Kupní smlouva
Kupující:
Úbec Jeřišno
Sídlo zadavatele: Jeřišno 25,582 74 Jeřišno
Ů0267511
Statutámí zástupce: Dagmar Vaňková, starostka obce
+420777 140 466
[email protected]
bankovní spojení: CSOB _ Poštovní spořitelna
iC:
Telefon:
Email:
čísloúčtu:
\86614472l030a
Prodávající: Be! _ Czecřa TRADE' s. r. o.
se sídlem: Třeb{č, Frůmyslová 154. PSC 674 0I
IČ: 291 82 336
DIČ: CZ29182336
Zápisv obchodním rejstř{ku: vedeném u Kraj. soudu v Brně' oddíl C, vložka 63735
Jednající: Pavel iliek
bankovní spojení: Konierčníbanka
čísloúčtu:43-580735Ú2CI7/0 i 00
osoba oprávněná k jedrrárrí: Pavel Illek
Telefon/Fax: 568 833 35S
E-mail: [email protected] aáa.cz
uzavíraji podie ustanoven{ $ 409 a násl. zákonaě.51311991Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto kupni si:llouvu.
1.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy j* závazek prodávajícího (v souladu s výzvou a zadávací dokumentací na veřejnou
zakázku ,,Nákup úkiiciovétechniky - malotraktor s příslušenstvím.. dodat na zák|adě objednávky
kupujícího traktor, návěs h.v.draulický třístranně sklopný věetně nástaveb, mulčovaě svahový a sněhovou
radlici a zabezpečeni servisních služeb na týo stroje.
Podrobný popis a specifikace strojů je uveden v příloze
č' 1 této smlouvy'
která tvoří její nedílnou
součást.
Tyo
r
r
r
stroje splňují i-iásiedující podmínky:
jedná se výhradně c i:ové stroje,
jsou hornologováÍ.}y '0Ío provoz v CR dle $ l6 zákona ě. 561200I Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemn{ch kon.lunikacích, ve znění pozdéjšíchpředpisů,
je zajištěna plná gaíance servisních služeb a servisu v ČR.
Součástí předmětu plnéníu každého stroje je rovněž:
l.
III.
ilI.
ry'
V.
VI.
vybaveni strojů povinnou výbavou dle $ 32 vyhlášky 34ll20a2 Sb., o schvalování technické
způsobiiosti a' o technických podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích
v platné:n znésí"
montáž všech 'rýbav die požadované technické specifikace,
zprovozně.;:.í iraktoru a všech strojů,
mininrálně i {]' litrů FHM v údržipředávaného traktoru'
doplnění všecir dalšíchprovozních kapalin
proškolerrí obsiuhy traktoru a strojů kupujícího na místě předání dodávky v rozsahu min. 6
VII.
velký technioký průkaz předaný kupujícímuspoleěně se stroji jiŽpÍi vlastním předání nových
strojů,
katalog náhradních dílů.
VIII'
Prodávající rovněž zajistí pro kupujícího všechny dokumenty potřebné pro řádný provoz strojů (servisní
knížku,návod k obsluze v ěeskémjazyce apod.).
Náklady na tyto dodávky a služby jsou součástíkupní ceny'
Kupující se zavazuje za dodané zboži zap|atit kupní cenu stanovenou v čl. 3.1.
2.
Doba a mísÉoplnění
Plnění předmětu srnlouvy bude zahé4eno ihned po podpisu této kupní smlouvy, a to 12.8.2013,
nejpozději však do 31.8.2013. Kupující předpokládá bezodkladné objednání strojů po uzavření této
smlouvy.
Samotné lzavřeni srnlouvy však prodávajícího neopravňuje kjakémukoliv plnění a veškerá plnění
poskyne prodávající vůčikupujícímu pouze na zákLadě předem vystavené objednávky kupujícího.
Vlastní dodací doba kupu.jícím objednaných strojů nesmí překročit lhůtu 60.ti dnů od data objednání.
Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky bez zbýeěného prodlení, tj, tyž pracovní den, byla-li
objednávka doručena v pruběhu pracovní doby prodávajícího. respektive bezprostředně následující
pracovní den, byla-ii objednávka doruěena po skončení pracovní doby prodávajícího.
Místem plnění je Ceská republika
s
tím, že nové stroje musí bý přistaveny k předání na adresu sídla
zadavatele:'
Jeřišno 25,582 74 Jeřišno
Pouze v případě vzájernné dohody prodávajícího s kupujícím můžebý místo předání změněno.
K převzetí každéhostroje dojde
v čl'i. této smlouvy.
3.
3.1
až po splnění celého předmětu plnění definovanóho pro předmětný stroj
Cenová a platební ujednání
Cenová ujednání
DPH:
%:
Cnr,rovÁNABÍDKovÁCENAVčETNĚDPH21oÁ:
Celková nabídková (nejvýše přípustná) cena bez
Výše DPH 21
000,670,637 670.-
527
110
Kč
Kč
KČ
Doloženínabídkovéceny pro jednotlivé identifikačníčásti veřejné zakénky, výše sazeb týkajícíse
servisní činnosti a déiky zátručnich lhůt tvoří nedílnou přílohu této kupní smlouvy a to přílohu č. 3.
Dohodnutá cenaje cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která můžebý překročena pouze
v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem
plnění, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze.
Nabídková cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně
veškerych nákladů nrrtných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména pak:
1)
2)
3)
veškeré nákiady na dodávku, skladování' přepravu a správu předmětu veřejné zakázky pÍed
jeho dodáním kupujícímu,
veškeré náklady, které vyplynou ze zv|áštností realizace,
veškeré náklady na uvedení stroje do pÍovozu'
tl
4)
5)
ó)
7)
8)
9)
3.2
l)
2)
veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalova
cí řízení,
r,eškerénáklady na prováděni všech příslušných
a no.mami, vyhláškami stanovených zkoušek
předmětu veřej né zakázky,
veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady
na proclení,
veškerénáklady na pojištění odpovědnosti dodaáete
a pojijtcní předmětu plnění veřejné
zakázky před jeho dodáním,
veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděnim
veřejné zakázky,
veškeré náklady na nutná, potřebná ei riiaoy
opatřeni t provedeíi veřejné zakázky.
'ánou"ná
Platební ujeďnání
Úhrada za plnění v9řej1é zakázky se provede v české
měně, pokud se kupujícís prodávajícím
nedohodnou .jinak. Přístušnéplat6y se
í
vždy
na zák|adě daňového dokladu (faktury)
.uskuteěn
vystaveného prodávajícím. Splatnost dokladů
musí b;ft u oet". min. 30 dnů.
Kupujícíneposk1.tne. prodávajícímu jakékoliv za|íhy. r'ooaua3i.i je
oprávněn vystavit daňový
doklad za posk14nutí příslušnédodávky, vžďy pajúm
nianom gšvzeti t"puji"i*
podpisu předávacího protokolu, přičómž řopi.
"
iředávacího protokolu
'mísí a současném
bý,t' pÍi|ožena
k daňovému dokiadu.
3) Veškeréúěetní dokiadymusí obsahovatná|ežitosti daňového dokladu dle
ustanovení $ 28 odst.2
zákonaě'23512004 Sb., o dani z přidan-é hodnoty, platném
v
znění a$ 13a zákona č' 5l3l1991 Sb.,
obchodní zákonik, v platném znění, V přípaá8, že ilěeÁí
dokhdý nebudou mít odpovídající
náležitosti' je kupujícíoprávněn zaslat j.e ve ttrrite sptatnosti
zpět ptodávajícímu k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností']1q.L.pru,"á'ti p"Ji"á
bě.žet znoiu oo-oic,oun ého zas|áni
ná|eŽitě doplněných či opravených dokladů. Fďktura
musí obsaho vat takéčíslotétá smlouvy.
4) Faktura se považtije za věas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka
nejpozději v den splatnosti
odepsána z uětts kupujícího ve prospěch. riotu prodavajícího
uvedeného , ,ái|avit"éto smlouvy, ěíslo
tohoto účtuje pradávajici povinen úvádět na áktuře.
5) Daň z přidané lrodnoý bude účtovánav souladu s platnými předpisy.
4,
Délka záručníchřhůt
l)
Prodávající ooskytuje záruku na veškerévěcné (materiá|ové,
montáůniči
qyrobní)
a
právní va<Íy pro předmětné stroje vě. všech pracovních
adaptérův následující délce:
měsícůna traktor a v rozsahu..,...,24...'... měsiců
'..36',
na návěs hydraulický
třístranně sklopný včetně nástaveb, mulčovačsvahový
a sněhovou radlici. Tato záruční lhůta se
počítáode dne předání předmětných strojů ato
bezoáezení počtu motohodin.
2) Veškerévady..
závadY
a
poruchy, které budou nárokovány
prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená.
5.
na
záruku, bude opravovat
3)
Náhradní díly spotřebnjho charakteru jako např. těsněn
í, pryžovésoučástky, provozní náplně
apod' nejsou sor"lčástízáruky,
4)
Záruka nemůžebý uplatněna' pokud by|a závada způsobena
nedbalostí' chybou, nebo
nesprávným použitím stroje při nedodrženínávodu
ťobsluze' nebo pokud by|a použita
nevhodná paiiva, mazad7aa náplně.
Servis v záručrxía pozáruční době
Prodávající se s kupujícím dohodli na
tom, že veškerá ustanovení uvedená v této části smlouvy
i
v částech této srnlouvy následujících týkajícíse poskytováni-."*i."ich
služeb na dodané stroje jsou
oběma stranami současně chápány i jako ustanovóní
vaahujícíse na servis všech dodaných nástaveb a
pracovních adaptérů,je.jichž dodávka je povinnou
součástíaoaavty předmětných ,t.jů.
ill
Prodávající je povinen zabezpečit poskytování servisních a opravárenských úkonůna dodané stroje, a to
v záruěni i pozáručnídobě prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných středisek, a to po
celou dobu životnosti stroje a zároveřl přitom musí po tuto dobu zajistit dodržování termínůuvedených
v
této smlouvě.
Kupujícímu budou ze strany prodávajícího poskýovány servisní a opravárenské úkony v souladu
provozními potřebami, ato vŽdy na zák|adé předem vystavené objednávky.
V
s
jeho
případě odstraňování záruěních vad v záruění době je prodávajícípovinen poskýnou veškerévýše
uvedené sluŽby bezplatně.
Prodávajícímusí v záruční době garantovat, Že do 24 hodin od prokazatelného oznžnnení kupujícíhoo
výskytu závady či potřeby provedení opravy na jakémkoli z dodaných strojů' bude tato závada či
potřeba opravy na stroji prosřednictvím servisního technika přešetřena a neprodleně bez zb7tečného
odkladu bude tato závaďa odstraněna či provedena oprava.
V pozáruění době musí prodávající garantovat přešetření nahlášené závady či potřeby provedení opravy
na stroji servisním teclrnikem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení kupujícího o výskytr.r této
závady ěi potřeby provedení opravy na stroji a dá|e pak je prodávající povinen V této |hůtě s kupujícím
sjednat závazný termín odstranění závady či provedení opravy.
Prodávající je rovněž povinen zajistit v záruěni
i pozár:u'čni době příjezd servisního technika
k provedení pravidelné údržbystrojů (dle intervalů uvedených v servisní knížce)do 5 pracovních dnů
od objednání této služby ze strany kupujícího.
Dohodnuté podrnínky týkajícíse dodávek náhradních dílů:
a)
b)
6.
ceny náhradních dílůhrazených kupujícím nesmí překroěit ceny obvyklé či ceny doporučované
výrobcem,
veškeré náhradní díly použitéprodávajícím musí bý originálními, novými a nepouŽitými,
pokud se prodávající s kupujícím nedohodnoujinak.
Reklamace v záručnídobě
Reklamace budou kupujícím u prodávajícího uplatňovány telefonicky, se souěasným písemným
potvrzením. Písemná fo:ma je zachována rovněž při použitífaxového přenosu nebo elektronické pošty
(e-mailu). Kupujíci aznámi prodávajícímu popis závady společně s informací o místě' kde se předmětný
stroj nacházi.
Za
zaěátek reklan-rační doby se považuje den, kdy byla písemně (tj. faxem' e.mailem, dopisem)
prokazatelným způsobern u prodávajícího uplatněna oprávněná reklamace s tím, že po dobu reklamace
vad neběží záruění doba'
Prodávajícíse zavazuje v záruění době odstranit veškerézáruěni vady do 10 kalendářních dnů odjejich
pr okazate|ného nah ášen í kupuj ícím.
Prodávající se dále zavazuje, že v rárnci záruěnich oprav uhradí kupujícímu veškeréúčelněvynaložené
náklady spojené s odstraněním všech vad, pokud se budejednat o vady záruění.
l
7.
Závaz|<y a smrluvní pokuty
Prodávající se s kupujícím dohodli na následujících závazcích a smluvních pokutách:
1)
2)
Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dodávky kupujícímu, a to ve výši 0'05% Z ceny
zbožíbez DPH, kterého se prodlenitýká, ato Zakaždý den prodlení a případ.
Smluvní pokuta v případě, že prodávajicinezajísti opravu záruěni vady ve lhůtě 3 kalendářních
dnů od je.iího prokazatelného nahlášení' a to ve výši 10 000,- Kč za každý i započaty den
prodlení nad rámec této dohodnuté lhůty; tuto smluvní pokutu prodávající není povinen
IV
!
kupujícímu hradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímuzdarmakužíváni
náhradní stroj obdobný stroji se záručnívadou, stim, Že poskýnutím náhradního stroje
kupujícímu tento neztrácí právo na uplatnění této smluvní pokuý za poěet dní, kdy mu
prodávajícím náhradní stroj poskýnut nebyl.
3) Smluvní pokuta v případě, že prodávajici nezajisti opravu jiné než záruění vady v dohodnuté
lhůtě, a to ve výši 1 000 Kč zakaždý i zapoéaty den prodlení nad rámec této dohodnuté lhůty;
tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v případě, že místo platby této
pokuty posk5,.tne kupujícímu zdarma kuživáni náhradní stroj obdobný s tím, že poskytnutím
náhradního stroje kupujícímutento neztráci právo na uplatnění této smluvní pokuty za počet
dní, kdy rnu prodávajícím náhradní traktor poskýnut nebyl.
4) Smluvní pokuta v případě, že lchazeě nezajistí příjezd servisního technika k přešetření závady
či potřeby provedení opravy traktoru nebo k provedení pravidelné údržbytraktoru, a to ve výši
1 000 Kč zakaždý z zapoéaý den prodlení nad rámec dohodnu!ých lhůt v této smlouvě.
5) Smluvní pokuta v případě, žeprodávajícípoužije při plnění veřejné zakénkyjiný náhradní díl
než výhradrrě originální, a to ve výši 10.000,- Kě zakaŽdý zjištěný případ, to neplatí v případě
předchozí dohody s kupujícím o použitíneoriginálního dílu'
ó) Smluvní pokuta v případě, že kupující 4istí, že nedošlo k řádnému a úplnémuposkýnutí
servisních sluŽeb v souladu s objednávkou vystavenou kupujícím' a to ve výši |00%|o z ceny
takto řádně a úplně neposkýnutých servisních služeb.
7) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši
0,0 5% z ólužné částky za každý i započaý den prodlen í až do úplnéhozap|aceni.
8) Pokud činnostíprodávajícího dojde ke způsobeníškody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vypl;ývaj icích ze zákona, technických nebo
jiných norerri nebo vyplývajícíchzuzavÍenésmlouvy, je prodávajícípovinen bez zbyteěného
odkladu tuto škodu odstranit a nenili to možné,tak finančně uhradit. Veškerénáklady s tím
spoj ené nese prodávaj ící.
9) V případě, že prodávající zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám (subdodavatelům),
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je prodávajíci anajeho vrub
budou řešeny veškerézáruky a sankce.
l0) Právo nazaplacení smluvní pokuty nevzniká v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího
nebo kupujícího bylo prokazatelně způsobeno lyššímocí.
1 1) Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti' na kterou se smluvní pokuta váahuje.
12) Smluvní pokuty mohou bý kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžnéuplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuťy).
13) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doruěení oznámeni o uloženísmluvní pokuty
kupujícím prodávajícímu. oznámení o uloženísmluvni pokuty musí vždy obsahovat popis a
časovéurčerríudálosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího úětovat
smluvní pokutu. oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
Kupujícísi vyhrazuje právo na urěení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to věetně formou
zápoětu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůčikupujícímu.
1q Žádné dalšísnrluvní pokuty uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícímnad rámec ýše
uvedených ustanovení nejsou přípustné'
15) Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou faxem nebo e-mailem musí b1ýt druhou smluvní
stranou do 24 hodin od přijetí potvrzeny faxem nebo e-mailem'
8.
Odstoupexrí od smlouvy
Smlouvu není moŽné vypovědět
s
výjimkou možnosti odstoupení od smlouvy pro její podstatné
porušení.
Za podstatné porušení smlouly obě smluvní strany považujímimo ustanovení dle $ 345 obchodního
zákoníku i prodlení sjednaného termínu dodávky delšínež 30 dní.
V
Zapoóstatné porušení smlour,y obě smluvní strany povůlji i skutečnost, že prokazatelně nahlášená
závada či potřeba provedení opravy stroje nebude prostřednictvím servisního technika prodávajícího
přešetřena do 15 kaleridářních dní ode dnejejího nahlášení'
Za podstatné porušerrí smtrouvy obě smluvní strany považují i v záručnídobě neodstranění (kupujícím
prokazatelně nahlášené} záruěni vady na stroji ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení, za
předpokladu, že by taio záručni vada bránila běžnémuužívánístroje a prodávající by vtéto lhůtě
nezajistil k uŽívánínáhnariní stroj obdobný stroji s nahlášenou záruění vadou.
Kupujícímá právo odstoupit od smlouvy, pokud došlo k opakovanému výskýu (nejméně 3x) shodné
záručnívady v záručni době, přiěemž tato vada bránila běžnémulžívánipředmětného stroje po dobu
min. 15ti kalendáihích dnů'
Kupujícísi vyhrazuje právo odstoupit od smlouly pro její podstatné porušení i pokud celková výše
smluvních pokut upiatněných vůěi prodávajícímu dosáhne limitu 10Yo z kupní ceny předmětu dodávky,
atobez vzniku jakýciriioliv nároků prodávajícího kúčtováníodměn, náhrad či smluvních pokut. Toto
odstoupení přitorn nezbavu.je prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímuveškerédoposud kupujícím
uplatněné pokuty.
Vpřípadě odstoupení kupujícíhood smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od doručení
písemnéhoodstoupeni od smlorrvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývajícíztéto
smlouvy.
9.
Vyššírnoc
Vyššímocí se pťo potřeby této smlouvy rozumí zejména události, které nastaly za okolností,
které nemohly bý't snriuvními stranami odvráceny' které nebylo možnépředvídat a které nebyly
způsobeny zanedbániln povinností žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce' požáry,
záp|avy, zemětřesen{, epidemie nebo dopravní embarga'
Nastane.li situace vyššínroci' uvědomí smluvní strana o takovém Stavu, o jeho příčině a jeho skoněení
druhou smluvní stranu. Frodávající je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
l0.
ostatnÍ ujednání
Prodávající musí při rea|ízact zakázky respektovat veškerézávazné a platné ěeské technické normy a
platné bezpečnostní předpisy.
Kupujícípřevezme kažóý dodaný stroj potvrzením dodacího listu nebo předávacího protokolu osobou
uvedenou jako přebírajícív objednávce. Prodávající je povinen dodat společně s traktorem i všechny
doklady stanovené právrrínri předpisy ČR a dalsi doklady vztahujicí se k jeho převzeti apolŽivžni.
Vlastnické právo k dodanému stroji přecházi na kupujícíhojeho předáním a převzetím kupujícím
v místě plnění. Ve stejném okamžiku přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody.
Závéreč,náujeďnánÍ
11.
1)
Tato smiouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu smluvními stranami (pokud nebude
podepsána oběma smluvními stranami ve stejný den' je dnem podpisu den, kdy ji podepíše
druhá smtruvní strana)'
zrrlěna smlouvy musí mít písemnou formu a musí bý podepsána osobami
oprávněnými -|e<inat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávaji zásadné jako dodatek ke smlouvě s číselným
oznaěeníin podle pořadového ěísla příslušnézměny smlouvy. Předložili některá ze smluvních
stran návr}r na zrněnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní Strana povinna
2) Jakákoliv
Vi
se k návrhu vy.jádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku.
í| Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku v platrrém znění, zejména ustanovením $ 409 a násl. Prodávajici i kupující shodně
prohlašují, Že se budou při plnění této smlouvy řídit ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, které se vztahýi na provádění této veřejné zakázky,
4) Prodávající prohlašuje, že se semámil se zadávacími podmínkami veřejné na dodávku ,,Nákupu
úklidové kornunální techniky - malotraktor s příslušenstvím..'na jejímžzák|adě se tato smlouva
uzavirá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje' že v případě
konfliktu mezi zadávací dokumentaci a touto smlouvou má přednost ustanovení zadávací
dokumentace.
s)
Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen.
6)
Prodávajicí dáie prohlašuje, že je s rozsahem dodávek a služeb požadovaných kupujícím pro
předmětné částt zakázky detailně obeznámen, že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí a
veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky na dodávku
strojů kupuj ícíw^u zabezvýhradně závazné.
7)
8)
,Tato
smiouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Na důkaz toho, že tato smlouva by|a sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních
stran' připo.jují k ní smluvní strany své podpisy.
Nedílnou součástítéto smiouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1
prodávajícího)
Příloha č. 2
doba, kontakry
prodávaj ícíhoo autorizaci servisního střediska)
V
Jeřišně
dne
VTřebíěi dne 5' 8.2013
5. 8. 2013
E
Za kupujícího:
Za prodávajícího:
(,)
'"
.'
.'l
I
t
z\-''-\
,'t'.'
I
I
\
i
\
f:.flt.'!rzr.:.
pavbt
Dagmar Vaňková
starostka
Ittet<
,"0\
vtl
..
'
' 'rrlaa"-t):
i'
.:
r'
Bgl.f,xffiřd
W.-.
Ttr*p€
kn-
Bel - ezech TŘADE. s.r.o'
Prumysiovd l54, sř]i
0l
l;ebíi.
ilť: ťř2918?33á
:opsano v abchodnirn r*j:rřík.u u K$ srno, od*í| Č, vbĚlr
ó3}is:2,[
9"
3ffi
k|.1{tx: +420 5ó8 s33 ;150. +4?0 5ó8 833 334. e-moi|' inÍ[email protected]<geci.c*
.
.&
*,** bsl*ĚÍ**h'*u
Příloha č.1 k Návrhu kupní smlouvy - popis a specifikace nabízených strojů
Traktor Belarus 320.4
Bel'{xffH
r*#ilg
Bei Crech TRADI,
Prurnys|ovó 154,
óřá
s,r.o.
0l lrebii,
illČ:
*p*jnu v obelpdnÍn reisřilru u |$
tel"/|gx: +4?0 5óg B33 350'
l:l?0
eř?9l8233s
'.'
;Ť
ddi| ť, vlgžlq ó}'35 a 24' *;.i&
833 ]3{, *.r*ti|; inftsb*|-Earjr'es
Brna,
5ó8
:
*** b*|"ex*ťh *.;
Technické údaje:
Rozměry a váha
Max. točivý moment, Nm
92
100
Chladicí systém
kapalinový
550
objem palivové nádrže,
Rozvor náprav, mm
1690
Délka traktoru, mm
3
Sířka traktoru, mm
1
Výška traktoru, mm
2150
Rozchod předních kol, mm
88190,4
I
objem válců' cm3
32
1.649
Motor Lombardini
Tvp
4takttí dieseloý
Hmotnost, kg
r600-2045
Model
LDW 1ó03/83
Pneumatiky na předních kolech
7
26,5/36
Pneumatiky na zadnich kolech
12.4L-16
Počet válců
a
J
Světlá vyška podzadru nápravou, mm
435
vrtánílzdvih' mm
88190,4
Minimální poloměr otáčení,m
Rozchod zadníchkol. mm
1250, 1400
Výkon,
kWHP
"50L-r6
Převody
Spojka
Suchá,
jednokotouěová
Zdvíhová sila na zadních ramenech.
kg
750
Převodová skříň
mechanická
Max. tlak v hydraulické soustavě, Mpa
20
Počet rychlosti vpŤedl v zad
r6/8
Výkon čerpadla,l/min.
L/
Pojezdová rychlost vpřed km/h
r,0-25,0
Brzdy
Diskové,
mokré
Pojezdová rychlost vzad Wn/h
1,8-13,3
Rízení
hydraulické
Zadnínáhon (otlmin.)
s40l1000
220't 60
MINISTERSTVO DOPRAVY
Českérepub|iky
Č'1. azuzo10.150-scH2
zÁrlnoní recHN|cKr PoPls
schvá|eného typu zvláštn ího vózid|a
7678.0í
15.04.2010
jako pří|oha k osvědčenÍo schvá|ení technické způsobi|osti typu č. 7678
pro vystavení technického průkazu nebo technického osvěděení vozid|a.
é'i. 823l2010-150.scH2
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31 .03.2013
Vystavený dne
ČÍďo homologacé typu ES: e32*2005/67*0005*00
r
ó.i
2
Vozidlo
""'ror":
{rf
TRAKTOR KoLoVÝ
3 Zkratka kategorie vozidla: T1
4 Továm| značka: BzTDlA
5 Typ: 320.4
8 obchodnÍ označení:BELARUS 320.4
9
Podvozek
Motor
Emise
7 Verze:
6 Varianta:
|dentifikačnÍčís|ovoád|a (V|N):
RUE "BZTD|A', BoBRUlsK, BĚLoRUsKo
11 Výrobce: LoMBARDlNls.R.L., REGGlo EMlLlA, rÁL|E
í3 Pa|ivo: NM
12.|yp.. LDW 1603/83
15 Zdúh' objem [cm 3 ]: 1 649
14 Max. výkon lkWilot' [min'-1 ]: 26.5 / 3 ooo
tz Směmice EHs / Es ě.97/68KA
16 Předpis EHK oSN č.:
10 Výrobce:
18 Korigovaný součinite| absopce: 1,70
í9 Výrobce: RUE'BzTDlA', BoBRU|SK, BĚLoRUsKo
20 Druh (tvp): BEZPEÓNoSTNÍKABINA - 320.6700005.03
Karoserie
21 Výrobní čÍs|o(nástavby' kabiny):
Rozměry
29 Cetková [mmli délka:3 410
32 Rozror [mm]: 1 769
25-kstánÍ:0
23Poěetmíst;.ce|kem:1 24-ksezenÍ:1
28 objemcistemy.skříně[m3]:
27 Maximá|nÍza||Žen1sťeďry[kg]:
33 Rozměry loŽné p|ochy
26-lůŽek: 0
3tvýška:2 180
3G šílka:1 680
34 - šíň<a:
[mm]: - dé|ka:
35 Provozní hmotnost tkgl: 1 600 .2 045
36 Nejvě6ítechniďy přlpusÚrá / povolená hmoÍtost [ks]: 2 800 / 2 800
37 NejvěÉÍteďrniďy přípustná / povo|ená hmotnost na nápraw [kg]: 1-2.3-4.'..
Hmobtosti
1000/1000;1800/1800
38 NejvěÉísúsléstatícké zs||Žen] spojovacího zat]zenl(ávěs homÍ / spodnl
39
NeJvěÉíteďrn|cky pÍÍpustná / povolená hmohost přípojnéhorozidla
41
NejvětšÍ teďrnicky př|pustná / povo|ená hmotnost jízdní soupravy
40
42 SpojovacÍ
za|lzan] - druh a typ:
43 Počet nápnav
-
ftg]:
/
toěnioe) ftg]:
-
brzděného: 5 000 / 5 000
-
nebrzděného: /
[kgl: 7 800 / 7 o45
TBZKAT,2
z toho poháněnýďt: 2 - 2
Ko|a a pneumatiky na nápravě (1-2-34''') - rozméry lmontáž (zdvojená = ,,[2].'):
44 1' 4.50EX 16; 7'501- 16 91 Ao
Nápnavy
45 2. WB
46 3.
47 4.
X16:12.4L- 16 11140
48 Nejvyššírych|ost
49 Brzdy (ANo
[km'h-l]: 26
/ NE): -
provoznÍ: ANo
50 Vnějšíh|uk vozid|a tdB(AI:
52 Spotřeba
ANo
- stojÍcÍho/ot.[min-1]: 84.2 t 3 1go
. parkovacÍ:
- odlehčovací:Jr|f
NE
51 - za jÍzdy: 87.o
. nouzová:
53 - pfi rychlosti lkm.h-1]
pa|iva: - metodika:
54 [.100km-1]:
Výbava
Výbava (ANo /
NE):
55 ABS: NE
56 Hydropohon;
58
57 Propojení ov|ádánÍ brzd přÍpojného vozidla: [|r|Q
-
druh:
lrlf
VZDUoHoVÉ
DALŠízÁznnmv:
Doporuěený rozměr tabulky registraěníznaěky 200x160 mm'
*11,19:
Up|ný název výrobce uvedený na \4ýrobním štítku:"BOBRU|SK PLANT
uNrTs'(BzTDiA)
oF TRACTOR PARTS AND
*18: D|e
EHK
osN č,'2+03
"58: Jednohadicové
VariabiIní proveden í Vozid|a:
*29:3210-3410
*30:1545-1680
"29,30,35: D|e vybaveni, fozmezí zahrnuje přípustnékombinace přídavných závaŽi resp. da|ši vybavy
traktoru. Traktor mŮže b1ýt vybaven přídavným závaŽim vpředu o hmotnosti aŽ 175 kg (8x20 kg + 15 kg)'
"42,38.' Spojovací zařízenílneivětšísvisléstatické zatíŽeni v kg: výkyvné táhlo/500
Traktor musíbýt Vybaven deskou zadního značenípro poma!á vozidla.
Traktor p|ní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s uýjimkou:
- p|áště pneumatik nemusíbýt homo|ogovány resp. schvá|eny'
VO
ťz
l<
)$'/
oUU
t
:
:
-:-
Ministerstvo dopravy
-
odbor provozu si|ničních
vozidel
7(./
(/'/r
néhřežíLudvíka Svobody I222l12
PO BOX 9. i 10 15 Praha I
Č..j,: lo tzol 0-1 50-AKR2/2
L.
osVĚpČENío AK
cI ZÁSTUPcE VÝRoBcE
Majitel osvědčení:Bel - Czech
Prumyslová 154
674 aI Třebíč
Předmět
dovozu: Kolové traktorv.- z-t|ášni
dla kategorie
T
Tovární značka: BZTDiA (obchodní oznaěení BELARUS)
Min
is ters
tvo
d op
raly
na zák|adě oznámeni qýrob
ce
:
RUP ,,BZTDiA.., ul' Bacharova 225,213805 Bobrujsk, Bělorusko
vyjadřujícího vůli o zastupování sqých zéými v Českérepublice, tímto akredituje majitele tohoto
osvěděení jako zástupce qýrobce pro Ceskou republiku k dovozu a distribuci v'ýše uvedených qýrobků, které
podle $ l5, odst. 7, zákona é, 5612001- Sb., o podmínkách pÍovozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č,, 168lt999 Sb', o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
někteých souvisejícíchzrákonů (zákon o pojištění odpovědnosti zprovozu vozidla), ve znění zákona
ě.307l|999 Sb., podléhajíschválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, avydává
toto osvědčení.
Takto akreditovaný zástupce qýrobce nesmí uvádět vyrobky do oběhu a distribuce, dokud na ně
nebylo vydáno ,,osvědčenío technické způsobilosti typu vozidlď.' Akreditovaný zástupce ýrobceje povinen
dodržovat podmínky stanovené ýše uvedený,rn osvěděením a jeho přílohami, které mu byly vydány.
Majitel tohoto osvěděení je rovněž povinen Ministerstvu dopravy oznámit případnézměny údajů
uvedených v tomto osvěděení' V případě ukoněení ěinnosti je povinen toto osvěděení neprodleně vrátit spolu
s ostatními osvěděeními o technické způsobilosti typu vozidla Ministerstvu dopravy.
Ministersfvo dopraly můžekdykoli u majitele osvěděení přezkoumat dodržování podmínek tohoto
osvěděení a popřípadě jeho platnost omezit nebo jej odebrat, vyslcytnou-li se k tomu závůnédůvody.
Tímto osvěděením nejsou dotěena právaa povinnosti vypýající zjiných zvláštních předpisů.
Toto osvědčeníje nepřenosné.
V
Praze
\
..la\t
15' ď ubna2010
\\ \
-\$ Ň\
íň
Ifr
Í>
Ing. JosefPoko rný
ředitel
odbor provozu silničníchvozidel
s
Ul
:
Bel.f,zerh
G.
ÍnáDE
Sněhoý pluh SB
Bel' Crech IRADE,
Prurrr7sbvri
lsi,
s.r"o.
ú7Á 0l TřÉbíč,nČi
ť12918233Ů
::
3
9. ffi
zopxino v obe}pdnínn rei$řiku u K5 Brno, oddí| e, vhžko Ó3ří5 .14
te|./fu* $20 5ó8 833 350. +420 5ó8 833 3.34, e.mai|l info&bp|-exc|r'rg
:
***,hel.e zee h.eu
18
Sněholy pluh sloužík odstraňoviiní sněhu z ulic, chodníků, parkovišťa veřejných prostranství.
Radlice m:ůžebý ovládána mechanicky pomoci vzpěry nebo hydraulicky. Pro hydraulické ovládaní
radlice je nutné namontovat přídavný 2. hydraulický okruh. Hydraulické ov|ádáni radlice je pohodlnější
pro obsluhu vykonávající ídržbuzasněžených' ploch, protoŽe probíhá plně zkabiny traktoru.
Hydraulické ov|ádání radlice umožňuje plynulé přetáčení orientace radlice vlevo či vpravo v rozsahu *
30 až - 30". Polohovat lze také nastavení úhlu břitu radlice vzhledem k vozovce v rozsahu +/- 4". Pluh
je vybaven protinárazoými pružinami, které chrání pluh před deformací (např. ptinnazu)' Břity radlice
se dodávají buď ocelové, nebo pryžové.Pryžovébřity jsou šetrnějšík povrchu, ze kterého je sníh
shrnován. Pro agregaci straktorem Belarus 320.4 je vhodný pluh SB 18' kÍeý má při maximálním
niáklonu radlice záběr 1560 mm.
Technické údaje:
Sněhovy pluh
SB
Délka břitu (mm)
1800
Pracovní šířka pluhu (úhel natočení30.)
15ó0
Výška pluhu (mm)
690
Hmotnost pluhu (kg)
166
18
Ef,-DEG.LAfiáT|oN oF coilFoRM|TY
Eu{(onFnEilTÁTs ERKLÁ HuilG
flE|$APá|sin o cooTBETcTBt{l.t cE
(€
El{GUStl
šN
I
r
DĚuT80t|
74
7Á
POCCHff
Hybář tech s.r.o.
67913 S|oup - ěH, Suchdo| 22
CZECH REPUBLIC
saBGpnBM' qTo r|qBEnxÍ
dags das Prcdukt
erk|ál€n,
declarE, lhat the Product
sB (14,16,19,20,22)
I
zcÍff,t4zlEg - Machinery Direclive
Annex IUA
20o6/4zEG . lv|aBďrinen der Rlchtlínie
93/68/EEC - CE rnarking
93/68/ÉWG . CE Kennzelchnurg
.
ořl'ffi V6e3'ilca'á'E'!dby.naJ|h6lŽ9d
I
'É5ó''e.HeĎMffiffi
EN ISO 12100-2
EN'100$g*A1
EN 349+41
EN 982+41
D*lďino lhel lhe můimrv fuffib ď tl|€ íolařan|
pfovirioí|s ol l|Í5 DíÍ!cťw.
Ds M8elsna 8||€|l€irufiup|ooí' BgE$'rÍrum$í dďgl
Blďíllntg anlorÍdl.
ad'ar6 d
tbB
pffion 8Úhďs€d
lo corrpi|g
t|||
t'cbÍJca| fi|.'
íťJrrŮr( oí trďmbd documntetlon:
Thg |dedib, afld domtu'g oÍ tb. p6Íson cr'Powmd |o
ďgw up tho dodaraťon on bŮa|| ol |h8 ll€nÚgcn,íOÍ oí
H9 dfi oilsad í€p'&ilEgl't.
CE
qtmffiupwn
ycÍPoňfio ÍeB t&ffim
rso r1684
EN 1070
EN rSO 14121-1
39*,|'97' a3ul ,s|flán oEg|1'&'.|ot'Lt
{Ťo ftq{ý(l{B
BÍpoc r ErpfirňmÍ co06''fglt.
P8|!on,6€ b$'dhaďfig' tst. ď0
^nscfiltdeÍ
tsctf||rďEn
UrÚ.íhgm a$anm.naJiblgn'
614{10
hlurÍmcr
Bmo, Pro3kovo nám. 21' CZEG}| REPUBL|G
lrď|drdro Dofu ilntaÍ(lr:
A'EEbon:w P.'.or. d9 ztt' AusďuíT d|.Úáí EÍrÉngB
lmlt|aÍm d6 lM.nm odoí !.h.s B3vďneďÉ9l.n
baJd|ÍřŮd{gl lrt Bowíg Unr|r.ffitt.řEt'r Fa8o{a
26.4.201í
1
.l
,
.-.-.^-"',/:..*xí.
I
2-27
I
- ll,lapx
Ngng uÍÉ
AXPTEST|NG. |ng.Pctr vrána,
I
no MauJuHogÍpoeHuo
npunoxeuue lllA
{IpŤIB ood'lgÍgll.ln |TÚolqlrÍEn ynoffi'roqa{*il
APPďalUr 98 isI niď|t otigkl PÍi}Íung TypB
sut'ocl lo typ9 tBs|s
EN |so 12í00-1
EN |so í3857
NB'n8 6nd
- At{p€rruBa
93/68/EWG
Aulgislďl L.Ěbolaloíbm zgíťlil{a| |.lqlÍrÍí.
leboÍdN. cGí|i.fi & ílurŮoí'
Thg íad|iúosa'r nol
200ď42l/EG
Anhang ll/A
t|olřB{oi|ltoTs'nr.q.d.oa |qo|yr.e{rg$s:
ffi
no!pÓó'{s &ssÍe|4|r
ffi
gl
o
Jil|orr| yn$|orot|.[d|É.,
r|iltlil'BqnHtíUtBtí'g,a
y'|o't{oÍsErroÍD ÍTqAcTÉfiÉn
x Í{[ÍB|qJo
x.'}|
B'o
I
Efi ffio}flr.*šGmÍo $H{DDĚ
I
rL. I r* E
r.rnr
.ltrF.'r édi..| .. Ž|r'..Ť:....''m-\
s;
'!|lltt.r. rrot r- rrrrr=...rt..-'rl'.'
I
.
!š:+q!. ..r. |5il ..aail
.
áffi& |L.Ú.É..
r.f,,.!. ir.rtae rtaol!5 rt.
l 'íE.
ri;ň ru r *..' e'Eil|
rrrarri ií --
I
I
679Í3 sloup - ČRšuct'oot zz
I
pfudpl.ú evropského
I
spol"l.ii"i'
..
..
uY-*||G -rlttlf|| .aflzen. gp|nu'e v!6cnna p'8|!.nt
ustanovení
2o06/tl/Ec íNv t'
p'|Ů|uěDým
8b.} r.6nnbké Po'.dfil'ry nó íÍo|'ť2!'ts3ní{.lte př'lohý
'76i20Ú8
plbdÉďm
a m.mám' }léfě r tohoto mf|ren, (směn{ce) vyptýv{Í'
ll
A)
I
RADL|0E,
I
I
I
I
pŘtpotovRcítro sYsTÉMU K
z KoMUNtKAcí, cuootvixŮ, panxoýiEřÁí'ó. n.lr
pRo
vŠecuruyLEHKÉ NÁKLAor.lt Áuróúós|LY Á.
TEAKToBY poHÁtvĚNÉ ČTYŘMI KoLY.
EN|so r?í0o
EN
Eo
|,Íoq
l
?
s.4rúErÉqikňťieÍ
zc.i.íýF!Í'ffiai
86žpoó'!c 6trc,'l0h
z.'Íffi| zÁlhdnl
pcmr,
Y&ob€o.:á's'y
pD tonJnr|.i
ENEo!3rs' B.t'gřnoc'tfi'l.h'ďŘ9n| BlEp6.nóv'ďEEt|*effil&[email protected]|píebomrni5dohÍf,|*DnffiEmi
3.Ar ao'!.čB d.qňI.h 2á'r'nÍ FFlďÁ výt'rer ěb'.ta čád 3: Da'p.oané nan| dlÍ
E otdfu Úoldú dl'lnl
'ía5
EN 1070 B3tplF'od dolÍd'
Toffiln.bofu
'ď'at
EN B{'+Á1 B!z!.eod dlqo|rh
rdíiffi| l.rinlnči Bery t
dtstrní iú!i| iltlbho t.dE
[email protected]
EN !g?rÁ1 E.aporost d'o|# a''.!ot BÉ[email protected]í
Pd,d!ýq přo ft'Ů'. dhsl o lří|ch eĚtÍi H,ťe||tr
Elý |so tllil 1
Bgzlaa$l d'qnkfi tďízení PsoB3nt íillQ cÁ.r z.sdY
EN
1:
I
I
I
I
I
I
Po.oJ!ÍÚ.bo.|''aÍ.í.EnFt Po{tDíElr (Ú'DbQn n&od.Ú|b|t|stfi
o.obg
o
v! arÚt|
..-
tňÚl !
2r&!ÍrÍ*.*ao** po*'
rmo, PÍ!.|.o{o |Ún
uolul ouryaarnrx'!.É'-!6.í.|$Í}'á'Í'v'ťůBúo|ri!.9íln.f.boŽrrtŤOrFílodr
Otl4u p.i,aS'[
f
1-27
I
znor'Bb'
Pou.ÍÚíá|.oíŤdn"ďbďu*Édo|dňca' l'iiJ-viň.-lfio.ll.5r0o
tlar
I
}b u,tdgí|ó
t 216'' n
|2 ot'.|'8' !|.Ítr |'
rí
Bel-f,zffJť
re
TnáDf
Bei " Czech TRADE. s.r.o.
Prlrmyslovó
i5á, ó7{
ol
Třebíř, Dé;
ez?9l82336
re|"/Ísx; +420 5ó& 833 350, +dlO 5óB 833 334,
.
..
r tr{' 9, }ih
e.moit inÍ[email protected]"g' '.:
zopoóoc v ck|radnim rei+řilu u K5 $rno, *ddi| {. vhž|o Ó}735
t***,bel-ereth"eo
Návěs SP3-1'4A
Jednonápravový traktoroqý sklápěcí návěs SP3 - 1,4A je určen pro dopravu rtzných materiálů na
veřejných komunikacich a v zemědělství (sypkých a kusoých materiálů). Je vybaven hydraulicky
plochy a to jak do stran, tak i dozadu. Proto je velmi vhodný pro
ovládaným sklápěcím zaÍízenímIožné
dopravu sypkých materiálů (hlíny, písku apod.). Nájezdová btzda v oji návěsu zajišťuje bezpeěnou a
bezporuchovou jízdu návěsu SP3 - 1,4A na hrubém a hrbolatém terénu. objem ložnéhoprostoru v
zékladnímprovedení činí1,5 m3. Tento objem |ze zvětšit montážínástavek. Nástavky lze dodat jako
plné a zýšit tím ýšku bočnic o 44 cm nebo lze dodat nástavky děrované, jejichž výška činí100 cm.
Tato nástavba je vhodná především pro dopra.r,rr biologického odpadu (listí' štěpky , tráva apod.)
Tcqbnické údaie:
Parametr
ZákJadní provedení
Délka
3 340 mm
Sířka
1550 mm
Výška
1 230 mm
Transportní rychlost
Max. 20 km/hod.
Pneumatiky
10/75-15,3 8PR
Konstrukce boěnic
Kovová, profilová ocel
Rozměry |ožnéplochy
2442 x 1440mm
objem lož.prostoru
1,5
Hmotnost
520ks
UŽitečná hmotnost
1
400 kg
Celková hmotnost max.
1
920ks
m'
I
li
W, výv4@:
'ssatliiír!4iffiÉJ.e
l'i
ogiatl* _'iúIrégj
I
I
,#kÍ.úp.r(Íí
MULCOVAC GS
4OS
Přední izadru 3 bodoý závěskat. I.
Mulčovačvybočuje na pravou stranu traktoru
Hydraulické nastavování polohy od -65. do +90"
Hydraulický posuv 35 cm
Automatické zajištění při transportní poloze
@
@@@
MuLČoVAČE€540 - G545
-IE
--
lrJ'.
\..-
cE-PRoHnŠruío SHODĚ
GRAMIP LANDWIR TSCHAFT lt{saueanÁTEN FABRIK to342 Dubrava, Radnička 33. Kroatien __l
I
I
\r'-
Jako výrobce prohIašujeme, že náš výrobek:
I
Výrobní číslo
**
I
I
SPLNUJE
I
I
I
I
|
I
I
_.
}it.'e'r*it
G*ndbégriffe, a||gemeine
Technische Leitsátze
I Gesta|tunss|eítsátze
I rN zos:rggs
I Landmaschinen. Bodenbearbeitungsgeráte mit kraftbetriebenen
I
lWerkzeugen-Sicherheit
1-mit kraftbetriebenen
| Él{zog:rgg6/A1':2001 ] Landmaschinen. Bodenbearbeitungsgeráte
A1.:2o00); Deutsche
l
I Werkzeugen - Sicherheil (enthált Ánderung
|Trt zs2-ii19g3
gN
rssg:4:oo3
-. *,i TYP stroje
"o'.r
lvlasct.rinen -
- Tei| 2:
lr".tungEt!.708:1996+Al':2000
| Landmaschlnen;
a výrobní čís|onajdete na výrobním štítku
I
I
I
Toto proh|ášení je učiněno pod|e směrnice EN 45014:2000 Nr: 601/2003.
I
I
4|(,t,ůtr.t
I
I
Cesné prohlášení o pověření prodávaiícího k prodeii
Uchazeč: Bel _ Czech TRADE, s.r.o.
Zastoupený: Pavlem lllkem, j ednatelem
Prohlašuje čestně, že je pověřen k prodeji předmětných strojů.
Bel
-
Czech
Pavel Ill
Příloha č.2 k Návrhu kupní smlouw:
Uchazeč: Bel
-
Czech TRADE, s.r.o.
Zastoupený: Pavlem Illkem' jednatelem
Adresa autorizovaného servisního střediska:
Bel - CzechTRADE, s.r.o.
Prumyslová I54
674 0I Třebíč
Kontakty:
Jednatel:
Pavel lllek,
tel:602 518 961
Sekretariát:
Petra Vodová,
tel: 568 833 350
Sklad náhradních dílů:Libor Malík'
tel:602 509 311
obchodní oddělení: Ing'Karel Čapek'
tel: 601 392 235
Miroslav Benda,
tel:724387 667
Email:
Provozní
marketing@,trado.cz
doba:
7:00
_ 15:30 hod.
Čestnéprohlášení prodávaiícího o autorizaci servisního střediska
_ Czech TRADE, S.r.o., níŽe podepsaný, čest4p
prohlašuji autorizaci servisního střediska Bel - CzechTRADE, s.r.o.
Já, Pavel Illek, jednatel společnosti Bel
\
\
\r.t
Bel - CzechIRADE, s.r.o.
Pavel lllek,\ednatei
u,.:
:
i.i"'
Download

iC: Telefon: Email: