
mm
EPS 70
σ10=70 kPa
STN EN 13163
Trieda reakcie na oheň E podľa STN EN 13501-1
Kód označenia výrobku z EPS:
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)1-TR100
EAN kód
Vyrobené:
Zmena:
A Member of the HIRSCH Group
EPS 70 NEOFORM
Typ EPS
Hrúbka dosiek (mm)
Deklar. tepelný odpor RD (m K/W)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
0,30
0,65
0,95
1,25
1,60
1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,80
ks
60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
m
30
15
10
7,5
6
5
4
3,5
3
3
2,5
2
2
Obsah balenia
1000x500 mm
10
2
3-15 EPS 70 NEOFORM-05/2010
ODPADOVÝ POLYSTYRÉN NEPATRÍ DO KOŠA,
ALE NA RECYKLÁCIU
Obchodné označenie výrobku
EPS 80 NEOFORM - FASÁDNE DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
Typ podľa STN EN 13163
príloha C
Použitie výrobku:
pre kontaktné zatepľovacie systémy s vysokými
požiadavkami na tepelnoizolačné vlastnosti
Názov a adresa výrobcu:
POLYFORM, s.r.o.
Vhodnosť pre konštrukcie podľa STN 72 7221-1: A/1,
A/3, A/4, B/4, C/1, C/2, C/3, C/6, C/8, C/9, C/10, C/11, C/13, D/1, D/2, E/1, E/2, E/3, E/4, E/6, F/1, F/2, F/4, G/1, G/4
Prevedenie
Menovitý rozmer dosky
rovná hrana
1000 mm x 500 mm
Deklar. tepelná vodivosť
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
Menovitá hrúbka
Terézie Vansovej 10
SK - 065 03 Podolínec
Tel. +421(0)52/4391214
Fax: +421(0)52/4391216
e-mail: [email protected]
www.polyform.sk
λD=0,031 W/mK
mm
EPS 80
σ10=80 kPa
STN EN 13163
Trieda reakcie na oheň E podľa STN EN 13501-1
Kód označenia výrobku z EPS:
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70.-)1-TR150
EAN kód
Vyrobené:
Zmena:
A Member of the HIRSCH Group
EPS 80 NEOFORM
Typ EPS
Hrúbka dosiek (mm)
Deklar. tepelný odpor RD (m K/W)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
0,30
0,60
0,95
1,25
1,65
1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,80
ks
60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
m
30
15
10
7,5
6
5
4
3,5
3
3
2,5
2
2
Obsah balenia
1000x500 mm
10
2
3-22 EPS 80 NEOFORM-05/2010
ODPADOVÝ POLYSTYRÉN NEPATRÍ DO KOŠA,
ALE NA RECYKLÁCIU
BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE DOSIEK
EPS - NEOFORM
Príklady najčastejších spôsobov použitia tepelnoizolačných
výrobkov v stavbe označených kódmi použitia
1.
Dosky NEOFORM nesmú byť vystavené priamemu
slnečnému žiareniu! NEOFORM – sivý expandova
ný polystyrén obsahuje uhlík, ktorý pôsobí ako
absorbér slnečného žiarenia. Pôsobenie slnečného
žiarenia degraduje štruktúru NEOFORM. Z tohto
dôvodu sú dosky NEOFORM zabalené do bielej
nepriehľadnej fólie, ktorá chráni výrobok pred
nežiadúcim pôsobením slnečného žiarenia.
2.
Pri nakladaní, vykladaní a preprave sa musia chrániť
pred mechanickým poškodením.
3.
Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiarnobezpečnostné predpisy. Dosky je nutné skladovať
v krytých vetrateľných skladoch alebo prístreškoch
a mimo zdroja tepla a nesmú byť vystavené priamemu
slnečnému žiareniu. Teplota skladovania nesmie
prekročiť 70oC. Dosky sa môžu stohovať
do výšky max. 5 m.
4.
Pri zakomponovaní dosiek do zatepľovacieho systému
používať ako lepiacu hmotu len výrobcom systému
schválené lepidlá a tiež je nutné použiť ako ochranu
pred slnečným žiarením lešenárske siete.
Download

EPS 70 - POLYFORM, sro