l{lh§i§T§R5TYů
u
s RAVůTN lťTvi
črsr* &ÉFu§Lll{y
V Praze dne 24, 1a.2014
č. 1.: vzon 53442nawllvz
Ministerstvo zdravotnictvíjako správní rjřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č, 350/201 1
pozdějších předpisů, postupem podle článku ,!23 nařízeni Eviopského parlamentu
Yu,11ění
a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veťejnost o riziku látky di(2-ethylhexyl)ítalátu (D E H P) obsažené ve výrobku
SL,
:
Coloďul §lY BAND§, §uper fun band bracelet rrtaking kit
(barevné přívěsky k zaplétacímgumiókám)
značenídledolepené etikety: ltem No, 620092, Batch No: 032612,
EAN: 8713219302705 (kód neexistuje)
!Ýrobce dle znaČenílZerně pŮvodu: Toys, Postbus 59040, NL-1040 KA Amsterdam, Nizozemíi
čina
úistributor: Mikro Trading a.s., 691 45 Podivín 991, iČ: 47905522
Frodejce: REMA UH s.r.o., Jabloňová 433, 686 01 Uheské Hradiště * §ady tč,.25312294
(Prodejna: hračky- papír, Masarykovo náměstí 1232, 686 0,1 Uherské t-lraáiste;
Riziko obsahu
di-(2-ethylhexyl)fta|átu (DEFIP} v hračce spočíváv tom, že při hře mohou estery
kYseliny ftalové přicházet do kontaktu s ůsty a kůžidítěte, mohou přecházet do s|in, ulpívat na rtech a
sliznici a v neposledni
_řadě mohou byt společně 5e slinami konrumovány, DEHp působí
na reProdukČniorgány, Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství12,a % hm, To nesplňuje
limit 0,1 % hm., stanovený v čiánku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVll (omezení výroby,
uváděni na trh a používáníněkterých nebezpečných íátek předmětÚ1 naříiení rvropiteňo
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH},
a
FoPis výrobku: 8 ks přívěskůz měkčenéhoplastu různých tvarů a barev (srdíčka,květiny, sova
aPod.). Přívěsky jsou baleny do průhledného plastovóho sáčku rozděleného svarem na dvě části,
Druhá Část je určena k zavěšení sáčku, obsahuje iake úda.le o výrobku. Na přední strané se jedná
o ideniifikačníúdaje výrobku (název), na zadní straně jsou informace o výrobci piktogram výiobku
pro děti nad 3 roky věku, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, symbo| nabádajňí k šeírnému
vztaiu k Životnímu prostředí (piktogram ,,basketbalisty") a symbol recyklace, Je zde dolepena bílá
PaPÍrová etiketa s rŮznými číselnýmikódy. Na plastovém sáčku je uvedeno varováni, pokyny
k použitívýrobku a informace o zemi původu.
l
}
,il"Wi,,-?,ví
v
'ít._'i'_.''
Vyvěšeno na úřední desku dne: R bJ 2
§věšeno z ůřední desky dne;
L 2 J. ta n lq
,,_;*},,.
lr.Ý
MUDr, Vladimir Valenta, ph.D"
hlavní hygienik ČR
ČR - Ministerstvo zdravotnictvi - odbor Ochlany veřejného zdravi
Palackého náméSti 4.'128 01 Praha 2, tej , +420 2249?11]1, e-mail: [email protected],cz, !.ýlua.mzcr_cz
Vyiizuje: lng, Miro§lav Kapoun, tel.: +420 224 972 9?0, fax: +42a 224 Sr? tOS.
e-mail: miro§lav. [email protected],cz
l
Spf;s
tr=
ffi
(:@
§ší
§.š
Hl
Download

Nebezpečné výrobky 2014/115