TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV
STAVEBNíPRAHA, s.p.
Prosecká 811l76a
CZ-190 00 Praha 9
^
*
Tel.'. +42 286 019 412
Fax: +42 286 883 897
@
Autorizován a
Í. notiíikován
podle x
článku1 0 směrnice Rady
89/106/EC z 21. posince
1988 o sbllŽování zákonů
př€dpisů a správních
*
postupů členských zemí
1 týkaiÍcich se *
staVebních
výrobků
t*
lnternet: www.tzus.cz
Ý
čleru EoTA
ETA 05/00s5
Evropské techn ické schváIení
obchodní název
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-L"
BRAVOLL@ prH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Džitelschválení
BRAVOLL spol. s
sídliště č.p. 696
Trade name
Holder of approval
r.o.
394 68 Žirovnice
Česká republika
Druh a pouŽitívýrobku
Generic type and use
of construction product
Platnost
od
from
Validity
do
Plastové kotvy pro kotvenívnějšíchkontaktních tepelně
izolaěních systémůs omítkou v betonu a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external thermal
insulation composite sysÍems with rendering in cocrete and
mansonry
11.05.2007
15.03.2010
to
prodlouŽena od
extended from
do
16.03.20'10
15.03.2015
to
Výrobna
BRAVOLL spol. s r.o.
Sídliště
og0
-c.p.
394 68 Zirovnice
Česká republika
Toto evropské technické schválení
stran včetně 9 příloh
pages
1B
including 9 annexes
Manufacturing plant
obsahuje
This European Tech nical Approval
contains
'1B
European Organisation for Technical Approvals
Evropská organizace pro technické schvalování
Strana 2zftErA-05/0055 vydaného 11.o5'2007 s platnostíprodlouŽenou do 15.03.2015
PRAVNI ZAKLADY A VSEOBECNE PODMINKY
Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušebníústav stavební Praha,
s.p. v souladu:
-
se směrnicí Rady 89/106/EHS z21. prosince 1988 o sbliŽování právních a
správních předpisů členských států týkajícíchse stavebních výrobků1, ve znění
směrnice Rady 93/68/EHS z 22. července '19932;
s nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kteým se zavádí Směrnice Rady 89/106/EHS
do českéhoprávního systému,
se společnými pravidly postupu pro podávání Žádostí o Evropská technická
schválení, jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí
Komise 94t23lES3:
s řídicím pokynem ETAG 014 pro plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačníchsystémůs omítkou v betonu a zdivu.
Technický a zkušebníústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se
ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodžují.Kontroly se mohou
uskutečňovat ve výrobním podniku. odpovědnost za shodu výrobků s Evropským
technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlenépouŽití však zůstává na
džiteli Evropského technického schválení.
Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům
výrobců jiným' neŽli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1 tohoto Evropského
tech
nického schválen í'
Toto Evropské technické schválení můŽe být podle článku 5 odst. 1 směrnice Rady
89/'t06/EHS Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zruŠeno.
RozmnoŽování tohoto Evropského technického schválení včetně přenosu
elektronickou cestou musí být v plném znění. DílčírozmnoŽování však můŽe být
prováděno s písemným souhlasem Technického a zkušebníhoústavu stavebního
Praha, s.p. V tomto případě se musí rozmnoŽovaná část označit jako dílčí.Texty a
výkresy reklamních broŽur nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením
nebo je nesmí zneužívat.
6
Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyku'
Tato veze plně odpovidá vezi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných
jazykŮ musí být jako takové označeny.
' Úřednívěstník ES č L 40, 1 1 .02.1989, str. 12
'Úřednivěstník ES č L 220, 30.08.1 993, str. 1
'Úřednivěstník ES č L 17 , 20.01.1994, str. 34
090-01230'l
Strana 3 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.o5.2007 s platností prodlouŽenou do 'l5.03.2015
!t.
sPEclFtcKÉ PoDMíNKY TýKAJícíse EVRoPsxÉno
TEcHNlcKÉHo scHVÁLENí
Definice výrobku a zamýšleného použití
1
1.1
Definice výrobku
BRAVOLL kotvy PTH-KZ 6018-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-L", PTH-L 60/8-1" se
skládajíz plastového pouzdra vyrobeného z materiáluviztab.2 příloha č.5 a k němu
náleŽícího speciálního aktivačníhotrnu vyrobeného z materiálu viz tab. 2 příloha č.
5. Trn pro kotvu PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-L", je příčněnýhovaný v místě
Účinné kotevní délce kotvy, jak je vidět na obrázku v příloze 2. Kotvy PTH-KZ 60/8L^, PTH-KZL 60/8-L", PTH 60/8-L., PTH-L 60/8-L" lze kombinovat s přídavnými talíři
BRAVOLL lT PTH 100 a lT PTH 140, které jsou v příloze 9.
Ukázka zabudované kotvy viz. Příloha č.1 a 3.
1.2
Zamýšlené použití
PouŽití kotev je moŽné pouze v případech, kdy jsou splněny nároky na bezpečnost
uživáni ve smyslu 4. základního poŽadavku Směrnice 89/106/EEc, a tam, kde
selhání ukotvení vede pouze k nepatrnému ohroŽení lidského Života či zdraví. Kotvy
musí být užity pouze pro vícebodovépřipevnění vnějších kontaktních tepelně
izolačníchsystémůs omítkou (dále ETICS) podle ETAG 004 jejich ukotvením do
betonu nebo zdícíhomateriálu. Základním materiálem pro toto kotvení můŽe být
vyztuŽený nebo nevyztuŽený beton pevnostní třídy minimální C12l15 a maximální
c50/60 podle EN 206_11:2000-12 a nebo zděná obvodová stěna dle tabulky č. 5
příloha č. 7.
Kotva smí přenášet pouze zatiŽeni vzniklé sáním větru, a nikoliv zatiženívlastní
hmotností kontaktního tepelně izolačníhosystému.
PoŽadavky tohoto Evropského technického schválení
jsou zaloŽeny
na
předpokladu, Že kotvy se budou pouŽívat po dobu 25 let. Úoa1e o délce uŽiváni
nemohou být výrobcem vykládány jako záruěni lhůta, ale musí být povaŽovány
pouze za pomocný prostředek pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané
ekonomicky přiměřené době uživánl stavebního díla.
2
Charakteristiky výrobku a metody ověřování
2.1
charakteristiky výrobku
Kotvy odpovídajívýkresům a údajůmv příloze č. 2 aŽ 5. Charakteristiky hodnot
materiálu, rozměry a tolerance kotev, které nejsou blíŽe specifikované v těchto
přílohách, musí odpovídat údajůmpříslušnétechnické dokumentacia, která je
podkladem pro toto evropské technické schválení.
Charakteristické hodnoty pro navrhování kotveníjsou uvedeny v příloze č. 4 - 6.
KaŽdá kotva musí být označena jménem výrobce, obchodním názvem výrobku, typu
kotvy a délky jejího pouzdra. Je třeba vyznačit také minimální účinnoukotvícídélku.
Kotva musí být balena a dodávaná pouzejako kompletní upevňovací celek.
4
Technická dokumentace je uloŽena v Technickém zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p, po
dobu platnosti Evropského technického schválení.
090-01 2301
Strana 4 z 18 ETA-o5/0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do í5'03.2015
2.2
Metody ověřování
ověření vhodnosti kotvy pro zamýšlené pouŽití vzhledem k nárokům na bezpečnost
V provozu ve smyslu 4' základního poŽadavku bylo provedeno podle Řioicino
pokynu pro Evropské technické schválení pro plastové kotvy pro kotvení vnějších
kontaktních tepelně izolačníchsystémůs omítkou ETAG 014, pro uŽivatelské
kategorie A, B, C a D.
3
3.í
Posuzování shody a označenícE značkou
Systém posuzování shody
Systém prokazování shody
2
(ii),
(
89/109/EEC přílohy lll probíhá následně:
přiřazené systémy 2+) podle směrnice
Systém prokazování shody stanovuje:
(a)
(b)
Út<oty
ýrobce:
(1) počátečnízkouška typu výrobku,
(2) systém řízeni výroby,
(3) zkoušenívzorků odebraných ve výrobě výrobcem musí být podle
kontrolního plánu'
Úroty notifikované osoby:
(4) ověření správnosti provádění systému řizeni výroby na základě:
-
3.2
posouzenía schválení systému řízení uýroby'
dohled nad řádným fungování systému řizeni výroby.
odpovědnosti
3.2.1
Úroty výrobce a prověrka systému řízeni výroby
Výrobce musí zajišt'ovat systém řízení výroby výrobku, tak aby odpovídal tomuto
evropskému technickému schválení. Všechny údaje, poŽadavky a předpisy musí být
systematicky uchovávány v písemné formě jako vnitropodnikové předpisy a popisy
výrobního postupu'
Výrobce musí pouŽívat pouze vstupní materiály, které jsou dodané s dokumenty
o ověřovacích zkouškách a které jsou v souladu s kontrolním plánems. Vstupní
materiál musí být kontrolován před jeho pouŽitím' Kontrola zahrnuje porovnání
vlastnosti granulátu s údaji dodanými vyrobcem materiálu.
-
Vyrobené části kotev musí být podrobeny následujícím zkouškám:
Plastové pouzdro
.
.
.
o
.
tvar,
rozměry (průměr, délky),
označení,
vlastnosti polypropylenového granulátu (hustoty, objemového indexu toku,
křivky DSc)'
dokumentace o nastavování vstřikovacího stroje
5 Kontrolní plán musí být uloŽen v Technickém zkušebním ústavu stavebním a uchován pouze u nortiÍikované
osoby ve spojení posouzení shody.
090-0
1
230
1
Strana 5 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11'05.2007 s platností prodlouŽenou do'l5'03.2015
-
Plastový rozpěrný trn
o
.
o
.
-
tvar,
rozměry (průměr, délky),
vlastnosti polyamidového granulátu (hustoty, objemového indexu toku, křivky
DSC),
dokumentace o nastavování vstřikovacího stroje.
ocelový rozpěrný trn
.
o
o
.
-
rozměry (průměr, délky)'
vlastnost materiálu (maximální pevnost),
kontrola povrchové Úpravy (pozinkování),
kontrola zástřiku hlavy trnu.
Vizuální kontrola správného smontování částíkotvy
Četnost a rozsah mezioperačníchvýrobních kontrol
výrobním postupu'
je uvedena
V
technologickém
Výsledky mezioperačnícha výstupních výrobních kontrol jsou zaznamenávány
a hodnoceny' Záznamy musí zahrnovat následující informace:
-
označenívýrobku,základní materiály a komponenty;
typová kontrola nebo zkoušky;
datum výroby výrobku a datum zkoušek výrobku nebo základního materiálu nebo
komponentů;
_
výsledky kontrol a zkoušek, zda vyhovují a shodují se s poŽadavky;
podpis osoby zodpovědné za systém řizeni výroby.
Tyto záznamy je třeba předloŽit notifikované osobě provádějícípravidelné kontroly,
téžina Žádost Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p.
Jednotlivé Údaje týkajícíse rozsahu, druhu a četnost zkoušek prováděné v rámci
systému řízeni výroby, musí odpovídat kontrolnímu plánu5, ktený je součástítechnické
dokumentace tohoto Evropského technického schválení.
3.2.2
ÚroIy notifikované osoby
3.2.2.1 Počátečníinspekce ve výrobě a posouzení systému řizeni výroby
Notifikovaná osoba prověří podle kontrolního plánu, zda systém řizeni výroby je
vhodný kzabezpeéení plynulé a řádné výroby kotev, vyspecifikované v odstavci
2.1' a v přílohách tohoto Evropského technického schválení.
3.2.2.2 Pravidelný dohled
Nortifikovaná osoba musí minimálně jednou ročně provést dohled. Prověří systém
řízení výroby podle kontrolního plánu' PrůběŽnédohledy a hodnocení systému
řizeni výroby musí být v souladu se stanoveným postupem. Výsledky průběŽných
dohledů by měli být k dispozici na poŽádání inspekci zTZUS'
090-012301
Strana 6 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
označeníCE
3.3
-
lnformace doprovázející CE6 značku musí obsahovat:
jméno nebo identifikačníznačkuvýrobce
poslednídvojčíslíroku, kdy bylo označení cE připojeno
číslozapojené notifikované osoby
čísloETA
uŽitív kategoriích: A, B, C a D'
4
Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýšlené
použitípříznivě posouzena
4.1
Výroba
Kotvy jsou vyráběny pomocí automatizovaného výrobního procesu, v souladu
s ustanovením tohoto Evropského technického schválení a s technickou
dokumentací. Posouzení a schválení systému řizení výroby provedl Technický
zkušebníústav stavební Praha,s.p.
4.2
lnstalace
4.2.1
Návrh kotvení
4.2.1.1 Všeobecnéustanovení
ETA se vztahuje pouze na výrobu a pouŽití kotvy. Předmětem tohoto Evropského
technického schválení není prokázat stabilitu kontaktního vnějšího tepelně
izolačníhosystému.
PouŽitelnost kotvy je podmíněna dodženímnásledujících předpokladů:
Návrh kotvení provádí zodpovědný inŽenýr s praxí v oblasti kotevní techniky podle
ETAG 014 Rídícípokyn pro Evropské technické schválení na plastové kotvy pro
vnějšíkontaktní tepelně izolačnísystém s omítkou. Musí být proveden výpočet
a konstrukční výkresy pro dané zatižení,které má kotva přenést do základového
materiálu, pro danou tloušt'ku tepelně izolačnívrstvya rozměry konstrukčníchprvků.
V daném místě stavby je nutno provést ověřovací zkoušku, pokud není znám
podkladní materiál. Kotva smí být pouŽita pouze pro přeneseni zatiŽení vzniklého
větrem. ostatní zatíženéjako např. vlastní hmotnost nebo pnutí, musí být
přenáŠena soudžnými spoji kontaktního tepelně izolačníhosystému.
4.2.1.2 Únosnost kotvy
Charakteristické hodnoty únosnosti kotvy při tahovém zatíženijsou uvedeny V
tabulce č' 5 přílohy 7. JestliŽe dojde k odchylkám od charakteristik základních
materiálů uvedených v tabulce 6 nebo pokud se předpokládá uŽití podobného
základového materiálu z kategorie B, C a D , musí se provést zkouška přímo na
stavbě podle odstavce 4'2.3. a zjistit skutečnévlastnosti při daném tahovém
zatíŽení'
6
Poznámky k CE označeníje uvedena ve směrnici v pokynu D ,,označeni CE podle Směrnice Rady Evropských
společenství89/106/EHS o sbliŽovánízákonů a dalších právních a správních předpisů členských států
týkajícíchse stavebnÍch uýrobků, ve zněni Směrnice Rady 93/68/EEC
090-01 230
1
Strana 7 z 18ETA-05/0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
4.2.1.3 Gharakteristické hodnoty, vzdálenosti a rozměry kotevního dílce
Minimální vzdálenosti a rozměry kotevního dílce podle přílohy č.6 musí být
dodrŽeny.
4.2.1.4 chováni kotvy při posunu
Zatížime-livýpočtovou silou kotvu v betonu; ve zdivu z tvárnic z lehčenéhobetonu,
z dutých tvárnic z lehčenéhobetonu, z vápenopískových cihel, z plných pálených
cihel, z děrovaných cihel a vertikálně děrovaných cihel je třeba počítats posunem
kotvy aŽ 0,9 mm.
4.2.2
MontᎠkotvy
Lze předpokládat vhodnost pouŽití kotvy pouze, pokud jsou dodženy následující
-
4.2.3
podmínky instalace:
MontᎠkotvy musí být provedena proškolenými osobami pod dohledem
stavbyvedoucího' MontᎠkotvy musí být provedena podle nákresů a návodu.
Musí být pouŽity kotvy, které jsou dodané pouze v originálním balení od výrobce'
MontᎠkotvy musí být provedena nářadím podle specifikace a nákresů výrobce.
Před montáŽí kotvy se musí překontrolovat, jestli základový materiál, do něhoŽ
má být kotva aplikovaná, odpovídá vlastnostem základového materiálu, pro které
je určena'
Je třeba dodžet metody při vrtání otvorů (vrtání otvorů do zdiva z děrovaných
cihel, vertikálně děrovaných cihel, tvárnic z lehčenémbetonu, děrovaných tvárnic
z lehčenémbetonu, lehčenémbetonu s pórovitým kamenivem (LAc) musí být
vrtány bez pneumatického příklepu). Dalšímetody vrtání mohou být rovněŽ
pouŽity, jestliŽe se provede zkouška podle 4.2.3. přímo na staveništi a posoudí se
vliv pneumatického příklepu).
Vrtaný otvor musí být umístěný mimo výztuŽ.
Pozor na rozdílnéúčinékotevní hloubky kotev PTH-KZ 60/8-La (hno.ž 25 mm),
PTH-KZL 60/8-L", (hno'ž 55 mm) a PTH 60/8-L. (hno.ž 35 mm), PTH-L 60/8-L",
(hno'ž 55 mm),
Teplota během instalace kotvy musí být > 0 "c.
Nechráněné kotvy mohou být vystaveny přímému slunečnímua UV záření po
dobu < 6 týdnů.
Zkoušky prováděné na staveništl
Charakteristickou tahovou zkoušku je nutno provést na staveništi ve skutečném
pouŽitém materiálu, jestliŽe jeho charakteristická únosnost není známá (např. zdivo
je z jiného druhu plných, dutých nebo děrovaných zdícíchmateriálů, rekonstrukce).
Charakteristickou únosnost, se kterou bude pak počítáno, je třeba provést nejméně
z 15 zkouŠek. Tahová síla musí působit ve středu kotvy. Tyto zkoušky lze téŽ
provádět za stejných podmínek v laboratoři.
Provádění a vyhodnocení výsledků zkoušek, téŽ závěrečnou zprávu a určení
charakteristické únosnosti, by mělo být provedeno odpovědnou akreditovanou
laboratoří nebo pod dohledem zodpovědné osoby mohou být provedeny na stavbě.
Počet a umístění kotev, které budou předmětem zkoušky, je třeba přizpůsobit
podmínkám konkrétnístavbě, např. zvětšujícímzakryti rozlehlých ploch, zvýšit
počet kotev, tak aby na základě výsledků zkoušek byla moŽná spolehlivě odvodit
charakteristická únosnost kotev. Zkouška je provedena za podmínky, které mohou
nastat během realizace'
090-01230'1
Strana 8 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11'o5.2oo7 s platnostíprodlouŽenou do 15.03'2015
4.2.3.1 MontáŽ
Kotva, která bude zkoušena, musí být aplikována (do připraveného vyvrtaného
otvoru) se stejnými osouými a okrajovovými vzdálenostmijako v navženémkotvení
kontaktního vnějšíhotepelně izolačníhosystému.
Musí být pouŽity vrtáky podle
povolené toleranci'
lso
5468. Řezný průměr vrtáku pro vrtání musí být v
4.2.3.2 Provedení zkoušek
Zařizení, které má být pouŽito pro tahové zkoušky, musí umoŽňovat pomalý růst
zatíŽeni, které je měřeno kalibrovaným siloměrem. ZatiŽení musí být přenášeno
kloubově a musí působit kolmo na povrch základového materiálu a na plastovou
kotvu. Reakčnísíly musí být roznášeny do kotvícího podkladu v min. vzdálenosti 't5
cm od kotvy. Zatiženi musí být plynule zvyšováno tak, aby po uplynutí 'í minuty bylo
dosaŽeno meze pevnosti (N1). Velikost zatíŽení,při kterém došlo k porušení
pevnosti (N.1 ) je třeba zaznamenat.
4.2.3.3 Zkušebni protokol
Zkušební protokol musí obsahovat všechny údaje potřebné pro posouzení Únosnosti
zkoušené kotvy. Musí být přiloŽena k stavebnídokumentaci.
Do protokolu je zapotřebí uvést minimálně tyto údaje:
.
.
.
.
.
druh stavby, stavebníka, datum a místo provedení tahové zkoušky, teplotu
vzduchu, typ konstrukčníhoprvku, kteým bude ETlCS ukotven,
typ zdiva (druh cihel, třída pevnosti, všechny rozměry cihel, druh malty),
výsledky vizuálního posouzení zdiva (spáry, mezispárové prostory, pravidelnost
spar),
popis plastového pouzdra a rozpěrného trnu, řezný průměr vrtáku před a po
vrtání,
popis zkuŠebníhozařizeni, výsledky zkoušek včetně udání hodnoty N1,
jméno a podpis pracovníka, kteý provedlzkoušku; popř. na ni dohlíŽel'
4.2.3.4 Vyhodnocení výsledků zkoušek
Charakteristickou únosnost Np11 Výpočítáme z naměřené hodnoty Nr následovně:
Nnxt = 0,6 ' N1 Ší,5 kN
= střední hodnota z pěti nejmenšíchnaměřených hodnot při
dosaŽení meze pevnosti
Nr
4.2.4
Povinnost výrobce
odpovědností výrobce je zabezpečit, Že informace ohledně specifických podmínek
podle příloh 1 aŽ 4, na které je odkazováno v 4.2.1. a 4.2'2. Tuto informaci je moŽno
podat formou reprodukce odpovídajícíchčástíEvropského technického schválení.
Kromě toho je třeba tyto informace uvést na obal balení nebo vloŽením montáŽního
návodu do balení kotev, včetně oblasti pouŽití a uŽitné kategorie'
Návod musí min. obsahovat tyto informace:
- druh základového materiálu , pro kteý jsou kotvy určeny,
- prŮměr vrtáku,
- maximální tloušt'ka
ETlcS'
- min. efektivní kotevní hloubka,
- min. vrtaná hloubka,
090-01 2301
Strana 9 z 19 ETA-05/0055 vydaného 'l1.05'2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
- maximální tloušťka ETIcs,
- min. efektivní kotevní hloubka,
- min. vrtaná hloubka,
- popis instalace kotvy,
- identifikaění číslovýrobní šaže.
Všechny údaje musí být uvedeny ve zřetelné a srozumitelné formě.
5
Doporučenípro výrobce
5.í
Doporučenípro baleni, dopravu a skladování
Kotvy musí být baleny a dodávány pouze zkompletovány.
Kotvy je moŽno za normálních klimatických podmínek skladovat pouze v originálním
pro světlo nepropustném balení' Před montáŽí nesmí kotvy být zvlášť vysušeny a
anive zmrzlém stavu.
(l/j,Attil
lng. Jana Čurdová
vedoucí schvalovací osoby
Á\{lp&\
{ffi$
090-012301
Strana 10 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.05.2007 s platnosti prodlouŽenou do 15'03'20'15
lnstalace kotvy PTH-KZ 60/8-1", PTH-KZL 60/8-1"
w
o
hno.=
h,
Zamýšlené pouŽití
Kotvenívnějšíchkontaktních tepelně izolačníchsystémůs omítkou do kategoriích A, B, C a D.
Legenda:
her
hnot
hr
[
ho
?1
82
L"
dp
= Účinná kotevní hloubka
= celková hloubka ukotvení
= hloubka vrtaného otvoru
plastové kotvy do podkladního materiálu
tloušt'ka podkladového materiálu
tloušt'ka připevňovacího materiálu
tloušt'ka VyrovnáVací vrstvy nebo omítka
tloušt'ka lepícíhotmelu a tolerance Vyrovnání nerovnosti stěny
= celková délka kotvy
- průměr talířku
=
=
=
=
Stanovení celkové délky kotvy
L"
> ho
+min. hno' * ÍlláX. ot + max. a2
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-La
Zamýšlené pouŽití
090-01230
1
Příloha 1
Evropského technického schválení
ETA - 05/0055
Strana 11 z 18 ETA_05/0055 vydaného 11.o5.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
Kotevní pouzdro a rozpěrný trn
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-La,
rj\
\r//
o t\
c
c
t\
t
o
označení.
-
't
jméno u irobce: BRI \VOLL
typ kotq r: PTH-KZ e i0/8
celkové délka kotvy (1")
např.75
BRAVOLL@ PTH-KZL 6O/8-L"
lC It<
a
\
't
I
n
I
označení:
-
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-La
Typ kotev
090-012301
jméno uýrobce: BRAVOLL
typ kotvy: PTH- KZL 6018
celkové délka k rtvy (1") na1 >ř: 95
Příloha 2
Evropského technického schválen
ETA - 05/0055
í
Strana 12 z 18 ETA-05/0055 vydaného 'l'l.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
lnstalace kotvy PTH 60/8-1", PTH-L 60/8-1"
p
Zamýšlené pouŽití
Kotvenívnějšíchkontaktních tepelně izolačníchsystémůs omítkou do kategoriích A, B, C a D.
Legenda:
her
hno.
hr
ft
hp
dl
d2
L"
dp
účinnákotevní hloubka
= celková hloubka ukotvení plastové kotvy do podkladního materiálu
= hloubka vrtaného otvoru
= tloušťka podkladového materiálu
= tloušťka připevňovacího materiálu
= tloušťka VyrovnáVacívrstvy nebo omítka
= tloušt'ka lepícíhotmelu a tolerance Vyrovnání nerovnosti stěny
= celková délka kotvy
= průměr talířku
=
Stanovení celkové délky kotvy
La 2 ho +min. hno' * ÍTloX. ot + max. a2
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Příloha 3
Zamýšlené pouŽiti
Evropského technického schválení
ETA - 05/0055
090-01 2301
Strana 13 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
BRAVOLL@ PTH 6O/8-La,
E
o
oT
_
6V
označení:
.l
-
jméno uýrobce: BRAVOLL
typ kotvy: PTH 60/8
celkové délka kotvy (L")
např. 55
BRAVOLL@ PTH-L 6O/8-L"
E
E
Eo-
1'e
o
(o
s.-
s
ď+atl-
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Typ kotev
090-0'1230'1
označení:
-
jméno rnýrobce: BRAVOLL
typ kotvy: PTH-L 60i8
celkové délka kotvy (L")
např. 75
Příloha 4
Evropského technického schválen
ETA - 05/0055
í
Strana 14 z 18 ETA-05i0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.20'l5
kotev a
abulka
mm
Plášt'kotev
Typ kotvy
Rozpěrný trn
dno,n
het
hnot
Lu
Ln
PTH-KZ 60/8-1"
8
25
25
75-355
75-355
PTH-KZL 60/8-1"
8
55
55
95-355
95-355
PTH 60/8-1"
I
30
35
55-215
55-215
PTH-L 60/8-1"
8
50
55
75-215
75-215
Tabulka
2:
Materiá
označení
Barva
Pouzdro kotvy
PTH-KZ 6O/B-1"
oranŽová, přírodní
Materiál
trn je galvanizován
Rozpěrný trn
PTH-KZ 60/8-1"
s plastovou hlavou v barvě
přírodní
Pouzdro kotvy
PTH.KZL 6O/80-L"
oranŽová, přírodní
Rozpěrný trn
PTH-KZL 60/80-L"
s plastovou hlavou v barvě
přírodní
trn je galvanizován
Pouzdro kotvy
PTH 60/8-1"
Rozpěrný trn
PTH 60/8-1"
Pouzdro kotvy
PTH-L 6O/8-L,
Rozpěrný trn
PTH.L 6O/8-L,
Přídavný talíř
BRAVOLL IT PTH 1OO
Přídavný talíř
BRAVOLL IT PTH 140
Žlutá, přírodní,
přírodní
Polyamid PAO GF30
přírodní, Žlutá
TIPPLEN K 693
přírodní
Polyamid PAO GF30
přírodní
Polyamid PAO GF30
přírodní
Polyamid PAO GF30
Tabulka 3: lnstalačnícharakteristika
Typ kotvy
Kopolymer polypropylenu
TIPPLEN K 693
ocel pevnostnítřídy 8, galvanicky
pozinkovaný > 5pm s plastovou
hlavou
Kopolymer polypropylenu
TIPPLEN K 693
ocel pevnostnítřídy 8, galvanicky
pozinkovaný > Spm s plastovou
hlavou
Kopolymer polypropylenu
TIPPLEN K 693
jmenovitý
průměr
vrtáku
d" [mm]
Kopolymer polypropylenu
řezný
průměr
vrtáku
řezný
průměr
vrtáku
dcut, max
d"ur,
<Jmml
rin
<Ímml
hloubka
vrtané díry
h1>[mm]
celková
hloubka
ukotvení
účinná
kotevní
hloubka
h"dmml
hno.[mm]
PTH-KZ 6O/8-1"
I
8,45
8,0
35
25
25
PTH-KZL 60/80-1"
8
8,45
8,0
65
55
55
PTH 60/8-1"
8
8,45
8,0
45
30
35
PTH-L 60/8-1"
I
8,45
8,0
65
50
55
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-L"
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Typy kotev, materiály a instalačnícharakteristika
090-0í 230í
Pří|oha 5
Evropského technického schválen
ETA - 05/0055
í
Strana 15 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.05'2007 s platností prodlouŽenou do 15'03.2015
Tabulka 4:
Min. tloušt'ka základního materiálu, osová vzdálenost a vzdálenost od okraje v betonu a
matet 'iálech
dalších
Min. tloušťka
Min. osová
Min. vzdálenost od
základového
okraje
vzdálenost
Typ kotvy
materiál
srin [mm]
c';n [mm]
h lmml
100
100
100
PTH-KZ 6o/8-La
PTH-KZL 60/80-L"
100
100
'100
PTH 60/8-L"
PTH-L 60/8-La
100
100
100
100
100
100
+
+
+
+
+
+
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-La
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
l
nstalačn í charakteristika
090-01 2301
+
+
+
Příloha 6
Evropského technického schválení
ETA - 05/0055
Strana 16z18 ETA-05/0055 vydaného 11.05.2007 s platnostíprodlouŽenou do 15.03.2015
Tabulka 5:
Charakteristická únosnost v tahu
V betonu
a zdícíchorvků oro iednu
mrn.
základní materiál
objemová
hmotnost
pevnost
v tlaku
R
Ikg/dm3]
No
J
NT
\aŤ
Ió
IA
t-o Iě rE
iL(o
rl
poznámka
J
f,(o
JJ
+ó
o
FO
ÍL(o
[N/mm2]
Beton C 12115
podle EN 206-1
Beton C 16120 c50/60
oodle EN 206-1
Vertikální
děrování do
0,7
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
Plné pálená cihly
podle EN 771-1
>1,7
Vápenopískové
cihly
oodle EN771-2
> 1,8
Tvárnice z
lehčenéhobetonu
podle EN 771-3
> 0,9
7
0,5
4
příloha 8
0,9
> 1,2
4
příloha 8
0,9
Vertikální
děrovánívíce
neŽ 51o/o a
méně neŽ 55o/o
0,3
12
15%
12
Vertikální
děrování do
0,9
15o/o
Duté tvárnice z
lehčenéhobetonu
podle EN 771-3
Lehčený beton s
pórovitým
kamenivem podle
EN 771-3 LAC
>
Děrované cihly
s hliněným střepem
podle EN 771-1
> 0,7
10
Vertikálně
děrované cihly
s hliněným střepem
podle ONORM
B 6124
> 0,8
10
bezpečnostnífaktor
*
kotvu
Ytr,l=
Poměr
děrování do
10o/o, max.
0,9
rozměry:
délka= 11Omm
šířka=45 mm
0,6
0,6
0,5
2,0*
pokud není stanoveno národními předpisy
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-L"
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Charakteristická
090-01 2301
ú
nosnost
Příloha 7
Evropského technického schválen
ETA - 05/0055
í
Strana 17 z 18 ETA-05/0055 vydaného 11.05.2oo7 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
T abulka č.6: St
kotveni do tvárnic z lehčenéhobetonu
dle EN 771-3
Typ kotvy
PTH_KZ
60/8-1"
b
Tloušťka vnějšípříčky
a
lmml
lmml
175
50
o
240
300
50
o
175
35
o
-o
240
300
365
35
o
-o
240
300
365
30
o
250
10,3
o
Tloušťkacihly
Geometrie
Referenčnícihla
Óruonv B 6124
o
I
l,
oL
I
U
0
!o
0l
[(
__t
.]
I
i
Kotva musí být umístěna v cihle tak, aby se rozpěrná část kotvy rozevřela za vnějŠípříčkou(označená a).
BRAVOLL@ PTH-KZ 6O/8-L", PTH-KZL 6O/8-L"
BRAVOLL@ PTH 6O/8-L", PTH-L 6O/8-L"
Příloha 8
Evropského technického schválen
Kotvení do různých typů zdícíchmateriálů.
ETA - 05/0055
Stanovený typ kotvy pro kotvení do tvárnic z lehčeného
betonu.
090-01 2301
í
Strana 18 z 18 ETA_05/0055 vydaného 11.05.2007 s platností prodlouŽenou do 15.03.2015
BRAVoLL@ lT PTH íoo
d,=1,5
€Ře'
)o\
ď
BRAVOLL@
lt pttt
t+o
dr=2.0
__*+:
fi
ffi,B
BRAVOLL@
BRAVOLL@
lt ptlt
lt ptn
too
tao
Přídavné talíře pro kotvy BRAVOLL'PTH-KZ 60/8-L",
PTH-KZL 60/8-1" PTH 6O/8-L" . PTH-L 6O/8-L"
090-0í230'|
Příloha 9
Evropského technického schválen í
ETA - 05/0055
Download

Evropské techn ické schváIení