POR SH+, a.s.
Slovenský výrobca
grafitového polystyrénu
POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina, Slovensko
podlahy
šikmé strechy
s bežným zaťažením
ploché strechy
vonkajšie steny
spodná stavba
bez priameho styku so zeminou
vonkajšie podhľady
vnútorné podhľady
grafitový polystyrén
+421 41 562 76 13
[email protected]
www.porshplus.sk
Spoločnosť POR SH+, a.s. je slovenská firma so
sídlom v Žiline. Zaoberá sa výrobou tepelnoizolačných výrobkov, ktorých základom je izolant
, tzv. grafitový(sivý) polystyrén.
Grafitový polystyrén sa od bieleho polystyrénu
odlišuje inovatívnym aditívom, ktoré zlepšuje jeho
tepelnoizolačné vlastnosti. Súčasťou vstupnej suroviny tohto izolantu je grafit, ktorý odráža tepelné
žiarenie prechádzajúce sivým polystyrénom späť
k jeho zdroju. Vďaka tomu sa znižuje tepelná vodivosť a taktiež skokové zmeny teploty na povrchu
izolantu.
Kľúčovým faktorom pri výbere zatepľovacieho materiálu je schopnosť materiálu viesť teplo - súčiniteľ
tepelnej vodivosti (W/m.K). Najlepším izolantom
je ten materiál, ktorý má túto hodnotu čo najnižšiu.
Výhodou grafitového polystyrénu oproti bielemu
sú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti cca o 20%, to
znamená, že grafitový polystyrén je schopný pri
rovnakej hrúbke ako pri bielom polystyréne zaistiť
o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti počas celej doby životnosti zatepľovacieho systému.
Rosný bod – teplota vnútorného povrchu stavebnej
konštrukcie, kde sa zráža para na vodu v dôsledku
rozdielnych teplôt vnútornej a vonkajšej časti múru.
Vodná para má schopnosť prechádzať stenami buniek polystyrénu. Podstatou správneho zateplenia
je dostať rosný bod do izolácie. Ak sa zvolí správna hrúbka izolácie, vodná para začne kondenzovať
v izolácii. Preto treba voliť difúzny a tepelný odpor
jednotlivých vrstiev tak, aby rosný bod nebol dosahovaný vo vnútri konštrukcie. Výhodou grafitového
polystyrénu je, že na presunutie rosného bodu z obvodového muriva do izolácie postačí menšia hrúbka ako pri bielom polystyréne.
Vlastnosti
Expandovaný polystyrén (EPS) má nízku hodnotu
tepelnej vodivosti, z toho dôvodu je výborným tepelným izolantom.
Vysoká pevnosť v tlaku – odolnosť zateplených
fasád proti mechanickému poškodeniu.
Nízka hmotnosť – výhoda pri aplikácii a manipulácii.
Možná kombinácia s väčšinou stavebných materiálov (s výnimkou organických rozpúšťadiel).
Nízka nasiakavosť – bunky EPS vo svojej uzatvorenej štruktúre nepohlcujú takmer žiadnu vodu.
Vysoká odolnosť voči mikroorganizmom –
nepodlieha plesniam, nehnije a neškodia mu ani
existujúce baktérie pred aplikáciou.
Samozhášavosť – nepredstavuje požiarne nebezpečenstvo.
Zdravotná nezávadnosť – Nezapácha a nepredstavuje žiadne zdravotné riziká. Pri použití EPS
teda nie je potreba vykonávať žiadne ochranné
opatrenia, pretože tieto výrobky sú nedráždivé
a netoxické.
Ekonomická efektívnosť – pri zateplení budov
dochádza k úspore nákladov na energie cca 30%.
Vzhľadom k vývoju cien energií je návratnosť investície veľmi rýchla.
Ekologická nezávadnosť – EPS je využívaný v zdravotníckom i potravinárskom priemysle. EPS sa
skladá z netoxických látok, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode. Rovnako neobsahuje látky škodiace
ozónovej vrstve planéty označované ako freóny.
Trvácnosť – životnosť kvalitného polystyrénu je rádovo desiatky rokov.
Aj zvýšené vstupné náklady majú
dlhodobo väčší a výraznejší efekt
ekonomickej úspory !
tepelná vodivosť λ (W/m.K)
0,045
0,040
EPS
H+
POR S
0,035
0,030
GRAFIPOR
0,025
5
Hrúbka materiálov v cm pri rovnakých
tepelnoizolačných vlastnostiach.
10
Porovnanie
15
20
25
30
35
40
45
50
55
objemová hmotnosť (kg/m3)
a bežného bieleho EPS
Výhody grafitového polystyrénu
Okrem estetickej výhody lepšej bilancie presvetlenia interiéru má grafitový polystyrén tieto prednosti:
Ekologické výhody
Technologické výhody Ekonomické výhody
nižšia spotreba energie na
vykurovanie v zime a na klimatizáciu
v lete - do ovzdušia sa dostane menej
škodlivín pri jej výrobe
cca o 20% lepšie tepelnoizolačné
vlastnosti v porovnaní s bežnými
zatepľovacími materiálmi
nižšie prevádzkové náklady na
vykurovanie, prípadne klimatizáciu
lepšia ochrana životného prostredia
obzvlášť efektívny pri výstavbe
nízkoenergetických a pasívnych
domov
kratšia návratnosť investície
100% recyklovateľný
nižšie tepelné straty objektov
nižšie náklady životného cyklu
zdravotne nezávadný
predĺženie životnosti objektu
vyššie čisté úspory počas životnosti
zatepľovacieho systému
odstránenie prípadného zatekania
pomedzi panely, trhliny, ochrana
fasády pred poveternostnými vplyvmi
kratšie kotevné prvky vďaka
postačujúcej tenšej hrúbke
odstránenie tepelných mostov, ktoré
zapríčiňujú kondenzáciu a následný
rast plesní na vnútorných stenách
užšie zakladacie profily
ochrana muriva proti mrazu
užšie klampiarske konštrukcie
slabšie oslňovanie pracovníkov na
stavbe
zlepšenie kvality bývania
Technické údaje
Hrúbka (mm)
Balenie (m2)
RD (m2.K/W)
RD (m2.K/W)
RD (m2.K/W)
RD (m2.K/W)
10
25
70
100
150
200
20
15
30
10
40
7,5
50
6
60
5
70
4
80
3,5
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
3
3
2,5
2,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,30 0,65 0,95 1,30 1,65 1,95 2,30 2,60 2,95 3,30 3,60 3,95 4,25 4,60 4,95 5,25 5,60 5,90 6,25 6,60
0,30 0,65 1,00 1,30 1,65 2,00 2,35 2,65 3,00 3,35 3,65 4,00 4,35 4,70 5,00 5,35 5,70 6,00 6,35 6,70
0,30 0,65 0,95 1,30 1,60 1,95 2,30 2,60 2,95 3,25 3,60 3,95 4,25 4,60 4,90 5,25 5,55 5,90 6,25 6,55
0,30 0,65 0,95 1,30 1,65 1,95 2,30 2,60 2,95 3,30 3,60 3,95 4,30 4,60 4,95 5,25 5,60 5,95 6,25 6,60
Hrúbka dosky závisí od špecifických požiadaviek zákazníka v rozmedzí 1 – 100 cm.
Prechod tepelného žiarenia – bežný EPS
Prechod tepelného žiarenia – grafitový EPS
70
ES - Vyhlásenie zhody
Grafipor 70
Podpísaný zástupca výrobcu a výrobne:
POR SH+, a. s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
týmto vyhlasuje, že výrobky - Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 pod obchodným názvom:
Grafipor 70
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie
a montáž, a že na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy:
STN EN 13163:2009 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Špecifikácia
STN 72 7221-2:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Účel použitia
STN EN 13172:2008 Tepelnoizolačné výrobky
Hodnotenie zhody
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Vlastnosť
Deklarovaná hodnota alebo trieda
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť λD
Hrúbka
Číslo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium
2,60 m2.K/W
40-10-0014 1)
0,031 W/(m.K)
40-10-0014 1)
T2
40-10-0014 1)
Dĺžka
L2
40-10-0015 1)
Šírka
W2
40-10-0015 1)
Pravouhlosť
S2
40-10-0015 1)
Rovinnosť
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
P4
40-10-0015 1)
BS115
40-10-0015 1)
CS(10)70
40-10-0229 1)
DS(N)2
40-10-0229 1)
DS(70,-)1
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu
40-10-0229 1)
TR100
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
40-10-0015 1)
WL(P)0,5
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
MU40
Pevnosť v šmyku
55 kPa
40-10-0229 1)
40-10-0067 1)
40-10-0067 1)
Modul pružnosti v šmyku
1000 kPa
40-10-0067 1)
Reakcia na oheň
trieda E
FIRES-CR-031-11-AUPS 2)
Zákon č. 67/2010 Z.z.,
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006
Karta bezpečnostných údajov
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Označovací kód
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-WL(P)0,5-MU40
Opis výrobkov, účel a spôsob použitia v stavbe:
Tepelno-izolačné dosky POR SH+ 70 NEO F sú určené na použitie ako tepelnoizolačný prvok vonkajších kontaktných
zatepľovacích systémov (ETICS) a na tepelnú izoláciu odvodových stien budov, šikmých striech medzi a pod krokvami,
vnútorných zavesených podhľadov a tiež ako podkladová vrstva izolácií plochých striech.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1)
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., NO 1301, skúšobné laboratórium pobočky Nitra, Braneckého 2, SK-949 01 Nitra,
akreditované SNAS, číslo osvedčenia o akreditácii 004/S-045
2)
FIRES, spol. s r.o., Osloboditeľov 282, SK-059 35 Batizovce, NO 1396, skúšobné laboratórium akreditované SNAS, číslo
osvedčenia o akreditácii 041/S-159
1. 2. 2011
Dátum
VZ-7001-SK-V1.0
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť D
Hrúbka
Dĺžka
Šírka
Pravouhlosť
Rovinnosť
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
Pevnosť v šmyku
Modul pružnosti v šmyku
Reakcia na oheň
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,60 m2.K/W
0,031 W/(m.K)
T2
L2
W2
S2
P4
BS115
CS(10)70
DS(N)2
DS(70,-)1
TR100
WL(P)0,5
MU40
55 kPa
1000 kPa
trieda E
70 sú tepelnoizolačné dosky určené na použitie
ako tepelnoizolačný prvok vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) a na tepelnú izoláciu obvodových stien
budov, šikmých striech medzi a
pod krokvami, vnútorných zavesených podhľadov a tiež ako
podkladová vrstva izolácií plochých striech.
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť D
Hrúbka
Dĺžka
Šírka
Pravouhlosť
Rovinnosť
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Deformácia pri určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty / 48 h, 20 kPa, 80°C
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
Reakcia na oheň
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,65 m2.K/W
0,030 W/(m.K)
T1
L1
W1
S1
P3
BS150
CS(10)100
100 sú tepelnoizolačné dosky určené na použitie
ako tepelná izolácia plochých
striech a podláh s bežným zaťažením, šikmých striech nad
krokvami a obvodových stien
pod terénom bez priameho styku so zeminou (ako podklad pod
hydroizoláciu).
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť D
Hrúbka
Dĺžka
Šírka
Pravouhlosť
Rovinnosť
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
Deformácia pri určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty / 20 kPa, 80 °C, 48 h
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
Reakcia na oheň
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,60 m2.K/W
0,031 W/(m.K)
T1
L1
W1
S1
P3
BS200
CS(10)150
DS(N)5
DS(70,-)1
TR150
WL(T)5
WL(P)0,5
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť D
Hrúbka
Dĺžka
Šírka
Pravouhlosť
Rovinnosť
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70 °C
Deformácia pri určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty / 20 kPa, 80 °C, 48 h
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
Reakcia na oheň
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,60 m2.K/W
0,031 W/(m.K)
T1
L1
W1
S1
P3
BS250
CS(10)200
DS(N)2
DS(70,-)1
100
ES - Vyhlásenie zhody
GrafiPor 100
Podpísaný zástupca výrobcu a výrobne:
POR SH+, a. s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
týmto vyhlasuje, že výrobky - Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 pod obchodným názvom:
GrafiPor 100
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie
a montáž, a že na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy:
STN EN 13163:2009 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Špecifikácia
STN 72 7221-2:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Účel použitia
STN EN 13172:2008 Tepelnoizolačné výrobky
Hodnotenie zhody
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Vlastnosť
Deklarovaná hodnota alebo trieda
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť λD
Hrúbka
Číslo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium
2,65 m2.K/W
40-10-0269 1)
0,030 W/(m.K)
40-10-0269 1)
T1
40-10-0269 1)
Dĺžka
L1
40-10-0231 1)
Šírka
W1
40-10-0231 1)
Pravouhlosť
S1
40-10-0231 1)
Rovinnosť
P3
40-10-0231 1)
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Deformácia pri určených podmienkach tlakového
zaťaženia a teploty / 48 h, 20 kPa, 80°C
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
BS150
40-10-0231 1)
CS(10)100
40-10-0269 1)
DLT(1)5
DS(70,-)1
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
WL(P)0,5
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou
WD(V)15
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Označovací kód
40-10-0269 1)
DS(N)2
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
40-10-0231 1)
40-10-0231 1)
40-10-0269 1)
NPD
MU70
40-10-0231 1)
trieda E
FIRES-CR-031-11-AUPS 2)
Zákon č. 67/2010 Z.z.,
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006
Karta bezpečnostných údajov
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DLT(1)5-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(P)0,5-WD(V)15-MU70
Opis výrobkov, účel a spôsob použitia v stavbe:
Tepelno-izolačné dosky POR SH+ 100 NEO S sú určené na použitie ako tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným
zaťažením, šikmých striech nad krokvami a obvodových stien pod terénom bez priameho styku so zeminou (ako podklad pod
hydroizoláciu).
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1)
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., NO 1301, skúšobné laboratórium pobočky Nitra, Braneckého 2, SK-949 01 Nitra,
akreditované SNAS, číslo osvedčenia o akreditácii 004/S-045
2)
FIRES, spol. s r.o., Osloboditeľov 282, SK-059 35 Batizovce, NO 1396, skúšobné laboratórium akreditované SNAS, číslo
osvedčenia o akreditácii 041/S-159
Dátum
1. 2. 2011
VZ-10001-SK-V1.0
DLT(1)5
DS(N)2
DS(70,-)1
WL(P)0,5
WD(V)15
MU70
trieda E
150
ES - Vyhlásenie zhody
GrafiPor 150
Podpísaný zástupca výrobcu a výrobne:
POR SH+, a. s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
týmto vyhlasuje, že výrobky - Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 150 pod obchodným názvom:
GrafiPor 150
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie
a montáž, a že na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy:
STN EN 13163:2009 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
STN 72 7221-2:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Účel použitia
STN EN 13172:2008 Tepelnoizolačné výrobky
Hodnotenie zhody
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť λD
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,60 m2.K/W
Číslo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium
40-11-0252 1)
0,031 W/(m.K)
Hrúbka
40-11-0252 1)
T1
40-11-0252 1)
Dĺžka
L1
290611-150-1 3)
Šírka
W1
290611-150-1 3)
Pravouhlosť
S1
290611-150-1 3)
Rovinnosť
P3
290611-150-1 3)
BS200
290611-150-1 3)
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70°C
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
CS(10)150
290611-150-1 3)
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
MU70
Reakcia na oheň
40-11-0317 1)
40-11-0317 1)
TR150
WL(T)5
40-11-0252 1)
WL(P)0,5
DLT(1)5
Uvoľňovanie nebezpečných látok
40-11-0252 1)
DS(N)5
DS(70,-)1
Deformácia pri určených podmienkach tlakového
zaťaženia a teploty / 20 kPa, 80 °C, 48 h
40-11-0252 1)
40-11-0253 1)
40-11-0317 1)
trieda E
FIRES-CR-072-11-AUPS 2)
Zákon č. 67/2010 Z.z.,
Karta bezpečnostných údajov
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006
Označovací kód
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)1-TR150-WL(P)0,5-MU70-WL(T)5-DLT(1)5
Opis výrobkov, účel a spôsob použitia v stavbe:
Tepelnoizolačné dosky POR SH+ 150 NEO S sú určené na použitie ako tepelná izolácia plochých striech a podláh s vyšším
zaťažením, tepelnoizolačné dosky šikmých striech (nad, medzi a pod krokvami), tepelná izolácia obvodových stien budov pod
terénom s izoláciou proti vode.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., NO 1301, skúšobné laboratórium pobočky Nitra, Braneckého 2, SK-949 01 Nitra,
akreditované SNAS, číslo osvedčenia o akreditácii 004/S-045
2)
FIRES, spol. s r.o., Osloboditeľov 282, SK-059 35 Batizovce, NO 1396, skúšobné laboratórium akreditované SNAS, číslo
osvedčenia o akreditácii 041/S-159
3)
POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
1)
Dátum
21. 7. 2011
VZ-15001-SK-V1.0
150 sú tepelnoizolačné dosky určené na použitie
ako tepelná izolácia plochých
striech a podláh s vyšším zaťažením, tepelnoizolačné dosky šikmých striech (nad, medzi a pod
krokvami), tepelná izolácia obvodových stien budov pod terénom
bez priameho styku so zeminou
(ako podklad pod hydroizoláciu).
DLT(1)5
MU70
trieda E
200
ES - Vyhlásenie zhody
GrafiPor 200
Podpísaný zástupca výrobcu a výrobne:
POR SH+, a. s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
týmto vyhlasuje, že výrobky - Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 200 pod obchodným názvom:
GrafiPor 200
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie
a montáž, a že na výrobky a ich výrobu sa uplatňujú tieto normy:
STN EN 13163:2009 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
STN 72 7221-2:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Účel použitia
STN EN 13172:2008 Tepelnoizolačné výrobky
Hodnotenie zhody
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Vlastnosť
Tepelný odpor RD pre hrúbku 80 mm
Tepelná vodivosť λD
Deklarovaná hodnota alebo trieda
2,60 m2.K/W
0,031 W/(m.K)
Hrúbka
Číslo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium
40-11-0253 1)
40-11-0253 1)
T1
40-11-0253 1)
Dĺžka
L1
150711-200-1 3)
Šírka
W1
150711-200-1 3)
Pravouhlosť
S1
150711-200-1 3)
Rovinnosť
P3
150711-200-1 3)
BS250
150711-200-1 3)
CS(10)200
40-11-0253 1)
Pevnosť pri ohybe
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
Rozmerová stálosť / 23°C, 50 % r. v.
Rozmerová stálosť / 48 h, 70 °C
Deformácia pri určených podmienkach tlakového
zaťaženia a teploty / 20 kPa, 80 °C, 48 h
Dlhodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením
DS(N)2
DS(70,-)1
DLT(1)5
WL(P)0,5
WL(T)2
40-11-0318 1)
40-11-0318 1)
40-11-0253 1)
40-11-0253 1)
40-11-0253 1)
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu
MU100
40-11-0318 1)
Reakcia na oheň
trieda E
FIRES-CR-072-11-AUPS 2)
Zákon č. 67/2010 Z.z.,
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006
Karta bezpečnostných údajov
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Označovací kód
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(P)0,5-WL(T)2-DLT(1)5-MU100
Opis výrobkov, účel a spôsob použitia v stavbe:
Tepelnoizolačné dosky POR SH+ 200 NEO S sú určené na použitie ako tepelná izolácia plochých striech a podláh s vysokým
zaťažením, tepelnoizolačné dosky šikmých striech (nad, medzi a pod krokvami), tepelná izolácia obvodových stien budov pod
terénom s izoláciou proti vode.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1)
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., NO 1301, skúšobné laboratórium pobočky Nitra, Braneckého 2, SK-949 01 Nitra,
akreditované SNAS, číslo osvedčenia o akreditácii 004/S-045
2)
FIRES, spol. s r.o., Osloboditeľov 282, SK-059 35 Batizovce, NO 1396, skúšobné laboratórium akreditované SNAS, číslo
osvedčenia o akreditácii 041/S-159
3)
POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
Dátum
21. 7. 2011
VZ-20001-SK-V1.0
DLT(1)5
WL(P)0,5
WL(T)2
MU100
trieda E
200 sú tepelnoizolačné dosky určené na použitie
ako tepelná izolácia plochých
striech a podláh s vysokým zaťažením, tepelnoizolačné dosky
šikmých striech (nad, medzi a
pod krokvami), tepelná izolácia
obvodových stien budov pod
terénom bez priameho styku so
zeminou (ako podklad pod hydroizoláciu).
Download

produktový list GrafiPor