Cenník tepelných izolácií
a príslušenstva ISOVER
Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS,
Styrodur©, PIR dosky, príslušenstvo
Platný od 1. 8. 2014
ISOVER
Svetová jednotka
v izoláciách
S
poločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné
materiály v tej najvyššej kvalite už od
roku 1936. ISOVER, divízia izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain,
založeného v roku 1665 vo Francúzsku, je
najväčší výrobca tepelných, akustických
a protipožiarnych izolácií s pôsobnosťou
a výrobnými závodmi po celom svete.
Na Slovensku je ISOVER zastúpený Divíziou ISOVER spoločnosti Saint-Gobain
Construction Products, s.r.o., so sídlom
v Bratislave. ISOVER prevádzkuje jednu
fabriku na výrobu stavebných izolácií
z expandovaného polystyrénu v Trnave
a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku
a Prešove. Od roku 2009, keď ISOVER prebral výrobu expandovaného polystyrénu
od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných,
akustických a protipožiarnych izolácií na
slovenskom trhu združených pod jednou
značkou ISOVER.
www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk
Ponuka izolačných materiálov značky
ISOVER obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu
Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného
polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád,
šikmých a plochých striech, podláh, stropov,
stien, podhľadov a potrubných rozvodov
nájdete v ponuke ISOVER-u tiež unikátne
fólie ISOVER Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace pásky,
tmely a pod. Materiály ISOVER nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale
slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným
hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej
odolnosti objektov a rôznych technických
a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu
výrazne prispievajú ku znižovaniu energetickej náročnosti budov, a tým aj k znižovaniu celkovej produkcie škodlivých látok
vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej
kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým
parametrom sú tepelné izolácie ISOVER
kľúčovými pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.
Predaj výrobkov pod ochrannou známkou
ISOVER v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej
siete zmluvných obchodných partnerov
(stavebnín). V každom regióne Slovenska
sú k dispozícii odborní poradcovia ISOVER,
ktorí sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a konzultačné služby na všetky
otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov ISOVER.
Snahou ISOVER-u je poskytovať zákazníkom možnosť objektívneho riešenia týkajúceho sa výberu a aplikácie jednotlivých
typov izolácií. Samozrejmosťou je odborné
poradenstvo pri voľbe najvhodnejšieho
typu izolačného materiálu na dosiahnutie
optimálneho riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov, a to zo stránky technickej a ekonomickej.
Video: ISOVER – najčistejšia a najlacnejšia,
je ušetrená energia
OBSAH
Prínos použitia izolácií ISOVER
OBVODOVÉ STENY/
DREVOSTAVBY
6-7
MULTI KOMBI PASSIVHAUS KLEMMFILZ,
Vlastnosti izolácií z minerálnej
vlny a izolácií EPS
Odporúčané hrúbky tepelných
izolácií
Služby a servis ISOVER
Vysvetlivky
PLOCHÉ STRECHY/
MINERÁLNE IZOLÁCIE
4-5
28
WOODSIL, PURENIT
8-9
10-11
12
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/
IZOLÁCIA MEDZI KROKVY
UNIROL PROFI
SUPERPROFI, UNIROL PLUS, ORSIK
T, S-i, S
Príslušenstvo/minerálna vlna
MULTIMAX, SUPER-VENT PLUS,
PLOCHÉ STRECHY/IZOLÁCIE
EPS POLYSTYRÉN
29
30
FDPL SV
FASSIL, FASSIL NT, UNI
14
15
HARDSIL, MAXIL, Fasádne difúzne
16
OBVODOVÉ STENY/
KONTAKTNÉ FASÁDY/
MINERÁLNE IZOLÁCIE
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/
IZOLÁCIA NAD KROKVY
PUREN PLUS
32
33
TWINNER
17
TF PROFI, NF 333, FASÁDNA ZÁTKA
18
OBVODOVÉ STENY/
KONTAKTNÉ FASÁDY/
IZOLÁCIE EPS, PIR, VERTEX
Príslušenstvo/nadkrokvová izolácia
19
19
Príslušenstvo VARIO Xtra Safe
Systém VARIO KM DUPLEX
Príslušenstvo VARIO KM DUPLEX
PLOCHÉ STRECHY/STRECHY
S OBRÁTENÝM PORADÍM
VRSTIEV
49
STYRODUR 5000CS
34
35
EPS GREYWALL
EPS 70F, PURENOTHERM, VERTEX
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/
PAROBRZDY VARIO
Systém VARIO Xtra Safe
46
EPS 200S, SPÁDOVÉ DOSKY
47
EPS ISO ROOF 100S, EPS ATIKOVÝ KLIN 48
EPS 70S, 100S, 150S
STYRODUR 3035CS, STYRODUR 4000CS,
PUREN St-blau, PUREN
DÄMMSCHALUNG
45
Systém COMBI ROOF 30M
EPS SPÁDOVÉ DOSKY, STYRODUR
31
fólie TYVEK
PUREN PROTECT, PUREN PIR
UNTERDACH, PUREN M
P, R, T-i
OBVODOVÉ STENY/
ODVETRANÉ FASÁDY
DOMO PLUS, DOMO COMFORT,
DOMO
41
42
43
44
LAM 30, LAM 50
PLOCHÉ STRECHY/
PIR IZOLÁCIE
PUREN FD-L, PUREN MV, PUREN
50
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS
20
21
22
23
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/
DIFÚZNE A PAROTESNÉ FÓLIE
OBVODOVÉ STENY/
KONTAKTNÉ FASÁDY/
IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY
PUREN ATIKOVÝ KLIN, PUREN
FÚKANÉ IZOLÁCIE
EPS SOKLOVÁ DOSKA, EPS PERIMETER,
STYRODUR 2800C
36
52
GRANULATE, INSULFIT
NÁRADIE
STROPY/IZOLÁCIA STROPOV
NF 333V, KDP, Hmoždinky DHM
51
SPÁDOVÝ KLIN, PUR LEPIDLO
37
ISOBOY R-CUTTER, NÔŽ NA IZOLÁCIU 53
Difúzne fólie TYVEK,
Ostatné difúzne fólie
24
Ostatné parotesné fólie,
Príslušenstvo fólie
24
AKUPLAT, AKU, PIANO
MERINO, ORSET, AKUSTIK PLATTE
Prehľad použitia stavebných izolácií
EPS NEOFLOOR 100,
ISOVER
EPS NEOFLOOR 150
38
54-55
56-57
Označenie výrobkov
Všeobecné podmienky objednania
VNÚTORNÉ PRIEČKY
A PREDSADENÉ STENY
Systém OPTIMA SONIC
PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHY/AKUSTICKÁ
IZOLÁCIA
25
26
27
N, T-N, T-P, N/PP
EPS FLOOR 4000, EPS FLOOR 5000
58
59
a dodania tovaru
Kontakty
39
40
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
2
3
PRÍNOS POUŽITIA IZOL ÁCIÍ ISOVER
Vytvárame komfort a príjemnú klímu
Každý chce mať svoje miestečko, kde je príjemne, ani zima, ani horúco, kde je chránený pred nežiaducim hlukom. S ISOVER-om
si môžete byť istí, že nech ste kdekoľvek vo
svojom dome, nech sa vonku deje čokoľvek, mráz, vysoké teploty, nech okolo vášho domu jazdia autá, lietajú lietadlá, vždy
si budete môcť vychutnávať tú správnu
atmosféru a chvíle pokoja a pohody, ktoré vám tepelné a zvukové izolácie ISOVER
zabezpečia.
Úspory s materiálmi ISOVER
Jedným z predpokladov spokojného života
či práce je aj vytvorenie správnej tepelnej
pohody prostredia v lete a v zime. Tú môžeme dosiahnuť inštaláciou výkonného
a energeticky náročného vykurovacieho
a klimatizačného systému alebo minimalizáciou úniku tepla z objektu realizáciou
kvalitnej tepelnej izolácie. Zatepľovaním
vykonávame dodatočnú tepelnú ochranu
stavebných konštrukcií s cieľom ušetriť náklady na teplo.
Zaobstarané tepelné izolácie stoja peniaze,
ale je to jednorazová investícia, ktorá sa
v budúcnosti viacnásobne vráti. Optimálnou tepelnou ochranou dosiahnete úsporu
nákladov na vykurovanie počas životnosti
vášho domu. A to je v súčasnosti dôležité
najmä vzhľadom na trend nárastu cien
energií.
Životný cyklus výrobku sa začína od miesta ťažby zdrojových surovín, pokračuje spracovaním
vo výrobnom závode, distribúciou na stavbu a následným užívaním výrobku počas obdobia
jeho životnosti. Neoddeliteľnou súčasťou analýzy životného cyklu výrobku je aj jeho koniec,
keď sa stáva stavebným odpadom, alebo najlepšie, keď je recyklovaný.
Moderné energeticky úsporné stavby (nízkoenergetické a pasívne domy) vykazujú
energetickú triedu A alebo B. Tieto budovy s minimálnymi prevádzkovými nákladmi využívajú tepelné izolácie v hrúbkach
150 – 250 mm v podlahách, 200 – 300 mm
v stenách a 300 – 500 mm v strechách.
Hodnota energetickej náročnosti je zásadným parametrom pri stanovovaní hodnoty
a ceny bytu alebo domu. V budúcnosti sa
predpokladá povinné umiestňovanie energetického štítku napr. pri ponukách realitných a projekčných kancelárií.
Príklad vyčíslenia vplyvu výrobku na životné
prostredie – EPD pre fasádny výrobok ISOVER
TWINNER, ktorý vznikol kombináciou minerálnej vlny a sivého polystyrénu.
Preukaz energetickej náročnosti budovy
udáva, aké množstvo energie budova spotrebuje. Počíta sa energia na vykurovanie
domu v zime, chladenie v lete, energia
na riadené vetranie, prípravu teplej vody
a energia na osvetlenie. Podobne ako pri
elektrických spotrebičoch môžeme dom
porovnať s ostatnými a uvidíme, koľko
približne bude stáť prevádzka vybranej nehnuteľnosti.
A
B
B
C
D
E
F
G
Chránime váš dom a našu prírodu
Šetrenie nákladov na teplo nie je jedinou
výhodou zateplenia budovy. Môžeme
tým navyše eliminovať tepelné mosty
a minimalizovať vlhkostné problémy
v konštrukcii. Práve zlý vlhkostný režim
v konštrukciách má za následok plesne,
ktoré znižujú komfort bývania a majú aj
priamy vplyv na zdravie osôb. Týmto problémom sa dá vyhnúť použitím dodatočnej
vrstvy tepelnej izolácie v konštrukcii. Ďalším prínosom tepelných izolácií je predĺženie životnosti domu tým, že udržíme
„zdravé“ aj samotné konštrukcie.
Nesmieme zabudnúť na prínos zateplenia ekologickými materiálmi ISOVER na
životné prostredie. Zateplením objektu sa
znižujú emisie CO2 rodinného domu o viac
ako 50 %.
Ekologické výrobky
Izolačné materiály ISOVER zodpovedajú
všetkým požiadavkám, ktoré na tepelné
izolácie kladie moderné bývanie. Naše
izolácie zo sklených a kamenných (čadičových) vlákien sa vyrábajú z prírodných
a biologicky rozpustných vlákien podľa
najprísnejších európskych noriem. Výrobky
z penového polystyrénu ISOVER sú vyrábané bez použitia CFC a HCFC označovaných
ako freóny.
Väčšina výrobkov prechádza systémom
ekologickej certifikácie, ktorý vyhodnocuje celý jeho životný cyklus (LCA – Life Cycle
Assessment). Výsledkom vyhodnotenia je
dokument EPD protocol (Environmental
Product Declaration). Skúma sa najmä
spotreba energetických zdrojov a následné šetrenie energiami pri používaní tepelnej izolácie. Minerálne vlny ušetria až
300x viac energie, než je potrebné na ich
výrobu. Ekologická certifikácia tiež skúma
napr. emisie CO2, SO2, hospodárenie s vodou, množstvo odpadu pri výrobe a jeho
recyklovateľnosť.
Recyklácia
Podobne ako pri výrobe minerálnej vlny,
aj pri výrobe EPS je možná recyklácia. Náš
vlastný odpad z kamennej vlny je recyklovaný na mieste tak, že je transformovaný
na brikety a vrátený späť do taviacej pece.
Takto je možné recyklovať až 100 % odpadu, ktorý vzniká pri výrobe (odrezky a pod.).
V súčasnosti recyklujeme 98 % a toto číslo
sa každým rokom zvyšuje. Podiel recyklátu
ako vstupnej suroviny môže byť až 35 %.
Čistý odpad EPS sa znovu použije tak, že sa
podrví a počas výrobného procesu pridá
do zdrojovej suroviny.
Ekologická certifikácia budov
Pre hodnotenie LEED, BREEAM, SBTool či
DGNG je možné vydať vyhlásenie výrobcu
o obsahu recyklovateľnej zložky, zložení
výrobku, emisiách VOC a ďalších údajoch.
Tieto informácie sú na vyžiadanie a riešia
sa podľa individuálnych potrieb.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
4
5
VL A STNOSTI MINER ÁLNYCH IZOL ÁCIÍ A EPS ISOVER
Tepelná ochrana
Tepelnoizolačné vlastnosti materiálov sú
charakterizované súčiniteľom tepelnej
vodivosti λ D (W.m-1.K-1). Ten predstavuje
schopnosť materiálu viesť teplo. Zo súčiniteľa tepelnej vodivosti sa vypočítava
tepelný odpor pre danú hrúbku tepelnej
izolácie a výsledný súčiniteľ prestupu tepla
konštrukciou UN (W.m-2.K-1).
Nové grafitové materiály ISOVER eps
GREYWALL a ISOVER eps NEOFLOOR
a najmodernejšie izolácie zo sklených vlákien dosahujú súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,030 – 0,031 W.m-1.K-1.
O vynikajúcich tepelnoizolačných vlastnostiach materiálov z minerálnej vlny a EPS sa
môžete presvedčiť v jednotlivých častiach
tohto prospektu, kde nájdete odporúčané
výrobky do jednotlivých konštrukcií.
Tepelno-technické vlastnosti stavebných
konštrukcií sa riadia podľa požiadaviek
uvedených v norme STN 73 0540 -2 (tepelná ochrana budov). Táto norma stanovuje
tepelno-technické požiadavky pre správny
návrh budov tak, aby bol zaistený požadovaný stav vnútorného prostredia pri ich
používaní. Z hľadiska tepelno-technických
vlastností stavebných konštrukcií predpisuje táto norma hodnoty súčiniteľa prestu-
Hladina akustického tlaku od rôznych zdrojov, jeho účinky.
dB (A)
140
Tryskový motor
(vo vzdial. 25 m)
130
120
Hudba
(pop-music)
Štart
tryskových
lietadiel
(vzdialenosť 100 m)
110
100
Ťažká nákladná
doprava
Prah bolesti
Píla, zbíjačka
90
80
Stredná
cestná premávka
70
Zábava
skupiny ľudí
60
Porucha sluchu
i pri krátkodobom
pôsobení hluku
Porucha sluchu
pri dlhodobom
vystavení pôsobeniu
hluku
Silné obťažovanie
a zníženie psychickej
výkonnosti
Kancelária
50
Knižnica
40
Slabé rušenie
20
10
Les
0
Poznámka: Uvedené hodnoty sú len informatívne.
Ochrana proti hluku
Žijeme v hlučnom svete. Dvadsaťštyri
hodín denne sedem dní v týždni sme vystavení hluku, ktorý nechceme, nepotrebujeme alebo z neho nemáme žiadny úžitok.
ISOVER pomáha vytvárať miesta, kde sme
v našom dennom živote chránení od nežiaducich účinkov hluku.
Veľmi dobrá absorpčná schopnosť vláknitých materiálov ISOVER umožňuje nielen
ochranu pred rušivým hlukom zo susedných miestností, ale tiež pred nežiaducim
hlukom z vonkajšieho prostredia.
Nízka dynamická tuhosť podlahových dosiek z minerálnych vlákien, poprípade EPS
Floor, zabezpečuje výborné parametre
podlahových konštrukcií proti krokovému
hluku.
Správnym návrhom je možné s našimi
výrobkami dosiahnuť trvalé a citeľné
zlepšenie akustických parametrov jednotlivých konštrukcií. Naše výrobky môžu byť
súčasťou viacerých systémov, ktorých
výrobcovia uvádzajú konkrétne hodnoty
týchto parametrov. Ich minimálne hodnoty sú predpísané normou. Podmienkou
účinnosti našich izolácií je zabudovanie
v systémovej konštrukcii alebo zodpovedný
prístup projektanta pri návrhu nesystémovej konštrukcie.
Naše výrobky sú vďaka optimálnej hmotnosti vhodné do ľahkých akustických priečok, vďaka nízkym hodnotám dynamickej
tuhosti do plávajúcich podláh a ich výborné
pohltivé schopnosti sú využívané vo zvukovo pohltivých stenách, podhľadoch a v technických a priemyselných aplikáciách.
Požiarna ochrana
Obývačka
30
Spálňa
pu tepla UN (W.m-2.K-1). Vďaka vynikajúcim
izolačným vlastnostiam materiálov ISOVER
ľahko splníte požiadavky, ktoré táto norma
na objekty z tepelnoizolačného hľadiska
kladie.
Žiadne alebo
občasné rušenie
Výrobky z minerálnej vlny ISOVER výrazne
prispievajú k zvyšovaniu požiarnej odolnosti objektov. Požiarna odolnosť v minútach (napr. priečky či obvodové steny) sa
hodnotí vždy ako odolnosť celej skladby
(nosné časti, izolácia, opláštenie vrátane
kotviacich prvkov a pod.), nikdy sa nehodnotí odolnosť samotnej izolačnej dosky
alebo iného samostatného prvku z danej
skladby. Samotné izolácie sú hodnotené
podľa platných predpisov tzv. reakciou na
oheň.
Reakcia na oheň je odpoveď výrobku na
oheň, ktorému je za daných podmienok
vystavený. Je to výsledok celého súboru
skúšok. Všetky výrobky z minerálnej vlny
ISOVER sú zaradené do skupiny nehorľavých výrobkov s reakciou na oheň A1 a A2
podľa STN EN 13501–1.
Výrobky z penového polystyrénu sú podobne ako iné organické materiály (drevo
a pod.) horľavým materiálom. Z tohto dôvodu sa EPS izolácie kombinujú s ďalšími nehorľavými materiálmi (omietkami,
sadrokartónom a pod.) tak, aby ucelený
certifikovaný systém spĺňal aj náročné protipožiarne parametre.
Ďalšie výhody minerálnych izolácií
ISOVER:
•
•
•
•
paropriepustnosť,
vodoodpudivosť,
tvarová a objemová stálosť,
zdravotná neškodnosť.
Vytvárame
akustickú pohodu
Ďalšie výhody izolácií ISOVER eps:
•
•
•
•
•
•
•
výborné mechanické vlastnosti,
minimálna hmotnosť,
nízka nasiakavosť,
jednoduchá spracovateľnosť,
zdravotná a ekologická nezávadnosť,
jednoduchá recyklovateľnosť,
výhodný pomer cena/výkon.
Výber správneho typu výrobku
Výrobky ISOVER sú vždy súčasťou ucelenej
skladby konštrukcie. Presné špecifikácie ich
vlastností sú uvedené v jednotlivých technických listoch výrobkov alebo v nových vyhláseniach o vlastnostiach. Aktuálne verzie
nájdete na www.isover.sk
Na konštrukcie je kladené veľké množstvo
požiadaviek nielen z hľadiska správneho
konštrukčného riešenia, ale tiež z hľadiska
legislatívnych predpisov. Táto problematika je natoľko široká, že presahuje rámec
návrhu a posudzovania objektov alebo jednotlivých konštrukcií bez odbornej pomoci
špecialistu – projektanta.
konštrukcie je možné zistiť okrem súčiniteľa prestupu tepla tiež hodnotu požiarnej
odolnosti a vzduchovej nepriezvučnosti,
poprípade ďalšie špecifické parametre.
Systémové konštrukcie sú dnes bežne využívané v oblasti zatepľovania fasád, pri
ľahkých deliacich konštrukciách (stropy
a priečky), podlahových konštrukciách atď.
Spoločnosť ISOVER ako výrobca izolačných
výplní týchto systémov preberá záruku
za svoje výrobky a ich vlastnosti vtedy, ak
sú zabudované práve v systémovej skladbe a podľa súvisiacich technologických
postupov spôsobilou realizačnou firmou.
V nesystémových skladbách prechádza
zodpovednosť plynúca z návrhu v plnej
miere na projektanta.
Na jednoduchú orientáciu v našom sortimente izolácií z minerálnej vlny, EPS, extrudovaného polystyrénu a izolácií PIR
z hľadiska aplikácií slúžia prehľadné tabuľky
na konci prospektu.
Posudzovanie jednotlivých vlastností finálnej konštrukcie je plne v kompetencii projektantov. Tí môžu pri navrhovaní využiť
tzv. systémové konštrukcie – skladby overené potrebnými skúškami a certifikované
pre danú aplikáciu. U výrobcu systémovej
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
6
7
ODPORÚČ ANÉ HRÚBK Y TEPELNÝCH IZOL ÁCIÍ
V obvodových konštrukciách v súlade s odporúčaniami STN 730540
Cieľové odporúčané hodnoty tepelného odporu R
Šikmé strechy a stropy
izolácia nad krokvy
12 cm PUREN FD-L
+ 10 cm PUREN PROTECT
12 cm PUREN FD-L
+ 10 cm PUREN PIR UNTERDACH
14 cm PUREN MV
+ 12 cm PUREN PLUS
12 cm PUREN PLUS
+ 20 cm ISOVER UNIROL PLUS
Šikmé strechy a stropy
izolácia medzi krokvy
30 cm ISOVER MULTIMAX 030
32 cm ISOVER SUPER PROFI
33 cm ISOVER UNIROL PROFI
36 cm ISOVER UNIROL PLUS
40 cm ISOVER DOMO
Obvodové steny
kontaktné fasády
14 cm* – 21 cm** ISOVER eps GREYWALL
16 cm* – 24 cm** ISOVER TF PROFI
17 cm* – 25 cm** ISOVER eps 70F
Obvodové steny
odvetrané fasády
15 cm* – 22 cm** ISOVER SUPER-VENT PLUS
16 cm* – 23 cm** ISOVER FDPL SV
16 cm* – 23 cm** ISOVER FASSIL
16 cm* – 23 cm** ISOVER UNI
16 cm* – 23 cm** ISOVER FASSIL NT
Obvodové steny
izolácia spodnej stavby
10 cm ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
10 cm ISOVER eps PERIMETER
10 cm STYRODUR 3035CN
10 cm STYRODUR 2800C
Konštrukcia
Tepelný odpor R [m2.K/W]
Strecha – šikmá/plochá
R= 9.90
Obvodová stena
R= 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru
R= 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím
R= 6.50
Strop pod
nevykurovaným
prostredím
20 cm ISOVER MULTIMAX 30
22 cm ISOVER SUPER PROFI
23 cm ISOVER UNIROL PROFI
25 cm ISOVER UNIROL PLUS
Zelená plochá strecha
38 cm Styrodur 3035CS
38 cm Styrodur 4000CS
Plochá strecha
12 + 12 cm Puren FD-L
31 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150
34 cm ISOVER eps 150S
28 cm ISOVER R + 10cm ISOVER S
32 cm ISOVER SG Combi Roof 30M Grey
Podlaha
vykurovaného
priestoru
8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100
10 cm STYRODUR 3035CS
Základy, podzemná
časť stavby
10 cm ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
10 cm ISOVER eps PERIMETER
10 cm STYRODUR 3035CN
10 cm STYRODUR 2800C
Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné
vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných
materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr.
v programe Fragment.
* Hrúbka zodpovedá Odporúčanej hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.
** Hrúbka zodpovedá Cieľovej hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
8
9
SLUŽBY A SERVIS
Kladačské plány
V prípade potreby vám ochotne
spracujeme návrh spádovania
a pripravíme konkrétny kladačský plán
na vytvorenie funkčného spádovania
plochej strechy.
Potrebné podklady:
pôdorys strechy s okótovanou
polohou odvodňovacích vpustí
výška atiky
minimálna a maximálna hrúbka
vrstvy tepelnej izolácie
minimálny požadovaný spád
strechy
doplňujúce údaje (predpokladaný
termín realizácie, kontaktné
údaje, typ hydroizolácie, typ
projektovaných materiálov a pod.)
○
○
○
○
○
Podklady je potrebné zaslať na adresu:
[email protected] Služba je
poskytovaná v rámci servisu a služieb
ISOVER a je spoplatnená podľa Cenníka
služieb ISOVER (pozri str. 11).
Kontakt: 0911 250 674, [email protected]
Poradenstvo Pasívne
domy
V rámci služby vám naši kvalifikovaní
poradcovia ochotne poskytnú
odborné poradenstvo a zodpovedia
vaše otázky ohľadom návrhu projektu,
konštrukčného riešenia rôznych
detailov a výstavby pasívnych domov.
Služba je poskytovaná bezplatne
v rámci Servisu a služieb ISOVER.
Kontakt: 0911 610 012
[email protected]
Školenia realizačných
firiem na montáž
protipožiarnych
systémov Orstech Pyro
a U Protect
Realizačným a montážnym firmám
ponúkame v rámci servisu a služieb
možnosť odborného školenia
na prácu s protipožiarnymi systémami
vzduchotechnického potrubia ISOVER
U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie
pozostáva z teoretickej a praktickej
časti a každý absolvent školenia
dostane Certifikát o zaškolení. Služba
je poskytovaná bezplatne v rámci
Servisu a služieb Isover.
Kontakt: 0903 413 044,
[email protected]
Spoločné rozvozy
Isover & Rigips
Ponúkame jedinečnú službu
kombinovaných dodávok materiálov
Isover a Rigips. Viac informácií
o službe vám ochotne poskytnú naši
regionálni obchodní zástupcovia.
MCVCNQI'25807641KPFF
Kombinované dodávky
fasád
Ako jediný výrobca tepelných izolácií
ponúkame možnosť kombinovaných
dodávok izolačných materiálov
používaných na kontaktné zateplenie
fasád (EPS, minerálne fasádne
izolačné dosky ISOVER TF PROFI,
dosky z extrudovaného polystyrénu
Styrodur® C, EPS Soklové dosky, EPS
Perimeter).
Pre viac informácií o službe
kontaktujte príslušného regionálneho
zástupcu.
CENNÍK SLUŽIEB ISOVER
Logistika a doprava
Služba
Cena bez DPH
Viacnásobná vykládka
Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach
Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach
Vlastný odber zo skladu v Trnave mimo dohodnutých hodín
Vlastný odber zo skladu v RK a PO
Rozbaľovanie paliet (predaj voľných balíkov) – okrem ISOVER DOMO
Rozbaľovanie paliet ISOVER DOMO
Dodávka špeciálnym, resp. neštandardným autom (veľkosť auta, auto s rukou, možnosť vykládky zhora, iné... )
zdarma
30.00 €/vykl.
5.00 €/odber
zdarma
zdarma
5.00 €/pal.
20.00 €/auto
Pomoc pri vykládke – vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 20 m)
Vodič rozvozových áut ISOVER pomáha s vykládkou dovezeného tovaru. Pri špeciálnej požiadavke na pomoc s nosením tovaru
musí byť služba vždy vopred objednaná kupujúcim a odsúhlasená dodávateľom.
Prestoje pri vykládke
Pri vopred dohodnutom a oznámenom čase dodania tovaru je prvá hodina prestoja zdarma. Každá ďalšia začatá hodina sa spoplatňuje.
0.50 €/m3
10.00 €/hod.
Podlimitná objednávka s dopravou
Pri objednávke skladových tovarov vo fakturačnej hodnote pod 500 eur nie je možné nárokovať
pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom.
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru do skladu ISOVER počas jeho dodávky je možné iba za podmienky, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.
Vyzdvihnutie tovaru a jeho vrátenie do skladu ISOVER je možné iba za podmienky, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.
Dodanie tovaru do 12 hodín (v priebehu pracovného dňa)
Dodanie počas dňa objednania, pri prijatí objednávky do 9.00 hod. Platí po potvrdení zákazníckym servisom.
Dodanie tovaru do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň)
Nasledujúci pracovný deň, pri prijatí objednávky po 9.00 predchádzajúceho dňa. Platí po potvrdení zákazníckym servisom.
30.00 €
1.00 €/km +
storno až do výšky
100 % hodnoty
vráteného tovaru
50.00 €
10.00 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa /17.00 – 7.00/. Platí po potvrdení zákazníckym servisom.
10.00 €
Dodanie tovaru počas sobôt. Platí po potvrdení zákazníckym servisom.
100.00 €
Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanovený čas počas pracovnej doby (min. odber 50 m3).
30.00 €
Objednávanie a vrátenie tovaru
Služba
Cena bez DPH
Zmena objednávky
Zmeny v objednávkach je možné zdarma vykonávať najneskôr:
Sklená a kamenná vlna pri priamych dodávkach – do 72 hod. pred potvrdeným dodaním.
EPS – do 9.hodiny ráno pred potvrdeným dňom dodania.
10.00 €
Pravidelné rozvozy – do 9. hodiny ráno pred plánovaným dňom dodania podľa týždenného rozpisu alebo pred potvrdeným dňom dodania.
Zmeny v objednávkach po uvedených lehotách sú spoplatnené.
Zrušenie objednávky
Zrušiť objednávku je možné zdarma najneskôr:
Sklená a kamenná vlna pri priamych dodávkach – do 72 hod. pred potvrdeným dodaním.
EPS – do 9. hodiny ráno pred potvrdeným dňom dodania.
Pravidelné rozvozy – do 9. hodiny ráno pred plánovaným dňom dodania podľa týždenného rozpisu alebo pred potvrdeným dňom dodania.
10 %
fakturačnej
hodnoty
zrušeného
tovaru
Zrušenie objednávky po uvedených lehotách je spoplatnené.
Poradenstvo a technická podpora
Služba
Cena bez DPH
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)
10.00 €/návrh
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)
20.00 €/
vypočet
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Isov ´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu
350.00 €/
skúška
10 11
VYSVETLIVKY
šikmá strecha – zateplenie medzi a pod krokvy
šikmá strecha – nadkrokvové zateplenie
strop
vnútorné priečky
kontaktná/odvetraná fasáda
spodná stavba, sokel
podlaha
plochá strecha
Kategorizácia produktov
Kategória A:
dodacia lehota do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky
Kategória B:
dodacia lehota do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky
Kategória C:
termín dodania vždy po dohode s výrobcom (neštandardný tovar)
Prémiové produkty
Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (lepšie tepelnoizolačné alebo zvukovoizolačné
parametre), resp. lepšie spracovateľské vlastnosti.
Zatepľujte s ISOVEROM!
Pohoda vo vašom vnútri nevychladne.
Izolácie ISOVER pomôžu zlepšiť kvalitu vášho bývania
a udržať tepelnú pohodu vnútri vášho domu.
Pri stavbe rátajte s ISOVEROM, výrobcom s najširšou
ponukou tepelných izolácií zo sklenej a kamennej vlny,
bieleho aj sivého polystyrénu, extrudovaného
polystyrénu a izolácie PIR.
www.isover.sk
ŠIKMÉ STRECHY
IZOL ÁCIA MEDZI KROKV Y
ISOVER UNIROL PROFI
Oblasť použitia
Izolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na
tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech
(prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy
– izolácia je vložená medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň
ľahkých skeletových konštrukcií (s dreveným
alebo oceľovým nosným rámom).
Odporúčame použiť spolu s klímamembránami ISOVER VARIO KM DUPLEX, resp. s novinkou ISOVER VARIO Xtra Safe. Systém ISOVER
PROFI/VARIO predstavuje moderné systémové riešenie izolácie strešného plášťa šikmej
strechy so zaručenou vysokou kvalitou výrobkov značky ISOVER.
Označenie a hrúbka
(cm)
Výhody použitia systému
ISOVER PROFI/VARIO
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• dokonalá celoročná ochrana strechy proti
pôsobeniu vlhkosti
• umožňuje vysychanie konštrukcie krovu
(napr. v prípade použitia vlhkého dreva)
• vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie
proti pretrhnutiu
• fólia odolná proti UV žiareniu
• patentovaný systém vrátane príslušenstva
• stála kvalita vnútorného prostredia
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
UNIROL PROFI 5
1.50
11.40
136.80
3.45
4.14
UNIROL PROFI 6
1.80
9.60
115.20
4.05
4.86
A
B
UNIROL PROFI 8
2.40
7.20
86.40
5.35
6.42
B
UNIROL PROFI 10
3.00
5.40
64.80
6.65
7.98
A
UNIROL PROFI 12
3.60
4.80
57.60
7.95
9.54
A
UNIROL PROFI 14
4.20
4.56
54.72
9.25
11.10
A
UNIROL PROFI 15
4.50
4.20
50.40
9.95
11.94
B
UNIROL PROFI 16
4.80
3.96
47.52
10.65
12.78
A
UNIROL PROFI 18
5.45
3.60
43.20
11.95
14.34
A
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
Náš tip: Systém ISOVER PROFI/VARIO
predstavuje jedinečné riešenie izolácie šikmej strechy. Kombinácia izolačného pásu
ISOVER UNIROL PROFI a unikátnej parozábrany ISOVER VARIO KM DUPLEX, resp. novinky ISOVER VARIO Xtra Safe zabezpečuje
nielen vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj dokonalú celoročnú ochranu strešného plášťa pred pôsobením vlhkosti. Vďaka
tomu sa strešný plášť vyznačuje dlhodobou
životnosťou a spoľahlivou funkčnosťou. Systém je patentovaný vrátane príslušenstva
(viac info pozri str. 20-21) a je vhodný pre použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách
striech starších domov.
Video: Postup realizácie zateplenia
šikmej strechy
ŠIKMÉ STRECHY
IZOL ÁCIA MEDZI KROKV Y
ISOVER SUPER PROFI
Izolačný pás zo sklenej vlny s vynikajúcimi tepelnoizolačnými
vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
(cm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
SUPER PROFI 3
0.90
10.80
259.20
2.55
3.06
B
SUPER PROFI 5
1.55
10.80
129.60
4.05
4.86
B
SUPER PROFI 10
3.10
4.80
57.60
7.75
9.30
B
SUPER PROFI 14
4.35
3.84
46.08
10.85
13.02
B
SUPER PROFI 16
5.00
3.36
40.32
12.35
14.82
B
Kategória
ISOVER UNIROL PLUS
Izolačný pás zo sklenej vlny.
Označenie a hrúbka
(cm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Šírka pásu: 1 200 mm
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
UNIROL PLUS 5
1.35
13.20
316.80
2.35
2.82
A
UNIROL PLUS 6
1.65
12.00
288.00
2.85
3.42
B
UNIROL PLUS 8
2.20
8.40
201.60
3.65
4.38
B
UNIROL PLUS 10
2.75
6.00
144.00
4.55
5.46
A
UNIROL PLUS 12
3.30
5.40
129.60
5.45
6.54
A
UNIROL PLUS 14
3.85
4.20
100.80
6.35
7.62
A
UNIROL PLUS 15
4.15
3.90
93.60
6.75
8.10
B
UNIROL PLUS 16
4.40
3.84
92.16
7.15
8.58
A
UNIROL PLUS 18
5.00
6.00
72.00
8.05
9.66
A
UNIROL PLUS 20
5.55
5.40
64.80
8.95
10.74
A
Množstvo
v jednom balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
B
ISOVER ORSIK
Izolačné dosky z čadičovej vlny.
Označenie a hrúbka
(cm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Šírka pásu: 1 200 x 600 mm
Tepelný odpor R
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
ORSIK 4
1.05
8.64
198.72
2.25
2.70
B
ORSIK 5
1.30
7.20
165.60
2.75
3.30
B
B
ORSIK 6
1.55
5.76
132.48
3.25
3.90
ORSIK 8
2.10
4.32
99.36
4.25
5.10
B
ORSIK 10
2.60
4.32
99.36
5.35
6.42
B
ORSIK 12
3.15
3.60
82.80
6.45
7.74
B
ORSIK 14
3.65
2.88
66.24
7.45
8.94
B
ORSIK 16
4.20
2.88
66.24
8.55
10.26
B
ORSIK 18
4.70
2.16
49.68
9.55
11.46
B
ORSIK 20
5.25
2.16
49.68
10.65
12.78
B
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
14 15
ŠIKMÉ STRECHY
NOVINKA
IZOL ÁCIA MEDZI KROKV Y
ISOVER DOMO PLUS
Izolačný pás zo sklenej vlny so zlepšenými
tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
DOMO PLUS TWIN 10/5
1.30
2x10.08
483.84
1.95
2.34
B
DOMO PLUS TWIN 12/6
1.55
2x8.64
414.72
2.35
2.82
B
DOMO PLUS TWIN 16/8
2.10
2x6.84
328.32
3.05
3.66
B
DOMO PLUS 10
2.60
10.08
241.92
3.75
4.50
B
DOMO PLUS 12
3.15
8.88
213.12
4.45
5.34
B
DOMO PLUS 14
3.65
7.68
184.32
5.25
6.30
B
DOMO PLUS 16
4.20
6.72
161.28
5.95
7.14
B
DOMO PLUS 18
4.70
6.00
144.00
6.75
8.10
B
DOMO PLUS 20
5.25
5.34
128.16
7.45
8.94
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
ISOVER DOMO Comfort
Izolačný pás zo sklenej vlny s jednostranným
polepom zo skleného vlákna.
Označenie a hrúbka
(cm)
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
DOMO COMFORT 10
2.55
9.60
230.40
3.85
4.62
DOMO COMFORT 12
3.05
8.40
201.60
4.55
5.46
B
DOMO COMFORT 14
3.55
7.50
180.00
5.35
6.42
A
DOMO COMFORT 16
4.10
6.60
158.40
6.05
7.26
A
DOMO COMFORT 18
4.60
5.70
136.80
6.85
8.22
A
DOMO COMFORT 20
5.10
5.10
122.40
7.65
9.18
A
A
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A2 – s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
ISOVER DOMO
Izolačný pás zo sklenej vlny.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
DOMO TWIN 10/5
1.25
2 x 9.00
432.00
1.85
2.22
A
DOMO TWIN 12/6
1.50
2 x 7.20
345.60
2.25
2.70
A
DOMO TWIN 16/8
2.05
10.80
259.20
2.95
3.54
A
DOMO 10
2.55
9.00
216.00
3.65
4.38
A
DOMO 12
3.05
7.20
172.80
4.35
5.22
A
DOMO 14
3.55
6.00
144.00
5.05
6.06
A
DOMO 16
4.10
6.00
144.00
5.85
7.02
A
DOMO 18
4.60
4.80
115.20
6.55
7.86
A
DOMO 20
5.10
4.20
100.80
7.25
8.70
A
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
ŠIKMÉ STRECHY
IZO L ÁCIA N A D KRO K VA MI
PUREN® PLUS
Oblasť použitia
PIR izolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dosky s obojstranným polepom s difúzne otvorenou vrstvou
z minerálneho vliesu, na hornej strane dosky
navyše polep difúzne otvorenou hydroizolačnou fóliou Difucell s vysokou odolnosťou
proti dažďu a pretrhnutiu a so samolepiacim
presahom na okraji. Dosky sú určené na tepelnú izoláciu šikmých striech systémom nadkrokvovej izolácie.
Odporučená aplikácia: Odporúčané príslušenstvo: PUREN SFS Duo Twin (kotviace
skrutky pre rovnomerné rozloženie zaťaženia),
PUREN SD páska, Difucell difúzny hrebeňový
samolepiaci pás. Izolačné dosky sa kotvia mechanicky skrutkami cez kontralaty do krokiev.
Označenie a hrúbka
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. *120 mm),
resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
Výhody použitia nadkrokvovej izolácie
PUREN
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• vysoká mechanická pevnosť
• nízka hmotnosť izolácie
• izolácia nad krokvami – úspora vnútorného
priestoru v podkroví
• jednoduchá manipulácia a spracovanie,
rýchla montáž
• v praxi overená dlhodobá životnosť
a spoľahlivá funkčnosť
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
PUREN PLUS, 8
3.05
7.14
3
36.15
43.38
B
PUREN PLUS, 10
3.80
7.14
3
41.65
49.98
B
PUREN PLUS, 12
4.80
4.76
2
47.15
56.58
B
PUREN PLUS, 14
5.60
7.14
3
52.75
63.30
B
PUREN PLUS, 16
6.40
4.76
2
58.25
69.90
B
PUREN PLUS, 18
7.20
4.76
2
63.15
75.78
B
(cm)
Kategória
Náš tip: Nadkrokvové zateplenie šikmej
strechy izolačnými doskami PUREN PLUS (hr.
120 mm) v kombinácii s minerálnou izoláciou ISOVER UNIROL PLUS (hr. 200 mm) vkladanou medzi krokvy. Pri takomto riešení sa
minerálna izolácia vkladá medzi krokvy iba
na výšku krokvy a nezmenšuje sa tak vnútorný priestor v interiéri z dôvodu použitia
nutnej hrúbky tepelnej izolácie potrebnej
na dosiahnutie požadovanej hodnoty tepelného odporu strešného plášťa. Tepelný
odpor uvedenej skladby strešného plášťa
R = 10,35 m2.K/W (odporúčaná hodnota
podľa normy STN 73 0540 R = 9,90 m2.K/W)
pri celkovej hrúbke tepelnej izolácie 32 cm.
Systém vrátane príslušenstva (viac info pozri str. 19) je vhodný na použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách striech starších
domov.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
16 17
ŠIKMÉ STRECHY
IZO L ÁCIA N A D KRO K VA MI
PUREN® PROTECT
PIR izolačné dosky s obojstranným polepom hliníkovou fóliou,
na hornej strane dosky integrovaná difúzne otvorená hydroizolačná
fólia Difucell.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
PUREN PROTECT, 8
3.60
7.14
3
38.15
45.78
B
PUREN PROTECT, 10
4.50
7.14
3
43.55
52.26
B
PUREN PROTECT, 12
5.45
4.76
2
49.55
59.46
B
PUREN PROTECT, 14
6.35
7.14
3
55.15
66.18
B
PUREN PROTECT, 16
7.25
4.76
2
60.85
73.02
B
PUREN PROTECT, 18
8.15
4.76
2
66.05
79.26
B
Kategória
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
PUREN® PIR UNTERDACH
NOVINKA
PIR izolačné dosky pre šikmé strechy s minimálnym sklonom.
Dosky s obojstranným polepom hliníkovou fóliou, na hornej
strane dosky integrovaná monolitická poistná hydroizolácia.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(€/m2)
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
PUREN PIR UNTERDACH, 8
3.60
7.14
3
47.15
56.58
PUREN PIR UNTERDACH, 10
4.50
7.14
3
53.35
64.02
B
PUREN PIR UNTERDACH, 12
5.45
4.76
2
59.85
71.82
B
B
B
PUREN PIR UNTERDACH, 14
6.35
7.14
3
66.25
79.50
PUREN PIR UNTERDACH, 16
7.25
4.76
2
72.65
87.18
B
PUREN PIR UNTERDACH, 18
8.15
4.76
2
78.35
94.02
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
PUREN® M
PIR izolačné dosky určené na izoláciu šikmých striech
s plechovou krytinou. Dosky s obojstranným polepom
hliníkovou fóliou, na vonkajšom povrchu zapustené 2 drevené lišty.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
PUREN M, 6
2.60
4.28
3
59.95
71.94
PUREN M, 8
3.60
4.28
3
67.15
80.58
B
PUREN M, 10
4.50
2.86
2
71.35
85.62
B
PUREN M, 12
5.45
4.28
3
76.75
92.10
B
PUREN M, 14
6.35
2.86
2
81.55
97.86
B
PUREN M, 16
7.25
2.86
2
88.25
105.90
B
PUREN M, 18
8.15
2.86
2
94.45
113.34
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,022 W/m.K (hr. 80-180 mm),
resp. 0,023 W/m.K (hr. 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 600 mm
Hrana: pero + drážka
ŠIKMÉ STRECHY
IZO L ÁCIA N A D KRO K VA MI
PIR izolačné dosky s obojstranným polepom minerálnym vliesom.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. *120 mm),
resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
PUREN St-blau 8
3.05
7.14
3
32.25
38.70
B
PUREN St-blau 10
3.80
7.14
3
37.25
44.70
B
PUREN St-blau 12
4.80
4.76
2
41.25
49.50
B
PUREN St-blau 14
5.60
7.14
3
48.65
58.38
B
PUREN St-blau 16
6.40
4.76
2
58.95
70.74
B
PUREN St-blau 18
7.20
4.76
2
61.25
73.50
B
NOVINKA
PUREN® DÄMMSCHALUNG
Špeciálne vystužené PIR izolačné dosky s vysokou pevnosťou,
pochôdzne aj pri hr. 50 mm. Dosky s obojstranným polepom
minerálnym vliesom, na hornej strane dosky integrovaná difúzne
otvorená hydroizolačná fólia Difucell.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,028
W/m.K Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165–T2–DS(TH)7
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
Označenie a hrúbka
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
1.75
9.52
4
32.95
39.54
(mm)
PUREN
DÄMMSCHALUNG, 50
NOVINKA
PUREN® St-blau
Kategória
B
Príslušenstvo/systém nadkrokvovej izolácie PUREN*
PUREN® Kotviace skrutky
Skrutky na kotvenie izolácie cez kontralaty do krokiev.
Produkt
Rozmer
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(mm)
(ks)
(€/bal)
(€/bal)
Kotviace skrutky 8,0/180 mm
8,0 x 180
50 ks
85,30
102,36
B
Kotviace skrutky 8,0/200 mm
8,0 x 200
50 ks
86,20
103,44
B
Kotviace skrutky 8,0/225 mm
8,0 x 225
50 ks
88,90
106,68
B
Kotviace skrutky 8,0/250 mm
8,0 x 250
50 ks
93,20
111,84
B
Kotviace skrutky 8,0/275 mm
8,0 x 275
50 ks
95,80
114,96
B
Kotviace skrutky 8,0/300 mm
8,0 x 300
50 ks
99,00
118,80
B
Kotviace skrutky 8,0/325 mm
8,0 x 325
50 ks
103,70
124,44
B
Kotviace skrutky 8,0/350 mm
8,0 x 350
50 ks
106,90
128,28
B
Kotviace skrutky 8,0/375 mm
8,0 x 375
50 ks
110,70
132,84
B
Ø 6,3
1 ks
50,00
60,00
B
Predvŕtavacia šablóna
PUREN® Difucell hrebeňový pás
Difúzny samolepiaci pás na vytvorenie vodotesných spojov v hrebeňovej oblasti šikmej strechy.
PUREN® PIR Spodná strecha
High-tech úžľabný/hrebeňový pás zvarovateľný za tepla aj studena.
Produkt
Šírka pásu
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(mm)
(bm/bal.)
(€/bal.)
(€/bal.)
Difucell hrebeňový pás
220
20 bm
108.60
130.32
B
PIR Spodná strecha
300
25 bm
92.80
111.36
B
*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
18 19
ŠIKMÉ STRECHY
NOVINKA
PA RO B R ZDY VA RI O
Systém ISOVER VARIO Xtra
Ucelený patentovaný systém riešenia
vzduchotesnosti pre ešte väčšiu bezpečnosť
a maximálnu ochranu pred pôsobením
vlhkosti.
Oblasť použitia
Systém inteligentnej parotesnej klímamembrány určený na použitie v prevetrávaných aj
neprevetrávaných konštrukciách strešných
plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. V závislosti od okolitých vlhkostných podmienok klímamembrána mení svoje
difúzne vlastnosti a zabezpečuje tak vysokú
mieru ochrany konštrukcie pred pôsobením
vlhkosti aj pri použití v extrémnych podmienkach.
Výhody použitia systému
ISOVER VARIO Xtra
• dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
• vysoká variabilita difúzneho odporu Sd =
0,3 – 20 m
• unikátny systém montáže vďaka priľnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske
VARIO XtraFix
• aróma bariéra pred pachmi z konzervačných
náterov z dreva
• jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
• ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
• vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
• vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie
proti pretrhnutiu
• značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie
Systém ISOVER XtraSafe
Inteligentná parobrzda s premenlivým difúznym odporom
a UV-stabilizáciou.
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
VARIO XtraSafe
(m)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
1.50 x 40
60.0
3.15
3.78
Kategória
A
Difúzny odpor SD: 0,3 až 20 m
Plošná hmotnosť: ca 80 g/m2
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV-žiareniu: min. 3 mesiace
(priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov
(za zasklením)
Náš tip: Systém ISOVER VARIO Xtra je nový unikátny systém na zabezpečenie vzduchotesnosti
a dokonalej ochrany obvodových konštrukcií stavieb pred pôsobením vlhkosti. Vďaka premenlivému difúznemu odporu Sd v rozsahu 0,3 – 20 m
systém poskytuje vysokú mieru bezpečnosti
a celoročnej ochrany aj pri použití v extrémnych
podmienkach. Systém VARIO Xtra je ideálne
vhodný na použitie v kombinácii s prémiovými
izoláciami ISOVER UNIROL PROFI, resp. ISOVER
UNIROL PLUS. Systém je vhodný na použitie aj
v obvodových stenách drevostavieb (difúzne
otvorené aj uzavreté konštrukcie).
Všetko o vzduchotesnosti
www.isover-vzduchotesnost.sk
ŠIKMÉ STRECHY
PA RO B R ZDY VA RI O
Príslušenstvo systému ISOVER
VARIO Xtra
ISOVER VARIO VARIO XtraFix
Fixačná lepiaca páska na prichytenie fólie VARIO XtraSafe k podkladu.
Označenie
VARIO XtraFix
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
(bm/bal.)
(€/bm)
(€/bm)
2500 x 1.0
25.0
0.45
0.54
A
Kategória
ISOVER VARIO XtraTape
Univerzálna jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou
a lepiacou schopnosťou určená na vzájomné lepenie pásov fólie
VARIO XtraSafe, vhodná na použitie v interiéri aj v exteriéri.
Označenie
VARIO XtraTape
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(bm/bal.)
(€/bm)
(€/bm)
2000 x 6.0
20.0
1.25
1.50
A
Kategória
ISOVER VARIO XtraFit
Dvojzložkový tesniaci tmel určený na zhotovenie trvalo pružných
parotesných stykov fólie VARIO XtraSafe s obvodovými a štítovými
stenami, deliacimi priečkami a inými stavebnými konštrukciami.
Označenie
VARIO XtraFit
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(ml)
(ks/bal.)
(€/ks)
(€/ks)
310.00
12
11.55
13.86
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
A
20 21
ŠIKMÉ STRECHY
PA RO B R ZDY VA RI O
Systém ISOVER
VARIO KM DUPLEX
Ucelený patentovaný systém na riešenie
vzduchotesnosti a ochranu pred pôsobením
vlhkosti.
Oblasť použitia
Inteligentná parotesná membrána určená na
použitie v prevetrávaných aj neprevetrávaných konštrukciách strešných plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. Vďaka
premenlivému difúznemu odporu dokáže
systém regulovať v závislosti od okolitých
podmienok prestup vlhkosti do konštrukcie,
resp. von z konštrukcie, a zabezpečuje tak dokonalú ochranu stavebnej konštrukcie pred
pôsobením vlhkosti.
Výhody použitia systému
ISOVER VARIO
• dokonalá celoročná ochrana strechy proti
pôsobeniu vlhkosti
• umožňuje vysychanie konštrukcie krovu
(napr. v prípade použitia nedostatočne
vyschnutého dreva)
• aróma bariéra pred pachmi z konzervačných
náterov z dreva
• vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
• vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie
proti pretrhnutiu
• značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie
• patentovaný systém vrátane príslušenstva
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
Inteligentná parobrzda s premenlivým difúznym odporom a UV stabilizáciou.
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m)
(m2/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
VARIO KM DUPLEX UV
1.50 x 40
60.0
2.25
2.70
Kategória
A
Difúzny odpor SD: 0,3 až 5.0 m
Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m2
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: min. 3 mesiace
(priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov
(za zasklením)
Náš tip: Systém ISOVER VARIO KM DUPLEX
je unikátny systém riešenia parotesnosti
schopný pružne reagovať (vďaka premenlivému difúznemu odporu) na podmienky
okolitého prostredia a v závislosti od relatívnej vlhkosti meniť svoje difúzne vlastnosti.
V zimnom období, keď je tlak vodných pár
orientovaný z interiéru smerom von, difúzny odpor fólie je maximálny a fólia sa
správa ako parozábrana. V letnom období,
keď je tlak vodných pár orientovaný z exteriéru smerom do interiéru, membrána má
minimálny difúzny odpor a umožňuje tak
prechod vlhkosti zo strešnej konštrukcie do
interiéru. Vďaka tomu je strešná konštrukcia celoročne chránená pred negatívnym
pôsobením vlhkosti. Odporúčané použitie: v kombinácii s prémiovými izoláciami
ISOVER UNIROL PROFI, resp. UNIROL PLUS.
Princíp fungovania klímamembrány
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
ŠIKMÉ STRECHY
PA RO B R ZDY VA RI O
Príslušenstvo Systém ISOVER
VARIO KM DUPLEX
ISOVER VARIO KB1
Jednostranná lepiaca páska určená na vzájomné lepenie
pásov fólie VARIO KM DUPLEX, vhodná na použitie v interiéri.
Označenie a hrúbka
VARIO KB1
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(bm/bal.)
(€/bm)
(€/bm)
4000 x 6.0
40.0
0.95
1.14
Kategória
A
ISOVER VARIO MULTITAPE
Univerzálna jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou
určená na lepenie detailov stykov fólie VARIO KM DUPLEX na drevené
konštrukcie, resp. pri prestupoch inštalácií cez fóliu. Páska je vhodná
na použitie v interiéri aj v exteriéri.
Označenie a hrúbka
VARIO MULTITAPE
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(bm/bal.)
(€/bm)
(€/bm)
2500 x 6.0
25.0
1.05
1.26
Kategória
A
ISOVER VARIO DOUBLEFIT
Dvojzložkový tesniaci tmel určený na zhotovenie trvalo pružných
parotesných stykov fólie VARIO KM DUPLEX s obvodovými a štítovými
stenami, deliacimi priečkami a inými stavebnými konštrukciami.
Označenie a hrúbka
VARIO DOUBLEFIT
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(ml)
(ks/bal.)
(€/ks)
(€/ks)
310
12
10.55
12.66
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
Kategória
A
22 23
ŠIKMÉ STRECHY
DIFÚZNE A PA ROTESNÉ FÓ LIE
DIFÚZNE FÓLIE TYVEK®
VYSOKO DIFÚZNE STREŠNÉ MEMBRÁNY
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m)
(m2/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
TYVEK® Soft Antireflex
1.50 x 50
75.0
1.55
1.86
A
TYVEK® Solid
1.50 x 50
75.0
1.75
2.10
C
TYVEK® Supro
1.50 x 50
75.0
2.55
3.06
C
TYVEK® Supro Plus
1.50 x 50
75.0
2.95
3.54
C
TYVEK® UV Fasáda
1.50 x 50
75.0
4.15
4.98
C
TYVEK® Housewrap Fasáda
1.40 x 100
140.0
1.75
2.10
C
DIFÚZNE FÓLIE TYVEK® PRÍSLUŠENSTVO
Označenie
TYVEK® Lepiaca páska
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m)
(bm/ks)
(€/ks)
(€/ks)
25 x 0.075
25.0
24.25
29.10
C
Kategória
OSTATNÉ DIFÚZNE FÓLIE
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m)
(m2/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
Jutadach 135
1.50 x 50
75.0
1.05
1.26
A
Jutadach 115
1.50 x 50
75.0
0.85
1.02
A
Jutadach 95
1.50 x 50
75.0
0.75
0.90
A
Jutafol 140 D Špeciál
1.50 x 50
75.0
0.85
1.02
C
Jutafol 140 D Štandard
1.50 x 50
75.0
0.65
0.78
C
Jutafol 110 D Špeciál
1.50 x 50
75.0
0.65
0.78
C
Jutafol 110 D Štandard
1.50 x 50
75.0
0.49
0.59
A
OSTATNÉ PAROTESNÉ FÓLIE
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m)
(m2/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
Jutafol NAL 170 Špeciál AL
1.50 x 50
75.0
1.25
1.50
A
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL
1.50 x 50
75.0
1.15
1.38
A
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL
1.50 x 50
75.0
0.89
1.07
A
Jutafol 140N Špeciál
1.50 x 50
75.0
0.85
1.02
C
Jutafol 140N Štandard
1.50 x 50
75.0
0.65
0.78
C
Jutafol 110N Špeciál
1.50 x 50
75.0
0.65
0.78
C
Jutafol 110N Štandard
1.50 x 50
75.0
0.49
0.59
A
Kategória
PRÍSLUŠENSTVO/FÓLIE
Označenie
Rozmery
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(bm/ks)
(€/ks)
(€/ks)
AL páska
5000 x 4.8
50.0
6.50
7.80
A
AL páska
10000 x 9.6
100.0
18.00
21.60
C
5000 x 1.8
50.0
4.00
4.80
C
Obojstranná páska
VNÚTORNÉ PRIEČKY
A PREDSADENÉ STENY
SYSTÉM ISOVER OPTIMA
SONIC
Systém akustickej predsadenej steny
Výhody použitia systému OPTIMA SONIC
• minimálna hrúbka systému – iba 6 cm
• zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti až
o 20 dB!
• jednoduchá a časovo nenáročná montáž
systému
• eliminácia akustických mostov – vysoká
účinnosť systému
• jednoduché vedenie všetkých inštalačných
rozvodov v systéme
Oblasť použitia
Systém ISOVER OPTIMA SONIC je vhodný pre
použitie na všetky druhy podkladu, na zvislých
stenách aj stropoch, v novostavbách aj pri rekonštrukciách starších domov (domy, byty,
nemocnice, školy, administratívne priestory
a pod.). Systém predstavuje jedinečný spôsob
riešenia predsadenej steny s vynikajúcimi
zvukovoizolačnými vlastnosťami. Unikátny
spôsob prichytenia nosného roštu minimalizuje akustické mosty a zvyšuje tak účinnosť
systému. Hrúbka systému – iba 6 cm.
Náš tip: Systém ISOVER OPTIMA SONIC
predstavuje unikátne riešenie akustickej
predsadenej steny s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami. Vďaka vysokej zvukovej pohltivosti použitej izolácie
ISOVER SONIC MATA a jedinečnému spôsobu prichytenia nosného roštu sa systém
vyznačuje vysokou účinnosťou aj pri minimálnych nárokoch na vnútorný obytný
priestor. Hrúbka celého systému vrátane
finálneho sadrokartónového obkladu je iba
6 cm! Systém je preto ideálne vhodný najmä
pri rekonštrukciách jestvujúcich bytov v prípade požiadavky na zlepšenie akustických
parametrov medzibytových priečok.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm
3
4
Skladba systému
1. pôvodná stena
2. OPTIMA PL Set (podložka OPTIMA PL +
skrutka OPTIMA PL 35 + príchytka OPTIMA
Twist)
3. izolácia ISOVER-SONIC MATA, hr. 30 mm
4. vodorovné profily profil OPTIMA U (dĺžka
2,35 m)
5. zvislé profily OPTIMA C (dĺžka 2,40 m, resp.
0,30 m spojka)
6. finálny obklad – sadrokartónové dosky Rigips, hr. 12,5 mm
1
2
5
6
ISOVER SONIC MATA
Označenie a hrúbka
(mm)
SONIC MATA 30
Tepelný odpor R
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
0.90
12.96
2.85
3.42
Kategória
A
Príslušenstvo systému ISOVER SONIC MATA
Produkt
Rozmery
Merná
jednotka
Množstvo
v balení
Profil OPTIMA U
2.35
bm
47 bm/bal.
Profil OPTIMA C
2.40
bm
24 bm/bal.
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/ks)
(€/ks)
5.45
6.54
A
6.15
7.38
A
Profil OPTIMA C
0.30
ks
10 ks/bal.
1.55
1.86
A
OPTIMA PL Set
mont. set
ks
50 ks/bal.
2.75
3.30
A
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
24 25
VNÚTORNÉ PRIEČKY
A PREDSADENÉ STENY
ISOVER AKUPLAT
NOVINKA
NOVÉ HRÚBKY
Akustické izolačné dosky zo sklených vlákien.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
AKUPLAT 5
1.35
14.40
288.00
2.35
2.82
A
AKUPLAT 7.5
2.00
8.64
172.80
3.45
4.14
A
AKUPLAT 10
2.70
7.20
144.00
4.55
5.46
A
AKUPLAT 12
3.20
5.76
115.20
5.45
6.54
A
AKUPLAT 15
4.05
4.32
86.40
6.75
8.10
A
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
ISOVER AKU
Univerzálne izolačné dosky z čadičovej vlny s vynikajúcimi
zvukovoizolačnými vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
AKU 4
1.10
7.500
187.50
2.95
3.54
B
AKU 6
1.70
5.000
125.00
4.25
5.10
B
AKU 7 (pre CW75)
2.00
3.750
112.50
4.95
5.94
B
AKU 9 (pre CW100)
2.55
3.125
68.75
6.35
7.62
B
AKU 10
2.85
3.125
78.125
7.05
8.46
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm
ISOVER PIANO
Akustický izolačný pás zo sklených vlákien, šírka pásu 625 mm.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
PIANO TWIN 8/4
1.05
2 x 9.375
450.00
1.95
2.34
B
PIANO TWIN 10/5
1.30
2 x 7.50
360.00
2.35
2.82
A
PIANO TWIN 12/6
1.55
2 x 6.25
300.00
2.75
3.30
A
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Šírka pásu: 625 mm
Video: Postup realizácie akustickej
izolácie sadrokartónových priečok
VNÚTORNÉ PRIEČKY
A PREDSADENÉ STENY
Akustické izolačné dosky zo sklených vlákien, šírka dosky 625 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 625 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
MERINO 4
1.00
18.00
288.00
1.65
1.98
MERINO 5
1.25
15.00
240.00
2.05
2.46
B
MERINO 6
1.50
12.00
240.00
2.45
2.94
B
MERINO 8
2.05
9.00
180.00
3.15
3.78
B
MERINO 10
2.55
7.50
150.00
3.95
4.74
B
MERINO 12
3.05
6.00
120.00
4.75
5.70
B
MERINO 14
3.55
4.50
90.00
5.55
6.66
B
Kategória
B
NOVINKA
NOVÉ HRÚBKY
ISOVER MERINO
ISOVER ORSET
Izolačné dosky z čadičovej vlny, šírka dosky 625 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
B
ORSET 4
1.05
7.500
187.500
2.25
2.70
B
ORSET 5
1.30
6.250
156.250
2.85
3.42
B
ORSET 6
1.55
5.000
125.000
3.35
4.02
B
ORSET 7 (pre CW75)
1.80
3.750
112.500
3.85
4.62
B
ORSET 8
2.10
3.750
93.750
4.45
5.34
B
ORSET 10
2.60
3.125
78.125
5.55
6.66
B
ORSET 12
3.15
2.500
62.500
6.65
7.98
B
ORSET 14
3.65
1.875
56.250
7.75
9.30
B
ORSET 16
4.20
1.875
46.875
8.85
10.62
B
ORSET 18
4.70
1.250
43.750
9.95
11.94
B
ORSET 20
5.25
1.250
37.500
11.05
13.26
B
Kategória
NOVINKA
ISOVER AKUSTIK PLATTE
Špeciálne akustické izolačné dosky zo sklených vlákien
s jednostranným polepom čiernou netkanou textíliou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
(€/m2)
Akustik Platte 2
0.60
17.28
24
5.05
6.06
C
Akustik Platte 3
0.90
11.52
16
7.55
9.06
C
Akustik Platte 4
1.25
8.64
12
10.05
12.06
C
Akustik Platte 5
1.55
7.20
10
12.55
15.06
C
Akustik Platte 10
3.10
3.60
5
25.05
30.06
C
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
26 27
OBVODOVÉ STENY
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
D R E VO S TAV BY
ISOVER MULTI-KOMBI
HOLZRAHMENFILZ
Izolačný pás zo sklenej vlny, šírka pásu 575 mm.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
MK-HRF 8
2.35
9.78
78.20
5.65
6.78
MK-HRF 10
2.90
8.05
64.40
7.05
8.46
C
MK-HRF 12
3.50
6.90
55.20
8.45
10.14
C
MK-HRF 14
4.10
5.75
46.00
9.85
11.82
C
MK-HRF 16
4.70
5.75
46.00
11.25
13.50
C
C
C
MK-HRF 18
5.25
5.18
41.40
12.65
15.18
MK-HRF 20
5.85
4.60
36.80
14.05
16.86
C
MK-HRF 22
6.45
4.03
32.20
15.45
18.54
C
MK-HRF 24
7.05
4.03
32.20
16.85
20.22
C
MK-HRF 26
7.60
4.03
32.20
18.25
21.90
C
Kategória
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Šírka pásu: 575 mm
ISOVER WOODSIL
Izolačné dosky z čadičovej vlny, šírka dosky 580 mm.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
WOODSIL 6
1.70
5.568
128.064
3.85
4.62
B
WOODSIL 8
2.25
4.176
96.048
5.05
6.06
B
B
WOODSIL 10
2.85
3.480
80.040
6.35
7.62
WOODSIL 12
3.40
2.784
64.032
7.65
9.18
B
WOODSIL 14
4.00
2.088
54.288
8.85
10.62
B
WOODSIL 16
4.55
2.088
48.024
10.15
12.18
B
WOODSIL 18
5.10
1.392
40.368
11.35
13.62
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm
PURENIT®
Izolačné dosky na báze PIR špeciálne určené na použitie v kritických miestach na prerušenie tepelných mostov.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(mm)
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(€/m2)
PURENIT, 10
0.10
178.61
27.35
32.82
B
PURENIT, 15
0.15
119.07
40.35
48.42
B
PURENIT, 20
0.20
89.30
53.75
64.50
B
PURENIT, 25
0.25
71.44
66.55
79.86
B
PURENIT, 30
0.30
59.54
79.05
94.86
B
PURENIT, 40
0.45
44.65
104.35
125.22
B
PURENIT, 50
0.55
35.72
129.25
155.10
B
PURENIT, 60
0.65
29.77
153.55
184.26
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,086 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 4 až 8 MPa
Rozmer dosky: 2 440 x 1 220 mm
Video: Aplikácia izolácií ISOVER na
zateplenie modernej drevostavby
OBVODOVÉ STENY
ODVETR ANÉ FASÁDY
Izolačné dosky zo sklenej vlny s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,030 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
MULTIMAX 5
1.65
7.92
95.04
7.95
9.54
A
MULTIMAX 8
2.65
5.04
60.48
12.35
14.82
A
MULTIMAX 10
3.30
3.60
43.20
15.45
18.54
A
MULTIMAX 12
4.00
3.60
43.20
18.55
22.26
B
MULTIMAX 14
4.65
2.88
34.56
21.65
25.98
B
Kategória
NOVINKA
ISOVER SUPER-VENT PLUS
Izolačné dosky zo sklenej vlny s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE:
MW–EN 13162–T4–WS–WL(P)–MU1–AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
NOVÉ HRÚBKY
ISOVER MULTIMAX 030
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
SUPER-VENT PLUS 10
3.20
3.60
57.60
10.95
13.14
C
SUPER-VENT PLUS 12
3.85
2.88
46.08
13.15
15.78
C
SUPER-VENT PLUS 15
4.80
2.16
34.56
16.35
19.62
C
SUPER-VENT PLUS 18
5.80
2.16
34.56
19.65
23.58
C
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/m2)
ISOVER FDPL SV
Izolačné dosky zo sklenej vlny s jednostranným
polepom s čiernou netkanou textíliou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
FDPL SV 5
1.45
8.64
69.12
5.95
7.14
FDPL SV 6
1.75
7.20
57.60
7.05
8.46
B
FDPL SV 8
2.35
5.76
46.08
9.35
11.22
B
FDPL SV 10
2.90
4.32
34.56
11.65
13.98
B
FDPL SV 12
3.50
4.32
34.56
13.95
16.74
B
B
FDPL SV 14
4.10
2.88
23.04
16.25
19.50
B
FDPL SV 16
4.70
2.88
23.04
18.65
22.38
C
FDPL SV 18
5.25
2.88
23.04
20.95
25.14
C
FDPL SV 20
5.85
2.16
17.28
23.25
27.90
C
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
28 29
OBVODOVÉ STENY
ODVETR ANÉ FASÁDY
ISOVER FASSIL
Izolačné dosky z čadičovej vlny.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
FASSIL 5
1.40
7.20
165.60
4.05
4.86
FASSIL 6
1.70
5.76
132.48
4.75
5.70
B
FASSIL 8
2.25
4.32
99.36
6.25
7.50
B
FASSIL 10
2.85
3.60
82.80
7.85
9.42
B
FASSIL 12
3.40
2.88
66.24
9.45
11.34
B
FASSIL 14
4.00
2.16
56.16
10.95
13.14
B
FASSIL 16
4.55
2.16
49.68
12.55
15.06
B
FASSIL 18
5.10
1.44
41.76
14.05
16.86
B
FASSIL 20
5.70
1.44
37.44
15.65
18.78
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A2 – s1, d0
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
ISOVER FASSIL NT
Izolačné dosky z čadičovej vlny s jednostranným polepom
s čiernou netkanou textíliou.
Označenie a hrúbka
(cm)
Tepelný odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(€/m2)
FASSIL NT 5
1,40
69,12
6,95
8,34
FASSIL NT 6
1,70
57,60
7,95
9,54
C
FASSIL NT 8
2,25
43,20
10,05
12,06
C
C
FASSIL NT 10
2,85
34,56
11,95
14,34
C
FASSIL NT 12
3,40
28,80
14,05
16,86
C
FASSIL NT 14
4,00
25,92
15,95
19,14
C
FASSIL NT 16
4,55
21,60
17,95
21,54
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A2 – s1, d0
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
ISOVER UNI
Univerzálne izolačné dosky z čadičovej vlny.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
POLTERM UNI 4
1.10
8.64
198.72
2.85
3.42
B
POLTERM UNI 5
1.40
7.20
165.60
3.55
4.26
B
POLTERM UNI 6
1.70
5.76
132.48
4.15
4.98
B
POLTERM UNI 8
2.25
4.32
99.36
5.45
6.54
B
POLTERM UNI 10
2.85
3.60
82.80
6.85
8.22
B
POLTERM UNI 12
3.40
2.88
66.24
8.25
9.90
B
POLTERM UNI 14
4.00
2.16
56.16
9.55
11.46
B
POLTERM UNI 16
4.55
2.16
49.68
10.95
13.14
B
POLTERM UNI 18
5.10
1.44
41.76
12.25
14.70
B
POLTERM UNI 20
5.70
1.44
37.44
13.65
16.38
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Video: Postup zateplenia systémom odvetranej fasády s použitím minerálnej vlny ISOVER
OBVODOVÉ STENY
ODVETR ANÉ FASÁDY
ISOVER HARDSIL
Izolačné dosky z čadičovej vlny.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
HARDSIL 5
1.40
7.20
165.60
4.85
5.82
B
HARDSIL 6
1.70
5.76
132.48
5.75
6.90
B
B
2.25
4.32
99.36
7.55
9.06
2.85
3.60
82.80
9.45
11.34
B
HARDSIL 12
3.40
2.88
66.24
11.35
13.62
B
HARDSIL 14
4.00
2.16
56.16
13.25
15.90
B
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/m2)
ISOVER MAXIL
Izolačné dosky z čadičovej vlny.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
MAXIL 4
1.15
7.20
86.40
4.95
5.94
C
MAXIL 5
1.45
5.76
69.12
7.45
8.94
C
MAXIL 6
1.75
5.04
60.48
8.55
10.26
C
MAXIL 8
2.35
3.60
43.20
10.85
13.02
C
MAXIL 10
2.90
2.88
34.56
12.05
14.46
C
Kategória
NOVINKA
HARDSIL 8
HARDSIL 10
PRÍSLUŠENSTVO/
ODVETRANÉ FASÁDY
Označenie a hrúbka
Rozmery
Množstvo
v jednom
balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/bm)
(m)
(bm/bal.)
(€/bm)
TYVEK® Housewrap Fasáda
1.40 x 100
140.0
1.75
2.10
TYVEK® UV Fasáda
1.50 x 50
75.0
4.15
4.98
C
TYVEK® Supro
1.50 x 50
75.0
2.55
3.06
C
TYVEK® Supro Plus
1.50 x 50
75.0
2.95
3.54
C
Rozmery
Množstvo
v jednom
balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
C
Lepiace pásky
Označenie a hrúbka
(m)
(bm/bal.)
(€/ks)
(€/ks)
A
ISOVER UV Fasádna páska (čierna)
2500x7.5
25.0
29.05
34.86
C
TYVEK® Lepiaca páska (biela)
2500x7.5
25.0
24.25
29.10
C
TYVEK® Lepiaca páska (čierna)
2500x7.5
25.0
30.55
36.66
C
(cm)
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
30 31
OBVODOVÉ STENY
NOVINKA
K O N TA K T N É F A S Á D Y/M I N E R Á L N E I Z O L Á C I E
ISOVER TWINNER
Oblasť použitia
ISOVER TWINNER sú kombinované tepelnoa zvukovoizolačné dosky s jadrom z grafitovej
izolácie ISOVER eps GREYWALL a krycou vrstvou z minerálnej izolácie ISOVER TF PROFI, hr.
30 mm. Dosky sú určené na použitie v rámci
kontaktných zatepľovacích systémov, pri
lepení a kotvení sa postupuje štandardným
spôsobom.
Typy a rozmery dosiek ISOVER TWINNER:
• ISOVER TWINNER základná doska, rozmer
1 000 x 500 mm – použitie v ploche mimo
okrajových oblastí
• ISOVER TWINNER zakladacia doska, rozmer
1 000 x 530 mm – použitie v okrajových oblastiach na založenie zatepľovacieho systému
• ISOVER TWINNER rohová doska, rozmer
1 030 x 500 mm – použitie v nárožných oblastiach na ukončenie zatepľovacieho systému
ISOVER TWINNER/základná doska
Označenie a hrúbka
(cm)
Tepelný odpor R
Množstvo
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(€/m2)
TWINNER 10
2.90
2.50
20.95
25.14
C
TWINNER 12
3.50
2.00
24.25
29.10
C
TWINNER 14
4.10
1.50
27.55
33.06
C
TWINNER 15
4.40
1.50
28.95
34.74
C
TWINNER 16
4.70
1.50
30.35
36.42
C
TWINNER 18
5.25
1.00
33.25
39.90
C
TWINNER 20
6.05
1.00
35.55
42.66
C
TWINNER 22
6.65
1.00
38.15
45.78
C
TWINNER 24
7.25
1.00
40.95
49.14
C
TWINNER 26
7.85
0.50
44.25
53.10
C
TWINNER 28
8.45
0.50
47.65
57.18
C
TWINNER 30
9.05
0.50
50.95
61.14
C
Výhody použitia systému ISOVER TWINNER
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• tepelná a zvuková izolácia v jednom
• veľmi dobré požiarne vlastnosti
• dokonalá ochrana sivého EPS proti slnečnému žiareniu vrstvou minerálnej vlny (nie je
nutné tienenie fasády pri aplikácii)
• jednoduchá manipulácia a spracovanie
• nízka hmotnosť izolácie
• hrúbky až do 300 mm (pre pasívne a nízkoenergetické stavby)
ISOVER TWINNER/zakladacia a rohová doska
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo v balení
Rohová doska
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Zakladacia doska
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
TWINNER 10
2.90
TWINNER 12
3.50
Kategória
(m2)
(€/ks)
(€/ks)
2,650
2,575
16,25
19,50
C
2,120
2,060
18,35
22,02
C
TWINNER 14
4.10
1,590
1,545
20,95
25,14
C
TWINNER 15
4.40
1,590
1,545
22,25
26,70
C
TWINNER 16
4.70
1,590
1,545
23,05
27,66
C
TWINNER 18
5.25
1,060
1,030
25,15
30,18
C
TWINNER 20
6.05
1,060
1,030
27,85
33,42
C
TWINNER 22
6.65
1,060
1,030
30,05
36,06
C
TWINNER 24
7.25
1,060
1,030
32,85
39,42
C
TWINNER 26
7.85
0,530
0,515
35,15
42,18
C
TWINNER 28
8.45
0,530
0,515
37,85
45,42
C
TWINNER 30
9.05
0,530
0,515
40,55
48,66
C
Náš tip: Nové izolačné dosky ISOVER TWINNER sú určené na použitie v rámci kontaktných
zatepľovacích systémov všade tam, kde sú na tepelnú izolácie kladené zvýšené požiadavky na
tepelnoizolačné vlastnosti pri súčasnom zabezpečení vysokej požiarnej bezpečnosti. Kým jadro
izolantu z vysokoúčinného sivého polystyrénu sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými
vlastnosťami (λ=0,032 W/m.K), povrchová vrstva z minerálnej vlny zabezpečuje najmä vysoký
stupeň požiarnej bezpečnosti a výrazne prispieva k zlepšeným zvukovoizolačným vlastnostiam
izolačných dosiek.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,033 W/m.K () 200 mm),
resp. 0,034 W/m.K (>200 mm)
Reakcia na oheň: B
Video: Postup zateplenia fasády izoláciou
ISOVER TWINNER
OBVODOVÉ STENY
K O N TA K T N É F A S Á D Y/M I N E R Á L N E I Z O L Á C I E
Izolačné dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm
Video: Postup zateplenia
fasády minerálnou
– čadičovou vlnou
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
TF PROFI 3
TF PROFI 4
TF PROFI 5
TF PROFI 6
TF PROFI 7
TF PROFI 8
TF PROFI 10
TF PROFI 12
TF PROFI 14
TF PROFI 15
TF PROFI 16
TF PROFI 18
TF PROFI 20
TF PROFI 22
TF PROFI 24
TF PROFI 26
TF PROFI 28
TF PROFI 30
(m2.K/W)
0.80
1.10
1.35
1.65
1.90
2.20
2.75
3.30
3.85
4.15
4.40
5.00
5.55
6.10
6.65
7.20
7.75
8.30
Množstvo
v jednom
balení
(m2)
4.80
2.40
2.40
1.80
1.80
1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2)
105.60
81.60
62.40
54.00
43.20
39.60
31.20
26.40
21.60
21.60
19.20
18.00
15.60
14.40
13.20
12.00
10.80
10.80
(€/m2)
6.35
7.55
9.05
10.45
12.15
13.95
17.35
20.85
24.25
25.95
27.75
31.15
34.65
38.35
42.05
45.55
49.05
52.55
(€/m2)
7.62
9.06
10.86
12.54
14.58
16.74
20.82
25.02
29.10
31.14
33.30
37.38
41.58
46.02
50.46
54.66
58.86
63.06
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
B
B
B
C
C
C
C
C
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2)
160.00
106.56
80.00
64.00
53.20
42.56
40.00
32.00
26.60
24.00
20.00
20.00
16.00
16.08
13.40
13.32
13.32
10.66
(€/m2)
3.15
4.65
6.25
7.75
9.35
10.85
12.45
15.55
18.65
21.75
24.85
27.95
31.05
34.15
37.25
40.35
43.45
46.55
(€/m2)
3.78
5.58
7.50
9.30
11.22
13.02
14.94
18.66
22.38
26.10
29.82
33.54
37.26
40.98
44.70
48.42
52.14
55.86
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
NOVINKA
NOVÉ HRÚBKY
ISOVER TF PROFI
ISOVER NF 333
Izolačné dosky z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákna.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR80-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 333 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
NF 333, 2
NF 333, 3
NF 333, 4
NF 333, 5
NF 333, 6
NF 333, 7
NF 333, 8
NF 333, 10
NF 333, 12
NF 333, 14
NF 333, 16
NF 333, 18
NF 333, 20
NF 333, 22
NF 333, 24
NF 333, 26
NF 333, 28
NF 333, 30
(m2.K/W)
0.45
0.70
0.95
1.20
1.45
1.70
1.95
2.40
2.90
3.40
3.90
4.35
4.85
5.35
5.85
6.30
6.80
7.30
Množstvo
v jednom
balení
(m2)
10.00
6.66
5.00
4.00
2.66
2.66
2.00
2.00
1.33
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
iba paleta
iba paleta
iba paleta
Zátka kruhového prierezu z minerálnej vlny.
Označenie a hrúbka
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Priemer
(mm)
Fasádna zátka 65 x 15
65.0
Fasádna zátka 70 x 15
70.0
* Predaj iba na ucelené balenie (krabice).
Hrúbka
Balenie
(mm)
15.0
15.0
(ks/bal.)
100
85
Cena
bez DPH
(€/ks)
0.15
0.16
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
Cena
s DPH
(€/ks)
0.18
0.19
Kategória
NOVINKA
ISOVER FASÁDNA ZÁTKA
B
C
32 33
OBVODOVÉ STENY
K O N TA K T N É F A S Á D Y/ I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N ,
PIR, VERTEX
ISOVER EPS GREYWALL 031
Oblasť použitia
Izolačné dosky zo sivého polystyrénu EPS
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určené na použitie v rámci kontaktných
zatepľovacích systémov. Dosky obsahujú
nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek. Dosky sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, obzvlášť vhodné sú pre
energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby).
Označenie
Výhody použitia
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• veľmi dobré mechanické vlastnosti
• minimálna hmotnosť
• jednoduchá manipulácia a spracovanie
• ekologická a zdravotná neškodnosť
• vhodné aj pre ETICS s hrúbkami izolácie nad
200 mm
• ekonomická výhodnosť
Tepelný
odpor R
Plocha
balíka
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
GREYWALL - 2
0.60
15.0
150
2.00
2.40
GREYWALL - 3
0.95
10.0
100
3.00
3.60
A
A
GREYWALL - 5
1.60
6.0
60
5.00
6.00
A
GREYWALL - 6
2.20
5.0
60
6.00
7.20
A
GREYWALL - 8
2.56
3.5
35
8.00
9.60
A
GREYWALL - 10
3.20
3.0
30
10.00
12.00
A
GREYWALL - 12
3.85
2.5
25
12.00
14.40
A
GREYWALL - 14
4.50
2.0
20
14.00
16.80
A
GREYWALL - 15
4.80
2.0
20
15.00
18.00
A
GREYWALL - 16
5.15
1.5
15
16.00
19.20
A
GREYWALL - 18
5.80
1.5
15
18.00
21.60
A
GREYWALL - 20
6.45
1.5
15
20.00
24.00
A
GREYWALL - 22
7.05
1.0
10
22.00
26.40
A
GREYWALL - 24
7.70
1.0
10
24.00
28.80
A
GREYWALL - 26
8.35
1.0
5
26.00
31.20
A
GREYWALL - 28
9.00
1.0
5
28.00
33.60
A
GREYWALL - 30
9.65
1.0
5
30.00
36.00
A
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Video: Postup zateplenia fasády sivým
polystyrénom ISOVER EPS GREYWALL
OBVODOVÉ STENY
I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N , P I R , V E R T E X
ISOVER EPS 70F
Izolačné dosky z polystyrénu EPS.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
EPS 70F 2
0.50
15.0
150
1.20
1.44
A
EPS 70F 3
0.75
10.0
100
1.80
2.16
A
EPS 70F 4
1.05
7.5
75
2.40
2.88
A
EPS 70F 5
1.30
6.0
60
3.00
3.60
A
EPS 70F 6
1.55
5.0
50
3.60
4.32
A
EPS 70F 8
2.10
3.5
35
4.80
5.76
A
EPS 70F 10
2.60
3.0
30
6.00
7.20
A
EPS 70F 12
3.15
2.5
25
7.20
8.64
A
EPS 70F 14
3.65
2.0
20
8.40
10.08
A
EPS 70F 15
3.90
2.0
20
9.00
10.80
A
EPS 70F 16
4.20
1.5
15
9.60
11.52
A
EPS 70F 18
4.70
1.5
15
10.80
12.96
A
EPS 70F 20
5.25
1.5
15
12.00
14.40
A
Kategória
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.
PURENOTHERM
Fasádne izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. *120 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 120 mm)
0,027 W/m.K (hr. <80 mm)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
PURENOTHERM, 2
0.70
12.0
120
14.85
17.82
PURENOTHERM, 3
1.10
8.0
80
21.75
26.10
B
PURENOTHERM, 4
1.45
6.0
60
26.75
32.10
B
B
PURENOTHERM, 5
1.85
4.5
45
33.45
40.14
B
PURENOTHERM, 6
2.20
4.0
40
37.85
45.42
B
PURENOTHERM, 7
2.55
3.5
35
44.25
53.10
B
PURENOTHERM, 8
3.05
3.0
30
47.35
56.82
B
PURENOTHERM, 9
3.45
2.5
25
52.85
63.42
B
PURENOTHERM, 10
3.80
2.0
20
58.45
70.14
B
PURENOTHERM, 12
4.80
1.5
20
69.35
83.22
B
PURENOTHERM, 14
5.60
1.5
15
80.55
96.66
B
PURENOTHERM, 16
6.40
1.0
15
91.55
109.86
B
PURENOTHERM, 18
7.20
1.0
10
102.55
123.06
B
PURENOTHERM, 20
8.00
1.0
10
113.55
136.26
B
PURENOTHERM, 22
8.80
1.0
10
124.95
149.94
B
PURENOTHERM, 24
9.60
1.0
10
136.35
163.62
B
PURENOTHERM, 26
10.40
1.0
10
147.95
177.54
B
PURENOTHERM, 28
11.20
1.0
8
159.05
190.86
B
PURENOTHERM, 30
12.00
1.0
8
170.35
204.42
B
Rozmer
rolky
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
VERTEX
Sklotextilná mriežka.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(g/m2)
(m)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Vertex R131
160
1.1 x 50
1815
1.03
1.22
B
Vertex R117
145
1.1 x 50
1815
0.93
1.11
B
Vertex R96
120
1 x 50
1650
0.86
1.03
B
Vertex R178
219
1 x 50
1650
1.83
2.17
B
Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
34 35
OBVODOVÉ STENY
K O N TA K T N É F A S Á D Y/ I Z O L Á C I A S P O D N E J S TAV B Y
ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA
Soklové izolačné dosky z polystyrénu EPS s nízkou nasiakavosťou
a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
SOKELDOSKA 2
SOKELDOSKA 3
SOKELDOSKA 4
SOKELDOSKA 5
SOKELDOSKA 6
SOKELDOSKA 7
SOKELDOSKA 8
SOKELDOSKA 9
SOKELDOSKA 10
SOKELDOSKA 11
SOKELDOSKA 12
SOKELDOSKA 14
SOKELDOSKA 15
SOKELDOSKA 16
SOKELDOSKA 18
SOKELDOSKA 20
(m2.K/W)
0.60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
4,20
4,50
4,80
5,40
6,00
(m2)
12.5
8
6
5
4
3,5
3
2,5
2,5
2
2
1,5
1,5
1,5
1
1
(m2/pal.)
125
80
60
50
40
35
30
30
25
24
20
18
18
15
14
14
(€/m2)
3.60
5,40
6,40
8,00
9,60
11,20
12,80
14,40
16,00
17,60
19,20
22,40
24,00
25,60
28,80
32,00
(€/m2)
4.32
6,48
7,68
9,60
11,52
13,44
15,36
17,28
19,20
21,12
23,04
26,88
28,80
30,72
34,56
38,40
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
ISOVER EPS PERIMETER
Izolačné dosky z polystyrénu EPS s nízkou nasiakavosťou
a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
PERIMETER 3
PERIMETER 4
PERIMETER 5
PERIMETER 6
PERIMETER 7
PERIMETER 8
PERIMETER 9
PERIMETER 10
PERIMETER 11
PERIMETER 12
PERIMETER 14
PERIMETER 15
PERIMETER 16
PERIMETER 18
PERIMETER 20
(m2.K/W)
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60
4.20
4.50
4.80
5.45
6.05
(m2)
12.0
9
7.5
6
5.25
4.5
3.75
3.75
3
3
2.25
2.25
2.25
1.5
1.5
(m2/pal.)
120
90
75
60
52.5
45
45
37.5
36
30
27
27
22.5
21
21
(€/m2)
5.40
6.40
8.00
9.60
11.20
12.80
14.40
16.00
17.60
19.20
22.40
24.00
25.60
28.80
32.00
(€/m2)
6.48
7.68
9.60
11.52
13.44
15.36
17.28
19.20
21.12
23.04
26.88
28.80
30.72
34.56
38.40
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
STYRODUR® 2800 C
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu XPS s extrémne
nízkou nasiakavosťou a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
STYRODUR 2800 C, 2
STYRODUR 2800 C, 3
STYRODUR 2800 C, 4
STYRODUR 2800 C, 5
STYRODUR 2800 C, 6
STYRODUR 2800 C, 8
STYRODUR 2800 C, 10
STYRODUR 2800 C, 12
STYRODUR 2800 C, 14
STYRODUR 2800 C, 16
STYRODUR 2800 C, 18
STYRODUR 2800 C, 20
(m2.K/W)
0.65
1.00
1.25
1.55
1.80
2.35
2.80
3.30
3.70
4.20
4.70
5.25
(m2)
15.00
10.50
7.50
6.00
5.25
3.75
3.00
3.00
2.25
2.25
1.50
1.50
(m2)
180.00
126.00
90.00
72.00
63.00
45.00
36.00
30.00
27.00
22.50
21.00
18.00
(€/m2)
5.05
6.75
8.85
11.05
13.25
17.65
22.05
26.45
31.55
40.05
45.05
58.05
(€/m2)
6.06
8.10
10.62
13.26
15.90
21.18
26.46
31.74
37.86
48.06
54.06
69.66
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,030 W/m.K (pre hr. 20 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: razený
Video: Postup zateplenia sokla izoláciou
ISOVER EPS Soklová doska
STROPY
IZOLÁCIA STROPOV
ISOVER NF 333V
Izolačné dosky z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákna.
Dosky majú jednostranne po obvode zrezané hrany pod uhlom 45°.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR80-WS-WL(P)-MU1
Šírka pásu: 1 000 x 333 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
NF 333 V, 6
1.45
2.66
53.20
12.65
15.18
NF 333 V, 8
1.95
2.00
40.00
15.95
19.14
C
C
NF 333 V, 10
2.40
2.00
32.00
18.25
21.90
C
NF 333 V, 12
2.90
1.33
26.60
21.85
26.22
C
NF 333 V, 14
3.40
1.00
24.00
25.55
30.66
C
NF 333 V, 15
3.65
1.33
21.28
27.35
32.82
C
NF 333 V, 16
3.90
1.00
20.00
29.15
34.98
C
Kategória
NOVINKA
ISOVER KDP
Izolačné dosky zo sklenej vlny s jednostranným bielym polepom
zo skleného vlákna.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4- MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 x 1 200 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
(m2.K/W)
(m2)
(€/m2)
KDP 6
1,85
40,32
12,65
15,18
C
KDP 9
2,80
27,36
18,95
22,74
C
KDP 12
3,75
20,16
25,25
30,30
C
KDP 16
5,00
15,84
33,65
40,38
C
KDP 18
5,60
14,40
37,85
45,42
C
KDP 20
6,25
12,96
42,05
50,46
C
KDP 22
6,85
11,52
46,25
55,50
C
Kategória
NOVINKA
Príslušenstvo/Izolačné dosky ISOVER KDP
ISOVER DHM
Mechanické kotvy (hmoždinky) na kotvenie ľahkých izolačných
dosiek zo skleného vlákna (napr. ISOVER KDP). Spotreba: ca 1,39 ks/m2.
Označenie a hrúbka
Dĺžka
Hrúbka
izolačnej dosky
Počet kotiev
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(cm)
(mm)
(ks/bal.)
(€/ks)
(€/ks)
DHM 3-6
40,32
6
250
0,75
0,90
C
DHM 6-9
27,36
6-9
250
1,05
1,26
C
DHM 9-12
20,16
9-12
250
1,45
1,74
C
DHM 16-18
15,84
16-18
250
1,85
2,22
C
DHM 18-22
14,40
20-22
250
2,05
2,46
C
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
36 37
PODLAHY
TEPELNÁ IZOLÁCIA
ISOVER EPS NEOFLOR 100
Izolačné dosky zo sivého polystyrénu EPS s vynikajúcimi tepelnoizolačnými
vlastnosťami.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
NEOFLOOR 100 2
0.65
15.00
150
2.65
3.18
NEOFLOOR 100 3
0.95
10.00
100
3.95
4.74
B
NEOFLOOR 100 4
1.25
7.50
75
5.25
6.30
B
NEOFLOOR 100 5
1.60
6.00
60
6.55
7.86
B
NEOFLOOR 100 6
1.90
5.00
50
7.85
9.42
B
NEOFLOOR 100 8
2.55
3.50
35
10.45
12.54
B
NEOFLOOR 100 10
3.20
3.00
30
13.05
15.66
B
NEOFLOOR 100 12
3.85
2.50
25
15.65
18.78
B
NEOFLOOR 100 14
4.50
2.00
20
18.25
21.90
B
NEOFLOOR 100 15
4.80
2.00
20
19.55
23.46
B
NEOFLOOR 100 16
5.15
1.50
15
20.85
25.02
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5P5-BS100,-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)3-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
ISOVER EPS NEOFLOR 150
Izolačné dosky zo sivého polystyrénu EPS s vynikajúcimi tepelnoizolačnými
vlastnosťami určené na zateplenie podláh s požiadavkou na trvalé zaťaženie
do 3 000 kg/m2.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
NEOFLOOR 150 2
0.60
15.00
150
3.25
3.90
NEOFLOOR 150 3
0.95
10.00
100
4.85
5.82
B
NEOFLOOR 150 4
1.25
7.50
75
6.45
7.74
B
NEOFLOOR 150 5
1.60
6.00
60
8.05
9.66
B
NEOFLOOR 150 6
1.90
5.00
50
9.65
11.58
B
NEOFLOOR 150 8
2.55
3.50
35
12.85
15.42
B
NEOFLOOR 150 10
3.20
3.00
30
16.05
19.25
B
NEOFLOOR 150 12
3.85
2.50
25
19.25
23.10
B
NEOFLOOR 150 14
4.50
2.00
20
22.45
26.94
B
NEOFLOOR 150 15
4.80
2.00
20
24.05
28.86
B
NEOFLOOR 150 16
5.15
1.50
15
25.65
30.78
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5P5-BS100,-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)3-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
PODLAHY
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
ISOVER N
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené najmä na zlepšenie kročajovej
a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých plávajúcich podláh s vystuženou
betónovou doskou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T6-CS(10)15MU1- CP5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
(m2.K/W)
N2
0.55
N 2.5
0.65
N3
0.80
N4
N5
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
11.52
161.28
3.25
3.90
8.64
138.24
4.05
4.86
B
7.20
115.20
4.85
5.82
A
1.10
5.76
80.64
6.45
7.74
A
1.35
4.32
69.12
7.95
9.54
A
A
ISOVER T-N
Izolačné dosky z čadičovej vlny so zvýšenou pevnosťou v tlaku určené
najmä na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých
plávajúcich podláh s vystuženou betónovou doskou, resp. anhydridovým
poterom.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T6CS(10)40-MU1- CP3
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
T-N 2.5
0.60
5.76
69.12
4.65
5.58
B
T-N 3
0.75
5.04
60.48
5.55
6.66
B
T-N 4
1.00
4.32
43.20
7.45
8.94
B
T-N 5
1.25
2.88
34.56
9.25
11.10
B
Kategória
ISOVER T-P
Izolačné dosky z čadičovej vlny so zvýšenou pevnosťou v tlaku určené
najmä na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti ľahkých aj
ťažkých plávajúcich podláh s vystuženou betónovou doskou, resp.
anhydridovým poterom.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T7-DS(T+)CS(10)40-MU1-CP2
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
B
T-P 2
0.50
7.20
86.40
4.25
5.10
B
B
T-P 2.5
0.60
5.76
69.12
5.25
6.30
T-P 3
0.75
5.04
60.48
6.35
7.62
B
T-P 4
1.00
4.32
43.20
8.45
10.14
B
Video: Postup realizácie akustickej izolácie
podlahy izoláciou ISOVER N
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
38 39
PODLAHY
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
ISOVER EPS FLOOR 4000
Elastifikované izolačné dosky z polystyrénu EPS s nízkou dynamickou
tuhosťou pre ťažké plávajúce podlahy s kročajovým útlmom.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
[m2.K/W]
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
FLOOR 4000 2
0.45
15.00
2.00
2.40
C
FLOOR 4000 3
0.70
10.00
3.00
3.60
C
FLOOR 4000 4
0.90
7.50
4.00
4.80
C
Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m2
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
ISOVER EPS FLOOR 5000
Elastifikované izolačné dosky z polystyrénu EPS s nízkou dynamickou
tuhosťou pre ťažké plávajúce podlahy s kročajovým útlmom.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
[m2.K/W]
(m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
FLOOR 5000 2
0.50
15.00
2.40
2.88
C
FLOOR 5000 3
0.75
10.00
3.60
4.32
C
FLOOR 5000 4
1.00
7.50
4.80
5.76
C
Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m2
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
ISOVER N/PP
Okrajové podlahové pásiky určené na vytvorenie dilatácie medzi
poterovou doskou a zvislou konštrukciou (stenou).
Označenie a výška
Dĺžka
Výška
Balenie
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
(mm)
(mm)
(ks)
(€/ks)
(€/ks)
N/PP, 5
1000
15
20
0.55
0.66
B
N/PP, 10
1000
15
20
0.85
1.02
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Hrúbka pásika: 15 mm
PLOCHÉ STRECHY
MINERÁLNE IZOLÁCIE
Oblasť použitia
Nové izolačné dosky z minerálnej vlny na vytvorenie spodnej vrstvy tepelnoizolačného
súvrstvia plochých striech. Dosky sa pokladajú výhradne ako spodná vrstva v rámci izolačného súvrstvia pod izolačné dosky určené
na realizáciu hornej vrstvy súvrstvia, napr.
pod dosky ISOVER S, resp. ISOVER S-i.
Označenie a hrúbka
(cm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa
Množstvo
na palete
Počet dosiek
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
2.50
28.08
39
14.65
17.58
B
LAM30, 11
2.75
25.92
36
16.15
19.38
B
LAM30, 12
3.00
23.76
33
17.55
21.06
B
LAM30, 13
3.25
21.60
30
19.05
22.86
B
LAM30, 14
3.50
19.44
27
20.45
24.54
B
LAM30, 15
3.75
17.28
24
21.95
26.34
B
LAM30, 16
4.00
17.28
24
23.45
28.14
B
LAM30, 18
4.50
15.12
21
26.35
31.62
B
LAM30, 20
5.00
12.96
18
29.25
35.10
B
LAM30, 22
5.50
12.96
18
32.15
38.58
B
LAM30, 24
6.00
10.80
15
35.05
42.06
B
LAM30, 30
7.50
8.64
12
43.85
52.62
B
Tepelný odpor R
Množstvo
na palete
Počet dosiek
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/m2)
(cm)
Video: Realizácia zateplenia plochej strechy
izoláciou ISOVER LAM
Výhody použitia
• výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie
statické zaťaženie nosnej konštrukcie
• zachovanie mechanických parametrov ako
pri štandardných izolačných doskách
• veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné
vlastnosti
• možnosť použitia do strešných skladieb
protipožiarnych systémov ISOVER
• unikátne rozmery, hrúbka až do 300 mm
• jednoduchá manipulácia a spracovanie
• ekologická a hygienická nezávadnosť
LAM30, 10
Označenie a hrúbka
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa
Tepelný odpor R
NOVINKA
ISOVER LAM30
a ISOVER LAM50
(m2.K/W)
(m2)
(ks/bal.)
(€/m2)
LAM50, 10
2.40
28.08
39
16.85
20.22
B
LAM50, 11
2.65
25.92
36
18.55
22.26
B
LAM50, 12
2.90
23.76
33
20.25
24.30
B
LAM50, 13
3.15
21.60
30
21.85
26.22
B
LAM50, 14
3.40
19.44
27
23.55
28.26
B
LAM50, 15
3.65
17.28
24
25.25
30.30
B
LAM50, 16
3.90
17.28
24
26.95
32.34
B
LAM50, 18
4.35
15.12
21
30.25
36.30
B
LAM50, 20
4.85
12.96
18
33.65
40.38
B
LAM50, 22
5.35
12.96
18
37.05
44.46
B
LAM50, 24
5.85
10.80
15
40.35
48.42
B
LAM50, 30
7.30
8.64
12
50.45
60.54
B
Náš tip: Izolačné dosky ISOVER LAM30 a LAM50 predstavujú novú generáciu strešných izolačných dosiek s kolmo orientovanými vláknami. Práve vďaka orientácii vlákna kolmo na rovinu
zaťaženia dosahujú izolačné dosky požadované mechanické vlastnosti (pevnosť v tlaku 30, resp.
50 kPa) pri výrazne nižšej objemovej hmotnosti ako doteraz bežne používané izolačné dosky
plochých striech. V kombinácii s doskami hornej vrstvy s pozdĺžnou orientáciou vlákna navyše
vytvára celé izolačné súvrstvie jedinečný pružinový efekt, vďaka čomu je tepelná izolácia ešte
odolnejšia proti poškodeniu (napr. prešliapaniu pri realizácii strešného plášťa).
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
40 41
PLOCHÉ STRECHY
MINERÁLNE IZOLÁCIE
ISOVER P
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Označenie a hrúbka
(cm)
P 3*
P8
P 10
P 12
P 14
P 16
* Rozmer 1 250 x 1 000 mm
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
0.80
2.15
2.70
3.25
3.75
4.30
(m2)
52.50
36.00
31.20
24.00
19.20
19.20
(€/m2)
5.05
11.55
14.05
16.85
19.65
22.45
(€/m2)
6.06
13.86
16.86
20.22
23.58
26.94
Kategória
B
C
B
C
C
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm,
resp. 1 200 x 1 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa
ISOVER R
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
R6
R8
R 10
R 12
R 14
R 16
(m2.K/W)
1.55
2.10
2.60
3.15
3.65
4.20
(m2)
48.00
38.40
31.20
24.00
19.20
19.20
(€/m2)
9.95
12.25
14.85
17.85
20.75
23.75
(€/m2)
11.94
14.70
17.82
21.42
24.90
28.50
Kategória
B
B
B
B
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa
ISOVER T-i
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
T-i 6
T-i 8
T-i 10
T-i 12
T-i 14
(m2.K/W)
1.50
2.05
2.55
3.05
3.55
(m2)
50.40
38.40
31.20
24.00
19.20
(€/m2)
10.25
13.15
16.05
19.25
22.45
(€/m2)
12.30
15.78
19.26
23.10
26.94
Kategória
B
B
B
B
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW–EN 13162–T5–
CS(10)50–TR7,5–PL(5)500–WS–WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa
Video: Postup zateplenia plochej strechy
minerálnou izoláciou ISOVER
PLOCHÉ STRECHY
MINERÁLNE IZOLÁCIE
ISOVER T
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-CS(10)50-TR7,5-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
T6
T8
T 10
T 12
T 14
(m2.K/W)
1.50
2.05
2.55
3.05
3.55
(m2)
50.40
38.40
31.20
24.00
19.20
(€/m2)
10.85
13.95
17.05
20.45
23.85
(€/m2)
13.02
16.74
20.46
24.54
28.62
Kategória
B
B
B
B
B
ISOVER S-i
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako horná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW–EN 13162–T5–
DS(T+)–CS(10)60–TR10–PL(5)450–WS–WL
(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >60 kPa
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
S-i 5
S-i 6
S-i 8
S-i 10
S-i 12
(m2.K/W)
1.25
1.50
2.05
2.55
3.05
(m2)
57.60
48.00
38.40
31.20
24.00
(€/m2)
10.55
11.55
15.05
18.75
22.45
(€/m2)
12.66
13.86
18.06
22.50
26.94
Kategória
B
B
B
B
B
ISOVER S
Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako horná
vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
S5
S6
S8
S 10
S 12
(m2.K/W)
1.25
1.50
2.05
2.55
3.05
(m2)
57.60
48.00
38.40
31.20
24.00
(€/m2)
10.75
11.75
15.35
19.15
22.95
(€/m2)
12.90
14.10
18.42
22.98
27.54
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
Kategória
B
B
B
B
B
42 43
PLOCHÉ STRECHY
MINERÁLNE IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO
ISOVER AK
Atikové kliny z čadičovej vlny určené na použitie v skladbe plochých
striech v mieste napojenia na zvislé časti strechy.
Označenie a hrúbka
Dĺžka
(mm)
AK 50 x 50
AK 60 x 60
AK 80 x 80
AK 100 x 100
(cm)
100
100
100
100
Množstvo
v jednom
balení
(ks/bal.)
40
32
24
20
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/ks)
3.75
3.85
4.05
4.25
(€/ks)
4.50
4.62
4.86
5.10
Kategória
B
C
C
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
ISOVER SD
Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.
Označenie
a hrúbka
Šírka
Dĺžka
Hrúbka
Spád
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(mm)
(mm)
(mm)
(%)
(€/m3)
(€/m3)
SD
500
600
1000
1000
1200
0 – 150
0 – 15
Kategória
Cena na vyžiadanie
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.
ISOVER DK
Dvojspádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej
strechy. Spád v oboch smeroch v rozmedzí 0 – 15 %.
Označenie
a hrúbka
Šírka
Dĺžka
Hrúbka
Spád
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(mm)
(mm)
(mm)
(%)
(€/m3)
(€/m3)
DK
Individuálne
Kategória
Cena na vyžiadanie
Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Rozmery a hrúbky dvojspádových dosiek sú stanovené vždy na základe konkrétneho projektu.
Návrh kladačského plánu vám ponúkame bezplatne v rámci našich služieb (Služby a servis – pozri
str. 10-11).
ISOVER TRV
Trapézová výplň z kamennej vlny na zabezpečenie tepelnej, akustickej
a protipožiarnej izolácie plochých striech na nosnom podklade
z trapézového plechu.
Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu Isover (Kontakty – pozri str. 59).
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
PLOCHÉ STRECHY
I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N
Oblasť použitia
Kombinovaný izolant z minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu EPS určený na
tepelnú izoláciu plochých striech s požadovanou požiarnou odolnosťou REI 30. Systém je
k dispozícii aj v alternatíve so šedým expandovaným polystyrénom (označenie systému
SG COMBI ROOF 30M GREY).
Systém pozostáva z dvoch tepelnoizolačných
dosiek:
• minerálna izolácia – hrúbka 2 x 30 mm
• izolácia EPS, resp. EPS NEOFLOOR – hrúbka
podľa potreby
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,036 W/m.K (EPS 100S)
0,031 W/m.K (šedý EPS NEOFLOOR)
Reakcia na oheň: E
Dosky z minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
NOVINKA
Systém ISOVER
SG COMBI ROOF 30M
Výhody použitia systému
ISOVER SG COMBI ROOF 30M
• požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
• vhodné aj pre zhromažďovacie priestory
(obchodné centrá a pod.)
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka
použitiu kombinovanej izolácie
• univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie
aj asfaltové pásy
• jednoduchá manipulácia a spracovanie
• ekonomická výhodnosť
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Rozmery
EPS
Rozmery
Minerálna
vlna
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
(m2.K/W)
(cm)
(cm)
(€/m2)
(€/m2)
Combi Roof 10
2.60
100 x 100
1250 x 1000
10.90
13.08
Combi Roof 12
3.20
100 x 100
1250 x 1000
12.30
14.76
B
Combi Roof 14
3.75
100 x 100
1250 x 1000
13.70
16.44
B
Combi Roof 16
4.30
100 x 100
1250 x 1000
15.10
18.12
B
Combi Roof 18
4.85
100 x 100
1250 x 1000
16.50
19.80
B
Combi Roof 20
5.40
100 x 100
1250 x 1000
17.90
21.48
B
B
Combi Roof 22
5.95
100 x 100
1250 x 1000
19.30
23.16
B
Combi Roof 24
6.50
100 x 100
1250 x 1000
20.70
24.84
B
Combi Roof 26
7.05
100 x 100
1250 x 1000
22.10
26.52
B
Video: Realizácia zateplenia plochej
strechy izoláciou certifikovaným systémom
SG COMBI ROOF.
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
44 45
PLOCHÉ STRECHY
I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N
ISOVER EPS 70S
Izolačné dosky z polystyrénu EPS určené do spodnej vrstvy
v dvojvrstvovej skladbe plochých striech
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal)
(€/m2)
(€/m2)
EPS 70 S 2
0,50
15
150
1,20
1,44
A
EPS 70 S 3
0,75
10
100
1,80
2,16
A
EPS 70 S 4
1,05
7,5
75
2,40
2,88
A
EPS 70 S 5
1,30
6
60
3,00
3,60
A
EPS 70 S 6
1,55
5
50
3,60
4,32
A
EPS 70 S 7
1,80
4
40
4,20
5,04
A
EPS 70 S 8
2,10
3,5
35
4,80
5,76
A
EPS 70 S 9
2,35
3
30
5,40
6,48
A
EPS 70 S 10
2,60
3
30
6,00
7,20
A
EPS 70 S 12
3,15
2,5
25
7,20
8,64
A
EPS 70 S 15
3,90
2
20
9,00
10,80
A
EPS 70 S 18
4.70
1.5
15
10.80
12.96
A
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m,
1 x 2, po dohode. Iné rozmery – na základe kladačského plánu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
ISOVER EPS 100S
Stabilizované izolačné dosky z polystyrénu EPS.
Množstvo
Cena
Cena
KateMnožstvo
na palete
bez DPH
s DPH
gória
v jednom
balení
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal)
(€/m2)
(€/m2)
(cm)
0.55
15.0
150
1.52
1.82
A
ISOVER eps 100S 2
ISOVER eps 100S 3
0.80
10.0
100
2.28
2.74
A
ISOVER eps 100S 4
1.10
7.5
75
3.04
3.65
A
ISOVER eps 100S 5
1.35
6.0
60
3.80
4.56
A
ISOVER eps 100S 6
1.65
5.0
50
4.56
5.47
A
ISOVER eps 100S 7
1.90
4.0
40
5.32
6.38
A
ISOVER eps 100S 8
2.20
3.5
35
6.08
7.30
A
ISOVER eps 100S 9
2.50
3.0
30
6.84
8.21
A
ISOVER eps 100S 10
2.75
3.0
30
7.60
9.12
A
ISOVER eps 100S 12
3.30
2.5
25
9.12
10.94
A
ISOVER eps 100S 15
4.15
2.0
20
11.40
13.68
A
ISOVER eps 100S 18
5.00
1.5
15
13.68
16.42
A
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m,
1 x 2, po dohode. Iné rozmery – na základe kladačského plánu.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: * 100 kPa
ISOVER EPS 150S
Stabilizované izolačné dosky z polystyrénu EPS.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
0.55
15.0
150
2.00
2.40
A
ISOVER eps 150S 2
ISOVER eps 150S 3
0.90
10.0
100
3.00
3.60
A
ISOVER eps 150S 4
1.20
7.5
75
4.00
4.80
A
ISOVER eps 150S 5
1.50
6.0
60
5.00
6.00
A
ISOVER eps 150S 6
1.80
5.0
50
6.00
7.20
A
ISOVER eps 150S 7
2.10
4.0
40
7.00
8.40
A
ISOVER eps 150S 8
2.40
3.5
35
8.00
9.60
A
ISOVER eps 150S 9
2.70
3.0
30
9.00
10.80
A
ISOVER eps 150S 10
3.00
3.0
30
10.00
12.00
A
ISOVER eps 150S 12
3.60
2.5
25
12.00
14.40
A
ISOVER eps 150S 15
4.55
2.0
20
15.00
18.00
A
ISOVER eps 150S 18
5.25
1.5
15
18.00
21.60
A
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m,
1 x 2, po dohode. Iné rozmery – na základe kladačského plánu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: * 150 kPa
PLOCHÉ STRECHY
I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N
ISOVER EPS 200S
Stabilizované izolačné dosky z polystyrénu EPS.
Označenie a hrúbka
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: * 200 kPa
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom balení
Množstvo
na palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
A
(cm)
0.60
15.0
150
2.40
2.88
A
ISOVER eps 200S - 2
ISOVER eps 200S - 3
0.90
10.0
100
3.60
4.32
A
ISOVER eps 200S - 4
1.20
7.5
75
4.80
5.76
A
ISOVER eps 200S - 5
1.50
6.0
60
6.00
7.20
A
ISOVER eps 200S - 6
1.80
5.0
50
7.20
8.64
A
ISOVER eps 200S - 7
2.10
4.0
40
8.40
10.08
A
ISOVER eps 200S - 8
2.40
3.5
35
9.60
11.52
A
ISOVER eps 200S - 9
2.70
3.0
30
10.80
12.96
A
ISOVER eps 200S - 10
3.00
3.0
30
12.00
14.40
A
ISOVER eps 200S - 12
3.60
2.5
25
14.40
17.28
A
ISOVER eps 200S - 15
4.55
2.0
20
18.00
21.60
A
ISOVER eps 200S - 18
5.45
1.5
15
21.60
25.92
A
* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m,
1 x 2, po dohode. Iné rozmery – na základe kladačského plánu.
ISOVER EPS SPÁDOVÉ DOSKY
STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY
Oblasť použitia
Spádové dosky rezané z polystyrénu EPS, resp.
extrudovaného polystyrénu XPS určené na
vyspádovanie alebo dospádovanie (pri rekonštrukciách) povrchov plochých striech. Odstraňujú problémy spôsobené stojatou vodou
na plochých strechách (poruchy hydroizolácie, vznik mikroorganizmov a pod.).
Označenie a hrúbka
(cm)
Výhody použitia
• suchý montážny proces
• jednoduchá a rýchla aplikácia
• zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti striech
• variabilné rozmery dosiek
• technický servis – bezplatný návrh kladačského plánu (Služby a servis – pozri str. 10-11)
Súčiniteľ tepelnej
vodivosti
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(m2.K/W)
(€/m3)
(€/m3)
Kategória
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 1 000 mm;
1 000 x 500 mm
EPS 70S
0.038
110.00
132.00
C
EPS 100S
0.036
130.00
156.00
C
EPS 150S
0.034
160.00
192.00
C
EPS 200S
0.033
190.00
228.00
C
EPS 70S
0.038
150.00
180.00
C
EPS 100S
0.036
170.00
204.00
C
EPS 150S
0.034
200.00
240.00
C
EPS 200S
0.033
250.00
300.00
C
250.00
300.00
C
DVOJSPÁDOVÉ DOSKY
ATIKOVÝ KLIN
STYRODUR C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: hladký
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C*
cena na vyžiadanie
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
C
46 47
Ɠ ×âæÞì“懓ÖØáâéâ“éŽÛâ×áb
Ɠ Ûå‡ÕÞì“Ô‘“×ⓥ££àà
Ɠ ÝØ×áâ×èÖÛW“Ô“ãåkÝØàáW“ãåWÖԓÕØí“áèçáâæçܓãâè‘ÜçÜԓâ
Ɠ ‡ãåÔéâè“ãåÜØ`áìàܓáWåØíàܓéÛâ×áb“ÔݓãåؓåyíáؓíÔÞ
PLOCHÉ STRECHY
ÉÔåÜÔáç“ÝØ×áâãßWƒ…âéŽÖۓãßâÖێÖۓæçåÜØÖ۟“Þçâ厓æԓéì
ÖÜԓçØãØßáØݓÜíâßWÖÜؓԓíWåâéØu“ãåéb“éåæçéì“Ûì×åâÜíâßWÖ
ãØáâébÛâ“ãâßìæçìåbá蓸ÃƓ¤££“Æ“›¸ÃƓ¤¨£“ÆŸ“¸ÃƓ¥££
¤“£«£“àࡓ¿ØãØáÜؓÝؓèåâÕØáb“ãâàâÖâè“ÃÈœßØãÜ×ß
ÛèÝؓ¸ÃƓ×âæÞè“áԓ×éâÖۓãåÜrÔÛߎÖۓæçåÔáWÖۓâ“àÜᡓ«
æԓ×âãâåè`èÝؓãâè‘ÜçÜؓãWæè“í“âëÜ×âéÔábÛâ“ÔæÙÔßçè“Ô
âæÔ×Øáb“ÞâàãßØçÜíâéÔáb“×ÜØßÖؓãâ“æãâÝØák“ãåØæÔÛâé
I Z O L Á C I E E P S P O LY S T Y R É N
ISOVER EPS ISO-ROOF 100S
É¿´
Stabilizované izolačné dosky z polystyrénu EPS s nakašírovaným
asfaltovým pásom.
ÂÕÝØàâéW“Ûà
æ‡`¡“çØãØßáØÝ
ÇåÜØ×ԓåØÔÞÖÜؓ
›ÆÇÁ“¸Á“¤¦“¨£
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K*
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 1 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: *100 kPa*
Hrúbka
(cm)
ÃØéáâ慓é“çßÔÞè
¹ÔÞçâå“×ÜهíáØ
V 60 S 35
G200 S 40
TOP
GV 35
GG36
GV E 35
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
ôŴÀ¸Ç¸Å
«¨«©£¤©«¤£¥¥
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 4
15.45
18.54
17.95
21.54
18.65
22.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 5
16.65
19.98
19.15
22.98
19.85
23.82
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 6
17.95
21.54
20.45
24.54
21.15
25.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 8
20.45
24.54
22.95
27.54
23.65
28.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 10
22.95
27.54
25.45
30.54
26.15
31.38
Céßâ‘ÞԓÔæÙÔßçâébÛâ“ãWæè
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 12
25.45
30.54
27.95
33.54
28.65
34.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 14
27.95
33.54
30.45
36.54
31.15
37.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 16
30.45
36.54
32.95
39.54
33.65
40.38
C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 18
32.95
39.54
35.45
42.54
36.15
43.38
C
ÔæÙÔßçâéW“ÛàâçÔ
vložka asfaltového pásu
V 60S35
(GV 35)
G200S40
(GG 36)
sklená rohož
sklená tkanina
oxidovaný asfalt
oxidovaný asfalt
hrúbka asfaltového pásu
3,50 mm
4,00 mm
faktor difúzneho odporu
45 000
45 000
asfaltová hmota
ÙÔÞçâå“×ÜÙ‡í¡“â×ãâåè“
§¨“£££
sklená
rohož
modifikovaný SBS
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
35 000
* Cena produktu ISOVER EPS ISO-ROOF 70S, 150S a 200S na vyžiadanie. Na vyžiadanie možnosť dodávky aj v iných hrúbkach.
âëÜ×âéÔ᎓Ô
¥Ÿ££“àà
V 60S35 – 20
(GV E 35)
3,50 mm
æÞßØááW“åâÛ
Ûå‡ÕÞԓÔæÙÔßçâébÛâ“ãWæè
označenie pásov
parameter
ɓ¤¦
›ºÉ“¥¨¢¤£
PLOCHÉ STRECHY
S T R E C H Y S O B R ÁT E N ÝM P O R A D Í M V R S T I E V
STYRODUR® 3035 CS
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,031 W/m.K (pre hr. 30 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\
Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
(cm)
Množstvo
v jednom
balení
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/m2)
Kategória
(m2.K/W)
(m2)
(m2)
(€/m2)
STYRODUR 3035 CS, 3
1.00
10.50
126.00
6.75
8.10
A
STYRODUR 3035 CS, 4
1.25
7.50
90.00
8.85
10.62
A
STYRODUR 3035 CS, 5
1.55
6.00
72.00
11.05
13.26
A
STYRODUR 3035 CS, 6
1.80
5.25
63.00
13.25
15.90
A
STYRODUR 3035 CS, 8
2.35
3.75
45.00
17.65
21.18
A
STYRODUR 3035 CS, 10
2.80
3.00
36.00
22.05
26.46
A
STYRODUR 3035 CS, 12
3.30
3.00
30.00
26.45
31.74
C
STYRODUR 3035 CS, 14
3.70
2.25
27.00
31.55
37.86
C
STYRODUR 3035 CS, 16*
4.20
2.25
22.50
40.05
48.06
C
STYRODUR 3035 CS, 18*
4.70
1.50
21.00
45.05
54.06
C
STYRODUR 3035 CS, 20*
5.25
1.50
18.00
58.05
69.66
C
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/m2)
STYRODUR® 4000 CS
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu.
Označenie a hrúbka
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,032 W/m.K (pre hr. 40 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\
Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)
Hrúbka [cm]
Tepelný odpor R Množstvo v jednom balení
[m2.K/W]
[m2]
[m2]
(€/m2)
STYRODUR 4000 CS, 4
1.25
7.50
90.00
11.25
13.50
STYRODUR 4000 CS, 5
1.55
6.00
72.00
14.05
16.86
C
STYRODUR 4000 CS, 6
1.80
5.25
63.00
16.85
20.22
C
C
C
STYRODUR 4000 CS, 8
2.35
3.75
45.00
22.45
26.94
STYRODUR 4000 CS, 10
2.80
3.00
36.00
28.05
33.66
C
STYRODUR 4000 CS, 12
3.30
3.00
30.00
34.25
41.10
C
STYRODUR 4000 CS, 14
3.70
2.25
27.00
40.65
48.78
C
Množstvo na
palete
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kategória
(€/m2)
STYRODUR® 5000 CS
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,033 W/m.K (pre hr. 50 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\
Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 265 x 615 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)
Označenie a hrúbka
Hrúbka [cm]
Tepelný odpor R
Množstvo v jednom balení
[m2.K/W]
[m2]
[m2]
(€/m2)
STYRODUR 5000 CS, 5
1.55
6.00
72.00
22.55
27.06
STYRODUR 5000 CS, 6
1.80
5.25
63.00
27.05
32.46
C
STYRODUR 5000 CS, 8
2.35
3.75
45.00
36.05
43.26
C
STYRODUR 5000 CS, 10
2.80
3.00
36.00
45.05
54.06
C
STYRODUR 5000 CS, 12*
3.30
3.00
30.00
57.05
68.46
C
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
C
48 49
PLOCHÉ STRECHY
PIR IZOLÁCIE
PUREN® FD-L
Izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny s obojstranným
polepom hliníkovou fóliou.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(ks/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
Kategória
PUREN FD-L, 6
2.70
5.76
8
23.35
28.02
B
PUREN FD-L, 8
3.60
4.32
6
29.05
34.86
B
PUREN FD-L, 10
4.50
3.60
5
34.55
41.46
B
PUREN FD-L, 12
5.45
2.88
4
40.45
48.54
B
PUREN FD-L, 14
6.35
2.16
3
46.45
55.74
B
PUREN FD-L, 16
7.25
2.16
3
52.45
62.94
B
PUREN FD-L, 18
8.15
2.16
3
58.95
70.74
B
PUREN FD-L, 20
9.05
1.44
2
65.55
78.66
B
Kategória
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165 – T2 –
DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 - CS(10\Y)120 – TR40
Rozmer dosky:
1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou
PUREN® MV
NOVINKA
Izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny s obojstranným
polepom hliníkovou fóliou.
Označenie a hrúbka
Tepelný
odpor R
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(cm)
(m2.K/W)
(m2)
(ks/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
PUREN MV, 2
0.70
18.00
25
13.65
16.38
B
PUREN MV, 3
1.10
11.52
16
14.45
17.34
B
PUREN MV, 4
1.45
8.64
12
16.95
20.34
B
PUREN MV, 5
1.85
7.20
10
19.65
23.58
B
PUREN MV, 6
2.20
5.76
8
22.05
26.46
B
PUREN MV, 8
3.05
4.32
6
27.65
33.18
B
PUREN MV, 10
3.80
3.60
5
33.15
39.78
B
PUREN MV, 12
4.80
2.88
4
38.95
46.74
B
PUREN MV, 14
5.60
2.16
3
44.95
53.94
B
PUREN MV, 16
6.40
2.16
3
50.85
61.02
B
PUREN MV, 18
7.20
2.16
3
56.75
68.10
B
PUREN MV, 20
8.00
1.44
2
63.05
75.66
B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. >100 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 100 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165 – T2 –
DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 - CS(10\Y)120 – TR40
Rozmer dosky:
1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep minerálnym
vliesom
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS
Spádové izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny.
Označenie a hrúbka
Množstvo
v jednom
balení
Počet dosiek
v balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(mm)
(m2)
(ks/pal.)
(€/m2)
(€/m2)
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40
11.52
16
19.55
23.46
C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60
7.20
10
32.55
39.06
C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80
5.04
7
45.55
54.66
C
Kategória
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,026 W/m.K (hr. *80 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky:
1 200 x 600
Hrana: rovná
PLOCHÉ STRECHY
PIR IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO
Spádové kliny z PIR polyuretánovej peny.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,028 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Typ
Dĺžka
Šírka
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(mm)
1200
2400
3600
4800
6000
7200
8400
9600
10800
12000
(mm)
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
(€/ks)
(€/ks)
SK 1.2
SK 2.4
SK 3.6
SK 4.8
SK 6.0
SK 7.2
SK 8.4
SK 9.6
SK 10.8
SK 12.0
Cena na vyžiadanie
Kategória
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Atikové kliny z PIR polyuretánovej peny.
Atikové kliny 50 x 50
Atikové kliny 100 x 100
Rozmer
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(mm)
50 x 50 x 1000
100 x 100 x 1000
(ks)
200 bm
50 bm
(€/ks)
1.85
3.35
(€/ks)
2.22
4.02
Kategória
NOVINKA
PUREN ATIKOVÝ KLIN
Produkt
NOVINKA
PUREN SK SPÁDOVÝ KLIN
C
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,027 W/m.K
Reakcia na oheň: E
NOVINKA
PUREN PUR LEPIDLO
PUR lepidlo na lepenie PIR, resp. EPS a XPS izolácií v skladbe
plochých striech.
Produkt
PUR Lepidlo
Hmotnosť
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(kg)
2
(kg/kartón)
12
(€/kg)
12.95
(€/kg)
15.54
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
Kategória
C
50 51
NOVINKA
FÚK ANÉ IZOL ÁCIE
ISOVER GRANULATE
Voľne ložený granulát z čadičovej vlny určený na strojové spracovanie.
Označenie a hrúbka
(cm)
NOVINKA
Granulate
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(kg/bal.)
(€/kg)
(€/kg)
12.00
1.20
1.44
Kategória
C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,036 – 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
ISOVER INSULFIT
Voľne ložená sklená vlna určená na strojové spracovanie.
Označenie a hrúbka
(cm)
INSULFIT
Množstvo
v jednom balení
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(kg/bal.)
(€/kg)
(€/kg)
12.00
Cena na vyžiadanie
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,039 – 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
NÁRADIE
NOVINKA
ISOVER ISOBOY R-CUTTER
Kompletné rezacie zariadenie určené na rýchle, presné a jednoduché
rezanie izolácií z minerálnej vlny (rolovaného aj doskového formátu).
Označenie a hrúbka
(cm)
ISOBOY R-CUTTER
Množstvo
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(ks)
(€/ks)
(€/ks)
1
3000.00
3600.00
Kategória
C
NOVINKA
ISOVER Nôž na izoláciu
Oceľový nôž s dlhou čepeľou a dvojitým ostrím určený na presné
rezanie izolácií z minerálnej vlny (rolovaného aj doskového formátu).
Označenie a hrúbka
(cm)
Nôž na izoláciu
Množstvo
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(ks)
(€/ks)
(€/ks)
1
9.05
10.86
Kategória
C
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
52 53
PREHĽAD POUŽITIA
S TAV E B N ÝC H I Z O L ÁC I Í I S O V E R
SKLENÁ VLNA
KAMENNÁ VLNA
Unirol Profi
Unirol Plus
Domo Plus
Domo Comfort
Domo
Systém Optima Sonic
Akuplat
Merino
Piano
Akustik Platte
Super-Vent Plus
FDPL SV
KDP
Multi-Kombi Holzrahmen Filz
Uni
Orsik
Orset
Aku
Fassil
Hardsil
Maxil
Fassil NT
Woodsil
NF 333
NF 333 V
Šikmé
strechy
a stropy
Super Profi
Použitie
KAMENNÁ VLNA
Multimax 030
SKLENÁ VLNA
29
15
14
15
16
16
16
25
26
27
26
27
29
29
37
28
30
15
27
26
30
31
31
30
28
33
37
Šikmé strechy – prevetrávané
Šikmé strechy – neprevetrávané
Ľahké stropy
Deliace priečky
Priečky
a predsade- Predsadené steny
né steny
Ľahké skeletové konštrukcie
Drevodomy Obvodové steny
Fasády – prevetrávané
Odvetrané
fasády
Fasády – priemyselné haly
Sendvičové konštrukcie
Fasády – kontaktné
Kontaktné
fasády
Izolácia ŽB stropov
Soklové murivo
Ľahké plávajúce podlahy
Podlahy
Ťažké plávajúce podlahy
Podlaha na teréne
Ploché strechy
Viac info na str.
Viac info na str.
Umelé klziská, ľadové plochy
Dopravné stavby
Stajňové stropy
Šikmá strecha (nadkrokvová izolácia)
Konvenčná plochá strecha
Obrátená plochá strecha
Stratené debnenie
Sendvičová (výplňová) izolácia
Obvodové steny – tepelné mosty
Obvodové steny – podzemná časť
Obvodové steny – soklová časť
Podlahy v priemyselných priestoroch
Základová doska
Použitie
Podlahy v obytných priestoroch
IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, PUREN®
STYRODUR 2800 C
36
STYRODUR 3035 CS
49
STYRODUR 4000 CS
49
STYRODUR 5000 CS
49
PUREN PROTECT
18
PUREN PLUS
17
PUREN PIR UNTERDACH
18
PUREN M
18
PUREN ST-BLAU
19
PUREN DAMMSCHALUNG
19
PUREN FD-L
50
PUREN MV
50
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS
50
PUREN SPÁDOVÝ KLIN, ATIKOVÝ KLIN
51
PREHĽAD POUŽITIA
S TAV E B N ÝC H I Z O L ÁC I Í I S O V E R
KAMENNÁ VLNA
PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS
TF Profi
Fasádna zátka
Twinner
N
T-N
T-P
N/PP
LAM30
LAM50
Combi Roof 30M
P
R
T-i
T
S-i
S
AK, SD, DK, TRV
eps Greywall
eps Fasade 70F
eps Neofloor 100, 150
eps Soklové dosky
eps Perimeter
eps Floor 4000
eps Floor 5000
eps 70S
eps 100S
eps 150S
eps 200S
eps ISO-ROOF 100S
PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS
33
33
32
39
39
39
39
41
41
45
42
42
42
43
43
43
44
34
35
38
36
36
40
40
46
47
47
47
48
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
VHODNÉ POUŽITIE
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
54 55
OZNAČENIE V ÝROBKOV
Etiketa výrobkov ISOVER EPS
Názov výrobku
Rozmer izolačných
dosiek
Hrúbka výrobku
Množstvo
v jednom balení
λ, Súčiniteľ
tepelnej
vodivosti*
Dátum a čas
výroby
R, Tepelný
odpor izolácie
pre danú
hrúbku*
Použitie výrobku
Etiketa výrobkov ISOVER SKLENÁ VLNA
Názov výrobku
Kód výrobku*
Trieda
reakcie
na oheň A1*
Množstvo
v jednom balení
Rozmery
izolačného
pásu
Súčiniteľ
tepelnej
vodivosti λD*
Tepelný
odpor R*
* Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD
Udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia.
* Tepelný odpor R
Miera odporu proti prenikaniu tepla. Čím je jeho hodnota vyššia, tým pomalšie teplo prechádza.
Výška tepelného odporu R závisí od hodnoty λ súčiniteľa tepelnej vodivosti a hrúbky materiálu.
* Trieda reakcie na oheň A1
Udáva, ako daný materiál reaguje na oheň, jeho horľavosť, vývin dymu atď.
* Kód výrobku
Identifikačný kód, ktorý popisuje deklarované vlastnosti daného výrobku.
OZNAČENIE V ÝROBKOV
Všeobecne
V súlade s predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa sa jednotlivé stavebné materiály označujú predpísaným spôsobom podľa
príslušných noriem. Na označovanie stavebných výrobkov sa používa identifikačný kód (kód špecifikácie), ktorý popisuje deklarované
vlastnosti daného výrobku. Identifikačné kódy výrobkov ISOVER sú uvádzané v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na etikete balenia výrobku.
Príklady označenia identifikačným kódom:
Výrobok z minerálnej vlny (podľa STN EN 13162): ISOVER S
Identifikačný kód: MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS(10)70 – TR15 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1
Označenie
Vlastnosť
MW
Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN
Číslo európskej normy
T5
Trieda tolerancie hrúbky
DS(T+)
Rozmerová stabilita pri danej teplote
DS(TH)i
Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti
CS(10)70
Napätie v tlaku pri 10–% deformácii (70 kPa)
TR15
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
SSi
Pevnosť v šmyku
PL(5)600
Bodové zaťaženie pri deformácii 5 mm (600 N)
CPi
Stlačiteľnosť
WS
Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na dobu 24 hod.)
WL(P)
Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní)
MU1
Faktor difúzneho odporu (µ=1)
AFri
Merný odpor prúdenia vzduchu
Výrobok z minerálnej vlny (podľa STN EN 13162) – ISOVER S
Identifikačný kód: MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS(10)70 – TR15 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1
Označenie
MW
EN
T5
DS(T+)
DS(TH)i
CS(10)70
TR15
SSi
PL(5)600
CPi
WS
WL(P)
MU1
AFri
Vlastnosť
Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
Číslo európskej normy
Trieda tolerancie hrúbky
Rozmerová stabilita pri danej teplote
Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti
Napätie v tlaku pri 10–% deformácii (70 kPa)
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
Pevnosť v šmyku
Bodové zaťaženie pri deformácii 5 mm (600 N)
Stlačiteľnosť
Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na dobu 24 hod.)
Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní)
Faktor difúzneho odporu (µ=1)
Merný odpor prúdenia vzduchu
Výrobok z polystyrénu EPS (podľa STN EN 13163): ISOVER EPS 70F
Identifikačný kód: EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS115 – CS(10)70 – DS(N)2 – DS(70,-)1 – TR100 – MU40 – WL(T)5
Označenie
Vlastnosť
EPS
Druh výrobku (izolačné materiály z EPS polystyrénu)
EN
Číslo európskej normy
T2
Trieda tolerancie hrúbky
L2
Trieda tolerancie dĺžky
W2
Trieda tolerancie šírky
S2
Pravouhlosť
P4
Rovinnosť
BS115
Pevnosť v ohybe (115 kPa)
CS(10)70
Napätie v tlaku pri 10–% deformácii (70 kPa)
DS(N)2
Rozmerová stabilita pri normatívnych laboratórnych podmienkach
DS(70,-)1
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach
TR100
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (100 kPa)
SDi
Dynamická tuhosť
CPi
Stlačiteľnosť
WL(T)
Nasiakavosť
MU40
Faktor difúzneho odporu (µ=40)
CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ
A PRÍSLUŠENSTVA ISOVER
56 57
PODMIENKY OBJEDNANIA
A D O DA N I A TOVA RU
Kontakty pre zasielanie objednávok
Zasielanie objednávok podľa geografickej príslušnosti ku krajom:
Tel.: +421 2 4921 2121
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Fax: +421 2 4425 9802
[email protected]
Tel.: +421 44 4300 062
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Fax: +421 44 4300 046
[email protected]
Tel.: +421 51 4595 566
Prešovský kraj, Košický kraj
Fax: +421 51 4583 311
[email protected]
Objednávka
Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:
○
Identifikačné údaje odosielateľa
IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
○
Miesto vykládky
○
○
○
Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa:
adresu miesta vykládky – PSČ, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, požadovaný termín dodávky
Špecifikáciu objednávaného tovaru
○
○
○
Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)
Dodacie podmienky
Dodacia lehota štandardných výrobkov ISOVER je 3 – 7 pracovných dní. Pri výrobkoch kategórie A je dodacia lehota do 3 pracovných dní, pre výrobky
kategórie B do 7 pracovných dní. V prípade neštandardných výrobkov, označených v Cenníku ako kategória C, je nutné konzultovať termín dodania
so zákazníckym servisom.
Minimálna hodnota objednávky je 500 eur vo fakturačných cenách s vynimkou EPS, kde je minimálnou hranicou množstvo 40 m3.
Dodanie menších množstiev, dodanie počas sobôt, v pracovných dňoch v čase od 17.00 do 7.00 hod., do 12 alebo 24 hodín je možné po konzultácii
so zákazníckym servisom a je spoplatňované podľa Cenníka služieb ISOVER.
Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný.
Dodanie tovaru, prechod vlastníckych práv
Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací
list s množstvom skutočne dodaného Tovaru. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.
Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH.
Po prevzatí Tovaru nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.
KO N TA K T Y
Obchodní zástupcovia
CA
BY
PU
NO
KM
TS
SL
DK
ZA
KK
PB
MT
IL
LM
RK
MY
TR
NM
BN
PD
PN
TT
MA
ZM
BA
TV
PT
RS
KA
GA
SA
SO
MI
KS
BS
NR
SC
SV
HE
VT
KE
RV
DT
ZV
ZC
HC
PK
PO
GL
RA
ZH
PE
TO
BR
BB
ML
LE
SN
SE
SK
SP
SB
PP
TN
SI
BJ
LV
LC
VK
NZ
DS
KN
Ing. Branislav Paulovič
Jaroslav Kaštan
0911 770 036, [email protected]
0903 431 840, [email protected]
Michal Štipala
Ing. Miroslava Sidorová
0903 791 198, [email protected]
0903 628 495, [email protected]
Jozef Lackovič
Ing. Pavol Blaščák
0903 413 044, [email protected]
0903 262 631, [email protected]
Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 4921 2121
Fax: +421 (0)2 4425 9802
[email protected]
www.isover.sk, www.polystyren.sk
Zákaznícky servis
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
0903 706 124
0911 400 677
0911 250 264
0911 610 013
Priemyselné izolácie
[email protected]
0903 413 044
Banská Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
0911 696 097
0903 904 608
0904 190 307
0911 105 762
Technické poradenstvo:
Poradenstvo – pasívne domy
[email protected]
0911 610 012
58 59
ENERGETICKY EFEKTÍVNE BÝVANIE
Používaním nových materiálov ISOVER prispievate ku skvalitneniu
životného prostredia. Vo svojom okolí aj u vás doma.
Znižujete spotrebu energie a zároveň zvyšujete komfort a kvalitu
svojho života. Potrebujete ešte viac argumentov?
Stavajte s ISOVER-om.
Preukážte zodpovednosť k životnému prostrediu
a k sebe samým.
Download

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER